AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période UDGIVN E DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. AF II. (STAVANGER-FINMARKEN.) KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO

2 For Femaarene og se Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 102 og 206. STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

3 Indhold. Trykt. No XI. Beretning fra Amtmanden i Stavanger Amt Juli XII. - - Søndre Bergenhus Febr XIII. Stiftamtmanden - Bergen Juli XIV. - Amtmanden - Nordre Bergenhus Amt April XV. - - Romsdals Jan XVI. - - Søndre Trondhjems Sept XVII. - - Nordre Trondhjems - Febr XVIII. - - Nordlands Nov XIX. - - Tromsø Juli XX. - - Finmarkens April Table des matières. No. XI. Rapport du préfet de Stavanger. - XII. Bergenhus du Sud. - XIII. - la ville de Bergen. - XIV. - Bergenhus du Nord. - XV. - - Romsdal. - XVI. - Trondhjem du Sud. XVII. - - Trondhjem du Nord. XVIII Nordland. XIX. - - Tromsø. - XX. - - Finmarken.

4

5 XI. Stavanger Amt. Underdanigst Beretning om Stavanger Amts Økonomiske ilstand i Femaaret A. Landdistriktet. Folkemængde. Amtets Landdistrikts Folkemængde udgjorde ved Udg ngen af Aaret 1890 ca , hvori heromhandlede Femaar neppe har gjort ynderlig Forandring. Antallet af Udvandrede fra Amtet (Byerne dog heri dbefattede) til oversøiske Lande er opgivet saaledes : I forrige Femaar var Antallet opgivet til I og 2. Jordbrug og Fædrift. Efter Fogdernes Kasseboger havde Amtet ved Udga gen af Aaret 1895 med en samlet Matrikulskyld af Mark et Antal a sær skilt skylds att e Brug. Dette skulde altsaa give ca. Mark 1.96 pr. Brug mod i forrige Femaar ca. Mark Det er imidlertid at mærke, at medens adskillige særskilt skyldsatte Brug ikke er udskilte i Kassebogerne (Lov 4 Juli ), 1

6 2 Stavanger Amt. findes der omvendt opført som særskilt skyldsatte Brug endel, der i Virkeligheden ikke benyttes som saadanne. De Herreder, hvis Brug har den største Gjennemsnitsskyld, er Rennese og Fister med omkring 4 Mark, Mostere og Vass med over 3 1/2 Mark, Nerstrand og Finne med over 3 Mark. Mindst er den i Egersunds Landsogn med omkring 1 Mark, i Hetland, Hele, Sande, Skudenes, Aakre og Skaare med under 11/2 Mark. Denne lave Gjennemsnitsskyld forklares dels af nær Beliggenhed ved By og derved foranlediget Udparcellering til Tomter m. V., dels af at Fiskeri er en Hovednæring. Ingen af disse Omstændigheder er dog tilstede til at forklare den lave G-jennemsnitsskyld i Hele og Sande. J or d b r u g e t er i Femaaret gaaet jevnt, om end ikke hurtigt, fremad. Af den udyrkede Mark, hvoraf navnlig Jæderen har saa store Strækninger, er stadig en Del under Opdyrkning. Amtets Landhusholdningsselskab har i Fem aaret tildelt 30 Gaardbrugere og Husmænd Præmier for omhyggelig Rydning af Jord. Under de lave Priser paa Korn er Kornavlingen indskrænket noget, medens Dyrkning af Rodfrugter Poteter og Turnips er tiltaget. Derhos har Engdyrkningen været i Fremgang. Under den knappe Tilgang af Arbeidshjælp til Landbruget gaar Anskaffelse af arbeidsbesparende Redskaber, saasom Slaattemaskiner, Hesteriver, Kornrensemaskiner og Hakkelsemaskiner, stadig fremad. Der antages i Amtsdistriktet at findes omkring 300 Slaattemaskiner. Af Damptærskemaskiner findes en i Hetland og en i Helleland, af Radsaamaskiner en i Heiland og en i Ogne. Derhos findes endel Maskiner for Radsaaning af Turnipsfre. Der er i Femaaret ikke indtruffet noget Uaar for Landbruget, men heller ikke noget rigt. Uheldigt Indhøstningsveir har i flere af Aarene nedsat en ellers god Avling. Efter det statistiske Centralbureaus Aarbeger skal den a a r 1 i g e K o r n- o g P o t e t e s a v I i Amtet kunne ansættes saaledes: Avl tif: Hektoliter. Værdi. Kr. Hvede Rug Byg Blandkorn Havre Erter Poteter Tilsammen

7 Stavanger Amt. Der synes i Femaaret at have været en noget stigende Interesse for Havebrug, uden at den dog vel endnu er trængt mere almindelig igjennem. Havebrug vil neppe heller -- bortseet maaske fra de nærmeste Strækninger omkring Byerne --- faa nogen synderlig Betydning uden som ydende et sundt Bidrag til egen Husholdning. K vœ g a v l e n har i Femaaret antagelig gjort adskillige Fremskridt. Erkjendelsen af, at forbedret Fodring og Røgt er fordelagtig, har vistnok været stigende. Derhos er Opmærksomheden ved det Offentliges Foranstaltninger mere og mere bleven vakt for gode Avlsdyr og Bevarelse og Udvikling af de stedvante Racer. Der har, som tidligere, med Bidrag af Stat og Amt været underholdt fire Stamhingste ; Statens Hesteudstilling ved Stavanger er i Femaaret bleven udvidet til aarlig; derhos har der med Bidrag af Amtets Landhusholdningsselskab været underholdt Hoppe- og Følskuer, hvorved gode Hopper er bleven præmierede paa Betingelse af, at de blev at bedække af præmieret Hingst. Der har været en livlig Dannelse af Kvægavlsforeninger, der har fanet Bidrag af Staten til Indkjob og Underhold af gode Okser. Kvægudstillinger (Hornkvæg og Faar) har som tidligere været afholdt aarlig vekselvis i Egersund, Stavanger og Haugesund. Husdyravlsbestyreren ytrer, at Husdyravlen viser mærkbare Fremskridt, navnlig hvad Heste og Okser betræffer. Hertil bidrager, tilfoier han, for Oksers Vedkommende, at godkjendte Okser nu kan paaregnes at blive solgte for god Pris til de stadig tiltagende Kvægavlsforeninger. Dette Amts Faarebestand har allerede gjennem længere Tid været jevnt god, men ogsaa til Anskaffelse af gode Vædere ydes offentligt Bidrag (af Landhusholdningsselskabet). Amtet har antagelig : ca Heste, Kjør over 2 Aar, Ungfæ, 430 Okser over 2 Aar, henimod Faar, ca Gjeder, henimod Svin. Disse Tal betegner vel ingen Tiltagen i Antal, tvertimod nogen Nedgang, undtagen for Svin, hvis Antal er tiltaget betydelig ; derimod peger det paa, at Dyrenes Fodring, som ovenfor anført, er bleven rigeligere end tidligere. Husdyrenes Gj ennemsnitsvær di er opgivet omtrent saaledes: Husdyr Kr. Kr. Hest Okse Ko Ungnot Kalv Faar Gjed Svin li *

8 4 Stavanger Amt. Der skulde saaledes i Femaaret i det Hele have været nogen Nedgang i Priserne. Den gjennemsnitlige Melk e m æ n g d e aarlig af en Ko er for A.aret 1895 opgivet til onitrent Liter, hvilket skal være omtrent 75 Liter mere end i Aaret Sættes en Liter Melk til 8 Ore, hvilket antagelig er lavt nok, skulde altsaa den aarlige Melkeafkastning af Amtets Kjør have en Værdi af omtrent Kr Antallet af Meierier var ved Fenaarets Ildgang steget til 18 med en Omsætning i Aaret 1895 af henimod 8 Millioner Liter Melk til en Værdi af henimod Kr I Aaret 1890 var Meieriernes Antal 14 med en Omsætning af omtrent 3 3/4 Million Liter Melk til en Værdi af omtrent Kr Den ved Meierierne opnaaede Nettopris for Melken har i Femaaret 1891/95 udgjort henholdsvis 8.87, 9.59, 8.76, 8.72, 8.30 Øre pr. Liter. Med Bidrag af Amtets Landhusholdningsselskab anbringes der aarlig endel unge Kvinder af Landbefolkningen ved Meierierne til Oplærelse. Omkring Temaarets Ildløb blev det for Amtets Faareeiere noksaa fordelagtige Opkjob af Faar til Udforsel til England standset ved Forbud i England mod Indforsel dertil af levende Faar. Det har derfor maattet søges nye Afsætningsveie. Det har, tildels med offentlig Understøttelse, været gjort Forsøg med ITdforsel til Frankrige og Belgien. Videre har, ligeledes med offentlig Understøttelse, været gjort Forsog med Fedning af Faar til Udførsel til England i slagtet Tilstand. Af disse Forsøg tør imidlertid neppe endnu noget paalideligt sluttes. Sandsynligst tor det være, at det i Længden vil findes mest regningssvarende at soge Afsætningssteder indenlands paa Strækningen mellem Kristiansand og Kristiania. Forsaavidt Dyrene skal sælges i slagtet Tilstand, maa imidlertid Forsendelsesmaaden undergaa væsentlig Forandring, da slagtede Dyr hidtil har været nedstuvede i Kasser paa ert saadan Maade, at de under Transporten er bleven forringede, tildels ganske bedærvede. En forbedret Forsendelsesmaade moder ingen Vanskelighed, men vil kræve mere og bedre Plads og derved noget hoiere Fragt, der dog vel vil meget mere end opveies ved forhoiet Pris for Varen. Derhos maa det vistnok haves for Oie, at :Forsendelserne fordeles saaledes at Tilgangen nogenlunde svarer til Behovet til enhver Tid. Som Husdyr, der synes at faa økonomisk Betydning for Amtet, maa nævnes Ho ns. Honseavlen omfattes med en stigende Interesse og tør under vore milde Vintre have Betingelser for sig. Jeg har seet Salg af i-eg fra Amtet ansat til en Værdi af 150 à Kr. aarlig og Produktionen er vistnok stadig stigende. L a n d b r u g s s k o l en paa Tveit i Nerstrand har faaet ny Skolebygning, der tillige indeholder Sove- og Opholdsrum for Andenlæreren og Eleverne. Dens

9 Stavanger Amt. 5 J ordareal er bleven foroget ved Tilkjob af to Brug af Skyld tilsammen Mark Den eier derefter hele Gaarden Tveit af Skyld Mark Foruden som tidligere 12 Elever i toaarige Kurser er der i Femaarsperioden begyndt paa at optage saakaldte Vinterelever, der gjennemgaar to 6 Maaneders Vinterkurser, men ikke deltager i Sommerundervisningen. Antallet af saadanne Vinterelever har været 20. Den i 1888 nedlagte Amtsagronompost blev i 1891 gjenoptaget med Forpligtelse for Amtsagronomen til ogsaa at veilede i Havebrug. Han har været særdeles stærkt benyttet. Amtets Landhusholdningsselskab har i Femaaret fortsat sin Virksomhed, tildels med et i forskjellige Henseender udvidet Virkefelt. Udskiftning af Jordfællesskab har været fortsat af 3 Udskiftningsformænd med Assistenter, der stadig har været fuldt optagne. Uagtet Udskiftningsvæsenet nu har virket gjennem et saa langt Tidsrum, synes dog dets Virksomhedsfelt endnu langtfra udtømt, hvilket antagelig væsentlig grunder sig dels i, at der foies Trang til en fuldstœndigere Udskiftning end efter de ældre Udskiftninger (for 1858), dels i at Fællesskab i Ildmark mere og mere ønskes hævet. 3. Skovvæsen. Angaaende Skovvæsenet tillader jeg mig at henvise til den i min forrige Femaarsberetning indtagne Fremstilling fra Forstmester Gloersen. Jeg skal kun gjentage følgende: Jæderen og Dalene Fogderi er næsten uden Skov, naar undtages Lund og Bjerkreim Herreder, der har ikke ubetydelig Løvskov og tillige lidt Furuskov. Ogsaa i Sogndal og Gjesdal Rerreder er Lovskoven ikke ganske ubetragtelig, medens det i Fogderiets øvrige Herreder (lleskestad, Helleland, Egersund, Ogne, Varhaug, Nærbø, Klep, Time, floiland, Haaland og lletland) dels ingen Skov findes, dels kun noget ganske ubetydeligt. I Ryfylke Fogderi er følgende elleve Herreder, nemlig Skudenes, Aakre, Avaldsnes, Torvestad, Skaare, Skjold, Renneso, Moster, Bokn og tildels Finne og Sjernerø, skovløse eller meget sparsomt forsynede med Skov. De øvrige fjorten Herreder i Fogderiet (11øle, Fossan, Strand, Aardal, Hjelmeland, Fister, Suldal, Sand, Saude, Vass, Jelse, Tysvær, Vikedal og Nerstrand) har derimod mere eller mindre betragteligt af Skov, saavel Furuskov som Løvskov. De bedste Skovherreder er Suldal, Sand, Saude, Jelse og Hjelmeland, der afsætter saavel Bygningstømmer som Bord, Stav og Brændeved til Byerne og til de skovfattigere Herreder. Fra Suldal og Sand kan 'Pommer flodes gjennem Suldalslaagen, medens de øvrige Elve i Fogderiet ikke er tjenlige til Flødning. Da Torv og opgravede Trærodder er det almindelige Brændsel over hele

10 6 Stavanger Amt. Amtets Landdistrikt undtag-en i den østlige Del af Ryfylke, sælger ogsaa flere af de mere skovfattige Distrikter endel Brændeved. Forstvæsenets Planteskole ved Sandnes har, som i forrige Beretning anført, to større Plantningsfelter i Hoiland Herred, nemlig nordenfor Braasteinvandet (Heilands Præstegaard, Myklebostad og Espeland) saint paa Vagle- og Skjœvelandsheierne. Videre er derfra beplantet Bukoen under Avaldsnes Præstegaard. Derhos er der af Jæderens, Egersunds og IHaugesunds Trœplantningsselskaber ligesom af forskjellige Private udført endel Plantninger med Bistand af det Offentlige. Det betydeligste af disse er Beplantningen af Njaaheien i Time. De øvrige er formentlig ikke af stor Udstrækning. Medens den overveiende Del af Amtets Befolkning synes at være af den Mening, at der ikke er Grund til Frygt for nogen yderligere Tilbagegang af Amtets Skovbestand, saa raader en modsat Mening blandt Forstmænd. En forstmœssig uddannet Mand har udtalt, at medens der er Skoveiere, der vedligeholder og endog forbedrer sin Skov, saa gaar dog Naaleskoven paa Grund af for stærk og uheldig ordnet Hugst i det Hele taget meget tilbage. Det træffer nok, forklarer lian, at det efter saadan Hugst kommer Naaleskov igjen, men jevnligst optages Grunden af Løvskov. Han fortsætter saaledes : «Løvskoven holder sig bedre, men ogsaa den formindskes ved altfor stærk Hugst og altfor hyppig Hugst paa samine Areal. Tildels, især i de noget høiere beliggende Skove med mager Grund, trækker ogsaa Løvskoven sig noget tilbage, idet Grunden der erobres af Lyngen, men paa andre Lokaliteter, især i lavere, næsten ganske skovløse Egne, har Løvskoven i de senere Aar vundet noget Terræn, dette antagelig foraarsaget ved Eiernes voksende Sands for Trævœkstens Værdi og deraf folgende forsigtigere Behandling af den samt af Nutidens bedre Fodring af Husdyrene, saa disse ikke med samme forsultne Graadighed soin for fortærer enhver fremspirende Lovtrœplante. Løvskovens Reduktion er mere en Formindskelse af Trœmassen paa Roden end Jndskrænkning af dens Areal. Hvor Løvskoven, soin ovenfor anført, indtager Furuens Plads, vil den jo for en Del erstatte den fortrængte Furu, men mere afsides beliggende lønner Løvskovens Hugst og Fremdrift sig kun daarligt eller slet ikke, og mangesteds paa den magrere Grand vil Løvskoven Birken neppe i Længden kunne vedligeholde Grundens Vækstkraft, saa Produktionsevnen vistnok langsomt men sikkert vil aftage og tilsidst ganske ophøre, saa Trævæksten maa vige Pladsen for Lyng og andre Ukrudsplanter. Skovplantning paa dæmpet Flyvesand er i Femaaret fortsat af Jæder-.1 ernbanen paa Ognesanden og Gaarden Nærlands Opsiddere, begge Steder dog især paa Nærlandssanden med udmærket heldigt Resultat. Ellers foregaar jo nogen Plantning af Træer omkring i Amtet især paa,tederen, men mest kun i det Smaa, nærmest omkring Husene til Pryd og Hygge, og kun faa Privatmænd foretager Plantning af egentlige Skovpartier uden Bidrag af det Offentlige.

11 Stavanger Amt. 7 1 Femaaret er bevilget 5 Plantningsbidrag til G aardeiere paa Jiederen til Beplantning af tilsammen ca. 10 Hektar Jord. Sandsen for Skovplantning var dog stadig voksende, saa flere Andragender om Bidrag indløb i Femaarets sidste Halvaar, og end flere er indløbne senere, tildels gjaldende større Beløb og tilsvarende større Arealer. I Femaaret hærjedes baade Statens og de private Plantninger paa Jœderen haardt af et Skovinsekt, «Lophyrus rufus», hvis Larver fortærede Furuens Naale og derved hemmede Væksten og tildels, hvor Planterne var svage, dræbte dem. Ved Femaarets Udgang var Insektmængden betydelig aftaget og den værste Fare overstaaet. Ellers vides ingen Sygdom af Betydning at have optraadt enten i den naturlige eller plantede Skov. Med Bidrag af det Offentlige og under Skovvæsenets Ledelse er i }lemaaret udført Dæmpning af Flyvesand paa ca. 22 Hektars Udstrækning paa den tørlagte Bund af Skeievandet i Orre Sogn, Klep. Paa de tidligere dæmpede store Flyvesandsvidder paa G aardene Byberg og Helleland i Haaland, Nærland i Haa og Kvalbein i Ogne holder Sanden sig fremdeles godt dækket.» 4. Fiskerier. Værdiudbyttet af Ky st f i s k e ri et her i Amt et er anslaaet saaledes efter Priserne paa Fiskepladsene : Fiskeri eller Fangst af: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Skrei Fedsild Brisling og anden Smaasild Vaarsild Makrel Andre Fiskerier Laks og Søørret Ruminer Østers Tilsammen Det samlede Udbytte i Femaaret skulde saaledes have andraget til ca. 51/2 Million Kroner, medens det i Femaaret 1886/90 kun androg til ca. 3 1/2 Million Kroner, altsaa en Forøgelse af 2 Millioner, Forøgelsen falder væsentlig paa følgende Fiskerier :

12 8 Stavanger Amt. 1886/ /95. Forøgelse. Skrei ca. Kr ca. Kr ca. Kr Brisling Vaarsild Laks og Søørret Værdien af Hummerfisket er gaaet ned med ca. Kr , nemlig fra ca. Kr til ca. Kr Vedkommende V a a r s ildfisk et hidsættes derhos følgende Opgaver: Aar. Opfisket Kvantum beregnet i : Maal. Hektoliter. Middelpris pr. Maal. Kr ( Middelpris i Femaaret altsaa pr. Maal Kr. 5.01, i Femaaret 1886/90 udgjorde den «3.96. De i min forrige Beretning nævnte Anlæg for Østersudklækning skal det i heromhandlede Femaar ikke være gaaet heldigt med, men de skal dog ikke være opgivne. Hvad angaar Laks- og Ørretfisket i Elv en e, da tyder de foreliggende Opgaver paa, at dette i Femaaret gjennemsnitlig kun skal have udgjort omkring kg. (af Værdi omkring Kr ) aarlig altsaa betydelig mindre end i forrige Femaar, da Gjennemsnittet er opført til henimod kg. aarlig. Denne Forskjel maa rimeligvis forklares af, dels at det i Opgaverne for forrige Femaar er medtaget Fiske ved Elvemundingerne, der rigtigere er at henføre under Søfisket, dels at Elvene i tiltagende Grad er bleven bortforpagtede til Sportsfiske, der ikke er anlagt paa at opfiske det størst mulige Kvantum. Det daglige Fiske, der foregaar Aaret rundt, dels til eget Brug, dels til Salg i Byerne, har vistnok en ikke ringe Betydning i Befolkningens Økonomi, men tilnærmelsesvis at opgive dets Værdi i Kroner lader sig neppe gjøre, iallefald ikke uden meget vidtløftige Undersøgelser. 5. Bergværksdrift. Visnes Kobberværk blev nedlagt 30 November 1894, hvorefter nogen Bergværksdrift af Betydning ikke længer foregaar i Amtet. Driften efter Zink

13 Stavanger Amt. 9 i Saude foregaar fremdeles kun paa Prøve med faa Arbeidere. Paa Talgøen i Sjemero drives fremdeles lidt Brud af Marmor. Siden jeg i min forrige Femaarsberetning i denne Forbindelse nævnte Kiselguhr, skal jeg her tilfoie, at det er dannet et Aktieselskab med en Aktie, kapital af, saavidt vides, Kr til Udnyttelse af Kiselguhren i Vandene mellem Høle og Høiland. De for Driften opførte Bygninger med Indretninger er paa Gaarden Imbs i Høle Herred, 6. Industri. Den industrielle Virksomhed i Amtets Landdistrikt er neppe undergaaet nogen væsentligere Forandring siden forrige Femaarsperiode. Nogen ny Gren vides ikke at være optaget. De vigtigste industrielle Anlæg er Spinderier og Væverier (navnlig Aalgaards Fabriker i Gjesdal, Figgens i Høiland, Hillevaags i Hetland) og Teglværker, navnlig i Høiland. Tou Bryggeri og Molle i Strand og Moi Snelle- og Dreiefabrik i Lund er ogsaa betydeligere Anlæg. Vaeveriog Spinderivirksomheden synes at have været i Fremgang og at være Gjenstand for Udvidelse. For en stor Del er det antagelig fra Byerne, den er sat igang og drives. Tallet af dem, der i Landdistriktet var sysselsatte i Industriens Tjeneste, var for forrige Femaar opgivet til 735. Dette Tal er for det Femaar, hvorom her handles, opgivet til omkring 750, altsaa ingen synderlig Forøgelse. 7. Binæringer. Frembringelser af Husflid er her i Amtet, soin antagelig ellers omkring i Landet, i Aftagende, idet Sager, der tidligere arbeidedes i Hjemmene, nu fabrikmæssig frembringes billigere, end det er muligt i Hjemmene med den nuværende knappe Tilgang paa Arbeidshjeelp og de stegne Fordringer til Arbeidsløn. Befolkningens Beklædningsstoffe bliver dog endnu for største Delen forarbeidede i Hjemmene, dog saaledes ai: Uldens Spinding mest foregaar paa Fabrikerne. Undtagelse i denne Henseende gjør Karmoen, hvor ogsaa Stoffet til Beklœdningsgjenstande væsentlig kjøbes, hvilket antagelig grunder sig deri, at Karmøen mere end de øvrige Distrikter er optaget af Vinterfiske og hvad dermed staar i Forbindelse. Medens Tilvirkningen af Stoffet til egen Beklædning saaledes delvis er gaaet ud af Hjemmearbeidet, saa giver dog dette fremdeles endel Gjenstande til Salg. Der tilvirkes saaledes i de fleste Herreder i Jæderen og Dalene og de indre Herreder i Ryfylke fremdeles ikke saa lidet af strikkede og vævede Sager til Salg i Byerne. I endel II erreder, saaledes Heskestad, Tysvær, Aardal, skal der oparbeides og sælges Træsko for tilsammen flere tusinde Kroner aarlig, Ore for Parret. I Haa IPræstegjeld foregaar nogen Tilvirkning af Matter og Gulvdækker af Siv, ligesaa af Sko af Siv, hvilke sidste sælges

14 10 Stavanger Amt. 20 Ore Parret. 1 Skjold Prestegjeld og i Gjesdal Herred forarbeides til Salg endel Kjoreredskaber (Kjærrer og Hjul), i Gjesdal, Saude og Suldal endel Smedearbeide, i Sand endel Skomager- og Bodkerarbeide. Skibsrederivirksomhed er i Landdistriktet formentlig stærkt aftagende eller forsvindende. Seilskibsrederi har i enkelt Del af Landdistriktet i Femaaret været drevet med et Resultat, der antagelig har virket afskrækkende. Dog er det fremdeles adskillige, der nærer sig ved at befordre Sild, Træmaterialier, Brændeved, Sten m. m. i Smaafartoier til indenrigske Steder. Derhos gaar mange af den yngre Befolkning i Sofart fra Byerne. Skibsbyggeri kan vel ansees som ophort, medens der selvfølgelig foregaar endel Baadbyggeri. Noget egentligt Isbrug drives ikke i Amtsdistriktet, men Ton Bryggeri i Strand skjærer Is til egen Forsyning, hvorhos det paa det dels indenfor, dels udenfor Stavanger liggende Mosevand skjæres Is til Byens Forsyning. I Sogndal Herred skjæres en Del, formentlig til Nedisning af Makrel; lignende sker antagelig ved Egersund. Brænding af Tangaske er bleven en Bedrift af Betydning. Den er fornemmelig foregaaet paa Strækningen fra Ogne til Skudenes. Den er anslaget til i Femaaret at have indbragt omkring Kr aarlig, der fornemmelig er faldt paa Klep, Haa og Skudenes. Forovrigt henvises til forrige Femaarsberetning. 8. Vei- og Kommunikationsvæsen. Længden af off e nt 1 i g e V ei e er ved Femaarsperiodens Udløb opgivet saaledes : Hovedveje 438 km. Bygdeveie Rideveie Ved Udgangen af forrige Femaarsperiode blev den opgivet saaledes: Hovedveje 399 km. Bygdeveie Rideveie I Femaarsperioden er opgivet at være anlagt 34 1/2 km. ny Hovedvei med et Kostende af ca. Kr og 98 1/2 km. ny Bygdevei med et Kostende af ca. Kr I Forbindelse med Oparbeidelsen af nye Bygdeveie er endel ældre saadanne nedlagte. Dampskibsfarten paa de Stavangerske Fjorde samt Skudeneshavn er bleven fortsat af Stavanger og Sandnes. Dampskibsselskaber og tildels noget udvidet,

15 Stavanger. Amt. 11 Dampbaadene «Suldal» og «Nokken» har fortsat sin Fart henholdsvis paa Suldalsog Lundevandet. Paa Jernbanen Stavanger Egersund har som tidligere været underholdt to Tog daglig frem og tilbage samt ét Tog daglig mellem Stavanger og Sandnes, hvortil fra Femaarsperiodens Begyndelse er tilkommet et Hurtigtog i Sommermaanederne frem og tilbage mellem Stavanger og Egersund i Forbindelse med Postdampskibenes Anlob af Stavanger og Egersund. Ang anende Driftens Resultat er modtaget følgende Opgave: Driftsaar. Antal Passagerer. Gods. af Passa- af gerer. i Gods. Indtægt : for- j Til- ; Øvrigt. j sammen. Udgift. Driftsudbytte. Ton. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 1891/ / / / / I Tilsammen j Sammenligning med forrige Femaar stiller sig saaledes : Person- og Godsbefordring. Indtægt og Udgift. 1886/ /95. Antal Passagerer Gods Ton Indtægt af Passagerer Kr. - Gods forøvrigt Samlet Indtægt Udgift Altsaa Overskud Ved Sammenligning af nærværende Femaar med Femaaret 1886/90 vises Transporten af Gjødningsstoffe, HØ og Halm, Kjød og Flesk og Poteter samt 01 at være tiltaget saaledes

16 12 Stavanger Amt. 1889/90. Aarligt Gjenneinsnit i 1891/95. Ton. Ton. (j odningsstoffe Ho og Halm '/2 Kjod og Flesk '/2 Poteter t/2 Befordringen af Brændevin er derimod gaget ned med henimod det halve, nemlig fra 12 til lidt over 6 Ton. Befordring af Reisende med Hesteskyds er soen tidligere kun af Betydning paa Veien mellem Sand og Osen i Suldal og fra Nesflaten i Suldal til Roldal i Sondre Bergenhus i Turisttiden. Den Befordring af Reisende med Hesteskods, der foregaar i den øvrige Del af Amtet, er for en væsentlig Del optaget af Vognmænd i Byerne. Postforbindelsen inden Amtsdistriktet er tilfredsstillende. Foruden i Amtets Byer og Ladesteder underholdes der Telegrafstationer: paa Jernbanestationerne Hinna (Hetland), Klep, Time, Nærbo (Haa) og Ogne ; paa Kvitingso i Fisketiden, i Aakrehavn ligesaa, i Rovær ligesaa, paa Utsire ligesaa, paa Strandstedet Sand i 6 Maaneder af Aaret. Derhos underholdes Telefonstationer for offentlig Regning: paa Kvitingso udenfor Fisketiden, paa Titsire ligesaa, paa Fæo hele Aaret, i Skjold ligesaa, i Vikedal ligesaa, i Strandstedet Sand i de 6 Maaneder af Aaret, da der ikke underholdes Telegrafstation. Faktisk er dog nok Telegrafstationen i Sand i Virksomhed det hele Aar. Videre er der gjennem private Anlæg Telefonforbindelse med Malle i Haaland (Teglværket og Eksercerpladsen), Udhavnen Tananger i Haaland, Aalgaard i Gjesdal og Moi i Lund. Nedlæggelsen af Visnes Værk har medført Nedlæggelse af Telegrafstationen dersteds. 9. Forskjelligt vedkommende den skonomiske Stilling. Gjennemsnitsprisen paa Jordeiendomme i Amtet skal i forrige Femaar have udgjort Kr pr. Skyldmark. Efter de foreliggende Opgaver skal den i heromhandlede Femaar have udgjort Kr pr. Skyldmark, altsaa en Stigning af Kr. 119 pr. Skyldmark. Efter Sorenskrivernes Opgaver er. i Femaaret thinglæst Panteheftelser for følgende Beløb

17 Stavanger Amt. 13 i -Dalene ca Kr. - -Jæderen Ryfylke Karmsund Tilsammen ca Kr. i Femaaret 1886/90 thinglæstes Panteheftelser for Kr. altsaa thinglæst for mere end i forrige.femair for ca Kr. I heromhandlede Femaar er aflæst Panteheftelser for: i Dalene ca Kr. - Jæderen i Ryfylke K armsund Tilsammen ca Kr. Der er saaledes thinglæst for Kr. mere, end der er aflæst. I forrige Femaar aflæstes for ca Kr. I)er er altsaa aflæst for ca Kr., mindre end i forrige Femaar. Foranstaaende tyder paa, at Pant.egj ælden i Temaaret er forøget, om det end kan antages, at endel indfriede Pantelatin staar uaflæste, ligesom at ikke indfriede Pantelaan er formindskede ved Afbetalinger. I Femaaret er bortsolgt ved Tvangsauktioner : Fast Gods for ca Kr. Løsøre Tilsammen ca Kr. I Femaaret 1886/90 udgjorde Beløbet Altsaa i Sammenligning dermed en Forøgelse af ca Kr. Af Lensmænd (Herredskasserere) er i Femaaret afholdt Udpantninger og Exekutioner for følgende Beløb : i Jæderen og Dalene Fogderi ca Kr. - Ryfylke Af Fogderne: i Jæderen og Dalene Ryfylke Tilsammen ca Kr. Efter forrige Femaarsberetning udgjorde Beløbet ca Kr., altsaa i indeværende Femaar en Tilvækst af Kr. Det er dog at mærke, at

18 14 Stavanger Amt. deraf omtrent Kr. formentlig skrev sig ekstraordinært fra mislykket Skibsrederi. Udgifterne til Fattigvæsenet udgjorde i Aaret 1895: i Jæderen og Dalene Fogderi ca Kr. - Ryfylke De udgjorde i Aaret 1889: Tilsammen ca Kr. i Jæderen og Dalene Fogderi Kr. - Ryfylke Tilsammen Kr. I Jæderen og Dalene skal saaledes Fattigudgifterne været gaaet betydelig ned, medens de i sidste I)el af Ottiaarene skal være gaaet betydelig op. Sammenhængen dermed ved jeg ikke at forklare. Muligens skriver et Par af Fattiggaardene paa Jæderen sig fra sidste Halvdel af Ottiaarene og kanske er det Udgifterne ved Opforelsen af dem, der er kommet med. Herredernes antagne Formue udgjorde efter Skatteligningerne: i 1889 ca Kr Deres antagne Indtægt udgjorde : i 1889 ca Kr Herredsskatterne udgjorde : i 1890 ca Kr : Eiendomsskat Kr. Skat paa Formue Indtægt Den skatbare Indtægt udgjorde : Tilsammen ca Kr. i Kr Herredernes Gj æld udgjorde i 1890 ca Kr : i Jæderen og Dalene Fogderi ca Kr. - Ryfylke Tilsammen ca Kr. Herrederne Lund, ;H eskestad, Helleland og Bjerkreim har desuden tilsammen overtaget Pct. (beregnet til ca Kr.) af Distriktsbidraget til Jernbaneanlægget Egersund--Flekkefjord, hvoraf endnu intet er betalt.

19 Stavanger Amt. 15 Ved Femaarets Udgang havdes 14 autoriserede Sparebanker med et Indskudsbeløb af tilsammen henimod 4 1/4 Million Kroner. I Aaret 1890 var det 11 saadanne Sparebanker med en Indskudskapital af henimod 3 1/4 Million Kroner. Derhos findes der 12 Privatbanker (ikke autoriserede). Det bemærkes dog, at den største af de 14 Sparebanker, nemlig Skaare og Torvestad, saavidt vides, væsentlig benyttes af Haugesund By. Udligningen til Dækkelse af Amtskommunens Edgifter blev i Aaret 1894 forhøiet fra Kr til Kr pr. Skyldmark, hvorved opnaaedes en Indtœgtsforøgelse af noget over Kr. aarlig. Udligningen, der i Aaret 1891 udgjorde paa Matrikulskylden ca Kr. - Herrederne var saaledes i Aaret 1895 steget til: tilsammen ca Kr. paa Matrikulskylden ca Kr. - Herrederne tilsammen ca Kr. For Sammenligning med andre Amter bemærkes, at Hovedveiene lier i Amtet helt vedligeholdes for Amtskommunens Regning. Udgifterne herved bortseet fra Vedligehold af Broer og Anskaffelse af G-rus og Puksten - var for Aaret 1895/96 opført til omkring Kr. Amtskommunens G-Peld udgjorde ved Udgangen af Aaret 1895 Kr til Oplysningsvæsenets Fond. I Aaret 1895 bevilgedes derhos af Amtskommunen Pct. (beregnet til Kr ) af Distriktsbidraget til Jernbaneanlægget Egersund-Flekkefjord, hvoraf endnu intet er betalt. Amtskommunen eier : et Distriktsfængsel (Stavanger), - Amtssygehus ligesaa Landbrugsskolegaarden Tveit. Disse Eiendomme antages at repræsentere en Værdi af omkring Kr. Derhos eier Amtskommunen Aktier i Jernbanen Stavanger-Egersund for Kr., der er indbetalte. De har hidtil ikke givet noget Udbytte. Gjennemsnitlig Aarsløn har efter de modtagne Opgaver vieret: for Tjenestegut Kr Tjenestepige - 76 Crjennemsnitlig Dag-len skal have stillet sig saaledes for:

20 16 Stavanger Amt. Paa, egen Kost. Paa Husbondens Kost. Sommer. Vinter. Sommer. Vinter. Kr. Kr. Kr. Kr. Husmand Dagarbeider Dagarbeiderske Pisse Tal er noget, om enl ikke betydeligt, høiere encl i forrige Femaar. 10. Nogle spredte Oplysninger. Med Hensyn til Skolevæsenet henvises til hvad der er anført i forrige Femve sberetning, idet nogen væsentlig Forandring ikke vides indtraadt. I Amtet findes 9 Dissentermeniglieder, nemlig 4 Methodistmenigheder, 1 evangelisk-luthersk Frimenighed, 1 katholsk apostolisk Menighed, 1 fri apostolisk Menighed, «Vennernes Samfund» og.< Samfundet». De vedkommer dog væsentlig Byerne, hvor deres Forstandere paa én nær bor. Ved Femaarets Udgang var der i Amtets Landdistrikt i Virksomhed følgende Forsikringsindretninger : Omtrent 20 Brandforsikringsindretninger med Forsikringer til Beløb af omtrent 10 Millioner Kroner ; 9 Kreaturforsikringsindretninger med Forsikringer til Beløb af antagelig omkr Kroner; 1 Skibsassuranceforening, antagelig kun for Smaafartøier, med en Forsikringssum af noget over Kroner. Ingen af dem synes i Femaaret at have lidt større Tab. Angaaende Forandringer i den administrative, judicielle og medicinale Inddeling oplyses : Tilfølge kgl. Res. af 30 Mai 1891 er Skudenes Herred delt i to Herreder m. v., nemlig Skudenes og Aakre. Tilfølge kgl. Res. af 14 September 1893 er Haa Herred delt i to, Nærbø og Varhaug. Amtet havde saaledes ved Femaarsperiodens Udløb 40 Herreder. Ved høieste Resolution af 29 November 1892 deltes Karmsund og Ryfylke Sorenskriverier hvert i to Maanedsthingsdistrikter. Ved kgl. Res. tf 8 Marts 1894 deltes Sand Thinglag i to, Sand og Sande.

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE UDKAST TIL LOV OM MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. SAMT TILLÆG TIL UDKAST TIL LOV OM GÆLDSBREVE UDARBEJDET AF DEN VED KGL. RESOLUTION AF 13. JUNI 1932 NEDSATTE KOMMISSION KØBENHAVN A.S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger HA0013542 Mnivérsitetsbiblioteket i Trondheim teren Telegr.-adresse:,,ARTHUR". $&å ill Bankforretninger Hotel, Hamar li!liiiann. ^ 0} KBå*.«ss;y s-"- o o o *3 ItS** w :>- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent F+E+D ISBN: 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«.

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning saavel i Blomster- som Wien- og Frittavejfrtninpi i en mindre Have. Af Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. Anden f o r ø g e'd e

Læs mere