Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v Juni 1889, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 1 Juli December 1891, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar December 1894, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar December 1897, S De offentlige Jernbaner 1896/97. (Rapport sur les chemins de fer publics.) 283. Civil Retspleie (Statistique de la justice civile.) 284. Oversigt over de vigtigste Resultater af de statistiske Tabeller vedkommende Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar (Aperçu général du recense ment du 1er Janvier 1891.) 285. Norges Bergværksdrift 1894 og (Statistique des mines et usines.) 286. Strafarbeidsanstalter 1895/96. (Statistique des maison,s centrales pénitentiaires.) 287. De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvége.) 288. Norges Skibsfart (Statistique de la navigation.) 289. Rekruteringsstatistik (Statistique du recrutement.) 290. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 291. Kriininel Retspleie 1892 og (Statistique de la justice criminelle.) 292. Distriktsfængsler (Prisons départementales.) 293. Norges Sparebanker (Statistique des caisses d'épargne.) 294..Den norske Rigstelegraf (Statistique des télégraphes du Royaume.) 295. Norges Postvæsen ( Statistique postale.) 296. Sindssygeasylernes Virksomhed (Statistique des hospices d'aliénés.) 297. Norges Handel (Statistique du commerce.) 298. Norges Fiskerier (Grandes pêches maritimes.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE NRGES FISKERIER I AARET (Grandes pêches maritimes pendant l'année 1897.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO

4 For Aargangene se Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 11, 29, 49, 81, 99, 120, 142, 163, 183, 203, 225, 250, 281. STÉENSKE BOGTRYKKERI.

5 INDHOLD. Indledning (med Anhang) Side. Tabeller: Tabel 1. Opgave over Deltagelsen i Skrei, Fedsild og Makrelfiskerierne samt over Værdiudbyttet af Kystfiskerierne efter de paa Fiskepladsene betalte Priser. 2 Tabel 2. Nærmere Opgaver over Deltagelsen i og Udbyttet af Skreifiskerierne 20 Tabel 3. Nærmere Opgaver over Deltagelsen og Udbyttet af Fedsildfiskerierne 28 Tabel 4. Nærmere Opgaver over Deltagelsen i og Udbyttet af Makrelfiskerierne 31 Tabel 5. Nærmere Opgaver over Udbyttet af: I. Vaarsildfisket, 2. Brislingog andet Smaasildfiske, 3. Las og Soorretfisket, 4. Hummerfangst og 5. Østersfangst 32

6 Table des matières. Introduction (avec appendice) Pages. I XVI Tableau no 1. Tableaux: Tableau no 2. Tableau no 3. Tableau n 4. Tableau no 5. Renseignements généraux sur le nombre des pêcheurs qui se sont adonnés aux pêches de la morue, du hareng d'été et du maquereau, et sur les valeurs des pêches côtières en général 2 Détails sur les pêches de la morue 20 Détails sur les pêches du hareng d'été 28 Détails sur les pêches du maquereau 31 Détails sur les pêches du hareng d'hiver, de l'esprot, du saumon ou de la truite saumonée, du homard et des huîtres 32

7 Indledning. Idet man herved fremlægger Tabelværket over Norges Fiskerier i 1897, skal man indledningsvis meddele en Oversigt over de forskjellige Fiskeriers Udbytte i nævnte Aar, sammenlignet med de nærmest foregaaende. Det hele Værdiudbytte af de norske Kystfiskerier i 1897 udgjorde efter de paa Fiskepladsene betalte Priser Kr. For de sex sidste Aar var Værdien beregnet saaledes : Kr I de siden 1866 forlobne 31 Aar, for hvilke der haves Beregninger, har Værdien varieret mellem 14.8 Mill. Kr. i 1887 og 29.4 Mill. Kr. i 1877; Gjennemsnittet for den hele Periode var 22.3 Mill. Kr. og for de ti sidste Aar indtil og med Mill. Kr. Værdien i 1897 er saaledes over middels. De her anførte Værdier, der gjælder det aarlige Bruttoudbytte, som Fiskerne har havt af Bedriften, fordeler sig i karene 1895, 1896 og 1897 paa de forskjellige Slags Fiskerier saaledes : Fiskerier. Værdiudbytte Kr Værdiudbytte. Værdiudbytte. Pet. Pet. Pet Kr Kr. 14 Skreifiskerierne Fedsildfiskerierne Vaarsildfiskerierne BrislingogandetSmaasildfiske Makrelfiskerierne Laks og Soorretfisket Andre Fiskerier Hummerfangsten østersfangsten Ialt 221O

8 II Paa de forskjellige Strækninger af Norges Kyst var det samlede Værdiudbytte saaledes fordelt: Kyststrækning. Værdiudbytte Kr P et.værdiudbytte Kr. Pct. Værdiudbytte Kr. Pct. 1. Skagerakhavets Kyst (Fra den svenske (+rændse til Lindesnes.) 2. Nordsoens Kyst (Fra Lindesnes til Stat.), 3. Det norske Hays Kyst (Fra Stat til Soroen il Finmarken.) 4. Ishavets Kyst Ialt Folgende Antal Fiskere har ifølge de indkomne Opgaver deltaget i Skrei, Fedsild og Makrelfiskerierne i Aarene : Aar._ Skreifiskerierne. Fedsild Makrelfiskerierne. fiskerierne Sammenholder man disse Opgaver med de for tidligere Aar foreliggende, vil det sees, at Deltagelsen i Skreifiskerierne har været i Stigende fra 1876, det første Aar, for hvilket noiagtige Opgaver foreligger, og indtil 1892, men at den i de følgende Aar har været mindre end i sidstnævnte Aar. For Fedsildfiskeriernes Vedkommende har Deltagelsen været meget ujævn, idet den liar varieret mellem Mand i 1876 og Mand i Nærmest 1896 kommer Aaret 1882 med Mand. Makrelfiskernes Antal har i de senere Aar været jævnt aftagende, dog med nogen Opgang i Til nærmere Belysning hidsættes Opgaverne for Aarene 1876, 1880, 1885, 1890, 1892, 1896 og 1897;

9 111 Aar. Skreifiskerierne. Fedsildfiskerierne. Makrelfiskerierne Af de Fiskere, der i Aarene deltog i disse Fiskerier, faldt nedenstaaende Antal paa de vigtigste Fiskeridistrikter (amtsvis) : a. Skreifiskerierne. Aar. Romsdal. Nordland. Finmarken b. Fedsildfiskerierne. Aar. Sondre Nordre. Romsdal. Bergenhus. Bergenhus. Sondre Trondhjem. Nordre Trond Nordland. Tromso. hjem i e. Makrelfiskerierne. Aar. Jarlsberg og Larvik. Lister og Mandal. Stavanger

10 Iv Om Deltagelsen i Vaarsild og Vintersildfiskerierne foreligger ikke noiagtige Oplysninger. I det i Stavanger og Søndre Bergenhus Amter stedfundne Vaarsildfiske skal imidlertid have deltaget over Mand, hvorhos der i Send og Nordfjord Fogderi deltog omtrent Mand. I Fisket ved Hvaler deltog Mand og i Smaalenenes Amt forovrigt ca. 100 Mand; paa Vestsiden af Kristianiafjorden og Kyststrækningen vestover til omkring Kristiansand ca. 400 Mand. I Storsildfisket deltog i Nordre Bergenhus Amt over Mand og i Sondmor Fogderi et betydeligt større Antal. I vedkommende Fiskeriinspektors Beretning er Antallet af Deltagere i Storsildfisket anslaaet til , men heri er iberegnet Besætningen paa 350 Kjobefarteier, hvoriblandt 70 Dampskibe. Skreifiskerierne (Vinter og Vaartorskfiskerierne) gav i 1897 ifølge Tabel 2 et Udbytte af Stkr. Skrei, hl. Lever og hl. Rogn, hvilket tilsammen deri tillige iberegnet Værdien af de solgte Fiskehoveder er ansla,aet til en Værdi af Kr. Gjennemsnitlig giver dette Kr pr. 100 Stkr. Skrei i rund Tilstand o: inklusive Lever og Rogn. Til Sammenligning hidsættes følgende Tabel, der viser Udbyttet i hvert af de sidste sex Aar: Stkr. Fisk. Lever. Rogn. Sainlet Værdi Aar. pr. 100 Stkr. Værdi. Tusinder. hl. hl. rund Fisk Kr. Kr. 0., Da den aarlige Gjennemsnitsfangst i de 10 foregaaende Aar har andraget til 60.7 Mill. Stkr. og i de 31 Aar, der er forløbne fra 1866 af, til 54.5 Mill. Stkr., kan Fisket i 1897, forsaavidt Antallet af den opfiskede Skrei angaar, betegnes som over et Middelsfiske. Blandt de vigtigere Fiskepladse indtager Lofotens Øgruppe, som sædvanligt, den første Rang. Inden det egentlige Opsynsdistrikt blev der opfisket 25.8 Mill. Stkr. Lægges hertil, hvad der blev opfisket for Være og Rest og paa Øgruppens Yderside (Vesteraalen), tilsammen Stkr., bliver det samlede Udbytte af dette Fiske Stkr.

11 V I de sidste sex Aar var det hele Kvantum for Lofoten og Vesteraalen: Stkr Vaarfisket i Finmarken, det saakaldte Loddefiske, var under et Middelsfiske, idet det afsluttedes med et Resultat af Stkr. Torsk, medens Tiaarsgjennemsnittet og Gjennemsnittet for de ovennævnte 31 Aar var resp og 14.4 Mill. De romsdalske Fiskerier afsluttedes med følgende Udbytte : Sondmor Stkr. Roms dal Nordmor Ialt Stkr. I de sex sidste Aar var Kvantumet i disse Distrikter: Aar. Sondm or Romsdal. Nordmor. Tilsammen. (med Aalesund). Stkr. Stkr. Stkr. Stkr Da Gjennemsnitsudbyttet i de sidstforlobne 10 Aar var 6.4 Mill., vil det sees, at Udbyttet af de romsdalske Fiskerier i 1897 var betydeligt over middels. Skreifisket i Tromso Amt, der i 1894 gav i Udbytte Stkr., i Stkr. og i Stkr., gav i Stkr. Kvaliteten af den i 1897 fangede Skrei var betydeligt bedre end i de nærmest foregaaende Aar. Naar samtlige Skreifiskerier tages underet, gik der nemlig 474 Fisk paa 1 hl. Lever mod i Fisk, i Fisk og i Fisk. Rognkvantumet var ganske tilfredsstillende, idet der, 'mar man fratrækker Udbyttet af Finmarkstisket, der foregaar, efterat Torsken har gydt, falder hl. Rogn paa de øvrige Skreifiskerier, hvis samlede Fangst udgjorde 48.9 Mill. Stkr. Hvad de paa Fiskepladsene betalte Priser angaar, henvises til nedenstaaende Oversigt, der viser, hvorledes de for samtlige Skreifiskerier beregnede

12 VI Gjennemsnitspriser paa de forskjellige Produkter (angivet i Kr. og 0.) har stillet sig i 1897, jevnført med de nærmest foregaaende Aar: Skrei, sloiet, pr. 100 Stkr Lever hl Rogn hl Fiskehoveder 100 Stkr Skrei, rund Som man heraf vil se, var der et betydeligt Prisfald paa samtlige Produkter. Som Følge af de lave Priser var Skreifiskeriernes samlede Værdiudbytte i 1897 ca. 2 Mill. Kr. mindre end i 1896, skjønt Fangstmængden dengang var næsten 10 Mill. mindre, jfr. Side IV. Sildefiskeriernes Udbytte er i Tabel 3 og 5 opgivet til hi., hvoraf hl. Fedsild og hl. Vaar og Vintersild. Fangstværdien er beregnet til Kr , hvilket giver en Gjennemsnitspris af Kr pr. hl. I de sex sidste Aar er disse Fiskeriers Udbytte bleven opgivet saaledes: Aar. Den hele Fangstmængde. hl. Værdiudbytte. Kr. Gjennemsnitspris pr. hl. Kr. Ø Sildefiskerierne gav saaledes i 1897 baade i Henseende til Kvantum og Værdi et meget stort Udbytte. Af den samlede Fangst faldt hl. paa Nordlands Amt (deraf alene i Eidsfjorden hl.), dernæst kom Stavanger Amt med hl., Nordre Bergenhus Amt med hl., Romsdals Amt med hl. og Tromso Amt med hl. Fangsten i Nordlands Amt er i sin Helhed opfort som Fedsild, hvorimod den i Stavanger Amt i sin Helhed er opfort som Vaarsild. I Nordre Bergenhus og Romsdals Amter var det meste af Fangsten Vaar og Vintersild, nemlig resp og hl., medens i Tromso Amt Forholdet var omvendt, idet det meste af Fangsten var Fedsild, nemlig M. Betragter man Fedsild og Vaarsildfisket hvert for sig, er Udbyttet i 1897 i de fem nærmest foregaaende Aar opgivet saaledes

13 vit a. Fedsildfisket. (Sommer og Hostsild.) Aar. Den hele Fangstmængde. hl. Værdiudbytte. Kr. Gjennemsnitspris pr. hl. Kr. O b. Vaarsildfisket. (Vaar og Vintersild.) Aar. Den hele Fangstinængde. hl. Værdiudbytte. Kr. Gjennemsnitspris pr. hl. Kr. 0, Det vil heraf sees, at Fedsildfiskets rdbytte, baade hvad Mængde og Værdi angaar, var ganske betydeligt bedre end i 1896, men Priserne lavere. Vaar og Vintersildfiskets Fangstudbytte var ogsaa ganske betydeligt bedre end i 1896, hvilket væsentlig skyldes det i Aarets Slutning stedfundne Storsildfiske, der især faldt rigt paa begge Sider af Stat. Værdiudbyttet var som Folge af det gode Fangstudbytte i Forening med adskilligt høiere Priser usædvanligt godt i Sammenligning med de nærmest foregaaende Aar. Af Brisling og anden Smaasild blev der ialt opfisket hl. til en Værdi af Kr eller i Gjennemsnit Kr pr. hl. (se Tab. 5). Udbyttet i de sex sidste Aar udgjorde : Aar. Den hele Fangstmængde. hl. Værdiudbytte. Kr. Gjennemsnitspris pr. hl. Kr. Ø

14 VIII Af de forskjellige Distrikter har Stavanger Amt ydet det største Bidrag, nemlig hl. ; dernæst kom Sondre Bergenhus Amt med hl. og Tromso Amt med hl. Makrelfisket gav et Udbytte af Stkr., hvis Værdi er beregnet til Kr., hvilket giver en Gjennemsnitspris af Kr pr. 100 Stkr. (se Tab. 4). Til Sammenligning tjener følgende Tabel over Udbyttet i de sex sidste Aar : Aar. Den hele Fangstmængde. Stkr. Værdiudbytte. Kr. Gjennemsnitspris pr. 100 Stkr. Kr. Ø Udbyttet i 1897 var altsaa misligt, baade hvad Mængde og Værdi angaar, om end noget bedre end i 1896, da Udbyttet i begge Henseender forøvrigt var mindre end i noget af de 31 sidste Aar, for hvilke der haves fuldstændige Opgaver. Ser man hen til de enkelte Distrikter, stod Lister og Mandal Amt hoiest med Stkr., dernæst kom Stavanger Amt med Stkr., Søndre Bergenhus Amt med Stkr., Nedenes Amt med Stkr., Smaalenenes Amt med Stkr. og Jarlsberg og Larvik med Stkr. Udbyttet af Dorgfisket er ikke medtaget ovenfor, se herom Side X. Laks og Soorretfisket gav et meget bedre Udbytte end i de nærmest foregaaende Aar. Hedge Opgaverne blev der fisket ialt kg., som efter en Middelpris af Kr er værdsat til Kr. (se Tab. 5). I de sex Aar var Resultatet : Aar. Den hele Fangstmængde. kg. Værdiudbytte. Kr. Gjennemsnitspris pr. kg. Kr. Ø Den største Fangst foregik, som sædvanligt, i Søndre Trondhjems Amt ( kg.); dernæst kom Nordre Bergenhus ( kg.), Søndre Bergenhus ( kg.), Nordre Trondhjem, Nordland, Stavanger, Buskerud og Lister og Mandal Amter.

15 I X Som i tidligere Aarsberetninger anført, omfatter disse Opgaver alene Kystfiskeriet, ikke Fiskeriet i Elvene, men de er neppe engang for hint ganske fuldstændige. Oplysninger om Landets samtlige Laks og Soarretfiskerier findes i de af FiskeriInspektor Landmark udgivne Indberetninger om Ferskvandsfiskerierne, af hvilke den i 1897 udkomne omfatter Aarene Ifølge disse udgjorde Fangstmængden i 1894 ialt kg. til en Værdi af Kr. ; heraf faldt paa Sofisket kg. eller Kr. og paa Elvefisket kg. eller Kr. I disse Tal er ikke indbefattet det daglige Fiske i Soen, ca kg. eller Kr., og Elvefisket i endel Elve, for hvilke noiagtig Oplysning savnes, men hvor der antages at være opfisket ca kg. til en Værdi af Kr. Hummerfangsten gav et Udbytte af Stkr. til en Værdi af Kr., hvilket giver en Gjennemsnitspris af Kr pr. 100 Stkr. (se Tab. 5). Til Sammenligning hidsættes følgende Tabel, der viser de tilsvarende Tal for hvert af de sex sidste Aar: Aar. Den hele Fangstmængde. Stkr. Værdiudbytte. Kr. Gjennemsnitspris pr. 100 Stkr. Kr. O Fangsten var altsaa noget bedre end i 1896, ligesaa Værdien. Priserne har været stadig stigende. Opgaverne over Østersfangsten (se Tab. 5) er for ufuldstændige, til at de skulde særskilt omhandles i nærværende Indledning. For de øvrige Fiskerier, hovedsagelig Sommerfiskerier efter Sei, Lange, Brosme m. v., kan Oplysning om Fangstmængde ikke meddeles. Værdiudbyttet er i Tab. 1 opgivet til ialt Kr., medens det i 1896 var anslaaet til Kr. og i 1895 til Kr. Den overveiende Del af disse Fiskerier falder, som bekjendt, paa Landets nordligste Kyststrækning, navnlig Finmarkens Amt, hvor Udbyttet væsentlig er at tilskrive det Seifiske, som paagaar her i Sommer og Hostmaanederne. *

16 X I Forbindelse med disse Oplysninger om de norske Kystfiskerier skal man ogsaa omtale dels enkelte Fiskerier, der foregaar paa Bankerne udenfor Norges Kyst, dels forskjellige Slags Expeditioner, der udsendes til fjernere Have paa Fiske eller paa Fangst af Hvalros, Sæl og andre Sodyr. Følgende kortfattede Meddelelser om disse Fiskerier indeholder det væsentligste af de Oplysninger, som foreligger for Dorgfisket i Nordsøen efter Makrel foregik væsentlig i August og September Maaneder. Til dette Fiske var der udrustet en temmelig talrig Flaade af store Kuttere og Skøjter fra forskjellige Steder mellem Hvaler og Kristiansund eller ialt 235 Fartoier, dr Ton, med en Besætning af Mand, hvorhos Fangsten fra 69 svenske og 5 danske Fartoier, dr. tilsammen Ton, med en Besætning af 579 Mand, blev ilandbragt i Norge. Det samlede Ildbytte var /2 Tdr. flækket Makrel og /2 Tdr. rundsaltet Makrel eller tilsammen kg. (i kg.), der efter en Middelpris for det hele Parti af 54.8 Ore pr. kg. (60 Ore for flækket og 40 Ore for rundsaltet) giver en Værdi af Kr. I 1896 var Middelprisen 49.5 Ore pr. kg. Af ovennævnte Kvantum og Værdi faldt paa de udenlandske Fartøjer /2 Tdr. og omkring Kr. Angaaende denne Virksomhed henvises forovrigt til de i «Aarsberetning vedkommende Norges Fiskerier for 1897», Side 209 fgg. indtagne Meddelelser, Bankfisket paa Storeggen gav et middelmaadigt Udbytte, der anslaaes til 25 Pct. under Udbyttet i Haakjærringfisket fra Finmarkens Amt sysselsatte 36 Baade og 24 Fartoier, dr. 408 Ton, med en Besætning af henholdsvis 146 og 110 Mand. En Baad fra Vardo forliste. Udbyttet er opgivet til hl. Lever til en Værdi af Kr. mod Kr. i 1896 og 7O13 Kr. i Til anden Fangst og Fiske i Polaregnene var der udexpederet fra Tromso 37, fra Hammerfest 22 og fra Vardo 4 Fartoier, drægtige tilsammen Ton og med en Besætning af 646 Mand. 4 Fartøjer fra Tromso gjorde 2 Reiser. De hjembragte 429 Hvalros, Kobber, Klapmyds, 38 Hvidfiske, 1 Narhval, 18 Nebhval, 455 Bjørne, 435 Rensdyr, 870 kg. Dun samt 168 hl. Damptran til en samlet Værdi af Kr. mod Kr. i 1896 og Kr. i Hvalfangsten i Finmarkens og Tromso Amter blev drevet af 25 Dampskibe, dr. 644 Ton, med en Besætning af tilsammen 513 Mand, hvoraf 25 Skyttere. Udbyttet var for Finmarkens Amts Vedkommende Hval, der er anslaaet til en Værdi af Kr. For Aarene stillede Fangsten sig saaledes :

17 XI Hval til en Værdi af Kr _ _ Hvalfangsten i Tromso Amt gav et Udbytte af 130 Hval til en Værdi af Kr. Paa Island skal der af 23 Dampskibe, hvori Nordmænd er interesseret, være ilandbragt 621 Hval. Disse Dampskibe maalte tilsammen 734 Ton og havde en Besætning af 438 Mand, hvoraf 23 Skyttere. Under Færøerne er der af et norsk Dampskib, dr. 34 Ton og med en B sætning af 18 Mand, hvoraf 1 Skytter, fanget 57 Hval. Tilsammen er der saaledes ved ovennævnte Expeditioner bleven fanget omkring Hval. Til Sælfangst under Jan Mayen og i Havet mellem Island og Grønland var fra forskjellige Byer i det Søndenfjeldske udrustet ialt 13 Dampskibe, nemlig fra Kristiania 2, Tønsberg 4, Sandefjord 2, Arendal 3 og, som i de foregaaende Aar, 2 svenske, der expederedes fra Sandefjord. Det samlede Tid bytte for disse 13 Fartoier, dr Ton og med en Besætning af 619 Mand, hvoraf 91 Skyttere, var ifølge Bureauet velvillig meddelte Oplysninger Stkr. Sælskind (hvoraf Ungsæl, gammel Sæl og Klapmyds), Tdr. Sælspæk, 203 Nebhval, der gav Tdr. Hvalspæk, og 11 Isbjørne, som anslaaes til en samlet Bruttoværdi af ca Kr. Nebhvalfangsten blev drevet af 65 Fartøier, hvoraf 10 Dampskibe, med en samlet Drægtighed af Ton og en Besætning af Mand, hvoraf 132 Skyttere. Fangsten var Stkr. Nebhval med ca Tdr. Spæk, som formentlig kan beregnes til en Bruttoværdi af omtrent Kr. Om Udbyttet af vort Sildefiske og Torskefiske ved Island savnes Oplysninger. Det har i de senere Aar formentlig været af ringe Omfang. En historisk Oversigt over det islandske Sildefiske indtil Aaret 1895 er indtaget i «Norsk Fiskeritidende» for 1898, Side 187 fgg. Ifølge de modtagne Opgaver omkom under Skrei, Fedsild og Makrelfiskerierne i 1895: 82, i 1896: 99 og i 1897: 60 Mennesker, heraf 55 under Skreifiskerierne, 1 under Fedsildfiskerierne og 4 under 1Vlakrelfiskerierne. Nærmere Oplysning herom er meddelt i onistaaende Tabel:

18 XII Fogderier. Skreifiskerierne. Fedsildfiskerierne. Makrelfiskerierne Bamle Mandal Jæderen og Dalene Ryfylke Sondmor Romsdal Nordmor Fosen Namdalen Salten Lofoten og Vesteraalen.. Heraf : i Opsynsdistriktet Senjen og Tromso Hammerfest Tanen Varanger Vardo Ialt Man liar derhos Oplysning om, at under Storsildfisket omkom i Solid og Nordfjord Fogderi 2 Mand og i Sondmor Fogderi 7 Mand samt under Sommerog Høstfisket 5 Mand i Hammerfest Fogderi og 7 Mand i Vardo Fogderi. Derhos omkom 2 Mand under Hostmakrelfisket i Nordsøen. Som Anhang til nærværende Indledning hidsættes paa omstaaende Sider (S. XIV XVI) de sædvanlige fra Handelsstatistiken hentede Oversigtstabeller over Udførselen af Fiskevarer siden 1876 samt over de ved samme i Aarene erholdte Priser. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 6 Oktober A. N. Meer. Aug. C. Mohr.

19 Anhang.

20 XIV Oversigtstabel over Udførselen Fiskevarer. I Gjennemsnit: A. Mængder. 1. Vaarsild, saltet hl. 2. Anden Sild, saltet 3. Sild, letsaltet 4. Røget Sild kg. 5. Ansios hl. 6. Tørfisk kg. 7. Klipfisk 8. Anden saltet Fisk hl. 9. Tran 10. Rogn 11. Fiskeguano kg. 12. Fiskemaver 13. Fiskemel 14. Fisk, fersk: Laks 15. Makrel 16. Sild 17. anden 18. Laks, 'wet 19. Hummer Tus. Stkr. Oversigt Sildefiskerier Kilogram 613. Torskefiskerier Andre Fiskerier Ialt Kilogram B. Værdier. 1. Vaarsild, saltet Kroner 2. Anden Sild, saltet 3. Sild, letsaltet 4. Røget Sild 5. Ansios 6. Tørfisk 7. Klipfisk 8. Anden saltet Fisk 9. Tran 10. Rogn 11. Fiskeguano 12. Fiskemaver 13. Fiskemel 14. Fisk, fersk: Laks 15. Makrel 16. Sild 17. anden 18. Laks, 'wet 19. Hummer Oversigt Sildefiskerier Kroner 613. Torskefiskerier Andre Fiskerier Ialt Kroner _ (

21 XV af Fiskevarer I hvert af Aarene: Produits de la pêche " A. Quantités. 1. Hareng d'hiver salé. 2. Autre hareng salé. 3. Hareng demisalé. 4. Hareng saure. 5. Anchois. 6. Morue sèche. 7. salée. 8. Autre poisson salé. 9. Huile de morue. 10. Rogue. 11. Engrais de poisson. 12. Tripes 13. Farine 14. Saumon frais. 15. Maquereau frais. 16. Hareng frais. 17. Autre poisson frais. 18. Saumon fumé. 19. Homard. Résumé Pêches du hareng Pêches de la morue Pêches autres. Total. B. Valeurs. 1. Hareng d'hiver salé. 2. Autre hareng salé. 3. Hareng demisalé. 4. Hareng saure. 5. Anchois. 6. Morue sèche. 7. salée. 8. Autre poisson salé. 9. Huile de morue. 10. Rogue. 11. Engrais de poisson. 12. Tripes 13. Farine 14. Saumon frais. 15. Maquereau frais. 16. Hareng frais. 17. Autre poisson frais. 18. Saumon fumé. 19. Homard. Résumé Pêches du hareng Pêches de la morue Pêches autres. Total.

22 XVI Gruppen «Anden Sild, saltet», opløses for Aarene saaledes, som efterfølgende Tabel viser: Sorter hl. hl. hl. hl. hl. A. Mængde. Fedsild Brislingsild Blandsild 1 Sild, ikke særskilt opg. Ialt B. Værdi. Fedsild Brislingsild Blandsild Sild, ikke særskilt opg. Ialt i Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Tabel over de ved Beregningen af de udførte Fiskevarers Værdi for Aarene benyttede Gjennemsnitspriser. 1 I Fiskevarer. I Gjennemsnit: Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. Ø. Kr Vaarsild, saltet pr. hl Fedsild Brislingsild Blandsild Torfisk kg. Klipfisk Tran hl. Rogn Fiskeguano kg. Fisk, fersk: Laks Makrel Sild.. anden. Hummer... pr. 100 Stkr " I l

23 Tabelværk.

24 2 Fiskerier 1897., N ,,INIONIIMMO, Tabel 1. Opgave over Deltagelsen i Skrei, Landsdele, hvori Fiske 2! Antal Fiskere. af Kystfiskerierne efter de 6 Værd iudbytte rierne er foregaaede. Skrei Fedsild Makrel Skrei Fedsild 2) Vaarsild 3) fiskerierne. fiskerierne. fiskerierne. fiskerierne. fiskerierne. fiskerierne. 1. Rigets Bygder IL Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken i i _ Ialt III. Bygderne fogderivis. Idde og Marker Moss 60 _ Aker og Follo Buskerud Jarlsberg Larvik 190 Bamle Nedenes Mandal Lister 268 Iæderen og Dalene Ryfylke Sendhordland Nordhordland i Hardanger og Voss Sogn Send og Nordfjord ) Opgaven omfatter de samme Fiskerier som i tidligere Aargange, idet det daglige Fisk 4) Væsentlig Sommerfiskerier efter Sei, Lange, Brosme, Uer etc. (Fiske til daglig Forsynin A n m. Hvor b. er sat foran et Tal, betegner det, at Tallet er beregnet i det statistisk

25 Fedsild og Makrelfiskerierne samt over Værdiudbyttet paa Fiskepladsene betalte Priser. 1) 3 Fiskerier angivet i Kroner. Brislingog andet Smaasildfiske. sammen. Makrelfiskerierne. Andre Fiskerier. 4) Laks og &metfisket. Hummerfangst. østersfangst. Til Landsdele, hvori Fiskerierne er foregaaede Rigets Bygder. II. Bygderne amtsvis. SOO Smaalenene. Akershus. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhj em. Nordland. Tromso. Finmarken Ialt Bygderne fogderivis Idde og Marker. Moss. Aker og Follo. Buskerud. Jarlsberg. Larvik. Bamle. Nedenes. Mandal. Lister. Jæderen og Dalene. Ryfylke. Sondhordland. Nordhordland. Hardanger og Voss. Sogn. Soul og Nordfjord M M11 1m Regel fremdeles ikke er medtaget. 2) 0: Sommer og Høstsild. 3) 0: Va,arsild (og Vintersild). :ke medregnet). entralbureau. 1*

26 Fiskerier Tabel 1 (Forts.). Opgave over Deltagelsen i Skrei, af Kystfiskerierne efter de Landsdele, hvori Fiskerierne er foregaaede. 1 I 2 I Skreifiskerierne. Antal Fiskere. Skreifiskeriernefiskerierne. Fedsild Makrelfiskerierne. 4 6 Værdiudbytte Fedsildfiskerierne. Vaarsildfiskerierne. Sondmor Romsdal i Nordmor Fosen Strinden og Selbu Stjor og Værdalen 40 Inderoen 512 Namdalen Sondre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senjen og Tromso Alten Hammerfest Tanen Varanger Vardo Talt IV. Herrederne. Smaalenene. Id Berg Skjeberg Hvaler Onso Raade Rygge Moss Ialt Vestby Frogn ') Aker Bærum Akershus ) Lensmandens Opgave er suppleret med Opgave fra Drobak.

27 Fedsild og Makrelfiskerierne samt over Værdiudbyttet oaa Fiskepladsene betalte Priser. 5 Fiskerier ,, ingivet i Kroner. Brislingog andet Makrelfiskerierne. aasi. Id Smfiske Andre Fiskerier. Laks og Soorretfisket. Hummerfangst. østersfangst. Tilsammen. e, hvori Fiske rierne er foregaaede Sondmor Romsdal Nordmor Fosen Strinden &tiff og Inderoen Namdale] Sondre I Nordre I Salten Lofoten o Senjen o Alten. I Hammer' Tanen Varangei _ Vardo Ialt. og Selbu. Værdalen. elgeland. elgeland. g Vesteraalen. Tromso. est. Iv. H4 rrederne Id Berg Skjeberg Hvaler Onso Raade Rygge Moss. SOO Ialt. SMG alenene Vestby Frogn Aker Bærum Ialt. A) ershus.

28 Fiskerier Tabel I (Forts.). Opgave over Deltagelsen i Skrei, af Kystfiskerierne efter de I 6 Landsdele, hvori Fiskeriern e er foregaaede. Antal Fiskere. Værdiudbytte Skrei Fedsild Makrel Skrei Fedsild Vaarsildfiskerierne. fiskerierne. fiskerierne. fiskerierne. fiskerierne. fiskerierne. Lier Reken Hurum Buskerud. Ialt Jarlsberg og Larvik. Strømmen Skoger Sande Botne Vaale Borre Stokke Sein Nett ere Tjoine Sandeherred Tj olling Fredriksveern Brunlanes Ialt Bratsberg 9. Skaato Bamle Eidanger Ialt Nedenes. Sendeled Dybvaag Promo Elise Fjære Landvig Eide Vestre Moland Hovaag Ialt Lensmændenes Opgaver er supplerede med Opgaver fra Kragere, Langesuud og Brevik,

29 Fedsild og Makrelfiskerierne samt over Værdiudbyttet paa Fiskepladsene betalte Priser. Fiskerier , angivet i Kroner. Brislingog andet Smaasildfiske. Makrelfiskerierne. Andre Fiskerier. Laks og. Soorretfisket. Hummerfangst. østersfangst. Tilsammen. Landsdele, hvori Fiskerierne er foregaaede Buskerud. Lier. Roken. Hurum Ialt Jarlsberg og Larvik. Strømmen. Skoger. Sande. Botne. Vaale. Borre. Stokke. Sem. Notterø. Tjømø. Sandeherred. Tj oiling. Fredriksværn. Brunlanes Ialt a Bratsberg. Skaate. Bamle. Eidanger Ialt Nedenes. Søndeled. Dybvaag. Tromø. Fjære. Landvig. Eide. Vestre Moland, Hovaag Ialt.

30 Fiskerier Tabel i (Forts.). Opgave over Deltagelsen i Skrei, af Kystfiskerierne efter de 2 6 Landsdele, hvori Fiskerierne er foregaaede. Antal Fiskere. Skreifiskeriernefiskerierne. Fedsild Makrelfiskerierne. Skreifiskerierne. Værdiudbytte Fedsildfiskerierne. Vaarsildfiskerierne. Lister og Mandal. Tveid Oddernes Randosund Sogne Halsaa og Hartmark S. Valle Sogn Undal{ Spangereid Sogn Vanse Herred Spind Lyngdal Kvinesdal Nes og Hittero Ialt Stavanger. Sogndal Egersund Ogne Varhaug Nærbo Klep Høiland Haaland Hetland Hole Fossan Strand Finns Renneso Mosters Skudenes Aakre Avaldsnes Torvestad Skaare Tysvær Bokn Skjold Vikedal Nerstrand Sjernere Fister Aardal In el meland Jelse Sand Suldal ) ) Ialt ) Herunder indbefattet 3 Mand paa 1 Baad fra Kristiansand. Af ovenstaaende Belch, Opgaver fra vedkommende Inspektør for Saltvandsfiskerierne.

31 Fedsild og Makrelfiskerierne samt over Værdiudbyttet paa Fiskepladsene betalte Priser. Fiskerier angivet i Kroner. Brislingog andet Smaasildfiske. Tilsammen. Makrelfiskerierne. Andre Fiskerier. Laks og Soorretfisket. Hummerfangst. Østersfangst. Landsdele, hvori Fiskerierne er foregaaede ) Lister og Mandal. Tveid. foddernes. 1Randosund. Sogne. Halsaa og Hartmark. Valle Sogn ) S. undal. Spangereid S. Vanse. filerred. 1Spind. Lyngdal. Kvinesdal. Nes og Hittero Ialt I Stavanger Sogndal {Egersund. kigne. Varhaug Nærbo Klep. 330 Holland Haaland Hetland. {Hole r ossan Strand Finno {Rennes. Mostero. jskudenes iaakre Avaldsnes. ITorvestad Skaare Tysvær Bokn. 722 Skjold Vikedal Nerstrand Sjernero Fister Aardal Hjelmeland Jelse Sand. 600 Suldal Kr , kommer paa disse Fiskere Kr ) Lensmændenes Opgaver er supplerede med, Ialt.

32 Fiskerier Tabel Forts.). Opgave over Deltagelsen i Skrei, af Kystfiskerierne efter de 2 Antal Fiskere. Landsdele, hvori Fiskerierne er foregaaede. Skrei Fedsildfiskerierne. Makrelfiskerierne. fiskerierne. Skreifiskerierne. 6 værdiudbytte Fedsildfiskerierne. Vaarsildfiskerierne. Søndre Bergenhus. Kvinnherred Skaanevik Etne Fjelberg Sveen Valestrand Finnaas Stord Fitj e Tysnes Fuse Os Fane Austevold Sund Fjeld Askeen Aarstad Haus Bruvik Hosanger Hammer Alversund Herbe Manger Lindaas Masfjorden Ulvik Graven Eidfjord Viker Jondal 2Evanger Ialt Nordre Bergenhus. Sogndal Aurland Leikanger Balestrand Vik Kirkebe Lavik og Brekke Gulen. Sulen Hyllestad Askvold Ytre Holmedal Ferde Vevring Kinn Bremanger Selje 1) Lensmændenes Opgaver er b b supplerede b. 10 b , ) med Opgaver fra vedkommende Inspektør for $ i)

33 'edsild og Makrelfiskerierne samt over Værdiudbyttet oaa Fiskepladsene betalte Priser. 11 Fiskerier ngivet i Kroner. Brislingog andet Smaasildfiske. Makrelfiskerierne. And re Fiskerier. fangst Laks L og Soorretfisket. Herumm Østersfangst. Til sammen. Landsdele, hvori Fiske rierne er foregaaede. Sondre Bergenhus Kvinnherred Skaanevik Etne Fjelberg no fsveen. tvalestrand. I Finnaas Stord Fitje Tysnes Fuse Os. i Fane f 1Sund. Austevold Fjeld {Askoen. Aarstad Haus Bruvik Hosanger Hammer Alversund Herb Manger Lindaas Masfjorden. Ulvik Graven. Eidfjord. i Viker Jondal /Evanger , Ialt. Nordre Bergenhus Sogndal. i cloo i Aurland. f Leikanger. 1Balestrand Vik. Kirkebo Lavik og Brekke Gulen Sulen Hyllestad Askvold. i Ytre Holmedal Førde. Vevring { Kinn. i Bremanger. Selje. 3altvandsfi.skerierne, hentede fra Beretningerne QUI Vaarsildfisket i 1897 g Storsildfisket

34 Fiskerier Tabel Forts.). Opgave over Deltagelsen i Skrei, af Kystfiskerierne efter de 2 3 Antal Fiskere. 6 Værdiudbytte Daviken Eid Gloppen Indviken Stryn Ialt Romsdal. Vannelven Sande Hero Ulstein Vartdalstranden Volden Orsten Hjørundfjord Sunnelven Norddalen Stranden Stordalen Sokkelven Ørskog Skodje Borgund Haram Roald Vestnes Vold Eid Grytten Ves Eresfjord og Vistdalen Nesset Boise Frauen Akero Sandø Bud Kvernes Gjemnes Frei Ore Strømsneset Tingvold Oksendalen Sundalen Stangvik Aasgaard Halse Surendalen Aure Val søfjorden Tusteren Edo Ialt Landsdele, hvori Fiskerierne er foregaaede. Skrei Fedsild Makrel Skrei Fedsild Vaarsildfiskerierne. fiskerierne. fiskerierne. fiskerierne. fiskerierne. fiskerierne ) ( f 1) '2) $3s _ 540o SOO hvilket Belob fordeler sig paa ovenstaaende 5 Herreder samt paa Borgund, Haram og ) ) Herunder indbefattet Mand paa 20 Baade, 9 Dampskibe og 136 Skøjter fra dem opfiskede Kvantum udgjorde Fisk. 2) Herunder indgaar ogsaa Fisket for Grip Inspektor for Saltvandsfiskerierne, hentede fra Beretning om Storsildfisket i ) Heri Herreder. 5) Jfr. Anin. 4. Roald,

35 Fedsild og Makrelfiskerierne samt over Værdiudbyttet paa Fiskepladsene betalte Priser. 13 Fiskerier I 8 I angivet i Kroner. og andet Makrel Smaasildfiske. fiskerierne Andre Fiskerier Hum in e r fangst Laks og Søørretfisket. Østersfangst. Tilsammen ) ) ) ) ' ) ) ) ) Landsdele, hvori Fiskerierne er foregaaede. Daviken. Eid. Gloppen. findviken. 1Stryn. Ialt. Romsdal. Vannelven. Sande. Hero. fulstein. 1Vartdalstranden. Volden. Ørsten. Hjørundfjord. Sunnelven. Norddalen. Stranden. Stordalen. Sokkelven. Ørskog. Skodje. Borgund. Haram. Roald. Vestnes. Vold. Eid. Grytten. Veo. feresfjord og Vistdalen. 1Nesset. Bolso. Frænen. Akero. Sande. Bud. Kvernes. JGj emnes. 1Frei. Ore. Strømsneset. Tingvold. foksendalen. ISundalen. IStangvik. Aasgaard. Halse. Surendalen. f Aure. 1Valsøfjorden. Tusteren. Edo. Ialt ialesund. Af ovenstaaende Beløb, Kr , kommer paa disse Fiskere Kr ; det af [herred og Kristiansund. 3) Lensmændenes Opgaver er supplerede med Opgaver fra vedkommende.beregnet det i Spalte 6 opførte Beløb, Kr , der dog ikke er fordelt paa angjeeldende

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt : Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V,

Norges Officielle Statistik, række V, Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvége, série V,) Nr. - se tidligere hefter. Trykt : Nr.. Private aktiebanker 0. (Banques prive'es par actions.) - 0. Skolevæsenets

Læs mere

C. A. 9. STATISTIK OVER SAMT BERETNINGER ANGAAENDE. DERES DRIFT M. V. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIAN IA.

C. A. 9. STATISTIK OVER SAMT BERETNINGER ANGAAENDE. DERES DRIFT M. V. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIAN IA. C. A. 9. STATISTIK OVER NORGES FISKTRIER I AARET 1877 SAMT BERETNINGER ANGAAENDE. DERES DRIFT M. V. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIAN IA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 8 7 9. Indhold.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 206. eetietninger OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND I FEMAARET 1886-1890. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1886-1890.) UDGIVNE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde.

xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde. xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde. A.mtets Landdi strikts Folkcm ffingde udgjorde efter Folketffillingeu

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I ARENE 8660. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKER I. 8. De Oplysninger der findes samlede i nærværende Hefte

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports nsulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4 Udenrigshandel 2004:4 Grønlands eksport 4. kvartal 2003 Faldende eksport i værdi Den samlede eksportværdi i 2003 faldt til 2.149 mio. kr. fra 2.389 mio. kr. i 2002. Dette svarer til et fald på 10,0 pct.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere