MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84."

Transkript

1 MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation, der kommer ud af at arbejde under en lovgivning, fremfor under aftalte forhold, hvor både arbejdsgiver og arbejdstager i enighed er nået frem til en aftale. På ét område har Lov 409 dog vist sin styrke. Den faste arbejdstid har i den grad sat fokus på, hvilket arbejde lærerne tidligere udførte uden at det rigtig blev registreret af hverken ledere, forældre eller det omgivende samfund. Den faste tilstedeværelse er fortsat den bedste beskyttelse mod det grænseløse arbejde. Uden denne beskyttelse vil vi som lærere ganske stille og roligt arbejde mere og mere, for at kunne levere den ønskede kvalitet også i de ekstra undervisningstimer, som blev os pålagt i forbindelse med folkeskolereformen. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne hen over vinteren blev der indgået et forlig, som gerne skulle betyde nogle mærkbare ændringer i lærernes arbejdsdag. KL og DLF har aftalt et 15-punktspapir, som samler op på mange af de problemstillinger, der landet over har gjort lærerarbejdet vanskeligt i dette skoleår. Der gøres dog ikke op med det grundlæggende problem - at der ikke er tid nok til lærernes forberedelse! Derfor er det utrolig vigtigt, at vi fortsat holder fast i, at alle arbejdsopgaver løses på skolen! Vi skal ikke tage ansvaret for den ekstra undervisningsmængde, som vi er blevet pålagt, ved i stigende grad at begynde at tage gratis arbejde med hjem. I Assens Kommune har kreds og kommune har mange drøftelser om det nye 15- punktspapir. Det har bestemt ikke være nemme drøftelser, da vi i vore grundholdninger er meget langt fra hinanden. I kredsen har vi den grundholdning, at lærerarbejdet er et arbejde, som bedst reguleres ved kollektive aftaler. Assens Kommune (og KL) har den grundholdning, at lærerarbejdet skal håndteres så individuelt som overhovedet muligt. På trods af disse grundlæggende forskelle er det lykkedes at nå til enighed om et administrationsgrundlag for lærernes arbejdstid i næste skoleår. De væsentligste punkter i papiret er: En fleks-aftale, som sikrer den enkelte lærer min. 2 timers fleks pr. uge. Der skal sættes tid på den planlagte opgave i forhold til følgende 3 overordnede områder: Undervisning, forberedelse og øvrige opgaver Der aftales ens grundvilkår for kommende linjefagsuddannelser - fag for fag. Den individuelle forberedelse drøftes dog stadig med egen leder. Der er fortsat fuld tilstedeværelse på skolerne. Ellers er administrationsgrundlaget en fortsættelse af de enigheder, der blev opnået i forbindelse med sidste års forhandlinger.

2 En del af punkterne fra 15-punktsplanen har vi fra centralt hold i kommunen ikke ønsket at forholde os til, da det er opgaver som bedst løses ude på skolerne. Som eksempler kan nævnes: Punkt 4, som siger, at der skal planlægges, så der bliver sammenhængende tid til forberedelse. Det betyder, at det skal være slut med, at der planlægges med min. forberedelse hist og pist i skemaet. Punkt 7, som siger, at der skal planlægges, så lærerne får en reel mulighed for at mødes om bl.a.. teamsamarbejde. Fra kredsens side vil vi følge op på, hvordan de 15 punkter bliver implementeret ude på skolerne. Det er kredsens vurdering, at vi med det nye administrationsgrundlag og med 15- punktsplanen har taget et lille men vigtigt skridt i den rigtige retning i forhold til igen at sætte lærerarbejdet fri af meget snævre arbejdstidsbestemmelser. Til slut vil kredsstyrelsen ønske alle en god og velfortjent sommerferie. John Rasmussen, kredsformand. Løn i forbindelse med OK 15: Ved OK 15 blev der aftalt følgende generelle lønforhøjelser: 1. april 15: 0,96 % 1. oktober 15: 0,35 % 1. januar 16: 0,50 % 1. oktober 16: 1,00 % 1. januar 17: 1,20 % 1. oktober 17: 0,80 % I alt 4,81 % Lønstigningen i april 2015 blev udbetalt med tilbagevirkende kraft på lønsedlerne, der lå i e-boks sidst i maj måned. Herudover blev der aftalt en række ændringer i lønnen på LC-området: Den 1. august 2015 indføres et nyt undervisertillæg. Til lærere på grundløn udgør det ,77 kr. årligt i august 2015-niveau, eller 1.414,14 kr. pr. måned. Til lærere på personlig ordning udgør det 7.179,52 kr. i august 2015-niveau eller 598,29 kr. pr. måned. Til børnehaveklasseledere på grundløn udgør det ,65 kr. i august 2015-niveau eller 1675,22 kr. pr. måned. Til børnehaveklasseledere på personlig ordning udgør det ,39 kr. i august niveau eller 859,37 kr. pr. måned. Den høje sats for undervisningstillæg forhøjes pr. 1. august 2015 fra 109,72 kr. til 117,48 kr. Den udbetales for lærere fra undervisningstime 751 og for børnehaveklasseledere fra undervisningstime 836.

3 Pr. 1. august ophæves undervisningstillægget fra timer for lærere og timer for børnehaveklasseledere. Desuden bortfalder tillæggene for specialundervisning i særlige klasser eller hold, samt for specialundervisning i forhold til elev med støtte. Der indføres dog et personligt tillæg for personale, der har modtaget tillæg for undervisning i særlige klasser eller hold ( 5, stk. 8). Det personlige tillæg beregnes på baggrund af udbetalinger i skoleåret 2014/15. Det oppebæres som en personlig ordning, så længe vedkommende varetager den pågældende undervisning. Tillægget for udfasning af 60-års reglen (aldersreduktion, kaldet centralt lærertillæg på lønsedlen) ophæves med virkning fra d. 1. april Endelig tildeles man et løntrin pr. 1. april 2016, dog med den undtagelse, at er man aflønnet på løntrin 45 eller derover pr , tildeles man i stedet for kr. (31/ niveau). Dette gælder for lærere på grundløn og personlig ordning. For børnehaveklasseledere gælder uden undtagelse, at man tildeles et ekstra løntrin. For børnehaveklasseledere på personlig ordning gives der yderligere et kronetillæg på kr.( niveau) For konsulenter, skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser og psykologer gælder, at man pr. 1. april 2016 tildeles et ekstra løntrin, dog med den undtagelse, at man, hvis man er aflønnet på løntrin 45 eller derover pr. 31/3 2016, i stedet for tildeles et kr.-beløb på kr. ( niveau). Sammenfatning: Det lave undervisningstillæg erstattes 1. august 2015 af et fast undervisertillæg, som udbetales til alle lærere/børnehaveklasseledere, uanset undervisningstimetal. Tillægget for undervisning i specialklasser eller hold udgår, men der opretholdes et personligt tillæg for dem, som modtog det i skoleåret 2014/15. Det vil blive fastholdt indtil man ikke længere underviser i specialklasser/hold. Pr. 1. april 2016 tildeles et løntrin eller et kr.tillæg på godt kr. for lærere, som er på løntrin 45 eller derover. For konsulenter og psykologer på trin 45 eller derover er kronetillægget godt kr. Til gengæld bortfalder lærertillægget som blev givet som kompensation for aldersreduktionen. Alt i alt betyder de samlede ændringer i overenskomstperioden en samlet lønstigning omkring 6 %. Den forventede prisudvikling i perioden er 4,77 %, så der er udsigt til en samlet reallønsfremgang i perioden. Sommerferien 2015: Økonomi og sygdom: Ferie: Ifølge dialogpapiret mellem Assens Kommune og Vestfyns Lærerkreds holder skolerne kollektivt ferielukket i de sidste 20 hverdage af juli måned, samt i uge 42.

4 Økonomi: Sommerferien står for døren. Hvis du ikke har optjent ferie med sædvanlig løn i skolernes kollektive 4 ugers sommerferieperiode (de sidste 20 hverdage i juli), og hvis du ikke har et feriekort fra tidligere ansættelse, skal du kontrollere dine muligheder for at få ferie med feriedagpenge eller økonomisk støtte i form af arbejdsløshedsdagpenge. Hvis du eksempelvis blev ansat den 1. august 2014, så har du optjent 10,4 feriedage eller godt to uger af sommerferien med sædvanlig løn. Hvis du ikke har et feriekort fra tidligere ansættelse eller ret til feriedagpenge, så må du melde dig ledig i de to sidste uger af den kollektive ferielukning. Barselsorlov på dagpenge (og med pensionsindbetaling) giver sædvanligvis ret til ferie med løn. Der opstår kun problemer, såfremt du har fået ferien på et feriekort, fordi du har skiftet arbejdsgiver (kommune) i Feriedagpenge: Hvis du har fået penge fra a-kassen eller kommunen i 2014, fx dagpenge eller sygedagpenge, så kan du have feriedagpenge til gode, som kan bruges, når skolen holder ferie. Dem, der har feriedagpenge til gode, har fået et brev fra a-kassen, hvor antallet af dage med feriedagpenge står. For at få feriedagpenge udbetalt til ferien skal de søge om dem senest en uge før ferien på > selvbetjening > feriedagpenge Arbejdsløshedsdagpenge under kollektiv ferielukning: Læs om dagpenge på > selvbetjening > dagpenge For at få arbejdsløshedsdagpenge under kollektiv ferie skal man melde sig ledig på den første dag i ferien. Man skal indsende en ledighedserklæring til a- kassen, de tre sidste lønsedler og kvitteringen for tilmelding fra jobnet. Når ferien er slut, skal man indsende et dagpengekort og huske at afmelde sig som ledig på jobnet. Det hele foregår elektronisk på og Når man er på arbejdsløshedsdagpenge gælder der helt særlige regler. F.eks. må man ikke rejse ud af landet. Så skal du en tur til Gran Canaria, så er disse dagpenge ikke en mulighed. Sygdom opstået før ferien: Man har ret til udskydelse af ferien, hvis man bliver syg før ferien. Hvis man bliver syg før sommerferien starter fx fredag den 3. juli om natten, så skal man sygemelde sig senest mandag morgen den 6. juli ved arbejdstids begyndelse. (se nedenfor om sygemelding). Så har man ret til senere at få alle de feriedage, hvor man er syg. 4 ugers reglen. EU-domstolen har indført en ny praksis. Alle har krav på minimum 4 ugers ferie i hvert ferieår, hvis de har været i beskæftigelse i hele optjeningsåret. Hvis man ikke kan opnå 4 ugers ferie, så har man ret til erstatningsferie.

5 Hvis man har haft 4 ugers sommerferie, så har den nye regel ingen betydning for efterårsferien. Hvis man bliver syg om tirsdagen i uge 42, så mister man sin resterende ferie. Der er ikke ret til erstatningsferie. Hvis man har været syg 1 uge i sommerferien og kun afholdt 3 ugers ferie, så har man ret til erstatningsferie, såfremt man bliver syg om tirsdagen i uge 42. Anmeldelse af sygdom: Hvis den ansatte ønsker at gøre brug af sin ret til erstatningsferie, skal vedkommende meddele sygdommen til arbejdsgiveren efter de regler, som i øvrigt gælder for sygemelding i ansættelsesforholdet. Hvis man ikke kan komme i kontakt med arbejdsgiveren pr. telefon, så skal man skrive en mail til sin skoleleder, med besked om, at man ønsker en kvittering for modtagelsen. Det betyder, at en ansat, som bliver syg i løbet af ferien, skal give arbejdsgiveren besked om sygdommen, også selvom lønmodtageren opholder sig i udlandet. I så tilfælde har man ikke ret til erstatningsferie de første 5 sygedage. Kommer meddelelsen fx først på 3. sygedag, vil erstatningsferie først indtræde ved 8. sygedag. Der kan dog forekomme helt særlige omstændigheder, som gør, at lønmodtageren ikke er i stand til at melde sygdommen til arbejdsgiveren på sygdommens første dag. Der kan fx være situationer, hvor den ansatte kommer ud for en ulykke, svær tilskadekomst eller lignende, og derfor er ude af stand til at melde sig syg. Her vil pågældende have ret til erstatningsferie. Det vil bero på en vurdering i det konkrete tilfælde. Dokumentation: For at få ret til erstatningsferie skal den ansatte dokumentere sygdommen overfor arbejdsgiveren. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Den ansatte skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation. Lægelig dokumentation kan efter de gældende regler være friattest eller anden betryggende lægelig dokumentation, som fx journaludskrift fra sygehus eller lignende. Opholder den ansatte sig i udlandet, vil vedkommende kunne få en erklæring fra en læge i udlandet, der som minimum skal indeholde tilsvarende betryggende dokumentation for sygdommen. Arbejdsgiveren kan undlade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie.on, som fx journaludskrift fra sygehus eller lignende. Opholder den ansatte sig i udlandet, vil vedkommende kunne få en erklæring fra en læge i udlandet, der som minimum skal indeholde tilsvarende betryggende dokumentation for sygdommen. Arbejdsgiveren kan undlade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie Karsten Jørgensen, sagsbehandler. Vestfyns Lærerkreds Danmarks Lærerforening, kreds 84.

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Konflikt ABC OK-2013. Danmarks Lærerforening www.dlf.org

Konflikt ABC OK-2013. Danmarks Lærerforening www.dlf.org Danmarks Lærerforening www.dlf.org Konflikt ABC OK-2013 Denne konflikt ABC er tænkt som et redskab til tillidsrepræsentanter, skoleledere og øvrige medlemmer om forskellige forhold, der gælder i forbindelse

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere