Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:"

Transkript

1 Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: Doknr Kommunalbestyrelsen,

2 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Det er ikke aftalt i trepartsaftalen, at der skal opstilles måltal for indvandrere/efterkommere med vestlig baggrund. En indvandrer er en person, der er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer. En efterkommer er en person født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. En person med dansk oprindelse er en person, hvoraf mindst én af forældrene er dansk statsborger født Danmark, uanset personens eget fødeland og statsborgerskab. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, opfattes personen som af dansk oprindelse, hvis denne er dansk statsborger født i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik Formålet med aftalen er, at denne etniske gruppes andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: At ansatte i Jammerbugt Kommune afspejler befolkningssammensætningen i det omgivende samfund. KL leverer data om andelen af indvandrere/efterkommere for kommunen KLs data baseres på særkørsler af Danmarks Statistik (DST) og Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). Data omfatter aldersgruppen år. Ud fra disse data fastsætter kommunen selv måltal for, hvor stor andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund blandt kommunens ansatte skal være. Som minimum skal kommunen fastsætte ét måltal for kommunens samlede medarbejderstab, og ét måltal for hvert af fem fagområder. Det står kommunen frit for at vedtage flere eller mere detaljerede måltal for overenskomstgrupper. De fem fagområder og overenskomstgrupperne uddybes nærmere nedenfor. Måltallet kan være det samme for alle fagområder, eller der kan fastsættes forskellige måltal for hvert område. Det afgør kommunen selv. 2

3 Måltallene skal vedtages politisk. Der er ingen krav til, hvordan det vedtages. Det kan for eksempel være i en (flerårig) integrationspolitik, i en personalepolitik, i forbindelse med flerårige planer eller målsætninger for kommunens udvikling. Målopfyldelsen vurderes én gang årlig på baggrund af data om andelen af kommunalt ansatte indvandrere/efterkommere leveret af KL. Det forventes, at tallene vil foreligge primo marts måned for september måned det foregående år. De fem fagområder, der som minimum skal indgå i måltallene for kommunen samlet set, opdeler de kommunalt ansatte i følgende områder: 1. Administrativt område (kontorpersonale, socialrådgivere m.fl.) 2. Børn og ungeområdet (pædagoger, dagplejere m.fl.) 3. Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabspersonale m.fl.) 4. Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere m.fl.) 5. Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker m.fl.) Områderne afgrænses ved de kommunale overenskomster. I det afsluttende Appendiks: Fagområder og overenskomstgrupper, KL, august 2009, findes en detaljeret oversigt over, hvilke overenskomstgrupper, der er indeholdt i de fem fagområder. Den følgende gennemgang er opdelt i to dele: Del 1 fokuserer generelt på de ansatte i Jammerbugt Kommune opdelt på de etniske grupper: Ansatte med etnisk dansk baggrund, ansatte med anden etnisk baggrund end dansk dvs. såvel ansatte med vestlig baggrund som ansatte med ikkevestlig baggrund. Selv om der ikke er et krav om udfærdigelse af måltal for ansatte med vestlig baggrund, skønnes det formålstjenstlig at tilvejebringe et samlet billede af de tre etniske grupper i kommunen. I del 2 fokuseres der mere detaljeret på ansatte med ikke-vestlig baggrund. Herudfra opstilles forslag til opstilling af måltal og forslag til, hvordan den efterfølgende vurdering af målopfyldelse for denne specifikke medarbejdergruppe. 3

4 Del 1: Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund end dansk I det følgende skelnes mellem tre forskellige etniske baggrunde: 1. Dansk etnisk baggrund 2. Vestlig baggrund 3. Ikke-vestlig baggrund ad 2) Indvandrere/efterkommere med vestlig baggrund inkluderer Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien, Island, Norge, USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. ad 3) Indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund inkluderer: Alle øvrige lande. Tabel 1 viser hvor stor en andel af de ansatte i Jammerbugt Kommune, som dels har en dansk baggrund og dels en anden etnisk baggrund end dansk. Tabellen viser også, hvor stor en andel af arbejdsstyrken henholdsvis indbyggere de etniske grupper udgør. Tabel 1: Andelen af ansatte i Jammerbugt Kommune med dansk og ikke-dansk baggrund, 2010 Etnisk baggrund Ansatte Antal Andel Andel af ansatte med dansk etnisk baggrund ,1 % Andel af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk 97 2,9 % Heraf - Andel af ansatte fra vestlige lande 39 1,2 % Heraf - Andel af ansatte fra ikke-vestlige lande 58 1,7 % Arbejdsstyrken Etnisk baggrund Antal Andel Andel af arbejdsstyrke med dansk etnisk baggrund ,9 % Andel af arbejdsstyrken med anden etnisk baggrund end dansk 556 3,1 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra vestlige lande 304 1,7 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande 252 1,4 % Indbyggere Etnisk baggrund Antal Andel Andel af indbyggere med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af indbyggere fra vestlige lande 598 1,5 % Heraf - Andel af indbyggere fra ikke-vestlige lande 756 1,9 % I den samlede arbejdsstyrke er 3,1 procent i 2010 med anden etnisk baggrund end dansk. Der er altså en lidt svagere repræsentation af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i kommunen (2,9 %) end i arbejdsstyrken generelt for denne gruppe. I den samlede arbejdsstyrke er 1,4 procent i 2010 med ikke-vestlig baggrund. Der er en lidt højere repræsentation af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i kommunen (1,7 %) end i arbejdsstyrken generelt for denne gruppe og en lavere repræsentation af medarbejdere med anden vestlig baggrund i kommunen (1,2 %) end i arbejdsstyrken generelt (1,7 %). Det vil sige, at Jam- 4

5 merbugt Kommune har 0,3 %-point over andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til befolkningssammensætningen. Det fremgår også, at andelen af indbyggere i kommunen med ikke-vestlig baggrund udgør en større andel (1,9 %) end indbyggere i kommunen med anden vestlig baggrund (1,5 %). I modsætning hertil udgør som allerede nævnt andelen af arbejdsstyrken i kommunen med ikke-vestlig baggrund en mindre andel end arbejdsstyrken i kommunen med anden vestlig baggrund. Andelen af kommunalt ansatte med en specifik etnisk baggrund i forhold til arbejdsstyrken med samme etniske baggrund udgør: dansk etnisk baggrund = 18,8 % anden vestlig baggrund = 17,4 % ikke-vestlig baggrund = 23,0 % I Jammerbugt Kommune er der dermed en højere grad af ansættelser af ikke-vestlige medarbejdere end de to øvrige etniske grupper, når ansættelserne sættes i forhold til gruppens størrelse i den samlede arbejdsstyrke. Det leverede datamateriale fra KL, der danner baggrund for tabel 2, omfatter året Det betyder, at det ikke er direkte muligt at sammenligne fordelingen i Jammerbugt Kommune med samtlige kommuner i regionen. Den viste fordeling i tabel 2 skønnes dog at kunne bruges som et pejlemærke for, hvordan de forskellige andele er, når der fokuseres på et større omkringliggende område. Tabel 2: Andelen af ansatte i kommunerne i Nordjylland med dansk og ikke-dansk baggrund, 2008 Etnisk baggrund Ansatte Antal Andel Andel af ansatte med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af ansatte fra vestlige lande 826 1,5 % Heraf - Andel af ansatte fra ikke-vestlige lande ,0 % Etnisk baggrund Arbejdsstyrken Antal Andel Andel af arbejdsstyrke med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af arbejdsstyrken med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra vestlige lande ,0 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande ,5 % Etnisk baggrund Indbyggere Antal Andel Andel af indbyggere med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af indbyggere fra vestlige lande ,2 % Heraf - Andel af indbyggere fra ikke-vestlige lande ,3 % Uden at gå i detaljer med tabel 2 kan det konstateres, at andelen af indbyggere med ikke-vestlig baggrund er større (3,3 %) end i Jammerbugt Kommune (1,9 %). Det ses også, at ikke-vestliges andel af den samlede arbejdsstyrke også er større (2,5 %) end i Jammerbugt Kommune (1,4 %). 5

6 Den samme forskel kan konstateres, når vi ser på andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund. For kommunerne under ét udgør andelen af samtlige kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund 2,0 %. I modsætning hertil er denne andel lavere for Jammerbugt Kommunes vedkommende nemlig 1,7 %. Andelen af kommunalt ansatte i de nordjyske kommuner under ét med en specifik etnisk baggrund i forhold til arbejdsstyrken med samme etniske baggrund udgør: dansk etnisk baggrund = 19,3 % anden vestlig baggrund = 14,2 % ikke-vestlig baggrund = 15,1 % Sammenholdes denne fordeling med fordelingen i Jammerbugt Kommune ses, at der er en langt mindre grad af ansættelser af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund generelt i de nordjyske kommuner, når der tages hensyn til denne gruppes størrelse af den samlede arbejdsstyrke, end tilfældet er i Jammerbugt Kommune, hvor andelen udgør 23,0 %. Umiddelbart kan det ses, at Jammerbugt Kommune i højere grad end de nordjyske kommuner generelt, finder beskæftigelse i den kommunale sektor til borgere med ikke-vestlig baggrund. Hvordan fordeler de etniske grupper sig på fagområder? Figur 1 viser, hvordan medarbejdere med henholdsvis dansk, anden vestlig baggrund og ikkevestlig baggrund fordeler sig på de kommunale fagområder. Figur 1: Fordeling af etniske grupper på fagområder, Jammerbugt Kommune, 2010 Etniske danskere 15% 23% 13% 18% 32% Administrativt område Børn & ungeområdet Vestlig baggrund 5% 8% 15% 10% 62% Teknisk område samt service Undervisningsområdet Ikke-vestlig baggrund 10% 14% 16% 12% 48% Ældre, sundhed og handicapområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Den største gruppe af de kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for ældre, sundhed og handicapområdet (32 %). Blandt medarbejderne med anden vestlig baggrund er denne andel næsten dobbelt så stor (62 %), og blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund er andelen også væsentlig højere (48 %) end andelen for ansatte med dansk baggrund. Den næststørste gruppe af de kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for Børn og ungeområdet (23 %). Blandt medarbejderne med vestlig baggrund er denne andel væsentligt mindre (8 %), mens andelen blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund kun er noget mindre (14 %) end for ansatte med dansk baggrund. 6

7 Den tredje største gruppe af kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for Undervisningsområdet (18 %). Blandt medarbejderne med vestlig baggrund er denne andel væsentligt mindre (10 %), mens andelen blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund kun er noget mindre (12 %) end for ansatte med dansk baggrund. Den fjerde største gruppe af kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for Administrativt område (15 %). Blandt medarbejderne med vestlig baggrund er denne andel betydeligt mindre (5 %), mens andelen blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund kun er noget mindre (10 %) end for ansatte med dansk baggrund. På det tekniske område samt service ses, at andelen er større blandt såvel de ansatte med vestlig baggrund (15 %) og ikke-vestlig baggrund (16 %) end andelen blandt de ansatte med dansk baggrund (13 %). Der tegner sig et billede af, at på alle fagområder undtaget Ældre, sundhed og handicapområdet gør sig gældende, at andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er større end andelen af ansatte med anden vestlig baggrund; andelen stiger jo længere væk fra Danmark gruppens baggrund er. Hvilke erhverv vælger de forskellige grupper? Tabel 3 viser, hvilke overenskomstgrupper de tre etniske grupper i Jammerbugt Kommune særligt er beskæftiget indenfor. Oversigten afgrænses til de ti største overenskomstgrupper i kommunen. Tabel 3: De etniske gruppers beskæftigelsesmønster, opdelt på de 10 største overenskomstgrupper, Jammerbugt Kommune, 2010 Overenskomstgrupper Ansatte med dansk baggrunds beskæftigelse Ansatte med anden vestlig baggrunds beskæftigelse Andel af ansatte med anden ikkevestlig baggrunds beskæftigelse 1 Social- og sundhedspersonale 24,6% 53,8% 43,1% 2 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 15,9% 7,7% 12,1% 3 Kontor- og It-personale, KL 9,0% 2,6% 8,6% 4 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 7,4% 5,1% 8,6% 5 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 6,0% 5,2% 6 Dagplejere 5,1% 7 Rengøringsassistenter 4,0% 10,3% 15,5% 8 Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv 3,9% 2,6% 9 Teknisk Service 2,5% 10 Syge- og sundhedsplejersker 2,4% 5,1% Af tabellen kan aflæses, hvor stor en procentdel af eksempelvis ansatte med dansk etnisk baggrund, der er beskæftiget indenfor en konkret overenskomstgruppe. Det ses, at 24,6 % af de etniske danskere, der er ansat i kommunen, er ansat som Social- og sundhedspersonale. Det viser sig, at 80,9 % af de ansatte i kommunen med dansk baggrund er beskæftiget indenfor disse 10 største overenskomstområder. For ansatte med anden vestlig baggrund end dansk er tallet 87,2 % og for ansatte med anden ikke-vestlig baggrund er tallet 93,1 %. Umiddelbart beskæftiges de kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund end dansk i store træk de samme steder, som medarbejderne med dansk baggrund. Der er dog variationer, når der ses på andelen indenfor de enkelte overenskomstgrupper: Mens hver fjerde ansat med dansk baggrund ansættes som social- og sundhedspersonale, er der for 7

8 ansatte med en vestlig baggrund tale om over halvdelen af disse. Tilsvarende for ansatte med ikke-vestlig baggrund, hvor der er tale om knap halvdelen af disse. Det fremgår også, at en væsentlig større andel af ansatte med ikke-dansk baggrund er ansat som rengøringsassistent. På overenskomstgrupperne dagplejere og teknisk service er der ingen med anden etnisk baggrund end dansk beskæftiget. I gruppen pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter er der ikke beskæftiget personer med anden vestlig baggrund og i gruppen syge- og sundhedsplejersker er der ikke beskæftiget personer med ikke-vestlig baggrund. Ses der bort fra de nævnte afvigelser på overenskomstgrupperne social- og sundhedspersonale og rengøringsassistent og grupperne, hvor der ikke er ansatte med ikke-dansk baggrund, er der en pæn overensstemmelse mellem, hvor ansatte med dansk baggrund og ansatte med ikke-vestlig baggrund er beskæftiget. Der er en lidt mindre overensstemmelse mellem ansatte med dansk baggrund og ansatte med vestlig baggrund: Sidstnævnte er især underrepræsenteret som kontor og it-personale. Det modtagne datamateriale omfatter ikke en opdeling på overenskomstgrupper for de nordjyske kommuner. Del 2: Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Det fremgik af Tabel 1, hvor stor en andel af de ansatte i Jammerbugt Kommune, som dels har en dansk baggrund og dels en anden etnisk baggrund end dansk. Tabellen viser også, hvor stor en andel af arbejdsstyrken henholdsvis indbyggere de etniske grupper udgør. Specifikt for ansatte med ikke-vestlig baggrund tegner dette billede sig: Tabel 4: Andel af arbejdsstyrken med kommunal ansættelse, Jammerbugt Kommune, 2010 Arbejdsstyrken Kommunalt ansatte Andel kommunalt ansatte Arbejdsstyrken i alt ,8 % Ikke-vestlig baggrund ,0 % Tabel 4 viser, at andelen af kommunalt ansatte i forhold til den samlede arbejdsstyrke udgør 18,8 %. Andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund udgør 23,0 % af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund. Tabel 5: Andel af arbejdsstyrken med kommunal ansættelse, alle nordjyske kommuner, 2008 Arbejdsstyrken Kommunalt ansatte Andel kommunalt ansatte Arbejdsstyrken i alt ,1 % Ikke-vestlig baggrund ,1 % Tabel 5 viser, at andelen af kommunalt ansatte i alle kommuner i regionen i forhold til den samlede arbejdsstyrke i regionen udgør 19,1 %. Andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund udgør 15,1 % af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund. Der er dermed en mindre andel af kommunalt ansatte med ikke-vest baggrund i forhold til arbejdsstyrken for denne etniske gruppe end tilfældet er i Jammerbugt Kommune. 8

9 Formålet med opstilling af måltal for andelen af medarbejdere i Jammerbugt Kommune med ikkevestlig baggrund er, at denne etniske gruppe i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Det foreslås derfor følgende måltal: Måltal for andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund Generelt tilstræbes det, at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang som minimum skal udgøre samme andel som det samlede antal kommunalt ansatte i forhold til den samlede arbejdsstyrke i kommunen. Konkret tilstræbes det, at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang skal udgøre 19 %. Med baggrund i data fra 2010 betyder det, at det antal medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, som Jammerbugt Kommune skal have ansat, mindst skal svare til 19 % af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund. Dette er mere end indfriet i 2010, hvor andelen er 23 %. Fordeling på fagområder Der skal i det følgende peges på to tilgange til fastsættelse af måltal på fagområderne. Den første tilgang tager udgangspunkt i, hvor mange ansatte med ikke-vestlig baggrund, der er ansat på hvert fagområde og sætter dette antal i forhold til det samlede antal ansatte på fagområdet. Den beregnede andel sammenholdes derefter med andelen af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande. Tabel 6: Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund blandt ansatte i Jammerbugt Kommune fordelt på fem fagområder Administrativt Børn & unge Teknisk samt service Undervisning Ældre, sundhed og handicap Total Etniske danskere Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Indvandrere/efterkommere (Vestlig herkomst) Kommunalt ansatte, total Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Kommunalt ansatte, total Andel ansatte af ikke-vestlig herkomst blandt de kommunalt ansatte (%) 1,2 % 1,1 % 2,1 % 1,2 % 2,6 % 1,7 % Af tabel 1 fremgik, at andelen af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande udgør 1,4 %. Denne andel sammenholdes herefter med andelen af ansatte i kommunen med ikke-vestlig baggrund. Umiddelbart ses det, at fagområderne Teknisk område samt service og Ældre, sundhed og handicapområdet mere end opfylder tallet for befolkningssammensætningen (1,4 %), mens der på de tre øvrige områder er udfordringer, hvis personalesammensætningen skal afspejle befolkningssammensætningen. 9

10 Måltallet for andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund blandt de kommunalt ansatte sættes til 1,4 % svarende til arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande. Kommunens mål er derefter at arbejde for, at alle fagområdernes andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund kommer til at udgøre 1,4 %. Flere kommuner anvender denne metode til fastsættelse af måltal for fagområderne, da den umiddelbart kan anvende det leverede datasæt fra KL. Men da hovedformålet med udarbejdelsen af måltal for fagområderne er, at ansatte i kommunen med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang afspejler det omkringliggende samfund, skønnes denne metode dog ikke at kunne give et retvisende billede af det kommunale ansættelsesområde. Der skal derfor peges på en mere differentieret tilgang til fastsættelse af disse måltal. Der tages udgangspunkt i, hvordan det samlede antal ansatte i kommunen fordeler sig på de fem fagområder. Denne fordeling sammenholdes dernæst med, hvordan ansatte med ikke-vestlig baggrund fordeler sig på de samme fagområder. Fremstillingsformen tager dermed udgangspunkt i den tidligere anvendte i figur 1. Det langsigtede mål for den kommunale virksomhed er dermed, at medarbejdere med ikke-vestlig baggrund beskæftigelsesmæssigt fordeler sig på fagområderne på en sådan måde, at denne fordeling svarer til fordelingen for alle ansatte i kommunen. I det følgende skal der nærmere redegøres for disse fordelinger, og der skal kort ses på, hvilke overenskomstgrupper de ansatte med ikke-vestlig baggrund ansættes på. Som indledningsvis nævnt er det ikke et krav, at der udarbejdes måltal overenskomstgruppeniveau. Overenskomstgrupperne er trods dette medtaget, fordi det skønnes at kunne bibringe et bredere billede af, hvad de enkelte fagområder reelt er sammensat af rent stillingsmæssigt og for at se, om der er forskel på, hvilke stillinger, der generelt ansættes på indenfor fagområderne og hvilke stillinger ansatte med ikke-vestlig baggrund bestrider. Det fremgik af figur 1, hvordan de forskellige etniske gruppers ansættelser i Jammerbugt Kommune fordeler sig på de fem faggrupper. I figur 2 ses en tilsvarende fremstilling for fordelingen i Jammerbugt Kommune dog kun med grupperingerne Kommunalt ansatte i alt og Ansatte med ikke-vestlig baggrund. Figur 2: Fordeling af medarbejdere på fagområder, Jammerbugt Kommune, 2010 Kommunalt ansatte i alt 14% 23% 13% 18% 32% Administrativt område Børn & ungeområdet Teknisk område samt service Undervisningsområdet Ikke-vestlig baggrund 10% 14% 16% 12% 48% Ældre, sundhed og handicapområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 I figur 3 ses fordelingen for kommunerne under ét i regionen med de samme grupperinger. Figur 3: Fordeling af medarbejdere på fagområder, de nordjyske kommuner, 2008 Kommunalt ansatte i alt 14% 29% 12% 15% 30% Administrativt område Børn & ungeområdet Teknisk område samt service Ikke-vestlig baggrund 8% 23% 30% 7% 33% Undervisningsområdet Ældre, sundhed og handicapområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det ses, at der kun er minimal forskel mellem de nordjyske kommuner og Jammerbugt Kommune med hensyn til, hvordan de kommunalt ansatte er fordelt på de fem fagområder. Der er derimod store afvigelser mellem fordelingen mellem de nordjyske kommuner og Jammerbugt Kommune, når der ses på medarbejdergruppen med ikke-vestlig baggrund. For de nordjyske kommuner er der ansat betydeligt flere med ikke-vestlig baggrund på fagområderne Børn og ungeområdet (23 %) og Teknisk område samt service (30 %) end tilfældet er i Jammerbugt Kommune, hvor andelene er 14 % hhv. 16 %. Der er endvidere betydeligt færre i kommunerne under ét, der er ansat på Ældre, sundhed og handicapområdet (33 %) end i Jammerbugt Kommune (48 %). I det følgende redegøres der kort for hvert enkelt fagområde og ansættelserne på de tilhørende overenskomstgrupper for ansatte i Jammerbugt Kommune. De tilhørende tabeller 7 11 giver et mere detaljeret billede af, hvilke stillinger (overenskomstgrupper) medarbejdere med ikke-vestlig baggrund ansættes i på de pågældende fagområder. Til sammenligning er der også angivet, hvordan fordelingen er på disse overenskomstgrupper for alle ansatte i det pågældende fagområde. Administrativt område Det fremgår af figur 3, at der er en lidt mindre andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på det administrative område (10 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (14 %). Tabel 7: Andel af ansættelser på Administrativt område fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Kontor- og It-personale, KL 61,7 % 83,3 % Socialrådg./socialformidlere 14,0 % 16,7 % Samlet andel af fagområdet 75,7 % 100,0 % Det ses i tabel 7, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på to overenskomstområder: Kontor- og it-området samt Socialrådg./socialformidler-området. For alle ansatte på Administrativt område er 75,7 % ansat på de to overenskomstgrupper. De resterende 24,7 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige fem overenskomstgrupper, som faggruppen består af. 11

12 Børn og ungeområdet Det fremgår af figur 3, at der er en væsentlig mindre andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Børn og ungeområdet (14 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (23 %). Tabel 8: Andel af ansættelser på Børn og ungeområdet fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 32,8% 62,5% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 26,1% 37,5% Samlet andel af fagområdet 58,9 % 100,0 % Det ses i tabel 8, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på to overenskomstgrupper: Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. samt Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter. For alle ansatte på Børn og ungeområdet er 58,9 % ansat på de to overenskomstgrupper. De resterende 41,1 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige 10 overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Teknisk område samt service Det fremgår af figur 3, at der er en større andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Teknisk område samt service (16 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (13 %). Tabel 9: Andel af ansættelser på Teknisk område samt service fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Rengøringsassistenter 33,6 % 100,0 % Samlet andel af fagområdet 33,6 % 100,0 % Det ses i tabel 9, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på én overenskomstgruppe: Rengøringsassistent. For alle ansatte på Teknisk område samt service er 33,6 % ansat på denne overenskomstgruppe. De resterende 66,4 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige ni overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Undervisningsområdet Det fremgår af figur 3, at der er en mindre andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Undervisningsområdet (12 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (18 %). Tabel 10: Andel af ansættelser på Undervisningsområdet fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 82,2 % 100,0 % Samlet andel af fagområdet 82,2 % 100,0 % Det ses, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på én overenskomstgruppe: Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. For alle ansatte på Undervisningsområdet er 82,2 % ansat på overenskomstgruppen. De resterende 17,8 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige tre overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Ældre, sundhed og handicapområdet Det fremgår af figur 3, at der er en væsentlig større andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Ældre, sundhed og handicapområdet (48 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (32 %). 12

13 Tabel 11: Andel af ansættelser på Ældre, sundhed og handicapområdet fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Social- og sundhedspersonale 76,7% 75,0 % Øvrige 7,4% 14,3 % Tandlæger 3,4% 7,1 % Tandplejere 3,3% 3,6 % Samlet andel af fagområdet 79,7 % 100,0 % Note: Øvrige omfatter bl.a. ansatte under serviceloven, honorarlønnede og tabt arbejdsfortjeneste Det ses i tabel 11, at ansatte med ikke-vestlig baggrund er ansat på fire overenskomstgrupper: Social- og sundhedspersonale, Øvrige, Tandlæger og Tandplejere. For alle ansatte på Ældre, sundhed og handicapområdet er 79,7 % ansat på disse overenskomstgrupper. De resterende 20,1 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige ni overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Formålet med opstilling af måltal for fordelingen af medarbejdere i Jammerbugt Kommune med ikke-vestlig baggrund på hvert af de fem fagområder er, at denne etniske gruppe i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Det foreslås derfor følgende måltal: Måltal for fordeling på fagområder af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund Overordnet tilstræbes det, at fordelingen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund på de fem fagområder i videst muligt omfang tilnærmelsesvis skal svare til fordelingen på de fem fagområder for det samlede antal kommunalt ansatte. Konkret tilstræbes det, at ansættelserne af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang fordeles på fagområder i følgende forhold: Administrativt område (14 %) Børn og ungeområdet (23 %) Teknisk område samt service (13 %) Undervisningsområdet (18 %) Ældre, sundhed og handicapområdet (32 %) Derudover tilstræbes det på sigt, at ansættelserne af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i hver faggruppe i videst muligt omfang fordeler sig på flere overenskomstgrupper end tilfældet er i Det ses, at det især er på Børn og ungeområdet, Undervisningsområdet og Administrativt område, at udfordringerne med at opfylde måltallet ligger. Ældre, sundhed og handicapområdet og Teknisk område samt service mere end opfylder måltallet. Vurdering af målopfyldelse Til den årlige vurdering af målopfyldelse foreslås følgende procedure: Når data baseret på en særkørsel fra FLD og DST om andelen af kommunalt ansatte indvandrere/efterkommere leveres af KL - forventelig i marts måned med foregående års data - udarbejdes efterfølgende en statusrapport med fokus lagt på vurdering af målopfyldelse. Såfremt det modtagne datamateriale fra KL giver anledning hertil, udarbejdes der i samme anledning forslag til evt. justering af måltallene. 13

14 Rapporten forelægges Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune, der fremsender rapporten med udvalgets bemærkninger/kommentarer til videre drøftelse i Økonomiudvalget. Indsats for at øge andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund For at understøtte målet om at øge andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund på fagområder, hvor der er underrepræsentation af denne etniske gruppe, kan Jammerbugt Kommunes overordnede personalepolitik med fordel inddrages. Det fremgår heraf, at Rekruttering sker på grundlag af en langsigtet personaleplanlægning, der bygger på en nøje vurdering af det fremtidige kvalitative og kvantitative personalebehov på den enkelte arbejdsplads. Det er vigtigt, at man efter en samlet vurdering ansætter den bedst kvalificerede til jobbet uanset køn, alder, social eller etnisk herkomst. I tilfælde af flere ansøgere med samme kvalifikationer, ansættes den person, der i forhold til køn, alder, handicap, social og etnisk herkomst er i underskud på arbejdspladsen. 14

15 APPENDIKS Fagområder og overenskomstgrupper KL august 2009 Administrativt område Børn og ungeområdet Teknisk område samt service Akademikere Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere Bibliotekarer, ikke-faguddannede Bygningskonstruktører Chefer Grafisk personale Journalister Kontor- og It-personale Laboratorie- og miljøpersonale Lægesekretærer Miljøkontrollører ved miljøkontrollen Museumsbetjente Socialrådg./socialformidlere Socialrådgivere Tekniske designere m.fl. Vejledere/undervisere indenfor besk.omr. Dagplejere Hjemmedagplejere Ledende værkst.pers. mv., klientværkst. Legepladspersonale Læger, undervisning og foredrag Musikere m.fl., landsdelsorkestre Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Pgu-elever Piccoloer/piccoliner Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Pæd. pers., døgninst. mv. Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. Pæd. pers., særlige stillinger Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogiske konsulenter Pædagogmedhjælpere Pædagogstuderende Tilsynsførende ass., forsorgshjem Amtsvejmænd m.fl. Arbejds-, vej- og gartnerformænd Beredsk.pers. i basis-og mesterstill. Beredskabspers. i chef/lederstillinger Brandpersonale, deltidsbeskæftiget Buschauffører m.v. Driftsassistenter, Kbh Dækspersonale ved komm. lejrskoleskibe Egu-elever, praktikaftale Ejendomsfunktionærer mv. Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever 15

16 Flyvepladspersonale Forhandlingskartellets personale Fotografer Husassistenter Håndværkere m.fl. Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Kedel- maskin- og motorpassere Maritimt personale Personale v. komm. forsyningsvirks. mv. Personale ved aftenskoler/fritidsunderv. Personale ved privatbanerne Personale ved teatre Regionsbetjente m.fl. Rengøringsassistenter Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv Tekniske Servicemedarbejdere m.v. Trafikkontrollører/driftsassistenter Undervisningsområdet Ældre, sundhed og handicap Lærere mv.v.spec.undv. & almen vok.undv. Lærere og ledere m.fl. i folkeskolen mv. Lærere, gymn./hf-kurser Musikskoleledere Musikskolelærere Ergo- og fysioterapeuter Ernærings- og husholdningsøkonomer Ernæringsassistentelever Handicapledsagere Husholdningsledere Kommunallæger Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg Plejehjemsforstandere Portører Social- og sundhedspersonale Speciallægekonsulenter Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende Syge- og sundhedspersonale, ledende Syge- og sundhedsplejersker Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) Tandklinikassistenter Tandlægekonsulenter Tandlæger Tandplejere Tilsynsførende læger, plejehjem Tilsynsførende ved hjemmeplejen Tolke Underordnede læger (reservelæger) Vaskeripersonale Økonomaer, ernæringsass.- og elever 16

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE - De samfundsøkonomiske konsekvenser ved internationale studerende på danske uddannelser fra 1996 til 2012 Samfundsøkonomisk analyse af internationale

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014 Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 14 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 14 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere