Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomststatistik. for den kommunale sektor"

Transkript

1 Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998

2 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale datakontor, Jens Bjørn Christiansen næstformand Grafisk tilrettelægning og tryk: Kommuneinformation, Kommunernes Landsforening Grafisk Service Kontorchef Omslag: Frederiksholm Offset, Valby Peder Raunsø Jensen Indhold: Kommuneinformation Københavns kommune ISSN ISBN Ekspedition: Kommuneinformation Kommunernes Landsforenings forlag Sommerstedsgade København V. Tlf.: Fax: Bestillingsnr.: Kontorchef Per Korshøj Amtsrådsforeningen Direktør Peter Bramsnæs Kommunernes Landsforening Kontorchef Anna Sønder Frederiksberg kommune Kontorchef Dorte Hansen Thrige Amtsrådsforeningen Administrationschef Elo Thomsen Frederiksberg kommune Fuldmægtig Dorte Lemmick Indenrigsministeriet Kontorchef Henrik Nielsen Finansministeriet Chefkonsulent Thorkild Wedebye Danmarks Statistik Ledelse: datachef Steen Jakobsen

3 FORORD Med nærværende publikation udsendes statistikoplysninger over det amtskommunale og kommunale personale baseret på udtræk fra Det fælleskommunale statistiksystem. Til og med 1997 blev statistikoplysningerne udgivet i tre selvstændige hæfter henholdsvis; - Overenskomststatistik 19XX - Overenskomststatistik 19XX, detaljeret opgørelse I - Overenskomststatistik 19XX, detaljeret opgørelse II Førstnævnte hæfte indeholdt en række tabeller, som på summarisk niveau gav en oversigt over løn- og personaleforhold for de forskellige områder, som indgik i overenskomstforhandlingerne på det kommunale arbejdsmarked. De to øvrige publikationer indeholdt mere detaljerede oplysninger over henholdsvis trinfordeling (I) og lønsummer (II) fordelt på forhandlingsområder. I og med at en stor del af de (amts)kommunale personalegrupper overgik til ny lønform pr. 1. april 1998, indgår der ikke længere tabeller baseret på trinindplacering. Dette indebærer dels at to af tabellerne i den summariske publikation udgår samt at den detaljerede opgørelse I ligeledes udgår. Nærværende publikation indeholder som en konsekvens af ovenstående dels de resterende tabellayouts fra overenskomststatistikken (del I) dels hele den detaljerede lønsumsopgørelse (del II). Udover det foreliggende hæfte med statistikoplysninger for året udarbejdes en række publikationer med mere detaljerede oplysninger. Statistiksystemet indebærer endvidere mulighed for at foretage specifikke opgørelser på mindre områder. Oplysninger om andre tabelformer kan fås ved henvendelse til Det fælleskommunale datakontor. Steen Jakobsen Januar 2001

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE... 7 Tabel Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og stedtillægsgrupper. Tabel Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og ansættelsesforhold. Tabel Gennemsnitslønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder.

6

7 1. Statistikkens formål Den årlige overenskomststatistik for den kommunale sektor har til formål dels at danne grundlag for konsekvensberegninger i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale arbejdsmarked og dels at give statistiske oplysninger om de enkelte overenskomstområder inden for hvert af de fire arbejdsgiverområder. Disse områder udgør Amtsrådsforeningen (ARF), Kommunernes Landsforening (KL), Københavns kommune (KBH) og Frederiksberg kommune (FRB). Tabelmateriale udsendes til de relevante kommunale arbejdsgiver- og personaleorganisationer. Herudover anvendes overenskomststatistikken til besvarelse af forespørgsler om statistiske oplysninger fra de kommunale organisationer m.v., personaleorganisationerne, staten samt amtskommunerne og kommunerne. 2. Statistikkens afgrænsning Overenskomststatistikken omfatter lønmodtagere, som - aflønnes efter en aftale/overenskomst indgået af de kommunale forhandlingsorganisationer. - er ansat i amtskommuner/kommuner, i fælleskommunale institutioner eller i selvejende dag- og døgninstitutioner m.v. modtagere, som ikke opfylder begge betingelser, er således ikke medtaget i statistikken. Ansatte i Hovedstadens Sygehusfællesskab, HS, er ikke omfattet af statistikken. 3. Indsamling af oplysningerne Overenskomststatistikken er hovedsageligt baseret på udtræk af oplysninger fra de kommunale edb-lønanvisningssystemer (Kommunedata-løn, Silkeborg Datacentrals lønsystem, Københavns kommunes lønsystemer og Århus kommunes lønsystemer), men er i fornødent omfang suppleret med summariske opgørelser for lønmodtagere ansat i kommuner m.v., som ikke har anvendt edblønanvisningssystemerne ved afgivelsen af statistikoplysningerne.

8 Den manuelle del af overenskomststatistikken omfatter knapt 2% af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede. Disse er indlagt i lønstatistiksystemet på en sådan måde, at antallet af fuldtidsbeskæftigede for hver personalekategori er fordelt proportionalt med de edb-indberettede med hensyn til løn, pensionsvilkår etc. 4. Opgørelsesmetode Overenskomststatistikken opgøres for hvert forhandlingsområde og opdeles i en personalestatistik og en lønstatistik. Personalestatistikken omfatter opgørelser for hver overenskomst opdelt efter personalekategorier. Der foretages en optælling af antallet af heltidsansatte, deltidsansatte og timelønnede, som for hver gruppe omregnes til antallet af fuldtidsbeskæftigede. Ved en fuldtidsansat forstås i statistikken en månedslønnet person med beskæftigelsesgraden 1/1. Ved en deltidsansat forstås en månedslønnet person med en beskæftigelsesgrad mindre end 1/1. En person, der fx har været ansat i 61 kalenderdage med beskæftigelsesgraden 3/4, medregnes som 61/365 x 3/4 = 0,125 fuldtidsbeskæftiget. For deltidsansatte indgår endvidere merarbejdstimer ved omregningen til fuldtidsbeskæftigede. For timelønnede, dvs. ikke-månedslønnede såsom ugelønnede, 14-dageslønnede, personer med månedsvis afregning etc., optælles det præsterede antal timer inklusive merarbejde, sygdom, frihed, kurser o.l., men eksklusive ferie og overtid og for visse tilfælde søgnehelligdage. Omregningen til fuldtidsbeskæftigede sker ved division af det opgjorte timetal med et timetal svarende til én fuldt beskæftiget i et år. Ved omregningen tages der hensyn til, at det årlige timetal for visse faggrupper kan være afvigende. Antallet af fuldtidsbeskæftigede i løbet af et kalenderår anvendes i overenskomststatistikken som et mål for ressourceforbruget. Specielt for stillingskategorien dagplejere, gælder til og med 1997-statistikken, at en dagplejer i overenskomststatistisk sammenhæng blev defineret som værende fuldtidsbeskæftiget, når det samlede dagplejevederlag på årsbasis modsvarede en lønindplacering på skalatrin 8. Herefter foretages optælling af beskæftigelse efter samme metode som for andre grupper. Antallet af fuldtidsbeskæftigede fordelt inden for hver stillingskategori danner udgangspunktet for datakontorets lønsumsstatistik. statistikken er opgjort i niveauet pr. 1. oktober og omfatter opdelingen af lønsummen på følgende løndele: grundlønnen, lønafhængige særydelser, andre særydelser, tillæg. Grundlønnen beregnes ved at gange antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på trin (for grupper på ny løn antallet på grundløntrin), stedtillægsområde og stillingskategori med de opgjorte lønsatser fra datakontorets beløbsregister. Særydelser, såvel de lønafhængige som andre særydelser, optælles løbende over året. Da hvert lønsystem på de enkelte

9 edb-centraler har deres egne koder for hver særydelsesart, ændres disse koder til en af datakontoret fastsat fælleskode for hver særydelsesart ved indberetningen. Hver fælleskode er tildelt en sats, således at den samlede lønsum for særydelserne kan udregnes. Se i øvrigt omtale under punkt 6 af ændringer i beregning af overarbejde. Tillæg optælles ligesom særydelserne over hele året. Se i øvrigt omtale under punkt 6 af ændringer i optælling og pensionsberegning af denne løndel. Den samlede lønsum opgøres for hver stillingsgruppe ved at tillægge grundlønnen og lønsummen af særydelser og tillæg henholdsvis feriegodtgørelse på 1,5% (for visse mindre personalegrupper dog 1%) eller feriegodtgørelse på 12,5%, pension og gruppelivsforsikring. Der indgår ikke pension for tjenestemandsansatte. 5. Definitioner m.v. De i tabellerne anførte overenskomstområder er afgrænset ifølge de aftaler/overenskomster, der er indgået inden for de fire kommunale arbejdsgiverområder. De enkelte aftaler/overenskomster opgøres i et fælles klassifikationsregister - personalekategoriregisteret - som indgår som en væsentlig del af overenskomststatistikkens kodesystem. At afgrænsningen følger de enkelte aftaler og overenskomster medfører, at navnene på de enkelte overenskomstområder ikke altid er synonyme med lønmodtagernes stillingsbetegnelser. Eksempelvis omfatter overenskomstområdet "kontorpersonale" alle lønmodtagere, som er aflønnet efter de aftaler/overenskomster, der gælder for kontorpersonale i den kommunale sektor, dvs. udover kontorassistenter, assistenter og overassistenter også eksempelvis stillingskategorier som ikke-akademiske fuldmægtige og ekspeditionssekretærer. Stedtillægsgruppe refererer til, at der til tjenestemænd og øvrige løntrinaflønnede personalegrupper (indtil trin 42) ydes et tillæg efter 4 forskellige satser bestemt af løn- og prisgeografiske parametre. Selv om ikke alle lønmodtagere i den kommunale sektor aflønnes efter en stedtillægsgruppe, er disse alligevel i tabellerne indplaceret i en sådan. Indplaceringen bestemmes af arbejdspladsens geografiske placering. sforhold angiver hvilke pensionsordninger, der gælder for lønmodtagere inden for de enkelte overenskomstområder. sforhold angivet med 4/8% og 5/10% betyder, at der er tale om overenskomstansatte lønmodtagere med en pensionsordning, hvor lønmodtageren selv betaler 4% henholdsvis 5% af den pensionsgivende del af lønnen i pensionspræmie, mens arbejdsgiveren betaler 8% henholdsvis 10%.

10 6. Tabeloplysninger Som følge af afrunding kan summen af de enkelte tal i tabellerne afvige lidt fra de anførte totaler. I tabellerne optræder grupper med under 5 fuldtidsbeskæftigede ikke særskilt. Oplysninger for disse grupper er henført til Øvrige. summen for gruppelivsforskring opgøres ikke særskilt for de enkelte grupper, men er medtaget under Total -søjlen. Summen for denne løndel er opgjort sidst i tabellerne med lønsumsopgørelser. I tabeller angives - ingen registrerede enheder med "-" - antal enheder mindre end 0,5 med "0". Vedrørende beregninger af særydelser skal bemærkes, at fra og med 1998-statistikken er tillæg som skal indgå i beregning af overarbejde i modsætning til tidligere medtaget i opgørelsen af disse. summen for tillæg blev indtil 1997 opgjort ved at opregne udbetalte beløb i december måned til at gælde hele året. Der blev ikke beregnet pension af tillæg. Fra og med nærværende statistik foretages der, ligesom ved særydelser, optælling løbende over hele året, og der beregnes pension af de optalte pensionsgivende tillæg. På grund af mangler i dataudtrækket er der ingen oplysninger om dagplejere og dagplejeledere i København. På grund af mangler i dataudtrækket er der ingen lønoplysninger om Kommunallæger under Amtsrådsforeningen.

11 7. Hovedtal for 1997 og fordelt på ansættelsesformer Antal fuldtidsbeskæftigede ialt: Tjenestemænd Overenskomstansatte heraf uden pension Reglementsansatte Fuldtidsbesk. fordelt på forhandlingsområde Forhandlingsområde I alt 1997 I alt 1998 ARF KL KBH FRB I alt Samlet lønsum fordelt på løndele del Mill.kr %-andel 85 Mill.kr %-andel 83 afhængige særydelser Andre særydelser Tillæg feriegodtgørelse Gruppeliv I alt Gennemsnitlige totale lønsum pr. forhandlingsområde ARF KL KBH FRB I ALT %-stign. 4,9 6,2 5,0 2,7 5,7

12

13 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Akademikere Agronomer, hortonomer og landskabsarkit Akademiingeniører Arkitekter Bibliotekarer Civilingeniører Diplomingeniører Dyrlæger og bromatologer Farmaceuter Forstkandidater Handelsjurister m.fl Jurister og økonomer Landinspektører Musikterapeuter Psykologer og magistre Støttepsykologer Teknikumingeniører Øvrige akademikere Amtsvejmænd m.fl., arf Amtsvejmænd m.fl Brofogeder Ikke-ledende bropersonale Maskinfører Vejformænd m.fl Øvrige amtsvejmænd m.fl Åmænd Apoteksassistenter og defektricer Apoteksassistentelever Apoteksassistenter Defektricer Ledende apoteksassistenter Arbejds-, vej- og gartnerformænd, KL Arbejds- og vejformænd Gartnerformænd Øvrige arb.-, vej- og gartnerformænd Audiologiassistenter og -elever Audiologiassistentelever Audiologiassistenter

14 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Beredskabspersonale Beredskabschefer, honorarlønnede Beredskabschefer/Viceberedskabschefer Beredskabsinspektører Beredskabsinspektører, honorarlønnede Beredskabsmestre/Viceberedskabsmestre Indsatsledere, honorarlønnede Ledere af beredskab, m. anden komm. ans Viceberedskabsinspektører Øvrigt beredskabspersonale Beredskabspersonale, Kbh Beredskabsdirektører Bygningskonstruktører Kontorfunktionærer Operative chefer Rengøringsassistenter Specialarbejdere Tekniske tegnere og assistenter Viceberedskabsdirektører Viceberedskabsinspektører Øvrigt beredskabspersonale Betjente/pedel v. ældrebol., arf,kbh Amtsbetjentformænd/betjentformænd Betjente/pedeller v. ældreboliger Øvrige amts-/rådhusbetj./pedeller Bibliotekarer, ikke-faguddannede Assisterende bibliotekarer Filialledere Ledende bibliotekarer Øvrige bibliotekarer, ikke-faguddannede Bibliotekarer, incl. ledere Afdelingsbibliotekarer/filialledere Bibliotekarer Biblioteksledere Ledende børnebibliotekarer Oplandsbibliotekarer Stedfortrædere for biblioteksledere

15 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Brandpersonale Brandassistenter/beredskabsassistenter Brandmestre Brandmænd Frivilligt brandmandskab Overbrandmestre Tilsyns-/værkstedsmestre m.fl., Kbh,Frb Underbrandmestre Vagtcentralpersonale Øvrigt brandpersonale Brandpersonale, deltidsbeskæftiget Befalingsmænd Menigt brandpersonale Buschauffører m.v Buschauffører Specialarbejdere v. banen/garagearbejd Bygningskonstruktører Bygningskonstruktører Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh Børne- og ungdomskonsulenter Chefer, KL Andre chefer Forvaltningschefer Ingeniører Kommunaldirektører Skoledirektører Viceskoledirektører Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol Øvrige ledere, miljø/levnedsm.kontrol Chefportører, souschefer m.fl Chefportører Souschefer Øvrige chefportører, souschefer m.fl

16 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Dagplejeledere m.fl Afdelingsledere, dagpleje Dagplejeassistenter Dagplejeledere Ledere af central pladsanvisning Souschef, dagpleje Stedfortrædere, dagpleje Øvrige dagplejeledere m.fl Dagplejere Dagplejere Dagplejere, 3 fuldtidsbørn Dagplejere, 4 deltidsbørn Dagplejere, 4 fuldtidsbørn Dagplejere,3 fuldtidsbørn+ 1 deltidsbarn Hjemmedagplejere Øvrige skalatrinaflønnede dagplejere Edb-personale, Kbh Edb-ledere, m.fl Edb-medarbejdere I Edb-medarbejdere II Edb-medarbejdere III Edb-personale, lønklasse Edb-personale, lønklasse Øvrige Edb-medarbejdere Egu-elever, praktikaftale Egu-elever Ejendomsfunktionærer Ejendomsfunktionærer Ergo- og fysioterapeuter, Arf, KL Afdelingsergoterapeuter Afdelingsfysioterapeuter Distriktsergoterapeuter Distriktsfysioterapeuter Eneansvarlige ergoterapeuter Eneansvarlige fysioterapeuter Ergoterapeuter Ergoterapeutstuderende Fysioterapeuter Fysioterapeutstuderende Instruktionsergoterapeuter Instruktionsfysioterapeuter Terapeutiske konsulenter Øvrige ergo- og fysioterapeuter

17 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Ergoterapeuter, Kbh,Frb Afdelingsergoterapeuter Ergoterapeuter Ergoterapeuter ved bedriftssundhedstj Ergoterapeutiske konsulenter Instruktionsergoterapeuter Ledende ergoterapeuter Øvrige ergoterapeuter Ernærings- og husholdningsøkonomer Ernærings- og husholdningsøkonomer Øvrige ernærings- og husholdn.økonomer Flyvepladspersonale Afis-operatører Assisterende flyvepladsledere Flyvepladsledere Øvrigt flyvepladspersonale Fodterapeuter Fodterapeuter Formænd, mestre, skolebetjente, kbh Formænd/Gartnerformænd mv., grundløn Formænd/Gartnerformænd mv., grundløn Formænd/Gartnerformænd mv., grundløn Formænd/Gartnerformænd mv., grundløn Rengørignsledere mv., grundløn Rengøringsledere mv., grundløn Rengøringsledere mv., grundløn Skolebetjente Øvrige Formænd/Gartnerformænd mv Øvrige rengøringsledere mv Fotografer Fotografelever Fotografer, faglærte Fotografer, ufaglærte Ledende fotografer Fysioterapeuter, Kbh,Frb Afdelingsfysioterapeuter Fysioterapeuter Fysioterapeuter ved bedriftssundhedstj Fysioterapeutiske konsulenter Instruktionsfysioterapeuter Overfysioterapeuter

18 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Gasmekanikere, naturgasselskaber Gasmekanikere Grafisk personale Bogbinderiassistenter Bogbindersvende Litografer Lærlinge/elever Trykkeriledere Typografer Hal-, stadion- og idrætsinspektører Halinspektører/stadioninspektører Idrætsinspektører Øvrige hal- og stadioninspektører Hjemmesygeplejersker, Kbh, Frb Afsnitsledere Ass. områdesygepl./områdesygeplejersker Forstandere/viceforst., hjemmepl., Frb Hjemmesygeplejersker, aften/nattjeneste Hjemmesygeplejersker, dag/aften/nattj Socialfaglige ledere Øvrige hjemmesygeplejersker Hospitalslaborantelever Hospitalslaborantelever Hospitalslaborantstud. (praktikudd.) Hospitalslaboranter Afdelingslaboranter Hospitalslaboranter Instruktionslaboranter Ledende laboranter Øvrige ledende laboranter Husassistenter, arf, KL Hospitalsmedhjælpere Husassistenter Husassistenter under 18 år Tilsynsassistenter Øvrige husassistenter

19 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Husholdningsledere Husholdningsledere Håndværkere Avancementsstillinger Elektronikteknikere Frisører, arf,kbh Frisører/tandteknikere, KL Håndværkere Instruktører/holdledere Kokke Lærlinge/elever Overmontører/montører Ørepropteknikere Øvrige håndværkere Håndværkere, tjenestemænd, Kbh, Frb Håndværkere, tjenestemænd, Kbh, Frb Jordemødre Afdelingsjordemødre Amtsjordemødre Centerledere Chefjordemødre Instruktionsjordemødre Jordemoderledere Jordemødre Overjordemødre Souschefer/vicechefjordemødre Stedfortrædere Øvrige jordemødre Journalister Journalister Journalistpraktikanter Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Kantineledere, med uddannelse Kantineledere, uden uddannelse Kantineledere/-bestyrere, Kbh Rengøringsledere/-chefer Øvrige reng.ledere/-chefer/kantineledere Kedel- maskin- og motorpassere Kedel- maskin- og motorpassere

20 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Kliniske assistenter Kliniske assistenter Kommunallæger Kommunallæger 15- timer/uge, Kbh Kommunallæger 15- timer/uge, KL,Frb Kommunallæger 3-14 timer/uge Konserveringsteknikere og formgivere Formgivere Konserveringsteknikere Kontor- og edb-personale, arf,kl,frb Assistenter Edb-personale Kontorassistenter Kontorelever/assistentelever Kontorfuldm./afdelingsledere (staten) Kontorfunktionærer Ledere/melleml./specialister, gr.løn Ledere/melleml./specialister, gr.løn Ledere/melleml./specialister, gr.løn Ledere/melleml./specialister, gr.løn Overassistenter Studenter Tasteoperatører og edb-medhjælpere Tekniske ekspeditionssekretærer m.v Tekniske fuldmægtige m.v Tekniske overassistenter Telefonister Øvr. ledere/mellemledere/specialister Øvrigt kontor- og edb-personale Kontoradministrativt personale, Kbh Assistentaspiranter Assistenter Ekspeditionssekretærer Fuldmægtige Kontorassistenter Kontorelever Kontorfunktionærer Kontorledere Lægesekretærer, Kbh Overassistenter Revisorer Socialmedhjælpere/forsorgsmedhjælpere Studenter Vejledere/undervisere under arbejdsdir Vicekontorchefer/kontorchefer Øvrigt kontoradministrativt personale

21 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Kort- og Landmålingsteknikere Kort- og Landmålingsteknikere Øvrige Kort- og Landmålingsteknikere Køkken- og økonomaass. m.fl. (basisgr.) Instruktionsøkonomaer Kliniske diætister Køkkenassistenter Køkkenledere Økonomaassistenter Øvr. køkken- og økonomaassistenter m.fl Køkkenassistentelever Køkkenassistentelever Laboratorie- og miljøpersonale Laborantelever og -praktikanter Laboranter Laboranter (staten) Ledere/mellemledere/specialister Miljøassistenter Miljøteknikere/laboratorieteknikere Øvrigt laboratorie- og miljøpersonale Ledende administrativt pers., Kbh,Frb Adm.chefer/afd.chefer m.fl Ingeniører Skoledirektører/viceskoledirektører Stads-,afd.ing./stads-,afd.arkitekter Ledende administrativt personale, arf Chefer Direktører Ledende ergo- og fysioterapeuter, arf Ledende ergoterapeuter Ledende fysioterapeuter Øvrige ledende ergo- og fysioterapeuter Ledende ergo- og fysioterapeuter, KL Ledende ergoterapeuter Ledende fysioterapeuter Øvrige ledende ergo-/fysioterapeuter, KL

22 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Ledende værkst.pers. mv., klientværkst Institutionsledere Stedfortrædere/souschefer Værkst.ledere, ikke-inst.led Værkstedsass./socialpædagoger (ass.) Øvrigt led. værkst.pers., klientværkst Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg Gruppeledere Hjemmehjælpsledere Ledere ved plejehjem Lederes ægtefæller Områdeledere Tilsynsførende ved omsorgsafsnittene Øvrige hjemmehjælpsledere Øvrige ledere ved plejehjem Legepladspersonale Legepladsledere Legepladsmedarbejdere Legepladspædagoger Læge-, spec.læge- og tandlægekonsulenter Speciallægekonsulenter Tandlægekonsulenter Lægesekretærer, arf,kl,frb Ledende lægesekretærer, arf Lægesekretærelever Lægesekretærer Øvrige lægesekretærer Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v Lærere ved social- og sundhedsudd Lærere ved sygepleje/radiografskoler Øvrige lærere m.fl. v. sygepl.skoler mv

23 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Lærere m.fl., folkeskolen Afdelingsledere Børnehaveklasseledere Diverse skoleledere/skolepsyk. personale Førstelærere Ledende skoleinspektører Ledende skolepsykologer Leder, deltid/pæd. medhj., ungdomsskolen Lærere/overlærere Lærere/overlærere, ungdomsskolen Skoleinspektører Skolekonsulenter Skolepsykologer Småbørnslærere Timelønnede lærere Timelønnede lærere, ungdomsskolen Ungdomsskoleinspekt./forst. v. kostskole Viceskoleinspektører Viceungdomsskoleinspektører Øvrige lærere, folkeskolen Lærere m.fl., vidtg. specialundv. m.m Afdelingsledere Afdelingsledere, indvandreunderv. m.v Amtscentralledere Børnehaveklasseledere Forstandere Forstandere/skoleinsp., specialundv. Kbh Heltidsledere, indvandrerundervisn. m.v Ledere Lærere/overlærere Lærere/overlærere, indvandrerunderv. m.v Skoleinspektører Skolekonsulenter/skolepsykologer Souschefer, indvandrerundervisning m.v Timelønnede lærere Timelønnede lærere, indvandrerunderv. mv Viceforst./vicesk.insp.,spec.undv., Kbh Viceforstandere Viceskoleinspektører Øvrige lærere m.fl.,vidtg.spec.undv. mm Lærere, gymn./hf-kurser Adjunkter/lektorer, overenskomstansatte Adjunkter/lektorer, tjenestemandsansatte Bachelorer Lærere/overlærere Pædagogikumkandidater Rektorer Studielektorer Timelærere Vikarer/årsvikarer Øvrige lærere, gymn./hf-kurser

24 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Maritimt personale Dæksmandskab Havneassistenter Havnebetjente Havnemestre/havnefogeder Lodser Overstyrmænd Skibsførere Styrmænd og maskinistre-/chefer Øvrigt maritimt personale Maskinmestre/sygehusmaskinmestre Maskinmestre, Kbh, Frb Maskinmestre/sygehusmaskinmestre Maskinmestre/tekniske souschefer Mesterstillinger m.v Mesterstillinger, diverse Miljøkontrollører ved miljøkontrollen Miljøkontrollører v. miljøkontrollen Museumspersonale Museumsassistenter/-pædagoger Museumsbetjente Øvrigt museumspersonale Musikere m.fl., landsdelsorkestre Arkivarer Koncertmestre Musikere Orkesterbetjente Orkesterregissører Øvrige Musikskoleledere Musikskoleledere Souschefer Musikskolelærere Musikskolelærere Timelønnede musikskolelærere Øvrige musikskolelærere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere