Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomststatistik. for den kommunale sektor"

Transkript

1 Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2000

2 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2002 Kontorchef? Det fælleskommunale datakontor, 2002 Jens Bjørn Christiansen næstformand Grafisk tilrettelægning: Kommuneinformation, KL Omslag: InPrint, Kolding Indhold: Kommuneinformation ISSN ISBN Ekspedition: KL Kommuneinformation Sommerstedsgade København V. Tlf.: Fax: Bestillingsnr.: Kontorchef Peder Raunsø Jensen Københavns Kommune Kontorchef Per Korshøj Amtsrådsforeningen Direktør Peter Bramsnæs KL Kontorchef Anna Sønder Frederiksberg Kommune Kontorchef Dorte Hansen Thrige Amtsrådsforeningen Administrationschef Elo Thomsen Frederiksberg Kommune Fuldmægtig Dorte Lemmich Indenrigsministeriet Kontorchef Henrik Nielsen Finansministeriet Chefkonsulent Thorkild Wedebye Danmarks Statistik Ledelse: datachef Steen Jakobsen

3 FORORD Med nærværende publikation udsendes statistikoplysninger over det amtskommunale og kommunale personale baseret på udtræk fra Det Fælleskommunale statistiksystem. Til og med 1997 blev statistikoplysningerne udgivet i tre selvstændige hæfter henholdsvis; - Overenskomststatistik 19XX - Overenskomststatistik 19XX, detaljeret opgørelse I - Overenskomststatistik 19XX, detaljeret opgørelse II Førstnævnte hæfte indeholdt en række tabeller, som på summarisk niveau gav en oversigt over løn- og personaleforhold for de forskellige områder, som indgik i overenskomstforhandlingerne på det kommunale arbejdsmarked. De to øvrige publikationer indeholdt mere detaljerede oplysninger over henholdsvis trinfordeling (I) og lønsummer (II) fordelt på forhandlingsområder. I og med at en stor del af de (amts)kommunale personalegrupper overgik til ny lønform pr. 1. april 1998, indgår der ikke længere tabeller baseret på trinindplacering. Dette indebærer dels at to af tabellerne i den summariske publikation udgår samt at den detaljerede opgørelse I ligeledes udgår. Nærværende publikation indeholder som en konsekvens af ovenstående dels de resterende tabellayouts fra overenskomststatistikken (del I) dels hele den detaljerede lønsumsopgørelse (del II). Udover det foreliggende hæfte med statistikoplysninger for året udarbejdes en række publikationer med mere detaljerede oplysninger. Statistiksystemet indebærer endvidere mulighed for at foretage specifikke opgørelser på mindre områder. Oplysninger om andre tabelformer kan fås ved henvendelse til Det Fælleskommunale datakontor. Steen Jakobsen April 2002

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE... 7 Tabel Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel Antal fuldtidsbeskæftigede og lønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og stedtillægsgrupper. Tabel Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og ansættelsesforhold. Tabel Gennemsnitslønsummer fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder.

6

7 1. Statistikkens formål Den årlige overenskomststatistik for den kommunale sektor har til formål dels at danne grundlag for konsekvensberegninger i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale arbejdsmarked og dels at give statistiske oplysninger om de enkelte overenskomstområder inden for hvert af de fire arbejdsgiverområder. Disse områder udgør Amtsrådsforeningen (ARF), KL, Københavns Kommune (KBH) og Frederiksberg Kommune (FRB). Tabelmateriale udsendes til de relevante kommunale arbejdsgiver- og personaleorganisationer. Herudover anvendes overenskomststatistikken til besvarelse af forespørgsler om statistiske oplysninger fra de kommunale organisationer m.v., personaleorganisationerne, staten samt amtskommunerne og kommunerne. 2. Statistikkens afgrænsning Overenskomststatistikken omfatter lønmodtagere, som - aflønnes efter en aftale/overenskomst indgået af de kommunale forhandlingsorganisationer. - er ansat i amtskommuner/kommuner, i fælleskommunale institutioner eller i selvejende dag- og døgninstitutioner m.v. modtagere, som ikke opfylder begge betingelser, er således ikke medtaget i statistikken. Ansatte i Hovedstadens Sygehusfællesskab, HS, er ikke omfattet af statistikken. 3. Indsamling af oplysningerne Overenskomststatistikken er hovedsageligt baseret på udtræk af oplysninger fra de kommunale edb-lønanvisningssystemer (Kommunedata-løn, Silkeborg Datacentrals lønsystem, Københavns Kommunes lønsystemer og Århus Kommunes lønsystemer), men er i fornødent omfang suppleret med summariske opgørelser for lønmodtagere ansat i kommuner m.v., som ikke har anvendt edblønanvisningssystemerne ved afgivelsen af statistikoplysningerne.

8 Den manuelle del af overenskomststatistikken omfatter knapt 2% af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede. Disse er indlagt i lønstatistiksystemet på en sådan måde, at antallet af fuldtidsbeskæftigede for hver personalekategori er fordelt proportionalt med de edb-indberettede med hensyn til løn, pensionsvilkår etc. 4. Opgørelsesmetode Overenskomststatistikken opgøres for hvert forhandlingsområde og opdeles i en personalestatistik og en lønstatistik. Personalestatistikken omfatter opgørelser for hver overenskomst opdelt efter personalekategorier. Der foretages en optælling af antallet af heltidsansatte, deltidsansatte og timelønnede, som for hver gruppe omregnes til antallet af fuldtidsbeskæftigede. Ved en fuldtidsansat forstås i statistikken en månedslønnet person med beskæftigelsesgraden 1/1. Ved en deltidsansat forstås en månedslønnet person med en beskæftigelsesgrad mindre end 1/1. En person, der fx har været ansat i 61 kalenderdage med beskæftigelsesgraden 3/4, medregnes som 61/365 x 3/4 = 0,125 fuldtidsbeskæftiget. For deltidsansatte indgår endvidere merarbejdstimer ved omregningen til fuldtidsbeskæftigede. For timelønnede, dvs. ikke-månedslønnede såsom ugelønnede, 14-dageslønnede, personer med månedsvis afregning etc., optælles det præsterede antal timer inklusive merarbejde, sygdom, frihed, kurser o.l., men eksklusive ferie og overtid og for visse tilfælde søgnehelligdage. Omregningen til fuldtidsbeskæftigede sker ved division af det opgjorte timetal med et timetal svarende til én fuldt beskæftiget i et år. Ved omregningen tages der hensyn til, at det årlige timetal for visse faggrupper kan være afvigende. Antallet af fuldtidsbeskæftigede i løbet af et kalenderår anvendes i overenskomststatistikken som et mål for ressourceforbruget. Specielt for stillingskategorien dagplejere, gælder til og med 1997-statistikken, at en dagplejer i overenskomststatistisk sammenhæng blev defineret som værende fuldtidsbeskæftiget, når det samlede dagplejevederlag på årsbasis modsvarede en lønindplacering på skalatrin 8. Herefter foretages optælling af beskæftigelse efter samme metode som for andre grupper. Antallet af fuldtidsbeskæftigede fordelt inden for hver stillingskategori danner udgangspunktet for datakontorets lønsumsstatistik. statistikken er opgjort i niveauet pr. 1. oktober og omfatter opdelingen af lønsummen på følgende løndele: grundlønnen, lønafhængige særydelser, andre særydelser og tillæg. Grundlønnen beregnes ved at gange antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på trin (for grupper på ny løn antallet på grundlønstrin), stedtillægsområde og stillingskategori med de opgjorte lønsatser fra datakontorets beløbsregister. Særydelser, såvel de lønafhængige som andre særydelser, optælles løbende over året. Da hvert lønsystem på de enkelte edb-centraler har deres egne koder for hver særydelsesart,

9 ændres disse koder til en af datakontoret fastsat fælleskode for hver særydelsesart ved indberetningen. Hver fælleskode er tildelt en sats, således at den samlede lønsum for særydelserne kan udregnes. Se i øvrigt omtale under punkt 6 af ændringer i beregning af overarbejde. Tillæg optælles ligesom særydelserne over hele året. Se i øvrigt omtale under punkt 6 af ændringer i optælling og pensionsberegning af denne løndel. Den samlede lønsum opgøres for hver stillingsgruppe ved at tillægge grundlønnen og lønsummen af særydelser og tillæg henholdsvis feriegodtgørelse på 1,5% (for visse mindre personalegrupper dog 1%) eller feriegodtgørelse på 12,5%, pension og gruppelivsforsikring. Der indgår ikke pension for tjenestemandsansatte. 5. Definitioner m.v. De i tabellerne anførte overenskomstområder er afgrænset ifølge de aftaler/overenskomster, der er indgået inden for de fire kommunale arbejdsgiverområder. De enkelte aftaler/overenskomster opgøres i et fælles klassifikationsregister - personalekategoriregisteret - som indgår som en væsentlig del af overenskomststatistikkens kodesystem. At afgrænsningen følger de enkelte aftaler og overenskomster medfører, at navnene på de enkelte overenskomstområder ikke altid er synonyme med lønmodtagernes stillingsbetegnelser. Eksempelvis omfatter overenskomstområdet "kontorpersonale" alle lønmodtagere, som er aflønnet efter de aftaler/overenskomster, der gælder for kontorpersonale i den kommunale sektor, dvs. udover kontorassistenter, assistenter og overassistenter også eksempelvis stillingskategorier som ledere/mellemledere/specialister grundløn 28 henholdsvis 33, 39 og 44. Stedtillægsgruppe refererer til, at der til tjenestemænd og øvrige løntrinaflønnede personalegrupper (indtil trin 42) ydes et tillæg efter 4 forskellige satser bestemt af løn- og prisgeografiske parametre. Selv om ikke alle lønmodtagere i den kommunale sektor aflønnes efter en stedtillægsgruppe, er disse alligevel i tabellerne indplaceret i en sådan. Indplaceringen bestemmes af arbejdspladsens geografiske placering. sforhold angiver hvilke pensionsordninger, der gælder for lønmodtagere inden for de enkelte overenskomstområder. sforhold angivet med 4/8% og 5/10% betyder, at der er tale om overenskomstansatte lønmodtagere med en pensionsordning, hvor lønmodtageren selv betaler 4% henholdsvis 5% af den pensionsgivende del af lønnen i pensionspræmie, mens arbejdsgiveren betaler 8% henholdsvis 10%.

10 6. Tabeloplysninger Som følge af afrunding kan summen af de enkelte tal i tabellerne afvige lidt fra de anførte totaler. I tabellerne optræder grupper med under 5 fuldtidsbeskæftigede ikke særskilt. Oplysninger for disse grupper er henført til Øvrige. summen for gruppelivsforskring opgøres ikke særskilt for de enkelte grupper, men er medtaget under Total -søjlen. Summen for denne løndel er opgjort sidst i tabellerne med lønsumsopgørelser. I tabeller angives - ingen registrerede enheder med "-" - antal enheder mindre end 0,5 med "0". Vedrørende beregninger af særydelser skal bemærkes, at fra og med 1998-statistikken er tillæg som skal indgå i beregning af overarbejde i modsætning til tidligere medtaget i opgørelsen af disse. summen for tillæg blev indtil 1997 opgjort ved at opregne udbetalte beløb i december måned til at gælde hele året. Der blev ikke beregnet pension af tillæg. Fra og med overenskomststatistikken for 1998 foretages der, ligesom ved særydelser, optælling løbende over hele året, og der beregnes pension af de optalte pensionsgivende tillæg.

11 7. Hovedtal for 1999 og fordelt på ansættelsesform 1999 Antal fuldtidsbeskæftigede ialt: Tjenestemænd Overenskomstansatte Heraf uden pension Reglementsansatte 2. Fuldtidsbesk. fordelt på forhandlingsområde Forhandlingsområde ARF KL KBH FRB I alt 3. Samlet lønsum fordelt på løndele del 1999 Mill.kr afhængige særydelser Andre særydelser Tillæg feriegodtgørelse Gruppeliv 49 I alt I alt I alt Mill.kr %-andel %-andel 80

12

13 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Akademikere Afdelingsbibliotekarer/filialledere Agronomer/hortonomer m.v., gl. lønforløb Agronomer/hortonomer m.v., nyt lønforløb Akademiingeniører, gammelt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter, gammelt lønforløb Arkitekter, nyt lønforløb Bachelorer m.fl., gammelt lønforløb Bachelorer m.fl., nyt lønforløb Bibl.ledere, overenskomstansatte, ny løn Bibliotekarer, gammelt lønforløb Bibliotekarer, nyt lønforløb Biblioteksledere, overenskomstansatte Civilingeniører, gammelt lønforløb Civilingeniører, nyt lønforløb Civiløkonomer, gammelt lønforløb Civiløkonomer, nyt lønforløb Diplomingeniører, gammelt lønforløb Diplomingeniører, nyt lønforløb Dyrlæger og bromatologer, gl. lønforløb Dyrlæger og bromatologer, nyt lønforløb Farmaceuter, gammelt lønforløb Farmaceuter, nyt lønforløb Forstkandidater, gammelt lønforløb Forstkandidater, nyt lønforløb Handelsjurister m.fl., gammelt lønforløb Handelsjurister m.fl., nyt lønforløb Jurister og økonomer, gammelt lønforløb Jurister og økonomer, nyt lønforløb Landinspektører, gammelt lønforløb Landinspektører, nyt lønforløb Ledende børnebibliotekarer Mejeriingeniører, gammelt lønforløb Musikterapeuter, gammelt lønforløb Musikterapeuter, nyt lønforløb Oplandsbibliotekarer Phd-studerende Praktikanter Psykologer og magistre, nyt lønforløb Psykologer og magistre,gammelt lønforløb Stedfortr. f. biblioteksleder, ovk.ans Støttepsykologer, gammelt lønforløb Støttepsykologer, nyt lønforløb Teknikumingeniører, gammelt lønforløb Teknikumingeniører, nyt lønforløb Øvrige akademikere, gammelt lønforløb Øvrige akademikere, nyt lønforløb Øvrige akademikere, skalatrinaflønnede

14 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Amtsbetj./pedeller v. ældrebol., arf,kbh Amtsbetjente/pedeller v. ældreboliger Amtsbetjentformænd Øvrige amtsbetjente/pedeller v.ældrebol Amtsvejmænd m.fl., arf Amtsvejmænd m.fl Brofogeder Faglært ikke-ledende bropersonale Maskinfører Vejformænd m.fl Øvrige amtsvejmænd m.fl Åmænd Arbejds-, vej- og gartnerformænd, KL Arbejds- og vejformænd Gartnerformænd Øvrige arb.-, vej- og gartnerformænd Audiologiassistenter og -elever Audiologiassistentelever Audiologiassistenter Ledende audiologiassistenter Beredskabspers. i chef/lederstillinger Beredskabschefer Beredskabschefer, honorarlønnede Beredskabsinspektører Beredskabsinspektører, honorarlønnede Indsatsledere Indsatsledere, honorarlønnede Ledere af beredskab, m. anden komm. ans Viceberedskabschefer Viceberedskabsinspektører Øvrigt beredsk.pers. i chef/lederstil

15 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Beredskabspersonale Beredskabsmestre Brandassistenter/beredskabsassistenter Brandmestre Brandmænd Overbrandmestre Tilsyns-/værkstedsmestre m.fl., Kbh,Frb Underbrandmestre Vagtcentralpersonale Viceberedskabsmestre Øvrigt beredskabspersonale Øvrigt brandpersonale Beredskabspersonale, Kbh Beredskabsdirektører Beredskabsmestre Operative chefer Vice-/beredskabsinspektører Viceberedskabsdirektører Betjente, underformænd og medhj., Kbh Betjente m.v., før Betjente m.v., grundløn 11, ny løn Betjente m.v., grundløn 15, ny løn Betjente, underform. og medhj., grløn Bibliotekarer, ikke-faguddannede Assisterende bibliotekarer Filialledere Ledende bibliotekarer Øvrige bibliotekarer, ikke-faguddannede Bibliotekarer, incl. ledere Afd.bibl./filialledere, før Bibliotekarer, før Bibliotekarer, ny løn Biblioteksledere, før Ledende børnebibliotekarer,før Ledere, ny løn, grundløn Ledere, ny løn, grundløn Mellemledere, ny løn, grundløn Mellemledere, ny løn, grundløn Mellemledere, ny løn, grundløn Oplandsbibliotekarer, før Specialist, ny løn, grundløn Specialist, ny løn, grundløn Stedfortr. f. bibl.ledere, før

16 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Brandpersonale, deltidsbeskæftiget Befalingsmænd, før Befalingsmænd, ny løn Menigt brandpersonale, før Menigt brandpersonale, ny løn Øvrigt brandpersonale, deltidsbesk Buschauffører m.v Buschauffører m. udd. til personkørsel Buschauffører, før Buschauffører, ny løn Ledende trafikpersonale Specialarbejdere ved banen Trafikmestre Bygningskonstruktører Bygningskonstruktører ansvar/ledelsesopgaver, Gr.løn ansvar/ledelsesopgaver, Gr.løn Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh Børne- og ungdomskonsulenter

17 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Chefer, Arf Amtsdirektører Andre direktører Forvaltningsdir.-/chefer, før Forvaltningsdir.-/chefer,gr.løn52,ny løn Forvaltningsdirektører-/chefer, øvrige Kontorchefer/Sousch. gr.løn 49, ny løn Kontorchefer/Sousch., gr.løn 50, ny løn Kontorchefer/Sousch., gr.løn 51, ny løn Kontorchefer/Sousch.,gr.løn 48, ny løn Kontorchefer/Souschefer m.v., øvrige Kontorchefer/souschefer, før Sygehuschefer, før Sygehuschefer, grundløn 48, ny løn Sygehuschefer, grundløn 49, ny løn Sygehuschefer, grundløn Sygehuschefer, grundløn 51, ny løn Sygehuschefer, øvrige Tekniske chefer, før Tekniske chefer, grundløn 48, ny løn Tekniske chefer, grundløn 49, ny løn Tekniske chefer, grundløn 50, ny løn Tekniske chefer, grundløn 51, ny løn Tekniske chefer, øvrige Viceamtsdirekrører, ny løn Viceamtsdirektører, før Øvrige chefer, Arf Chefer, KL Andre chefer Forvaltn.chefer, personlig ordning Forvaltn.chefer/tekn.chefer,før Forvaltningschefer/tekn. chefer, ny løn Ingeniører Kommunaldirektører Skoledirektører Viceskoledirektører Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol Øvrige ledere, miljø/levnedsm.kontrol

18 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Dagplejeledere m.fl Dagplejeassistenter Dagplejeledere Ledere af central pladsanvisning Souschef, dagpleje Stedfortrædere, dagpleje Øvrige dagplejeledere m.fl Dagplejere Dagplejere Dagplejere, 3 fuldtidsbørn Dagplejere, 4 deltidsbørn Dagplejere, 4 fuldtidsbørn Dagplejere,3 fuldtidsbørn+ 1 deltidsbarn Hjemmedagplejere Øvrige dagplejere Edb-personale, ARF Datamatikere og datanomer Edb-ass./operatører/programm./systempl Informatikassistenter Ledere/mellemledere/specialister,gr.l Ledere/mellemledere/specialister,gr.l Ledere/mellemledere/specialister,gr.l Tasteoperatører og edb-medhjælpere Øvr.ledere/mellemledere/specialister Øvrigt edb-personale Edb-personale, Kbh Edb-medarbejdere II, før Edb-medarbejdere II, ny løn Edb-medarbejdere III, før Edb-medarbejdere III, ny løn Edb-personale, lønkl. 1-4, før Øvrige Edb-medarbejdere Egu-elever, praktikaftale Egu-elever Ejendomsfunktionærer Ejendomsfunktionærer, Frb Ejendomsfunktionærer, før Ejendomsfunktionærer, Kbh Ejendomsfunktionærer, øvrige

19 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Ergo- og fysioterapeuter m.v., Kl Afspændingspædagoger Distriktsfysioterapeuter Ergoterapeuter Fodterapeuter Fysioterapeuter Instruktionsergoterapeut Instruktionsfysioterapeuter Terapeutiske konsulenter Øvrige ergo- og fysioterapeuter Ergo-/fysioterapeuter/afsp.pæd., Kbh,Frb Afspændingspædagoger, før Afspændingspædagoger, ny løn Afspændingspædagoger, personlig ordning Ergoterapeuter Fysioterapeuter Instruktionsergoterapeuter Instruktionsfysioterapeuter Ledende ergoterapeuter Overfysioterapeuter Øvrige afspændingspædagoger Øvrige ergoterapeuter Ernærings- og husholdningsøkonomer Ern.og hush.n.øk.arf,m.underv.f Ern.og hush.n.øk.arf,u.underv.f Ernærings- og husholdn.øk., KL, Kbh, Frb Øvrige ernærings- og husholdn.økonomer Flyvepladspersonale Afis-operatører Assisterende flyvepladsledere Flyvepladsledere, IMC Flyvepladsledere,VCM-selvbetj.flyveplads Øvrigt flyvepladspersonale Formænd, mestre, skolebetjente, kbh Formænd/Gartnerformænd mv., grundløn Formænd/Gartnerformænd mv., grundløn Formænd/Gartnerformænd mv., grundløn Formænd/Gartnerformænd mv., grundløn Rengøringsledere mv., grundløn Rengøringsledere mv., grundløn Rengøringsledere mv., grundløn Skolebetjente Øvrige Formænd/Gartnerformænd mv

20 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Fotografer Fotografelever Fotografer, faglærte Fotografer, ufaglærte Ledende fotografer Gasmekanikere, naturgasselskaber Gasmekanikere Grafisk personale Bogbinderiassistenter Bogbindersvende Litografer Lærlinge/elever Trykkeriledere Typografer Hal-, stadion- og idrætsinspektører Halinspektører/stadioninspektører Idrætsinspektører Øvrige hal- og stadioninspektører Handicapledsagere Handicapledsagere, Kbh, før Handicapledsagere, KL, før Handicapledsagere, KL, ny løn Husassistenter, arf, KL Hospitalsmedhjælpere, før Hospitalsmedhjælpere, ny løn Hospitalsmedhjælpere, personlig ordning Husassistenter, før Husassistenter, ny løn Husassistenter, personlig ordning Tilsynsassistenter, før Tilsynsassistenter, ny løn Tilsynsassistenter, personlig ordning Ungarbejdere Øvrige husassistenter Husholdningsledere Husholdningsledere, før Husholdningsledere, ny løn Øvrige husholdningsledere

21 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Håndværkere Avancementsstillinger Elektronikteknikere Frisører/tandteknikere, KL Frisører/ørepropteknikere, arf,kbh Håndværkere Instruktører/holdledere Kokke/Gastronomer Lærlinge/elever Overmontører/montører Øvrige håndværkere Håndværkere, tjenestemænd, Kbh, Frb Håndværkere, tjenestemænd, Kbh, Frb Jordemødre Afdelingsjordemødre Instruktionsjordemødre Jordemødre Journalister Journalister Journalister, før Journalister, øvrige Journalistpraktikanter Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Kantineledere, med uddannelse Kantineledere, uden uddannelse Rengøringsledere/-chefer Øvrige reng.ledere/-chefer/kantineledere Kedel- maskin- og motorpassere Kedel- maskin- og motorpassere Kommunallæger Kommunall., 15-t./uge,KL,Frb,før Kommunallæger 15- t./uge, KL,Frb, ny løn Kommunallæger 15- timer/uge, Kbh, ny løn Kommunallæger 3-14 timer/uge, ny løn Kommunallæger,15-t./uge,Kbh,før Kommunallæger,3-14timer/uge,før

22 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Konserveringsteknikere og formgivere Formgivere, Arf + Kl Konserveringsteknikere, Arf + Kl Øvrige konserveringsteknikere Kontor- og edb-personale, arf,kl,frb Assistenter Edb-personale, grundløn Edb-personale, grundløn Edb-personale, grundløn Edb-personale, grundløn Edb-personale, personlig ordnig Kontorassistenter Kontorchefer, frb Kontorchefer/afdelingsch./vicedir.,frb Kontorelever/assistentelever Kontorfuldm./afdelingsledere (staten) Kontorfunktionærer Ledere/melleml./spec., gr.løn 28, arf,kl Ledere/melleml./spec., gr.løn 39, arf,kl Ledere/melleml./specialister, gr.løn Ledere/melleml./specialister, gr.løn Ledere/mellemledere/spec.,gr.l.29, frb Ledere/mellemledere/spec.,gr.l.40, frb Overassistenter Studenter Tasteoperatører og edb-medhjælpere Tekniske ekspeditionssekretærer m.v Telefonister Øvr. ledere/mellemledere/specialister Øvrigt kontor- og edb-personale

23 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Kontoradministrativt personale, Kbh Ass./overass.anv.socialform.udd.ny løn Ass.overass.anv.soc.form.udd.før Assistentaspiranter Assistenter, før Assistenter, grundløn Assistenter, grundløn 25, ny løn Assistenter, staten, før Assistenter, staten, ny løn Jobkonsulenter, før Kontorassistenter Kontorelever Kontorfunktionærer Kontorledere Ledere/melleml./spec., før Ledere/melleml./spec.,gr.l.48,ny løn Ledere/mellemledere/spec., pers. ordning Ledere/mellemledere/spec.,før Ledere/mellemledere/spec.,gr.l.29,ny løn Ledere/mellemledere/spec.,gr.l.33,ny løn Ledere/mellemledere/spec.,gr.l.40,ny løn Ledere/mellemledere/spec.,gr.l.45,ny løn Ledere/mellemledere/specialister,gr.l Lægesekretærer, før Lægesekretærer, ny løn Lægesekretærer, personlig ordning Revisorer, før Revisorer, ny løn Revisorer, personlig ordning Socialmedhjælpere, før Studenter Vejledere/undervisere under arbejdsdir Øvrigt kontoradministrativt personale Kort- og Landmålingsteknikere Kort- og Landmålingsteknikere Øvrige Kort- og Landmålingsteknikere Køk.-/økonomaass.m.fl.basisgr.Kl,Kbh,Frb Køkkenassistenter, før Køkkenassistenter, ny løn Køkkenassistenter, personlig ordning Køkkenledere Økonomaer Øvr. køkken- og økonomaassistenter m.fl Køkkenassistentelever Køkkenassistentelever

24 Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder Arf KL Kbh Frb I alt Laborantelever Bioanalytikerstuderende (praktikudd.) Laborantelever Laboratorie- og miljøpersonale Laborantelever og -praktikanter Laboranter Laboranter (staten) Ledere/mellemledere/specialister,gr.l Ledere/mellemledere/specialister,gr.l Miljøassistenter Miljøteknikere/laboratorieteknikere Øvrigt laboratorie- og miljøpersonale Ledende administrativt pers., Kbh,Frb Adm. chefer/afd.chefer m.fl. før Adm.chefer/afd.chefer m.fl., ny løn Ingeniører, før Ingeniører, ny løn Skoledirektører/viceskoledirektører Stads-,afd.ing./stads-,afd.ark., ny løn Stads-afd.ing./stads-afd.ark.før Ledende brandpersonale, kbh Brandinspektører Stationschefer Ledende servicepersonale assistenter for vaskerichef Chefportører Rengøringschefer Rengøringsledere Sousch./ ledere af funktionsområder Souschefer for vaskerichefer Vaskerichefer Øvrigt ledende servicepersonale Ledende værkst.pers. mv., klientværkst Institutionsledere Stedfortrædere/souschefer Værkst.ass. u.relevant udd.,før Værkst.ledere, ikke-inst.led Værkstedsass./socialpæd. (ass.),med udd Værkstedsass./socialpæd.,personlig ordn Øvrigt led. værkst.pers., klientværkst

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner Vejledning Kommuner, amter, statslige virksomheder og institutioner, styrelser og departementer kan fra 2003 anvende dette

Læs mere

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer:

I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. Overenskomster indgået med enkelte organisationer: 1 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE Den 21. marts 2002 kl. 16.15 I. OVERSIGT OVER OVERENSKOMSTER INDGÅET MED ORGANISATIO- NER, DER ER MEDLEM AF KTO. DKK Overenskomster indgået

Læs mere

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M

fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M fag og arbejde september 2008 L Ø N M A G A S I N Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2009 P R I N T U D O G G E M Sådan bruger du lønmagasinet ILLUSTRATIONER: ANNE PEDERSEN Når du skal finde

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO)

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) ftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse (KTO) KL Organisationer i KTO - Område, definition og formål 1 - ftalens område Stk. 1 - ftalen gælder for kommunalt ansatte, som er af en

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.11 29/2011 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.1 Side 1 ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET CIVILØKONOMERNE DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK FARMACEUTFORENING DANSK KIROPRAKTOR-FORENING DM (DANSK MAGISTERFORENING)

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere