BRUGERDREVEN INNOVATION I EVALUERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERDREVEN INNOVATION I EVALUERING"

Transkript

1 LÆRINGSSEMINAR, DANSK EVALUERINGSSELSKAB, 19.SEPTEMBER 2013 BRUGERDREVEN INNOVATION I EVALUERING Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Stinne Højer Mathiassen, Udviklingskonsulent, Herning Kommune

2 Program Brugerdreven innovation, brugerorientering og evalueringsfeltet Evalueringsmodeller med et twist af brugerorientering Case: Bikva-evaluering af tre alternative plejehjem for hjemløse Særlige opmærksomhedspunkter Brugernes rolle Evalueringens anvendelse Teoretisk begrebsapparat

3 Brugerdreven innovation, brugerorientering og evalueringsfeltet

4 Brugerdreven innovation 1) Brugerdreven innovation som en systematisk og struktureret indsats for at øge en organisations kendskab til og forståelse for deres brugeres behov som kan være meget heterogene, svære at artikulere eller under kontinuerlig forandring med henblik på at udvikle produkter, som skaber (mere) værdi for brugere. Fokus på identificering af brugeres fremtidige behov snarere end nuværende behov med henblik på at øge træfsikkerheden i produkt- og procesudvikling i forhold til brugere. 2) Brugerdreven innovation tager udgangspunkt i en systematisk og direkte inddragelse og inklusion af brugernes viden i innovationsprocessen. Det sker gennem anvendelse af særlige metoder (herunder generelle koncepter eller konkrete værktøjer) til at involvere brugere i udvalgte faser af processen, f.eks. i idéfasen eller i forbindelse med delopgaver i produktudvikling og - afprøvning. Definition af Social innovation : A novel solution to a social problem that is more effective efficient, sustainabl e or just than present solutions. Innovatoi n can take Konsekvens To forskellige formål med involvering af brugerne 4

5 Definition af Social innovation A novel solution to a social problem that is more effective efficient, sustainable or just than present solutions. 1. Innovation kan være nye programmer, produkter, indsatser, lovgivning, institutioner, ideer, relationer og interaktion. Tit vedrører innovation et mix af disse. 2. Innovation vedrører derudover processen med at generere, teste og adaptere disse nye løsninger. 5

6 Overføres til evaluering 1990 erne fokus på brugerinddragelse i evaluering. Herefter fik brugerperspektivet en mindre central plads i evalueringsfeltet Nuværende tendens Brugerdreven innovation forståelse af brugerbehov og/eller sysstematisk involvering af brugerne Borgerperspektivet med borgeren som medskaber af offentlige indsatser nyt paradigme Summemøde Hvad er jeres erfaringer? Hvilke konsekvenser har disse udviklingstendenser for evalueringsfeltet? 6

7 Konsekvenser for evalueringsfeltet Opdragsgivere efterspørger, at brugernes perspektiv inkluderes i evalueringer. Ofte ønskes evalueringer, som dokumenterer virkningen og effekten af en indsats i forhold til den enkelte bruger. Der skal laves resultatopfølgninger på brugerniveau. Hvad kræver disse forventninger om inddragelse af brugerne i forhold til evalueringernes design og metodeanvendelse? Kan vi bruge de tidligere udviklede evalueringsmodeller for brugerinddragelse? Eller er der behov for at justere og revurderes disse modeller og tilgange? Hvordan inddrager man brugerne i praksis? Hvilke metoder kan anvendes? Og hvordan generes valid evalueringsviden på dette grundlag? Hvad er status i evalueringsfeltet? 7

8 Brugerdreven innovation, brugerorientering og evalueringsfeltet Felt Brugerdreven innovaon Kendetegn Brugernes behov og involvering i udvikling/justering af ydelser Brugerorientering i offentlig Evaluering Brugermedvirkning og/eller brugerindflydelse på offentlig service Brugernes inddragelse i evalueringer Genstand for evalueringen Dataobjekt i evalueringen Akv medvirken i evalueringen 8

9 Begrebsdefinition Borger Bruger Interessent Almen og generel medborgerrolle baseret på regheder og pligter Princippet om berørte parter. En relaon mellem indbyggere og myndigheder baseret på princippet om ret l indflydelse for berørte interesser Har en interesse i eller er berørt af en bestemt intervenon, dens akviteter, implementering, output og outcome 9

10 Hvorfor brugerbegrebet Borgerbegrebet bliver for alment og generelt Brugerbegrebet ligger op til, at en bruger kan handle og være aktiv medskaber/medproducent af ydelser Definition af brugerne ifølge Vedung & Dahlberg, 2013: Brugerne af den offentlige forvaltning = kredsen af personer, som anvender offentlige tiltag eller er udsat for at blive underlagt offentlige tiltag. 10

11 Hvorfor inddragelse af brugerne Forandringspotenale hos brugerne (%) 15 Brugernes egne ressourcer Partnerskab ml. bruger og professionel Den anvendte metode 30 Forventning om forbedring Kilde: Vedung & Dahlberg, 2013 Oversæelse fra psykoterapi l socialt arbejde 11

12 Argumenter for brugerorientering Indsatslpasning Magtudjævning Effekvitet Legimitet Opdragelse l medborger Expressivitet Hjælp l selvhjælp Metode Tilpasning af den konkrete service så den er i overensstemmelse med brugernes ønsker og krav Der er en magt- asymmetri mellem brugerne og de professionelle. Denne udjævnes ved at mægggøre og myndiggøre brugerne Ved at tage hensyn l brugernes ønsker bliver det muligt reducerer omkostninger l services, som brugerne ikke mener er væsentlige Brugerorientering er ønskværdigt og øger muligheden for, at konkrete services og evalueringers resultater accepteres Brugerdeltagelse bidrager l udvikling af medborgerskabskompetencer Brugeren kan gennem sin deltagelse realiserer sig selv, opnå selvrespekt, selvudvikling og glæde Brugerne lærer andre brugere at kende og kan derigennem for forståelse for egen situaon og forandringspotenale Brugerne har indsigt i og viden om effekten af den service de har modtaget Markeret med fed: hovedargument for effekt af brugerorientering på evalueringer. De øvrige er bi- effekter. 12

13 Eksempel fra sundhedssektoren Tre modeller for brugerinddragelse Nuancer i brugerbegrebet Det ligeværdige partnerskab Den faciliterende inddragelse Den servicemindede inddragelse Hvordan kan nuancerne bruges i fht. inddragelse af brugerne i evalueringer? Kilde: Chrisna Holm- Petsersen (2013). Ledelse af brugerinddragelse tre casebaserede eksempler. KORA 13

14 Evalueringsmodeller med et twist af brugerorientering

15 Eksempler på evalueringsmodeller med større eller mindre grad af brugerorientering Responsiv evaluering Stakeholder evaluering Developmental evaluering Effektevaluering med interventionsteori BIKVA evaluering Om evalueringen har et særligt fokus på brugerne eller om brugerne er en blandt flere interessenter Om evalueringen rummer metoder, der kan belyse Innovaonspotenalet ved en genstand 15

16 Responsiv evaluering En epistemologisk ramme for evaluering: Responsiv overfor forskellige interessenter i en indsats. Tilvejebringer evalueringskriterier undervejs i evalueringsprocessen Løbende tilpasning af evalueringen i forhold til input fra interessenter som brugere, medarbejdere og ledelse. Særlig fokus på inddragelse af de svage interessenter Tilgangen åbner for processer i implementeringsleddet 16

17 Theory-based stakeholder evaluering (TSE) Baseres på programteori, som a set of implicit or explicit assumptions of how the program should be organized and why the program is expected to work Fem stadier i TSE 1) Rekonstruktion rammen for programteori 2) Søg liste over stakeholders 3) Udvælg de primære stakeholders ifht programteori, implementering, særlig viden 4) Rekonstruktion stakeholders programteori 5) Sammenligning sammelign stakeholders programteori med eksisterende viden fra forskning, tidligere evalueringer mv. 17

18 Developmental evaluation tilpasset social innovation 1. DE s focus er på innovative processer, hvor der ikke findes accepterede modeller, som kan løse bestemte problemstillinger 2. Kontinuerlig læring indlejres som en naturlig del af developmental evaluation processer. 3. Et tilpasningsdygtigt evalueringsdesign skal understøtte, at evalueringen har et formål og at den på smidig vis kan reagere på temaer og spørgsmål, som opstår undervejs i processen. 4. Evaluators rolle er strategisk læringspartner og facilitator 5. Evaluator bidrager med en kompleks systemorientering i evalueringen. 18

19 Eksempel på en evaluering Evaluering af satspulje Resultatopfølgning på brugerniveau vedr. puljen vedr. forebyggende og opsøgende indsatser overfor ufrivilligt ensomme ældre. BDO Consulting gennemfører evalueringen for Social- og Integrationsministeriet Formålet med puljen er: Kontekst 1. At forebygge ældres ufrivillige ensomhed og få allerede ufrivilligt ensomme ældre ud af ensomhed. 2. At de støttede projekter udvikler nye ideer og tilbud til ufrivilligt ensomme ældre, der ikke kan opfanges af eksisterende frivillige aktiviteter. Satspulje, kommuner, frivillige, tværsektorielt Certainty og kompleksitet Udvikling af nye ideer og tilbud Multiple faktorer påvirker ensomhed blandt ældre køn, ægtestand, sundhedstilstand mv. Satspuljen er rettet mod, at ressourcestærke ældre hjælper ensomme ældre, dvs. en art brugerdreven innovation. Målgruppe af primære og sekundære brugere. Brugerne bliver både genstand for innovationsprocesser og evalueringen, objekt for dataindsamling og aktiv medvirker i innovationsprocesser og dataindsamling Metode Forandringsteoriworkshop, selvevalueringsbarometer, kvalitative interview, surveys. 19

20 Brugerorientering i effektbaseret interventionsevaluering Operationalisering af sammenhæng mellem indsats og resultat brugerens rolle træder frem Dokumentation af effekter evidenshierarkiet Mere eller mindre åben over for involvering af brugerne Interventionsteori orienteret mod aktører og deres handlingsformåen Brugeren som en person, det er værd at lytte til, og ikke bare se som objekt for evalueringen. Et medvirkende subjekt Generative mekanismer: hvilke metoder inden for et givent område opnår effekter i form af forbedring i brugernes livssituation som følge af brugerens gensvar på metoden Evalueringer skal inkluderer brugernes gensvarsmekanisme. Ingen gensvar, ingen forandring. Brugerens forandringsteori Deres udtryk for det aktuelle probleme her og nu Udvikling over tid Årsager til problemet Hvordan forandringer kan opstår 20

21 Interventionen som differentieret Kontekster Brugernes udgangs- punkt Outcome De professio- nelles indsatser Output Brugernes indsatser Indsatser Gensvar Indsatser Gensvar Output Outcome 21

22 Formativ, summeativ kontra developmental evaluering Formav og summav evaluering Fokus er på at teste modeller med en klar kæde af hypoteser. Programmets succes måles ud fra på forhånd definerede mål. Evaluator som ekstern, uaængig og objekv observatør Evalueringer er baseret på forudsigelige logiske modeller Evalueringer følger en plan Evalueringens formål er at forfine et prg eller en model. Developmental evaluering Hvad udvikles og opstår i takt med innovaonen tager form? Hvilke variaoner i effekt ser vi? Hvad fortæller de foreløbige resultater om de forventede fremskridt? Hvad virker og hvad virker ikke? Hvilke elementer ændres primært? Hvordan forholder omgivelserne sig l innovaonen? Hvordan skal innovaonen lpasses for at imødegå ændrede vilkår? Hvordan kan projektet lpasses l konteksten, så lpasninger sker inden for projektet kontrol? Løser Developmenta l evaluation udfordringer med evaluering af brugerdreven innovation og brugerorienter ing? 22

23 BIKVA i teorien Brugerinddragelse I KVAlitetsvurderinger En brugerfølsom bottom-up tilgang Kvalitativ Lærings- og forandringsorienteret: potentiale til brugerdreven kvalitetsudvikling og innovation 23

24 Case: Bikva-evaluering af tre alternative plejehjem for hjemløse

25 BIKVA-modellens metode Gruppeinterviews med brugerne kvalitetsvurderinger af indsatsen Gruppeinterviews med frontpersonalet refleksion over brugernes vurderinger Gruppeinterviews med ledelsen refleksion over brugernes og frontpersonalets vurderinger og udsagn Fremlæggelse for politisk niveau reaktioner på brugernes, frontpersonalets og ledelsens vurderinger og udsagn Præsentation af resultaterne for brugere, frontpersonale og ledelse 25

26 Erfaringer fra BIKVA-evaluering af 3 botilbud til socialt udsatte voksne De evaluerede tilbud: Tre nyetablerede botilbud til udsatte Alternative plejehjem er permanente Alternative plejehjem er rummelige 26

27 Brugerne: Socialt udsatte med langt mislykket forløb indenfor det traditionelle forsorgsvæsen Fortrinsvis mænd 27

28 Bestillerne af evalueringen: Forvaltningen Ledelsen af de tre alternative plejehjem Evalueringens formål og metoder: At indhente viden om de tre botilbud ved hjælp af BIKVA-metoden og på den baggrund kvalitetsudvikle tilbuddene som dengang var nye 28

29 Informationsmøder: Informationsmøder med brugere og personale genererede opbakning til evalueringen Interviews (i alt ca. 50): 1: Ustyrede interviews med brugerne 29

30 Eksempel på anvendt interviewguide (brugerne) - I Hverdagsbeskrivelser Hvordan er din dagligdag her? Kan du prøve at fortælle mig hvordan din dagligdag går? Hvordan gik din dag i går for eksempel? Kan man sige at din dag i går var almindelig? Hvis nej, hvorfor ikke? (spørg evt. ind til vurderinger af elementer i beskrivelsen) Brugervurdring af boformen Hvad synes du om at bo her? Positivt om boformen Hvad synes du der er godt ved at bo her? Er der andre ting som du synes er godt ved at bo her? Konkret(e) eksempel(er)? Har du nogen forslag til hvordan det kunne blive endnu bedre? Konkret(e) eksempel(er)? Hvad er det bedste ved at bo her? 30

31 Eksempel på anvendt interviewguide (brugerne) - II Negativt om boformen Hvad synes du der er dårligt ved at bo her? Er der flere ting som du synes er dårlige ved at bo her? Har du nogen forslag til hvordan man kan gøre det bedre? Konkret(e) eksempel(er)? Hvad er det dårligste ved at bo her? Sammenligning Hvordan synes du dit liv er nu sammenlignet med perioden før du flyttede hertil? Er det bedre eller dårligere? Hvordan? Hvorfor? Synonymer Hvis du skulle sætte et enkelt ord på dit liv før du flyttede hertil, hvilket ord skulle det så være? Hvis du skulle sætte et enkelt ord på dit liv efter du er flyttet hertil, hvilket ord skulle det så være? Brugertilføjelse Er der noget du gerne vil tilføje inden vi afslutter interviewet? 31

32 2: Interviews på frontpersonale- og ledelsesniveauerne Evalueringsrapport: Sammenfattede vurderinger og udsagn samt fremdrog nogle centrale diskussionspunkter til inspiration for det videre udviklingsarbejde 32

33 Eksempler på diskussionspunkter Livet på boformerne: Bliver mere stabilt og på mange måder bedre, men også mere kedeligt og forudsigeligt. Det er derfor relevant at spørge: Hvordan kan boformerne være rammen om liv, der på én gang er stabile, udfordrende og afvekslende? 33

34 Beboerne efterlyser flere aktiviteter: En del af personalet er positiv overfor dette, men hvad er gode aktiviteter for beboerne? Er aktiviteter en særlig begivenhed eller i lige så høj grad del af den normale dagligdag? Kræves flere ressourcer eller er organisatoriske og faglige justeringer mere relevante? Hvad er kriteriet for succesfuld brugerinddragelse i aktiviteter? Skal man i højere grad have øje for den lille succes? 34

35 Opfølgning på rapport Ingen detaljeret opskrift, men diskussionspunkter til inspiration for videreudviklingen af tilbuddene Følgende spørgsmål blev aktuelle: Hvilke diskussionspunkter skulle og kunne der konkret handles på? Og hvordan? Hvor var ansvaret for dette? Hvilken rolle skulle f.eks. misbrugskonsulenterne spille? Eller ledelsen på de forskellige alternative plejehjem? 35

36 Summemøde Evaluators rolle? Skulle evaluator f.eks. blot fungere som ana-lytiker eller er det også del af evaluators rolle at være tovholder på en interventions-proces? 36

37 Betingelser for succes Arbejdet må ikke stoppe med rapporten! Organisatorisk opbakning Personale og ledelse skal ville evaluering og være oprigtigt interesserede i brugernes vurderinger og ideer Ressourcer til opfølgning og nye initiativer Evaluator skal være god til kvalitativ metode og til at aflæse og forbinde sig til brugerne BIKVA- modellen giver mulighed for men ingen garan for - at brugernes vurderinger tages alvorligt og bliver brugt l kvalitetsudvikling eller innovaon 37

38 Diskussion Kunne du forestille dig at din organisation i dag kunne bruge BIKVAmodellen - eller elementer fra den - i sine bestræbelser på at udvikle sine tilbud, ydelser, produkter? 38

39 Særlige opmærksomhedspunkter - Brugernes rolle - Evalueringens anvendelse - Teoretisk begrebsapparat

40 Opmærksomheds punkter I brugernes rolle Dilemmaer ved brugerinddragelse i evaluering? Hvilke rolle spiller brugerne reelt? Strukturelle egenskaber ved: serviceproduktion henviser til, at bedømmelsen af kvalitet og tilfredshed med servicen er subjektiv. evaluering som en systematisk, retrospektiv bedømmelse af gennemførelse, præstationer og udfald af offentlige virksomheder henviser til en objektiv funderet bedømmelse. Er det rimeligt at lade brugerens subjekve vurdering få en central placering i en evaluering? Hvordan kan den i givet fald bedømmes objekvt?

41 Paradokser ved brugerens vurdering af en service 1. Brugeren er mere tilfreds med tilstand x end tilstand y. 2. Brugeren tror, at han eller hun er bedre stillet med x end y. 3. Brugeren er bedre stillet med x end y. 4. Brugeren foretrækker x frem for y. 5. Brugeren vil gerne vælge x frem for y. 6. Brugeren mener, at det vil være rigtigt at vælge x frem for y. 7. Brugeren mener, at det vil være bedre, hvis x forekommer frem for y. 8. Brugeren vælger så x forekommer frem for y. Kilde: Fountain, J.E., 2001, Paradoxes of Public Sector Customer Service, Governance: An Internaonal Journal of Policy and Administraon, 14 /1, pp

42 Brugernes præferancer 42

43 Opmærksomhedspunkter II Evalueringens anvendelse Evalueringens anvendelse Implementering Ledelse af brugerinddragelse Inddragelse af fagprofessionelle Evalueringen skal stå på mål for brugerne 43

44 Opmærksomhedspunkter II Det teoretiske begrebsapparat De teoretiske begrebsapparater Fortsat lidt særskilt fokus på udvikling af teori og begreber i forhold til brugernes inddragelse i evalueringer For upræcist begrebsapparat brugerdreven innovation, brugernes involvering i offentlig service og brugernes rolle i evaluering smelter sammen. 44

45 Litteratur Andersen, V.N. (2003). Selvevaluering fra styring til skoleudvikling pp i Peter Dahler-Larsen (red.) med bidrag af Vibeke Normann Andersen, Kasper Møller Hansen & Carsten Strømbæk Pedersen, Selvevalueringens hvide sejl. Odense, Syddansk Universitetsforlag. Andersen, V.N. (2003). Brugerorienteret evaluering pp i P. Dahler-Larsen (red.) med bidrag af V.N. Andersen, K.M. Hansen & C.S. Pedersen, Selvevalueringens hvide sejl. Syddansk Universitetsforlag. Fountain, J.E., (2001) Paradoxes of Public Sector Customer Service, Governance: An International Journal of Policy and Administration, 14 /1, pp Kroghstrup, H.K. (2003). Evalueringsmodeller. Systime Lettl, C. (2005). Users as inventors and developers of radical innovation. Journal of Customer Behavior, 4, Merit, S. & Nielsen T. (2006). Vinderkoncepter brugerdreven innovation og forretningsudvikling, Børsens Forlag Patton, M.Q. (2011), Developmental evaluation. The Guildford Press. Vedung, E. & Balle Hansen, M. (2010). Theory-Based Stakeholder Evaluatoin. American Journal of Evaluation, p Vedung, E. & Dahlberg, M. (2013). Demokrati och Brukarutvärdering. Studentlitteratur Billedmateriale 45

Brugerinddragelse i evaluering

Brugerinddragelse i evaluering Brugerinddragelse i evaluering Vibeke Normann Andersen, Ph.D., lektor Institut for Statskundskab, SDU Dansk Evalueringsselskabs Konference 13. September 2007 Disposition Brugeren og den offentlige sektor

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

Sikker viden i sundhedsarbejdet? Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune og Sund By Netværket

Sikker viden i sundhedsarbejdet? Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune og Sund By Netværket Sikker viden i sundhedsarbejdet? Vibeke Normann Andersen, Analyse- og Forskningschef, KORA Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune og Sund By Netværket Dagsorden Evalueringstilgange inden for folkesundhedsområdet

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

Innovativ evaluering i demensindsatsen

Innovativ evaluering i demensindsatsen Innovativ evaluering i demensindsatsen DKDK Årskursus onsdag den 10. september 2014 Kort om oplægget Malene Skov Dinesen, Ineva Innovativ evaluering er en tilgang med fokus på at drive praksis gennem evaluering

Læs mere

EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN

EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN EVALUERINGSTEORI LÆRINGSSEMINAR, DES-KONFERENCEN 2011 BENTE BJØRNHOLT OG CARSTEN STRØMBÆK PEDERSEN PROGRAMMET I DAG 1. Introduktion 2. EvalueringsteoriER ikke bare én men mange 3. Evalueringsplanen og

Læs mere

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering?

Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? Hvordan kan arbejdet med forandringsteori bidrage til effektivisering? 13.09.2014 Af Maria Rye Dahl, Chefkonsulent i DAMVAD Sessionens program 1) Værktøjet og dets brugbarhed 2) Gruppesummen med udg.pkt.

Læs mere

EVALUERINGS- MODELLER OG METODER NETE KROGSGAARD NISS, SENIORKONSULENT, SFI

EVALUERINGS- MODELLER OG METODER NETE KROGSGAARD NISS, SENIORKONSULENT, SFI EVALUERINGS- MODELLER OG METODER NETE KROGSGAARD NISS, SENIORKONSULENT, SFI PLAN 1. Intro til evaluering 2. Formål/anvendelse 3. Konkrete evalueringsmodeller og metoder i en klinisk undervisningskontekst

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring

Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Facilitering i krydsfeltet mellem evaluering og læring - når visuelle stilladser støtter organisatorisk læring Evaluering Læring Visuelle stilladser DES Læringsseminar den 12. september 2014 Læringsseminaret

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Sundhedsfremme, evidens og evaluering

Sundhedsfremme, evidens og evaluering Sundhedsfremme, evidens og evaluering Sund By Netværket Temadag om Dokumentation og Evaluering 2. November 2016 Professor Peter Dahler-Larsen Institut for Statskundskab, KU Efterspørgsel efter viden om

Læs mere

Evaluering i praksis. Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november. Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk

Evaluering i praksis. Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november. Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk Evaluering i praksis Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november Hvad skal vi sammen de næste 1,5 time? Formål: Få viden om evaluering i hverdagen Få præsenteret og afprøvet et helt

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Evaluering i en kompleks humanitær kontekst

Evaluering i en kompleks humanitær kontekst Mikkel Nedergaard, Evalueringsrådgiver, Dansk Flygtningehjælp Page 1 Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2016 Evaluering i en kompleks humanitær kontekst Mikkel Nedergaard, Evalueringsrådgiver Page

Læs mere

Nye veje med dokumentation. SOFU årskursus 2015

Nye veje med dokumentation. SOFU årskursus 2015 Nye veje med dokumentation SOFU årskursus 2015 Kort om oplægget Malene Skov Dinesen, Ineva Innovativ evaluering er en tilgang med fokus på at drive praksis gennem evaluering Blikket er på at skabe viden

Læs mere

Følgegruppemøde ang. FELIS- Projekt og Evalueringsdesign. Deltagere repræsentanter fra Fredericia Kommune & Forskere fra SDU

Følgegruppemøde ang. FELIS- Projekt og Evalueringsdesign. Deltagere repræsentanter fra Fredericia Kommune & Forskere fra SDU Følgegruppemøde ang. FELIS- Projekt og Evalueringsdesign Deltagere repræsentanter fra Fredericia Kommune & Forskere fra SDU Foreløbige resultater - empowerment Empowerment bliver ofte defineres som at

Læs mere

Evaluering og dokumentation som et strategisk værktøj i kommunerne

Evaluering og dokumentation som et strategisk værktøj i kommunerne Evaluering og dokumentation som et strategisk værktøj i kommunerne Region Syddanmark 7. Maj 2008 Olaf Rieper Forskningschef i AKF Anvendt KommunalForskning Disposition Begreber Forskellige former for evaluering

Læs mere

Evaluering. Kolding 9. juni 2011 Professor Peter Dahler-Larsen, PhD Institut for Statskundskab Syddansk Universitet, Odense

Evaluering. Kolding 9. juni 2011 Professor Peter Dahler-Larsen, PhD Institut for Statskundskab Syddansk Universitet, Odense Evaluering Kolding 9. juni 2011 Professor Peter Dahler-Larsen, PhD Institut for Statskundskab Syddansk Universitet, Odense Evalueringens Bermuda-trekant: Evaluering Systematisk, metodisk Vurdering af Ide,

Læs mere

Ung & Sund Midtvejsevaluering

Ung & Sund Midtvejsevaluering Ung og Sund Midtvejsevalueringen SUNDHEDSSTYRELSEN En ikke-disposition for oplægget Programteorien Om evalueringen Ung og Sund-indsatsens formål: Det overordnede formål med projektet er at styrke sundhedsmæssigt

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

EVALUERING AF OFFENTLIG POLITIK OG ADMINISTRATION TENDENSER OG UDFORDRINGER

EVALUERING AF OFFENTLIG POLITIK OG ADMINISTRATION TENDENSER OG UDFORDRINGER EVALUERING AF OFFENTLIG POLITIK OG ADMINISTRATION TENDENSER OG UDFORDRINGER T H O M A S B R E D G A A R D & J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N F O R S K N I N G S C E N T E R F O R E VA L U E R

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: - Kompetenceudvikling Side 1 af 5 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -Kompetenceudvikling...1 Kompetenceudvikling:...3

Læs mere

Mødrehjælpen. Resultatbaseret arbejde i Mødrehjælpen. En frivillig social organisation fra 1983.

Mødrehjælpen. Resultatbaseret arbejde i Mødrehjælpen. En frivillig social organisation fra 1983. Mødrehjælpen En frivillig social organisation fra 1983. Rådgivning af sårbare og udsatte børnefamilier - social, uddannelse og beskæftigelse, økonomi og sundhed. Fortaler for sårbare og udsatte børnefamilier.

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Findes den gode evaluering?

Findes den gode evaluering? 1 www.eva.dk Findes den gode evaluering? Fyraftensmøde i Dansk Magisterforening, 4. december 2014 Aftenens program Helt kort om mig og EVA Kendetegn ved en god evaluering Pause (30 minutter) Anvendelse

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder

AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder Signe Groth Andersson og Sofie Stage Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse. Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

Programteori: Fra indsats til virkning

Programteori: Fra indsats til virkning Programteori: Fra indsats til virkning Rikke Krølner rkr@niph.dk Adjunkt, centerkoordinator Ph.d., cand.scient.san.publ. Center for Interventionsforskning Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed

Læs mere

Meningsfulde fællesskaber også for mennesker med handicap? Meningsfulde fællesskaber også for kommuner og civilsamfund? 6.

Meningsfulde fællesskaber også for mennesker med handicap? Meningsfulde fællesskaber også for kommuner og civilsamfund? 6. Meningsfulde fællesskaber også for mennesker med handicap? Meningsfulde fællesskaber også for kommuner og civilsamfund? 6. september 2016 Nedslagspunkter Frivillig faglighed ramme og proces Mulige teoretiske

Læs mere

Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer

Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer Thomas Bredgaard, lektor, ph.d. Forskningscenter for Evaluering (FCE), Aalborg Universitet Charlotte Hansen, Senior Manager, Deloitte

Læs mere

FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN. Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering

FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN. Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering INDHOLD Baggrund for selvevaluering Side 3 Værdigrundlag for Flemming Efterskole

Læs mere

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed.

Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen. Indholdsfortegnelse. Kvalitetssikring en nødvendighed. 1 Frafald et vildt problem af Helle Brok, leder VIA UC Psykomotorikuddannelsen Indholdsfortegnelse Kvalitetssikring en nødvendighed... 1 Baggrund... 1 Problemformulering... 1 To måder at evaluerer på...

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Evaluering af virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen

Evaluering af virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen Evaluering af virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen Arbejdsmiljøkonferencen D. 11. november 2013 Hans Jørgen Limborg Partner Teamarbejdsliv Peter Hasle Professor Aalborg Universitet Efter et langt liv som

Læs mere

Hjemmeopgave. Oplæg ved Elvi Weinreich. Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar Ledelse & Organisation/KLEO

Hjemmeopgave. Oplæg ved Elvi Weinreich. Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar Ledelse & Organisation/KLEO Hjemmeopgave Oplæg ved Elvi Weinreich Afleveres af de enkelte ledelsesteam mundtligt d. 9 februar 2016 Hjemmeopgaven Udarbejdelse af handling / programteori og effektevaluering (realitetstestning) af indsats

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

EKSPERIMENTANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea.

EKSPERIMENTANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea. ANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea.dk Camilla Wittenkamp, Udviklingskonsulent, Forskning & Innovation, KEA Københavns

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

Helle Hygum Espersen. Hvad mener kommunerne når de siger samskabelse?

Helle Hygum Espersen. Hvad mener kommunerne når de siger samskabelse? Helle Hygum Espersen Hvad mener kommunerne når de siger samskabelse? Samskabelse i kommunerne? Både buzzword og indhold + international viden. dansk viden. Mulige diskurser: Co-creation, coproduction,

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Guide til. Evaluering. - inspiration til det praktiske arbejde

Guide til. Evaluering. - inspiration til det praktiske arbejde Guide til Evaluering - inspiration til det praktiske arbejde 2007 Baggrund og formål 4 Hvad er evaluering? 5 Evalueringsplan 6 Fase 1. Formål med evalueringen? 6 Fase 2. Organisering og ressourcer 7 Fase

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d.

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Agenda 1 Hvordan forstås forandringer? Hvad er virkningsevaluering? Køreplan

Læs mere

Kvalitetsrapporter i evalueringsperspektiv

Kvalitetsrapporter i evalueringsperspektiv Kvalitetsrapporter i evalueringsperspektiv Olaf Rieper AKF Anvendt KommunalForskning Ikke skolemand - evalueringshaj Oplæggets spørgsmål og temaer Hvad kan forskellige perspektiver på anvendelse af evalueringer

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Praksisnær innovation I 2013 fik professionshøjskolerne, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademierne midler til at igangsætte

Læs mere

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU BLIV INNOVAIV VALUAOR - VALURINGSKOMPNCR PÅ DIPLOMNIVAU valuering skal drive innovation af praksis og understøtte kerneopgaven i organisationer. Det skal understøtte praktikerne i deres opgaver samtidig

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing COK, 15. November, 2011 NPM har tabt pusten u New Public Management har givet mere fokus på ledelse, målstyring, resultater og evaluering u Men gode ting er blevet

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN

UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN UDVIKLING AF VIDEN OM INDSATSERS KVALITET I TILSYN PERSPEKTIVER PÅ UNDERSØGELSE AF FAGLIG KVALITET I SO CIALE INDSATSER Å R S M Ø D E, S O C I A L T I L S Y N, S O C I A L S T Y R E L S E N, 2 1. M A J

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015

STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGS- PRINCIPPER NOVEMBER 2015 STYRINGSPRINCIPPER Følgende styringsprincipper vil ligge til grund for Guldborgsund Kommunes fremtidige styring. Der er en gensidig afhængighed mellem styringsprincipperne

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 08.00 Velkomst - Tjek ind: Præsentation af underviser og deltagere - Erfaringer med Hjernen & Hjertet indtil nu... Kl. 08.20 Oplæg v/ Inge

Læs mere

Evaluering i natur og samfund

Evaluering i natur og samfund Evaluering i natur og samfund Ordet evaluering er hver mands eje. Alle evaluerer. Projekter, programmer, politikker, love, ledere, medarbejdere, elever evalueres. Vi har Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -KUBI Side 1 af 6 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -KUBI...1 KUBI - modellen )...3 Indledning...3

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Læring, inklusion og forældresamarbejde. Cand. Psych. Suzanne Krogh

Læring, inklusion og forældresamarbejde. Cand. Psych. Suzanne Krogh Læring, inklusion og forældresamarbejde Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk Workshoppen sætter fokus på forældresamarbejde om inklusion og børns deltagelses- og læringsmuligheder

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Janne Hedegaard Hansen. Aarhus Universitet

Janne Hedegaard Hansen. Aarhus Universitet Narrativ dokumentation Janne Hedegaard Hansen Ph.d., hd lektor lk Aarhus Universitet Formål: Dokumentation af eksisterende praksis Udvikling og kvalificering af praksis Videndeling Dokumentation Narrativ

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN Signe Groth Andersson og Sofie Stage Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

BRUGERDREVEN OFFENTLIG

BRUGERDREVEN OFFENTLIG BRUGERDREVEN OFFENTLIG SUNDHEDSINNOVATION -NÅR KVALITETSSTYRING SKER GENNEM INNOVATION FREM FOR NPM Anne Reff, Centerleder CHM, CBS Årsmøde i dansk Selskab for Kvalitet i sundhedssektoren 16 januar 2010

Læs mere

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen

TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed. VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen TEMADAG At udforske og udvikle professionsfaglighed VIA, Onsdag den 23. november 2011 Maria Appel Nissen Hvad er jeres erfaring? Er det muligt at udvikle det professionelle sociale arbejde i hverdagen?

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv

Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Værdiskabelse i den almene boligsektor - et beboerperspektiv Social housing & innovation Bæredygtighed i Byggeriet, 12. November, 2014 Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Bærende begreber

Læs mere

Den 4. november MERVÆRDI LAB

Den 4. november MERVÆRDI LAB Den 4. november MERVÆRDI LAB 1 Program Før frokost: Rammesætning Fokusering og merværdi Efter frokost: Test og merværdi Ekspertpanel 2 Vores formål med i dag Udfordre os selv og jer: hvordan kan merværdien

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Hvorfor refleksion ikke er evaluering

Hvorfor refleksion ikke er evaluering Hvorfor refleksion ikke er evaluering Dansk evalueringsselskab årskonference 2016 Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 4 kvinder og 2 mænd Passionerede for at

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Indholdsfortegnelse Evaluering af 7 indsatser... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Fra regnskapspligt og resultatstyring til opbygning af evalueringskapacitet

Fra regnskapspligt og resultatstyring til opbygning af evalueringskapacitet Fra regnskapspligt og resultatstyring til opbygning af evalueringskapacitet Professor Peter Dahler-Larsen, PhD Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Disposition Evalueringskapacitet i kontekst

Læs mere

Trafikkonference 2011

Trafikkonference 2011 Trafikkonference 2011 Jacob Rolf Jensen Innovationsnetværket Service Platform Alexandra Instituttet A/S jacob.r.jensen@alexandra.dk 1 Brugerdrevet innovation hvad er det? Hvorfor involvere brugerne i innovation?

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere