Evaluering af projekt Bydelsmødreforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt Bydelsmødreforeningen"

Transkript

1 Evaluering af projekt Bydelsmødreforeningen

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Projektets formål... 4 Evalueringsmetode... 5 Projektforløbet... 6 Aktiviteterne... 7 Opfølgning på succeskriterier Afsluttende refleksioner Evaluering er udarbejdet af Bysekretariatet, Anne-Lene S. Wähling

3 Indledning I 2013 fik Bysekretariatet og Bydelsmødreforeningen i Randers Nordby mulighed for at udvikle foreningen og dens funktion i lokalområdet. Foreningen var blevet etableret i 2010 som en udløber af projekterne Bydelsmødre i Randers og Kvinder i forening 1. Projekt Bydelsmødre i Randers havde formået at få fat i en gruppe af kvinder, der enten gik fast derhjemme som førtidspensionist eller selvforsørgede eller kvinder på primært kontanthjælp. Kvinderne deltog i et undervisningsforløb, hvor de fik viden om samfundsforhold, som de så kunne videreformidle til andre i deres umiddelbare netværk. For at bevare en platform, hvor kvinderne fortsat kunne mødes blev der etableret en forening, Bydelsmødreforeningen. Foreningen blev etableret med det formål dels at hjælpe kvinderne med at få ny viden og information de kunne formidle videre samt været et samlingssted, hvor kvinderne kunne mødes en gang ugentligt om deres fritidssysler såsom syning mv. Fra 2011 og indtil udgangen af april 2013 overgik samarbejdet med foreningen til den boligsociale helhedsplan. Ved Helhedsplanens udløb skulle foreningen stå på egne ben, men allerede inden da var der udfordringer med at holde foreningen i gang, og det var på denne baggrund at projekt Bydelsmødreforeningen så dagens lys. 1 Evaluering af de to projekter kan findes på Bysekretariatets hjemmeside

4 Projektets formål Formålet med projekt Bydelsmødreforeningen har været at forankre allerede opnåede mål for det tidligere projekt Bydelsmødre, så kvinder med anden etnisk baggrund kunne få mulighed for netværksdannelse og rådgivning i uformelle rammer. Det har skullet ske via Bydelsmødreforeningen, der har til formål at udvikle kvindernes sociale netværk og at skabe rum for dialog, støtte og opbakning omkring det opsøgende arbejde som Bydelsmor. Antagelsen bag bydelsmorkonceptet er, at bydelsmødrene gennem deres virke styrker integrationen. Det gør de ved at yde mor-til-mor-rådgivning til etniske minoritetskvinder om samfundets krav og muligheder med hensyn til blandt andet børn og opdragelse, sundhed og arbejdsmarked. Hertil brød projektet etnisk betinget social isolation, da projektet havde deltagere af forskellig etnicitet. Til at støtte op om foreningen har der været ansat en frivillighedskoordinator, der har skullet hjælpe foreningen med at synliggøre sit arbejde og rekruttere flere frivillige. Frivillighedskoordinatoren har ligeledes skullet hjælpe foreningen med at koordinere og styrke de frivillige indsatser således, at de frivillige tager ejerskab og over tid kan stå på egne ben. Sidst men ikke mindst skulle projektet medvirke til at opkvalificere bestyrelsesmedlemmer sådan, at bestyrelsen ved indsatsens afslutning selvstændigt kunne fortsætte arbejdet og være selvkørende.

5 Evalueringsmetode Evalueringen af projektet vil både forholde sig til de opnåede resultater set i relation til projektets succeskriterier. Til belysning af dette er der indsamlet følgende dokumentation: Koordinators registrant af henvendelser til bydelsmødre Koordinators registrant af åbningsdage Program for temamøder Foreningens medlemsliste Fokusgruppeinterview med bestyrelsen. Herunder evaluering og refleksion over projektet og uddannelsesforløbet. Afslutningsvis vil evalueringen tage form af en analyse og refleksion, hvor der ses nærmere på projektets erfaringer med overgangen fra at være et projekt til at skulle være en selvstændig forening, og hvilken betydning det har for bydelsmorkonceptet. Her vil det være projektleders observationer og indgående kendskab til de to oprindelige projekter, Helhedsplanen og projekt Bydesmødreforeningen, der er grundlaget for denne refleksion.

6 Projektforløbet Tilbage i 2011 indsendte Bysekretariatet en ansøgning til Integrationsministeriet vedr. projekt Bydelsmødreforeningen. Grundet nedlæggelsen af Integrationsministeriet gik der en rum tid førend der kom svar på ansøgningen. I sommeren 2012 modtog Bysekretariatet og Bydelsmødreforeningen tilsagn på kr. Hertil havde foreningen ansøgt om 18 midler og bidrog herigennem med kr. Det havde været ønsket at opstarte i efteråret 2012, men eftersom Helhedsplanen stod overfor at udløbe, var der en del usikkerheder i forhold til bemanding af projektet, og på hvilke måde projektet skulle forankres organisatorisk. Primo 2013 var Bysekretariatet parate til at gå i gang, og en medarbejder blev pr. 15. april ansat 10 timer ugentligt til at løfte opgaven som frivillighedskoordinator. Foreningen havde på daværende tidspunkt lagt stille i noget tid. I efteråret 2012 havde der været generalforsamling, og en bestyrelse bestående af tre personer var blevet valgt. Foreningen, der holder til i Bysekretariatets lokaler, mødtes fast en gang ugentligt, men aktivitetsniveauet var dalende. Den ansatte frivilligkoordinator gik i gang med at udrede foreningens forhold og i maj blev der endnu engang afholdt generalforsamling. Denne gang var der stor opbakning fra medlemmerne som følge af koordinators opsøgende kontakt til alle registrerede medlemmer, og en bestyrelse bestående af 7 medlemmer blev valgt. Herefter blev igangsat en proces, hvor foreningens aktiver og dermed muligheder blev udredt. Det var en svær proces, men i efteråret 2013 var foreningens bestyrelse parate til at gå i gang med en opkvalificering. Til dette forløb blev hyret en ekstern konsulent, der har stor viden om foreninger, foreningsdrift, foreningskultur, og hvordan man udvikler foreningen. I projekt Bydelsmødreforeningen blev et af de store kernepunkter, hvordan man kan rumme både uddannede og ikke-uddannede bydelsmødre. Et andet punkt var driften af foreningen og sidst men ikke mindst hvordan man kan sikre foreningens videre virke gennem rekruttering og fastholdelse af frivillige. Ved at få bl.a. disse ting på plads var det tanken, at et evt. partnerskab med Randers kommune skulle undersøges nærmere. Ved projektets afslutning stod det klart, at et partnerskab med Randers kommune var foreningen endnu ikke klar til, da et partnerskab indebærer en gensidig forpligtelse, og som foreningens frivillige endnu ikke var parate til at løfte. Dog er foreningens bestyrelse blevet meget mere bevidst om foreningens formål og potentiale, der giver et bedre udgangspunkt for fremtiden.

7 Aktiviteterne I det følgende vil projektet og dermed Bydelsmødreforeningens aktiviteter gennemgås mere nøje. Aktiviteterne har været af meget forskellig karakter, og omfattet bl.a.: Foreningens drift Faste åbningsdage med kreative sysler og viden Styrkelse af identitet som bydelsmor Udflugter og temadage Samarbejde med andre foreninger Opkvalificeringsforløb for bestyrelsen Foreningens drift Efter generalforsamlingen i maj 2013 arbejdede bestyrelse og frivilligkoordinator intensivt for at få de formelle rammer omkring foreningen på plads. I den forbindelse blev følgende opgaver udført: o o o o o Foreningens vedtægter blev revideret Der blev udarbejdet en medlemsliste i excel og lavet medlemskort Regnskab Etablering af ny bankkonto og nemid Udarbejdet en liste over foreningens aktiver Ved at få disse ting på plads blev det muligt for foreningens bestyrelse at søge om 18 midler og i efteråret 2013 fik foreningen tilsagn om knap kr. til at fortsætte deres aktiviteter for. Det var tiltrængt, da foreningen på daværende tidspunkt ikke havde mulighed for at tilbyde kreative sysler og udflugter længere. Faste åbningsdage med kreative sysler og viden Der er gennem projektperioden arbejdet intensivt for at styrke den aktivitetsorienterede del af projektet. Således har foreningens bestyrelse i samarbejde med koordinator ændret åbningstider, omstruktureret systuen og indført nye aktiviteter: workshop hvor der blev lavet fuglebade, udflugt med børn til den jyske opera, julefrokost, kulturdag mv.. Herudover har koordinator været opmærksom på at bruge den ugentlige åbningsdag til at give medlemmer og frivillige viden om emner, som er blevet efterspurgt af de fremmødte. Nogle gange er det sket spontant, og andre gange har medlemmerne efterspurgt temaer som koordinatoren har forberedt og givet videre på et senere tidspunkt. Koordinator har i den forbindelse indsamlet materiale vedr. forskellige temaer såsom dansk statsborgerskab, skattespørgsmål, kost, overvægt, kvinders sundhed etc. Den information er sat i en mappe, hvor kvinderne kan finde den og dermed bruge mappen som en opslagsbog. Styrkelse af identitet som bydelsmor I projektperioden er der arbejdet for at styrke foreningsbestyrelsens og de frivilliges identitet som bydelsmødre. Det er bl.a. gjort ved at italesætte hvad er en bydelsmor og hvordan virker man som

8 bydelsmor? Hertil har foreningen fået etableret samarbejde med Landsforeningen af bydelsmødre og 8 bestyrelsesmedlemmer og frivillige deltog i Landsmødet i Vejle den 6. oktober Udflugter og temadage Herunder fremgår afholdte temadage. Temadagene har særligt været målrettet foreningens bestyrelse og frivillige. Foreningstanken og hvad kræver det at være en forening Under generalforsamlingen den 13. maj valgte koordinator at afholde en temadag for alle medlemmer og bestyrelse omhandlede bl.a.: hvad er en forening?, hvad forventes der af en bestyrelse? Frivillighed, tavshedspligt etc. Temaet var udgangspunkt for den proces, som foreningen skulle igennem i forhold til at få formalia omkring foreningen på plads. Hvert bestyrelsesmedlem har efterfølgende fået egen mappe med foreningsvedtægter og andet informationsmateriale vedr. foreninger udleveret. Kulturtema Udflugt til den Jyske Opera i Århus, hvor 16 kvinder af 12 forskellige etniske baggrunde oplevede en eksperimental balletopera The picture of Dorian Grey (generalprøve). En anderledes og udfordrende kulturoplevelse der gjorde stort indtryk på kvinderne, og udfordrede deres perspektiv på, hvad kultur kan og er. At virke som frivillig I alt 8 kvinder fra foreningen tilmeldte sig og gennemførte uddannelse i selvomsorg og kollegial omsorg. Uddannelsen varede 20 timer i alt fordelt på 4 dage. Uddannelsen blev afholdt i Århus på Kvindehuset i Viby og var arrangeret af Center for Socialt ansvar. Formålet med uddannelsen har været at klæde Bydelsmødrene bedre på til deres frivillige indsats, så de kan blive bedre til at sige fra og passe på sig selv og undgå at blive stressede eller udbrændte i mødet med socialt udsatte og nogle gange også traumatiserede kvinder. Demokrati og valgdeltagelse Den 5. november 2013 afholdte foreningen et arrangement i forbindelse med kommunalvalget. Foreningen søgte Social, Børne- og Integrationsministeriet om midler i puljen Alles valg, og fik bevilget midler til arrangementet, der både skulle være for kvinder og deres børn. Ved arrangementet fik deltagerne mulighed for få viden om hvorfor det er vigtigt at stemme, hvad og hvor er et stemmested, hvordan det foregår, hvordan en stemmeseddel ser ud osv. Ved arrangementet deltog 36 kvinder og 56 børn. Samarbejde med andre foreninger Foreningen har gennem projektperioden indgået samarbejde med andre lokale foreninger. Blandt andet deltog foreningens frivillige i en multikulturel dag i Aktivitetsforeningen Jennumparkens sommerfest der blev afholdt i uge 27. Herudover har foreningen indledt et samarbejde med en anden lokal forening Barnets sag. Samarbejdet har haft til formål at yde en almennyttig indsats, og 4 kvinder i Bydelsmødreforeningen har bl.a. deltaget

9 som frivillige i et arrangement afholdt af Barnets sag. Ved arrangementet deltog 300 børn, unge og voksne, der alle af forskellig årsag er udsatte (familier fra krisecentre, asylcenter og andre). Opkvalificeringsforløb for bestyrelsen I efteråret 2013 har bestyrelsen gennemført et 4 dage langt opkvalificeringsforløb med en ekstern konsulent. Baggrunden for valget af konsulent, var konsulentens store erfaring med foreninger, foreningskultur og foreningsdrift samt et forudgående kendskab til foreningen og de udfordringer, foreningen stod overfor. Med konsulentforløbet var det målet, at foreningen fik fokus på sin identitet og hvilken opgave den varetager og for hvem. Undervejs i forløbet blev det klart for foreningen, at det ikke var klar til et partnerskab, men at der var et større behov for at sikre foreningens aktiviteter gennem rekruttering og fastholdelse af frivillige. Bestyrelsen har ved den afsluttende evaluering fremhævet uddannelsesforløbet som særligt givtigt. Med forløbet fik de sat ord på hvem de er, og hvordan de skal kommunikere ud til omverden. Forløbet fik også sat ord på nogle af de iboende konflikter i foreningen. Eksempelvis hvornår er man bydelsmor? Kan alle blive en bydelsmor når man ikke har en uddannelse? hvis man er af dansk herkomst kan man så være en bydelsmor?

10 Opfølgning på succeskriterier I ansøgningen er der defineret 8 succeskriterier for projektet. I nedenstående tabel er der en kortfattet opgørelse på disse, og som i vidt omfang refererer til de allerede beskrevne aktiviteter. Succeskriterium Status ved projektets afslutning At foreningen eksisterer Foreningen eksisterer At medlemstallet er øget til 45 Medlemstallet er øget fra 27 til 37 At der er 30 nye brugere, som har modtaget rådgivning fra en Bydelsmor Siden generalforsamlingen i maj er der kommet 10 medlemmer til. Alle er nye brugere af foreningens rådgivning og aktiviteter. Herudover har foreningens bestyrelse forsøgt at dokumentere bydelsmødrenes arbejde, og i november 2013 prøvet at lave en logbog som et frivilligt bestyrelsesmedlem fører. Logbogen dokumenterer det der sker, når foreningen holder åbent om fredagen kl dette datamateriale er yderst sparsomt og samler op på 3 åbningsdage. Her fremgår det, at mellem 1-2 kvinder modtager rådgivning pr. åbningsdag. Hertil kommer den rådgivning som bydelsmødrene foretager i den uformelle sfære. Dvs. i forhold til venner, naboer og familie. Denne er ikke opgjort. Med udgangspunkt i den rådgivning der ydes på åbningsdage, vurderes det, at over 21 åbningsdage med gns. 1,5 personer der modtager rådgivning, så har 32 personer modtaget rådgivning. At foreningen tilbyder rådgivning på minimum 5 forskellige modersmål At foreningen holder åbent en gang om ugen og at en lille gruppe af frivillige har overtaget organisering af cafe og syværksted. At bestyrelsen føler sig styrket og er selvkørende i den forstand, at den varetager opgaverne, og at alle bestyrelsesmedlemmer kender til de muligheder der er for hjælp og vejledning. At der er blevet holdt minimum 4 temamøder. At frivillighedskoordinatoren har formidlet erfaringerne med forankringstiltag til minimum 2 bydelsmødreprojekter i andre kommuner. Officielt tilbydes der rådgivning på tre sprog: dansk, tyrkisk og tamilsk, men foreningen har 37 medlemmer af 15 forskellige etniske baggrunde, hvoraf 11 er uddannede bydelsmødre, og udøver rådgivning/vidensdeling, men på uformel vis. Foreningen holder åbent en gang ugentligt (fredag), og holder dørene åbne for både medlemmer og brugere. Systuen er overtaget af aktive frivillige. Bestyrelsen har ved den afsluttende evaluering af opkvalificeringsforløbet givet udtryk for, at det har været en god og lærerig proces. Der er blevet afholdt 4 temamøder for bydelsmødrene. Bydelsmødreforeningen har haft kontakt til andre bydelsmødreprojekter i Danmark. Der har været dialog med bydelsmødrene i hhv. Viborg og Århus, og der er lagt et møde med Århus i februar Herudover har foreningen deltaget i Landsmøde. Her deltog 8 medlemmer og frivillige fra foreningen.

11 Afsluttende refleksioner Undervejs i projektet har vi oplevet, at det er en stor udfordring at synliggøre bydelsmødrenes betydning for boligområdet og de familier de er i kontakt med. Vi ser derfor et behov for at nuancere kvindernes vejledning og aktive medborgerskab. Flere af de uddannede bydelsmødre er aktive i lokalsamfundet, og udøver ikke bare frivilligt arbejde i Bydelsmødreforeningen, men også i andre foreninger. Mange af medlemmerne deltager som frivillige i forskellige arrangementer i boligområdet, og flere har medvirket til at afholde etniske madaftener i den boligsociale Helhedsplans regi. Det engagement og den funktion som rollemodel er svær at måle og veje, men det er projektleders vurdering, at det er her, at bydelsmorkonceptet har stor tyngde i forhold til integration. En anden stor udfordring er overgangen fra projekt til selvstændig forening. I alt er der siden 2009 blevet uddannet 32 bydelsmødre. Blandt disse er 14 tyrkiske kvinder, hvoraf hovedparten er medlemmer i en anden selvstændig forening, SESAM. I Bydelsmødreforeningen er 11 af de resterende uddannede bydelsmødre medlemmer. Blandt disse 11 kvinder er 7 aktive, og for at holde foreningen i flow, er der åbnet op for, at også andre kan virke som bydelsmødre og få adgang til temadage, landsmøde mv. Det har dog også givet anledning til konflikt, for er de nye og ikke-uddannede bydelsmødre ligeså meget bydelsmødre som de uddannede? Det kan være en svær balancegang, da det er vigtigt at bevare den enkeltes motivation for at være bydelsmor, og stolthed over det uddannelsesforløb, man har gennemført, samtidig med, at de nye bydelsmødre også føler, at deres indsats anerkendes. Muligvis peger denne erfaring på, at man fremadrettet skal gøre sig overvejelser om bydelsmorkonceptet. Kræver det en uddannelse at kunne kalde sig bydelsmor? Eller er engagement og lysten til at ville det nok? Foreningens bestyrelse og frivillige vil i fremtiden stå uden en koordinator, og det vurderes at få indflydelse på aktivitetsniveauet, driften og mulighederne for at give viden videre til de aktive medlemmer. Det vurderes, at foreningen fortsat vil holde åbent om fredagen ligesom tidligere, men det bliver en større udfordring at sikre at give viden til bydelsmødrene, som de så igen kan formidle videre. Bysekretariatets medarbejdere vil i det omfang det er muligt støtte op om dette og foreningens drift, men skal foreningen køre videre på sigt, er det nødvendigt at der kommer flere frivillige og gerne frivillige med ressourcer.

Evaluering af projekt Foreningsmentor

Evaluering af projekt Foreningsmentor Evaluering af projekt Foreningsmentor Indholdsfortegnelse Projekt Foreningsmentors baggrund og rammer... 4 Projektets formål og metode... 4 Mål, delmål og effekter... 5 Opsamling på projektets resultater

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT KVINDER I FORENING

EVALUERING AF PROJEKT KVINDER I FORENING EVALUERING AF PROJEKT KVINDER I FORENING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 Evalueringsmetode 4 Formål og succeskriterier 5 Målgruppen 5 2. Projektforløbet 6 Sesam 6-7 Svømmeforeningen 8-9 Bydelsmødreforeningen

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF KVINDER I FORENING

FORELØBIG EVALUERING AF KVINDER I FORENING FORELØBIG EVALUERING AF KVINDER I FORENING 2 KVINDER I FORENING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 Evalueringsmetode 4 Formål og succeskriterier 5 Målgruppen 5 2. Projektforløbet 6 Sesam 6-7-8 Svømmeforeningen

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 Evalueringsmetode 5 Succeskriterier og formål med projektet 5 Målgruppen 6-7 2. Projektforløbet 8 Opstart, research og rekrutteringsfasen

Læs mere

Frivillighed i Randers Nordby - kortlægning af de frivilliges samarbejde med den boligsociale indsats

Frivillighed i Randers Nordby - kortlægning af de frivilliges samarbejde med den boligsociale indsats Frivillighed i Randers Nordby - kortlægning af de frivilliges samarbejde med den boligsociale indsats Indhold Forord... 3 Baggrund for projekt Frivillighed på tværs... 4 Forandringsteorien bag Frivillighed

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Fremdriftsrapport for Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013

Fremdriftsrapport for Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013 Fremdriftsrapport for Helhedsplanen for Randers Nordby 2009-2013 November 2012 Forord Den boligsociale indsats i Randers Nordby dækker over en lang række aktiviteter, der skal medvirke til at forebygge

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Baggrund På baggrund af TrivselOp, samt en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen 04-11-2016 2 Indhold/disposition Effekterne af de boligsociale indsatser på - beboersammensætningen

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

projekt Bydelsmødre Evaluering af Akacieparken/Bispebjerg

projekt Bydelsmødre Evaluering af Akacieparken/Bispebjerg side 1 Evaluering af Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv projekt Bydelsmødre Akacieparken/Bispebjerg Slutrapport Oktober 2010 Udarbejdet i

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Det gode ældreliv. også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Det gode ældreliv også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund Udgivet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde September 2006 Udgivet af: Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3.sal 1450 København

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 2017-2020 Hjørring Kommune & Frivilligcenter Hjørring Indledning Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring ønsker med denne aftale at sikre et godt og tæt samarbejde, som bygger på

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Kira Baun og Henrik M. Larsen Forebyggelsescenter Nørrebro KL temadag 21-05-2015 Dagsorden 1. Hvem er vi og hvordan ser vores område ud? 2. Etablering

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Idrættens outsidere Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Center for forskning i Idræt, Sundhed & Civilsamfund www.sdu.dk/cisc Institut for Idræt & Biomekanik Syddansk

Læs mere

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013

Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Årsberetning for Idrætsteamet 2012-2013 Evaluering af mål for 2012 Mål A og B At fastholde og udbygge indsatsen overfor de frivillige tilknyttet IF Limone, således at der sker en fortsat rekruttering samt

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat - Mandag den 3. maj 2004 kl. 21.00 i mødelokale 1 Medlemmer: Kai Nielsen (V) Anne Marie Lyduch (V) Finn Nicolaisen (V) Jakob Thune (A) Preben Husted (A) Side 153 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Bettina Lundum Sørensen. bls@jobcenterviborg.dk

Bettina Lundum Sørensen. bls@jobcenterviborg.dk 1. Generelle oplysninger: Journalnummer Projekttitel Pulje, der er bevilliget støtte fra Dato for statusrapport Projektperiode Tilskudsmodtagers navn Kontaktpersonens navn Kontaktpersonens e-mail Kontaktpersonens

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv

En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv Växjö 10. DECEMBER 2013 Bydelsmødrenes KAN komme i kontakt med de kvinder, andre har svært ved at få kontakt til.

Læs mere

NYHEDSBREV. sige velkommen til:

NYHEDSBREV. sige velkommen til: FORÅR FOR BYDELSMØDRENE Solens varme nydes i Bydelsmødrenes Landssekretariat i København. Foran vinduet blomstrer et japansk kirsebærtræ. Når vinden tager i grenene, flyver små, hvide blade dansende rundt

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8...

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8... Side 1 af 6 Vejledning til evalueringsskemaet Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke kan udfyldes

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1.

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Evaluering af Bydelsmødrene. Evalueringsrapport

Evaluering af Bydelsmødrene. Evalueringsrapport ne Evalueringsrapport Januar 2015 Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 4 2. Organisering og samarbejde 7 3. Bydelsmødrene og kvinderne, de hjælper 17 4. Bydelsmødrenes aktiviteter 23 5. Styrker og

Læs mere

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior December 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for evalueringen... 5 3. Fremgangsmåde for evalueringen... 6 4. Kompetenceudviklingsprojektets

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION

BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION Hæfte om BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION 4. april 2011 FORORD AF ERIK THORSTED, SEKRETARIATSCHEF I FONDEN FOR SOCIALT ANSVAR OG NATTERAVNENES LANDSSEKRETARIAT Det var med stolthed, at Fonden for Socialt

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Der har været fokus på følgende områder:

Der har været fokus på følgende områder: Indledning Projekt Flerkulturel rummelighed i skolen er et udviklingsprojekt, der har haft til formål at skabe bevidsthed om, hvad der fremmer den flerkulturelle rummelighed i samfundet generelt og i folkeskolens

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Aflastning af pårørende til demente i egen bolig 1. Projektets titel: Et aktivt liv med demens 2. Baggrund og vision for projektet: 1. september 2016 åbner Gribskov Kommune

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013 2013 et år med power og prinsesser LANDSMØDE 2013 I år slog vi alle rekorder. I år deltog 230 Bydelsmødre. Det blev en fantastisk dag med flotte oplæg, gode diskussioner og en ny styregruppe. Helt vildt

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO EVALUERINGENS KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Et partnerskab mellem Dansk Flygtningehjælp Dansk Røde Kors og projektkommunerne Kolding Kommune Lejre Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

17. februar 2008, kl , i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 76 Offentligt TALEPAPIR Dato: 19. februar 2009 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 6695 Sagsbeh.: HTA Fil-navn:

Læs mere