Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:"

Transkript

1 Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: Doknr Kommunalbestyrelsen,

2 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Det er ikke aftalt i trepartsaftalen, at der skal opstilles måltal for indvandrere/efterkommere med vestlig baggrund. En indvandrer er en person, der er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer. En efterkommer er en person født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. En person med dansk oprindelse er en person, hvoraf mindst én af forældrene er dansk statsborger født Danmark, uanset personens eget fødeland og statsborgerskab. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, opfattes personen som af dansk oprindelse, hvis denne er dansk statsborger født i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik Formålet med aftalen er, at denne etniske gruppes andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: At ansatte i Jammerbugt Kommune afspejler befolkningssammensætningen i det omgivende samfund. KL leverer data om andelen af indvandrere/efterkommere for kommunen KLs data baseres på særkørsler af Danmarks Statistik (DST) og Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). Data omfatter aldersgruppen år. Ud fra disse data fastsætter kommunen selv måltal for, hvor stor andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund blandt kommunens ansatte skal være. Som minimum skal kommunen fastsætte ét måltal for kommunens samlede medarbejderstab, og ét måltal for hvert af fem fagområder. Det står kommunen frit for at vedtage flere eller mere detaljerede måltal for overenskomstgrupper. De fem fagområder og overenskomstgrupperne uddybes nærmere nedenfor. Måltallet kan være det samme for alle fagområder, eller der kan fastsættes forskellige måltal for hvert område. Det afgør kommunen selv. 2

3 Måltallene skal vedtages politisk. Der er ingen krav til, hvordan det vedtages. Det kan for eksempel være i en (flerårig) integrationspolitik, i en personalepolitik, i forbindelse med flerårige planer eller målsætninger for kommunens udvikling. Målopfyldelsen vurderes én gang årlig på baggrund af data om andelen af kommunalt ansatte indvandrere/efterkommere leveret af KL. Det forventes, at tallene vil foreligge primo marts måned for september måned det foregående år. De fem fagområder, der som minimum skal indgå i måltallene for kommunen samlet set, opdeler de kommunalt ansatte i følgende områder: 1. Administrativt område (kontorpersonale, socialrådgivere m.fl.) 2. Børn og ungeområdet (pædagoger, dagplejere m.fl.) 3. Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabspersonale m.fl.) 4. Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere m.fl.) 5. Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker m.fl.) Områderne afgrænses ved de kommunale overenskomster. I det afsluttende Appendiks: Fagområder og overenskomstgrupper, KL, august 2009, findes en detaljeret oversigt over, hvilke overenskomstgrupper, der er indeholdt i de fem fagområder. Den følgende gennemgang er opdelt i to dele: Del 1 fokuserer generelt på de ansatte i Jammerbugt Kommune opdelt på de etniske grupper: Ansatte med etnisk dansk baggrund, ansatte med anden etnisk baggrund end dansk dvs. såvel ansatte med vestlig baggrund som ansatte med ikkevestlig baggrund. Selv om der ikke er et krav om udfærdigelse af måltal for ansatte med vestlig baggrund, skønnes det formålstjenstlig at tilvejebringe et samlet billede af de tre etniske grupper i kommunen. I del 2 fokuseres der mere detaljeret på ansatte med ikke-vestlig baggrund. Herudfra opstilles forslag til opstilling af måltal og forslag til, hvordan den efterfølgende vurdering af målopfyldelse for denne specifikke medarbejdergruppe. 3

4 Del 1: Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund end dansk I det følgende skelnes mellem tre forskellige etniske baggrunde: 1. Dansk etnisk baggrund 2. Vestlig baggrund 3. Ikke-vestlig baggrund ad 2) Indvandrere/efterkommere med vestlig baggrund inkluderer Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien, Island, Norge, USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. ad 3) Indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund inkluderer: Alle øvrige lande. Tabel 1 viser hvor stor en andel af de ansatte i Jammerbugt Kommune, som dels har en dansk baggrund og dels en anden etnisk baggrund end dansk. Tabellen viser også, hvor stor en andel af arbejdsstyrken henholdsvis indbyggere de etniske grupper udgør. Tabel 1: Andelen af ansatte i Jammerbugt Kommune med dansk og ikke-dansk baggrund, 2010 Etnisk baggrund Ansatte Antal Andel Andel af ansatte med dansk etnisk baggrund ,1 % Andel af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk 97 2,9 % Heraf - Andel af ansatte fra vestlige lande 39 1,2 % Heraf - Andel af ansatte fra ikke-vestlige lande 58 1,7 % Arbejdsstyrken Etnisk baggrund Antal Andel Andel af arbejdsstyrke med dansk etnisk baggrund ,9 % Andel af arbejdsstyrken med anden etnisk baggrund end dansk 556 3,1 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra vestlige lande 304 1,7 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande 252 1,4 % Indbyggere Etnisk baggrund Antal Andel Andel af indbyggere med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af indbyggere fra vestlige lande 598 1,5 % Heraf - Andel af indbyggere fra ikke-vestlige lande 756 1,9 % I den samlede arbejdsstyrke er 3,1 procent i 2010 med anden etnisk baggrund end dansk. Der er altså en lidt svagere repræsentation af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i kommunen (2,9 %) end i arbejdsstyrken generelt for denne gruppe. I den samlede arbejdsstyrke er 1,4 procent i 2010 med ikke-vestlig baggrund. Der er en lidt højere repræsentation af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i kommunen (1,7 %) end i arbejdsstyrken generelt for denne gruppe og en lavere repræsentation af medarbejdere med anden vestlig baggrund i kommunen (1,2 %) end i arbejdsstyrken generelt (1,7 %). Det vil sige, at Jam- 4

5 merbugt Kommune har 0,3 %-point over andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til befolkningssammensætningen. Det fremgår også, at andelen af indbyggere i kommunen med ikke-vestlig baggrund udgør en større andel (1,9 %) end indbyggere i kommunen med anden vestlig baggrund (1,5 %). I modsætning hertil udgør som allerede nævnt andelen af arbejdsstyrken i kommunen med ikke-vestlig baggrund en mindre andel end arbejdsstyrken i kommunen med anden vestlig baggrund. Andelen af kommunalt ansatte med en specifik etnisk baggrund i forhold til arbejdsstyrken med samme etniske baggrund udgør: dansk etnisk baggrund = 18,8 % anden vestlig baggrund = 17,4 % ikke-vestlig baggrund = 23,0 % I Jammerbugt Kommune er der dermed en højere grad af ansættelser af ikke-vestlige medarbejdere end de to øvrige etniske grupper, når ansættelserne sættes i forhold til gruppens størrelse i den samlede arbejdsstyrke. Det leverede datamateriale fra KL, der danner baggrund for tabel 2, omfatter året Det betyder, at det ikke er direkte muligt at sammenligne fordelingen i Jammerbugt Kommune med samtlige kommuner i regionen. Den viste fordeling i tabel 2 skønnes dog at kunne bruges som et pejlemærke for, hvordan de forskellige andele er, når der fokuseres på et større omkringliggende område. Tabel 2: Andelen af ansatte i kommunerne i Nordjylland med dansk og ikke-dansk baggrund, 2008 Etnisk baggrund Ansatte Antal Andel Andel af ansatte med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af ansatte fra vestlige lande 826 1,5 % Heraf - Andel af ansatte fra ikke-vestlige lande ,0 % Etnisk baggrund Arbejdsstyrken Antal Andel Andel af arbejdsstyrke med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af arbejdsstyrken med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra vestlige lande ,0 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande ,5 % Etnisk baggrund Indbyggere Antal Andel Andel af indbyggere med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af indbyggere fra vestlige lande ,2 % Heraf - Andel af indbyggere fra ikke-vestlige lande ,3 % Uden at gå i detaljer med tabel 2 kan det konstateres, at andelen af indbyggere med ikke-vestlig baggrund er større (3,3 %) end i Jammerbugt Kommune (1,9 %). Det ses også, at ikke-vestliges andel af den samlede arbejdsstyrke også er større (2,5 %) end i Jammerbugt Kommune (1,4 %). 5

6 Den samme forskel kan konstateres, når vi ser på andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund. For kommunerne under ét udgør andelen af samtlige kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund 2,0 %. I modsætning hertil er denne andel lavere for Jammerbugt Kommunes vedkommende nemlig 1,7 %. Andelen af kommunalt ansatte i de nordjyske kommuner under ét med en specifik etnisk baggrund i forhold til arbejdsstyrken med samme etniske baggrund udgør: dansk etnisk baggrund = 19,3 % anden vestlig baggrund = 14,2 % ikke-vestlig baggrund = 15,1 % Sammenholdes denne fordeling med fordelingen i Jammerbugt Kommune ses, at der er en langt mindre grad af ansættelser af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund generelt i de nordjyske kommuner, når der tages hensyn til denne gruppes størrelse af den samlede arbejdsstyrke, end tilfældet er i Jammerbugt Kommune, hvor andelen udgør 23,0 %. Umiddelbart kan det ses, at Jammerbugt Kommune i højere grad end de nordjyske kommuner generelt, finder beskæftigelse i den kommunale sektor til borgere med ikke-vestlig baggrund. Hvordan fordeler de etniske grupper sig på fagområder? Figur 1 viser, hvordan medarbejdere med henholdsvis dansk, anden vestlig baggrund og ikkevestlig baggrund fordeler sig på de kommunale fagområder. Figur 1: Fordeling af etniske grupper på fagområder, Jammerbugt Kommune, 2010 Etniske danskere 15% 23% 13% 18% 32% Administrativt område Børn & ungeområdet Vestlig baggrund 5% 8% 15% 10% 62% Teknisk område samt service Undervisningsområdet Ikke-vestlig baggrund 10% 14% 16% 12% 48% Ældre, sundhed og handicapområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Den største gruppe af de kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for ældre, sundhed og handicapområdet (32 %). Blandt medarbejderne med anden vestlig baggrund er denne andel næsten dobbelt så stor (62 %), og blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund er andelen også væsentlig højere (48 %) end andelen for ansatte med dansk baggrund. Den næststørste gruppe af de kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for Børn og ungeområdet (23 %). Blandt medarbejderne med vestlig baggrund er denne andel væsentligt mindre (8 %), mens andelen blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund kun er noget mindre (14 %) end for ansatte med dansk baggrund. 6

7 Den tredje største gruppe af kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for Undervisningsområdet (18 %). Blandt medarbejderne med vestlig baggrund er denne andel væsentligt mindre (10 %), mens andelen blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund kun er noget mindre (12 %) end for ansatte med dansk baggrund. Den fjerde største gruppe af kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for Administrativt område (15 %). Blandt medarbejderne med vestlig baggrund er denne andel betydeligt mindre (5 %), mens andelen blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund kun er noget mindre (10 %) end for ansatte med dansk baggrund. På det tekniske område samt service ses, at andelen er større blandt såvel de ansatte med vestlig baggrund (15 %) og ikke-vestlig baggrund (16 %) end andelen blandt de ansatte med dansk baggrund (13 %). Der tegner sig et billede af, at på alle fagområder undtaget Ældre, sundhed og handicapområdet gør sig gældende, at andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er større end andelen af ansatte med anden vestlig baggrund; andelen stiger jo længere væk fra Danmark gruppens baggrund er. Hvilke erhverv vælger de forskellige grupper? Tabel 3 viser, hvilke overenskomstgrupper de tre etniske grupper i Jammerbugt Kommune særligt er beskæftiget indenfor. Oversigten afgrænses til de ti største overenskomstgrupper i kommunen. Tabel 3: De etniske gruppers beskæftigelsesmønster, opdelt på de 10 største overenskomstgrupper, Jammerbugt Kommune, 2010 Overenskomstgrupper Ansatte med dansk baggrunds beskæftigelse Ansatte med anden vestlig baggrunds beskæftigelse Andel af ansatte med anden ikkevestlig baggrunds beskæftigelse 1 Social- og sundhedspersonale 24,6% 53,8% 43,1% 2 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 15,9% 7,7% 12,1% 3 Kontor- og It-personale, KL 9,0% 2,6% 8,6% 4 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 7,4% 5,1% 8,6% 5 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 6,0% 5,2% 6 Dagplejere 5,1% 7 Rengøringsassistenter 4,0% 10,3% 15,5% 8 Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv 3,9% 2,6% 9 Teknisk Service 2,5% 10 Syge- og sundhedsplejersker 2,4% 5,1% Af tabellen kan aflæses, hvor stor en procentdel af eksempelvis ansatte med dansk etnisk baggrund, der er beskæftiget indenfor en konkret overenskomstgruppe. Det ses, at 24,6 % af de etniske danskere, der er ansat i kommunen, er ansat som Social- og sundhedspersonale. Det viser sig, at 80,9 % af de ansatte i kommunen med dansk baggrund er beskæftiget indenfor disse 10 største overenskomstområder. For ansatte med anden vestlig baggrund end dansk er tallet 87,2 % og for ansatte med anden ikke-vestlig baggrund er tallet 93,1 %. Umiddelbart beskæftiges de kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund end dansk i store træk de samme steder, som medarbejderne med dansk baggrund. Der er dog variationer, når der ses på andelen indenfor de enkelte overenskomstgrupper: Mens hver fjerde ansat med dansk baggrund ansættes som social- og sundhedspersonale, er der for 7

8 ansatte med en vestlig baggrund tale om over halvdelen af disse. Tilsvarende for ansatte med ikke-vestlig baggrund, hvor der er tale om knap halvdelen af disse. Det fremgår også, at en væsentlig større andel af ansatte med ikke-dansk baggrund er ansat som rengøringsassistent. På overenskomstgrupperne dagplejere og teknisk service er der ingen med anden etnisk baggrund end dansk beskæftiget. I gruppen pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter er der ikke beskæftiget personer med anden vestlig baggrund og i gruppen syge- og sundhedsplejersker er der ikke beskæftiget personer med ikke-vestlig baggrund. Ses der bort fra de nævnte afvigelser på overenskomstgrupperne social- og sundhedspersonale og rengøringsassistent og grupperne, hvor der ikke er ansatte med ikke-dansk baggrund, er der en pæn overensstemmelse mellem, hvor ansatte med dansk baggrund og ansatte med ikke-vestlig baggrund er beskæftiget. Der er en lidt mindre overensstemmelse mellem ansatte med dansk baggrund og ansatte med vestlig baggrund: Sidstnævnte er især underrepræsenteret som kontor og it-personale. Det modtagne datamateriale omfatter ikke en opdeling på overenskomstgrupper for de nordjyske kommuner. Del 2: Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Det fremgik af Tabel 1, hvor stor en andel af de ansatte i Jammerbugt Kommune, som dels har en dansk baggrund og dels en anden etnisk baggrund end dansk. Tabellen viser også, hvor stor en andel af arbejdsstyrken henholdsvis indbyggere de etniske grupper udgør. Specifikt for ansatte med ikke-vestlig baggrund tegner dette billede sig: Tabel 4: Andel af arbejdsstyrken med kommunal ansættelse, Jammerbugt Kommune, 2010 Arbejdsstyrken Kommunalt ansatte Andel kommunalt ansatte Arbejdsstyrken i alt ,8 % Ikke-vestlig baggrund ,0 % Tabel 4 viser, at andelen af kommunalt ansatte i forhold til den samlede arbejdsstyrke udgør 18,8 %. Andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund udgør 23,0 % af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund. Tabel 5: Andel af arbejdsstyrken med kommunal ansættelse, alle nordjyske kommuner, 2008 Arbejdsstyrken Kommunalt ansatte Andel kommunalt ansatte Arbejdsstyrken i alt ,1 % Ikke-vestlig baggrund ,1 % Tabel 5 viser, at andelen af kommunalt ansatte i alle kommuner i regionen i forhold til den samlede arbejdsstyrke i regionen udgør 19,1 %. Andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund udgør 15,1 % af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund. Der er dermed en mindre andel af kommunalt ansatte med ikke-vest baggrund i forhold til arbejdsstyrken for denne etniske gruppe end tilfældet er i Jammerbugt Kommune. 8

9 Formålet med opstilling af måltal for andelen af medarbejdere i Jammerbugt Kommune med ikkevestlig baggrund er, at denne etniske gruppe i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Det foreslås derfor følgende måltal: Måltal for andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund Generelt tilstræbes det, at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang som minimum skal udgøre samme andel som det samlede antal kommunalt ansatte i forhold til den samlede arbejdsstyrke i kommunen. Konkret tilstræbes det, at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang skal udgøre 19 %. Med baggrund i data fra 2010 betyder det, at det antal medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, som Jammerbugt Kommune skal have ansat, mindst skal svare til 19 % af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund. Dette er mere end indfriet i 2010, hvor andelen er 23 %. Fordeling på fagområder Der skal i det følgende peges på to tilgange til fastsættelse af måltal på fagområderne. Den første tilgang tager udgangspunkt i, hvor mange ansatte med ikke-vestlig baggrund, der er ansat på hvert fagområde og sætter dette antal i forhold til det samlede antal ansatte på fagområdet. Den beregnede andel sammenholdes derefter med andelen af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande. Tabel 6: Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund blandt ansatte i Jammerbugt Kommune fordelt på fem fagområder Administrativt Børn & unge Teknisk samt service Undervisning Ældre, sundhed og handicap Total Etniske danskere Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Indvandrere/efterkommere (Vestlig herkomst) Kommunalt ansatte, total Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Kommunalt ansatte, total Andel ansatte af ikke-vestlig herkomst blandt de kommunalt ansatte (%) 1,2 % 1,1 % 2,1 % 1,2 % 2,6 % 1,7 % Af tabel 1 fremgik, at andelen af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande udgør 1,4 %. Denne andel sammenholdes herefter med andelen af ansatte i kommunen med ikke-vestlig baggrund. Umiddelbart ses det, at fagområderne Teknisk område samt service og Ældre, sundhed og handicapområdet mere end opfylder tallet for befolkningssammensætningen (1,4 %), mens der på de tre øvrige områder er udfordringer, hvis personalesammensætningen skal afspejle befolkningssammensætningen. 9

10 Måltallet for andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund blandt de kommunalt ansatte sættes til 1,4 % svarende til arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande. Kommunens mål er derefter at arbejde for, at alle fagområdernes andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund kommer til at udgøre 1,4 %. Flere kommuner anvender denne metode til fastsættelse af måltal for fagområderne, da den umiddelbart kan anvende det leverede datasæt fra KL. Men da hovedformålet med udarbejdelsen af måltal for fagområderne er, at ansatte i kommunen med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang afspejler det omkringliggende samfund, skønnes denne metode dog ikke at kunne give et retvisende billede af det kommunale ansættelsesområde. Der skal derfor peges på en mere differentieret tilgang til fastsættelse af disse måltal. Der tages udgangspunkt i, hvordan det samlede antal ansatte i kommunen fordeler sig på de fem fagområder. Denne fordeling sammenholdes dernæst med, hvordan ansatte med ikke-vestlig baggrund fordeler sig på de samme fagområder. Fremstillingsformen tager dermed udgangspunkt i den tidligere anvendte i figur 1. Det langsigtede mål for den kommunale virksomhed er dermed, at medarbejdere med ikke-vestlig baggrund beskæftigelsesmæssigt fordeler sig på fagområderne på en sådan måde, at denne fordeling svarer til fordelingen for alle ansatte i kommunen. I det følgende skal der nærmere redegøres for disse fordelinger, og der skal kort ses på, hvilke overenskomstgrupper de ansatte med ikke-vestlig baggrund ansættes på. Som indledningsvis nævnt er det ikke et krav, at der udarbejdes måltal overenskomstgruppeniveau. Overenskomstgrupperne er trods dette medtaget, fordi det skønnes at kunne bibringe et bredere billede af, hvad de enkelte fagområder reelt er sammensat af rent stillingsmæssigt og for at se, om der er forskel på, hvilke stillinger, der generelt ansættes på indenfor fagområderne og hvilke stillinger ansatte med ikke-vestlig baggrund bestrider. Det fremgik af figur 1, hvordan de forskellige etniske gruppers ansættelser i Jammerbugt Kommune fordeler sig på de fem faggrupper. I figur 2 ses en tilsvarende fremstilling for fordelingen i Jammerbugt Kommune dog kun med grupperingerne Kommunalt ansatte i alt og Ansatte med ikke-vestlig baggrund. Figur 2: Fordeling af medarbejdere på fagområder, Jammerbugt Kommune, 2010 Kommunalt ansatte i alt 14% 23% 13% 18% 32% Administrativt område Børn & ungeområdet Teknisk område samt service Undervisningsområdet Ikke-vestlig baggrund 10% 14% 16% 12% 48% Ældre, sundhed og handicapområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 I figur 3 ses fordelingen for kommunerne under ét i regionen med de samme grupperinger. Figur 3: Fordeling af medarbejdere på fagområder, de nordjyske kommuner, 2008 Kommunalt ansatte i alt 14% 29% 12% 15% 30% Administrativt område Børn & ungeområdet Teknisk område samt service Ikke-vestlig baggrund 8% 23% 30% 7% 33% Undervisningsområdet Ældre, sundhed og handicapområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det ses, at der kun er minimal forskel mellem de nordjyske kommuner og Jammerbugt Kommune med hensyn til, hvordan de kommunalt ansatte er fordelt på de fem fagområder. Der er derimod store afvigelser mellem fordelingen mellem de nordjyske kommuner og Jammerbugt Kommune, når der ses på medarbejdergruppen med ikke-vestlig baggrund. For de nordjyske kommuner er der ansat betydeligt flere med ikke-vestlig baggrund på fagområderne Børn og ungeområdet (23 %) og Teknisk område samt service (30 %) end tilfældet er i Jammerbugt Kommune, hvor andelene er 14 % hhv. 16 %. Der er endvidere betydeligt færre i kommunerne under ét, der er ansat på Ældre, sundhed og handicapområdet (33 %) end i Jammerbugt Kommune (48 %). I det følgende redegøres der kort for hvert enkelt fagområde og ansættelserne på de tilhørende overenskomstgrupper for ansatte i Jammerbugt Kommune. De tilhørende tabeller 7 11 giver et mere detaljeret billede af, hvilke stillinger (overenskomstgrupper) medarbejdere med ikke-vestlig baggrund ansættes i på de pågældende fagområder. Til sammenligning er der også angivet, hvordan fordelingen er på disse overenskomstgrupper for alle ansatte i det pågældende fagområde. Administrativt område Det fremgår af figur 3, at der er en lidt mindre andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på det administrative område (10 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (14 %). Tabel 7: Andel af ansættelser på Administrativt område fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Kontor- og It-personale, KL 61,7 % 83,3 % Socialrådg./socialformidlere 14,0 % 16,7 % Samlet andel af fagområdet 75,7 % 100,0 % Det ses i tabel 7, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på to overenskomstområder: Kontor- og it-området samt Socialrådg./socialformidler-området. For alle ansatte på Administrativt område er 75,7 % ansat på de to overenskomstgrupper. De resterende 24,7 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige fem overenskomstgrupper, som faggruppen består af. 11

12 Børn og ungeområdet Det fremgår af figur 3, at der er en væsentlig mindre andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Børn og ungeområdet (14 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (23 %). Tabel 8: Andel af ansættelser på Børn og ungeområdet fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 32,8% 62,5% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 26,1% 37,5% Samlet andel af fagområdet 58,9 % 100,0 % Det ses i tabel 8, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på to overenskomstgrupper: Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. samt Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter. For alle ansatte på Børn og ungeområdet er 58,9 % ansat på de to overenskomstgrupper. De resterende 41,1 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige 10 overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Teknisk område samt service Det fremgår af figur 3, at der er en større andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Teknisk område samt service (16 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (13 %). Tabel 9: Andel af ansættelser på Teknisk område samt service fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Rengøringsassistenter 33,6 % 100,0 % Samlet andel af fagområdet 33,6 % 100,0 % Det ses i tabel 9, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på én overenskomstgruppe: Rengøringsassistent. For alle ansatte på Teknisk område samt service er 33,6 % ansat på denne overenskomstgruppe. De resterende 66,4 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige ni overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Undervisningsområdet Det fremgår af figur 3, at der er en mindre andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Undervisningsområdet (12 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (18 %). Tabel 10: Andel af ansættelser på Undervisningsområdet fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 82,2 % 100,0 % Samlet andel af fagområdet 82,2 % 100,0 % Det ses, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på én overenskomstgruppe: Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. For alle ansatte på Undervisningsområdet er 82,2 % ansat på overenskomstgruppen. De resterende 17,8 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige tre overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Ældre, sundhed og handicapområdet Det fremgår af figur 3, at der er en væsentlig større andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Ældre, sundhed og handicapområdet (48 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (32 %). 12

13 Tabel 11: Andel af ansættelser på Ældre, sundhed og handicapområdet fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Social- og sundhedspersonale 76,7% 75,0 % Øvrige 7,4% 14,3 % Tandlæger 3,4% 7,1 % Tandplejere 3,3% 3,6 % Samlet andel af fagområdet 79,7 % 100,0 % Note: Øvrige omfatter bl.a. ansatte under serviceloven, honorarlønnede og tabt arbejdsfortjeneste Det ses i tabel 11, at ansatte med ikke-vestlig baggrund er ansat på fire overenskomstgrupper: Social- og sundhedspersonale, Øvrige, Tandlæger og Tandplejere. For alle ansatte på Ældre, sundhed og handicapområdet er 79,7 % ansat på disse overenskomstgrupper. De resterende 20,1 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige ni overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Formålet med opstilling af måltal for fordelingen af medarbejdere i Jammerbugt Kommune med ikke-vestlig baggrund på hvert af de fem fagområder er, at denne etniske gruppe i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Det foreslås derfor følgende måltal: Måltal for fordeling på fagområder af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund Overordnet tilstræbes det, at fordelingen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund på de fem fagområder i videst muligt omfang tilnærmelsesvis skal svare til fordelingen på de fem fagområder for det samlede antal kommunalt ansatte. Konkret tilstræbes det, at ansættelserne af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang fordeles på fagområder i følgende forhold: Administrativt område (14 %) Børn og ungeområdet (23 %) Teknisk område samt service (13 %) Undervisningsområdet (18 %) Ældre, sundhed og handicapområdet (32 %) Derudover tilstræbes det på sigt, at ansættelserne af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i hver faggruppe i videst muligt omfang fordeler sig på flere overenskomstgrupper end tilfældet er i Det ses, at det især er på Børn og ungeområdet, Undervisningsområdet og Administrativt område, at udfordringerne med at opfylde måltallet ligger. Ældre, sundhed og handicapområdet og Teknisk område samt service mere end opfylder måltallet. Vurdering af målopfyldelse Til den årlige vurdering af målopfyldelse foreslås følgende procedure: Når data baseret på en særkørsel fra FLD og DST om andelen af kommunalt ansatte indvandrere/efterkommere leveres af KL - forventelig i marts måned med foregående års data - udarbejdes efterfølgende en statusrapport med fokus lagt på vurdering af målopfyldelse. Såfremt det modtagne datamateriale fra KL giver anledning hertil, udarbejdes der i samme anledning forslag til evt. justering af måltallene. 13

14 Rapporten forelægges Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune, der fremsender rapporten med udvalgets bemærkninger/kommentarer til videre drøftelse i Økonomiudvalget. Indsats for at øge andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund For at understøtte målet om at øge andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund på fagområder, hvor der er underrepræsentation af denne etniske gruppe, kan Jammerbugt Kommunes overordnede personalepolitik med fordel inddrages. Det fremgår heraf, at Rekruttering sker på grundlag af en langsigtet personaleplanlægning, der bygger på en nøje vurdering af det fremtidige kvalitative og kvantitative personalebehov på den enkelte arbejdsplads. Det er vigtigt, at man efter en samlet vurdering ansætter den bedst kvalificerede til jobbet uanset køn, alder, social eller etnisk herkomst. I tilfælde af flere ansøgere med samme kvalifikationer, ansættes den person, der i forhold til køn, alder, handicap, social og etnisk herkomst er i underskud på arbejdspladsen. 14

15 APPENDIKS Fagområder og overenskomstgrupper KL august 2009 Administrativt område Børn og ungeområdet Teknisk område samt service Akademikere Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere Bibliotekarer, ikke-faguddannede Bygningskonstruktører Chefer Grafisk personale Journalister Kontor- og It-personale Laboratorie- og miljøpersonale Lægesekretærer Miljøkontrollører ved miljøkontrollen Museumsbetjente Socialrådg./socialformidlere Socialrådgivere Tekniske designere m.fl. Vejledere/undervisere indenfor besk.omr. Dagplejere Hjemmedagplejere Ledende værkst.pers. mv., klientværkst. Legepladspersonale Læger, undervisning og foredrag Musikere m.fl., landsdelsorkestre Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Pgu-elever Piccoloer/piccoliner Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Pæd. pers., døgninst. mv. Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. Pæd. pers., særlige stillinger Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogiske konsulenter Pædagogmedhjælpere Pædagogstuderende Tilsynsførende ass., forsorgshjem Amtsvejmænd m.fl. Arbejds-, vej- og gartnerformænd Beredsk.pers. i basis-og mesterstill. Beredskabspers. i chef/lederstillinger Brandpersonale, deltidsbeskæftiget Buschauffører m.v. Driftsassistenter, Kbh Dækspersonale ved komm. lejrskoleskibe Egu-elever, praktikaftale Ejendomsfunktionærer mv. Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever 15

16 Flyvepladspersonale Forhandlingskartellets personale Fotografer Husassistenter Håndværkere m.fl. Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Kedel- maskin- og motorpassere Maritimt personale Personale v. komm. forsyningsvirks. mv. Personale ved aftenskoler/fritidsunderv. Personale ved privatbanerne Personale ved teatre Regionsbetjente m.fl. Rengøringsassistenter Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv Tekniske Servicemedarbejdere m.v. Trafikkontrollører/driftsassistenter Undervisningsområdet Ældre, sundhed og handicap Lærere mv.v.spec.undv. & almen vok.undv. Lærere og ledere m.fl. i folkeskolen mv. Lærere, gymn./hf-kurser Musikskoleledere Musikskolelærere Ergo- og fysioterapeuter Ernærings- og husholdningsøkonomer Ernæringsassistentelever Handicapledsagere Husholdningsledere Kommunallæger Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg Plejehjemsforstandere Portører Social- og sundhedspersonale Speciallægekonsulenter Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende Syge- og sundhedspersonale, ledende Syge- og sundhedsplejersker Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) Tandklinikassistenter Tandlægekonsulenter Tandlæger Tandplejere Tilsynsførende læger, plejehjem Tilsynsførende ved hjemmeplejen Tolke Underordnede læger (reservelæger) Vaskeripersonale Økonomaer, ernæringsass.- og elever 16

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 40 108 14 3 165

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Svendborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Svendborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Svendborg Kommune Vores gode eksempler for Svendborg

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Næstved Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Næstved Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Næstved Kommune Vores gode eksempler for Næstved Kommune

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1. udgave, 1. oplag 2005 Kontorchef Det Fælleskommunale

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11

DET FÆLLESKOMMUNALE LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-11 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer... s. 1 Tabel 1... s. 51 fordelt på organisationer

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 1998 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker, formand Københavns kommune 1. udgave, 1. oplag 2001 Kontorchef Det fælleskommunale

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere