Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:"

Transkript

1 Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: Doknr Kommunalbestyrelsen,

2 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Det er ikke aftalt i trepartsaftalen, at der skal opstilles måltal for indvandrere/efterkommere med vestlig baggrund. En indvandrer er en person, der er født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer. En efterkommer er en person født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. En person med dansk oprindelse er en person, hvoraf mindst én af forældrene er dansk statsborger født Danmark, uanset personens eget fødeland og statsborgerskab. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, opfattes personen som af dansk oprindelse, hvis denne er dansk statsborger født i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik Formålet med aftalen er, at denne etniske gruppes andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: At ansatte i Jammerbugt Kommune afspejler befolkningssammensætningen i det omgivende samfund. KL leverer data om andelen af indvandrere/efterkommere for kommunen KLs data baseres på særkørsler af Danmarks Statistik (DST) og Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). Data omfatter aldersgruppen år. Ud fra disse data fastsætter kommunen selv måltal for, hvor stor andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund blandt kommunens ansatte skal være. Som minimum skal kommunen fastsætte ét måltal for kommunens samlede medarbejderstab, og ét måltal for hvert af fem fagområder. Det står kommunen frit for at vedtage flere eller mere detaljerede måltal for overenskomstgrupper. De fem fagområder og overenskomstgrupperne uddybes nærmere nedenfor. Måltallet kan være det samme for alle fagområder, eller der kan fastsættes forskellige måltal for hvert område. Det afgør kommunen selv. 2

3 Måltallene skal vedtages politisk. Der er ingen krav til, hvordan det vedtages. Det kan for eksempel være i en (flerårig) integrationspolitik, i en personalepolitik, i forbindelse med flerårige planer eller målsætninger for kommunens udvikling. Målopfyldelsen vurderes én gang årlig på baggrund af data om andelen af kommunalt ansatte indvandrere/efterkommere leveret af KL. Det forventes, at tallene vil foreligge primo marts måned for september måned det foregående år. De fem fagområder, der som minimum skal indgå i måltallene for kommunen samlet set, opdeler de kommunalt ansatte i følgende områder: 1. Administrativt område (kontorpersonale, socialrådgivere m.fl.) 2. Børn og ungeområdet (pædagoger, dagplejere m.fl.) 3. Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabspersonale m.fl.) 4. Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere m.fl.) 5. Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker m.fl.) Områderne afgrænses ved de kommunale overenskomster. I det afsluttende Appendiks: Fagområder og overenskomstgrupper, KL, august 2009, findes en detaljeret oversigt over, hvilke overenskomstgrupper, der er indeholdt i de fem fagområder. Den følgende gennemgang er opdelt i to dele: Del 1 fokuserer generelt på de ansatte i Jammerbugt Kommune opdelt på de etniske grupper: Ansatte med etnisk dansk baggrund, ansatte med anden etnisk baggrund end dansk dvs. såvel ansatte med vestlig baggrund som ansatte med ikkevestlig baggrund. Selv om der ikke er et krav om udfærdigelse af måltal for ansatte med vestlig baggrund, skønnes det formålstjenstlig at tilvejebringe et samlet billede af de tre etniske grupper i kommunen. I del 2 fokuseres der mere detaljeret på ansatte med ikke-vestlig baggrund. Herudfra opstilles forslag til opstilling af måltal og forslag til, hvordan den efterfølgende vurdering af målopfyldelse for denne specifikke medarbejdergruppe. 3

4 Del 1: Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund end dansk I det følgende skelnes mellem tre forskellige etniske baggrunde: 1. Dansk etnisk baggrund 2. Vestlig baggrund 3. Ikke-vestlig baggrund ad 2) Indvandrere/efterkommere med vestlig baggrund inkluderer Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien, Island, Norge, USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. ad 3) Indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund inkluderer: Alle øvrige lande. Tabel 1 viser hvor stor en andel af de ansatte i Jammerbugt Kommune, som dels har en dansk baggrund og dels en anden etnisk baggrund end dansk. Tabellen viser også, hvor stor en andel af arbejdsstyrken henholdsvis indbyggere de etniske grupper udgør. Tabel 1: Andelen af ansatte i Jammerbugt Kommune med dansk og ikke-dansk baggrund, 2010 Etnisk baggrund Ansatte Antal Andel Andel af ansatte med dansk etnisk baggrund ,1 % Andel af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk 97 2,9 % Heraf - Andel af ansatte fra vestlige lande 39 1,2 % Heraf - Andel af ansatte fra ikke-vestlige lande 58 1,7 % Arbejdsstyrken Etnisk baggrund Antal Andel Andel af arbejdsstyrke med dansk etnisk baggrund ,9 % Andel af arbejdsstyrken med anden etnisk baggrund end dansk 556 3,1 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra vestlige lande 304 1,7 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande 252 1,4 % Indbyggere Etnisk baggrund Antal Andel Andel af indbyggere med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af indbyggere fra vestlige lande 598 1,5 % Heraf - Andel af indbyggere fra ikke-vestlige lande 756 1,9 % I den samlede arbejdsstyrke er 3,1 procent i 2010 med anden etnisk baggrund end dansk. Der er altså en lidt svagere repræsentation af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i kommunen (2,9 %) end i arbejdsstyrken generelt for denne gruppe. I den samlede arbejdsstyrke er 1,4 procent i 2010 med ikke-vestlig baggrund. Der er en lidt højere repræsentation af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i kommunen (1,7 %) end i arbejdsstyrken generelt for denne gruppe og en lavere repræsentation af medarbejdere med anden vestlig baggrund i kommunen (1,2 %) end i arbejdsstyrken generelt (1,7 %). Det vil sige, at Jam- 4

5 merbugt Kommune har 0,3 %-point over andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til befolkningssammensætningen. Det fremgår også, at andelen af indbyggere i kommunen med ikke-vestlig baggrund udgør en større andel (1,9 %) end indbyggere i kommunen med anden vestlig baggrund (1,5 %). I modsætning hertil udgør som allerede nævnt andelen af arbejdsstyrken i kommunen med ikke-vestlig baggrund en mindre andel end arbejdsstyrken i kommunen med anden vestlig baggrund. Andelen af kommunalt ansatte med en specifik etnisk baggrund i forhold til arbejdsstyrken med samme etniske baggrund udgør: dansk etnisk baggrund = 18,8 % anden vestlig baggrund = 17,4 % ikke-vestlig baggrund = 23,0 % I Jammerbugt Kommune er der dermed en højere grad af ansættelser af ikke-vestlige medarbejdere end de to øvrige etniske grupper, når ansættelserne sættes i forhold til gruppens størrelse i den samlede arbejdsstyrke. Det leverede datamateriale fra KL, der danner baggrund for tabel 2, omfatter året Det betyder, at det ikke er direkte muligt at sammenligne fordelingen i Jammerbugt Kommune med samtlige kommuner i regionen. Den viste fordeling i tabel 2 skønnes dog at kunne bruges som et pejlemærke for, hvordan de forskellige andele er, når der fokuseres på et større omkringliggende område. Tabel 2: Andelen af ansatte i kommunerne i Nordjylland med dansk og ikke-dansk baggrund, 2008 Etnisk baggrund Ansatte Antal Andel Andel af ansatte med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af ansatte fra vestlige lande 826 1,5 % Heraf - Andel af ansatte fra ikke-vestlige lande ,0 % Etnisk baggrund Arbejdsstyrken Antal Andel Andel af arbejdsstyrke med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af arbejdsstyrken med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra vestlige lande ,0 % Heraf - Andel af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande ,5 % Etnisk baggrund Indbyggere Antal Andel Andel af indbyggere med dansk etnisk baggrund ,5 % Andel af indbyggere med anden etnisk baggrund end dansk ,5 % Heraf - Andel af indbyggere fra vestlige lande ,2 % Heraf - Andel af indbyggere fra ikke-vestlige lande ,3 % Uden at gå i detaljer med tabel 2 kan det konstateres, at andelen af indbyggere med ikke-vestlig baggrund er større (3,3 %) end i Jammerbugt Kommune (1,9 %). Det ses også, at ikke-vestliges andel af den samlede arbejdsstyrke også er større (2,5 %) end i Jammerbugt Kommune (1,4 %). 5

6 Den samme forskel kan konstateres, når vi ser på andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund. For kommunerne under ét udgør andelen af samtlige kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund 2,0 %. I modsætning hertil er denne andel lavere for Jammerbugt Kommunes vedkommende nemlig 1,7 %. Andelen af kommunalt ansatte i de nordjyske kommuner under ét med en specifik etnisk baggrund i forhold til arbejdsstyrken med samme etniske baggrund udgør: dansk etnisk baggrund = 19,3 % anden vestlig baggrund = 14,2 % ikke-vestlig baggrund = 15,1 % Sammenholdes denne fordeling med fordelingen i Jammerbugt Kommune ses, at der er en langt mindre grad af ansættelser af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund generelt i de nordjyske kommuner, når der tages hensyn til denne gruppes størrelse af den samlede arbejdsstyrke, end tilfældet er i Jammerbugt Kommune, hvor andelen udgør 23,0 %. Umiddelbart kan det ses, at Jammerbugt Kommune i højere grad end de nordjyske kommuner generelt, finder beskæftigelse i den kommunale sektor til borgere med ikke-vestlig baggrund. Hvordan fordeler de etniske grupper sig på fagområder? Figur 1 viser, hvordan medarbejdere med henholdsvis dansk, anden vestlig baggrund og ikkevestlig baggrund fordeler sig på de kommunale fagområder. Figur 1: Fordeling af etniske grupper på fagområder, Jammerbugt Kommune, 2010 Etniske danskere 15% 23% 13% 18% 32% Administrativt område Børn & ungeområdet Vestlig baggrund 5% 8% 15% 10% 62% Teknisk område samt service Undervisningsområdet Ikke-vestlig baggrund 10% 14% 16% 12% 48% Ældre, sundhed og handicapområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Den største gruppe af de kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for ældre, sundhed og handicapområdet (32 %). Blandt medarbejderne med anden vestlig baggrund er denne andel næsten dobbelt så stor (62 %), og blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund er andelen også væsentlig højere (48 %) end andelen for ansatte med dansk baggrund. Den næststørste gruppe af de kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for Børn og ungeområdet (23 %). Blandt medarbejderne med vestlig baggrund er denne andel væsentligt mindre (8 %), mens andelen blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund kun er noget mindre (14 %) end for ansatte med dansk baggrund. 6

7 Den tredje største gruppe af kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for Undervisningsområdet (18 %). Blandt medarbejderne med vestlig baggrund er denne andel væsentligt mindre (10 %), mens andelen blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund kun er noget mindre (12 %) end for ansatte med dansk baggrund. Den fjerde største gruppe af kommunalt ansatte med dansk baggrund er ansat inden for Administrativt område (15 %). Blandt medarbejderne med vestlig baggrund er denne andel betydeligt mindre (5 %), mens andelen blandt medarbejderne med ikke-vestlig baggrund kun er noget mindre (10 %) end for ansatte med dansk baggrund. På det tekniske område samt service ses, at andelen er større blandt såvel de ansatte med vestlig baggrund (15 %) og ikke-vestlig baggrund (16 %) end andelen blandt de ansatte med dansk baggrund (13 %). Der tegner sig et billede af, at på alle fagområder undtaget Ældre, sundhed og handicapområdet gør sig gældende, at andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er større end andelen af ansatte med anden vestlig baggrund; andelen stiger jo længere væk fra Danmark gruppens baggrund er. Hvilke erhverv vælger de forskellige grupper? Tabel 3 viser, hvilke overenskomstgrupper de tre etniske grupper i Jammerbugt Kommune særligt er beskæftiget indenfor. Oversigten afgrænses til de ti største overenskomstgrupper i kommunen. Tabel 3: De etniske gruppers beskæftigelsesmønster, opdelt på de 10 største overenskomstgrupper, Jammerbugt Kommune, 2010 Overenskomstgrupper Ansatte med dansk baggrunds beskæftigelse Ansatte med anden vestlig baggrunds beskæftigelse Andel af ansatte med anden ikkevestlig baggrunds beskæftigelse 1 Social- og sundhedspersonale 24,6% 53,8% 43,1% 2 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 15,9% 7,7% 12,1% 3 Kontor- og It-personale, KL 9,0% 2,6% 8,6% 4 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 7,4% 5,1% 8,6% 5 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 6,0% 5,2% 6 Dagplejere 5,1% 7 Rengøringsassistenter 4,0% 10,3% 15,5% 8 Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv 3,9% 2,6% 9 Teknisk Service 2,5% 10 Syge- og sundhedsplejersker 2,4% 5,1% Af tabellen kan aflæses, hvor stor en procentdel af eksempelvis ansatte med dansk etnisk baggrund, der er beskæftiget indenfor en konkret overenskomstgruppe. Det ses, at 24,6 % af de etniske danskere, der er ansat i kommunen, er ansat som Social- og sundhedspersonale. Det viser sig, at 80,9 % af de ansatte i kommunen med dansk baggrund er beskæftiget indenfor disse 10 største overenskomstområder. For ansatte med anden vestlig baggrund end dansk er tallet 87,2 % og for ansatte med anden ikke-vestlig baggrund er tallet 93,1 %. Umiddelbart beskæftiges de kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund end dansk i store træk de samme steder, som medarbejderne med dansk baggrund. Der er dog variationer, når der ses på andelen indenfor de enkelte overenskomstgrupper: Mens hver fjerde ansat med dansk baggrund ansættes som social- og sundhedspersonale, er der for 7

8 ansatte med en vestlig baggrund tale om over halvdelen af disse. Tilsvarende for ansatte med ikke-vestlig baggrund, hvor der er tale om knap halvdelen af disse. Det fremgår også, at en væsentlig større andel af ansatte med ikke-dansk baggrund er ansat som rengøringsassistent. På overenskomstgrupperne dagplejere og teknisk service er der ingen med anden etnisk baggrund end dansk beskæftiget. I gruppen pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter er der ikke beskæftiget personer med anden vestlig baggrund og i gruppen syge- og sundhedsplejersker er der ikke beskæftiget personer med ikke-vestlig baggrund. Ses der bort fra de nævnte afvigelser på overenskomstgrupperne social- og sundhedspersonale og rengøringsassistent og grupperne, hvor der ikke er ansatte med ikke-dansk baggrund, er der en pæn overensstemmelse mellem, hvor ansatte med dansk baggrund og ansatte med ikke-vestlig baggrund er beskæftiget. Der er en lidt mindre overensstemmelse mellem ansatte med dansk baggrund og ansatte med vestlig baggrund: Sidstnævnte er især underrepræsenteret som kontor og it-personale. Det modtagne datamateriale omfatter ikke en opdeling på overenskomstgrupper for de nordjyske kommuner. Del 2: Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Det fremgik af Tabel 1, hvor stor en andel af de ansatte i Jammerbugt Kommune, som dels har en dansk baggrund og dels en anden etnisk baggrund end dansk. Tabellen viser også, hvor stor en andel af arbejdsstyrken henholdsvis indbyggere de etniske grupper udgør. Specifikt for ansatte med ikke-vestlig baggrund tegner dette billede sig: Tabel 4: Andel af arbejdsstyrken med kommunal ansættelse, Jammerbugt Kommune, 2010 Arbejdsstyrken Kommunalt ansatte Andel kommunalt ansatte Arbejdsstyrken i alt ,8 % Ikke-vestlig baggrund ,0 % Tabel 4 viser, at andelen af kommunalt ansatte i forhold til den samlede arbejdsstyrke udgør 18,8 %. Andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund udgør 23,0 % af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund. Tabel 5: Andel af arbejdsstyrken med kommunal ansættelse, alle nordjyske kommuner, 2008 Arbejdsstyrken Kommunalt ansatte Andel kommunalt ansatte Arbejdsstyrken i alt ,1 % Ikke-vestlig baggrund ,1 % Tabel 5 viser, at andelen af kommunalt ansatte i alle kommuner i regionen i forhold til den samlede arbejdsstyrke i regionen udgør 19,1 %. Andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund udgør 15,1 % af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund. Der er dermed en mindre andel af kommunalt ansatte med ikke-vest baggrund i forhold til arbejdsstyrken for denne etniske gruppe end tilfældet er i Jammerbugt Kommune. 8

9 Formålet med opstilling af måltal for andelen af medarbejdere i Jammerbugt Kommune med ikkevestlig baggrund er, at denne etniske gruppe i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Det foreslås derfor følgende måltal: Måltal for andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund Generelt tilstræbes det, at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang som minimum skal udgøre samme andel som det samlede antal kommunalt ansatte i forhold til den samlede arbejdsstyrke i kommunen. Konkret tilstræbes det, at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang skal udgøre 19 %. Med baggrund i data fra 2010 betyder det, at det antal medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, som Jammerbugt Kommune skal have ansat, mindst skal svare til 19 % af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund. Dette er mere end indfriet i 2010, hvor andelen er 23 %. Fordeling på fagområder Der skal i det følgende peges på to tilgange til fastsættelse af måltal på fagområderne. Den første tilgang tager udgangspunkt i, hvor mange ansatte med ikke-vestlig baggrund, der er ansat på hvert fagområde og sætter dette antal i forhold til det samlede antal ansatte på fagområdet. Den beregnede andel sammenholdes derefter med andelen af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande. Tabel 6: Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund blandt ansatte i Jammerbugt Kommune fordelt på fem fagområder Administrativt Børn & unge Teknisk samt service Undervisning Ældre, sundhed og handicap Total Etniske danskere Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Indvandrere/efterkommere (Vestlig herkomst) Kommunalt ansatte, total Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Kommunalt ansatte, total Andel ansatte af ikke-vestlig herkomst blandt de kommunalt ansatte (%) 1,2 % 1,1 % 2,1 % 1,2 % 2,6 % 1,7 % Af tabel 1 fremgik, at andelen af arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande udgør 1,4 %. Denne andel sammenholdes herefter med andelen af ansatte i kommunen med ikke-vestlig baggrund. Umiddelbart ses det, at fagområderne Teknisk område samt service og Ældre, sundhed og handicapområdet mere end opfylder tallet for befolkningssammensætningen (1,4 %), mens der på de tre øvrige områder er udfordringer, hvis personalesammensætningen skal afspejle befolkningssammensætningen. 9

10 Måltallet for andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund blandt de kommunalt ansatte sættes til 1,4 % svarende til arbejdsstyrken fra ikke-vestlige lande. Kommunens mål er derefter at arbejde for, at alle fagområdernes andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund kommer til at udgøre 1,4 %. Flere kommuner anvender denne metode til fastsættelse af måltal for fagområderne, da den umiddelbart kan anvende det leverede datasæt fra KL. Men da hovedformålet med udarbejdelsen af måltal for fagområderne er, at ansatte i kommunen med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang afspejler det omkringliggende samfund, skønnes denne metode dog ikke at kunne give et retvisende billede af det kommunale ansættelsesområde. Der skal derfor peges på en mere differentieret tilgang til fastsættelse af disse måltal. Der tages udgangspunkt i, hvordan det samlede antal ansatte i kommunen fordeler sig på de fem fagområder. Denne fordeling sammenholdes dernæst med, hvordan ansatte med ikke-vestlig baggrund fordeler sig på de samme fagområder. Fremstillingsformen tager dermed udgangspunkt i den tidligere anvendte i figur 1. Det langsigtede mål for den kommunale virksomhed er dermed, at medarbejdere med ikke-vestlig baggrund beskæftigelsesmæssigt fordeler sig på fagområderne på en sådan måde, at denne fordeling svarer til fordelingen for alle ansatte i kommunen. I det følgende skal der nærmere redegøres for disse fordelinger, og der skal kort ses på, hvilke overenskomstgrupper de ansatte med ikke-vestlig baggrund ansættes på. Som indledningsvis nævnt er det ikke et krav, at der udarbejdes måltal overenskomstgruppeniveau. Overenskomstgrupperne er trods dette medtaget, fordi det skønnes at kunne bibringe et bredere billede af, hvad de enkelte fagområder reelt er sammensat af rent stillingsmæssigt og for at se, om der er forskel på, hvilke stillinger, der generelt ansættes på indenfor fagområderne og hvilke stillinger ansatte med ikke-vestlig baggrund bestrider. Det fremgik af figur 1, hvordan de forskellige etniske gruppers ansættelser i Jammerbugt Kommune fordeler sig på de fem faggrupper. I figur 2 ses en tilsvarende fremstilling for fordelingen i Jammerbugt Kommune dog kun med grupperingerne Kommunalt ansatte i alt og Ansatte med ikke-vestlig baggrund. Figur 2: Fordeling af medarbejdere på fagområder, Jammerbugt Kommune, 2010 Kommunalt ansatte i alt 14% 23% 13% 18% 32% Administrativt område Børn & ungeområdet Teknisk område samt service Undervisningsområdet Ikke-vestlig baggrund 10% 14% 16% 12% 48% Ældre, sundhed og handicapområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10

11 I figur 3 ses fordelingen for kommunerne under ét i regionen med de samme grupperinger. Figur 3: Fordeling af medarbejdere på fagområder, de nordjyske kommuner, 2008 Kommunalt ansatte i alt 14% 29% 12% 15% 30% Administrativt område Børn & ungeområdet Teknisk område samt service Ikke-vestlig baggrund 8% 23% 30% 7% 33% Undervisningsområdet Ældre, sundhed og handicapområdet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det ses, at der kun er minimal forskel mellem de nordjyske kommuner og Jammerbugt Kommune med hensyn til, hvordan de kommunalt ansatte er fordelt på de fem fagområder. Der er derimod store afvigelser mellem fordelingen mellem de nordjyske kommuner og Jammerbugt Kommune, når der ses på medarbejdergruppen med ikke-vestlig baggrund. For de nordjyske kommuner er der ansat betydeligt flere med ikke-vestlig baggrund på fagområderne Børn og ungeområdet (23 %) og Teknisk område samt service (30 %) end tilfældet er i Jammerbugt Kommune, hvor andelene er 14 % hhv. 16 %. Der er endvidere betydeligt færre i kommunerne under ét, der er ansat på Ældre, sundhed og handicapområdet (33 %) end i Jammerbugt Kommune (48 %). I det følgende redegøres der kort for hvert enkelt fagområde og ansættelserne på de tilhørende overenskomstgrupper for ansatte i Jammerbugt Kommune. De tilhørende tabeller 7 11 giver et mere detaljeret billede af, hvilke stillinger (overenskomstgrupper) medarbejdere med ikke-vestlig baggrund ansættes i på de pågældende fagområder. Til sammenligning er der også angivet, hvordan fordelingen er på disse overenskomstgrupper for alle ansatte i det pågældende fagområde. Administrativt område Det fremgår af figur 3, at der er en lidt mindre andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på det administrative område (10 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (14 %). Tabel 7: Andel af ansættelser på Administrativt område fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Kontor- og It-personale, KL 61,7 % 83,3 % Socialrådg./socialformidlere 14,0 % 16,7 % Samlet andel af fagområdet 75,7 % 100,0 % Det ses i tabel 7, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på to overenskomstområder: Kontor- og it-området samt Socialrådg./socialformidler-området. For alle ansatte på Administrativt område er 75,7 % ansat på de to overenskomstgrupper. De resterende 24,7 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige fem overenskomstgrupper, som faggruppen består af. 11

12 Børn og ungeområdet Det fremgår af figur 3, at der er en væsentlig mindre andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Børn og ungeområdet (14 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (23 %). Tabel 8: Andel af ansættelser på Børn og ungeområdet fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 32,8% 62,5% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 26,1% 37,5% Samlet andel af fagområdet 58,9 % 100,0 % Det ses i tabel 8, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på to overenskomstgrupper: Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. samt Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter. For alle ansatte på Børn og ungeområdet er 58,9 % ansat på de to overenskomstgrupper. De resterende 41,1 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige 10 overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Teknisk område samt service Det fremgår af figur 3, at der er en større andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Teknisk område samt service (16 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (13 %). Tabel 9: Andel af ansættelser på Teknisk område samt service fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Rengøringsassistenter 33,6 % 100,0 % Samlet andel af fagområdet 33,6 % 100,0 % Det ses i tabel 9, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på én overenskomstgruppe: Rengøringsassistent. For alle ansatte på Teknisk område samt service er 33,6 % ansat på denne overenskomstgruppe. De resterende 66,4 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige ni overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Undervisningsområdet Det fremgår af figur 3, at der er en mindre andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Undervisningsområdet (12 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (18 %). Tabel 10: Andel af ansættelser på Undervisningsområdet fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 82,2 % 100,0 % Samlet andel af fagområdet 82,2 % 100,0 % Det ses, at ansatte med ikke-vestlig baggrund kun er ansat på én overenskomstgruppe: Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. For alle ansatte på Undervisningsområdet er 82,2 % ansat på overenskomstgruppen. De resterende 17,8 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige tre overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Ældre, sundhed og handicapområdet Det fremgår af figur 3, at der er en væsentlig større andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, der ansættes på Ældre, sundhed og handicapområdet (48 %) end tilfældet er for alle ansatte i kommunen (32 %). 12

13 Tabel 11: Andel af ansættelser på Ældre, sundhed og handicapområdet fordelt på overenskomstgrupper, 2010 Overenskomstgruppe Andel alle ansatte Andel ikke-vestlig baggrund Social- og sundhedspersonale 76,7% 75,0 % Øvrige 7,4% 14,3 % Tandlæger 3,4% 7,1 % Tandplejere 3,3% 3,6 % Samlet andel af fagområdet 79,7 % 100,0 % Note: Øvrige omfatter bl.a. ansatte under serviceloven, honorarlønnede og tabt arbejdsfortjeneste Det ses i tabel 11, at ansatte med ikke-vestlig baggrund er ansat på fire overenskomstgrupper: Social- og sundhedspersonale, Øvrige, Tandlæger og Tandplejere. For alle ansatte på Ældre, sundhed og handicapområdet er 79,7 % ansat på disse overenskomstgrupper. De resterende 20,1 % af alle ansatte på fagområdet er ansat på de øvrige ni overenskomstgrupper, som faggruppen består af. Formålet med opstilling af måltal for fordelingen af medarbejdere i Jammerbugt Kommune med ikke-vestlig baggrund på hvert af de fem fagområder er, at denne etniske gruppe i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Det foreslås derfor følgende måltal: Måltal for fordeling på fagområder af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund Overordnet tilstræbes det, at fordelingen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund på de fem fagområder i videst muligt omfang tilnærmelsesvis skal svare til fordelingen på de fem fagområder for det samlede antal kommunalt ansatte. Konkret tilstræbes det, at ansættelserne af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i videst muligt omfang fordeles på fagområder i følgende forhold: Administrativt område (14 %) Børn og ungeområdet (23 %) Teknisk område samt service (13 %) Undervisningsområdet (18 %) Ældre, sundhed og handicapområdet (32 %) Derudover tilstræbes det på sigt, at ansættelserne af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund i hver faggruppe i videst muligt omfang fordeler sig på flere overenskomstgrupper end tilfældet er i Det ses, at det især er på Børn og ungeområdet, Undervisningsområdet og Administrativt område, at udfordringerne med at opfylde måltallet ligger. Ældre, sundhed og handicapområdet og Teknisk område samt service mere end opfylder måltallet. Vurdering af målopfyldelse Til den årlige vurdering af målopfyldelse foreslås følgende procedure: Når data baseret på en særkørsel fra FLD og DST om andelen af kommunalt ansatte indvandrere/efterkommere leveres af KL - forventelig i marts måned med foregående års data - udarbejdes efterfølgende en statusrapport med fokus lagt på vurdering af målopfyldelse. Såfremt det modtagne datamateriale fra KL giver anledning hertil, udarbejdes der i samme anledning forslag til evt. justering af måltallene. 13

14 Rapporten forelægges Ligestillingsudvalget i Jammerbugt Kommune, der fremsender rapporten med udvalgets bemærkninger/kommentarer til videre drøftelse i Økonomiudvalget. Indsats for at øge andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund For at understøtte målet om at øge andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund på fagområder, hvor der er underrepræsentation af denne etniske gruppe, kan Jammerbugt Kommunes overordnede personalepolitik med fordel inddrages. Det fremgår heraf, at Rekruttering sker på grundlag af en langsigtet personaleplanlægning, der bygger på en nøje vurdering af det fremtidige kvalitative og kvantitative personalebehov på den enkelte arbejdsplads. Det er vigtigt, at man efter en samlet vurdering ansætter den bedst kvalificerede til jobbet uanset køn, alder, social eller etnisk herkomst. I tilfælde af flere ansøgere med samme kvalifikationer, ansættes den person, der i forhold til køn, alder, handicap, social og etnisk herkomst er i underskud på arbejdspladsen. 14

15 APPENDIKS Fagområder og overenskomstgrupper KL august 2009 Administrativt område Børn og ungeområdet Teknisk område samt service Akademikere Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere Bibliotekarer, ikke-faguddannede Bygningskonstruktører Chefer Grafisk personale Journalister Kontor- og It-personale Laboratorie- og miljøpersonale Lægesekretærer Miljøkontrollører ved miljøkontrollen Museumsbetjente Socialrådg./socialformidlere Socialrådgivere Tekniske designere m.fl. Vejledere/undervisere indenfor besk.omr. Dagplejere Hjemmedagplejere Ledende værkst.pers. mv., klientværkst. Legepladspersonale Læger, undervisning og foredrag Musikere m.fl., landsdelsorkestre Omsorgs- og pædagogmedhjælpere Pgu-elever Piccoloer/piccoliner Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Pæd. pers., døgninst. mv. Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. Pæd. pers., særlige stillinger Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogiske konsulenter Pædagogmedhjælpere Pædagogstuderende Tilsynsførende ass., forsorgshjem Amtsvejmænd m.fl. Arbejds-, vej- og gartnerformænd Beredsk.pers. i basis-og mesterstill. Beredskabspers. i chef/lederstillinger Brandpersonale, deltidsbeskæftiget Buschauffører m.v. Driftsassistenter, Kbh Dækspersonale ved komm. lejrskoleskibe Egu-elever, praktikaftale Ejendomsfunktionærer mv. Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever 15

16 Flyvepladspersonale Forhandlingskartellets personale Fotografer Husassistenter Håndværkere m.fl. Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Kedel- maskin- og motorpassere Maritimt personale Personale v. komm. forsyningsvirks. mv. Personale ved aftenskoler/fritidsunderv. Personale ved privatbanerne Personale ved teatre Regionsbetjente m.fl. Rengøringsassistenter Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv Tekniske Servicemedarbejdere m.v. Trafikkontrollører/driftsassistenter Undervisningsområdet Ældre, sundhed og handicap Lærere mv.v.spec.undv. & almen vok.undv. Lærere og ledere m.fl. i folkeskolen mv. Lærere, gymn./hf-kurser Musikskoleledere Musikskolelærere Ergo- og fysioterapeuter Ernærings- og husholdningsøkonomer Ernæringsassistentelever Handicapledsagere Husholdningsledere Kommunallæger Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg Plejehjemsforstandere Portører Social- og sundhedspersonale Speciallægekonsulenter Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende Syge- og sundhedspersonale, ledende Syge- og sundhedsplejersker Sygeplejerskestuderende (praktikudd.) Tandklinikassistenter Tandlægekonsulenter Tandlæger Tandplejere Tilsynsførende læger, plejehjem Tilsynsførende ved hjemmeplejen Tolke Underordnede læger (reservelæger) Vaskeripersonale Økonomaer, ernæringsass.- og elever 16

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2005-2006. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2005-2006 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2005-2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave,

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2004 2005. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2004 2005 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2004-2005 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik 2000 2001. for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2000 2001 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2000-2001 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2011. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for [navn kommune/region] 1 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region]

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [Navn Kommune/region] Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for [ Kommune/region] 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune

Ligestillingsredegørelse 2009. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Nordfyns Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen vedtages af byrådet, inden redegørelsen sendes til ministeren for ligestilling. 2 Formålet med ligestillingsredegørelsen er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen, og at give indblik i byrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Der afholdtes møde den 24. oktober i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Mødet afvikledes kl. 14.30 15.30. Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Ligestillingsstatistik

Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistik for kommuner og regioner 2009 Det Fælleskommunale Løndatakontor www.fldnet.dk LIGESTILLINGSSTATISTIK 2009 Styringsgruppe: Afdelingschef for kommuner og regioner Jens Bjørn Christiansen,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Etnisk ligestilling måltal for 2013

Etnisk ligestilling måltal for 2013 5. jan. 2013 1 Etnisk ligestilling måltal for 2013 Iflg. Trepartsaftalen, skal landets kommuner årligt opstille måltal for andelen af kommunale medarbejdere, der er indvandrere / efterkommere med ikke

Læs mere

Deloitte. Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune

Deloitte. Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune Deloitte Ligestillingsredegørelse 2011 for Assens Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes

Læs mere

Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk 2007

Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk 2007 Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk Redegørelsen kan findes på: www.kk.dk Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, oktober Ansatte i Københavns Kommune

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune

Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune Ligestillingsredegørelse 2009 Thisted Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen og regionen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Jammerbugt Kommune 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958 -afh Andre KL Akademikere, KL 15.955 5.637.559 6.343 7.828 1.263.010 134.925 1.210.987 8.260.678 517.733 Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb Agronomer/hortonomer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Roskilde Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Jammerbugt Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark

Ligestillingsredegørelse Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2009 for Region Syddanmark 1 Indledning Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Region Syddanmark Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Arbejdsstyrken Andel af arbejdsstyrken 3,3% 3,8%

Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) Arbejdsstyrken Andel af arbejdsstyrken 3,3% 3,8% Randers Region Midtjylland Personer med dansk oprindelse 45.245 606.579 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande 726 15.458 Indvandrere og efterkommmere fra ikke-vestlige lande 1.569 24.773 Arbejdsstyrken,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier.

Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på forhandlingsområder og stillingskategorier. Arf KL Kbh Frb Ialt AKADEMIKERE 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSAR 40 108 14 3 165

Læs mere

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Bilag til notatet Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Juni 2013 Kategorisering af medarbejdere baggrund af stillingskategorier I indeværende opgørelse er stillingskategorierne i KRLs

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Frederiksberg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Frederiksberg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Frederiksberg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 1998 1999 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 98-99 Styringsgruppe: Kontorchef for den kommunale sektor Kjeld Fisker formand 1. udgave, 1. oplag 2002 Københavns

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2001 2002 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2001-2002 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 0 Indholdstegnelse 1. Data og metode... 2 1.1 Løndata... 2 1.2

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor

Personaleomsætnings- statistik for den kommunale sektor Personaleomsætnings- statistik 2002 2003 for den kommunale sektor Personaleomsætningsstatistik 2002-2003 Styringsgruppe: Direktør for den kommunale sektor Hans Simmelkjær, formand, Københavns Kommune 1.

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HR regnskab 2012

Indholdsfortegnelse. HR regnskab 2012 Indholdsfortegnelse HR regnskab 2012 Forord... 3 1. Læsevejledning:... 4 2. Faaborg-Midtfyn Kommunes medarbejdere... 4 2.1 Fag- og overenskomstområder... 4 2.2 Alder og køn... 6 2.2.1 Ligestilling mellem

Læs mere

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 AGRONOMER, HORTONOMER OG LAN AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834 AKADEMIKERE AKADEMIKEREIalt 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165 Løntrinaflønnede 3 5 4 9 4 3 5 0 9 5 3 2 1 6 6 3 5 1 0 9 7 4 7 1 11 8 2 9 0 11 9 4 4 1 10

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Dato: 8. september 2014 Sagsnr. 2013-6575 Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Hvilke kommuner skal indberette?...

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere