LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE KALUNDBORG TLF FAX BANK CVR j.nr PN/tm LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg Foreningens navn er Grundejerforeningen Birkely Foreningens hjemsted er Kalundborg kommune under Retten i Holbæk, der er foreningens værneting. Stk 2: 1 Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr.nr. 8 a, 8 f, 8 g, 8 h og 9 b og 12 a Kaldred by, Bregninge har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Som ejer forstås den juridiske person, der har tinglyst adkomst på ejendommen. Den til enhver tid værende ejer indtræder samtidig med erhvervelsen uanset på hvilken måde dette sker i foreningen og har med indtræden anpartsvis ret til foreningens formue. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælger og indtræden for køber, skal senest l4 dage efter handlens tinglysning fremsendes til foreningen. Et indtrædende medlem der erhverver en ejendom, hvor sælger er i kontingentrestance er pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabets følgende rettigheder, når dette er sket. Kun en juridisk ejer af parcellen kan vælges til foreningens bestyrelse. Ejere af omkringliggende parceller kan optages som medlemmer af Grundejerforeningen Birkely, såfremt generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal bestemmer dette. * Web-adresse:

2 Et medlem der ophører med at være ejer af en af de omhandlede parceller mister medlemsretten og vedkommende udtræder uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andele i foreningens formue. Nye medlemmer af foreningen skal betale et indskud på kr. 250,00 til foreningen til administration vedrørende registrering i grundejerforeningens arkiv. 2 Grundejerforeningen er upolitisk og stiftet i henhold til bestemmelser i tinglyst deklaration godkendt af Vestsjællands Amtsråd den 22/ Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmets fælles interesser, herunder navnlig at forestå de ved deklaration tinglyst i forbindelse med udstykningen fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje, stier og vedligeholdelse af fællesarealer. Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag samt til at underskrive samt lade tinglyse deklarationer med eller uden pant. De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er efter påkrav pligtig til at tage skøde på fællesarealer, veje og parkeringspladser m.v.. Stk. 6: Foreningens medlemmer hæfter i henhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab som foreningen har på enkelte medlemmer.

3 3 Hvert medlem betaler forud - senest den 31. januar for hver parcel vedkommende ejer - et årligt kontingent til foreningens administration, drift eller udførelse af opgaver i henhold til foreningens formål. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Grundejerforeningens midler hensættes på en konto i bank eller sparekasse, hvorfra beløb kun kan hæves af formand og kasserer i forening. Formand og kasserer kan benytte sig af elektroniske underskrifter. Indbetaling kan ske til foreningens konti i pengeinstitut eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted. Bestyrelsen/suppleanter som deltager i møder og har arbejdsopgaver for foreningen er kontingentfri. Stk.5: Alle medlemmer bidrager med lige store andele til udgifter og goder, uanset parcellens areal og beliggenhed. Stk.6: Er medlemmet i mere 1 måned i restance til foreningen, kan restancen inddrives af retslig vej efter at der forinden er givet en anbefalet skriftlig påmindelse. Medlemmet skal have en frist til at betale senest l0 dage efter fremsendelsen af påkravet, hvorefter beløbet kan overgives til retslig incasso. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af medlemmet, der endvidere skal betale gebyrer for rykkerproceduren i henhold til rentelovens regler. 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned i umiddelbar nærhed af Kaldred (Kalundborg kommune). Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved , opslag på tavlerne på foreningens område (er kun en service), eller via brev til de medlemmer, som ikke har adgang til med mindst l måneds varsel.

4 Benyttes indkaldelse via til det enkelte medlem, kræver det forudgående accept fra medlemmet ved dennes tiltrædelse på fortrykt blanket, ligesom det enkelte medlem kan frasige sig -indkaldelse ved udfyldelse af fortrykt blanket herom. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden, herunder oplysning om, hvilke medlemmer der er på valg, revideret regnskab, budget og eventuelle indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Forslag fra medlemmer skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. 5 For ordinær generalforsamling skal der være følgende dagsorden: stk. 2: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 3 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Revideret regnskab. 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen/medlemmerne. 6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. 7. Valg af medlemmer til bestyrelse. 8. eventuelt Beslutninger på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal. Dog skal beslutninger der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandringer af foreningens vedtægter, bevilling af midler udover det til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Stk.3: Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevillig af midler udover de til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmers side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for medlemmerne i ethvert forhold, der er nødvendig til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. Såfremt dirigenten eller mindst 3 deltagere i generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning skal dette ske.

5 6 Til generalforsamlingen har hver parcel én stemme. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog kun afgive én stemme ved fuldmagt udover egen stemme. Ved tvivl skal bestyrelsen på generalforsamlingen have mulighed for at undersøge hvem der juridisk er ejer af parcellen. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som der sker indkaldelse på til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel med angivelse af de til forhandling fremsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse, meddele hvilke emner, der ønskes behandlet og bestyrelsen er herefter pligtig til senest 14 dage efter at udsende indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen er forpligtet til at føre referater ved alle generalforsamlinger samt på møder. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, deriblandt enten formanden eller kassereren, er til stede. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens (alternativt kassererens) stemme afgørende. Bestyrelsen/suppleanter kan få kørselsgodtgørelse efter statens takster. Ekstraordinært kan bestyrelsen bevilge udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste på op til kr. 750,00 pr. dag til et bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen kan eventuelt bevilge og fastsætte honorar til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel assistance af revisor, advokat eller landinspektør.

6 Stk.6: Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf et skal være formanden eller kassereren. 8 Stk 1: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år og 3 på lige år. Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv. Der vælges 2 suppleanter hvert år. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant hvert år. 9 Hvis formand, kasserer eller sekretær udtræder af bestyrelsen midt i en valgperiode, kan bestyrelsen konstituere sig selv frem til førstkommende generalforsamling. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned på 2 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Fremgangsmåden for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal følges i denne situation. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedlige- og renholdelse af de til bebyggelsen tilhørende veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver som sorterer under den antagne medhjælpers arbejde. 10 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. Regnskabet følger kalenderåre. Kontingent betales for et år ad gangen og skal være betalt senest den 31/1. Der betales kontingent for hver parcel et medlem er ejer af.

7 11 Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at veje og fællesarealer er i god vedligeholdt stand. Vedligeholdelsen omfatter ikke snerydning. Medlemmer er forpligtet til at holde sin grønne beplantning indenfor sit skel samt at slå græs mindst 2 gange om året første gang inden 15. maj og anden gang umiddelbart inden 15. august. Græsslåning omfatter også rabatter udenfor parcellen. Sker dette ikke, får medlemmet en anbefalet skrivelse om, hvornår vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes. Ved arbejdets færdiggørelse vil medlemmet ved anbefalet brev få tilsendt en regning for arbejdet. Overholdes 11, stk. 2 ikke, er bestyrelsen bemyndiget til at lade vedligeholdelsesarbejdet udføre af en professionel for medlemmets regning. Har betalingen ikke fundet sted inden fakturaens sidste frist for betaling, overgives sagen uden yderligere varsel til retslig inkasso. Omkostninger ved inkasso betales af medlemmet. Bestyrelsen er bemyndiget til at udfærdige ordensregler. 12 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændring gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog kun opløses uden samtykke fra den påtaleberettiget i henhold til den på parcellerne tinglyste deklaration og formålet med opløsning er sammenslutningen med en anden grundejerforening i området. Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. april 1972, og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 3. maj 2014 og træder i kraft fra denne dato.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere