BRUGERDREVEN INNOVATION I EVALUERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERDREVEN INNOVATION I EVALUERING"

Transkript

1 LÆRINGSSEMINAR, DANSK EVALUERINGSSELSKAB, 19.SEPTEMBER 2013 BRUGERDREVEN INNOVATION I EVALUERING Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Stinne Højer Mathiassen, Udviklingskonsulent, Herning Kommune

2 Program Brugerdreven innovation, brugerorientering og evalueringsfeltet Evalueringsmodeller med et twist af brugerorientering Case: Bikva-evaluering af tre alternative plejehjem for hjemløse Særlige opmærksomhedspunkter Brugernes rolle Evalueringens anvendelse Teoretisk begrebsapparat

3 Brugerdreven innovation, brugerorientering og evalueringsfeltet

4 Brugerdreven innovation 1) Brugerdreven innovation som en systematisk og struktureret indsats for at øge en organisations kendskab til og forståelse for deres brugeres behov som kan være meget heterogene, svære at artikulere eller under kontinuerlig forandring med henblik på at udvikle produkter, som skaber (mere) værdi for brugere. Fokus på identificering af brugeres fremtidige behov snarere end nuværende behov med henblik på at øge træfsikkerheden i produkt- og procesudvikling i forhold til brugere. 2) Brugerdreven innovation tager udgangspunkt i en systematisk og direkte inddragelse og inklusion af brugernes viden i innovationsprocessen. Det sker gennem anvendelse af særlige metoder (herunder generelle koncepter eller konkrete værktøjer) til at involvere brugere i udvalgte faser af processen, f.eks. i idéfasen eller i forbindelse med delopgaver i produktudvikling og - afprøvning. Definition af Social innovation : A novel solution to a social problem that is more effective efficient, sustainabl e or just than present solutions. Innovatoi n can take Konsekvens To forskellige formål med involvering af brugerne 4

5 Definition af Social innovation A novel solution to a social problem that is more effective efficient, sustainable or just than present solutions. 1. Innovation kan være nye programmer, produkter, indsatser, lovgivning, institutioner, ideer, relationer og interaktion. Tit vedrører innovation et mix af disse. 2. Innovation vedrører derudover processen med at generere, teste og adaptere disse nye løsninger. 5

6 Overføres til evaluering 1990 erne fokus på brugerinddragelse i evaluering. Herefter fik brugerperspektivet en mindre central plads i evalueringsfeltet Nuværende tendens Brugerdreven innovation forståelse af brugerbehov og/eller sysstematisk involvering af brugerne Borgerperspektivet med borgeren som medskaber af offentlige indsatser nyt paradigme Summemøde Hvad er jeres erfaringer? Hvilke konsekvenser har disse udviklingstendenser for evalueringsfeltet? 6

7 Konsekvenser for evalueringsfeltet Opdragsgivere efterspørger, at brugernes perspektiv inkluderes i evalueringer. Ofte ønskes evalueringer, som dokumenterer virkningen og effekten af en indsats i forhold til den enkelte bruger. Der skal laves resultatopfølgninger på brugerniveau. Hvad kræver disse forventninger om inddragelse af brugerne i forhold til evalueringernes design og metodeanvendelse? Kan vi bruge de tidligere udviklede evalueringsmodeller for brugerinddragelse? Eller er der behov for at justere og revurderes disse modeller og tilgange? Hvordan inddrager man brugerne i praksis? Hvilke metoder kan anvendes? Og hvordan generes valid evalueringsviden på dette grundlag? Hvad er status i evalueringsfeltet? 7

8 Brugerdreven innovation, brugerorientering og evalueringsfeltet Felt Brugerdreven innovaon Kendetegn Brugernes behov og involvering i udvikling/justering af ydelser Brugerorientering i offentlig Evaluering Brugermedvirkning og/eller brugerindflydelse på offentlig service Brugernes inddragelse i evalueringer Genstand for evalueringen Dataobjekt i evalueringen Akv medvirken i evalueringen 8

9 Begrebsdefinition Borger Bruger Interessent Almen og generel medborgerrolle baseret på regheder og pligter Princippet om berørte parter. En relaon mellem indbyggere og myndigheder baseret på princippet om ret l indflydelse for berørte interesser Har en interesse i eller er berørt af en bestemt intervenon, dens akviteter, implementering, output og outcome 9

10 Hvorfor brugerbegrebet Borgerbegrebet bliver for alment og generelt Brugerbegrebet ligger op til, at en bruger kan handle og være aktiv medskaber/medproducent af ydelser Definition af brugerne ifølge Vedung & Dahlberg, 2013: Brugerne af den offentlige forvaltning = kredsen af personer, som anvender offentlige tiltag eller er udsat for at blive underlagt offentlige tiltag. 10

11 Hvorfor inddragelse af brugerne Forandringspotenale hos brugerne (%) 15 Brugernes egne ressourcer Partnerskab ml. bruger og professionel Den anvendte metode 30 Forventning om forbedring Kilde: Vedung & Dahlberg, 2013 Oversæelse fra psykoterapi l socialt arbejde 11

12 Argumenter for brugerorientering Indsatslpasning Magtudjævning Effekvitet Legimitet Opdragelse l medborger Expressivitet Hjælp l selvhjælp Metode Tilpasning af den konkrete service så den er i overensstemmelse med brugernes ønsker og krav Der er en magt- asymmetri mellem brugerne og de professionelle. Denne udjævnes ved at mægggøre og myndiggøre brugerne Ved at tage hensyn l brugernes ønsker bliver det muligt reducerer omkostninger l services, som brugerne ikke mener er væsentlige Brugerorientering er ønskværdigt og øger muligheden for, at konkrete services og evalueringers resultater accepteres Brugerdeltagelse bidrager l udvikling af medborgerskabskompetencer Brugeren kan gennem sin deltagelse realiserer sig selv, opnå selvrespekt, selvudvikling og glæde Brugerne lærer andre brugere at kende og kan derigennem for forståelse for egen situaon og forandringspotenale Brugerne har indsigt i og viden om effekten af den service de har modtaget Markeret med fed: hovedargument for effekt af brugerorientering på evalueringer. De øvrige er bi- effekter. 12

13 Eksempel fra sundhedssektoren Tre modeller for brugerinddragelse Nuancer i brugerbegrebet Det ligeværdige partnerskab Den faciliterende inddragelse Den servicemindede inddragelse Hvordan kan nuancerne bruges i fht. inddragelse af brugerne i evalueringer? Kilde: Chrisna Holm- Petsersen (2013). Ledelse af brugerinddragelse tre casebaserede eksempler. KORA 13

14 Evalueringsmodeller med et twist af brugerorientering

15 Eksempler på evalueringsmodeller med større eller mindre grad af brugerorientering Responsiv evaluering Stakeholder evaluering Developmental evaluering Effektevaluering med interventionsteori BIKVA evaluering Om evalueringen har et særligt fokus på brugerne eller om brugerne er en blandt flere interessenter Om evalueringen rummer metoder, der kan belyse Innovaonspotenalet ved en genstand 15

16 Responsiv evaluering En epistemologisk ramme for evaluering: Responsiv overfor forskellige interessenter i en indsats. Tilvejebringer evalueringskriterier undervejs i evalueringsprocessen Løbende tilpasning af evalueringen i forhold til input fra interessenter som brugere, medarbejdere og ledelse. Særlig fokus på inddragelse af de svage interessenter Tilgangen åbner for processer i implementeringsleddet 16

17 Theory-based stakeholder evaluering (TSE) Baseres på programteori, som a set of implicit or explicit assumptions of how the program should be organized and why the program is expected to work Fem stadier i TSE 1) Rekonstruktion rammen for programteori 2) Søg liste over stakeholders 3) Udvælg de primære stakeholders ifht programteori, implementering, særlig viden 4) Rekonstruktion stakeholders programteori 5) Sammenligning sammelign stakeholders programteori med eksisterende viden fra forskning, tidligere evalueringer mv. 17

18 Developmental evaluation tilpasset social innovation 1. DE s focus er på innovative processer, hvor der ikke findes accepterede modeller, som kan løse bestemte problemstillinger 2. Kontinuerlig læring indlejres som en naturlig del af developmental evaluation processer. 3. Et tilpasningsdygtigt evalueringsdesign skal understøtte, at evalueringen har et formål og at den på smidig vis kan reagere på temaer og spørgsmål, som opstår undervejs i processen. 4. Evaluators rolle er strategisk læringspartner og facilitator 5. Evaluator bidrager med en kompleks systemorientering i evalueringen. 18

19 Eksempel på en evaluering Evaluering af satspulje Resultatopfølgning på brugerniveau vedr. puljen vedr. forebyggende og opsøgende indsatser overfor ufrivilligt ensomme ældre. BDO Consulting gennemfører evalueringen for Social- og Integrationsministeriet Formålet med puljen er: Kontekst 1. At forebygge ældres ufrivillige ensomhed og få allerede ufrivilligt ensomme ældre ud af ensomhed. 2. At de støttede projekter udvikler nye ideer og tilbud til ufrivilligt ensomme ældre, der ikke kan opfanges af eksisterende frivillige aktiviteter. Satspulje, kommuner, frivillige, tværsektorielt Certainty og kompleksitet Udvikling af nye ideer og tilbud Multiple faktorer påvirker ensomhed blandt ældre køn, ægtestand, sundhedstilstand mv. Satspuljen er rettet mod, at ressourcestærke ældre hjælper ensomme ældre, dvs. en art brugerdreven innovation. Målgruppe af primære og sekundære brugere. Brugerne bliver både genstand for innovationsprocesser og evalueringen, objekt for dataindsamling og aktiv medvirker i innovationsprocesser og dataindsamling Metode Forandringsteoriworkshop, selvevalueringsbarometer, kvalitative interview, surveys. 19

20 Brugerorientering i effektbaseret interventionsevaluering Operationalisering af sammenhæng mellem indsats og resultat brugerens rolle træder frem Dokumentation af effekter evidenshierarkiet Mere eller mindre åben over for involvering af brugerne Interventionsteori orienteret mod aktører og deres handlingsformåen Brugeren som en person, det er værd at lytte til, og ikke bare se som objekt for evalueringen. Et medvirkende subjekt Generative mekanismer: hvilke metoder inden for et givent område opnår effekter i form af forbedring i brugernes livssituation som følge af brugerens gensvar på metoden Evalueringer skal inkluderer brugernes gensvarsmekanisme. Ingen gensvar, ingen forandring. Brugerens forandringsteori Deres udtryk for det aktuelle probleme her og nu Udvikling over tid Årsager til problemet Hvordan forandringer kan opstår 20

21 Interventionen som differentieret Kontekster Brugernes udgangs- punkt Outcome De professio- nelles indsatser Output Brugernes indsatser Indsatser Gensvar Indsatser Gensvar Output Outcome 21

22 Formativ, summeativ kontra developmental evaluering Formav og summav evaluering Fokus er på at teste modeller med en klar kæde af hypoteser. Programmets succes måles ud fra på forhånd definerede mål. Evaluator som ekstern, uaængig og objekv observatør Evalueringer er baseret på forudsigelige logiske modeller Evalueringer følger en plan Evalueringens formål er at forfine et prg eller en model. Developmental evaluering Hvad udvikles og opstår i takt med innovaonen tager form? Hvilke variaoner i effekt ser vi? Hvad fortæller de foreløbige resultater om de forventede fremskridt? Hvad virker og hvad virker ikke? Hvilke elementer ændres primært? Hvordan forholder omgivelserne sig l innovaonen? Hvordan skal innovaonen lpasses for at imødegå ændrede vilkår? Hvordan kan projektet lpasses l konteksten, så lpasninger sker inden for projektet kontrol? Løser Developmenta l evaluation udfordringer med evaluering af brugerdreven innovation og brugerorienter ing? 22

23 BIKVA i teorien Brugerinddragelse I KVAlitetsvurderinger En brugerfølsom bottom-up tilgang Kvalitativ Lærings- og forandringsorienteret: potentiale til brugerdreven kvalitetsudvikling og innovation 23

24 Case: Bikva-evaluering af tre alternative plejehjem for hjemløse

25 BIKVA-modellens metode Gruppeinterviews med brugerne kvalitetsvurderinger af indsatsen Gruppeinterviews med frontpersonalet refleksion over brugernes vurderinger Gruppeinterviews med ledelsen refleksion over brugernes og frontpersonalets vurderinger og udsagn Fremlæggelse for politisk niveau reaktioner på brugernes, frontpersonalets og ledelsens vurderinger og udsagn Præsentation af resultaterne for brugere, frontpersonale og ledelse 25

26 Erfaringer fra BIKVA-evaluering af 3 botilbud til socialt udsatte voksne De evaluerede tilbud: Tre nyetablerede botilbud til udsatte Alternative plejehjem er permanente Alternative plejehjem er rummelige 26

27 Brugerne: Socialt udsatte med langt mislykket forløb indenfor det traditionelle forsorgsvæsen Fortrinsvis mænd 27

28 Bestillerne af evalueringen: Forvaltningen Ledelsen af de tre alternative plejehjem Evalueringens formål og metoder: At indhente viden om de tre botilbud ved hjælp af BIKVA-metoden og på den baggrund kvalitetsudvikle tilbuddene som dengang var nye 28

29 Informationsmøder: Informationsmøder med brugere og personale genererede opbakning til evalueringen Interviews (i alt ca. 50): 1: Ustyrede interviews med brugerne 29

30 Eksempel på anvendt interviewguide (brugerne) - I Hverdagsbeskrivelser Hvordan er din dagligdag her? Kan du prøve at fortælle mig hvordan din dagligdag går? Hvordan gik din dag i går for eksempel? Kan man sige at din dag i går var almindelig? Hvis nej, hvorfor ikke? (spørg evt. ind til vurderinger af elementer i beskrivelsen) Brugervurdring af boformen Hvad synes du om at bo her? Positivt om boformen Hvad synes du der er godt ved at bo her? Er der andre ting som du synes er godt ved at bo her? Konkret(e) eksempel(er)? Har du nogen forslag til hvordan det kunne blive endnu bedre? Konkret(e) eksempel(er)? Hvad er det bedste ved at bo her? 30

31 Eksempel på anvendt interviewguide (brugerne) - II Negativt om boformen Hvad synes du der er dårligt ved at bo her? Er der flere ting som du synes er dårlige ved at bo her? Har du nogen forslag til hvordan man kan gøre det bedre? Konkret(e) eksempel(er)? Hvad er det dårligste ved at bo her? Sammenligning Hvordan synes du dit liv er nu sammenlignet med perioden før du flyttede hertil? Er det bedre eller dårligere? Hvordan? Hvorfor? Synonymer Hvis du skulle sætte et enkelt ord på dit liv før du flyttede hertil, hvilket ord skulle det så være? Hvis du skulle sætte et enkelt ord på dit liv efter du er flyttet hertil, hvilket ord skulle det så være? Brugertilføjelse Er der noget du gerne vil tilføje inden vi afslutter interviewet? 31

32 2: Interviews på frontpersonale- og ledelsesniveauerne Evalueringsrapport: Sammenfattede vurderinger og udsagn samt fremdrog nogle centrale diskussionspunkter til inspiration for det videre udviklingsarbejde 32

33 Eksempler på diskussionspunkter Livet på boformerne: Bliver mere stabilt og på mange måder bedre, men også mere kedeligt og forudsigeligt. Det er derfor relevant at spørge: Hvordan kan boformerne være rammen om liv, der på én gang er stabile, udfordrende og afvekslende? 33

34 Beboerne efterlyser flere aktiviteter: En del af personalet er positiv overfor dette, men hvad er gode aktiviteter for beboerne? Er aktiviteter en særlig begivenhed eller i lige så høj grad del af den normale dagligdag? Kræves flere ressourcer eller er organisatoriske og faglige justeringer mere relevante? Hvad er kriteriet for succesfuld brugerinddragelse i aktiviteter? Skal man i højere grad have øje for den lille succes? 34

35 Opfølgning på rapport Ingen detaljeret opskrift, men diskussionspunkter til inspiration for videreudviklingen af tilbuddene Følgende spørgsmål blev aktuelle: Hvilke diskussionspunkter skulle og kunne der konkret handles på? Og hvordan? Hvor var ansvaret for dette? Hvilken rolle skulle f.eks. misbrugskonsulenterne spille? Eller ledelsen på de forskellige alternative plejehjem? 35

36 Summemøde Evaluators rolle? Skulle evaluator f.eks. blot fungere som ana-lytiker eller er det også del af evaluators rolle at være tovholder på en interventions-proces? 36

37 Betingelser for succes Arbejdet må ikke stoppe med rapporten! Organisatorisk opbakning Personale og ledelse skal ville evaluering og være oprigtigt interesserede i brugernes vurderinger og ideer Ressourcer til opfølgning og nye initiativer Evaluator skal være god til kvalitativ metode og til at aflæse og forbinde sig til brugerne BIKVA- modellen giver mulighed for men ingen garan for - at brugernes vurderinger tages alvorligt og bliver brugt l kvalitetsudvikling eller innovaon 37

38 Diskussion Kunne du forestille dig at din organisation i dag kunne bruge BIKVAmodellen - eller elementer fra den - i sine bestræbelser på at udvikle sine tilbud, ydelser, produkter? 38

39 Særlige opmærksomhedspunkter - Brugernes rolle - Evalueringens anvendelse - Teoretisk begrebsapparat

40 Opmærksomheds punkter I brugernes rolle Dilemmaer ved brugerinddragelse i evaluering? Hvilke rolle spiller brugerne reelt? Strukturelle egenskaber ved: serviceproduktion henviser til, at bedømmelsen af kvalitet og tilfredshed med servicen er subjektiv. evaluering som en systematisk, retrospektiv bedømmelse af gennemførelse, præstationer og udfald af offentlige virksomheder henviser til en objektiv funderet bedømmelse. Er det rimeligt at lade brugerens subjekve vurdering få en central placering i en evaluering? Hvordan kan den i givet fald bedømmes objekvt?

41 Paradokser ved brugerens vurdering af en service 1. Brugeren er mere tilfreds med tilstand x end tilstand y. 2. Brugeren tror, at han eller hun er bedre stillet med x end y. 3. Brugeren er bedre stillet med x end y. 4. Brugeren foretrækker x frem for y. 5. Brugeren vil gerne vælge x frem for y. 6. Brugeren mener, at det vil være rigtigt at vælge x frem for y. 7. Brugeren mener, at det vil være bedre, hvis x forekommer frem for y. 8. Brugeren vælger så x forekommer frem for y. Kilde: Fountain, J.E., 2001, Paradoxes of Public Sector Customer Service, Governance: An Internaonal Journal of Policy and Administraon, 14 /1, pp

42 Brugernes præferancer 42

43 Opmærksomhedspunkter II Evalueringens anvendelse Evalueringens anvendelse Implementering Ledelse af brugerinddragelse Inddragelse af fagprofessionelle Evalueringen skal stå på mål for brugerne 43

44 Opmærksomhedspunkter II Det teoretiske begrebsapparat De teoretiske begrebsapparater Fortsat lidt særskilt fokus på udvikling af teori og begreber i forhold til brugernes inddragelse i evalueringer For upræcist begrebsapparat brugerdreven innovation, brugernes involvering i offentlig service og brugernes rolle i evaluering smelter sammen. 44

45 Litteratur Andersen, V.N. (2003). Selvevaluering fra styring til skoleudvikling pp i Peter Dahler-Larsen (red.) med bidrag af Vibeke Normann Andersen, Kasper Møller Hansen & Carsten Strømbæk Pedersen, Selvevalueringens hvide sejl. Odense, Syddansk Universitetsforlag. Andersen, V.N. (2003). Brugerorienteret evaluering pp i P. Dahler-Larsen (red.) med bidrag af V.N. Andersen, K.M. Hansen & C.S. Pedersen, Selvevalueringens hvide sejl. Syddansk Universitetsforlag. Fountain, J.E., (2001) Paradoxes of Public Sector Customer Service, Governance: An International Journal of Policy and Administration, 14 /1, pp Kroghstrup, H.K. (2003). Evalueringsmodeller. Systime Lettl, C. (2005). Users as inventors and developers of radical innovation. Journal of Customer Behavior, 4, Merit, S. & Nielsen T. (2006). Vinderkoncepter brugerdreven innovation og forretningsudvikling, Børsens Forlag Patton, M.Q. (2011), Developmental evaluation. The Guildford Press. Vedung, E. & Balle Hansen, M. (2010). Theory-Based Stakeholder Evaluatoin. American Journal of Evaluation, p Vedung, E. & Dahlberg, M. (2013). Demokrati och Brukarutvärdering. Studentlitteratur Billedmateriale 45

EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN

EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN PROGRAMMET I DAG 1. Introduktion 2. EvalueringsteoriER ikke bare én men mange 3. Evalueringsplanen og

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Evaluering Læring Visuelle stilladser DES Læringsseminar den 12. september 2014 Læringsseminaret

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU BLIV INNOVAIV VALUAOR - VALURINGSKOMPNCR PÅ DIPLOMNIVAU valuering skal drive innovation af praksis og understøtte kerneopgaven i organisationer. Det skal understøtte praktikerne i deres opgaver samtidig

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Evaluering i natur og samfund

Evaluering i natur og samfund Evaluering i natur og samfund Ordet evaluering er hver mands eje. Alle evaluerer. Projekter, programmer, politikker, love, ledere, medarbejdere, elever evalueres. Vi har Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

En farbar vej mellem skyttegravene? Øvelser i integration af effektevaluering og programteori

En farbar vej mellem skyttegravene? Øvelser i integration af effektevaluering og programteori En farbar vej mellem skyttegravene? Øvelser i integration af effektevaluering og programteori Thomas Bredgaard, lektor, ph.d. Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-stipendiat Stella Mia Sieling, ph.d.-stipendiat

Læs mere

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen Hvad er jeres erfaring? Er det muligt at udvikle det professionelle sociale arbejde i hverdagen?

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN Signe Groth Andersson og Sofie Stage Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing COK, 15. November, 2011 NPM har tabt pusten u New Public Management har givet mere fokus på ledelse, målstyring, resultater og evaluering u Men gode ting er blevet

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008

Midtfynsværkstederne Status-opfølgning d. 1. september 2008 Midtfynsværkstederne -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A U G U S T 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : Å R S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 Å R S K O N F E - R E N C E 2 0 1 0 G Å - H J E M - M Ø D E G Å - H J E M - M Ø D E N Y E U D D

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling

Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Evidensbevægelsen begreb og historisk udvikling Olaf Rieper Programchef i AKF Begreb Spredning og organisationer Hierarki og typologi Begrebet evidens Evidens-baseret politik og praksis er en omhyggelig,

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Evaluering af velfærdsteknologier

Evaluering af velfærdsteknologier Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen Præsenta@on Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering 01062010 Helle Hansen, AnneMette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Brugerorienteret evaluering hvad er det reelt, vi gør? Hvordan

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015

kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015 Workshop 1 kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015 Stella Mia Sieling-Monas, Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab, Aalborg universitet stms@dps.aau.dk Kontroverser i forskning i socialt arbejde

Læs mere

SKANKOMP set udefra! v/maria Louise Johansen

SKANKOMP set udefra! v/maria Louise Johansen SKANKOMP set udefra! v/maria Louise Johansen EVALUERINGSHOLDET CARMA & FCE v/ Aalborg Universitet 6 forskere under ledelse af Morten Lassen & Hanne Kathrine Krogstrup i et samarbejde med Sverige og Norge

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Hvad virker for hvem på beskæftigelsesområdet? Hvordan kan det måles og evalueres?

Hvad virker for hvem på beskæftigelsesområdet? Hvordan kan det måles og evalueres? Hvad virker for hvem på beskæftigelsesområdet? Hvordan kan det måles og evalueres? Thomas Bredgaard, lektor, ph.d. Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-stipendiat Stella Mia Sieling, ph.d.-stipendiat FORSA Årsmøde,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation

Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation VUC Vingsted kursus Onsdag d. 11. August 2010 Christina Laugesen, Evalueringskonsulent Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Hvem er jeg? Christina Laugesen

Læs mere

EVALUERING SOM EFFEKTMÅ- LING OG FORANDRINGSKRAFT

EVALUERING SOM EFFEKTMÅ- LING OG FORANDRINGSKRAFT EVALUERING SOM EFFEKTMÅ- LING OG FORANDRINGSKRAFT DANSKE BIOANALYTIKERES UNDERVISNINGSDAG BENTE BJØRNHOLT (bebj@kora.dk) KORA, DET NATIONALE INSTITUT FOR KOMMUNER OG REGIONERS ANALYSE OG FORSKNING HVEM

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere