Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC"

Transkript

1 Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende bestyrelse. Introduktion Studenterrådet ved RUC (herefter Studenterrådet) er en organisation for de studerende på RUC, som har til formål at varetage de studerendes studentersociale, studenterfaglige og studenterpolitiske interesser. Dette er afspejlet i organisationens økonomiske prioriteringer. Studenterrådet drives primært af frivillige kræfter med ansvar overfor de tillidsvalgte organer. Derfor er det vigtigt at sikre, at de rette beslutningsorganer inddrages, når der træffes økonomiske beslutninger vedrørende organisationens drift og aktiviteter. Det er ligeledes vigtigt, at det er gennemsigtigt for alle i og udenfor organisationen, hvilke økonomiske principper og retningslinjer, der træffes beslutninger på baggrund af, samt hvor det økonomiske ansvar og beslutningskompetencer er placeret i forskellige sammenhænge. Samtidig er det vigtigt at alle de tillidsvalgte orienteres om trufne beslutninger på tilfredsstillende vis. Dette dokument beskriver derfor de gældende økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC, herunder relevante organers økonomiske kompetence og ansvar. Forretningsgangene skal anvendes som retningslinjer for den økonomiansvarlige næstformand, formandskabet, forretningsudvalget og andre beslutningsorganer med økonomisk ansvar, når konkrete økonomiske beslutninger skal træffes. Regnskab og bogføring Studenterrådet har et gældende regnskab for organisation. Regnskabsåret følger kalenderåret. Studenterrådets regnskab bogføres i det online regnskabsprogram E-conomic og varetages af Studenterrådets bogholder. Studenterrådet har et budget tilknyttet hvert regnskabsår. Budgettet vedtages af den aftrædende bestyrelse, men kan revideres løbende af den siddende bestyrelse. Studenterrådets bestyrelse behandler det revisorgodkendte årsregnskab for det forgangne år senest i 2. kvartal, og dette skal herefter være tilgængeligt for alle på Studenterrådets hjemmeside. Bilag til årsregnskab opbevares i minimum 5 år efter regnskabsaflæggelse. 1

2 Dertil aflægger Studenterrådets bestyrelse et revisorgodkendt tilskudsregnskab til RUC, hvor udgifter og eventuelle indtægter vedrørende de tildelte tilskud fremgår. Tilskudsregnskabet skal ligeledes være tilgængeligt for alle på Studenterrådets hjemmeside efter at være blevet behandlet af Studenterrådets bestyrelse og RUC. Håndtering af likvide midler Studenterrådet benytter Arbejdernes Landsbank, hvor organisationen har en hovedkonto samt en sekundær konto til indbetalinger af kontantbeløb og betaling af gebyrer. Studenterrådet er ansvarlig for ovenstående to konti. Derudover er der tilknyttet 1 konto til RUCsport i Studenterrådets bankaftale, hvorfra RUCsport driver deres økonomi. Yderligere er der tilknyttet 3 konti til hhv. SAMrådet, NICErådet og HUMrådet og 15 konti til husfælleskaberne på RUC, som hver driver deres egen økonomi, og 15 rusvejledningskonti, som benyttes i forbindelse med rusvejledningen. Studenterrådet er udelukkende regnskabsmæssigt ansvarlig for de to konti med Studenterrådets egne likvide midler. Det tilstræbes at Studenterrådet har en likviditetsbeholdning på mindst kr. For at holde løbende kontrol med Studenterrådets likvider, udarbejdes et likviditetsbudget for hvert regnskabsår. Det tilstræbes, at den økonomiansvarlige næstformand gør regnskabsstatus og ajourfører bogføringen i samarbejde med bogholderen en gang om måneden og som minimum ved udgangen af hvert kvartal. Studenterrådet tilstræber at have så lidt kontantbetaling som muligt og køre så mange transaktioner som muligt over banken eller via Studenterrådets hjemmeside. Kontantoverførsler kan ske i forbindelse fester, rustursbetalinger og større events så som Russeminar, beretningsweekender, politikkonferencer mm. Alle kontanter opbevares i et aflåst pengeskab på formandskabets kontor, som kun formandskabet har adgang til og indleveres hurtigst muligt i banken. I forbindelse med afhentning af byttepenge, underskriver den økonomiansvarlige næstformand en engangsfuldmagt til vedkommende, som afhenter byttepengene, hvori beløb, dato og fulde navn på vedkommende fremgår. Studenterrådet har en døgnboksaftale med Arbejdernes Landsbank, hvor der kan indleveres kontanter i forbindelse med fester, arrangementer og rusvejledningen. Den økonomiansvarlige næstformand har koden til døgnboksen og døgnboksposer opbevares på Studenterrådets kontorer. Studenterrådet har dankortterminaler tilknyttet Studenterrådets sekundære konto med i alt to forretningsnumre tilknyttet. Disse benyttes til afholdelse af events og i løbet af rusvejledningen. 2

3 Økonomiske kompetencer og ansvar Bestyrelsen Bestyrelsen er den øverste økonomiske myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen vedtager og reviderer Studenterrådets budget samt vedtager Studenterrådets regnskab. Studenterrådets bestyrelse får en økonomisk status forelagt kvartalsvis af den økonomiansvarlige næstformand og derudover efter ønske. Efter tiltrædelse i februar vedtager bestyrelsen udspecificerede budgetter for udvalgene og eventuelle arbejdsgrupper efter indstillinger fra de økonomiansvarlige i udvalgene og arbejdsgrupperne. Bestyrelsen kan yderligere eftergive gæld fra debitorer. Forretningsudvalget Forretningsudvalget kan træffe beslutninger om anvendelsen af de afsatte midler indenfor budgettet. Forretningsudvalget kan træffe beslutninger om anvendelsen af midler udenfor budgettets poster i sager, som ikke kan afvente møde i bestyrelsen. Dog kan forretningsudvalget ikke træffe beslutninger, som ikke er bundlinjeneutrale. Sådanne beslutninger skal senest forelægges bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde. Træffes beslutninger for et samlet beløb over kr. skal bestyrelsen godkende FU s forslag til budgetrevidering eller vedtage deres egen, hvilke ikke kan ændre på budgettets bundlinje. Formandskabet Studenterrådets formandskab tegner Studenterrådet jf. vedtægternes 21. Det er dermed også formandskabet der indgår kontraktlige forhold. Formandskabet har prokura og kan tildele prokura. Et enigt formandskab kan træffe økonomiske beslutninger i sager, som ikke kan afvente møde i forretningsudvalget. Sådanne beslutninger skal senest tages op i forretningsudvalget på næstkommende forretningsudvalgsmøde. Dog kan formandskabet ikke revidere budgetposter med mere en kr. Den økonomiansvarlige næstformand Den økonomiansvarlige næstformand varetager den daglige økonomiske drift indenfor de vedtagne forretningsgange samt det vedtagne budget. Den økonomiske næstformand betaler regninger og overfører penge, hvis bogholderen ikke har mulighed for det, og godkender oprettede betalinger i netbank, bogføring og lønoverførsler. Den økonomiansvarlige næstformand har A-adgang til Studenterrådets konti, hvilket vil sige, at denne kan oprette og godkende betalinger alene. Den økonomiansvarlige næstformand kan ligeledes tildele og godkende prokura over bankkonti til økonomiansvarlige i fagråd, medlemsforeninger, rusgrupper og husfællesskaber. 3

4 Den økonomiansvarlige næstformand kan desuden træffe økonomiske beslutninger i sager, som ikke kan afvente møde i formandskabet. Sådanne beslutninger skal senest tages op i formandskabet på næstkommende formandskabsmøde. Dog kan denne ikke revidere budgetposter mere end kr. Bogholder Studenterrådet har en bogholder ansat igennem Det Administrative Fællesskab (DAF), som honoreres for at varetage den daglige bogholderfunktion for Studenterrådet. Bogholder står for følgende administrative opgaver: o Oprettelse af overførsler i netbank, som godkendes af den økonomiansvarlige næstformand o Bogføring af finansbilag og betalinger via hjemmesiden o Bogføring af kontingentbetalinger o Administration af lønprogrammet Danløn og lønoverførsler, som godkendes af den økonomiansvarlige næstformand o Indberetning af honorarer o Løbende afstemning af SKAT og AM-bidrag o Udsending af fakturaer efter aftale med den økonomiansvarlige næstformand o Debitoropfølgning o Klargørelse af materiale til revision og årsregnskab Udover disse specifikke opgaver forventes det, at bogholder agerer faglig sparringspartner på det økonomiske område for den daglige ledelse, særligt for den økonomiansvarlige næstformand. Især i forbindelse med overlevering til en ny økonomiansvarlig næstformand i februar samt ved aflæggelse af årsregnskab i slutningen af regnskabsåret. Bogholderen har adgang til at oprette betalinger i en kuvert, men ikke har myndighed til at godkende overførsler. Den kritiske revision Den kritiske revision vælges på generalforsamlingen jf. vedtægternes 24 og 25. De kritiske revisorer kommenterer på regnskabet og på de økonomiske dispositioner der er foretaget i løbet af året. Herudover kan den økonomiansvarlige næstformand rådføre sig med den kritiske revision i løbet af året i sager, hvor der er brug for dette. Den kritiske revision fører dertil løbende tilsyn med organisationens bogholderi samt de i organisationen trufne økonomiske beslutninger i forhold til de økonomiske forretningsgange. 4

5 Såfremt den kritiske revision har mistanke om uoverensstemmelser i bogholderi eller økonomisk praksis meddeles dette forretningsudvalget. Udvalg Udvalgenes overordnede budgetrammer fastlægges i Studenterrådets budget af afgående bestyrelse. Efter tiltrædelse af ny bestyrelse, vedtager denne udspecificerede budgetter for udvalgene indenfor de givne rammer. De udvalgsansvarlige træffer selv økonomiske beslutninger indenfor rammerne af budgettet i dialog med økonomiansvarlige næstformand. Udvalgsansvarlige er ansvarlige for at overholde de enkelte udvalgsbudgetter, at føre løbende regnskab og at afgive status til økonomiansvarlige næstformand kvartalsvis. Arbejdsgrupper/aktiviteter Arbejdsgrupper og projektansatte i forbindelse med rusvejledningen, BW, Roskilde festival eller andet er ansvarlige for økonomistyringen indenfor deres respektive vedtagne budgetramme. De økonomiansvarlige laver selv et udspecificeret budget indenfor rammerne af budgettet, som skal godkendes og løbende følges op på af den økonomiansvarlige næstformand. Økonomiansvarlige er ansvarlig for at overholde budgettet, at føre løbende regnskab og at afgive regnskabsstatus til økonomiansvarlige næstformand kvartalsvis udover den løbende opfølgning. Kompetencebeskrivelser Så vidt muligt skal beslutninger i Studenterrådet altid træffes af den højeste myndighed, hvilket også er gældende for indenfor økonomien. Udover dette gælder følgende præciserede retningslinjer for retten til at foretage beslutninger indenfor bestyrelsens vedtagne budget: Organ Økonomiansvarlig for udvalg, arbejdsgrupper og projektansatte. Den økonomiansvarlige næstformand Formandskabet Forretningsudvalget Bestyrelsen Beslutningskompetence Økonomiske beslutninger indenfor udvalgs/aktivitetsbudgettet. Må ikke overskride eget budget. Økonomiske beslutninger indenfor budgettet samt mindre revideringer på højst kr. af budgetposter i hastesituationer, hvor beslutningen ikke kan udsky des til et formandskabsmøde. Tegner Studenterrådet og har ret til at meddele prokura og uddele fuldmagt til enkeltstående personer. Økonomiske beslutninger indenfor budgettet samt revideringer på højst kr. af budgetposter i hastesituationer, hvor beslutningen ikke kan udsky des til et forretningsudvalgsmøde. Økonomiske beslutninger indenfor budgettet samt bundlinjeneutrale budgetrevideringer på højst , der ikke kan udsky des til et bestyrelsesmøde. Enhver økonomisk beslutning indenfor eventuelle rammer 5

6 Generalforsamlingen lagt på generalforsamlingen. Vedtager Studenterrådets arbejdsplan. Denne bruges af besty relsen, når der skal udarbejdes et budget, da den fastsætter aktiviteter og prioriteter for vedrørende budgetår. Betalingskort Studenterrådet har et betalingskort, som den økonomiske næstformand råder over og kan udlåne. Betalingskortet er direkte tilknyttet Studenterrådets hovedkonto. Betalingskortet må kun anvendes til udgifter, der er relevante for organisationen og kun efter aftale med økonomiansvarlige næstformand. Der skal altid afleveres bilag for transaktioner med betalingskortet til den økonomiansvarlige næstformand efter endt brug. Denne kontrollerer at bilagsbeløb og transaktion stemmer overens og anfører på bilaget hvor dette skal bogføres. Såfremt det ikke er muligt at aflægge bilag eller på anden vis dokumentere udgiften, kan økonomiansvarlige næstformand udsende en faktura til den ansvarlige for transaktionen, hvis der er mistanke om, at betalingskortet er blevet brugt til udgifter som ikke er relevante for organisationen. Såfremt betalingskortet skal udlånes i en længere periode i forbindelse med større arrangementer eller aktiviteter, indgås en skriftlig aftale om retningslinjer og beløbsgrænse i forbindelse udlån af betalingskortet med økonomiansvarlige næstformand inden kortet udlånes. Her skriver kortholder under på, at han/hun personligt hæfter for alle transaktioner med betalingskort, og at han/hun forpligter sig til at aflevere dokumentation for transaktionerne. Kortholder har 1 uge fra brugen af kortet til at afregne transaktionerne ved aflæggelse af bilag til økonomiansvarlig næstformand. Udlæg og refusion Det er muligt at få refunderet udlæg afholdt i forbindelse med Studenterrådets aktiviteter ved aflevering af udfyldt udlægsseddel samt gyldigt bilag. Såfremt der ikke kan fremskaffes gyldigt bilag, kan den person der har lavet udlægget i stedet udfylde en tro-og-love-erklæring. Udgiften skal være aftalt med formandskabet eller den ansvarlige for aktiviteten/budgetposten inden afholdelsen, den skal være af en rimelig størrelse og ligge indenfor budgetrammen. Den udfyldte udlægsseddel med vedhæftet bilag afleveres til udvalgsansvarlige eller økonomiansvarlige i arbejdsgruppe/koordinationsgruppe, som kan føre det til eget regnskab. Herefter afleveres udlægssedlen til økonomiansvarlige næstformand, som anfører, hvor udgiften skal bogføres og afleverer den til bogholder. Der skal søges refusion i samme kalendermåned som udlægget er afholdt, medmindre andet er aftalt med den økonomiansvarlige næstformand. Hvis ovenstående ikke overholdes, kan refusionen ikke garanteres. 6

7 I særlige tilfælde kan der overføres udlæg på forhånd til personer, som ikke er i stand til selv at lægge ud for udgiften. I dette tilfælde afleveres dokumentation for udgift senest 1 uge efter denne er afholdt og der afstemmes beløb umiddelbart derefter. Rejserefusion Der kan ydes rejserefusion i forbindelse med afholdelse af seminarer, møder eller ekstern repræsentation, som er relevante for Studenterrådets aktiviteter, hvis dette er aftalt med økonomiansvarlige før rejsen afholdes. Pladsbilletter eller lignende tillæg, der ikke er nødvendige for rejsens gennemførsel dækkes ikke. Taxakørsel dækkes kun i særlige tilfælde efter forudgående aftale med økonomiansvarlige næstformand, og det skal orienteres herom på næstkommende forretningsudvalgsmøde. Udsending af fakturaer Bogholder udsender fakturaer igennem bogføringsprogrammet E-conomic efter aftale med økonomiansvarlige næstformand. Der er som udgangspunkt 14 dages betalingsfrist på Studenterrådets fakturaer medmindre andet er aftalt med økonomiansvarlig næstformand. Rykkerprocedure Ved manglende betaling af fakturaer udsendt af Studenterrådet udsendes 1. påmindelse, når betalingsfristen er overskredet med 14 dage. Hvis der ikke er betalt 21 dage efter betalingsfristen er overskredet, udsendes 2. påmindelse og varsling om rykkergebyr. Hvis fakturaen stadig ikke er betalt 28 dage efter betalingsfristen påregnes der 100 kr. i rykkergebyr. Herefter udsendes yderligere 2 rykkerskrivelser med 14 dages mellemrum, hvorefter sagen tages op i formandskabet. Medlemskontingenter Medlemskontingenter til Studenterrådets medlemskab fastsættes på generalforsamlingen og opkræves via hjemmesiden. Det er i særlige tilfælde muligt at betale via dankort ved udfyldelse af en indmeldelsesblanket, men en indmeldelse i Studenterrådet kan ikke efterfaktureres. Hver måned ajourføres medlemsdatabasen og der bestilles medlemskort til nye medlemmer efter afstemning af kontingenttransaktioner og godkendelse af den økonomiansvarlige næstformand. Medlemskontingent til Studenterrådets øvelokale kan kun indbetales på hjemmesiden og medlemskabet gælder for 6 måneder fra betalingsdatoen. Hver måned ajourføres øvelokaledatabasen af organisationsmedarbejderen og transaktioner på hovedkontoen afstemmes 7

8 af den økonomiansvarlige næstformand. Organisationsmedarbejderen har alene ansvar for og kompetence til at tildele og fratage øvelokalets medlemmer adgang gennem nøglekontoret. Det er muligt at betale medlemskontingent til medlemsforeningen RUCsport via Studenterrådets hjemmeside. Hver måned ajourføres indmeldelser i RUCsport og efter afstemning af transaktioner, overføres det skyldige beløb til RUCsports konto. Udlån af Studenterrådets udstyr Det er muligt at låne Studenterrådets udstyr eller ejendele i forbindelse med arrangementer eller aktiviteter, som kommer de RUC-studerende til gode. Overordnet gælder, at der skal være indgået en aftale med en fra formandskabet om udlånet før dette udlånes, og at en fra formandskabet godkender, at udstyret/ejendelene er i samme stand ved tilbagelevering som ved udlån. Nedenfor er anført mere specifikke retningslinjer ved de ejendele som oftest udlånes: Øvelokalet eller øvelokalets udstyr Der kan i særlige tilfælde, og kun i forbindelse med Studenterrådets egne aktiviteter, udlånes udstyr fra øvelokalet og/eller øvelokalet kan stilles til rådighed uden krav om betaling. I disse tilfælde indgås en skriftlig kontrakt mellem øvelokalekoordinator, den økonomiansvarlige næstformand og låneren, hvori udlånsperioden, formålet med udlånet og en optegnelse af det udlånte udstyr fremgår. Låneren skriver under på, at denne hæfter personligt for beskadiget eller mistet udstyr i udlånsperioden. Øvelokalekoordinator godkender udstyrets stand og/eller øvelokalet ved aflevering og orienterer økonomiansvarlig næstformand om dette. Studenterrådets elhund (Morten) Studenterrådets elhund kan udlånes i forbindelse med aktiviteter, som kommer de RUCstuderende til gode efter aftale med en fra formandskabet. Studenterrådets formandskab nedsætter en nærmere procedure for hvordan og på hvilke vilkår, lån af elhunden foregår på. Elektronik (projektor, kamera etc.) og andet Studenterrådets udstyr/ejendele kan udlånes i forbindelse med aktiviteter, som kommer de RUCstuderende til gode. Udlånet aftales med en fra formandskabet, og der underskrives en kontrakt, hvori formål med udlånet, udlånsperioden og en optegnelse over det udlånte fremgår. I kontrakten fremgår det, hvorvidt låner skal erstatte udstyret, hvis det beskadiges eller mistes under udlån eller ej. Det noteres på en liste på formandskabets kontor hvad der udlånt, hvornår det er udlånt, og hvem der har lånt det. 8

9 Mobiltelefoner Studenterrådets mobiltelefoner udlånes primært til Studenterrådets Roskilde festival koordinatorer i forbindelse med afviklingen af Roskilde festival. Formandskabet kan periodisk udlåne mobiltelefoner til andre personer i forbindelse med særlige aktiviteter, som er relevante for Studenterrådet. Ved udlån af mobiltelefoner indgås skriftlig aftale herom, hvori retningslinjer og eventuelt beløbsgrænse fremgår. Vurderes det at mobiltelefonen udlånt af Studenterrådet er blevet anvendt til private formål kan låneren faktureres for de privat relaterede emner. Hvis telefonen mistes eller beskadiges i forbindelse med udlån dækker låneren selv udgifterne til køb af en tilsvarende mobil eller reparation af Studenterrådets mobiltelefon. Udlån af privatpersoners udstyr til Studenterrådet I forbindelse med Studenterrådets aktiviteter kan privatpersoner udlåne relevant udstyr til Studenterrådet, eksempelvis ipads, kameraer eller andet, hvis dette vurderes nødvendigt for aktivitetens gennemførsel, og hvis ikke Studenterrådet ejer til det nødvendige udstyr selv. Nødvendigheden af udlånet af udstyret vurderes så vidt muligt af forretningsudvalget og ellers formandskabet, og derefter indgås en skriftlig aftale med økonomiansvarlig næstformand, hvori formålet med projektet og perioden for udlånet anføres sammen med en optegnelse af alt udlånt udstyr. Hvis udstyret bliver beskadiget eller mistes i løbet af udlånsperioden dækker Studenterrådet erstatning eller reparation på billigst mulige måde. Opbevaring af privatpersoners udstyr eller ejendele på Studenterrådets kontorer uden en skriftlig indgået aftale om udlån af dette til Studenterrådet, er udelukkende på ejernes eget ansvar. Ansættelser og udbetaling af løn og honorarer Studenterrådet kan ansætte medarbejdere til at understøtte det daglige arbejde og drift af organisationen. Specifikke og tids- eller projektbegrænsede opgaver, som er relevante for Studenterrådets drift eller aktiviteter, kan honoreres med engangshonorarer. Derudover kan Studenterrådet frikøbe enkeltpersoner til at varetage særlige ansvarsområder i forbindelse med Studenterrådets drift og aktiviteter. Frikøbet kan enten være i form af en timesats, som til ansatte, eller et honorar, evt. udbetalt i rater. Budgetrammerne for ansættelser, frikøb og honorarer vedtages i budgettet. Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne samt beløb for frikøb og definerer de overordnede arbejdsopgaver for fastansatte samt projektansatte medarbejdere. Bestyrelsen fastlægger så vidt muligt, hvilke specifikke opgaver som skal honoreres med engangshonorarer, ellers fastsættes dette af forretningsudvalget indenfor 9

10 den overordnede budgetramme. Ansættelses- og medarbejderansvar ligger hos formandskabet og varetages i det daglige af den fra formandskabet, som er sekretariatsleder. Ved aftrædelse fra tillidspost eller ansvarsområde ophører udbetalingen af løn eller honorar øjeblikkeligt med sidste udbetaling i den måned, hvor arbejdet er ophørt. Ved opsigelse eller fyring af medarbejdere ophører udbetaling af løn i overensstemmelse med kontrakten. Ansættelser eller honoreringer i forbindelse med specifikke aktiviteter eller ansvarsområder bogføres på det konkrete budget. Frikøb og tidsubegrænsede ansættelser bogføres selvstændigt. Indeholdte skatter og AM-bidrag opgøres selvstændigt og afregnes med SKAT månedligt og indberettes ligeledes månedligt gennem lønprogrammet. Kontrakter Ved ansættelser (både faste og projektrelaterede) i Studenterrådet, underskrives der ansættelseskontrakt mellem Studenterrådet og den ansatte. Kontrakten underskrives i udgangspunktet af den sekretariatsansvarlige fra formandskabet, men kan også underskrives af det øvrige formandskab. Ved vederlag af personer, underskrives der en samarbejdsaftale mellem Studenterrådets formand samt den pågældende person. Aftalen revideres af formandskabet og forhandles med de involverede parter ved tiltrædelse. Kontrakterne opbevares i fysisk form i et aflåst pengeskab på formandskabets kontor og i elektronisk form i formandskabets Dropbox i en beskyttet mappe. Debitorer Der foretages debitoropfølgning ved udgangen af hvert kvartal som minimum. Debitoropfølgningen foretages af bogholder, som orienterer den økonomiansvarlige næstformand. 10

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes.

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Foreningsvedtægter for Medarbejderforeningen Frode

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere