Midtvendsyssels Lærerkreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvendsyssels Lærerkreds"

Transkript

1 Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april, og som stort set 100 % imødekommer KL' s synspunkter og krav. DLF fik intet! Der er kun tale om lidt sminke for at tilgodese vores ønsker. Komplottet, som vi frygtede, blev lavet så smart, at ikke engang ombudsmanden kan kræve detaljer. Den topstyrring, vi har været vidne til, tilsidesætter alle demokratiske rettigheder. DLF blev igen og igen mødt med et ultimatum, hvor kun total overgivelse var nok. Det er helt uhyrligt, at en socialdemokratisk ledet regering kan stå i spidsen for et folketingsindgreb, som afskaffer en faglig organisations mulighed for at indgå aftaler med arbejdsgiver og samtidig har den frækhed at kalde lovindgrebet for afbalanceret. OG det får ikke lærerne til bare tilnærmelsesvist at acceptere den overenskomst, der nu er lovbestemt: Vi føler os tromlet totalt, og motivationen og engagementet har lidt et alvorligt knæk. Vi skal være opmærksomme på, at der skal være plads til at være frustreret og vred over den behandling, som lærerne har fået. Den største fejl, en skoleleder kan begå, er at undervurdere den effekt, det har på lærerne at blive så grundigt kørt over. Den oplevelse, man sidder tilbage med som lærer eller børnehaveklasseleder, skal tages alvorligt, og det kan forventes, at det vil tage tid, inden man er "kommet over det". Det er en udfordring på enhver skole at få humøret tilbage, og også for mange ledere kan det godt blive lidt op ad bakke. Det føles som om, vi står i en situation, hvor vi skal begynde helt forfra med opbygningen af et tillidsforhold til vores arbejdsgivere. Det bliver ikke let for retorikken har været hård. I den forbindelse er det godt, at vi under konflikten har fået et fantastisk sammenhold. Det kan vi bygge videre på i løsningerne af de kommende udfordringer. Vi arrangerede i april måned en lang række aktiviteter og happenings, der på en ordentlig og anstændig måde markerede vores synspunkter. Aldrig har sammenholdet været større end under lockouten. Aldrig har lærerne offentligt udfoldet så megen kreativitet og engagement, og aldrig har der været så stor opbakning fra befolkningen og andre organisationer, ja selv organisationer i det øvrige Europa er der kommet sympatierklæringer fra. Det kan godt være, at vi tabte krigen om ar- I dette nummer: Fra Lockout til knockout 1-2 Kontingentfritagelse 2 Nyt fra Brønderslev kommune 3 Konflikt Særlig Fond 4-5 Løntræk i ferien 6 Sygdom / erstatningsferie 7 Ekstraordinær generalforsamling 8

2 bejdstiden, men vi vandt fællesskabet og kan derigennem forhåbentlig vinde freden! Jeg vil gerne her sige tak for den helt utrolige opbakning, vi har fået. Vi skal bruge det fællesskab, vi har opnået, når vi i den næste periode skal fastlægge en strategi for, hvordan vi sikrer ordentlige arbejdsbetingelser for alle undervisere i kredsens område. Hvordan vi lærer at leve med L 215, som vores aftale hedder. Vi skal tage handling i stedet for at grave os ned i frustrationerne. Vi skal med andre ord tage indflydelse, der hvor vi kan få den. De forandrede muligheder for aftaler centralt og lokalt betyder, at både kredsen og foreningen må fastlægge en målrettet strategi for, hvordan det fremover bliver attraktivt at indgå aftaler med foreningen på alle niveauer. Med L 215 blev både A08 og A05 fjernet, hvilket betyder, at vi i foreningen må drøfte, hvordan vi sikrer lærernes arbejdsmiljø og lærernes muligheder for at levere den gode undervisning under nye forhold. Vi må drøfte forskellige bud på, hvad aftaler kan være, og hvad de kan indeholde. Med udgangspunkt i en fælles målsætning må vi drøfte, hvilke forhold der er til drøftelse og kan forhandles/aftales på kommunalt niveau eller på den enkelte skole. Netop her er det vigtigt at fastholde det engagement, der er skabt i faglig klub under konflikten til at fremme kollektive og individuelle rettigheder for at løse arbejdsopgaverne kvalificeret. Strategien udstikkes i spændingsfeltet mellem professionsstrategien og lønmodtagerstrategien. Overordnet arbejder foreningen med, at strategien skal fremme: den bedst mulige kvalitet i elevernes undervisning professionsfællesskabet som ramme for lærernes arbejde et ledelsessyn hos ledere og lærere, der understøtter den fælles opgaveløsning det professionelle råderum lærernes mulighed for at udvikle praksis sammen med andre lærernes mulighed for at følge op på elevernes resultater engagement og et godt arbejdsmiljø. Den endelige strategi fastlægges på foreningens ordinære kongres i september måned. Det er væsentligt, at alle i foreningen har ejerskab til den valgte strategi, og det er vigtigt, at vi sikrer et højt informationsniveau, derfor har kredsstyrelsen indbudt til møder i faglig klub på alle skoler i juni eller i august måned. Vi vil gerne drøfte foreningen og kredsstyrelsens foreløbige overvejelser omkring strategien. Jeg håber, at rigtig mange vil møde op til møderne og deltage i debatten. Kontingentfritagelse Kredsstyrelsen har besluttet at tilbageføre kontingentet for april måned for de lockoutede medlemmer af Midtvendsyssels Lærerkreds. Beløbet sættes ind på din Nemkonto. Lærerkalenderen kan afhentes på Kredskontoret.

3 Nyt fra Brønderslev Kommune FTR Kirsten Tranekær I gang igen For mange lærere er det næppe sommerferien, der tænkes på, selvom den nærmer sig med raske skridt. 4 ugers lockout har sat sine spor på skolerne, ikke mindst de steder, hvor den tabte undervisning skal hentes ind. Her tænkes især på de lærere, der på ultrakort tid skal indhente pensum for at kunne lade de ældste elever gå op til prøverne og gøre sig klar til at gå videre i uddannelsessystemet. Men på alle klassetrin arbejdes der hårdt for at indhente det forsømte, og der er meget at indhente, for som en lærer fortalte mig forleden dag, så var over halvdelen af hendes 2. klasse gået tilbage i læsetest på grund af manglende undervisning. For mange lærere står Det forsømte forår igen krystalklart i erindringen. Gensynsglæden har alle steder været stor, men den havde knap lagt sig, før planlægningen af næste skoleår gik i gang. Forflyttelser, nyansættelser, fagfordeling og skemalægning kommer i en lind strøm, og rigtig mange steder går det desværre hårdt ud over medarbejderindflydelsen. Besparelserne, som blev vedtaget i sidste års budgetlægning, havde de fleste lykkeligvis glemt; med de er vendt tilbage som en boomerang. Mon politikerne i Brønderslev Kommune er klar over, hvordan kreativiteten breder sig rundt om på skolerne for at få skruet en skoledag sammen, som kan leve op til de mål, de selv har opstillet? Og her tillader jeg mig at sige, at det ikke er alle kreative produkter, der er lige kønne at se på. Budget Arbejdet med budget 2014 er i fuld gang, og forslag til afdækning af en 4 % besparelse har allerede været behandlet i de politiske udvalg. I første omgang er de bebudede nedlæggelser af henholdsvis Agersted og Serritslev skoler fejet af bordet, og dermed er det op til Byrådet at beslutte, om den effektueres. Hvad der, derudover skal spares, vil få vidtrækkende konsekvenser, uanset om det er klassedelingstallet, nedsættelse af det vejledende timetal, eller en ny model for holdtimer, der peges på, eller det ender med at blive alle tre. Det bekymrer selvfølgelig i særdeleshed at se, at besparelserne ensidigt peger på personalereduktioner. En reduktion på omkring 16 stillinger alene i 2014 på skoleområdet, oveni de 49 stillinger, der allerede er sparet væk, får konsekvenser for kvaliteten af undervisningen, og det vil gå hårdt ud over lærernes arbejdsmiljø. Lad os håbe at politikerne besinder sig, og at folkeskolen denne gang kan gå fri for besparelser. Inklusion Selvom Brønderslev Kommune allerede har en høj inklusionsprocent, så tager inklusionen for alvor sin begyndelse i det kommende skoleår. Det ses allerede på nogle af de tiltag, der arbejdes med i øjeblikket. Ifølge KLK s rapport blev det vurderet, at alle kommunens specialtilbud med fordel kunne tilknyttes almenskolerne, og derfor er der forslag i støbeskeen: Ungdomsklassen kan flyttes til Hedegårdsskolen, og Heldagskolen kan ledelsesmæssigt tilknyttes Søndergade Skole, som den på sigt kan flyttes til. Under sådan en proces er det ualmindelig vigtigt, at medarbejderne informeres og inddrages. Det er væsentligt, at der opnås en fælles forståelse for, hvad målsætningen er. Som en indsats for at nå målet om et fælles sprog og værdier, arbejdes der i øjeblikket med, at alle ledere og medarbejdere skal have et kompetenceløft, som skal styrke det tværfaglige samarbejde, og give teamene nogle redskaber til, hvordan de kan arbejde med at inkludere alle børn. Selv om lærerne bliver klædt rigtigt godt på, så er let adgang til resursepersoner meget afgørende for, om lærerne føler sig kompetente til at varetage undervisningen af elever med særlige behov. Det er meget vigtigt, at inklusion sættes på dagsordenen på de enkelte skoler, så alle medarbejder har en forståelse af, hvordan man vil løse opgaven. Hvis inklusion skal lykkes, må det ikke blive et spareprojekt. Men at undgå det i så økonomisk stramme tider er meget svært at få øje på.

4 Konflikt Særlig Fond Kasserer Helle Nørgaard Pedersen Hvorfor skal man være medlem af en fagforening? Det spørgsmål, tror jeg, mange af os har stillet på et eller andet tidspunkt af vores arbejdsliv. Under konflikten blev det tydeligt for de fleste, men enkelte blev også overrasket over fagforeningens egentlige formål. En del troede, at det at være medlem af en fagforening betød en sikring af den tabte løn krone for krone sådan forholder det sig imidlertid ikke. Danmarks Lærerforenings formål er: At være en partipolitisk uafhængig organisation. Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske, og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved. Den nyligt overståede konflikt viste med al tydelighed nødvendigheden af, at vi står sammen, er solidariske og kæmper for en god skole og et godt arbejdsliv. Din kontingentbetaling består af et centralt kontingent og et lokalt kontingent. Disse penge går til foreningens og kredsens daglige drift. Det være sig uddannelse af TR og AMR, sagsbehandling, politiske forhandlinger, medlemsmøder m.m.

5 Særlig Fond er i folkemunde det, der kaldes strejkekassen. Det er herfra, midlerne til konfliktstøtte og aktiviteter under en konflikt kommer. Under en konflikt er det sådan, at lokale aktiviteter betales af kredsens Særlig Fond, mens udgifterne til centrale aktiviteter, såsom demonstrationen i København, betales af foreningens Særlig Fond. Konfliktstøtten (støtte til medlemmer, der under en konflikt mister løn) kommer fra foreningens Særlige Fond, hvorimod kredsens Særlig Fond kun støtter lokale aktiviteter mv. Medlemmerne har ikke indbetalt til særlig fond hverken foreningens eller kredsens, siden Siden er fondenes formue alene vokset på grund af rentetilskrivninger. Særlig Fonds formål er: At forøge foreningens og foreningens kredses økonomiske styrke og i en given situation at kunne yde støtte til medlemmer under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. Særlig Fond har desuden til formål at modvirke sådanne konflikters opståen. Endvidere har Særlig Fond til formål at give Danmarks Lærerforening som organisation mulighed for at yde økonomisk støtte til andre organisationer i konflikt om tjenstlige forhold og lønningsforhold. I forhold til den aktuelle lockout er det foreningens Særlige Fond, der betaler konfliktlånene samt den centrale og lokale kontingentnedsættelse. Derudover betaler foreningens Særlige Fond april måneds kontingentfritagelse for de lockoutede medlemmer, hvorimod kredsens Særlige Fond betaler den lokale kontingentfritagelse for lockoutede medlemmer. Som der står i formålet, er Særlig Fond også et vigtigt pressionsmiddel, da det netop er størrelsen af denne, der er afgørende for, hvor lang tid en konflikt kan køre. Hvis man som forening og medlem skal komme nogenlunde helskindet igennem en konflikt, kræves det, at medlemmerne kan holde skindet på næsen økonomisk. Det betyder til gengæld også, at Særlig Fond skal fyldes igen, så man fortsat har et pressionsmiddel til de kommende overenskomstforhandlinger. I princippet skal man fylde Særlig Fond helt op, men både foreningen og kredsen har besluttet, at man ikke finder det nødvendigt. Dette betyder, at de næste 4 år skal de ikkelockoutede medlemmer betale 1000 kr. i engangsbeløb, samt hvad der svarer til 107 kr./mdr. i 48 mdr., og de lockoutede skal tilbagebetale, hvad der svarer til 107 kr./mdr. i 48 mdr. På den måde vil foreningens Særlig Fond have en størrelse, der gør, at den kan opfylde fondens formål. Der skal ikke ske en indbetaling til kredsens Særlig Fond, da kredsstyrelsen har vurderet, at formuen i kredsens Særlig Fond EFTER udgifterne til den afsluttede konflikt er afholdt, er tilstrækkelig til at opfylde formålet for fonden. En konflikt koster. Med lånemodellen har man kunnet strække pengene 4 gange. Havde man valgt at udbetale 100 % løntab ville man have opbrugt foreningens Særlige Fond efter ca. 22 dage. Dette havde betydet, at genopfyldning af Særlig Fond ville have bevirket en væsentlig kontingentforhøjelse (konfliktkontingent) for medlemmerne over de næste 4 år. Lånemodellen har sine svagheder, men overordnet set finder kredsen, at hovedstyrelsen har fundet den bedste og på sigt billigste løsningen på problemet for medlemmerne.

6 LØNTRÆK I FERIEN? Sagsbehandler Johnny Hydén Som nyansat kan man komme i den situation, at man er tvunget til at holde ferie i den kollektive ferielukningsperiode men ikke har optjent ferie nok. Det er typisk, hvis man begynder som nydimitteret lærer i august måned eller kommer fra en arbejdsplads, hvor ferien allerede er afholdt. Skolevæsenets kollektive ferielukningsperiode er for Jammerbugt Kommunes vedkommende uge 28, 29, 30 og uge 42 i 2013 samt uge 8 i For Brønderslev Kommune er det uge i 2013 samt uge 8 i For at have fuld ret til samtlige ferieuger, skal man have arbejdet i hele optjeningsåret fra 1. januar 2012 til 31. december Hvis man har været ansat en del af optjeningsåret, vil man have optjent en del af ferien, og man vil blive trukket i løn for den del af ferien, som ikke er optjent. Hvad så? Løntræk i ferien betyder ikke nødvendigvis, at man skal stå helt uden indtægt. Der er følgende muligheder for indtægt i ferien, som skal bruges i nævnte rækkefølge. 1. Feriekort fra tidligere arbejdsgiver. Hvis du har feriekort fra en anden arbejdsgiver optjent i 2012 eller overført til ferieåret 2013, skal du bruge det først. Som lønmodtager i beskæftigelse kan man selv attestere sit feriekort. 2. Feriedagpenge fra a-kassen. Hvis du har været ledig i 2012, kan du være berettiget til feriedagpenge fra a-kassen. Kontakt Lærernes a-kasse herom: Tlf eller se Feriedagpenge skal søges før feriens afholdelse. 3. Almindelige dagpenge fra a-kassen. I den del af skolernes kollektive lukningsperiode, som du ikke har optjent ferie til, hverken fra tidligere arbejdsgiver eller feriedagpenge fra a-kassen, kan du melde dig ledig i jobcenter og hos a-kassen og modtage almindelige arbejdsløshedsdagpenge, såfremt du er berettiget hertil i øvrigt. Kontakt a-kassen og jobcenteret for nærmere rådgivning. Kredsstyrelsen ønsker alle en god sommerferie Kontorets åbningstider Uge 27 og 32 kl Uge 28 31: Kontoret er lukket Post, telefonsvarer, mail bliver dagligt gennemgået. Har du et uopsætteligt spørgsmål, kan du sende en mail til eller indtal en besked på

7 Sygdom i løbet af ferien kan give erstatningsferie Sagsbehandler Johnny Hydén Tidligere var det sådan, at sygdom i løbet af ferien ikke gav adgang til erstatningsferie, hvis sygdom indtraf efter, at ferien var begyndt. Det er nu blevet ændret med en ændring af ferieloven, hvor alle har ret til minimum 4 ugers ferie. De første 5 sygedage giver ikke adgang til erstatningsferie. Der er således først erstatning fra sygedag nummer 6 for medarbejdere, der har optjent 25 feriedage. Hvis man har været ansat et helt kalenderår, har man fra 1. maj året efter optjent 25 feriedage. Medarbejdere, der har optjent mindre end 25 ferie, har ret til erstatningsferie efter et forholdsvis lavere antal sygedage. Man har ret til erstatningsferie efter, at man har været syg 1/5 af sin ferie. Kontakt kredskontoret, hvis der er uklarheder om erstatningsferien. Man skal kontakte sin arbejdsgiver på første sygedag i ferien, på samme måde som man plejer, også selvom man eks. først har ret til erstatningsferie fra sjette dag. Hvis man er for sen med sygemeldingen, vil man først have ret til erstatningsferie 5 dage efter, man har sygemeldt sig (ved 25 feriedage). Der kan dog være tilfælde, hvor den ansatte åbenlyst ikke kan være i stand til at melde sig syg, f.eks. ulykke, svær tilskadekomst eller lignende. Da vil det bero på et konkret skøn, hvorvidt man er berettiget til erstatningsferie fra sjette dag eller ej. Hvis der ikke er nogen på skolens kontor/arbejdspladsen på det tidspunkt, hvor man sygemelder sig - f.eks. i den kollektive ferie - modtages sygemeldingen af Løn & Personale på rådhuset. Kredsen anbefaler, at man supplerer en telefonisk sygemelding med en mail til Løn og Personale, som sendes cc: skolens leder, så det efterfølgende kan dokumenteres, at sygemeldingen er foretaget rettidigt. Man skal kunne dokumentere sin sygdom overfor arbejdsgiver på samme måde som al anden sygdom. Gyldig dokumentation kan være lægeerklæring, frihåndsattest eller et journaludskrift fra behandlende læge/sygehus. Eventuel betaling af lægeerklæring er i denne situation for egen regning. Den nævnte ændring er en ændring af ferieloven forårsaget af praksis fra EU-domstolen. Lærere m.fl. er omfattet af ferieaftalen for kommunalt ansatte fra Dog er ferieloven minimumslovgivning på området, derfor er ferielovens bestemmelser implementeret i ferieaftalen. Såfremt sygemeldingen sker inden eller senest samtidig med den kollektive feries begyndelse, er der ret til at få suspenderet hele ferien uden ovennævnte fradrag og afholde den på et andet tidspunkt. Særlig for Fraktion 4 Tur til Kiel Onsdag den 25. til fredag den 27. september Programmet kan læses på hjemmesiden eller i det udsendte program for 2013 Pris: kr. Tillæg for enkeltværelse 320 kr. Tilmelding senest fredag den 14. juni Tilmelding efter fristen ikke mulig Med i prisen: Bus, to overnatninger med morgenmad og tre gange aftensmad. Frokost 1. Dag På egen regning: Frokost 2. og 3. dag og entréer Deltagerantal min 30, max 47.

8 Ekstraordinær generalforsamling På Danmarks Lærerforenings ekstraordinære kongres d. 23/5 2013, blev det vedtaget at yde kredsene et tilskud fra Særlig Fond på 200 kr. pr. medlem i fraktion 1 og 2, under forudsætning af at kredsenes kontingent reduceres tilsvarende. Ifølge 4, stk. 2 i kredsens vedtægter skal en ændring af kontingentet finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, hvis forslag herom er optaget på dagsorden. Vedtagelsen af kontingentændringen vil, i givet fald, betyde, at kontingentet fra 1/ vil se ud som følger: Nuværende Næste 4 år ( ) Lockoutet optaget lån Lockoutet uden lån Ikke lockoutet, konfliktkontingent Danmarks Lærerforening 213 kr. 520 = Kontingent: 100 kr. Afbet. Lån: 420 kr. 100 = Kontingent: 100 kr. 520 kr. = Kontingent: 100 kr. Konfl.kont: 420 kr Midtvendsyssels Lærerkreds 281 kr. 81 kr. 81 kr. 81 kr. Ialt 494 kr. 601 kr. 181 kr. 601 kr. Merudgift/mindre udgift i forhold til nuværende kr kr kr. Bemærk: Fra 1. august 2013 opkræves: Kontingent af Midtvendsyssels Lærerkreds som sædvanligt (kr. 181 for de lockoutede kr. 601 for de ikke-lockoutede) Afbetaling på lån opkræves særskilt (kr. 420) Kredsen holder ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2013 kl på Hotel Søparken, Aabybro Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Fastsættelse af kredskontingent í perioden 1/ / Eventuelt Der serveres kaffe fra kl Tilmelding til din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret senest den 7/ Henvendelse til kredsen Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev Tlf: Fax: Kredskontoret er åbent: Man. - tors. kl Fredag kl

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2015 Arbejdstid i skoleåret 2015-16 Kredsformand Grete Andersen Både i Jammerbugt Kommune og i Brønderslev Kommunen er vi nået i mål med en fælles opfattelse

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

KREDSNYT 2016 SOLRØD LÆRERFORENING

KREDSNYT 2016 SOLRØD LÆRERFORENING DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 8.30 14.00

Læs mere

NYT fra Hedensted Lærerkreds

NYT fra Hedensted Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2015 Årgang 5, nummer 6 NYT fra Hedensted Lærerkreds Et anderledes skoleår går på hæld Af Ole Bjerre Martinussen, kredsformand Hvordan forholder du dig, hvis du bliver syg i ferien? Din

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev 1. november 2011 2011 Hovedstyrelsesvalg 2011 Kredsformand Inge Haaber Pedersen Fra 24. november til 6. december afholdes der hovedstyrelsesvalg for perioden 1. januar

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev oktober 2010 2 Overenskomst 2011 010 Kredsformand Inge Haaber Pedersen hed, kan man tage fat på at forhandle de andre krav, herunder bl.a. lønforhøjelser og forhøjelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen 2 1 Kredskontorets nyhedsbrev Sommer, 2015 NYHEDSBREV kalenderen Årets sommerkryds er nu på hjemmesiden. Vi sætter tre flasker vin på højkant. Indsend din løsning senest d. 1/9 2015 God fornøjelse Sommerhilsen

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2011 Annus horribilis Kredsformand Inge Haaber Pedersen Det har været et frygteligt år for medlemmerne i begge kredsens kommuner med en politisk proces, der strakte

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Nr. 12 september 2008

Nr. 12 september 2008 Fremtidens skole Fremtidens skole blev skudt i gang med en startkonference i slutningen af august i Nationalmuseets festsal. Her blev der givet bud på, hvordan vi udvikler den folkeskole, som vi har i

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Efterårsferien står for døren

Efterårsferien står for døren Nr. 6 Oktober 2013 26. årgang Efterårsferien står for døren For de fleste af os har perioden fra skoleårets start indtil nu været præget af større turbulens og usikkerhed end normalt, selvom skolestarten

Læs mere

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Særlig Fond 4. Medlemsforhold

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Generalforsamlingen 4.

Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121

Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Vedtægter for Herningegnens Lærerforening, Danmarks Lærerforenings kreds 121 Herningegnens Lærerforening 1 Herningegnens Lærerforening udgør kreds 121 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Herning

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 7. januar 2015 kl. 10.00 14.30 på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 7. januar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere