Forslag. til. I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. september 2016, foretages følgende ændringer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. september 2016, foretages følgende ændringer:"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. 1 (Målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvand mod pesticider) I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 27. september 2016, foretages følgende ændringer: 1. Efter 21 b indsættes: 1» 21 c. Inden for et i medfør af vandforsyningsloven udpeget boringsnært beskyttelsesområde til boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger, må der ikke foretages opblanding og påfyldning af pesticider samt udvendig vask af pesticidsprøjter eller etableres vaskepladser. Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om det i stk. 1 nævnte forbud. Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1. Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgangen til at meddele dispensation, herunder om vilkår, tidsbegrænsning og dokumentation. Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt kommunalbestyrelsen efter 24, stk. 1, har udstedt et påbud eller nedlagt et forbud, eller efter 26 a, stk. 1, har pålagt rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som pålægger en tilsvarende rådighedsindskrænkning eller andre foranstaltninger, end hvad der gælder efter stk. 1.«2. Efter 64 c indsættes i kapitel 8: 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-Tidende 2000, nr. L 327, side 1, som ændret senest ved Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 71. 1

2 » 64 d. Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke situationer der vil blive ydet godtgørelse til ejeren af en vaskeplads for den rådighedsbegrænsning, forbuddet efter 21 c indebærer, samt om beregning og udbetaling af godtgørelsen.«3. I 110, stk. 1, nr. 1, indsættes efter» 21 b,«:» 21 c, stk. 1,«. 4. I 110, stk. 3, indsættes efter» 19 a,«:» 21 c, stk. 2,«, og efter» 56, stk. 3,«:» 64 d,«. 2 I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1. I 11 a, stk. 1, nr. 4, ændres»over for, og«til:»overfor,«. 2. I 11 a, stk. 1, nr. 5, ændres»(indsatsområder).«til:»(indsatsområder), og«. 3. I 11 a, stk. 1, indsættes som nr. 6:»6) boringsnære beskyttelsesområder til boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger.«4. I 52 a, stk. 1, indsættes efter nr. 11 som nyt nummer:»12) udgifter til dækning af en økonomisk godtgørelse fastsat efter regler udstedt i medfør af 64 d i lov om miljøbeskyttelse,«. Nr. 12 til 14 bliver herefter nr. 13 til 15. Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Formål aftale om Pesticidstrategi Baggrund Aftale om Pesticidstrategi Boringsnært Beskyttelsesområde, BNBO 2. Lovforslagets indhold 2.1 Miljøbeskyttelsesloven Forbud mod opblanding, påfyldning af pesticider og udvendig vask i BNBO Gældende ret Miljø- og fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ordning 2.2. Vandforsyningsloven Udpegning af BNBO Gældende ret Administrativ praksis Miljø-og Fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ændring 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 3

4 1. Indledning 1.1 Formål aftale om Pesticidstrategi Forslaget er en gennemførelse af en del af den politiske aftale om pesticidstrategi , der er indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 21. april Aftalen skal udgøre en ramme for en reduceret pesticidbelastning og sikre en fornuftig og sikker brug af pesticider i Danmark. Konkret gennemfører forslaget pesticidstrategiens punkt 4 om styrkelse af målrettet arealbeskyttelse. De beføjelser der gives i lovforslaget, skal ikke anvendes ud over, hvad der er nødvendigt for at gennemføre aftale om pesticidstrategi Formålet med lovforslaget er at styrke den målrettede beskyttelse af grundvandet mod forurening med pesticider inden for drikkevandsboringers nærområde. Forslaget indeholder en hjemmel til, at miljø- og fødevareministeren i en bekendtgørelse kan udpege boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Forslaget omfatter også forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og udvendig vask af pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser. Under forudsætning af, at ordningen kan godkendes under statsstøttereglerne, forventes det, at ejere af vaskepladser ydes godtgørelse for allerede etablerede vaskepladser inden for et udpeget BNBO og for vaskepladser, der ikke befinder sig inden for et område, der bliver udpeget som BNBO i 2018, men som kommer til at ligge inden for et BNBO på baggrund af en senere udpegning. Indvendig vask af pesticidsprøjter og den efterfølgende håndtering af vaskevandet er reguleret i bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med henblik på at dette kan foregå miljømæssigt fuldt forsvarligt. Der ydes alene godtgørelse for vaskepladser, der lever op til kravene i vaskepladsbekendtgørelsen, og det forventes, at der i de tilfælde, hvor ejeren eller vandforbrugerne rammes atypisk hårdt af forbuddet, vil blive givet en dispensation fra reglerne. Lovforslaget har således ikke et ekspropriativt sigte. 1.2 Baggrund Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er så rent, at det kan bruges som drikkevand efter en simpel vandbehandling. Dansk grundvandspolitik bygger på at beskytte grundvandet mod forurening i stedet for at rense det Aftale om Pesticidstrategi Den politiske aftale har følgende ordlyd: Indledningen: Strategien giver jordbrugserhvervene stabile produktionsvilkår uden at gå på kompromis med beskyttelse af grundvand, miljø, sundhed og fødevaresikkerhed, og der indføres, som en forstærket beskyttelse af 4

5 grundvandet mod pesticider inden for BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO), forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og vask af pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser. Aftaleparterne er enige om: 4) Styrkelse af målrettet arealbeskyttelse for at beskytte grundvand mod pesticider inden for BNBO ved forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og vask af pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser. Fra bilaget om målrettet arealbeskyttelse: Indsatsen omhandler et forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og vask af pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser. Der ydes kompensation for allerede etablerede vaskepladser finansieret over vandprisen. Det skønnes, at der maksimalt er 100 bedrifter med en vaskeplads inden for BNBO, og at engangskompensation vil udgøre maksimalt 10 mio. kr. Da antallet af vaskepladser er estimeret med en stor usikkerhed, vil det under det lovforberedende arbejde blive kortlagt, hvor mange vaskepladser, det konkret drejer sig om, og hvordan udgifterne på vandprisen fordeler sig i forskellige områder. Aftalekredsen præsenteres for et udkast til lovforslag forud for ekstern høring. På nuværende tidspunkt er der afgrænset BNBO omkring alle almene vandforsyningsboringer og udpeget sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder på sandjorde. Ny viden om lerjorder fra forskningsprojekterne i 2020 vil vise, om det er muligt at udpege sprøjtemiddelfølsomme lerjorde. Samtidigt vil resultaterne fra den nye VAP-mark [repræsentativ forsøgsmark], der repræsenterer 5-10 % af lerjorderne i de områder, hvor der er et tyndt lerlag over kalken, vise, om disse arealer er mere følsomme end de andre VAP-marker. Forbuddet træder i kraft, når BNBO er udpeget Boringssnære beskyttelsesområder, BNBO Indvindingsboringer Der er omtrent indvindingsboringer til almene vandforsyninger i Danmark. Ved almene vandforsyninger forstås den person eller juridiske enhed, der ejer et eller flere vandforsyningsanlæg, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme hver, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3. En almen vandforsyning kan således være såvel kommunalt som privat ejet af enten en enkeltperson eller en juridisk enhed. Nær en vandindvindingsboring kan der være særlige forhold, som gør det ekstra vigtigt at beskytte grundvandet mod forurening. Inden for nærområdet til vandforsyningerne er der kort strømningstid til en indvindingsboring og dermed kort tid til at træffe forholdsregler, hvis der skulle ske forurening af grundvandet. Samtidig sker der relativt ringe fortynding af en eventuel forurening i grundvandet inden for dette område. Tilsammen betyder dette, at der kan være særlige behov for beskyttelse af nærområdet omkring en boring og særlig opmærksomhed på aktiviteter, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet. Dette gælder særligt for pesticider, hvor bl.a. mindre spild af ikke opblandet pesticid kan betyde overskridelser af grænseværdier for drikkevand. Pesticider er identisk med plantebeskyttelsesmidler, som er defineret i 33, nr. 1, lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, lov om kemikalier. 5

6 Vaskepladser En vaskeplads er ifølge bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (vaskepladsbekendtgørelsen) defineret således: Vaskeplads: Areal til påfyldning, rengøring og vask af sprøjter, traktorer og andet materiel, der bruges til erhvervsmæssig udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Sådanne vaskepladser, der skal forhindre punktkildeforurening, er etableret til opblanding og påfyldning af pesticider på sprøjten med henblik på udbringning på marken, og til udvendig vask af pesticidsprøjten. Der findes ikke statslige eller kommunale registre over vaskepladser, og det har under det lovforberedende arbejde ikke været muligt at kortlægge det præcise antal eller den geografiske placering af vaskepladser i BNBO. På baggrund af det foreliggende datagrundlag skønnes, at der er mellem vaskepladser placeret i BNBO. Det bemærkes, at der er stor usikkerhed forbundet med estimatet, og det er ikke muligt at vurdere, hvordan udgifterne på vandprisen fordeler sig i forskellige områder. Indvendig vask af pesticidsprøjter er selvstændigt reguleret, se lovforslagets særlige bemærkninger til 1, nr. 1. Kommunale og statslige beregnede og afgrænsede BNBO Når der tales om BNBO, skelnes der mellem at beregne, afgrænse og udpege. Beregningen er den proces, hvor det på baggrund af nogle faglige parametre beregnes, hvordan et BNBO til den konkrete boring vil kunne se ud. Afgrænsninger foretages udelukkende af kommunerne, og udgør en administrativt fastsat afgræsning. Den sker typisk med baggrund i den beregnede BNBO. Der kan dog være brug for at foretage justeringer, hvis der for det pågældende område gør sig særlige vilkår gældende. Der kan af forskellige årsager være et behov for at foretage en bedre beskyttelse af en given boring, eksempelvis hvis der er en viden om, at det i det pågældende område kan blive svært at finde en alternativ boringsplads i tilfælde af, at den eksisterende boring forurenes. Udpegning sker via udstedelse af en bekendtgørelse, hvoraf udpegningen fremgår og derved bliver en del af gældende ret. Udpegning kan udelukkende foretages i statsligt regi. Der findes i dag både kommunale og statslige beregninger af BNBO, og en del af lovforslaget handler om at give Miljø- og fødevareministeren kompetence til at udpege BNBO, der skal udgøre grundlaget for de nye regler om, at påfyldning og opblanding af pesticider og vask af pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser, bliver forbudt. Kommunerne vil fortsat have mulighed for at udstede påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand efter miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1. Det betyder, at kommunerne fortsat kan udstede påbud eller nedlægge forbud uden for BNBO, ligesom kommunerne inden for BNBO kan udstede påbud og nedlægge forbud, der er mere vidtgående, end de påbud og forbud, som efter lovforslagets gennemførelse vil følge af udpegning af BNBO. Det er ikke alle kommuner, der har udnyttet denne mulighed i 24, stk. 1, hvilket vil 6

7 sige, at det langt fra er alle afgrænsede BNBO, der er fulgt op af yderligere juridiske bindinger, end der allerede gælder efter bekendtgørelse nr af 21. december 2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse samt bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 om jordvarmeanlæg. Se nærmere herom i afsnit om gældende ret. Størrelsen på BNBO Et gennemsnitlig statsligt afgrænset BNBO udgør 2,5 ha, men der er stor variation fra det mindste til det største BNBO. Et gennemsnitligt jordbrug er i 2015 opgjort til ca. 72 ha. Tabel 1. Oversigt over størrelsesfordeling af de ca BNBO, hvor Miljøstyrelsen har foretaget beregning af arealet. Areal (hektar) Antal BNBO Andel (%) , , , , , ,4 Tabellen viser størrelsen af de ca BNBO, hvor Miljøstyrelsen har foretaget beregning af størrelsen. Heraf har ca. 85 % et areal på 0-5 hektar (ha). Hertil kommer ca BNBO, som er afgrænset af kommunerne, hvor Miljøstyrelsen ikke har eller forventes at få en endelig oversigt over størrelsesfordelingen. 2 Lovforslagets indhold 2.1 Miljøbeskyttelsesloven Forbud mod opblanding, påfyldning af pesticider og udvendig vask i BNBO Gældende ret Kommunerne har i dag forskellige muligheder for at beskytte grundvandet mod bl.a. pesticider. Det kan ske ved at udstede påbud om rådighedsindskrænkninger i medfør af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser i 24, stk. 1, hvorefter der kan udstedes påbud eller forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg, og 26 a, stk. 1, hvorefter kommunalbestyrelsen kan gennemføre tvungne rådighedsindskrænkninger, forudsat at der er vedtaget en indsatsplan for området efter vandforsyningslovens relevante bestemmelser herom, jf. vandforsyningslovens 13, stk. 1 og 13 a, stk. 1. I begge de nævnte tilfælde kan kommuner anvende BNBO som en mulighed for geografisk at afgrænse det 7

8 område, der ønskes beskyttet af hensyn til drikkevandsboringen. Derudover er der ved miljøbeskyttelseslovens 21 b udlagt en 25 meters beskyttelseszone omkring alle boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger. Inden for 25 meters beskyttelseszonen gælder bl.a. et forbud mod anvendelse af pesticider. Almene vandforsyninger udbetaler en årlig godtgørelse på 429 kr. pr. boring til den grundejer, som omfattes af 21 b. Godtgørelsen udbetales i hovedreglen til ejere af grunde, hvorpå en boring er beliggende, jf. miljøbeskyttelseslovens 64 c. Bortset fra tilfælde, hvor der er fastsat begrænsninger efter de nævnte bestemmelser, er det lovligt at anvende godkendte pesticider på de områder, der er afgrænset som BNBO. Miljøstyrelsen godkender, i henhold til bestemmelser i pesticidforordningen (Forordning nr. 1107/2009/EF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler), pesticider til salg og anvendelse i Danmark, når dette kan ske uden uacceptabel risiko for menneskers sundhed og for miljøet på baggrund af ansøgninger fra producenter og importører af pesticider. Hvor påfyldning og vask sker forskellige steder i marken hver gang og ikke på en vaskeplads, er det dog et gældende krav efter vaskepladsbekendtgørelsen, jf. nedenfor, at dette sker i en afstand af mindst 300 meter fra indvindingssteder for vand til drikkevandsformål, såvel almene som ikke almene. For at undgå forurening af vandmiljøet har der siden 2009 været fastsat regler i bekendtgørelsesform om oprettelse af vaskepladser i forbindelse med anvendelsen af pesticider. De gældende regler findes i bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (vaskepladsbekendtgørelsen). Sådanne vaskepladser, der skal forhindre punktkildeforurening, er etableret til opblanding og påfyldning af pesticider i sprøjten med henblik på udbringning på marken, og til udvendig vask af pesticidsprøjten. I vaskepladsbekendtgørelsen defineres en vaskeplads som et areal til påfyldning, rengøring og vask af sprøjter, traktorer og andet materiel, der bruges til erhvervsmæssig udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Indvendig vask af pesticidsprøjter er som nævnt ovenfor reguleret i 14 i vaskepladsbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger om BNBO. Spild under påfyldning og rengøring af sprøjter var tidligere en væsentlig kilde til pesticider i overfladevand og grundvand. Risikoen for denne forurening er i dag væsentligt begrænset med reglerne om vaskepladser, herunder kravene ved påfyldning. Der er fastsat krav til sprøjteudstyret, samt til hvor og hvordan påfyldning og vask af sprøjteudstyr må finde sted. Endvidere er der regler for håndteringen af det vand, der er brugt til at vaske sprøjter med udvendig, og som derfor indeholder rester af sprøjtemidler. Vaskepladser skal etableres mindst 50 meter fra en indvindingsboring til en almen vandforsyning. Formålet med en vaskeplads er, at brugeren af en pesticidsprøjte hermed får mulighed for at opblande, påfylde og vaske sprøjten på et hensigtsmæssigt sted på bedriften og samtidig gøre det her hver gang, hvis dette ønskes. Man kan i stedet for at oprette en vaskeplads vælge at lade opblanding, påfyldning og vask finde sted ude i marken på de dyrkede arealer. Det er dog en betingelse for, at dette kan ske lovligt, at påfyldning og udvendig vask sker et nyt sted hver gang, så punktkildeforurening undgås, og at det sker på en mark med afgrøder, som pesticidet er godkendt til at behandle. Der er som nævnt ovenfor særlige krav til indretningen af en vaskeplads. Reglerne på dette område finder anvendelse for vaskepladser, der er anlagt i overensstemmelse med vaskepladsbekendtgørelsens krav, og hvor der sker påfyldning af pesticider og udvendig vask af pesticidsprøjter. Det fremgår af bekendtgørelsen, 8

9 at vaskepladser oprettet i henhold til reglerne i bekendtgørelsen skal være udstyret med tæt belægning med afløb til gyllebeholder, eller en anden tæt, stationær beholder, og indrettet, så der ikke kan ske afledning til kloak, nedsivning i jorden eller afstrømning til ubefæstet areal. En "vaskeplads", der ikke lever op til de netop refererede krav, er ikke omfattet af dette lovforslag. Her er det allerede efter de gældende regler ikke lovligt at gennemføre de pesticidrelaterede aktiviteter, som forslaget omhandler. Det vil typisk være traditionelle jordbrugere (landmænd), der på frivilligt grundlag har valgt at etablere en vaskeplads. Også maskinstationer, golfklubber, gartnerier og planteskoler mv. kan have valgt denne løsning med etablering af en vaskeplads. Hvor der i dette lovforslag er anvendt betegnelsen jordbruger, vil det i det konkrete tilfælde også kunne omfatte en ejer af en vaskeplads, der ikke driver traditionelt landbrug, men fx en planteskole eller en golfklub Miljø- og fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Med henblik på at styrke en målrettet beskyttelse af grundvandet mod forurening med pesticider inden for almene drikkevandsboringers nærområde, foreslås det at indføre et forbud mod opblanding og påfyldning af pesticider og udvendig vask af pesticidsprøjter inden for et udpeget boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) til almene indvindingsboringer, herunder på vaskepladser. Et sådant forbud vil indebære, at det inden for det udpegede BNBO til en almen indvindingsboring bliver forbudt at fylde pesticider i sprøjtetanken. Det bliver tillige forbudt at opblande pesticidet uden for tanken med et andet pesticid, vand eller lignende, inden den samlede sprøjtevæske påfyldes sprøjtetanken, og det bliver forbudt at foretage udvendig vask af pesticidsprøjten, hvad enten dette foregår i marken på stedet for udbringningen eller på en vaskeplads med afløb af vaskevand med pesticidrester til opsamling i beholder på pladsen. Hensigten med et sådant forbud er at undgå risiko for punktkildeforurening. Der kan ske uheld eller spild ved opblanding eller påfyldning af pesticider, og ligeså kan en defekt vaskeplads medføre forurening med pesticider. Ved at forbyde, at disse aktiviteter må foregå inden for et af miljø- og fødevareministeren udpeget BNBO til en almen indvindingsboring, mindskes risikoen for punktkildeforurening som følge af uheld og defekter samtidig med, at der skabes gode rammer for, at grundvandsbeskyttelsen er på et højt niveau og at det tilsikres at grundvandet fortsat har en kvalitet, som gør det egnet til drikkevand. En allerede etableret vaskeplads vil som følge af forbuddet ikke længere kunne anvendes til ovennævnte pesticidrelaterede aktiviteter, men der er ikke noget krav om, at vaskepladsen nedlægges. Forbuddet gælder kun for de af miljø- og fødevareministeren ved bekendtgørelse i medfør af den foreslåede nye hjemmel i vandforsyningsloven 11 a, stk. 1, nr. 6, udpegede BNBO, jf. afsnit nedenfor. Forbuddet gælder således ikke for de af staten eller kommunerne hidtil beregnede eller afgrænsede BNBO, jf. ovenfor i afsnit Idet der henvises til udpegningen af BNBO efter vandforsyningslovens bestemmelser, vil forbuddet først have virkning, når denne udpegning er sket, hvilket forventes gennemført i løbet af

10 Der foreslås fastsat bestemmelser om, at overtrædelser af forbuddet mod opblanding og påfyldning af pesticider og udvendig vask af pesticidsprøjter inden for et udpeget BNBO, herunder på vaskepladser, skal være strafbelagt, jf. de specielle bemærkninger til 1, nr. 3 og 4. Dispensationsmulighed Reglerne vil desuden indeholde en dispensationsmulighed fra reglerne, der f.eks. kan være relevant for bedrifter, hvor hele bedriftens areal ligger inden for et udpeget BNBO. Det afgørende kriterium for undtagelsesvist at give dispensation vil være, om den konkret berørte ejer af en vaskeplads eller vandforsyningens forbrugere rammes atypisk hårdt. Der vil blive meddelt dispensation i de helt særlige tilfælde, hvor forbuddet efter grundlovens 73 vil indebære ekspropriation. Det er dog Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at det foreslåede forbud i almindelighed ikke vil rejse spørgsmål om ekspropriation efter grundloven. Den typiske situation vil være, at jordbrugeren også har dyrkede arealer uden for BNBO og derfor har mulighed for at vaske og påfylde pesticidsprøjter i marken. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der findes jordbrugere med et jordareal, der i det hele befinder sig inden for et BNBO. Miljøstyrelsen har ikke en opgørelse over den størrelsesmæssige fordeling af jordbrug sammenholdt med beliggenheden og størrelsen af BNBO. I det tilfælde, hvor hele en jordbrugers dyrkningsareal er omfattet af et BNBO, kan der med den foreslåede ordning være tale om to forskellige situationer, der må vurderes særskilt: 1) Jordbrugeren har en etableret vaskeplads inden for BNBO, som med den foreslåede ordning nu ikke længere må anvendes til sit formål, og jordbrugeren har ikke i øvrigt et markareal uden for BNBO, hvor vedkommende kan påfylde og vaske sprøjter. 2) Jordbrugeren har ikke en vaskeplads, fordi vedkommende har valgt at påfylde og vaske sprøjter forskellige steder på sit dyrkningsareal, men med etableringen af forbuddet mod påfyldning og vask inden for BNBO har jordbrugeren ikke længere mulighed for at påfylde og vaske sprøjter inden for eget areal. I begge tilfælde vil jordbrugeren med den foreslåede ordning være afskåret fra at kunne påfylde og foretage udvendig vask af sprøjter på eget areal. I eksempel 1 har jordbrugeren herudover haft udgifter til en vaskeplads, som vedkommende nu ikke længere må anvende til sit formål. Det er af hensyn til håndteringen af situationer som disse, at der er foreslået indsat en dispensationsbestemmelse i reglerne. Som et yderligere aspekt til ordningen skal det nævnes, at vandindvindinger undertiden nedlægges og etableres et nyt sted, hvorved der i den forbindelse vil blive nedlagt og udpeget et nyt BNBO. Dette vanskeliggør yderligere kortlægningen af alle tænkelige situationer, der kan opstå med den foreslåede ordning. Der kan imidlertid også ske det, at en eksisterende vandindvinding med tilhørende BNBO nedlægges, og der vil kunne være det sammentræf, at det vedrører et BNBO, der dækker hele en jordbrugers areal, som herefter ikke længere vil være ramt atypisk hårdt som netop beskrevet. 10

11 Det er hensigten også at kunne dispensere i helt særlige tilfælde, hvis det vurderes, at der kun er en meget begrænset miljømæssig fordel ved, at vaskepladsen ikke længere må anvendes til håndteringen af pesticider, sammenholdt med ulemperne herved for ejeren af vaskepladsen. Der vi tillige kunne gives dispensation, hvis forbuddet vil have atypisk store konsekvenser for den berørte almene vandforsyning og de dertil tilkoblede vandforbrugere. Godtgørelsesordning Det foreslås, at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om en godtgørelsesordning, hvorefter ejere af berørte vaskepladser vil blive kompenseret for den rådighedsbegrænsning, de udsættes for ved ikke længere at kunne anvende pladsen til de omhandlede pesticidrelaterede aktiviteter på grund af forbuddet. Det skønnes, at der er mellem vaskepladser placeret i BNBO, og at engangskompensation samlet vil udgøre maksimalt 10 mio. kr. på landsplan. Det bemærkes, at der er stor usikkerhed forbundet med estimatet for antallet af vaskepladser og for størrelsen af de forventede udmålte godtgørelser, der vil variere afhængig af den konkrete vaskeplads. Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere, hvordan udgifterne på vandprisen fordeler sig i forskellige områder. De nærmere regler om godtgørelsesordningen vil blive fastsat i en bekendtgørelse. Det er meningen, at det i bekendtgørelsen skal fastsættes, at en ejer af en vaskeplads, der allerede er kompenseret for en tilsvarende rådighedsindskrænkning i forhold til vaskepladsen, idet der er truffet afgørelse om godtgørelse eller erstatning efter en relevant bestemmelse i miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 - det vil konkret være efter 24, stk. 1, eller 26 a, stk. 1, - eller der er indgået aftale herom efter vandforsyningslovens 13 d, vil ikke blive yderligere kompenseret i henhold til den foreslåede bestemmelse. Her får forbuddet efter 21 c ingen retsvirkning. Det er hensigten at lade det fremgå af reglerne, at ejeren af en berørt vaskeplads, der ønsker godtgørelse for den påførte rådighedsindskrænkning, skal indsende en tro-og-love-erklæring til Miljøstyrelsen om, at vaskepladsen er beliggende i et udpeget BNBO, samt at vaskepladsen lever op til kravene i vaskepladsbekendtgørelsen. Der vil i Miljøstyrelsens skabelon til tro-og-love-erklæringen være indarbejdet konkrete spørgsmål, som ejeren skal kunne svare bekræftende på for at kunne få godtgørelse, herunder om vaskepladsens underlag er tæt, og om der er etableret en opsamlingstank til vaskevandet, jf. vaskepladsbekendtgørelsens bestemmelser, og om at der ikke er modtaget godtgørelse eller erstatning for rådighedsindskrænkningen efter andre bestemmelser. Det er hensigten, at ejeren af vaskepladsen derudover skal dokumentere vaskepladsens værdi, der fratrækkes afskrivninger, og evt. vedlægge fotodokumentation. Beløbet for vaskepladsens værdi vil udgøre godtgørelsens størrelse. Ejeren af vaskepladsen forventes enten at kunne dokumentere værdien ved at fremsende regningen for etableringen eller ved at fremsende et eller flere uafhængigt indhentede tilbud på etablering af en tilsvarende vaskeplads. Det er således alle dokumenterbare etableringsomkostninger, der kompenseres for, både til materialer og arbejdsløn. Derudover forventes ejeren af vaskepladsen at skulle angive etableringsåret, således at der ved beregning af godtgørelsen kan tages højde for afskrivninger af anlægget. Der er i princippet ikke nogen øvre grænse for det beløb, der kan udbetales, men der er i den politiske aftale regnet med en gennemsnitspris på kr. Den økonomiske godtgørelse kan være skattepligtig for modtageren. 11

12 Miljøstyrelsen vil ved sagsbehandlingen af ca. hver 10. ansøgning bede Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om at foretage et kontrolbesøg, så det stikprøvevis kontrolleres, at de vaskepladser, der søges om godtgørelse for, lever op til kravene i vaskepladsbekendtgørelsen og til reglerne for opnåelse af godtgørelse. Miljø- og Fødevareministeriet tilsigter en godtgørelsesordning, der kan godkendes i EU som statsstøtte, der er forenelig med det indre marked. Der er igangsat en dialog med EU-Kommissionen med henblik på at afklaret, om ordningen kan godkendes. Hjemlen til at fastsætte regler om en godtgørelsesordning vil ikke blive udnyttet, før Kommissionens godkendelse foreligger. Det er hensigten, at udbetalingen af godtgørelser til de berørte ejere skal betales af de brugere af vandet, der har fordel af forbuddet eller påbuddet. I den forbindelse gennemføres de nødvendige ændringer i vandforsyningslovens 52 a, stk. 1. Vandforsyningerne vil indregne udgifterne til såvel den økonomiske godtgørelse som til vandforsyningens administration af godtgørelsesordningen i vandprisen. Ved at indregne denne udgift i prisen på vand, er det de vandforbrugere, der har fordel af den ekstra beskyttelse mod punktkildeforurening, der bekoster den økonomiske godtgørelse. Såfremt Miljøstyrelsen i forbindelse med den ovenfor nævnte sagsbehandling vurderer, at vaskepladsen er omfattet af reglerne om godtgørelse, sender Miljøstyrelsen afgørelsen videre til den almene vandforsyning, som udbetaler godtgørelsen. 2.2 Vandforsyningsloven Udpegning af BNBO Gældende ret Kommunerne udarbejder indsatsplaner for områder udpeget efter vandforsyningslovens 11 a, stk. 1, nr. 5, jf. vandforsyningslovens 13, stk. 1. Derudover afgrænser kommunerne BNBO for hver enkelt vandindvindingsboring. Indsatsplanerne beskytter drikkevandsinteresserne, mens tiltag indenfor BNBO giver en supplerende beskyttelse af nærområdet omkring indvindingsboringen. På nuværende tidspunkt er der afgrænset BNBO omkring alle almene vandforsyningsboringer. Der er ikke afgrænset BNBO for ikke almene vandforsyninger. BNBO henhører under kommunernes myndighedsområde, og det er dermed kommunerne, der har redigeringsadgang til det tema på Danmarks Miljøportal, hvor afgrænsningen af BNBO offentliggøres. Der er ikke i lovgivningen krav om at etablere en vaskeplads, men med en vaskeplads har jordbrugeren mulighed for at påfylde og opblande pesticider og vaske pesticidsprøjter udvendig på samme sted hver gang. Uden en vaskeplads skal jordbrugerne påfylde pesticider og vaske sprøjter udvendig forskellige steder på egne marker for at undgå nedsivning af pesticider på samme sted i koncentrerede mængder. Forudsætningen for ikke at bruge vaskeplads er, at påfyldning og udvendig vask sker et nyt sted hver gang for at undgå punktkildeforurening, og at dette finder sted på en mark med afgrøder, som pesticidet er godkendt til. I den gældende lovgivning er der knyttet retsvirkninger til BNBO inden for flere områder. 12

13 Det gælder for det første miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1, hvorefter kommunalbestyrelsen kan udstede påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. I den forbindelse anvendes BNBO som geografisk afgrænsning af det område, inden for hvilket påbuddet eller forbuddet skal gælde. Se nærmere herom under afsnit om miljøbeskyttelsesloven. Det skal bemærkes, at miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1 har et bredere anvendelsesområde end BNBO og kan anvendes til at sikre bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg mod enhver form for risiko for forurening. For at en kommune kan give påbud om rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1, skal der være en konkret indvindingsinteresse i området, det vil sige enten en nuværende indvindingsboring eller en planlagt fremtidig indvinding. Det er ikke tilstrækkeligt, at området generelt har drikkevandsinteresser. Påbud om rådighedsindskrænkningen inden for sådanne områder, som har til formål at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat og pesticider, kan gives med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1, hvilket dog forudsætter, at der er udarbejdet en indsatsplan efter vandforsyningslovens 13 eller 13 a for området. Det skal efter ordlyden i 24, stk. 1, og 26 a, stk. 1, bemærkes, at rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1, udelukkende kan anvendes for at sikre mod risiko for forurening af nitrat og pesticider, mens miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1 kan anvendes mod alle typer forurening. I det omfang der skønnes at være behov for at beskytte ikkealmene vandforsyninger, kan kommunerne med hjemmel i det eksisterende regelgrundlag fortsat give påbud eller nedlægge forbud efter miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1 og 26 a, stk. 1. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor en privat forsyning, som udelukkende forsyner et enkelt hus, udgør husstandens eneste vandforsyning, og der ikke er mulighed for tilkobling til en almen forsyning, eller hvor der er tale om vandindvindingsboringer, der forsynet et stort antal personer, men ikke 10 eller flere ejendomme. Herudover findes der følgende regler, hvor BNBO anvendes som redskab til målrettet beskyttelse af vandforsyningernes nærområde: 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 21. december 2016 om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Herefter skal kommuneplanlægningen friholde arealer afgrænset som BNBO til almene vandforsyninger for udlæg af nye arealer til arealanvendelse, der medfører øget fare for forurening af grundvandet. Dette kan fraviges, såfremt kommunen i en grundvandsredegørelse, jf. planlovens 11 e, stk. 1, godtgør, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse, herunder at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet muligt, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges, jf. 2, stk. 2, i bekendtgørelsen. Endelig kan afstandskravet i 9, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 om jordvarmeanlæg på 300 meter mellem dybe vertikale jordvarmeboringer og almene vandforsyninger fraviges, såfremt der blandt andet sker en placering af anlægget uden for et efter BNBO-vejledningen beregnet BNBO, og dette lægges til grund for afstandsvurderingen. 52 a, stk. 1, i lov om vandforsyning m.v. indeholder en udtømmende opregning af de udgifter, som en almen vandforsyning kan indregne i vandprisen. Under de udgifter, der er nævnt her, er f.eks. udgifter til 13

14 administration og udgifter til dækning af en fastsat økonomisk godtgørelse, jf. 64 c i lov om miljøbeskyttelse. Den gældende bestemmelse giver derimod ikke mulighed for at indregne udgifter til en økonomisk godtgørelse i anledning af det forbud, der først er aktuelt med dette forslag til ny 64 d i miljøbeskyttelsesloven Administrativ praksis Beregning af BNBOs arealmæssige udstrækning sker ud fra data om grundvandsmagasinets egenskaber og vandindvindingens størrelse efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2007 om boringsnære beskyttelsesområder BNBO samt efterfølgende præciseringer i Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO af 12. december 2011 og Præciseret vejledning om beregning af størrelse på boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, af 2. juli Se nærmere om det faglige grundlag for beregningen af BNBO i afsnit Ud fra de hidtidige, statslige afgrænsninger af BNBO vurderes den gennemsnitlige størrelse af BNBO at være cirka 2,5 ha. Det beregnede BNBO kan variere i udstrækning alt efter vandindvindingens størrelse samt naturgivne parametre, der beskriver grundvandsmagasinet. Ifølge vejledningen beregnes arealet af BNBO ud fra de data, som foreligger for den konkrete boring, og i mangel af data ud fra forudsætninger baseret på værdier, som er anerkendte gennemsnitstal. De data, som indgår i beregningen, er følgende: Indvindingsmængden fra boringen. Strømningstiden til boringen. Denne fastsættes ud fra frekvensen af kontrollen med boringen. Jo større indvinding, jo kortere kontrolfrekvens. Mægtighed af magasinet. Dette er et udtryk for, hvor "tykke" vandlommerne i magasinet er. Magasinets effektive porøsitet. Dette er et udtryk for, hvor hurtigt vand kan bevæge sig gennem grundvandsmagasinet. I praksis anvendes BNBO ofte som en geografisk afgrænsning af det område, inden for hvilket kommunale påbud eller forbud meddeles og som argument for, at en kommune inden for det pågældende område ud fra en individuel og konkret faglig afvejning vurderer, at der er et særligt behov for beskyttelse mod forureningsrisiko for grundvandet. Der er ikke praksis for at beregne BNBO for indvindingsboringer til ikke-almene vandforsyninger Miljø-og Fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det foreslås, at vandforsyningens 11 a, stk. 1, ændres, således at der indsættes en ny nr.6 om, at miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler, hvorved der udpeges boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til boringer, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger. Det betyder, at BNBO overgår fra at være et redskab, der anvendes af kommunerne i visse dele af lovgivningen som en 14

15 afgrænsning af et område, inden for hvilket bestemte retsvirkninger kan pålægges, til at være en juridisk udpegning, som staten er ansvarlig for. Når staten udpeger BNBO i bekendtgørelsesform ved udmøntning af den foreslåede 11 a, stk. 1, nr. 6, i vandforsyningsloven, er det hensigten, at kommunernes afgrænsning af BNBO skal lægges til grund for udpegningen. Dette forudsætter dog, at kommunernes afgrænsning er sket i medfør af retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2007 om Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO samt efterfølgende præciseringer i Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder - BNBO af 12. december 2011 og Præciseret vejledning om beregning af størrelse på boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, af 2. juli Miljøstyrelsen foretager på baggrund af sin faglige ekspertise opnået gennem grundvandskortlægningen en kvalitetssikring af disse forud for udpegning i bekendtgørelse. Der forventes således ikke en systematisk genberegning af kommunalt afgrænsede BNBO, men der foretages en kvalitetssikring med henblik på at sikre, at alle BNBO holder sig inden for retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2007 samt efterfølgende præciseringer, jf. afsnit Da der med lovforslaget udelukkende er lagt op til at myndighedsområdet for udpegning af BNBO placeres hos staten, vil en udmøntning af den foreslåede hjemmel ikke i sig selv medføre yderligere påbud eller forbud. Efter gældende ret udpeges de øvrige områder, som lægges til grund ved den målrettede beskyttelse af den grundvandsressource, som anvendes til den almene vandforsyning, i takt med afslutningen af den statslige grundvandskortlægning, senest i bekendtgørelse nr. 246 af 15. marts 2017 om udpegning af drikkevandsressourcer. Det gælder blandt andet følsomme indvindingsområder og indsatsområder. En fremadrettet udpegning af BNBO i bekendtgørelsesform vil, sammen med de øvrige områdeudpegninger, styrke grundlaget for den målrettede grundvandsbeskyttelse. Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer foretages af miljø- og fødevareministeren på baggrund af grundvandskortlægningens faglige leverancer. Det skal bemærkes, at grundvandskortlægningen er hjemlet i vandforsyningsloven i perioden For at sikre, at pesticidstrategiens formål fuldføres i hele aftaleperioden, er der behov for senest i 2019 at tage stilling til, under hvilken hjemmel grundvandskortlægningen fortsætter. Den foreslåede ændring påvirker ikke kommunernes ret til at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1. Kommunerne kan således fortsat pålægge yderligere forbud inden for BNBO, end det foreslåede forbud i miljøbeskyttelsesloven 21 c, lige som kommunerne også kan give påbud og nedlægge forbud i et større areal, end BNBO er udpeget til, eller mere vidtgående, hvor det kan fagligt begrundes. Påbud og forbud efter miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1, begrænser sig ikke til at omhandle pesticider, men gælder for enhver forurening og kan anvendes forebyggende. Det vil sige, at påbud kan gives, før der er sket en forurening, eller grænseværdier er overskredet. Påbud og forbud kan gives eller nedlægges i det omfang, den enkelte kommune på et fagligt grundlag og ud fra en aktuel og 15

16 individuel vurdering finder det nødvendigt for at sikre den enkelte boring under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Den foreslåede ordning påvirker endvidere hverken kommunernes eller vandforsyningernes mulighed for at indgå frivillige aftaler som f.eks. dyrkningsaftaler. Endelig foreslås det, at der indsættes en bestemmelse i lovens 52 a, stk. 1, nr. 12, hvorefter udgifter til dækning af en økonomisk godtgørelse, der udbetales i medfør af de med hjemmel i den foreslåede 64 d i miljøbeskyttelsesloven fastsatte regler, kan indregnes i vandprisen. Såfremt godtgørelsen viser sig at udgøre det maksimale skønnet dvs. en engangskompensation på 10 mio. kr., vil det samlet set svare til en ekstraudgift på vandprisen på 0,025 kr./m 3, som betyder 4 kr. en gang for en familie på 4 personer. Den foreslåede kompensationsmodel med en engangskompensation over vandprisen vil for vandforbrugerne tilknyttet et mindre vandværk med en vandproduktion på m 3 om året og med kompensation for en vaskeplads på kr. give en engangsudgift på op til 200 kr. for en familie på 4 personer. Tilsvarende vil en kompensation på kr. for et lille vandværk med en vandproduktion på m 3 om året give en engangsudgift på op til 2000 kr. for en familie på 4 personer. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det skønnes, at de administrative konsekvenser for staten til udpegning af BNBO ved udmøntningen af hjemmelsbestemmelsen i en bekendtgørelse svarer til en éngangsudgift på samlet 2,5 mio. kr. i alt i perioden Hertil kommer udgifter til drift af godtgørelsesordningen, som forventes at udgøre op til 1,3 årsværk i perioden Lovforslaget har efter 2019 i mindre omfang økonomiske og administrative konsekvenser for staten, idet løbende udpegning af BNBO kan foretages i forbindelse med kortlægning af delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2-5 i lovens 11a, stk. 1. Lovforslaget vil medføre begrænsede administrative konsekvenser for Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med fastsættelse af økonomiske rammer for de vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forbuddet mod vaskepladser inden for BNBO til almene vandforsyningsboringer vil umiddelbart medføre erhvervsøkonomiske konsekvenser for berørte ejere af vaskepladser, men disse vil få deres tab godtgjort ved en økonomisk godtgørelse for tabet af vaskepladsen. Det er oprindelig skønnet, at der maksimalt vil blive udbetalt samlet 10 mio. kr. som godtgørelse ud fra en antagelse om, at der maksimalt er 100 vaskepladser, som er etableret inden for BNBO, og at prisen for en vaskeplads er cirka kr. med udsving fra kr. Der findes ikke statslige eller kommunale registre over vaskepladser, og det har under det lovforbedrende arbejde ikke været muligt at kortlægge det præcise antal eller den geografiske placering af vaskepladser i BNBO, som lever op til reglerne i vaskepladsbekendtgørelsen. På baggrund af det foreliggende datagrundlag, herunder en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne og analyse af eksisterende data, skønnes det, at der er i størrelsesordenen vaskepladser placeret i 16

17 BNBO. Som anført i afsnit er der dog stor usikkerhed forbundet med estimatet, og det er ikke muligt at angive, hvordan udgifterne på vandpriserne fordeler sig i de forskellige områder. Øvrige konsekvenser af forbuddet for driften af den enkelte virksomhed, så som at opblanding, påfyldning og udvendig vask skal foregå uden for BNBO, vurderes ikke at have nævneværdig betydning for erhvervslivet, når særligt henses til muligheden for at kunne give dispensation i de situationer, hvor jordbrugere rammes atypisk hårdt eller lignende. Lovforslaget vil medføre mindre administrative konsekvenser for de almene vandforsyninger, som skal udbetale godtgørelser til berørte jordbrugere. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører ingen administrative konsekvenser for borgere. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget vurderes at have positive konsekvenser for miljøet, idet risikoen for punktkildeforurening i tilfælde af spild og uheld samt defekter på vaskepladser i de almene vandindvindingsboringers nærområde mindskes. Der er tale om en målretning af grundvandsbeskyttelsen mod forurening. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget om forbud mod at opblande og påfylde pesticider og at foretage udvendig vask af pesticidsprøjten inden for et udpeget boringsnært beskyttelsesområde supplerer den eksisterende implementering af vandramme- og pesticidrammedirektiverne, der oprindelig fandt sted i henholdsvis 2003 og Den eksisterende implementering er tilstrækkelig til at leve op til forpligtelserne i direktivet, og den supplerende implementering skyldes udelukkende gennemførelse af den politiske aftale, som har til formål at sikre en målrettet beskyttelse af grundvandet mod forurening med pesticider inden for drikkevandsboringers nærområde. Forslaget relaterer sig til artikel 11 i pesticidrammedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider). Ifølge artikel 11, som Danmark implementerede i forbindelse med direktivets ikrafttræden den 26. november 2011, skal medlemsstaterne sørge for, at der vedtages passende foranstaltninger til beskyttelse af vandmiljøet og drikkevandsforsyningerne mod pesticidernes virkninger. Foranstaltningerne skal støtte og være forenelige med de relevante bestemmelser i direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet) og i forordning (EF) nr. 1107/2009 (pesticidforordningen). Det fremgår endvidere af artikel 11, at foranstaltningerne bl.a. omfatter anvendelse af begrænsende foranstaltninger, der mindsker risikoen for forurening uden for det sprøjtede område som følge af 17

18 aerosolspredning, afdræning og afstrømning, herunder ved oprettelse af beskyttelseszoner for overfladevand og grundvand, der er udlagt til drikkevandsindvinding, hvor pesticider ikke må udbringes eller opbevares. I artikel 13 i pesticidrammedirektivet er det derudover fastsat, at medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at håndtering og opbevaring ikke er til fare for menneskers sundhed eller miljøet. Der er i den forbindelse bl.a. fokus på opbevaring, håndtering, fortynding og opblanding af pesticider inden udbringning og på rengøringen af udbringningsudstyret (pesticidsprøjten) efter udbringning. Forslaget relaterer sig også til artikel 4 i vandrammedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger). Artikel 4, stk. 1, litra b, fastsætter overordnede miljømål for grundvand. Der er i artikel 4, stk. 1, litra b, (i), krav om, at medlemsstaterne skal forebygge eller begrænse udledning af forurenende stoffer til grundvand og forebygge forringelse af tilstanden af alle grundvandsforekomster. Medlemsstaterne skal ligeledes beskytte, forbedre og restaurere alle grundvandsforekomster med henblik på at opnå god grundvandstilstand, jf. 4, stk. 1, litra b(ii). Derudover indeholder vandrammedirektivets artikel 4, stk. 1, litra b,(iii), en forpligtelse for medlemsstaterne til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger med henblik på at vende enhver væsentlig og vedvarende opadgående tendens i koncentrationen af et hvilket som helst forurenende stof hidrørende fra menneskelig aktivitet med henblik på en progressiv reduktion af forureningen af grundvandet. Den danske implementering af vandrammedirektivet skete oprindeligt med vedtagelse af miljømålsloven i 2003 samt ændringer i planloven og naturbeskyttelsesloven. Forbuddet kan betragtes som et supplerende initiativ til den eksisterende implementering af direktiverne, som hidtil er blevet anset for tilstrækkelig. Det er en forudsætning for udnyttelsen af hjemlen til at fastsætte regler om en godtgørelsesordning, at godtgørelsesordningen kan godkendes af EU-Kommissionen som statsstøtte, som er forenelig med TEUF artikel Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindre udgifter Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Ingen af større betydning Udpegning af BNBO giver staten en engangsmerudgift på samlet 2,5 mio. kr. i perioden Udgifter til drift af 18

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. Lovforslag nr. L 102 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v. Lovforslag nr. L 102 Folketinget Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

af plantebeskyttelsesmidler.

af plantebeskyttelsesmidler. BEK nr 906 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00145 Senere ændringer

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE?

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? STATUS PÅ KOMMUNERNES BRUG AF MILJØBESKYTTELSES- LOVENS REGLER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE Ulla Lyngs Ladekarl og Eike Stubsgaard NIRAS/Aarhus Kommune og Aarhus

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse 1/10 Forslag til Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer)

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2015 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 ISBN nr. 978-87-7091-959-3 2 Vejledning om indsatsplaner

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1) LOV nr 1631 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00024 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1499

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner)

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) Marts 2017 Redaktion: Miljøstyrelsen ISBN: 978-87-7175-523-7 2 Miljøstyrelsen / Emne / Titel

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2014 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 ISBN nr. 2 Vejledning om indsatsplaner Indhold 1. Forord...

Læs mere

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15]

Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme. indvindingsområder. kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (Nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner) 2015 [UDKAST 18.05.15] s Titel: Indsatsområder inden for Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden

Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse December 2016 Titel: Vejledning om krav til

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00082 Ref. radko/annrj Den 17. juni 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indsatsplaner Naturstyrelsen

Læs mere

Udkast til vejledning om indsatsplaner

Udkast til vejledning om indsatsplaner Udkast til vejledning om indsatsplaner 2017 Titel: Udkast til vejledning om indsatsplaner Udgiver: Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.mst.dk År: 2017 ISBN: [xxx] 2 Miljøstyrelsen / Udkast

Læs mere

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Indvindingsboringer uden fund

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den 11. december 2014 Sagsnr.: 28462 FVM 356 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER DISPOSITION Regulering af grundvandsbeskyttelse hvem og hvordan? 25-meters beskyttelseszone Boringsnære beskyttelsesområder: Hvordan fastlægges de?

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1 Vandplanlægning J.nr. SVANA-400-00013 Ref. SPe Den 5. januar 2017 Udkast til Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget

Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 472 Offentligt Foretræde ved Miljø- og Fødevareudvalget den 7. juni 2017 Delegation: Torben Hansen, formand, Sektorbestyrelsen for Planteproduktion

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Natur og Miljø

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Natur og Miljø DAGSORDEN/REFERAT Grundvandsrådet i Køge Kommune MØDE DEN 25. SEPTEMBER 2013 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Deltagere Køge Kommune, TMU Erling Larsen (Formand) Køge Kommune,

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Notat om grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Skanderborg Kommune

Notat om grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Skanderborg Kommune Notat om grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Skanderborg Kommune August 2015 Indhold 1 Resumé... 3 2 Indledning... 3 3 Hvorfor en indsats?... 5 3.1 Godkendelsesordning og varslingssystemet

Læs mere

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelsen betyder, at Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler kun må ske på det areal, der skal sprøjtes

Læs mere