BRUGERDREVEN INNOVATION I EVALUERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERDREVEN INNOVATION I EVALUERING"

Transkript

1 LÆRINGSSEMINAR, DANSK EVALUERINGSSELSKAB, 19.SEPTEMBER 2013 BRUGERDREVEN INNOVATION I EVALUERING Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Stinne Højer Mathiassen, Udviklingskonsulent, Herning Kommune

2 Program Brugerdreven innovation, brugerorientering og evalueringsfeltet Evalueringsmodeller med et twist af brugerorientering Case: Bikva-evaluering af tre alternative plejehjem for hjemløse Særlige opmærksomhedspunkter Brugernes rolle Evalueringens anvendelse Teoretisk begrebsapparat

3 Brugerdreven innovation, brugerorientering og evalueringsfeltet

4 Brugerdreven innovation 1) Brugerdreven innovation som en systematisk og struktureret indsats for at øge en organisations kendskab til og forståelse for deres brugeres behov som kan være meget heterogene, svære at artikulere eller under kontinuerlig forandring med henblik på at udvikle produkter, som skaber (mere) værdi for brugere. Fokus på identificering af brugeres fremtidige behov snarere end nuværende behov med henblik på at øge træfsikkerheden i produkt- og procesudvikling i forhold til brugere. 2) Brugerdreven innovation tager udgangspunkt i en systematisk og direkte inddragelse og inklusion af brugernes viden i innovationsprocessen. Det sker gennem anvendelse af særlige metoder (herunder generelle koncepter eller konkrete værktøjer) til at involvere brugere i udvalgte faser af processen, f.eks. i idéfasen eller i forbindelse med delopgaver i produktudvikling og - afprøvning. Definition af Social innovation : A novel solution to a social problem that is more effective efficient, sustainabl e or just than present solutions. Innovatoi n can take Konsekvens To forskellige formål med involvering af brugerne 4

5 Definition af Social innovation A novel solution to a social problem that is more effective efficient, sustainable or just than present solutions. 1. Innovation kan være nye programmer, produkter, indsatser, lovgivning, institutioner, ideer, relationer og interaktion. Tit vedrører innovation et mix af disse. 2. Innovation vedrører derudover processen med at generere, teste og adaptere disse nye løsninger. 5

6 Overføres til evaluering 1990 erne fokus på brugerinddragelse i evaluering. Herefter fik brugerperspektivet en mindre central plads i evalueringsfeltet Nuværende tendens Brugerdreven innovation forståelse af brugerbehov og/eller sysstematisk involvering af brugerne Borgerperspektivet med borgeren som medskaber af offentlige indsatser nyt paradigme Summemøde Hvad er jeres erfaringer? Hvilke konsekvenser har disse udviklingstendenser for evalueringsfeltet? 6

7 Konsekvenser for evalueringsfeltet Opdragsgivere efterspørger, at brugernes perspektiv inkluderes i evalueringer. Ofte ønskes evalueringer, som dokumenterer virkningen og effekten af en indsats i forhold til den enkelte bruger. Der skal laves resultatopfølgninger på brugerniveau. Hvad kræver disse forventninger om inddragelse af brugerne i forhold til evalueringernes design og metodeanvendelse? Kan vi bruge de tidligere udviklede evalueringsmodeller for brugerinddragelse? Eller er der behov for at justere og revurderes disse modeller og tilgange? Hvordan inddrager man brugerne i praksis? Hvilke metoder kan anvendes? Og hvordan generes valid evalueringsviden på dette grundlag? Hvad er status i evalueringsfeltet? 7

8 Brugerdreven innovation, brugerorientering og evalueringsfeltet Felt Brugerdreven innovaon Kendetegn Brugernes behov og involvering i udvikling/justering af ydelser Brugerorientering i offentlig Evaluering Brugermedvirkning og/eller brugerindflydelse på offentlig service Brugernes inddragelse i evalueringer Genstand for evalueringen Dataobjekt i evalueringen Akv medvirken i evalueringen 8

9 Begrebsdefinition Borger Bruger Interessent Almen og generel medborgerrolle baseret på regheder og pligter Princippet om berørte parter. En relaon mellem indbyggere og myndigheder baseret på princippet om ret l indflydelse for berørte interesser Har en interesse i eller er berørt af en bestemt intervenon, dens akviteter, implementering, output og outcome 9

10 Hvorfor brugerbegrebet Borgerbegrebet bliver for alment og generelt Brugerbegrebet ligger op til, at en bruger kan handle og være aktiv medskaber/medproducent af ydelser Definition af brugerne ifølge Vedung & Dahlberg, 2013: Brugerne af den offentlige forvaltning = kredsen af personer, som anvender offentlige tiltag eller er udsat for at blive underlagt offentlige tiltag. 10

11 Hvorfor inddragelse af brugerne Forandringspotenale hos brugerne (%) 15 Brugernes egne ressourcer Partnerskab ml. bruger og professionel Den anvendte metode 30 Forventning om forbedring Kilde: Vedung & Dahlberg, 2013 Oversæelse fra psykoterapi l socialt arbejde 11

12 Argumenter for brugerorientering Indsatslpasning Magtudjævning Effekvitet Legimitet Opdragelse l medborger Expressivitet Hjælp l selvhjælp Metode Tilpasning af den konkrete service så den er i overensstemmelse med brugernes ønsker og krav Der er en magt- asymmetri mellem brugerne og de professionelle. Denne udjævnes ved at mægggøre og myndiggøre brugerne Ved at tage hensyn l brugernes ønsker bliver det muligt reducerer omkostninger l services, som brugerne ikke mener er væsentlige Brugerorientering er ønskværdigt og øger muligheden for, at konkrete services og evalueringers resultater accepteres Brugerdeltagelse bidrager l udvikling af medborgerskabskompetencer Brugeren kan gennem sin deltagelse realiserer sig selv, opnå selvrespekt, selvudvikling og glæde Brugerne lærer andre brugere at kende og kan derigennem for forståelse for egen situaon og forandringspotenale Brugerne har indsigt i og viden om effekten af den service de har modtaget Markeret med fed: hovedargument for effekt af brugerorientering på evalueringer. De øvrige er bi- effekter. 12

13 Eksempel fra sundhedssektoren Tre modeller for brugerinddragelse Nuancer i brugerbegrebet Det ligeværdige partnerskab Den faciliterende inddragelse Den servicemindede inddragelse Hvordan kan nuancerne bruges i fht. inddragelse af brugerne i evalueringer? Kilde: Chrisna Holm- Petsersen (2013). Ledelse af brugerinddragelse tre casebaserede eksempler. KORA 13

14 Evalueringsmodeller med et twist af brugerorientering

15 Eksempler på evalueringsmodeller med større eller mindre grad af brugerorientering Responsiv evaluering Stakeholder evaluering Developmental evaluering Effektevaluering med interventionsteori BIKVA evaluering Om evalueringen har et særligt fokus på brugerne eller om brugerne er en blandt flere interessenter Om evalueringen rummer metoder, der kan belyse Innovaonspotenalet ved en genstand 15

16 Responsiv evaluering En epistemologisk ramme for evaluering: Responsiv overfor forskellige interessenter i en indsats. Tilvejebringer evalueringskriterier undervejs i evalueringsprocessen Løbende tilpasning af evalueringen i forhold til input fra interessenter som brugere, medarbejdere og ledelse. Særlig fokus på inddragelse af de svage interessenter Tilgangen åbner for processer i implementeringsleddet 16

17 Theory-based stakeholder evaluering (TSE) Baseres på programteori, som a set of implicit or explicit assumptions of how the program should be organized and why the program is expected to work Fem stadier i TSE 1) Rekonstruktion rammen for programteori 2) Søg liste over stakeholders 3) Udvælg de primære stakeholders ifht programteori, implementering, særlig viden 4) Rekonstruktion stakeholders programteori 5) Sammenligning sammelign stakeholders programteori med eksisterende viden fra forskning, tidligere evalueringer mv. 17

18 Developmental evaluation tilpasset social innovation 1. DE s focus er på innovative processer, hvor der ikke findes accepterede modeller, som kan løse bestemte problemstillinger 2. Kontinuerlig læring indlejres som en naturlig del af developmental evaluation processer. 3. Et tilpasningsdygtigt evalueringsdesign skal understøtte, at evalueringen har et formål og at den på smidig vis kan reagere på temaer og spørgsmål, som opstår undervejs i processen. 4. Evaluators rolle er strategisk læringspartner og facilitator 5. Evaluator bidrager med en kompleks systemorientering i evalueringen. 18

19 Eksempel på en evaluering Evaluering af satspulje Resultatopfølgning på brugerniveau vedr. puljen vedr. forebyggende og opsøgende indsatser overfor ufrivilligt ensomme ældre. BDO Consulting gennemfører evalueringen for Social- og Integrationsministeriet Formålet med puljen er: Kontekst 1. At forebygge ældres ufrivillige ensomhed og få allerede ufrivilligt ensomme ældre ud af ensomhed. 2. At de støttede projekter udvikler nye ideer og tilbud til ufrivilligt ensomme ældre, der ikke kan opfanges af eksisterende frivillige aktiviteter. Satspulje, kommuner, frivillige, tværsektorielt Certainty og kompleksitet Udvikling af nye ideer og tilbud Multiple faktorer påvirker ensomhed blandt ældre køn, ægtestand, sundhedstilstand mv. Satspuljen er rettet mod, at ressourcestærke ældre hjælper ensomme ældre, dvs. en art brugerdreven innovation. Målgruppe af primære og sekundære brugere. Brugerne bliver både genstand for innovationsprocesser og evalueringen, objekt for dataindsamling og aktiv medvirker i innovationsprocesser og dataindsamling Metode Forandringsteoriworkshop, selvevalueringsbarometer, kvalitative interview, surveys. 19

20 Brugerorientering i effektbaseret interventionsevaluering Operationalisering af sammenhæng mellem indsats og resultat brugerens rolle træder frem Dokumentation af effekter evidenshierarkiet Mere eller mindre åben over for involvering af brugerne Interventionsteori orienteret mod aktører og deres handlingsformåen Brugeren som en person, det er værd at lytte til, og ikke bare se som objekt for evalueringen. Et medvirkende subjekt Generative mekanismer: hvilke metoder inden for et givent område opnår effekter i form af forbedring i brugernes livssituation som følge af brugerens gensvar på metoden Evalueringer skal inkluderer brugernes gensvarsmekanisme. Ingen gensvar, ingen forandring. Brugerens forandringsteori Deres udtryk for det aktuelle probleme her og nu Udvikling over tid Årsager til problemet Hvordan forandringer kan opstår 20

21 Interventionen som differentieret Kontekster Brugernes udgangs- punkt Outcome De professio- nelles indsatser Output Brugernes indsatser Indsatser Gensvar Indsatser Gensvar Output Outcome 21

22 Formativ, summeativ kontra developmental evaluering Formav og summav evaluering Fokus er på at teste modeller med en klar kæde af hypoteser. Programmets succes måles ud fra på forhånd definerede mål. Evaluator som ekstern, uaængig og objekv observatør Evalueringer er baseret på forudsigelige logiske modeller Evalueringer følger en plan Evalueringens formål er at forfine et prg eller en model. Developmental evaluering Hvad udvikles og opstår i takt med innovaonen tager form? Hvilke variaoner i effekt ser vi? Hvad fortæller de foreløbige resultater om de forventede fremskridt? Hvad virker og hvad virker ikke? Hvilke elementer ændres primært? Hvordan forholder omgivelserne sig l innovaonen? Hvordan skal innovaonen lpasses for at imødegå ændrede vilkår? Hvordan kan projektet lpasses l konteksten, så lpasninger sker inden for projektet kontrol? Løser Developmenta l evaluation udfordringer med evaluering af brugerdreven innovation og brugerorienter ing? 22

23 BIKVA i teorien Brugerinddragelse I KVAlitetsvurderinger En brugerfølsom bottom-up tilgang Kvalitativ Lærings- og forandringsorienteret: potentiale til brugerdreven kvalitetsudvikling og innovation 23

24 Case: Bikva-evaluering af tre alternative plejehjem for hjemløse

25 BIKVA-modellens metode Gruppeinterviews med brugerne kvalitetsvurderinger af indsatsen Gruppeinterviews med frontpersonalet refleksion over brugernes vurderinger Gruppeinterviews med ledelsen refleksion over brugernes og frontpersonalets vurderinger og udsagn Fremlæggelse for politisk niveau reaktioner på brugernes, frontpersonalets og ledelsens vurderinger og udsagn Præsentation af resultaterne for brugere, frontpersonale og ledelse 25

26 Erfaringer fra BIKVA-evaluering af 3 botilbud til socialt udsatte voksne De evaluerede tilbud: Tre nyetablerede botilbud til udsatte Alternative plejehjem er permanente Alternative plejehjem er rummelige 26

27 Brugerne: Socialt udsatte med langt mislykket forløb indenfor det traditionelle forsorgsvæsen Fortrinsvis mænd 27

28 Bestillerne af evalueringen: Forvaltningen Ledelsen af de tre alternative plejehjem Evalueringens formål og metoder: At indhente viden om de tre botilbud ved hjælp af BIKVA-metoden og på den baggrund kvalitetsudvikle tilbuddene som dengang var nye 28

29 Informationsmøder: Informationsmøder med brugere og personale genererede opbakning til evalueringen Interviews (i alt ca. 50): 1: Ustyrede interviews med brugerne 29

30 Eksempel på anvendt interviewguide (brugerne) - I Hverdagsbeskrivelser Hvordan er din dagligdag her? Kan du prøve at fortælle mig hvordan din dagligdag går? Hvordan gik din dag i går for eksempel? Kan man sige at din dag i går var almindelig? Hvis nej, hvorfor ikke? (spørg evt. ind til vurderinger af elementer i beskrivelsen) Brugervurdring af boformen Hvad synes du om at bo her? Positivt om boformen Hvad synes du der er godt ved at bo her? Er der andre ting som du synes er godt ved at bo her? Konkret(e) eksempel(er)? Har du nogen forslag til hvordan det kunne blive endnu bedre? Konkret(e) eksempel(er)? Hvad er det bedste ved at bo her? 30

31 Eksempel på anvendt interviewguide (brugerne) - II Negativt om boformen Hvad synes du der er dårligt ved at bo her? Er der flere ting som du synes er dårlige ved at bo her? Har du nogen forslag til hvordan man kan gøre det bedre? Konkret(e) eksempel(er)? Hvad er det dårligste ved at bo her? Sammenligning Hvordan synes du dit liv er nu sammenlignet med perioden før du flyttede hertil? Er det bedre eller dårligere? Hvordan? Hvorfor? Synonymer Hvis du skulle sætte et enkelt ord på dit liv før du flyttede hertil, hvilket ord skulle det så være? Hvis du skulle sætte et enkelt ord på dit liv efter du er flyttet hertil, hvilket ord skulle det så være? Brugertilføjelse Er der noget du gerne vil tilføje inden vi afslutter interviewet? 31

32 2: Interviews på frontpersonale- og ledelsesniveauerne Evalueringsrapport: Sammenfattede vurderinger og udsagn samt fremdrog nogle centrale diskussionspunkter til inspiration for det videre udviklingsarbejde 32

33 Eksempler på diskussionspunkter Livet på boformerne: Bliver mere stabilt og på mange måder bedre, men også mere kedeligt og forudsigeligt. Det er derfor relevant at spørge: Hvordan kan boformerne være rammen om liv, der på én gang er stabile, udfordrende og afvekslende? 33

34 Beboerne efterlyser flere aktiviteter: En del af personalet er positiv overfor dette, men hvad er gode aktiviteter for beboerne? Er aktiviteter en særlig begivenhed eller i lige så høj grad del af den normale dagligdag? Kræves flere ressourcer eller er organisatoriske og faglige justeringer mere relevante? Hvad er kriteriet for succesfuld brugerinddragelse i aktiviteter? Skal man i højere grad have øje for den lille succes? 34

35 Opfølgning på rapport Ingen detaljeret opskrift, men diskussionspunkter til inspiration for videreudviklingen af tilbuddene Følgende spørgsmål blev aktuelle: Hvilke diskussionspunkter skulle og kunne der konkret handles på? Og hvordan? Hvor var ansvaret for dette? Hvilken rolle skulle f.eks. misbrugskonsulenterne spille? Eller ledelsen på de forskellige alternative plejehjem? 35

36 Summemøde Evaluators rolle? Skulle evaluator f.eks. blot fungere som ana-lytiker eller er det også del af evaluators rolle at være tovholder på en interventions-proces? 36

37 Betingelser for succes Arbejdet må ikke stoppe med rapporten! Organisatorisk opbakning Personale og ledelse skal ville evaluering og være oprigtigt interesserede i brugernes vurderinger og ideer Ressourcer til opfølgning og nye initiativer Evaluator skal være god til kvalitativ metode og til at aflæse og forbinde sig til brugerne BIKVA- modellen giver mulighed for men ingen garan for - at brugernes vurderinger tages alvorligt og bliver brugt l kvalitetsudvikling eller innovaon 37

38 Diskussion Kunne du forestille dig at din organisation i dag kunne bruge BIKVAmodellen - eller elementer fra den - i sine bestræbelser på at udvikle sine tilbud, ydelser, produkter? 38

39 Særlige opmærksomhedspunkter - Brugernes rolle - Evalueringens anvendelse - Teoretisk begrebsapparat

40 Opmærksomheds punkter I brugernes rolle Dilemmaer ved brugerinddragelse i evaluering? Hvilke rolle spiller brugerne reelt? Strukturelle egenskaber ved: serviceproduktion henviser til, at bedømmelsen af kvalitet og tilfredshed med servicen er subjektiv. evaluering som en systematisk, retrospektiv bedømmelse af gennemførelse, præstationer og udfald af offentlige virksomheder henviser til en objektiv funderet bedømmelse. Er det rimeligt at lade brugerens subjekve vurdering få en central placering i en evaluering? Hvordan kan den i givet fald bedømmes objekvt?

41 Paradokser ved brugerens vurdering af en service 1. Brugeren er mere tilfreds med tilstand x end tilstand y. 2. Brugeren tror, at han eller hun er bedre stillet med x end y. 3. Brugeren er bedre stillet med x end y. 4. Brugeren foretrækker x frem for y. 5. Brugeren vil gerne vælge x frem for y. 6. Brugeren mener, at det vil være rigtigt at vælge x frem for y. 7. Brugeren mener, at det vil være bedre, hvis x forekommer frem for y. 8. Brugeren vælger så x forekommer frem for y. Kilde: Fountain, J.E., 2001, Paradoxes of Public Sector Customer Service, Governance: An Internaonal Journal of Policy and Administraon, 14 /1, pp

42 Brugernes præferancer 42

43 Opmærksomhedspunkter II Evalueringens anvendelse Evalueringens anvendelse Implementering Ledelse af brugerinddragelse Inddragelse af fagprofessionelle Evalueringen skal stå på mål for brugerne 43

44 Opmærksomhedspunkter II Det teoretiske begrebsapparat De teoretiske begrebsapparater Fortsat lidt særskilt fokus på udvikling af teori og begreber i forhold til brugernes inddragelse i evalueringer For upræcist begrebsapparat brugerdreven innovation, brugernes involvering i offentlig service og brugernes rolle i evaluering smelter sammen. 44

45 Litteratur Andersen, V.N. (2003). Selvevaluering fra styring til skoleudvikling pp i Peter Dahler-Larsen (red.) med bidrag af Vibeke Normann Andersen, Kasper Møller Hansen & Carsten Strømbæk Pedersen, Selvevalueringens hvide sejl. Odense, Syddansk Universitetsforlag. Andersen, V.N. (2003). Brugerorienteret evaluering pp i P. Dahler-Larsen (red.) med bidrag af V.N. Andersen, K.M. Hansen & C.S. Pedersen, Selvevalueringens hvide sejl. Syddansk Universitetsforlag. Fountain, J.E., (2001) Paradoxes of Public Sector Customer Service, Governance: An International Journal of Policy and Administration, 14 /1, pp Kroghstrup, H.K. (2003). Evalueringsmodeller. Systime Lettl, C. (2005). Users as inventors and developers of radical innovation. Journal of Customer Behavior, 4, Merit, S. & Nielsen T. (2006). Vinderkoncepter brugerdreven innovation og forretningsudvikling, Børsens Forlag Patton, M.Q. (2011), Developmental evaluation. The Guildford Press. Vedung, E. & Balle Hansen, M. (2010). Theory-Based Stakeholder Evaluatoin. American Journal of Evaluation, p Vedung, E. & Dahlberg, M. (2013). Demokrati och Brukarutvärdering. Studentlitteratur Billedmateriale 45

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Virker det? og i givet fald hvorfor?

Virker det? og i givet fald hvorfor? Virker det? og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn Annette Michelsen la Cour Virker det? Og i givet fald hvorfor? Evaluering af idrætsprojekter for overvægtige børn

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere