Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri."

Transkript

1 Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri

2 Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand m. v. i Femaaret A. Landdistriktet. 1. Jordbruget. I Femaarsperioclen har Udbyttet af Jordbruget for Aarene 1891, 1893 og 1894 været omtrent som et Middelsaar. Aaret 1893 gav gjennemgaaende et saa misligt Udbytte, at det nærmest maa betegnes som et Uaar. I Aaret 1895 var Avlingen fornemmelig forsaavidt angaar Korn- og Potetesavlingen adskilligt under et Middelsaar. Femaaret har saaledes ikke stillet sig synderlig heldigt, for Jordbrugerne. Interessen og Sansen for Forbedringer i Jordbruget har imidlertid været i Fremgang i Perioden, og Fremskridtene har ikke været ganske smaa. Jeg antager, at den forholdsvis noksan store Fremgang væsentlig skyldes, foruden den stigende Oplysning og Indsigt, Kommunikationsmidlernes betydelige Udvikling, hvorved Landdistrikterne er komne i stadig lettere og bekvemmere Forbindelse med Afsætningsstederne. I saa Henseende har navnlig den statsunderstøttede Dampskibsforbindelse, Distrikterne har faaet med det store Marked i England for sit Smør, havt en ganske overordentlig heldig Indflydelse. Den Fremgang paa Fædriftens Omraade, som derved er bevirket, har selvfølgelig virket tilbage paa Jordbruget. Fogderne i Søndmør og Nordmør mener, at den vakte store Interesse for Jordbruget for en Del ogsaa grunder sig paa, at Vaartorskfisket i Søndmør og Sildefisket i Nordmør i Perioden har været misligt, hvorved Folket har faaet Øinene op for Jordbrugets Betydning, og at dettes Afkastning i Længden er en sikrere Indtægtskilde end Fiskeriet. Jeg finder det ganske

3 2 Romsdals Amt. rimeligt, at nævnte Omstændigheder i flere Distrikter har øvet Indflydelse. Fremgangen har væsentlig bestaaet deri, at man med større Omhyggelighed har beflittet sig paa at forøge sin Høavling, dels ved Indskrænkning af Kornavlingen og ved Gjenlægning af gammel Ager til Eng med Græsfrø og dels ved Gjødsling af Engen. En forstandigere Opsamling og Behandling af Gjødselen bliver ogsaa mere almindelig. Ikke saa ganske lidet. af kunstig Gjødning benyttes. I hvor stor Udstrækning Opdyrkning af Nyland har fundet Sted, kan jeg ikke oplyse. At saadan er foregaaet i ikke saa liden Mon i de fleste Distriktet er imidlertid sikkert. Paa Grund af den herskende Mangel paa Arbeidsfolk tror jeg dog, at det i det store taget væsentlig er Smaabrugere og Husmænd, som har befattet sig med Nyrydning. I nogen stor Udstrækning har man her i Amtet ikke benyttet sig af Adgangen til Laan af Jorddyrkningsfondet. Tidsmæssige Landbrugsredskaber vinder mere og mere Udbredelse. Tærskemaskiner er nu ganske almindelige i alle Distrikter Ogsaa Slaamaskiner anvendes i større og større Udstrækning. Jeg tror, at Fremskridtene paa Landbrugets Omraade er forholdsvis størst i Sondmør Fogderi og især i Ødistrikterne i Nordre Søndmør. Udskiftningsarbeidet har gaaet sin jevne Gang. De af Amtets 5 Udskiftningsformænd i Femaaret afsluttede Udskiftninger omfatter 692 Brug med en Matrikulskyld af 1 98 Mark og et Areal af Ha. Indmark og 79 9 Ha. Udmark. Hertil kommer Udskiftningen af 2 Fjeldstrækninger, hvis Areal er anslaaet til 5 á 6 Ha. Der foreligger endnu et meget betydeligt Udskiftningsarbeide i dette Amtsdistrikt, Og der henligger hos Udskiftningsformændene mange gamle Rekvisitioner, som venter paa Udførelse, hvorfor det vilde være ønskeligt, om Udskiftningsetaten her i Amtet var større, saa at det for Jordbrugets Fremgang saa betydningsfulde Udskiftningsarbeide kunde fremmes hurtigere. En ikke liden Hjælp vil det imidlertid blive, at Departementet i 1895 bemyndigede mig til at overdrage Behandlingen af endel ældre Rekvisitioner og andre presserende Udskiftningsforretninger i Søndmør til et Par ældre Assistenter. Efter Fogdernes Opgave udgjorde Antallet af særskilt matrikulerede Brug ved Udgangen af 1895: i Søndmør Brug med Skyld Mark Romsdal Nordmør Amtet Brug med Skyld Mark Efter de sammes Opgaver udgjorde Brugenes Antal ved Udgangen af 189: i S ø n d m ø r Romsdal S ø n d m ø r Tilsammen 12 92

4 Romsdals Amt. 3 Forøgelsen er altsaa for Søndmør 198 eller ca. 3½ Pct., for Romsdal 224 eller 7 Pct,, for Nordmør 184 eller ca. 4½ Pct., mod henholdsvis ca. 3 Pct., Ca. 4 Pct. og ca. 6 Pct. i forrige Femaarsperiode. Gjennemsnitsskylden pr Brug for Amtet er Mark 2.18: for Søndmør Fogderi Mark 2,1, for Romsdal Fogderi Mark 2.8 og for Nordmør Fogderi Mark Jeg hidsatter Opgave over Brugenes Antal og Skyld i de forskjellige Herreder ved Udgangen af 1895 : Brugenes Brugenes Herreder Antal. i Skyld Mark. Herreder Antal Skyld i Mark Søndmør Fogderi. Vannelven Sande... Herø Ulstein... Vartdalstranden... Volden... Ørsten... Hjørundfjord... Sunnelven... Nordalen... Stranden... Stordalen... Søkkelven... Ørskog... Skodje... Borgund... Roald... Haram O Romsdal Fogderi Vestnes Vold Eid Grytten Veø Eresfjord og Vistdalen, Nesset.... Bolsø Romsdal Fogderi Forts. F r æ n e n A k e r ø Sandø Bud Nordmør Fogderi. Kornstad Eide Kvernæs Bremsnes... Grip... Gjemnes... Øre... Frei Tingvold. Øksendalen.. Sundalen Stangvik Aasgaard. S u r e n d a l e n. Aure. Valsøfjorden H a l s e Tusteren Edø Antallet af Leilændingsbrug, som her i Amtet ikke er stort, antages at være omtrent uforandret. A m t e t s L a n d h u s h o 1 d n i n g s s e 1 s k a b har udfoldet en meget gavnlig Virksomhed. Det aarlige Bidrag af Stat og Amt, hvormed Selskabet har virket, er Aar om andet forøget fra 3 4. for 1891 til 7 9. for Antallet af de Sogneselskaber eller Landbrugsforeninger inden Amtet, S Om har 1*

5

6 Romsdals Amt 5 2. Fædrift. Skjønt Kreaturernes Fodring paa ikke faa Steder endnu er ganske knap, Fjøsene paa mange Steder trange og mørke og Kreaturernes Skjøtsel tildels mangelfuld, maa det dog siges, at Sansen for et forbedret Kreaturstel i ikke liden Grad er vokset i Amtsdistriktet, og at Fremskridtene i denne Gren af l,andbonæringen i Femaarsperioden har været ret betydelige. Navnlig maa fremhæves, at Valget af Avlsdyr nu foregaar med langt større Indsigt og Omtanke end tidligere. Bestræbelserne for at skaffe gode Avlsdyr er i høi Grad støttede ved offentlige Bidrag til Indkjøb af Springokser og til Fodring af disse. Landhusholdningsselskabets Bidrag i denne Retning er steget fra 51. til 12 Foreninger i 1891 til ca til 62 Foreninger i Det har i den senere Tid ikke vært muligt for Selskabet at tilfredsstille alle de Krav, som i denne Retning stilles til det. I Almindelighed lægger man nu an paa at bygge Avlen paa Distriktets stedegne Race. Især gjælder dette i Søndmør og Romsdal Fogderier, medens der i Nordmør Fogderi, hvor Telemarksracen og delvis Ayrshireracen paa flere Steder er adskilligt udbredt, endnu synes at være Meningsforskjel om dette Punkt Mest paatageligt er de Forbedringer, som i Femaaret er udført ved Behandlingen af Kreaturernes Afdrot eller ved Smørproduktionen. Til Belysning heraf hidsættes Opgave over Antallet af de i Femaarsperioden anlagte M e i e r i e r, over M e l k e o m s æ t n i n g e n og dens V æ r d i. (Se Tabellen næste Side.) Viderc hidsættes efter den officielle Handelsstatistik Opgave over det S m ø r, der i Perioden er udført til Udlandet fra Amtsdistriktet over: Aalesund. Molde. Kristiansund. Tilsammen. Kg. Kg. Kg. Kg Jeg antager at Amtets Export i Virkeligheden har været noget større, da utvivlsomt en Del Smør her fra Amtet er exporteret over Bergen. Efter Meddelelse fra Lensmændene skal den samlede Smørtilvirkning ved Meierierne i 1895 have udgjort Kg. Kvantumet er imidlertid i Virkeligheden noget større, da det er mig bekjendt, at der i Femaaret har været i Drift enkelte Meierier, som ikke er medtagne i Lensmændenes Opgaver.

7 Søndmør. Romsdal. Nordmør. Amtet Liter i I

8 Romsdals Am 7 I Det har vistnok været vanskeligt, for de mange nyopprettede Meierier at skaffe sig fnldt ud kyndig Ret,jening, men denue IIa11ge1 vi1 forlrxxbentlig nil cfterlla;~~~dell blive afl~,jolpen. da dw ved det Offentliges ~ ol~nnstaltliil~g er oprettet en Meieriskole i dmtet,. Ogsaa ved i%?ierirrnes J,okaler kl;til~er d e r pm mange Rteder c~ndnn adskillige Jlsngler, men Itltc~ressetl for Meierivaesenel er nu saa sthr og Forstaaelsen af Sagens Retydning for,tordbrngertles tikonomi saa levende, at jeg ikke tvivler paa, at Manglerne mcd dtlu voksende Indsigt lidt c>fter lidt, efter som Rvnen tillader det, vi1 blive sqt rettede... Af Meierierne drives 39 vet1 Haandkrnft, 33 ved Vaudkraft,, 8 ved Dampkraft og 15 red Hestekraft, medens der for Resten ingen Oplysning haves. Nogen Ystning hr kun ganske undtagelsesvis ftlndet Sted ved Meierierne. Sknmmetmelken leveres som Regel tilbage til?cielkeleutlrallc\cr~r~l~. 1 Swteltiden er Meierierne i Almindelighed ikke i Drift. (fjennentstlitsprisetl paa SmeI~ liar i I H!t5 rftrr hnstttietttlet~rs Opgarei~ ndgjort i Ssndmer 1.U. i Jlomsdal 1.-JI; og i?\ otdaml, KI* 1.X) pr. kg. og pnit nysiet Rlclk henholdsvis!i.:$. 9.4 o g 111. l,iter. Med I%itlr:q af Stat og _Imt el der i 18!) % at lioldt I og i 1894 og Ii v x g II d s t i 11 i II g e 1 aarlig illdetl ;\mtet. h~~tilllt!t saavelsom Godheden af d e ndstillwle 11~1 bar vieret i ganske bctgde1i.g I ren~ gang; iszr liar dette v;eret I ilfazldet 111ed IJdstillil~gerne paa Sandmsr. At disse Udstilliuger bar baaret Frngt og bar llavt silt store Antlel i I)istriktetxes raskr Premvirkst paa Kvzgavlens Omrande er vistnok ikke tvivlsomt. Paa l~oranleduiug af Sogneselskaberne og med Bidrag af l~audllnsl~old~~i~~g~selskabet ilar derhos aarlig omkring i Distrikterne vaxet nfholdt mindre Dyrskuer, hvurtil bar vwret kngttet 1Jdstillinger af Rmar og Ost. Efter d e fra Idensmzndene modtagne Opgavel 11a.r d e t g,ienlieiusnitligt Melkeudbytte pr. Ko om Aaret udgjort: I,itcr. I.it(,l Vallllel\wl,,.. (io( ) 8 8

9 Romsdals Amt. Herreder. Almindeligt. For mere fremskredne Gaarde. Herreder. Almindeligt. For mere fremskredne Gaarde. Liter Liter Liter. Liter. Eresfjord og Vistdalen. Næsset Bolsø.. Frænen. Akerø Sandø Bud Romsdal Fogderi gjennemsnitlig Kvernes Gjemnes Øre F r e i Stræmsneset. Tingvold Øksendalen. Sundalen. Stangvik... Aasgaard. Surendalen Rindalen Aure.. Valsøfjorden... Halse.. Tusteren Edø. Nordmør Fogderi gjennemsnitlig Naar Melkeudbyttet for enkelte Herreders Vedkommende sees i 1895 at være ansat mindre end i 189, er dette vistnok en Feiltagelse, skjønt jeg ikke tør benægte Muligheden af, at Feilen for en Del kan grunde sig paa, at Melkeudbyttet for 189 kan være ansat vel høit. At Melkeudbyttet i det hele i Virkeligheden er øget i Femaaret. anser jeg utvivlsomt. O p d r æ t o g S a l g a f H e s t e er af nogen Betydning for Amtet, særlig for enkelte Distrikter i Søndmor Fogderi, livorfra endel Heste er exporteret til England. Efter hvad der siges, skal imidlertid denne Export ikke have vist sig lønnende. I hvert af Amtets Fogderier har været stationeret 1 Stamhingst. af Fjordracen, som er den mest udbredte i Amtet. Tidligere har Statens Hesteudstilling været afholdt hvert andet Aar i Sandmør. Man vil nu faa saadan Udstilling i Amtet hvert Aar. F a a r e r a c e n er i Femaarsperioden noget forbedret - fornemmelig i enkelte af de ydre Distrikter i Søndmør - særlig ved Krydsning med Vædere af Cheviotracen, til Indkjøb af hvilke Landhusholdningsselskabet har ydet Bidrag. Faareholdet har i Perioden aftaget i Romsdal og Nordmør. Fra Søndmør er endel Faar exporteret til England. Gjedeholdet er i Aftagende. S v i n e a v l e n synes efter Lensmændenes Indberetninger at have tiltaget noget. De lave Fleskepriser har forresten ikke opmuntret til Udvidelse af Svineholdet. Svineracen antages paa flere Steder at være noget forbedret ved Krydsning med Yorkshiresvin. H ø n s e a v l e n staar omtrent paa samme Standpunkt som tidligere. En Flok tamme R e n s d y r paa ca. 3 Stykker eies af nogle Gaardbrugere i Tafjord paa Søndmør. En Fin eier en større Hjord. hvormed han

10 Romsdals Amt. 9 færdes i Fjeldene, snart i Nordmør, snart, i Romsdalen og snart i Søndmør. Over dette Forhold har været ført Klage af Grundeierne. P r i s e n p a a H e s t e o g K r e a t u r e r var efter Lensmændenes Meddelelser i 1895 gjennemsnitlig: Heste. Okser. Kjør. Ungnøt. Faar. Gjeder. Svin. Søndmør Romsdal Nordmør Hvorvidt Opdræt og Salg af Heste og levende Storfæ, samt F a a r e - og S v i n e h o l d e t er tiltaget eller aftaget i de forskjellige Herreder, fremgaar af nedenstaaende Opgave: Opdret og Salg af: Levende Heste. Hornkvæg. Svineholdet Søndmør F o g d e ri. Vannelven.. Sande Herø Ulstein. Vartdalstranden Volden. Ørsten. Hjørundfjord. Sunnelven Norddalen Stranden Stordalen... Søkkelven Ørskog. Skodje. Borgund Roald. Haram.... noget tiltaget uforandret ubetydel. tiltagtet lidt tiltaget lidt aftaget lidt tiltaget uforandret noget tiltaget uforandret lidt tiltaget noget tiltaget noget tiltaget lidt tiltaget, noget tiltaget uforandret lidt tiltaget noget tiltaget lidt tiltaget noget tiltaget lidt tiltaget uforandret noget tiltaget. meget tiltaget lidt aftaget lidt tiltaget noget tiltaget noget tiltaget uforandret lidt tiltaget uforandret lidt tiltaget ubetydel. aftaget lidt tiltaget lidt aftaget meget aftaget noget aftaget meget aftaget meget tiltaget uforandret noget tiltaget lidt tiltaget ubetydel. tiltaget noget tiltaget, lidt tiltaget noget tiltaget uforandret lidt tiltaget noget tiltaget lidt aftaget uforandret lidt tiltaget noget tiltaget Romsdal Fogderi. Vestnes... Vold... Eid..... Grytten... Veø Eresfjord og Vistdalen Nesset.... Bolsø..... Frænen... Akerø... Sandø... Bud.... ubetydel. aftaget ubetydel. tillagt uforandret noget tiltaget lidt tiltaget lidt tiltaget uforandret uforandret noget tiltaget, lidt tiltaget ubetydel. tiltaget lidt tiltaget lidt tiltaget lidt aftaget noget aftaget noget aftaget lidt tiltaget lidt tiltaget noget aftaget lidt aftaget noget aftaget uforandret meget aftaget noget aftaget lidt, tiltaget meget tiltaget noget aftaget noget tiltaget uforandret noget tiltaget lidt tiltaget uforandret lidt tiltaget

11 1 Romsdals Amt. Opdræt og Salg af: Herreder. Faareholdet Svineholdet Levende Heste. Hornkvæg. Nordmør Fogderi. Kvernes. lidt, tiltaget, ubetydel. tiltaget noget aftaget noget tiltaget Gjemnes lidt tiltaget, lidt aftaget Øre noget aftaget noget aftaget Frei nforandret lidt tiltaget lidt aftaget lidt tiltaget Strømsneset noget aftaget noget aftaget uforandret Tingvold uforandret lidt aftaget noget tiltaget, Øksendalen noget aftaget lidt aftaget lidt tiltaget Sundalen lidt aftaget noget tiltaget ubetydel. aftaget Stangvik. meget aftaget noget aftaget noget tiltaget Aasgaard lidt tiltaget lidt tiltaget meget aftaget lidt tiltaget Surendalen. noget aftaget noget afaget uforandret uforandret Rindalen d o. meget aftaget lidt tiltaget Aure., noget tiltaget lidt tiltaget lidt tiltaget Valsøfjorden noget tiltaget noget tiltaget Halse, noget aftaget meget aftaget noget aftaget noget tiltaget, Tustern uforandret uforandret uforandret Edø noget aftaget lidt tiltaget meget tiltaget noget tiltaget, Hvorvidt og i hvilken Udstrækning S a l g a f M e l k, S m ø r, O s t og U l d er af Betydning for de forskjellige Herreder, fremgaar af nedenstaaende Opgave : Herreder Melk Smør. Ost. Uld. Søndmør Fogderi. Vannelven Sande Herø... U l s t e i n Vartdalstranden Volden Ørsten. Hjørundfjord. Sunnelven Norddalen Stranden Stordalen Søkkelven Ørskog Skodje. Borgund Roald Haram ringe ringe nogen megen ringe megen megen nogen megen nogen megen nogen ringe megen ringe?? ringe nogen ringe nogen ringe ringe

12 - - Melk. Smør. Ost. Uld. R o m s d a l F o g d e r i Vestnes Vold Eid.... Grytten... Veø Eresfjord og Vistdalen... Nesset... Bolsø Frænen... Akerø Sandø Bud... ringe nogen ringe megen ringe nogen megen nogen megen nogen ringe ringe nogen ringe Nordmør Fogderi. Kvernes... Gjemnes Ørje... Frei Strømsneset... Tingvold Øksendalen... Sundalen Stangvik... Aasgaard... Surendalen.... Rindalen.... Aure Valsøfjorden Halse..... Tusteren.... Edø megen nogen ringe ringe ringe nogen nogen do megen nogen megen nogen megen nogen megen ringe nogen nogen ringe ringe nogen nogen ringe nogen ringe ringe ringe ringe ringe Indtil 1893 havde Amtet 3 Amtsdyrlæger. Yra Begyndelsen af 1894 blev 2 Amtsdyrlægeposter inddragne. 3. Skovdrift. Ogsaa i denne Periode har Beholdningen af brugbart Trævirke i Amtsdistriktets Furuskove stadig og mærkbart aftaget. Betræffende Forholdene i de forskjellige Distrikter henviser jeg til nedenstaaende Opgave, der er uddraget af Lensmændenes Beretninger:

13 12 Romsdals Amt. Herreder. Leveres Kjøbes Sælges Kjøbes stort Bygnings- Brænde- Brænde- Tømmer? tømmer? ved? ved? Skovbestand. Søndmør Fogderi. Vannelven... Nei Sande... - Herø... - Ulstein... - Vartdalstranden Volden... Ja Ørsten..... Nei Hjørundfjord... - Sunnelven... - Norddalen... - Stranden... - Stordalen... - Søkkelven... - Ørskog... - Skodje... - Borgund... - Roald... - Haram... - Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Uforandret. Skovløst. Do. Fremgang. Uforandret. Do. Tilbage. Uforandret. Mærkbart tilbage. Uforandret. Noget tilbage. Mærkbart tilbage. Lidt Fremgang. Skovløst. Do. Romsdal Fogderi. Vestnes... Vold... J a Eid... Ja Grytten... Nei Veø... Ja Eresfjord og Vistdalen... Nei Nesset.... Ja Bolsø Frænen... Nei Akerø... - Sandø Bud... - Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Noget tilbage. Uforandret. Noget tilbage. Tilbage. Uforandret. Mærkbart tilbage. Tilbage- Skovløst. Tilbage. Nordmør Fogderi. Kvernes... Nei Gjemnes... - Øre... Frei Strømsneset.... Ja Tingvold... - Øksendalen... Sundalen... Nei Stangvik... Ja Aasgaard... - Surendalen.... Rindalen... - Aure... - Valsøfjorden... - Halse... - Tusteren Edø... Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ubetydelig Fremgang. Do: Omtrent uforandret. Uforandret. Mærkbart tilbage. Uforandret. Do. Noget tilbage. Uforandret. Lidt tilbage. Noget tilbage. Mærkbart tllbage. Uforandret. Meget tilbage. Skovløst.

14 Romsdals Amt. 13 Middelpriserne pr. Meterfavn af Birkeved (af Længde 3 cm.) nedført i Bygden har i Søndmør varieret mellem 5. og 8., i Romsdal mellem 4. og 7. og i Nordmør mellem 4.4 og 6.5. Priserne paa 6 cm. lang Furuved har pr. Meterfavn været mellem 5. og Kr 8. i Søndmør, mellem 3.5 og 8. i Romsdal og mellem 3.2 og 8. i Nordmør. Birkeved forekommer hyppigst i Handelen. Omtrent overalt i Amtet, hvor der mangler Skov til Brænde, er der tilstrækkeligt af god og som Regel bekvemt beliggende Brændtorvmyr. Tømmerflødning har i Femaarsperioden væsentlig kun foregaaet i Surnas Vasdrag, hvor der er flødet tilsammen Tylvter Tømmer. Ved den indre Del af Fannefjorden i Bolsø og tilstødende Strøg af Nesset Præstegjeld har Staten kjøbt endel Skov, som er sat under Forstvæsenets Bestyrelse. Fra Statens Planteskole ved Molde er i Femaaret solgt Planter, hvoraf til Beplantning inden Amtsdistriktet. I 1894 stiftedes et Skovplantningsselskab for Amtet. Selskabet har vundet megen Tilslutning. Især synes Interessen for Skovplantning at være vakt i Søndmør, 4. Fiskerier. Amtsdistriktets vigtigste Fiskeri er V a a r t o r s k f i s k e t. Betræffende Deltagelsen i og Udbyttet af dette i Femaarsperioden meddeles følgende Opgave : Aar. Antal Skøiter. Antal Baade. Antal Mandskaber. Antal Fisk. Samlet Pengeudbytte. Søndmør Fogderi Tilsammen i Femaaret I Gjennemsnit aarlig Romsdal Fogderi Tilsammen i Femaaret I Gjennemsnit aarlig

15 14 Romsdals Amt. Aar. Antal Skøiter. Antal Antal Mandskaber. Antal Fisk. Nordmør Fogderi Tilsammen i Femaaret I Gjennemsnit aarlig A m te t (Landdistriktet) Tilsannnen i Femaaret I Gjennemsnit aarlig Pengeudbyttet viser sig i Femaaret at have været mindre end i foregaaende Periode, da Udbyttet androg til Antallet af Fisk er mindre. For de enkelte Fogderier stiller Forholdet sig saaledes: Nordmør har havt et Merudbytte af Fisk og Romsdal har ligeledes havt et Merudbytte af Fisk og Derimod har Fisket for Søndmør givet et Udbytte af Fisk og mindre end i forrige Periode. Denne noksaa betydelige Nedgang i Udbyttet af Vaartorskfisket har selvfølgelig været ganske følelig for Distriktet; især gjælder dette søndre Søndmør. Baadantallet har gjennemsnitlig aarlig i Femaaret aftaget i Nordmør med 93, i Romsdal med 13 og i Søndmør med 7. Antallet af Skøiter i Søndmør Landdistrikt er steget fra 41 i 189 til 71 i Fogden oplyser, at endel Skøiter i Femaaret med Held har deltaget i Skreifisket i Finmarken. I forrige Femaar udgjorde Mandskabernes Antal i Gjennemsnit aarlig mod i sidste Femaar gjennemsnitlig Antallet er altsaa gjennemsnitlig aarlig formindsket med 436. Til Søndmørsfisket kan ogsaa henregnes det ikke ubetydelige Fiske, som foregaar fra A a l e s u n d s By med et stadigt stigende Antal Skøiter og endel Baade, hvis Antal imidlertid er aftagende. I Femaarsperioden opfiskedes af den Aalesundske Fiskeflaade Stkr. Vaartorsk (gjennemsnitlig aarlig ) til samlet Værdi (gjennemsnitlig aarlig ).

16 Romsdals Amt. 15 Man er i de senere Aar alt mere og mere gaaet over til at benytte Dæksbaade istedetfor aabne Baade. Det er de dygtige og driftige Søndmørsfiskere, som har gaaet i Spidsen ved Indførelsen af denne Baadtype, der er mere letvint samt tryggere i stygt Veir end de ældre Baade og har en Besætning af kun 5 Mand. Bemeldte Baade benyttes baade under Vaar- og Sommertorskfisket og vil maaske give Anledning til, at Bygning af de kostbarere Skøiter indskrænkes. Brugen af Line har i den senere Tid i stor Udstrækning afløst Brugen af Garn. Paa Søndmør samt i Aalesund og Kristiansund har man begyndt at anskaffe Dampskibe til Fiskebedriften, Forsøg har været gjort med at anvende Petroleumsmaskiner i et Par Fartøier, men har disse Maskiner vist sig uskikkede for Bedriften. Der høres stadig Klager over, at Fiskerne forulemper hverandres Redskaber paa Havet, og at de forgriber sig paa hverandres Fangst. Det Opsyn eller Tilsyn, som nu næsten overalt i Amtet er etableret, i Henhold til Lovene af 6 Juni 1878 og 28 Mai 1881, har vist sig i saa Henseende at være til liden eller ingen Hjælp. Da Fisket foregaar langs Amtets over 2 km. lange Kyststrækning, vil det vistnok være vanskeligt at paavise et effektivt Kontrolmiddel, uden at meget store Udgifter derved vilde paadrages. Efter Andragende fra Herredsstyrelser og Baadfiskere i Romsdal Fogderi, som klager over, at Baadfiskerne lider Skade ved, at Fiskeskøiterne forankrer paa de Dele af Havet, hvor de har sine Fiskeredskaber staaende, har Spørgsmaalet om Udstedelse af Forbud mod Fiskefartøiers Forankring paa visse Dele af Fiskehavet udenfor Romsdal Fogderis Kyst været under Overveielse uden endnu at være afgjort. Gjennemsnitspriserne paa Vaartorsk, Lever, Rogn og F i s k e h o v e d e r har i Perioden stillet sig saaledes: Aar Fisk i rund Tilstand pr. 1 Stkr. Fisk i sløiet Tilstand pr. 1 Stkr. Pr. hl. Lever. Pr. hl. Rogn Hoveder pr. 1 Stkr Fisken har i Perioden faldt mager.

17 16 Rumsdals Amt. Sildefiskerierne. eller Fedsildfiskerierne har i Femaaret bragt saa- Sommerdant Udbytte: Søndmør. Romsdal. Nordmør. Amtet. Hl. Hl. Hl. Hl. Pengeværdi. Pengeværdi. Pengeværdi. Pengeværdi Tilsammen I Gjennemsnit aarlig Ved Sammenligning af ovenstaaende Opgave med Opgaven for næstforegaaende Femaarsperiode ( ) viser det sig, at Udbyttet for det hele Amt, ansat i Penge, er mindre for Perioden For de enkelte Fogderier Stiller Forholdet sig saaledes: Søndmør mindre, Romsdal mindre og Nordmør mindre, Den samlede Fangst for Amtsdistriktet udgjorde i hl,, altsaa hl. mere end i sidste Periode. Udbyttet af Fedsildfisket har saaledes i Femaarsperioden været saare misligt og det mindste, Amtsdistriktet har havt paa lang Tid. Fisket af Brisling og anden Smaasild har i Femaaret givet saadant Udbytte : Aar. Hl. Søndmør. Romsdal. Nordmør. Amtet. Hl. Pengeværdi. Pengeværdi. Pengeværdi. Hl. Pengeværdi. Hl. Kr Tilsammen I Gjennemsnit aarlig

18

19 18 Romsdals Amt. Romsdal. Nordmør Amtet Tilsammen i Femaaret I Gjennemsnit narlig I forrige Femaarsperiode udgjorde det samlede Udbytte for det hele Amt Udbyttet for sidste Femaar er altsaa forøget med For de enkelte Fogderier Stiller Forholdet sig saaledes: Søndmør mindre, Romsdal mere og Nordmør mere. H u m m er f i s k e t har i Femaaret givet et Udbytte af: Søndmør. Romsdal. Nordmør. Amtet Tilsammen i Femaaret I Gjennemsnit aarlig Det samlede Udbytte udgjorde i Femaaret eller mere i sidste Periode. For de enkelte Fogderier Stiller Forholdet sig saaledes : Søndmør mere, Romsdal 7 6 mere og Nordmør 98 mere. Af Ø s t e r s har Fangsten i Femaarsperioden været ganske ubetydelig. Saavidt. vides, har der i Femaaret intet Forsøg været gjort paa ved rationel Drift at fremme dette Fiskeri. F er s k v a n d s f i s k e t har intet nævneværdigt Udbytte givet. Fiske til Husbehov foregaar i alle Sødistrikter. Søndmør Foged oplyser, at Skøiter fra hans Distrikt om Høsten har deltaget i M a k r e l f i s k e t i Nordsøen, men for det meste med lidet, Udbytte. Videre meddeler han, at der ogsaa har været gjort Forsøg med B o t t 1 e n o s e- f a n g s t i Ishavet, men uden synderlig Fordel.

20 Romsdals Amt Bergværksdrift har alene været forsøgt ved Gaarden Rødsand i Nesset Præstegjeld, hvor der udvandtes endel Jernmalm, der skal være righoldig og bekvemt beliggende. Driften er imidlertid indstillet, efter Sigende paa Grund af manglende Driftskapital. 6. Fabrik- og Industrianlæg. Af saadanne fandtes ved Udgangen af 1895 følgende: I Søndmør Fogderi: 1 Møllebrug, 1 Orgelfabrik, 1 Uldvarefabrik, 1 Slyngefabrik, 1 Snørefabrik, 2 Uldspinderier, 1 Kalkværk, 3 Garverier og 1 Guanomølle. I Romsdal Fogderi: 3 Sagbrug, hvoraf 2 med Høvleri, 2 Fyrstikfabriker, 2 Teglværk og 1 Kalkbrænderi. I Nordmør Fogderi: 6 Sagbrug, hvoraf 2 i Forbindelse med Høvleri og Kassefabrik, 2 Tøndefabriker, 3 Guanomøller, 1 Fiskelimfabrik og 1 Støberi. Derhos er der en stor Del Tranbrænderier, fornemmelig i Søndmør, ligesom en Mængde mindre Kværn- og Sagbrug. 7. Binæringer. H u s f l i d e n har ingen Fremgang gjort i Perioden. Den indskrænker sig fremdeles væsentlig til Tilvirkning af Klædningsstoffe samt Forarbeidelse af simplere Husgeraadgjenstande, Gaards- og Fiskeredskaber. I enkelte Distrikter virkes noget Vadmel til Salg. B a a d b y g g er i e t drives i enkelte Distrikter, fornemmelig i Strømsneset, Surendalen og Tingvold, Vestnes og Bolsø samt i Birkedalen i Volden Herred. Tilvirkning af Tønder, Stav og Tøndebaand foregaar i omtrent alle Distrikter, hvor der er nogen Skov, I enkelte Distrikter i Nordmør forarbeides derhos Fiskekasser til Fiskeexportørerne i Kristiansund. Udbyttet af J a g t e n har ikke været af nogen synderlig Betydning. Det Vildt, som fældes, er væsentlig Rype, Aarfugl og Hare. I Sunnelven, Norddalen, Grytten og Nesset samt Sundalen fældes aarlig endel V i l d r e n. I Aure og Tusteren findes endel Hjort. Jagten paa dette Vildt i disse Distrikter er for 2*

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI BRIEF HC 0041373 N. JUEL-HANSEN SAMFUNDSLIVET SKILDRINGER AF SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING I FORTID OG NUTID #'*«F-.' KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1895 Gyldendalske

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse TIL JENISEIS KILDER '-»eu ØRJAN OLSEN TIL JENISEIS KILDER DEN

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne,

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Side 27 Tabel 12,sidste linie: 117 skal være 119. 30 1. linie f.o.: 3 mill. skal være 2 1/3 mill. 33 midt afsn.,1.linie:side 13 skal

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Side 53 III Haandskyde-vaabnene. For at skaffe sig en foreløbig Oversigt over, hvilke Arter af Haandskydevaaben og Rekvisiter til

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne:

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne: 1 Efterat et Kongeligt Stipendium paa 250 Spd. ved naadigst Resolution i April 1855 var bleven mig bevilget, for i en Tid af 3 á 4 Maaneder at gjöre mig bekjendt med Sindssygeanstalterne i Holland, Belgien

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere