Rued Langgaard: Symfoni nr. 13 Undertro (BVN 319)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rued Langgaard: Symfoni nr. 13 Undertro (BVN 319)"

Transkript

1 RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION SAMFUNDET Rued Langgaard: Symfoni nr. 13 Undertro (BVN 319) Kritisk førsteudgave ved Ole Ugilt Jensen Revisionsberetning Kilder A. Partitur. Autograf B. Skitser C. Fragmenter uden noder A. Partitur. Autograf Det Kongelige Bibliotek. Rued Langgaards Samling, RLS 29,1. Blækrenskrift; enkelte autografe tilføjelser og rettelser med blæk, blyant og farvestift; s. 123 kompletteret med fremmed håndskrift; desuden nogle få tilføjelser og kommentarer i blyant og farveblyant med fremmed hånd (antagelig nodeskriver). Proveniens: Danmarks Radio Nodebiblioteket. Afleveret til KB i Titel: [udraderet:] II. Del / [overstreget:] Dagen Dateret ved begyndelsen (første nodeside): 12/2 47 dateret og signeret til slut: Rued Langgaard Hälsingborg d. 16 Juli 1947 (Villa Kullabo ) 66 blade, cm; 129 beskrevne sider; paginering: titelside, 1 blank side, 1-128, 2 blanke sider. Indbundet i halvbind med rygtitel Rued Langgaard Symfoni nr. 13 Undertro og Frederik IX s monogram (Det Kongelige Bibliotek). Papirtype: Hug & Co. Nr. 30, 30 linig. Note. Forsynet med KB s tilskrift på titelside og som overskrift: Rued Langgaard: Symfoni nr. 13 Undertro. Efter sidste takt s. 128 står med RLs håndskrift (farvestift): Straks videre B. Skitser Det Kongelige Bibliotek. Rued Langgaards Samling (RLS). Der er identificeret skitser til følgende dele af symfonien: takt datering kilde B1, B B B B ? B B udat. B8 974 ff.? okt. 1949? B9 1. RLS 23,34; blæk og blyant. Overskrift: Sørgemarch (3) Symfoni No 8; dateret til slut: Ermo [d.e. Villa Ermo ]. 19/ blad, 23,5 27 cm; 2 beskrevne, upaginerede sider. Indhold: t Noteret på to systemer. Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 13 (BVN 319) Side 1 af 11

2 2. RLS 23,35; blæk og blyant. Overskrift: (2) Marcia funebre [tidligere betegnelse: Sørgemarsch] Datering ved begyndelsen: Komp. Foraar 1926 (Maj?); dateret til slut: Ermo Helligtrekongersaften blade, 34,5 27 cm; 6 beskrevne sider pagineret 1-6. Indhold: t noteret i particelform på fire systemer. Note. Rummer marc.-angivelser over melodistemmen t og i tilsvarende passager; disse er udeladt af A undtagen i t (hvor de dog ikke er anført så tæt som i skitsen). 3. RLS 29,2; blæk Overskift: Til Symfoni No 13 (Mellemsats)[tidligere overskrift udraderet, ulæselig] Datering ved begyndelsen: December blade, 22,5 33,5 cm; 2 beskrevne sider (s. [1] og [4]), upagineret. Indhold: t noteret på to systemer (s. [1]) samt (s.[2]): Koda (33 t.), ikke benyttet i symfoni nr. 13. Note: Formodentlig identisk med det RLS 54,3 nævnte Udkast til en Ouverture (B-dur). Dec ; skitsen fortsættes på B4. Kilden har mf i t. 677, cresc. begynder i samme takt og i t. 680 anføres f. Jfr. B6. 4. RLS 134,17; blyant, blæk Uden overskrift; udateret [dec. 1943? fortsættelse af B3] 1 blad, cm; 2 beskrevne sider, upagineret. Indhold: t findes på bladets ene side noteret på to systemer (slutningen af t. 741 til 743 er tilføjet med blæk ved indlemmelsen i symfoni nr. 13). Bladets anden side indeholder skitse til samlemelodi dat. 13/ RLS 29,3; blæk Uden overskrift; dateret ved begyndelsen: 9/ blade, 34,5 27 cm; 6 beskrevne sider, folieret 1-3 (s. [2], [4] og [6] uden paginering). Indhold af de tre paginerede sider: t noteret på to systemer. De tre upaginerede sider indeholder bidrag til andre værker. Note. De sidste takter p. 3 (t efterfulgt af Tempo 1 er antagelig tilføjet ved indlemmelsen i symfoni nr. 13). Rummer enkelte marc. og dynamiske kiler, som ikke findes i A samt et stringendo t. 456, som må antages at være udeladt med føje af RL. Afsnittet t betegnes Andante moderato og rummer enkelte betydende dynamiske angivelser, som mangler i A. 6. RLS 29,4; blæk Overskrift: Symfoni nr 13; i venstre margen påskriften De Riber-Strenge samt citat fra folkevisen Kong Valdemar og hans Søsterdatter. Dateret ved begyndelsen: 3/ blade, 34 25,5 cm; 2 beskrevne sider, folieret 1-2. Indhold: t Noteret på to systemer. Note. Synes at være den tidligste skitse, som er blevet til med direkte henblik på symfoni nr. 13. Takt overlapper B3. Følgende varianter af interesse bemærkes: Afsnittet t. 605 ff. betegnes Allegro amabile; ved t. 677 anføres tempoet Vivace; styrkegraden i t. 677 er mp, der er tydeligt tutti cresc. i t. 679, men i øvrigt mangler dynamiske angivelser. 7. RLS 122,73 [blad 2]; blæk Titelpåskrift: Bertran de Born / [overstreget: Epilog til Symf Nr 7 ] / Symfoni Nr. 13 / Skitser fra 1925, 26, 45 og 46 / Det renskrevne Partitur skal engang sluttes i Hälsingborg! Febr blad, cm; 2 beskrevne sider, upagineret. Titel og skitse findes på bladets ene side; den anden rummer bidrag til andet værk. Indhold: t betegnet Slut; Noteret på to systemer. 8. RLS 29,5; blyant og blæk Påskrift: Slutningen i Nr 13 Skal slutte med Dominantaccord Fdur. Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 13 (BVN 319) Side 2 af 11

3 Udateret. 1 blad, cm; 2 beskrevne sider, upagineret. Skitsen findes på s. [1]; s. [2] rummer blot påskriften Styxdage. Indhold; t samt en ikke benyttet skitse betegnet Slut og Koda (11 t.) 9. RLS 132,15 [blad 1]; blæk Overskrift: Symf 13 Udateret; tilføjet på et titelblad dateret oktober blad, 33,5 26,5 cm; upagineret (titelside til sangen I Bjerget, BVN 392). Indhold: 2-3 takter noteret på to systemer og forsynet med bemærkningen skal indføres; måske et forslag til ændring i piccolofløjtestemmen t. 974 ff.; musikken er dog ikke i overensstemmelse med partituret. C. Fragmenter uden noder Det Kongelige Bibliotek. Rued Langgaards Samling. 1. RLS 122,85 [blad 1] Nederste tredjedel af titelblad med påskriften: for Orkester (og Orgel) / af / Rued Langgaard / Instr. sluttet i Hélsingborg 16 Juli blad, 8 26 cm; bladets anden side rummer en kor-altstemme i RLs håndskrift. 2. RLS 122,73 [blad 1]; blæk Side med titel- og mottoforslag: [overstregede titelforslag: Cenotaphium, Drømmeborg, Initiàtio eller?under Stjernerne ] Symfoni No. 13. Motto: Tænk kun paa de lykkelige Timer [overstreget: eller Husk kun de lyse Dage ] Paabegyndt Sept 1946 i Ribe. [ ] 1 blad, cm; bladets anden side rummer bidrag til andet værk (BVN 305). Redaktionsgrundlag Udgaven er baseret på værkets hovedkilde, det renskrevne partitur (kilde A). Partier i afskrift med fremmed hånd (t , trompeter og basuner t ) samt notater og bemærkninger indføjet af nodeskrivere eller andre forud for uropførelsen 1970 lades ude af betragtning. Skitserne er næsten alle af ufuldstændig og præliminær karakter og uden autoritativ kildeværdi. Kilderne er dog undersøgt, navnlig de steder, hvor hovedkilden er uklar eller mangelfuld, med henblik på verificering og komplettering af især artikulation og dynamik. Retningslinjer for udgaven Udgiverens tilføjelser og rettelser er typografisk markeret i partituret ved hjælp af skarpe parenteser; tilføjede buer er dog angivet med brudt streg og bueændringer som en kombination af hel og brudt streg. Orienteringsfortegn i runde parenteser skyldes udgiveren. Faste fortegn for klarinetter er tilføjet af udgiveren. Redaktionelle kommentarer samt oplysninger om forhold, der ikke er typografisk markeret i udgaven, findes i noterne nedenfor. Der er foretaget stiltiende komplettering for så vidt angår manglende triolangivelser og nodepunkteringer. Afstemning af uegalt anbragte foredragsbetegnelser, dynamiske angivelser og spilletekniske anvisninger er i almindelighed foretaget uden videre. Særligt om komplettering og egalisering Marcato og staccato Det er karakteristisk for hovedkilden, at marcato- og staccato-angivelser er strøet ud over partituret med løs hånd og på en sådan måde, at notationen sine steder fremstår uklar eller mangelfuld. Der kan være tale om situationer, hvor udgiveren blot kan tilføje åbenlyst manglende angivelser; men ganske ofte er komponistens Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 13 (BVN 319) Side 3 af 11

4 intention uklar, og i disse tilfælde må udgiveren foretage et valg mellem to eller flere, hver for sig plausible løsninger. Der er foretaget systematisk redaktionel komplettering af staccato og marcato-angivelser i det omfang udgiveren har kunnet finde kildemæssigt belæg herfor i den umiddelbare kontekst eller i gentagelser andetsteds i værket. Kun undtagelsesvis er passager egaliseret ved at udelade en artikulationsangivelse i kilden. Vanskelighederne knytter sig især til den vertikale komplettering, fx mellem instrumentgrupper og mellem unisone, melodiførende stemmer. Langgaards praksis på dette punkt er ikke éntydig, og man kan ikke generalisere fra ét værk til et andet. Nogle eksempler kan belyse de typiske problemer, udgiveren står over for i symfoni nr ) Komplettering af unisone stemmer med sporadiske marcato-angivelser: t Violiner og bratscher spiller i oktaver og ledsages på skift af obo, klarinet og fagot. Fra t. 500 mangler marc. i bratsch-stemmen, og i blæserstemmerne findes kun marcato i obo 1 og fagot 1 i t. 497 samt i klarinet 1, t Bratschstemmen kan uden videre kompletteres, og udgiveren har valgt også at komplettere blæserstemmerne med belæg især i de eksisterende marcatoer i klarinet 1. Hvor strygere og blæsere spiller unisone, melodiførende stemmer er det dog ganske ofte sådan hos Langgaard, at marcato-angivelser kun findes i strygerstemmerne. 2) Komplettering bagud : t. 458, 462, 466, 470, 471, 472 Piccolo og fløjter hhv. oktaverer og spiller unisont med violin 1 i disse takter. Først fra t. 470 noterer RL marcato i blæserne på node 3. I t. 466 findes dog et marcato i piccolo-stemmen, og dette taler for, at en egalisering af notationen tilbage fra t. 458 kan være rigtig. 3) Komplettering fremad : t. 195, 197, 203, 205, 227, 229, 235, 237 De otte blæsertakter er parallelle, men marcato anføres kun første gang, dvs. i t. 195 samt i obo 1, t. 197 (diminuendoet er langt mere konsekvent anført, men mangler dog i næsten alle stemmer t. 235 og 237). Udgiveren anser det for sandsynligt, at RLs intention er, at akkorden skal spilles marcato (i mp), og alle stemmer er kompletteret ud fra dette synspunkt. 4) Stemme/instrumentspeficikke marcato-angivelser Marcato anføres t i horn og i cello og/eller kontrabas (notationen er ikke klar i kilden), men ikke i fagot og tuba. Udgiveren har kompletteret parallelstederne t og tilsvarende, idet det formodes, at RL på dette sted kun ønsker horn og dybe strygere fremhævet. Passager, der gentages Passager, der gentages, er redaktionelt kompletteret (vice versa) og notationsmæssigt egaliseret, sådan som det fremgår af følgende kommenterede oversigt. Symfoniens hovedmotiv/hovedtema Grundmotivet (t. 1-4) præsenteres i værkets forløb seks gange (første, tredje og fjerde gang med gentagelse). Motivet videreføres som tema på varierende måde undtagen fjerde og femte gang. Det komplicerede gentagelsesmønster fremgår af nedennævnte oversigt, hvor paralleltakter er opstillet lodret under hinanden. 1. gang: t : individuel fortsættelse 2. gang: gang: gang: gang: gang: t : individuel fortsættelse Parallelle takter er redaktionelt kompletteret, således at de fremstår ensartet. I følgende tilfælde er der dog tale om vekslende notation, som ikke kan egaliseres ved simpel komplettering, hvorfor kildens udsagn er bibeholdt i udgaven: Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 13 (BVN 319) Side 4 af 11

5 a) Første, tredje og fjerde gang, hvor motivet gentages, anføres en dynamisk ændring fra ff til f i vlc og cb i t. 305 og 580, mens der ikke er nogen angivelse i t. 8. De steder, motivet kun forekommer én gang, er der også vekslende angivelser: f således i t. 37 og 806, ff i t b) dim.-angivelsen i t. 10 er forskudt én takt i de følgende tre gentagelser (t. 40, 308, 583), mens den helt mangler femte gang og fremstår umotiveret kun i vlc 1 i t Sidstnævnte angivelse er udeladt af udgiveren. Variationerne kan meget vel skyldes den individuelle fortsættelse af motivet i de følgende takter. Udgiveren har bibeholdt en afvigelse i horn 1, som har p i t. 40 og dim. i paralleltakten 308 (dim. er redaktionelt tilføjet t. 10 og 583, hvor angivelse mangler i kilden). c) Der kan konstateres vekslende notation af fløjte 2. I t. 8-10, og (dvs. første, fjerde og femte gang) spiller instrumentet unisont med fløjte 1, mens det oktaverer piccolo-fløjten i t , og (altså anden, tredje og sjette gang). Passagerne t ~ t ~ t Symfoniens sidetemagruppe t gentages som t (dog uden klaver og med divergerende rytme i fløjte og violin t / ). Passagen gentages atter (nu i hovedtonearten F-dur og i ændret instrumentation) som t I de tre passager forekommer en række indbyrdes afvigelser, især af artikulationsmæssig art, uden at forskellene dog synes at være logisk eller musikalsk begrundet. Ud fra dette synspunkt har udgiveren tilstræbt så vidt muligt at egalisere notationen i de tre passager ved hjælp af redaktionel komplettering. Klaverstemmen (der forekommer første og tredje gang) falder til dels udenfor, idet der heri stedvis findes en vis notationsmæssig variation, som ganske vist virker ret tilfældig, men som heller ikke kan egaliseres ved simpel komplettering; sammenlign fx t med t Passagerne t ~ t En afvigelse er bibeholdt i udgaven: vibr. anføres ved passagens start t. 145; i gentagelsen er det rykket 6 takter længere frem til t Passagerne t (-603) ~ t (-674) ~ t (-766) ~ t (-975) Der er mindre instrumentationsforskelle: fra anden præsentation indføres en obligat orgelstemme i passagens slutning; fjerde gang medvirker klaver og bækkener. Passagen slutter/fortsætter parallelt første og anden gang (t svarer til t ) samt tredje og fjerde gang (t svarer til t ); sidste gang er orglet dog med. En del forskelligt noterede detaljer er bibeholdt i udgaven: a) styrkegraden er i passagens start noteret som fff med ff i enkelte stemmer; i t. 749 noteres ff i hele orkestret b) dybe strygere har fff i t. 598, men kun ff i t. 669 og 760 (ff tilføjet redaktionelt t. 968) c) pauker har sidste gang t. 967 cresc. molto, de andre gange kun cresc. d) obo 2-3 spiller t. 969 unisont med fløjter på taktens sidste fjerdedel; de øvrige gange (t. 599, 670 og 761) unisont med violin 1 Passagerne t ~ t ~ t Dynamiske kiler er noteret mangelfuldt og uregelmæssigt, men er kompletteret og afstemt af udgiveren. Passagerne t , I gentagelsen har RL ladet størstedelen af t , der udgør manuskriptets s. 123, stå med tomme takter, idet han forneden har skrevet Som S. 78. Han har dog indskrevet obo 1-3 og cl 1, men sidstnævnte kun til og med t En ubekendt nodeskriver har (efter RLs tid) udfyldt de tomme takter på grundlag af s. 78, men med en del fejl og mangler. Som kilde til denne passage i udgaven (t ) betragtes RLs autograftekst, kildens s. 78 (t ), med undtagelse af de ovennævnte obo- og klarinettakter, som allerede er indført af RL i gentagelsen. Det er uklarhed i notationen af marc. i passagen t. 654 (fra sidste fjerdedel) til t. 656 og i gentagelsen t Udgiveren har valgt at bibeholde kildens angivelser uændret første gang og komplettere gentagelsen, der ikke rummer nogen marc. overhovedet, i overensstemmelse hermed. Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 13 (BVN 319) Side 5 af 11

6 Passagerne t , De to passager er kompletteret vice-versa med følgende bemærkninger: Takt 679 er uden obo, t. 713 med obo. Styrkegraden er anden gang et niveau højere (f i vl 1-2 t. 708 ff.); det forekommer derfor tvivlsomt at gentage dim. og p fra t i t , hvor der ingen dynamisk forandring er noteret i manuskriptet. Udgiveren har undladt komplettering her, men det skal bemærkes at tr 1-2 begge steder har p (t. 683 og 717). En anden gentagelse har delvis sammenfald med den lige nævnte, idet melodistemmen i t (B-dur) repeteres i t (F-dur). Instrumentation og dynamik er forskellig i de to passager, men det forekommer relevant at gentage blæsernes marc. i t i paralleltakterne , hvor de mangler bortset fra et par tilfældige forekomster i t. 778 og 780. Noter Noterne omfatter ikke oplysninger om simpel redaktionel komplettering i analogi med den umiddelbare musikalske kontekst. Den komplettering og egalisering, der er foretaget i paralleltakter og passager som gentages, er beskrevet oversigtsmæssigt ovenfor, og er kun dokumenteret i noterne, når særlige forhold gør sig gældende. Komplettering, der er foretaget med støtte i skitsematerialet, er anført enkelte andre varianter af interesse i disse kilder er nævnt i kildebeskrivelserne ovenfor. takt stemme kommentar 3 tutti opr. noteret marc. rettet i A af RL til marcatissimo; rettelsen er ikke foretaget t. 7 (på samme manuskriptside i A) eller i nogen senere præsentation af motivet 10 vlc A har divisi a 3, men ved samtlige gentagelser (t. 39, 307, 582, 746, 808) er notationen således, at vlc 1-gruppen forbliver udelt, mens vlc 2 deler sig i to; t. 10 justeret i analogi hermed 11 fl 2 i t har RL i A blot noteret en bølgelinje i fl 2-systemet og skrevet som Fløjte 1; i t. 11 har han dog i fl 2 anbragt en hermed uoverensstemmende heltaktpause; takten udfyldt i overensst. med fl 1 15 tuba RL noterer heltaktspause, men i t. 16, efter sideskift i A, findes en tydelig overbinding til tonen C; t. 15 udfyldt i analogi med fag 2-3 og tr 1 23 vl 1 node 3: marc. ændret til fz i analogi med øvrige strygerstemmer 31 vl 1 node 1: stacc. udeladt i analogi med resten af orkestret 37 vlc 2 dobbeltgrebstegn udeladt og erstattet af arp. i analogi med t. 4 og t vl 1-2 node 1: rettet til i analogi med resten af orkestret (samme fejl rettet af RL i vla) 57 vl 1 node 2: overflødigt udeladt 68 pno marcato (over melodistemmen) tilføjet i analogi med t. 76, 84 og tr 1 node 1: marcatissimo er tilføjet af RL med rød farvestift i A, men kun denne første gang; redaktionel komplettering er foretaget t. 77, 335, 343 pno hh overstemme, node 1: marc. udeladt i analogi med t. 77, 85 og 852 (overflødiggjort af tilføjet marcato t. 68, jfr. note ovf.) 70, 71,74 pno fem overflødige for h udeladt 100 vla node 1: RL har marc. samt ff, der må formodes kun at gælde denne ene node; parallelstederne t. 366 og t. 883 har intet her; udgiveren antager, at det er i overensst. med RLs intention at forsyne noden med fz alle tre gange 117 cl 1, pno vh node 3 (akkord 3): rettet til (fejlnotation) 120 pno hh, vh akkord 1: marc. udeladt i analogi med t. 116 og fl 1, vlc, cb node 3: rettet til og manglende punktering af node 2 tilføjet (fejlnotation) Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 13 (BVN 319) Side 6 af 11

7 144 tutti dim.kile justeret mod venstre i analogi med t. 270, hvor dim. éntydigt er anbragt inden for takten 158 vl 1 node 3: fane mangler i A (ikke typografisk markeret i udgaven) 166 tutti dim. er justeret i analogi med vl 1 og vl 2; kilen er i A anbragt højst uregelmæssigt i t og i parallelstedet t ob 2 node 1: overflødigt udeladt fag 1-2 fag 2-3 ændret til fag 1-2 (RL anfører 2 Fagotter og noterer dem i fag 2-3-systemet; efter bladvending i A noteres instrumenterne t. 198 ff. på to systemer uden specifik angivelse) 212 cl 1 node 1: noteret h 1 rettet til c 2 i analogi med unison trb 2 og t vla p tilføjet redaktionelt i analogi med tuba t. 231 og cl 3, vlc, cb p tilføjet redaktionelt i analogi med tuba 239 ob 3 mf tilføjet redaktionelt i analogi med cl 2 t trb 1-2 altnøgle rettet til tenornøgle uden typografisk markering 245, 246 vla samklang 1: overflødige dobbeltgrebssignaturer udeladt 249 vla samklang 1: umotiveret marc. udeladt vl 1, vl 2 marc. tilføjet redaktionelt i analogi med t. 211 ff metronomtallet rettet fra 69 til 50 i analogi med t. 145; RL må ved en fejltagelse være kommet til at gentage det foregående metronomtal (t. 175) 287 cor 1 f-nøgle rettet til g-nøgle i analogi med t vl 2,1 cresc./dim. mgl. i A (stemmen er anført på separat system ligesom i t. 163, hvor cresc./dim. er anført) 292 tutti dim. er justeret i analogi med t. 166, vl 1 og vl 2; kilen er i A anbragt højst uregelmæssigt i t og i parallelstedet t vlc 1 node 2-3 (efterslagsnoder) rettet fra til i analogi med t. 4, 8, 37, etc fl 1 RL anfører i disse to takter som lille Fløjte (dvs. picc), men fortsættelsen i t. 307 viser, at denne angivelse skulle have stået i fl 2-stemmen, mens fl 1 skulle have været noteret ligesom i t (og t ); notationen bragt i overensst. hermed fl 2 RL anfører fejlagtigt som Fl. 1 i de to takter (jfr. noten ovf.); rettet til oktavering af picc i overensst. med t og t fag 1-2 overflødige buer med endepunkt i node 1 udeladt (t. 307 er første takt efter bladvending i A) 335 tr 1 node 1, marcatissimo: jfr. note til t timp tr forlænget fra t. 336 til t. 337 i overensst. med t. 71 og t tr 1 node 1, marcatissimo: jfr. note til t vla fz: jfr. note til t picc bue t. 372 node 1 til t. 374 node 2 ændret til to buer i analogi med cl samt t træ, cor 1, tuba node 3: rettet til (og manglende punktering tilføjet node 2) i analogi med strygere 406 tutti RLs Ingen ophold efter takten rettet til attacca fag 2 noder erstattet af pauser; i A er der i t. 421 noteret heltaktspause i fag 2 (kun fag 3 spiller), men efter bladvending i A er fag 2 i t noteret unisont med fag 3 på separat system; pausen i t. 421 opfattes som retningsgivende 434 cl 2 Solo anført ved taktens begyndelse udeladt (ikke relevant her) 444 timp pp tilføjet redaktionelt i analogi med strygere t vlc pp tilføjet redaktionelt i analogi med vl 1, vl 2, vla t cl 2, vla cresc. tilføjet redaktionelt i analogi med resten af orkestret (t. 451) 455 vla node 6: ais 1 omtydet til b 1 i analogi med node 2 og 4 (hvor fortegn dog mangler i A) samt unison ob 2 vlc node 6: fis 1 rettet til g 1 i analogi med node 2 og 4 samt unison ob 3 Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 13 (BVN 319) Side 7 af 11

8 457 str node 4: marc. tilføjet iht. skitsen B5, der anfører marc. over node 3 og 4 vl 1 node 4: overflødigt udeladt 458 picc, fl 1, fl 2 node 1: overflødigt udeladt node 3: marc. tilføjet i overensst. med t. 466 og ob 1 node 1: fz rettet til ffz i analogi med resten af orkestret cl 2, cl 3 node 3: fz rettet til ffz i analogi med resten af orkestret vl 2 node 4: overflødigt udeladt vlc, cb node 2: overflødige fortegn udeladt 459 fl 1-2 node 4: d 3 rettet til b 2 i analogi med picc og vl 1-2 ob 2 buens begyndelsespunkt rettet fra node 2 til node 1 i overensst. med t. 463 og t. 467 vl 1, vl 2 node 2: overflødigt udeladt 462 picc, fl 1, fl 2 node 3: marc. tilføjet i overensst. med t. 466 og t ob 2 node 2-3: bue tilføjet i overensst. med t. 466 og t. 470 tuba node 1: overflødigt udeladt vl 2 node 4: overflødigt udeladt 463, 467 ob 1, cl 1, fag 3, tr 2-3 artikulation og dynamik redaktionelt kompletteret i overensst. med t vlc 1 node 2: overflødigt udeladt 466 vl 1 node 2: kort cresc.kile under node 2 udeladt (findes ikke i paralleltakterne 458, 462, ) 471 ob 1 node 1-2: rytmen rettet fra til. i overensst. med t. 472 og i analogi med ob fag 2-3 marc. mgl. i fag 2 i A (noteret på separat system i kilden) 474 picc, cl 1 node 5: marc. udeladt; forekommer ikke i paralleltakterne 473, fag 2-3 marc. mgl. i fag 2 i A (noteret på separat system i kilden) 488 vla, vlc p tilføjet redaktionelt i analogi med cb t vlc, cb p tilføjet redaktionelt i analogi med cb t. 484 og cl 2-3 t vl 2,1 dim.-kile tilføjet iht. B5, der tydeligt angiver denne dynamiske videreførelse i t tutti pp tilføjet iht. B5 558 vla 2 node 4: overflødigt udeladt 562 vlc 1 cresc.kile tilføjet iht. B5 og i analogi med vl 1,2 og vl 2,1 563 vl 1,2 vl 2, vla p tilføjet iht. B5, der har p ved taktens anden fjerdedel, og i analogi med vlc 1 t. 562 og vl 1 t vla node 4: overflødigt udeladt 590 tr 2-3 tenutobuer tilføjet i analogi med t cl 2-3 node 1: enkeltstående marc. udeladt; forekommer ikke i paralleltakterne 593, 664, 665, 755, 756, 963, ob 1, ob 2, cl 1 p ændret til mp i analogi med øvrige træblæsere og med t. 633 og t ob 1 buens endepunkt ændret fra t. 608 node 1 til t. 607 node 3 pga tonegentagelser cor 3-4 node 1: ændret til. (uden typografisk markering i udgaven) 608 cl 1 node 3-4: dim. udeladt; forekommer ikke i øvrige blæsere og ikke i paralleltakterne 636 og 935 (alle steder er redaktionelt indsat cresc./dim-kiler i analogi med øvrige blæsere) cor 3-4 node 3: ændret fra helnode til punkteret halvnode (uden typografisk markering i udgaven) cor 1-2 cor 1- stemmen flyttet til cor 2 (dybdehorn) 615 cor 1 node 2: rettet til i analogi med ob og cl (uden typografisk markering i udgaven) 616 vla node 6: stacc udeladt i analogi med vl 1 t. 612, 614 og vla t cor 2 mp og cresc. tilføjet af udgiveren, da dynamiske angivelser mgl. i A 622 cl 3 umotiveret dim.kile under node 2-3 udeladt Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 13 (BVN 319) Side 8 af 11

9 628 ob 1, cl 3 taktens anden fjerdel: buen forkortet, således at tonegentagelsen på den følgende ottendedel kommer uden for buen 629 cor 1 overflødigt f i taktens begyndelse udeladt (efter bladvending i A) cor3, cor 4 notationen byttet om mellem de to stemmer (cor 4 er dybdehorn) 631 cor 2 bue fra node 1 til t. 632 node 1 udeladt i analogi med cl 3 og fag 2 (RL er kommet til at sætte en tenutobue her svarende til buerne i cor 1, 2 og 4) 635 ob 1 buens endepunkt ændret fra t. 636 node 1 til t. 635 node 3 pga tonegentagelser 636 cor 3-4 node 3: ændret til. (uden typografisk markering i udgaven) cor 1-2 cor 1- og cor 2-stemmerne ombyttet til og med t. 644 node 1 (dybdehorn og højdehorn) 642 vl 2 node 9: flageolet-angivelse tolket som en fejlskrivning for stacc. i analogi med t. 641 (korrigeret uden typografisk markering i udgaven) 643 vla node 2: overflødigt udeladt 647 fag 1 RL skriver som Fagot 3, men mener fag 2, hvilket fremgår af konteksten cor 1 stemmen flyttet fra cor 2 til cor 1 i analogi med t. 946 vla node 1: overflødigt udeladt vlc, cb node 7: overflødigt udeladt 648 fag fag 1, 3, vlc, cb node 1: overflødigt udeladt node 2: overflødigt udeladt 654 vl 1 overflødigt f anført over vl 1-systemet ved node 3 udeladt 662 vl 1 node 1: marc. udeladt (forekommer også t. 961, men ellers ikke i analoge takter og ikke i parallelpassagerne t , , ) org notationen ændret fra 1 til 2 i analogi med det øvrige orkester 673 messing dim. tilføjet redaktionelt i analogi med dim.kile og dim. i t trb 1 bindebue fra node 1 udeladt pga pause i t. 674 og i analogi med t triang tr rettet til umensureret tremmolo i analogi med t. 696 ff. 679 cl, fag, cor, vla, cresc.kile tilføjet iht. B6; det er uklart om dette cresc. også omfatter vlc, cb melodistemmen, men mest sandsynligt er det vel, at denne skal fastholde p i hele passagen t ob 1 node 1: marc. udeladt (findes ikke i parallelle takter eller stemmer) 702 vla f tilføjet i analogi med det dynamiske niveau i øvrige strygerstemmer 703 fag 2 node 2: des omtydet til cis i analogi med vlc 2 og cb 705 tutti p tilføjet redaktionelt i hele orkestret iht. skitsen B3; A har kun p i fl vlc 1 node 2: overflødigt udeladt 713 triang tr rettet til umensureret tremmolo i analogi med t. 714, 717, etc. 727 cb dynamik kompletteret og justeret i analogi med t. 725 og øvrige strygere; i t. 727 noterer RL en cresc.kile, der dækker næsten hele takten vla node 1-2: marc. mgl. i t. 751 og derfor også i t , hvor RL noterer taktgentagelsestegn; redaktionelle klammer kun angivet i t tr 2-3 tenutobuer tilføjet i analogi med t ob 2-3 node 1 og 3: marc. udeladt i analogi med t. 755, samt parallelpassagerne t , og vla, vlc, cb ff flyttet fra node 2 til node 3 i analogi med t. 559 og t tr, trb, tuba RL henviser til t med bemærkningen Trompeter og Basuner [og Tuba] Se side 82 (A, s. 97); t. 673 er imidlertid ikke identisk med t. 764, og messingblæserne i denne takt er derfor i udgaven noteret i analogi med den identiske orgelstemme (i A findes i messingblæserne t. 764 en uklart noteret pause, der kan læses som en halvtaktspause); marc. tilføjet redaktionelt i overensst. med t cor 1-2 overflødigt ff i taktens slutning udeladt timp gentaget cresc. (efter bladvending i A) udeladt 771 picc, vl 1, vl 2 node 2: overflødigt udeladt Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 13 (BVN 319) Side 9 af 11

10 786 cor 1 node 1: marc. udeladt vlc, cb node 1: c rettet til e i overensst. med t. 783 og unison tuba samt fag tuba node 1: marc. udeladt 793 vl 2 umotiveret f før node 4 udeladt 794 ob 2 bue node 1-7 ændret til to buer pga. tonegentagelse (i analogi med fl picc) ob 3, cl 2 buens endepunkt ændret fra node 5 til node 4 pga. tonegentagelse 796 picc, vl 1, vl 2 overflødig bue mellem node 3 (forslag) og node 4 udeladt i analogi med fl 2, cl 1, cl 3, tr 1, tr 2 og t blæsere anden fjerdedel: marc. tilføjet redaktionelt i analogi med t. 710 (fz) fag 2 node 2: overflødigt udeladt 808 vlc 1 umotiveret dim. ved sidste fjerdedelsnode udeladt 845, 847 trb 2 marcatissimo mgl. i A (noteret på samme system som trb 1) 852 cor 3 mf tilføjet i analogi med cor 1, t cor 4 mf tilføjet i analogi med cor 1, t pno hh overstemme, næstsidste node: dobbeltpunktering ændret til enkelt punkt (fejlnotation) 857 pno hh, vh overstemme, sidste node: : rettet til i analogi med træblæsere, vl 1 og vla (dobbeltpunktering ændret til enkelt punkt i hh, næstsidste node) 859 pno marcato tilføjet i analogi med t. 851 (et marcato over melodistemmen t. 861 udeladt) 862 pno hh overstemme, node 2-3:.. rettet til. i analogi med picc, fl, vl picc node 3-4: rettet til. i analogi med vl vlc, cb efter bladvending i A ændres div. i vlc (indført t. 862) umotiveret til div. i cb, således at vlc 2 i t. 865 bliver til cb 1 indtil div. ophører i t. 868; rettet til div. i vlc i analogi med t pno hh overstemme, node 2-3:.. rettet til. i analogi med fl 1, cl, vl vl 1, vl 2 cresc./dim. justeret i analogi med t og cor 1 p tilføjet i analogi med cor 3, t cor 2 p tilføjet i analogi med cor 3, t fl 1 bue t. 875 node 1 til t. 876 node 1 rettet i analogi med t. 92 og vla fz: jfr. note til t triang tr rettet til umensureret tremmolo i analogi med t. 881, 887, etc. 899 triang f tilføjet redaktionelt i analogi med et f anført efter bladvending i A t. 916 og som indikerer styrkegraden i passagen (f t. 916 er overflødigt i udgaven og følgelig udeladt) 932 cor 3-4 rettet til (uden typografisk markering i udgaven) 934 ob 1 buens endepunkt ændret fra t. 608 node 1 til t. 607 node 3 pga tonegentagelser 935 cor 3-4 node 3: ændret til. (uden typografisk markering i udgaven) cor 1-2 cor 1- og cor 2-stemmerne ombyttet til og med t. 644 node 1 (dybdehorn og højdehorn) blæsere undt. buen forlænget fra t. 938 til t. 939 node 1 i analogi med t og cor 1 t pno notationen ændret fra 1 til 2 i analogi med det øvrige orkester cor 1-2 tilføjet i overensst. med t ; t findes på side 125 i A og for neden på denne side har RL skrevet Som S. 80, idet der er tale om en gentagelse af t ; cor 1-2 stemmen er dog tom i t tr 2-3 tenutobuer tilføjet i analogi med t vl 1 node 1: marc. udeladt (forekommer også t. 662, men ellers ikke i analoge takter og ikke i parallelpassagerne t , , ) tr, trb 1 marc. tilføjet redaktionelt i overensst. med t org notationen ændret fra 1 til 2 i analogi med det øvrige orkester Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 13 (BVN 319) Side 10 af 11

11 977 picc takten er tom i A; udfyldt af udgiveren i analogi med fl 1-2 BVN/OUJ august 2004, rev Nodeudgavens kolofon: Rued Langgaard: Symfoni nr. 13 Undertro (BVN 319) 2005 Edition SAMFUNDET, Copenhagen. BVN- numre refererer til Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse. Odense Universitetsforlag, Hovedredaktør for Rued Langgaard Udgaven på Edition Samfundet: Bendt Viinholt Nielsen. Rued Langgaard Udgaven er etableret med støtte fra Carlsbergfondet. Den her foreliggende udgivelse er støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd, Langgaard-Fonden, Ingeniør Ernst B. Sunds Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond samt Kunstrådets Musikudvalg. Spilletid: ca. 25 minutter. Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 13 (BVN 319) Side 11 af 11

Rued Langgaard: Symfoni nr. 5, version 1 (BVN 191)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 5, version 1 (BVN 191) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 5, version 1 (BVN 191) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur. Afskrift

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 15 Søstormen (BVN 375)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 15 Søstormen (BVN 375) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION SAMFUNDET Rued Langgaard: Symfoni nr. 15 Søstormen (BVN 375) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Revisionsberetning Kilder A. Partitur. Autograf B. Skitser A.

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 11 Ixion (BVN 303)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 11 Ixion (BVN 303) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 11 Ixion (BVN 303) Kritisk førsteudgave ved Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur.

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 9 Fra Dronning Dagmars By (BVN 282)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 9 Fra Dronning Dagmars By (BVN 282) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 9 Fra Dronning Dagmars By (BVN 282) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur.

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 16 Syndflod af Sol (BVN 417)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 16 Syndflod af Sol (BVN 417) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 16 Syndflod af Sol (BVN 417) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur. Autograf

Læs mere

Rued Langgaard: Flammekamrene (BVN 221)

Rued Langgaard: Flammekamrene (BVN 221) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION SAMFUNDET Rued Langgaard: Flammekamrene (BVN 221) Kritisk førsteudgave ved Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen Revisionsberetning Kilder A. Renskrift/afskrift B. Forudgående

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 4 Løvfald (BVN 124)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 4 Løvfald (BVN 124) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 4 Løvfald (BVN 124) Kritisk udgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur. Afskrift med RLs

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 2 Vaarbrud Original version (BVN 53[a])

Rued Langgaard: Symfoni nr. 2 Vaarbrud Original version (BVN 53[a]) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 2 Vaarbrud Original version (BVN 53[a]) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning BVN-numre refererer

Læs mere

Rued Langgaard: Violinsonate nr. 1 Viole (BVN 94)

Rued Langgaard: Violinsonate nr. 1 Viole (BVN 94) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION SAMFUNDET Rued Langgaard: Violinsonate nr. 1 Viole (BVN 94) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen og Ole Ugilt Jensen Revisionsberetning Kilder A. Partitur 1945

Læs mere

RUED LANGGAARD UDGAVEN

RUED LANGGAARD UDGAVEN RUED LANGGAARD UDGAVEN REDAKTIONSVEJLEDNING 1 VEDR. NODERNE Side 1 af 9 RUED LANGGAARD UDGAVEN REDAKTIONSVEJLEDNING 1 VEDR. NODERNE Udarbejdet af Bendt Viinholt Nielsen, 2 senest rev. 19. maj 21. En række

Læs mere

Rued Langgaard: Sange til danske og norske tekster 1906-1915

Rued Langgaard: Sange til danske og norske tekster 1906-1915 RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Sange til danske og norske tekster 1906-1915 Kritisk udgave ved Bendt Viinholt Nielsen og Ole Ugilt Jensen Redaktionelle bemærkninger Redaktionsgrundlag

Læs mere

Rued Langgaard: Orgelpræludier og mindre orgelstykker

Rued Langgaard: Orgelpræludier og mindre orgelstykker RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Orgelpræludier og mindre orgelstykker 1940-47 Udgivet af Birgitte Ebert og Bendt Viinholt Nielsen Redaktionelle bemærkninger Redaktionsgrundlag

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 10 Hin Torden-Bolig (BVN 298)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 10 Hin Torden-Bolig (BVN 298) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 10 Hin Torden-Bolig (BVN 298) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur. Autograf

Læs mere

RUED LANGGAARD UDGAVEN

RUED LANGGAARD UDGAVEN RUED LANGGAARD UDGAVEN REDAKTIONSVEJLEDNING 2 VEDR. TEKSTDELENE Side 1 af 14 RUED LANGGAARD UDGAVEN REDAKTIONSVEJLEDNING 2 VEDR. TEKSTDELENE Udarbejdet af Bendt Viinholt Nielsen, juni 2001 senest rev.

Læs mere

Dmitrij Sjostakovitj:

Dmitrij Sjostakovitj: Dmitrij Sjostakovitj: Bureaukraten fra balletten Bolten 1 Stykket varer 2 minutter og 47 sekunder. Besætningen er: Træblæsere: 2 piccolofløjter, 2 oboer, engelskhorn, 2 klarinetter, es-klarinet, 2 fagotter,

Læs mere

Symfoniorkestrets verden

Symfoniorkestrets verden Symfoniorkestrets verden Til koncert med DR SymfoniOrkestret Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Orkestret, du skal høre spille, er et symfoniorkester. Ved du, hvad et symfoniorkester er?

Læs mere

Symfoniorkestrets instrumenter

Symfoniorkestrets instrumenter Symfoniorkestrets instrumenter Dette hæfte indeholder billeder af instrumenter, instrumentdele og musikere. Man kan printe billederne (måske i et andet størrelsesforhold), man kan hænge dem op, man kan

Læs mere

MUSIK PÅ TVÆRS. Hanedans Lærervejledning til Elevlyt

MUSIK PÅ TVÆRS. Hanedans Lærervejledning til Elevlyt MUSIK PÅ TVÆRS Hanedans Lærerveledning til Elevlyt Musik på Tværs Lærerveledning til Elevlyt Carl Nielsen: Hanedans fra operaen Maskarade 1 Stykket varer 5 minutter og 5 sekunder. Besætningen er: Træblæsere:

Læs mere

ROSENGAARDSSPIL. Rued Langgaard ROSE GARDEN PLAY FOR STRYGEKVARTET FOR STRING QUARTET. Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen

ROSENGAARDSSPIL. Rued Langgaard ROSE GARDEN PLAY FOR STRYGEKVARTET FOR STRING QUARTET. Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen Rued Langgaard ROSENGAARDSSPIL ROSE GARDEN PLAY 1918 BVN 153 FOR STRYGEKVARTET FOR STRING QUARTET Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen RUED LANGGAARD UDGAVEN THE RUED LANGGAARD

Læs mere

Redaktionsprincipper for RUED LANGGAARD UDGAVEN

Redaktionsprincipper for RUED LANGGAARD UDGAVEN RUED LANGGAARD UDGAVEN Redaktionsprincipper for RUED LANGGAARD UDGAVEN Udarbejdet af Bendt Viinholt Nielsen 2000. Senest revideret november 2006 Indhold: Indledning s. 2 Kilderne s. 2 Overordnede redaktionsprincipper

Læs mere

Rhapsodie norvégienne No 1.

Rhapsodie norvégienne No 1. Sil-sammen-Serie Play-together-Series 5 arts Johan Svendsen Rhasodie norvégienne No 1. Arranged by Arne Dich For strings and woodwinds in almost any combination 1. lute 1. oboe 1. clarinet in Eb 1. clarinet

Læs mere

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna Instrumentquiz side 3 Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? 17 4 5 2. Hvad er violinen lavet af? Træ Nylon Kobber 3. Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association Gradsprøver -program European Piano Teachers Association EPTA Danmark Carit Etlarsvej 4, 2840 Holte Tel: 45 42 29 63 Mobil: 28 39 01 07 Fax: 38 33 52 58 e-mail: info@epta.dk www.epta.dk BG Bank: 1551-0016796603

Læs mere

STRYGEKVARTET NR. 4 Sommerdage

STRYGEKVARTET NR. 4 Sommerdage Rued Langgaard STRYGEKVARTET NR. 4 Sommerdage STRING QUARTET NO. 4 Summer Days 1914-18, omarbejdet / reworked 1931 BVN 215 Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen RUED LANGGAARD UDGAVEN

Læs mere

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk Guitar og noder Melodispil og nodelære 1. position John Rasmussen Guitarzonen.dk Guitar og noder er udgivet som e-bog 2011 på guitarzonen.dk Forord Denne bog gennemgår systematisk tonernes beliggenhed

Læs mere

STRYGEKVARTETSATS (ITALIENSK SCHERZO)

STRYGEKVARTETSATS (ITALIENSK SCHERZO) Rued Langgaard STRYGEKVARTETSATS (ITALIENSK SCHERZO) STRING QUARTET MOVEMENT (ITALIAN SCHERZO) 1950 BVN 408 Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen RUED LANGGAARD UDGAVEN THE RUED

Læs mere

INFORMUSIK RAMMER. Do it! Mød Veronica AALBORG. Sådan er et orkester sammensat. Orkester Norden. Se side 2. februar 2015

INFORMUSIK RAMMER. Do it! Mød Veronica AALBORG. Sådan er et orkester sammensat. Orkester Norden. Se side 2. februar 2015 INFORMUSIK februar 2015 Orkester Norden RAMMER AALBORG Mød Veronica Do it! Sådan er et orkester sammensat DER FINDES KLASSISK MUSIK OVERALT OGSÅ I SPIL OG FILM Se side 2 INFORMUSIK februar 2015 Orkester

Læs mere

MUSIK PÅ TVÆRS. UDSTILLINGSBILLEDER Elevlyt

MUSIK PÅ TVÆRS. UDSTILLINGSBILLEDER Elevlyt MUSIK PÅ TVÆRS UDSTILLINGSBILLEDER Elevlyt Musik på Tværs Elevlyt Indhold Gnomus...3 Tuileries...5 Bydlo...7 Kyllingernes dans i æggeskallerne fra Udstillingsbilleder 1...9 Kyllingernes dans i æggeskallerne

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v.

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Klaver Modullinje (4. klasse - ) Sololinje 1. Sidestilling / kropsholdning Vis rigtig siddestilling ved klaveret. Snak med eleverne om, hvordan, de sidder derhjemme og kom

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert.

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Koncert med DR Radiosymfoniorkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Violinkoncerten er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Swing. Af Steen Plesner og Susanne Riber

Swing. Af Steen Plesner og Susanne Riber 261 Swing f Steen Plesner og Susanne Riber Der findes næppe noget musikalsk udtryk, der er så gennemdiskuteret som swing, og selvom ingen er i tvivl om, hvornår et musikstykke swinger eller ikke, er meningerne

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Opgave 1 - Arrangement for vokale stemmer

Opgave 1 - Arrangement for vokale stemmer Opgave 1 - Arrangement for vokale stemmer Til brug for et arrangement for vokale stemmer (SATB) og klaver af Island in the sun (Belafonte/Burgess) ønskes de neden for angivne satser udarbejdet og noteret

Læs mere

MUSIK PÅ TVÆRS. UDSTILLINGSBILLEDER Lærervejledning til Elevlyt

MUSIK PÅ TVÆRS. UDSTILLINGSBILLEDER Lærervejledning til Elevlyt MUSIK PÅ TVÆRS UDSTILLINGSBILLEDER Lærervejledning til Elevlyt Indhold Om lytteopgaver... 3 Gnomus...4 Tuileries...6 Bydlo...8 Kyllingernes dans i æggeskallerne fra Udstillingsbilleder 1...10 Kyllingernes

Læs mere

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

œ. œ œ œ. œ œ# œ. œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ. œ œ# œ œ œ. J

œ. œ œ œ. œ œ# œ. œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ. œ œ# œ œ œ. J Flute På Rejse ("On the Road again") For WindQuintet Arne Dich Allegro C # j Arne Dich Der var engang 5 venner: En Fløjte, en Obo, en Klarinet, et Horn og en Fagot "Hvad skal vi lave?", spurgte Hornet

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Italesættelse. Baggrund lærer. Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller

Italesættelse. Baggrund lærer. Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller Baggrund lærer MUSIK Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller Toner er musikkens byggesten. Toner er frekvenser og de måles i hertz. Intervaller er afstanden mellem to toner.

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Stravinskij Du skal arbejde med et musikværk, der hedder Le Sacre du Printemps. Navnet er fransk og betyder Forårets Helliggørelse en

Læs mere

Orkester og sinfonietta

Orkester og sinfonietta Erik Højsgaard: Værkliste (1) Orkester og sinfonietta Fire skitser (1989-90) Fragment (1995) Koncert for og orkester (1975, rev. 1976-1978) Koncert for klaver og orkester (1984-85) Refleksion (1977) Scherzo

Læs mere

Primus-begyndervejledning-Jazz

Primus-begyndervejledning-Jazz Primus-begyndervejledning-Jazz Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing-arrangement ud fra en MIDI-fil. Den Midi-fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg-gymhf.dk/gj/primus/index.htm.

Læs mere

r. Komponist Årstal Titel Værkfortegnelse Kommentarer

r. Komponist Årstal Titel Værkfortegnelse Kommentarer odearkiv Kolding Kammerorkester. Den 24-06-2009 Arkivet ligger i orkestrets skabe på icolai Scene, Skolegade 1, Kolding Udarbejdet af orkestrets dirigent Holger Thorborg, orkestrets formand Anita Sindholt

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

RUED LANGGAARD. SANGE TIL DANSKE OG NORSKE TEKSTER for sangstemme og klaver (Samlede sange bind 3)

RUED LANGGAARD. SANGE TIL DANSKE OG NORSKE TEKSTER for sangstemme og klaver (Samlede sange bind 3) RUED LANGGAARD SANGE TIL DANSKE OG NORSKE TEKSTER 1916-1949 for sangstemme og klaver (Samlede sange bind 3) SONGS TO DANISH AND NORWEGIAN TEXTS 1916-1949 for voice and piano (Collected songs vol. 3) Kritisk

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

8 2 Trometer March Con moto e = 120 Soldatertema Den standhatige tinsoldat Martin Lohse november 200 Kor Militær tromme Piano Tt. Kor. Tt. 4 da dagadada dagadada dagadada da da da ga da da da ga da da

Læs mere

FORORD. Hensynet til praktisk brug har ligeledes været bestemmende for valg af tonearter.

FORORD. Hensynet til praktisk brug har ligeledes været bestemmende for valg af tonearter. FORORD Med nærværende flerstemmige koralbog fremlægges melodisamlingen til Den Danske Salmebog (DDS 2002). Melodihenvisningerne i DDS 2002 og det heraf følgende melodirepertoire er fastlagt af Salmebogskommissionen

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Nodelæsning. Guitarister

Nodelæsning. Guitarister Nodelæsning for Guitarister Jesper og Morten Nordal Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2012 MUFO ISMN-nr:

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold

Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold Vedr. tasteanvisninger:... 2 1. Vælg et trommesystem... 2 1.1 Halsene skal vende opad... 2 2. Notation af trommerytmer... 4 2.1 Tostemmig trommenotation... 5

Læs mere

TONEBILLEDER for sangstemme og orkester

TONEBILLEDER for sangstemme og orkester Rued Langgaard TONEBILLEDER for sangstemme og orkester TONE PICTURES for voice and orchestra Tekster af / Texts by Jenny Blicher-Clausen, Ivan Turgenjev og / and Holger Drachmann 1917 BVN 133 Kritisk udgave

Læs mere

Niels W. Gade Udgavens (GW) tre første bind er nu publiceret, 1 og yderligere

Niels W. Gade Udgavens (GW) tre første bind er nu publiceret, 1 og yderligere Problemer og erfaringer i forbindelse med udgivelsen af Niels W. Gades værker Af Finn Egeland Hansen og Niels Bo Foltmann Niels W. Gade Udgavens (GW) tre første bind er nu publiceret, 1 og yderligere fem

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

Rytmer og regning. Baggrund lærer-elev. Ligesom vores skalaer kan sættes på matematiske formler, som simpel forholdsregning, Billede:

Rytmer og regning. Baggrund lærer-elev. Ligesom vores skalaer kan sættes på matematiske formler, som simpel forholdsregning, Billede: MATEMATIK Baggrund lærer-elev Ligesom vores skalaer kan sættes på matematiske formler, som simpel forholds, så kan rytmer og rytmemønstre også forstås som et forholdsregnestykke - nogle steder i verden.

Læs mere

Blæsere i sammenspil Ole Skou 11-03-2013 side 1 Blæsere i sammenspil. Indledning... 1 Overtoner - naturtoner... 2

Blæsere i sammenspil Ole Skou 11-03-2013 side 1 Blæsere i sammenspil. Indledning... 1 Overtoner - naturtoner... 2 Blæsere i sammenspil Ole Skou 11-03-2013 side 1 Blæsere i sammenspil. Indledning.... 1 Overtoner - naturtoner... 2 Messing blæsere... 3 Grebstabel for ventil blæsere (noteret):... 3 Messingblæseres særheder

Læs mere

Richard Wagner. Siegfried Idyll. Arranged by Arne Dich. For strings and woodwinds in almost any combination

Richard Wagner. Siegfried Idyll. Arranged by Arne Dich. For strings and woodwinds in almost any combination Sil-sammen-Serie Play-together-Series 5 arts, nr 2 Richard Wagner Siegried Idyll Arranged by Arne Dich For strings and woodwinds in almost any combination 1. lute 1. oboe 1. clarinet in Eb 1. clarinet

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

STRYGEKVARTET NR. 1. Rued Langgaard STRING QUARTET NO , rev Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen

STRYGEKVARTET NR. 1. Rued Langgaard STRING QUARTET NO , rev Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen Rued Langgaard STRYGEKVARTET NR. 1 STRING QUARTET NO. 1 1914-15, rev. 1936 BVN 68 Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen RUED LANGGAARD UDGAVEN THE RUED LANGGAARD EDITION EDITION

Læs mere

Varianter af Christian IV kronemønt 1618-1621

Varianter af Christian IV kronemønt 1618-1621 numismatisk rapport 97 7 Varianter af Christian IV kronemønt 1618-1621 Når man ser på de pragtfulde kronemønter fra perioden 1618 til 1621 er der et utal af varianter, som fortjener en nærmere beskrivelse.

Læs mere

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for tilsynsfører Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Tilsynsliste... 7 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

FORORD: God fornøjelse med opgaverne.

FORORD: God fornøjelse med opgaverne. Klavervant opgaver for dig, der vil være hjemme på klaveret Klaverpædagogisk projekt af Niels Chr. Hansen, Bacheloreksamen ved DJM, maj 2007 Forord FORORD: Når man er hjemmevant, føler man sig hjemme dér,

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Lineære ligningssystemer

Lineære ligningssystemer enote 2 1 enote 2 Lineære ligningssystemer Denne enote handler om lineære ligningssystemer, om metoder til at beskrive dem og løse dem, og om hvordan man kan få overblik over løsningsmængdernes struktur.

Læs mere

IXION. en krigssymfoni i minefeltet mellem. af Bendt Viinholt Nielsen

IXION. en krigssymfoni i minefeltet mellem. af Bendt Viinholt Nielsen IXION en krigssymfoni i minefeltet mellem kunst, koncept og kuriosum af Bendt Viinholt Nielsen Indledning En del af dem, der første gang hører Ixion, Rued Langgaards symfoni nr. 11 fra 1944-45, vil utvivlsomt

Læs mere

Skriftlig musikteori A-niveau stx Evalueringskriterier for jazz-arrangement

Skriftlig musikteori A-niveau stx Evalueringskriterier for jazz-arrangement Skriftlig musikteori A-niveau stx Evalueringskriterier for jazz-arrangement September 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Børn og Undervisning af Niels Brynjolf og Kristian Larsen 1 Indledning I 2010 forfattede

Læs mere

MUSIK I MIDDELALDEREN

MUSIK I MIDDELALDEREN MUSIK I MIDDELALDEREN Musik i middelalderen Middelalderens musikhistorie strækker sig fra år 600 til 1500 e. Kr. og danner på fl ere områder grundlag for den vestlige musikkultur. Den kristne kirke var

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Ild & vand. Billeder og historier i musikken

Ild & vand. Billeder og historier i musikken Ild & vand Billeder og historier i musikken m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Musikken er et flyvende tæppe Du skal høre et symfoniorkester spille to musikværker. Det ene musikværk hedder Roms

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal lytte til et uddrag af satsen, der består af fire små kontrastfyldte afsnit. De skal parvis associere til musikken og finde frem til et handlingsforløb

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Grundtvig-arkivet fase.: 378.:

Grundtvig-arkivet fase.: 378.: L 2. Grundtvig-arkivet fase.: 378.: Titel el. kort indholdsangivelse: Antal sider: 218. Papirsort (farve og evt vandmærke): hvid 7. L-25. Registreret afisj d. f 1 1955. Evt. enhedens nr.:l-25. Taler på

Læs mere

Tidligere version Gældende version Kommentarer Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagenes kompetenceområder.

Tidligere version Gældende version Kommentarer Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagenes kompetenceområder. Prøvebekendtgørelsen Det officielle navn er: BEK nr 1132 af 25/08/2016 Vi finder afsnittet om Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi (som stadig er prøvens officielle navn) i bilag 1, som handler

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold Poparrangement Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen Indhold Flyde/akkordkor flyd, rytmer og svar... 1 Basstemme... 2 Trommestemme... 3 Medstemme 1... 4 Medstemme 2 Fra terts til sekst... 5 Medstemme

Læs mere

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Når skalaen ligger fast har man materialet til melodisk og harmonisk stof i skalaens toneart Vi spiller Lille Peter Edderkop i C dur og kan derfor betjene

Læs mere

Indledning... 1 Overtoner - naturtoner... 2

Indledning... 1 Overtoner - naturtoner... 2 Blæsere i sammenspil Ole Skou 26-08-2010 side 1 Blæsere i sammenspil. På sidste side finder du en video der demonstrer Chase-leg. Div. andre video demoer er under udarbejdelse Indledning.... 1 Overtoner

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre)

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre) 1 Definitioner Lyd omfatter både dynamik, tonehøjde (intonation) og artikulation. Dynamik: Kraftigt - svagt; legato staccato strøg. Artikulation: Tryk samt ansats - korte og lange strøg. : Dit tryk og

Læs mere

STRYGEKVARTET NR. 5. Rued Langgaard STRING QUARTET NO , rev Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen

STRYGEKVARTET NR. 5. Rued Langgaard STRING QUARTET NO , rev Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen Rued Langgaard STRYGEKVARTET NR. 5 STRING QUARTET NO. 5 1925, rev. 1926-38 BVN 189 Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen RUED LANGGAARD UDGAVEN THE RUED LANGGAARD EDITION EDITION

Læs mere

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Ole Skou feb.2011 side 1 Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Oplægget er en demonstration af en metode til

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer:

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer: Euclidean Eggs Freyja Hreinsdóttir, University of Iceland 1 Introduction Ved hjælp af et computerprogram som GeoGebra er det nemt at lave geometriske konstruktioner. Specielt er der gode værktøjer til

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal indledningsvist møde komponisten Lars Kynde i hans forskellige værksteder. Derefter skal de lytte til et uddrag af værket Elefanthjerte, der spilles på

Læs mere

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer:

I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Vi har følgende grundtyper af flydestemmer: Rockvokal Gert Uttenthal Jensen Frederiksborg Gymnasium & HF 2005 Flydestemme og akkorder 1. 3-stemmig flydestemme for lige stemmer I Rockvokal vil vi lave en 3-stemmige flydestemme for lige stemmer. Det

Læs mere

Analyse af klassisk musik

Analyse af klassisk musik Analyse af klassisk musik af Jakob Jensen Indhold Genre og instrumenter...1 Melodi, tema...1 Satsopbygning...2 Form...3 Klang...4 Tonalitet og harmonik...4 Perspektivering...4 Analyse af klassisk musik

Læs mere