Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl Eriks atelier, Domus Medica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl Eriks atelier, Domus Medica"

Transkript

1 Jr / Udsendt 1. juli 2016 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Status på arbejdet med lægedækning 2. Status på arbejdet vedr. det nære sundhedsvæsen 3. Opfølgning på prioriterede stands- og sundhedspolitiske emner 4. Status: Sundhedsplatformen 5. Evaluering af Lægeforeningens deltagelse i Det Fælles Sundhedstelt på Folkemødet Forecast I Drøftelse af ny Lægeforenings pris 8. Udpegning til udvalg og poster i Lægeforeningens bestyrelse 9. Retningslinjer for valg af Foreningen af Pensionerede Lægers repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab 10. Næste møde den 25. august Eventuelt, herunder meddelelser og aktuelt 12. Gensidig orientering fra LFB, herunder de forhandlingsberettigede foreninger Til orientering 13. Orientering om Lægeforeningens indspil til FORSK2025-processen 14. Elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar 15. Formandens møder

2 Til stede: Fra sekretariatet: Afbud: Andreas Rudkjøbing, Michael Dupont, Carl Johan Erichsen, Christian Freitag, Anja Mitchell, Tue Flindt Müller, Lise Møller, Simon Serbian, Camilla Rathcke, Mads Skipper (via video) Bente Hyldahl Fogh, Lars Mathiesen, Kasper Axel Nielsen, Jonatan Schloss og Kirsten G. Dalsjö (ref.) Mette Ebdrup Sager til behandling 1. Status på arbejdet med lægedækning Jr. / Bestyrelsen får løbende status på og mulighed for at give input til arbejdet, senest på bestyrelsesmødet 19. maj Der har ikke været møde i det ministerielle udvalg siden sættemødet 23. februar 2016, og næste møde er fastsat til 27. juni I mellemtiden arbejdes der på sekretariatsplan og i regi af Lægeforeningens interne arbejdsgruppe primært med at kvalificere ministeriets analyse af udfordringen vedr. lægedækning, hvilket er den første af de to store opgaver, som fremgår af kommissoriet for det ministerielle udvalg. På møde i arbejdsgruppen den 31. maj 2016 drøftede arbejdsgruppen udfordringer og initiativer, som kan sikre bedre lægedækning, med Preben Cramon, Sundhedsfaglig chef i Region Sjælland. På samme møde besluttede arbejdsgruppen at gennemføre en enquete blandt medlemmerne til kvalificering af yderligere input til arbejdet omkring lægedækning. Mads Skipper, formand for Lægeforeningens arbejdsgruppe om lægedækning, gav en status på arbejdet. Næste møde i det ministerielle udvalg er den 27. juni 2016 og bestyrelsen blev orienteret om det mødemateriale, som er udsendt til arbejdsgruppen fra ministeriet og hvordan forberedelsen til mødet håndteres. Mads Skipper orienterede desuden om bilaterale møder, og hvordan udvalget fremad håndterer invitationer til evt. sådanne. Bestyrelsen tog orienteringen om status på arbejdet til efterretning og drøftede herefter eventuelt input til den interne arbejdsgruppe. Arbejdsprocessen, herunder behovet for løbende koordinering og afstemning af fælles input til arbejdet i det ministerielle udvalg, blev ligeledes drøftet. Bestyrelsen lagde vægt på, at sikre sammenholdet i arbejdsgruppen og i bestyrelsen i denne sag, hvor det er vigtigt at stå sammen om en fælles linje. Den interne arbejdsgruppe og sekretariatet fortsætter arbejdet inden for de rammer, som er beskrevet i kommissorium for arbejdsgruppen og for det ministerielle udvalg. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

3 Indsatsen sker i overensstemmelse med den handleplan for lægedækning som bestyrelsen vedtager, jf. det særskilte dagsordenpunkt om prioriterede indsatsområder. 2. Status på arbejdet vedr. det nære sundhedsvæsen Jr. / Lægeforeningens arbejdsgruppe om det nære sundhedsvæsen holdt møde den 6. juni 2016, hvor udkast til seks nye byggeklodser og plan for det videre arbejde i arbejdsgruppen om det nære sundhedsvæsen blev drøftet. På mødet den 6. juni blev drøftet hvordan vi får overblik over det samlede indspil, som skal leveres til Sundheds- og Ældreministeriets udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt plan for færdiggørelsen af arbejdsgruppens arbejde. Det blev aftalt, at de udkast til byggeklodser, som blev drøftet på mødet den 6. juni, skal rettes til ved en skriftlig høring blandt arbejdsgruppens medlemmer, hvorefter de præsenteres for LFB på mødet den 25. august Endvidere blev aftalt, at sekretariaterne i PLO, FAS/FAPS og Lægeforeningen aftaler en fælles kommunikationsstrategi med henblik på den løbende offentliggørelse af budskaberne. Formanden gav en kort status på arbejdet med det nære sundhedsvæsen, der indebærer en mindre tilpasning af de seks byggeklodser, som Lægeforeningens arbejdsgruppe drøftede på mødet den 6. juni Bestyrelsen bakkede op om principperne bag de seks byggeklodser og oplægget til det videre arbejde i Lægeforeningens arbejdsgruppe om det nære sundhedsvæsen. Arbejdsgruppen planlægger at holde to til tre møder i efteråret 2016 frem til, at Sundheds- og Ældreministeriets udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen afsluttes ultimo Formålet med arbejdsgruppens videre arbejde er på forskellig måde at påvirke Sundheds- og Ældreministeriets udvalg, jf. handleplan herom. Desuden skal arbejdsgruppen løbende afrapportere om arbejdet i bestyrelsen. Der arbejdes herudover på at sikre koordinering og arbejdsdeling af de udmeldinger, som LF og PLO planlægger efter sommerferien. 3. Opfølgning på prioriterede stands- og sundhedspolitiske emner Jr Bestyrelsen drøftede prioriterede indsatsområder på internatmødet i Amsterdam. Bestyrelsen identificerede tre højt prioriterede indsatsområder samt seks prioriterede emner. På det grundlag har sekretariatet udarbejdet udkast til handleplaner for disse områder. Yderligere tre punkter med behov for nærmere politisk afklaring vil blive behandlet som særskilte punkter på senere LFB-møde. På internatmødet drøftede bestyrelsen hvilke emneområder, Lægeforeningen skal være særligt opmærksomme på i 2016/17. På baggrund af bestyrelsens beslutning har sekretariatet udarbejdet oplæg til handleplaner for tre højt prioriterede indsatsområder samt seks prioriterede emner. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

4 I forberedelsen af handleplanerne har sekretariatet lagt vægt på følgende hensyn: At indsatserne kobles på tværs At indsatserne målrettes på baggrund af en omverdens analyse samt At der så vidt muligt fastsættes konkrete mål for arbejdet Højt prioriterede indsatsområder er: A. Selvjustits, B. Det nære sundhedsvæsen og C. Lægedækning. I alle tilfælde er der tale om videreførelse af en igangværende indsats, som vil lægge beslag på betydelige politiske og sekretariatsmæssige ressourcer i den forestående periode. De seks prioriterede områder er: a) Sundhedsdata, b) Sundheds-IT, c) Psykiatri, d) Kvalitetsområdet, e) Akutområdet og f) Efteruddannelse. Der er betydelig variation indenfor disse emner, hvilket også afspejler sig i udkastet til handleplaner. På internatmødet identificerede bestyrelsen yderligere tre emner med behov for en nærmere politisk drøftelse inden beskrivelse af en evt. indsats. Disse behandles som særskilte punkter på et senere LFB-møde. Emnerne er I) Social ulighed i sundhed, II) forebyggelse samt III) patient-læge relation. På baggrund af en indledning om de overordnede intentioner med Lægeforeningens handleplaner, gennemgik bestyrelsen de enkelte handleplaner og forholdt sig til det konkrete indhold. I det følgende gengives bestyrelsens bemærkninger i relation til de enkelte forslag til handleplan: De højt prioriterede områder: Selvjustits: Bestyrelsen godkendte oplægget til konkret indsats, som opfølgning på drøftelsen på Lægemødet lagde op til. Da interessen for dette område er stor hos medlemmerne, drøftede bestyrelsen muligheden af allerede til efteråret at afholde et medlemsmøde om arbejdet med selvjustits, om muligt gerne et i hver region. Det nære sundhedsvæsen: I forlængelse af den foregående drøftelse om status på arbejdet i det ministerielle udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, godkendte bestyrelsen handleplanen. Oplægget fra ministeriet er, at der ved årets udgang skal der foreligge en national plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Og der skal spilles ind til dette arbejde gennem kommunikation og PA arbejde. Lægedækning: Arbejdet i Lægeforeningens arbejdsgruppe er aktuelt primært rettet mod det igangværende arbejde i det ministerielle udvalg. I forlængelse af den udsendte høring fra Sundhedsstyrelsen til arbejdet med en ny dimensioneringsplan, er der aftalt en fælles temadag i september med LVS, specialeselskaberne og Lægeforeningen om drøftelse grundlaget for dimensioneringen og dialog om evt. fælles input til denne høring. De prioriterede områder: Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

5 Sundhedsdata: Handleplanen lægger op til en fortsættelse af det igangværende arbejde, herunder Lægeforeningens repræsentation i de eksisterende fora for sundhedsdata bl.a. STARS, sundhedsdataprogrammet, personlig medicin og working group i regi af WMA. Herudover planlægges en dialogrunde om sundhedsdata med Folketingets sundhedsordførere, som formanden ventes at gennemføre i løbet af foråret Det blev nævnt, at der har været afholdt møde i Lægeforeningens Dialogforum for sundheds-it, hvor Sundhedsdatastyrelsen præsenterede et oplæg om digital understøttelse af komplekse tværgående patientforløb. Problemstillingen drøftes igen i dialogforum til september. Sundheds-IT: Bestyrelsen bakkede op om oplægget i handleplanen til mere overordnet at inddrage betydningen af sundheds-it i sundhedsvæsenet, herunder implikationerne for lægernes kliniske arbejde og patientjournalen. Formanden for IT-udvalget nævnte endvidere, at udvalget har besluttet at gennemlæse Lægeforeningens IT-politik og vurdere behovet for revision og opdatering. Psykiatri: Handleplanen lægger op til, at Lægeforeningen skal arbejde målrettet med at sikre psykiatrien en synlig plads på den sundhedspolitiske dagsorden og i de aktuelle udvalgsarbejder om organiseringen af sundhedsvæsenet eksempelvis i udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Også Lægeforeningens deltagelse i Psykiatrialliancen vil bidrage hertil. Psykiatriudvalget er pt. inddraget i at formulere en byggeklods om psykiatriens samspil med det øvrige nære sundhedsudvalg. Fra FAS supplerede man med, at både rekrutteringsdimensionen, men også behovet for flere økonomiske midler, er noget, som FAS Psykiatriudvalg arbejder med, og hvor man gerne vil koordinere. Kvalitetsområdet: Bestyrelsen tilsluttede sig, at arbejdet med kvalitet ikke uddelegeres til en arbejdsgruppe, men forankres i bestyrelsen. Bestyrelsen tilkendegav herudover, at man vil se nærmere på organiseringen af kvalitetsarbejdet i Lægeforeningens regi, herunder rammerne for arbejdet i Kvalitetsnetværket. Det er et mål i handleplanen, at lægerne i klinikken engagerer sig i kvalitetsarbejdet på alle niveauer, så den praktiske udrulning af kvalitetsindsatsen kvalificeres yderligere med lægelige input. Også kompetenceudviklingsdimensionen er en vigtig del af indsatsen, og sekretariatet arbejder sammen med personer fra kvalitetsnetværket på et idekatalog, som UUF også inddrages i. Akutområdet: Sundhedsstyrelsen (SST) er blevet bedt om at undersøge perspektiverne af at indføre et akutspeciale i sundhedsvæsenet. Der lægges op til en relativ hurtig arbejdsproces, hvor man analyserer nærmere på forskellige forhold omkring akutområdet. Lægeforeningen har meldt sin interesse i at deltage i udvalget. Også rammerne og organisatoriske forhold for akutmodtagelserne ventes at indgå i dette arbejde. SST har desuden - i fortsættelse af evalueringsrapporten om FAM erne fået i opdrag at revidere akutvejledninger fra Dette arbejde forventes også igangsat i efteråret, men vil ikke kunne afsluttes inden arbejdet med akutspecialet. Handleplanen lægger op til at følge disse forskellige aktiviteter tæt i samspil med akutarbejdsgruppen, der er nedsat i samarbejde med LVS, og bestyrelsen tilsluttede sig dette. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

6 Efteruddannelse: Omkring efteruddannelsesindsatsen blev det fra flere sider fremhævet, at speciallægerne reelt ikke har mulighed for at anvende de ti aftalte efteruddannelsesdage om året. Det er en del af problemstillingen og bør indgå i Lægeforeningens indsats. Handleplanen lægger herudover op til en gentagelse af spørgeskemaundersøgelsen om lægernes efteruddannelse med supplementer og tilpasninger. Bestyrelsen godkendte sekretariatets udkast til handleplaner for 2016/17 for Lægeforeningens tre højt prioriterede indsatsområder samt for de seks prioriterede områder. Handleplaner for de øvrige tre indsatsområder vil blive drøftet på et senere bestyrelsesmøde. På baggrund af bestyrelsens drøftelse vil sekretariatet konsolidere handleplanerne med henblik på tilrettelæggelsen af arbejdet for 2016/17. De resterende tre indsatsområder behandles på et bestyrelsesmøde i sensommeren. 4. Status: Sundhedsplatformen Jr Region Hovedstaden og Region Sjælland har påbegyndt implementeringen af ny elektronisk patientjournal, Sundhedsplatformen, den 21. maj 2016 på Herlev/Gentofte Hospital. Efter planen skal Sundhedsplatformen være rullet ud på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland ultimo Mange er blevet spurgt og involveret i omtalen af udviklingen omkring sundhedsplatformen, både Lægeforeningen, Lægeforeningen Hovedstaden, FAS og Yngre Læger. Internt i Lægeforeningen blev det aftalt, at de forhandlingsberettigede foreninger meldte ud i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen henset til den betydelige påvirkning af lægernes arbejde. På Lægeforeningens IT-udvalgsmøde den 7. juni 2016 var en drøftelse af problemstillinger om Sundhedsplatformen. Der var enighed om, at i udgangspunktet er Sundhedsplatformen formentlig et godt og struktureret system, men at implementeringen virker forceret, og at lægerne oplever, at systemet i medfører tunge og besværlige arbejdsgange, som medfører, at det er svært at opretholde den forventede produktion. Bestyrelsen drøftede situationen omkring implementeringen af Sundhedsplatformen og de udfordringer omkring bl.a. kapacitet, fejlmeldinger og patientsikkerhed, som har vist sig undervejs i forløbet. Yngre Læger nævnte, at frustrationerne er mange, og at de både omhandler: 1) at SP ikke var færdigudviklet ved implementeringen, ikke gennemtestet og at integrationerne med bl.a. FMK og Labka ikke virkede - og til dels fortsat ikke gør det; Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

7 2) at arbejdsgange ikke har været overvejet forud for Go-Live, hverken mono- eller tværfagligt, og at diverse parathedsgruppers input forud for Go-Live ikke synes anvendt i tilstrækkelig grad; 3) at aktivitetsniveauet er svært at få op, hvilket til dels skyldes dårlig uddannelse og behov for længere indkøring for at få fortrolighed med system og ikke mindst arbejdsgange på plads, men nok væsentligst, at der har fundet en betydelig arbejdsglidning sted ifm. Go-Live, som betyder, at det aktuelt kan være svært at se, at den enkelte læge fremadrettet vil kunne nå op på samme aktivitetsniveau som før Go-Live. Yngre Læger har haft og har fortsat en konstruktiv dialog med direktionen på Herlev-Gentofte. Forud for Go-Live har Yngre Lægers regionsformand har sammen med bl.a. Dansk Sygeplejeråd og FAS foreslået regionen nedsættelse af en følgegruppe, der kunne bringe erfaringerne fra én implementering videre til den næste. Det afviste regionen i første omgang, men har efter Go-Live anerkendt behovet for en sådan følgegruppe. Første møde er 28. juni FAS supplerede med, at flere arbejdsgange tager meget længere tid nu end før op til tre til fire gange længere tid her i starten af forløbet. FAS er herudover optaget af, at indkøringen indebærer tab af produktivitet og at dette bør inddrages i økonomiforhandlingerne. Også den kommende sommerferieperiode vækker bekymring. Yngre Læger nævnte, at det er foreslået Region Hovedstaden, at man ikke går live på Rigshospitalet, førend der er mere styr på den praktiske implementering på de nu involverede hospitaler i regionen. Formanden konkluderede, at forløbet omkring den praktiske udrulning af Sundhedsplatformen er et område, som bestyrelsen bør følge tæt og forholde sig til. FAS nævnte, at den årlige uddannelseskonference i Region Hovedstaden foregår den 14. december 2016 fra kl til og handler om individuel og organisatorisk læring omkring brugen af Sundhedsplatformen. Punktet sættes løbende på dagsorden, så bestyrelsen kan forholde sig til status på udrulningen af Sundhedsplatformen. 5. Evaluering af Lægeforeningens deltagelse i Det Fælles Sundhedstelt på Folkemødet 2016 Jr På bestyrelsesmødet i december 2015 blev det aftalt, at bestyrelsen skulle evaluere Lægeforeningens deltagelse i Det Fælles Sundhedstelt på Folkemødet i På denne baggrund gives nedenfor en status på sekretariatets deltagelse i det fælles forarbejde op til Folkemødet. Der har i foråret 2016 været afholdt månedlige styregruppemøder, hvor alle 14 organisationer har deltaget og hvor afklaring af både konceptet, men også vilkår for deltagelse har været drøftet. Tidligt i forløbet blev det aftalt at tilknytte en ekstern konsulent til at stå for den praktiske koordinering af de mange aktiviteter samt teknik mv. med bl.a. Folkemødets sekretariat. Lægeforeningens deltagelse i Det Fælles Sundhedstelt udgør kr. Hertil kommer en buffer til uventede udgifter på kr., som tilbagebetales efter Folkemødet. Lægeforeningen har herudover Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

8 udgifter til et fælles arrangement (Yngre Læger, FAS, PLO og Lægeforeningen) lørdag eftermiddag på kr. til hver organisation og en mindre udgift til et fælles arrangement med LVS om sundhedsforskning. Samlet udgør det økonomiske bidrag for Lægeforeningen til selve arrangement delen lige knap kr., hvis bufferen på kr. ikke aktiveres, hvilket intet tyder på pt. Til sammenligning kan det nævnes, at det fælles arrangement sidste år i AC-huset udgjorde kr. ( kr. i leje af AC-huset og kr. til en moderator). Bemærkninger Det Fælles Sundhedstelt er et nyt initiativ og derfor har der i dette forår været en del indledende drøftelser og afklaring af koncept, praktiske og økonomiske vilkår, valg af logo og fælles image etc. forhold, som formodentligt har sat rammen for en lignende deltagelse til næste år, hvilket mange af deltagerne har givet udtryk for og interesse i at være med til. Denne indledende evaluering af deltagelsen i Det Fælles Sundhedstelt, skal ses som et bidrag til den drøftelse af rammer og indhold af et Lægernes telt, som bestyrelsen skal have efter sommerferien. Aktiviteterne på det netop afholdte Folkemøde på Bornholm blev drøftet, herunder både erfaringerne med at deltage i Det Fælles Sundhedstelt med 13 andre sundhedsaktører, såvel som PLO s eget telt og Yngre Læger og FAS arrangementer i AC-huset. Omkring Det Fælles Sundhedstelt blev det nævnt, at initiativet var nyskabende og folkeligt, men nok også lidt broget med så mange aktører og aktiviteter i ét telt. Teltet tiltrak dog mange forskellige deltagere og debatter, som bidrog til et livligt miljø og teltet gav på den måde et godt indblik i forskellige aktørers medspil i sundhedsvæsenet. Bestyrelsen drøftede overordnet rammerne for et fælles Lægernes telt i forhold til et fælles ansvar for både aktiviteter og bemanding samt økonomien forbundet hermed. Indsatsen omkring et sådan telt skal sammenholdes med behovet for, at bestyrelsesmedlemmerne kan indgå i de øvrige debatter rundt om på Folkemødet samt behovet for tid til uformelle snakke og netværk med de mange samarbejdspartnere, som er tilstede på Folkemødet. Bestyrelsens indledende evaluering af dette års Folkemøde afspejler, at der er mange forskellige ønsker og behov, som skal afvejes i forhold til at etablere et Lægernes telt på Folkemødet i en herom må nødvendigvis tage afsæt i et mere detaljeret oplæg med beskrivelser af mulige modeller for et sådant Lægernes Telt, hvor forskellige scenarier for mulige samarbejdspartnere, mulige aktiviteter, bemandingsplaner samt økonomiberegninger indgår. Et sådant oplæg bør også indeholde mere overordnede overvejelser om, hvad Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger ønsker at opnå med en tilstedeværelse på Folkemødet, f.eks. hvilke emner der er vigtige at få udbredt, og hvordan dette formål bedst realiseres. Sekretariatet følger op i overensstemmelse med bestyrelsens drøftelser og evaluering af Det Fælles Sundhedstelt ved at beskrive mulige modeller og scenarier for et Fælles Lægernes Telt på Folkemødet i 2017 til drøftelse på et senere bestyrelsesmøde. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

9 6. Forecast I 2016 Jr /BHF+FS Der er udarbejdet et forecast for Lægeforeningens økonomi i 2016 baseret på realiserede tal for 2015 samt resultat til dato i Forecastet udviser samlet set et forventet underskud for 2016 på t.kr. mod et budgetteret underskud på t.kr. efter skat og særlige poster, dvs. en forbedring på t.kr. Ændringen skyldes hovedsageligt, at der er gennemført flere omkostningsreducerende initiativer. Disse har ikke haft indflydelse på det samlede aktivitetsniveau. Bestyrelsen tog orienteringen om Forecast I for 2016 til efterretning. Et nyt forecast vil blive udarbejdet efter 2. tertial, dvs. på baggrund af de realiserede tal pr. 30. august Drøftelse af ny Lægeforenings pris Jr. / Bestyrelsen besluttede på mødet den 27. februar 2014 ikke længere at yde tilskud til Barfred-Pedersen Æresgaven, og at der skulle etableres en ny Lægeforeningspris. Civilstyrelsen gav i april 2014 tilladelse til opløsning af Godsejer Georg Barfred-Pedersen og hustrus Fond ved uddeling af kapitalen til formålet ( æresgave fortrinsvis til læger, men også til andre personer, som har gjort sig fortjent af Den Almindelige Danske Lægeforening ). Barfred-Pedersen Æresgaven i form af fondens kapital (ca. kr ) blev herefter uddelt med kr på hhv. Lægemødet i 2015 og Lægemødet i Herefter er prisen officielt nedlagt. Bestyrelsen nåede at tidsmæssige grunde ikke at behandle punktet. Opfølgning Sekretariatet følger op på det udskudte punkt og sikrer bestyrelsesbehandling af punktet. 8. Udpegning til udvalg og poster i Lægeforeningens bestyrelse Jr Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet i februar 2016, at man på internatet i maj 2016 ville tage en mere grundig drøftelse af den aktuelle fordeling af udvalgsposter i Lægeforeningens bestyrelse. Punktet blev ikke drøftet færdigt på internatet og skal dermed færdiggøres på mødet i juni På internatet blev følgende besluttet: Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

10 Bestyrelsen besluttede følgende ændringer: Simon Serbian bliver ny formand for Lægeforeningens Sundheds-IT-udvalg og Lise Møller fortsætter som menigt medlem. Yngre Læger skal herefter udpege et nyt medlem til afløsning for Simon Serbian til udvalget. Andreas Rudkjøbing erstatter Camilla Rathcke som formand for akutnetværket, som fremover får status af en arbejdsgruppe. Camilla Rathcke fortsætter som medlem af arbejdsgruppen. Bestyrelsen havde herudover nogle tekniske bemærkninger til udvalgsoversigten, som tilrettes af sekretariatet til ny drøftelse på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal drøfte den eksisterende fordeling af udvalgsposter. Bestyrelsen godkendte fordelingen af poster i henhold til vedhæftede udvalgsoversigt. Sekretariatet følger op i henhold til bestyrelsens beslutninger. 9. Retningslinjer for valg af Foreningen af Pensionerede Lægers repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab Jr Lægeforeningens bestyrelse har på sit møde den 19. maj 2016 godkendt nye vedtægter for Foreningen af Pensionerede Læger. Af vedtægterne fremgår det af punkt 6.1, at Lægeforeningens bestyrelse fastsætter retningslinjer for valg af pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger til Lægeforeningen repræsentantskab. Foreningen af Pensionerede Læger har efterspurgt ensartede regler for valg af repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab. Valgene afholdes i de fem regioner, men der har ikke været fælles, nedskrevne retningslinjer for valghandlingen og procedurerne herfor. Ligeså har bestyrelsen ønsket klare nedskrevne principper for fordelingen af repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab. Bestyrelsen for Foreningen af Pensionerede Læger har i vedlagte forslag til retningslinjer for valg til repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab indgående drøftet principper for, hvordan fordelingen af repræsentanter skal ske, jf. pkt. 3 i vedlagte retningslinjer. Derudover har Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse i udkastet drøftet fælles retningslinjer for bekendtgørelse af valg, valgbarhed og stemmeret, afvikling af valg, og hvordan der forholdes ved valg i utide. Retningslinjerne er derfor udarbejdet efter grundige drøftelser i Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse og der er enighed om det foreliggende udkast. Lægeforeningens bestyrelse godkendte udkast til retningslinjer for valg af Foreningen af Pensionerede Lægers repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

11 Foreningen af Pensionerede Lægers medlemmer vil blive orienteret om de nye retningslinjer for valg af Foreningen af Pensionerede lægers repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab f.eks. i et nyhedsbrev, og retningslinjerne vil blive lagt på internettet. 10. Næste møde den 25. august 2016 Jr. / Næste møde i Lægeforeningens bestyrelse er fastsat til den 25. august 2016 i Domus Medica. Bestyrelsen tog den kommende mødedato ad notam. 11. Eventuelt, herunder meddelelser og aktuelt Jr. / Formanden for Attestudvalget meddelte, at man har været til møde i Konkurrencestyrelsen omkring problematikken omkring prisfastsættelse og konkurrenceforholdene på forsikringsområdet. Vi afventer stadig en afklaring fra styrelsen på, om man vil forfølge sagen yderligere. Bestyrelsen vil blive orienteret, når der er nyt i sagen. 12. Gensidig orientering fra LFB, herunder de forhandlingsberettigede foreninger Jr. / På internatet i maj 2015 besluttede bestyrelsen, at man gerne ønskede at have et fast punkt på bestyrelsesdagsordenen om Gensidig orientering, hvor man orienterer om relevante, aktuelle problemstillinger og emner af fælles interesse i bestyrelsen. Bestyrelsen har ønsket, at der fast på dagsordenen til møderne i Lægeforeningens bestyrelse fremgår et punkt om gensidig orientering. Bestyrelsen nåede ikke dette punkt af tidsmæssige grunde. Sekretariatet følger op i overensstemmelse med bestyrelsens drøftelser. 13. Orientering om Lægeforeningens indspil til FORSK2025-processen Jr. / Lægeforeningen har afsendt forslag til forskningstemaer i FORSK2025-kataloget. Det indsendte materiale var vedlagt dagsordenen til bestyrelsens orientering. I januar modtog Lægeforeningen fra Styrelsen for Forskning og Innovation en invitation til at bi- Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

12 drage med forslag til temaer, der kan indgå i et samlet overblik over samfundets vigtigste forskningsbehov det såkaldte FORSK2025-katalog. Dette katalog skal indgå i grundlaget for de kommende års politiske prioritering af ressourcer på forskningsområdet, primært det strategiske forskningsområde. På UUF-mødet den 3. marts 2016 blev det aftalt at gå videre med at forberede et indspil fra Lægeforeningen, og den 29. april 2016 modtog UUF det første udkast til kommentering. Dette udkast havde fokus på to temaer fra Lægeforeningens forskningspolitik; sundhedsdataforskning og patientinddragelse i forskning. Efterfølgende har sekretariatet i samarbejde med UUF s formand og Lægeforeningens formand færdiggjort et endeligt udkast, hvori der blev tilføjet et temaforslag om sundhedstjenesteforskning. Det endelige udkast blev indsendt til styrelsen den 30. maj 2016 og var vedlagt til bestyrelsens orientering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Deadline for indsendelse af temaforslag til FORSK2025 var 1. juni 2016, og styrelsen udvælger nu de temaforslag, som forventes at kunne indgå i det samlede FORSK2025 katalog. Når disse temaer er udvalgt, indkalder styrelsen interessenter med særlige forudsætninger inden for de valgte forskningsområder til at deltage i det kommende arbejde med kataloget. Styrelsen forventer, at første samlede udkast til kataloget sendes i høring i efteråret, og at en endelig udgave vil foreligge i første kvartal af UUF vil følge processen og vurdere Lægeforeningens muligheder for at bidrage til den kommende proces. 14. Elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar Jr. / Til bestyrelsens orientering var de elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar, der havde været siden bestyrelsesmødet den 19. maj 2016, vedlagt dagsordenen: Elektroniske voterede sager: Medlem til dialogpanel vedr. implementering af kvalitetsprogram Høringssvar: Høring vedr. udkast til ændret bekendtgørelse nr af 30. september 2013 om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Høring over bekendtgørelse om offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

13 15. Formandens møder Formandens møder med eksterne parter i perioden medio maj til medio juni 2016 var vedlagt dagsordenen til bestyrelsens orientering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. juni

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 25. juni 2015, kl. 15 Bestyrelsessalen, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 25. juni 2015, kl. 15 Bestyrelsessalen, Domus Medica Jr. 2015-3432/KDA/ADL Udsendt 3. august 2015 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 25. juni 2015, kl. 15 Bestyrelsessalen, Domus Medica Til behandling 1. Emner til Folketingsvalg 2015

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Lægeforeningen Sjælland Referat

Lægeforeningen Sjælland Referat Lægeforeningen Sjælland Referat Bestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017, kl. 17.00-21.00 Lægeforeningen Sjælland, Dr. Kaarsbergsvej 7b, 4180 Sorø Ordstyrer: Nikolaj Bolsing Bak Deltagere: Nikolaj Bolsing

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl. 15 Eriks atelier, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl. 15 Eriks atelier, Domus Medica Jr. 2015-2912/ 269369 Udsendt 11. november 2016 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl. 15 Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Status på arbejdet med lægedækning,

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares Sundhedspolitik og Kommunikation Høringssvar Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser Jr. / 2016-3665 1.juni 2016 Domus Medica Kristianiagade 12 2100 København Ø Data skal deles fortrolighed

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Mødetype: ordinært møde

Mødetype: ordinært møde Sygehusudvalget i region Syddanmark Tirsdag den 11, november kl. 9,30 Mødested: Hjallese forsamlingshus Hjallesegade 31 5260 Odense S Indkaldt Søren Kollerup af 04-11-2014 Mødetype: ordinært møde Deltagere:

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

3. Runde hvad er uddannelsesudvalgets medlemmer optaget af lige nu i relation til at være uddannere - Runde orientering om aktuelt fra medlemmer

3. Runde hvad er uddannelsesudvalgets medlemmer optaget af lige nu i relation til at være uddannere - Runde orientering om aktuelt fra medlemmer Dato & tid 9. marts 2016 14-16 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Lykke Jensen, Birgitte Degenkolv, Ingrid Poulsen, Allan Kjær Andersen Bente Ourø Rørth, Anne-Marie Schrader, Anne Birch Grande, Helle

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. maj 2016 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. maj 2016 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 02-06-2016 Sagsnr. 16/64 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Fra sekretariatet deltog: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Lene Esbensen, Henrik Winther, Sidse Jacobsen, Janne Vinderslev og Pia Eriksen Ahlers

Fra sekretariatet deltog: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Lene Esbensen, Henrik Winther, Sidse Jacobsen, Janne Vinderslev og Pia Eriksen Ahlers Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 25. september 2017 kl. 10.30 16.30 i Yngre Lægers lokaler, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø Fra bestyrelsen deltog: Camilla Rathcke (fra punkt

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet Invitation til at indstille emner til nye lærings- og kvalitetsteams Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams inviterer alle interesserede parter til at indstille emner til kommende lærings- og kvalitetsteams.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen DAGSORDEN Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 30. august 2017 Kl.: 16.00-19.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning

REFERAT. Punkter til beslutning SFR Oto-rhinolaryngologi REFERAT Møde i: SFR Oto-rhino-laryngologi inkl. audiologi Dato: 10. oktober 2017 Kl.: 12:30-13:30 Sted: Rigshospitalet, Adm.bygning, lokale 4 120, opg. 11, 4. sal Deltagere: Vicedirektør

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica Jr. 405592 Udsendt 16. februar 2017 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl. 10-18 Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Lægemøde 2017: Oversigt over Lægeforeningens

Læs mere

FAS skriftlige beretning 2015/2016

FAS skriftlige beretning 2015/2016 FAS skriftlige beretning / Foreningen af Speciallæger og Forhandlingsberettigede foreningers skriftlige redegørelse Årsmødet FAS Års- og medlemsmøde er et fagligt arrangement afholdt i henhold til vedtægterne.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Hvem, hvad, hvorfor Gruppen af Yngste Læger, GYL, består af repræsentanter for de nyuddannede læger i Yngre Læger.

Hvem, hvad, hvorfor Gruppen af Yngste Læger, GYL, består af repræsentanter for de nyuddannede læger i Yngre Læger. Maj 2014/SNJ Hvidbog for GYL Hvem, hvad, hvorfor Gruppen af Yngste Læger, GYL, består af repræsentanter for de nyuddannede læger i Yngre Læger. GYL-gruppen er sammensat af repræsentanter for de to seneste

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 22. juni 2017, kl hos Implement, Hellerup

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 22. juni 2017, kl hos Implement, Hellerup Jr. 665417 Udsendt 6. juli 2017 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 22. juni 2017, kl. 15-17 hos Implement, Hellerup Til behandling 1. Gensidig orientering fra LFB, herunder de forhandlingsberettigede

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Deltagere: Peter Schwarz, Roar Maagaard, Henrik Steen Hansen, Henrik Ullum, Henrik Sillsen, Ole W. Bjerrum, Niels Dieter Röck.

Deltagere: Peter Schwarz, Roar Maagaard, Henrik Steen Hansen, Henrik Ullum, Henrik Sillsen, Ole W. Bjerrum, Niels Dieter Röck. LVS bestyrelsesmøde Tid: 10. maj 2012 kl. 17-20 Sted: Domus Medica, Svenskestuen Deltagere: Peter Schwarz, Roar Maagaard, Henrik Steen Hansen, Henrik Ullum, Henrik Sillsen, Ole W. Bjerrum, Niels Dieter

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Onsdag 4. oktober 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere