Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34 Overførsler, totalrammestyring 36 Anlægsoverførsler Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen: 38 Byudvikling 39 Veje og grønne områder 42 Miljø 46 Bygningsvedligeholdelse 49 Institutioner for børn og unge 52 Undervisning 55 Børn og unge med særlige behov 57 Ældre og sundhed 61 Social og psykiatri 64 Sundhed 66 Børn og unges sundhed 67 Biblioteket 69 Kultur og fritid 71 Musikskolen og Trommen 73 Idrætsparken 75 Arbejdsmarked og job 78 Erhverv og turisme 80 Administration og planlægning 82 Køb og salg af jord og ejendomme 84 Finansiering Balance m.v. 89 Balance aktiver 90 Balance passiver 91 Balance noter 95 Garantier og eventualrettigheder 96 Leasingforpligtelser og lejeaftaler Øvrige oversigter og redegørelser 97 Omkostningskalkulation, personlig og praktisk bistand 98 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 99 Personaleoversigt 101 Ejendomsfortegnelse 3

2 Økonomisk resultat kr., - for indtægter Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigere t budget Regnskab Afvigelse Skattefinansieret område: - Skatter Tilskud, udligning og refusion af købsmoms Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter, kurstab og kursgevinster Skattefinansieret område, i alt Brugerfinansieret område: - Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Brugerfinansieret område, i alt Årets resultat Finansieringsområdet: Lånoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Finansieringsområdet, i alt Likvide aktiver: tilgang (-) anvendelse (+) Oversigt over årets resultat af kommunens drifts- og anlægsaktiviteter og finansielle dispositioner. Årets resultat Årets resultat viser, at der er underskud på 45,6 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev der budgetteret med et underskud på 55,3 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er 9,6 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Det budgetterede underskud skal ses i lyset af et ekstraordinært højt anlægsbudget Resultatet er 71,8 mio. kr. bedre i forhold til det korrigerede budget. Det skattefinansierede område Hovedparten af den kommunale virksomhed består i at servicere borgerne - blandt meget andet med børnepasning, skolevæsen, ældrepleje, vedligeholdelse af vejnettet og udbud af kultur- og fritidstilbud. Til at dække udgifterne til disse mange aktiviteter opkræves skatter og for en række områder også en delvis brugerbetaling. Denne del af kommunens virksomhed kaldes det skattefinansierede område. Det brugerfinansierede område Den anden del af kommunens virksomhed er det brugerfinansierede område, som er 100 % brugerfinansieret. Det drejer sig om renovationen. Området skal balancere på sigt, men kan midlertidigt have over- eller underskud. 4

3 Det skattefinansierede område I 2012 er der brugt mio. kr. i netto driftsudgifter, hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 57,2 mio. kr. eller knap 4,3 %. Det korrigerede driftsbudget indeholder driftsoverførsler fra 2011 på 33,1 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser regnskabet et mindreforbrug på 35 mio. kr. Der er samlet set givet tillægsbevillinger på netto 62,1 mio. kr., som udover driften kan henføres til anlæg og øvrige korrektioner i løbet af året. Hovedparten kan henføres til fremrykning af anlægsønsker, køb af grund vedrørende Aktivitetscenter Sophielund samt driftsoverførsler fra 2011 til Anlægssiden udviser et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt uafsluttede arbejder og udskydelse af anlægsprojekter. Af større sager kan nævnes Lågegyde og Idrætsparken. Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område har netto et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget betyder, at affaldsordningens tilgodehavende mindskes. Ultimo 2012 udgør tilgodehavendet 1,7 mio. kr. mod 4,7 mio. kr. ultimo Finansieringsområdet Kassebeholdningen Der var en kassebeholdning på 100,4 mio. kr. ved årets udgang. Til kassebeholdningens udvikling bidrager årets resultat og resultatet af de finansielle dispositioner. Derudover indgår de kursreguleringer af kommunens obligations- og aktiebeholdning, der foretages direkte på status. Kassebeholdningen er altid udtryk for et øjebliksbillede, da det er udefrakommende omstændigheder, der afgør, hvor stor kassebeholdningen er en enkelt dag. For eksempel er kassebeholdningen i slutningen af en måned typisk forholdsvis lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejderne, mens månedens skatteindtægter endnu ikke er kommet ind. De kommer ind først på måneden, hvor den aktuelle kassebeholdning så vil stige. Man opererer derfor med den gennemsnitlige kassebeholdning som et mere stabilt mål for kassebeholdningens størrelse. Den beregnes som et løbende gennemsnit over de sidste 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2012 på 191,2 mio. kr. Lån og øvrige finansforskydninger Af finansieringsoversigten fremgår en låneoptagelse på -33,5 mio. kr. samt afdrag på lån på 51,0 mio. kr. Disse beløb burde have været -39,6 mio. vedr. låneoptagelse samt 57,1 vedr. afdrag på lån. Forskellen skyldes en fejlagtig bogføring vedrørende afdrag på lån med 6,1 mio. kr. på låneoptagelsen. Den foretagne låneoptagelse på 39,6 mio. kr. vedrører lånerammen for Lånet er anvendt til delvis indfrielse af tidligere optaget lån (i regnskabsåret 2011) på 45,0 mio. kr. vedrørende lånerammen for Denne låneoptagelse overskred lånerammen for 2011 med 5,4 mio. kr. Lånerammen for 2012 er først udnyttet i 2013, hvor der er optaget 29,0 mio. kr. Kommunens samlede låneportefølje er i 2012 nedbragt med 17,6 mio. kr. og udgør ultimo ,7 mio. kr. (eksklusiv leasing). 5

4 Den samlede gæld til leasing udgør 24,6 mio. kr. Øvrige finansforskydninger er et udtryk for bevægelserne i øvrige aktiv- og passivforhold, herunder kommunens tilgodehavender og kortfristet gæld, og udgør -40,8 mio. kr. Samlet set bidrager det finansielle område med en likviditetsforøgelse på 23,4 mio. kr. Overførsler Overførsler fra et år til et andet er et udtryk for, at der enten sker en opsparing eller et forbrug af opsparede midler. Der blev overført driftsmidler for i alt 32,2 mio. kr. og anlægsmidler på 16,8 mio. kr. til Driftsoverførslerne svarer stort set til driftsoverførslerne til 2012, som var 33,1 mio. kr. Anlægsoverførslerne fra 2012 til 2013 er på 16,8 mio. kr., som primært skyldes uafsluttede arbejder og udskydelse af anlægsprojekter. Til sammenligning blev der sidste år overført 9,9 mio. kr. 6

5 Regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning. Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser, der bl.a. skal kunne danne grundlag for at vurdere regnskabet i forhold til budgettet og kommunens generelle økonomiske situation. Udgiftsregnskabet Udgiftsregnskabet fremgår af regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten, hvor forbruget på drifts-, anlægs- og kapitalposterne sammenlignes med afgivne bevillinger. I regnskabet indgår også udgifter og indtægter samt aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskab er opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Det vil sige, at samtlige indtægter og udgifter vises samlet, således at regnskabet kan give overblik over kommunens finansielle situation og hvilke likviditetsmæssige forskydninger, årets aktiviteter har betydet. Periodisering Udgifter og indtægter er så vidt muligt henført til det regnskabsår, de vedrører. På grund af supplementsperioden, der slutter ultimo januar, indregnes kun de udgifter og indtægter, der er kendt inden udløbet af denne supplementsperiode i det regnskabsår, de vedrører. Det skatte- og brugerfinansierede område Det udgiftsbaserede regnskab er opdelt i 2 resultatområder: det skatte- og brugerfinansierede område. Det skattefinansierede område indeholder aktiviteter, som blandt meget andet omfatter børnepasning, skoledrift, forebyggelse og pleje indenfor social- og ældreområdet, vedligeholdelse af veje og grønne områder samt kommunale bygninger. Finansieringen sker via skatter og eventuelt hel eller delvis brugerbetaling. Det brugerfinansierede område indeholder det finansielle resultat af renovation. Drifts- og anlægsaktiviteterne på området overføres til en særskilt mellemregningskonto i kommunens statusbalance. Målopfølgning I afsnittet Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen er der en opfølgning på året, der gik, økonomien og de enkelte mål, der indgik i budget Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser Aktier og andelsbeviser værdiansættes efter indre værdis metode, som illustrerer kommunens relative ejerskab i forhold til de pågældende selskabers egenkapital. 7

6 Totalrammestyring Totalrammestyringen er opdelt i 3 rammer: egen ramme, fælles ramme og udenfor rammen. Indenfor egen ramme kan lederen frit disponere og har mulighed for at planlægge overskud/underskud. Der er overførselsadgang mellem årene. Overskud overføres med op til 5 % af det korrigerede budget, underskud overføres med 100% og indregnes i den almindelige drift. Fælles ramme dækker udgifter, der er øremærket til et bestemt formål, og som ikke relaterer sig til egen ramme. Der er overførselsadgang mellem årene. Udenfor rammen dækker over ikke styrbare indtægter og udgifter. Budgetansvaret ligger hos lederen af den selvbærende enhed. Der er som hovedregel ikke overførselsadgang mellem årene. Balance m.v. Generelt om indregning og måling Årsregnskabet indeholder regnskab for kommunens egne virksomheder samt regnskab for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, når aktivets værdi kan måles pålideligt, og når aktivet har en værdi på kr. eller derover jf. nedenfor. Undtagelsesvis registreres alle kommunens grunde og pumpestationer uanset værdi samt alle leasede aktiver. Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Forpligtigelserne optages, såfremt disse enkeltvis overskrider bagatelgrænsen på kr. Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører uanset betalingstidspunkt. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver kan defineres som fast ejendom, maskiner og inventar, der er anskaffet til vedvarende eje eller brug i kommunen til produktion, udlejning eller administrative formål, og som forventes anvendt i mere end én regnskabsperiode. De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris, idet afskrivningerne først påbegyndes, når aktivet tages i brug, og beløbene overføres til en anden kategori under materielle anlægsaktiver. Kostprisen omfatter anskaffelsesudgifter samt udgifter i direkte tilknytning til anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. For eventuelt egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn. Evt. rente- og låneomkostninger udgiftsføres i det år, hvori de afholdes. Finansielt leasede aktiver indregnes som anlægsaktiver og behandles regnskabsmæssigt på lige fod med de øvrige anlægsaktiver. Alle leasede aktiver registreres uanset anskaffelsesværdi. Det sker, fordi 8

7 forpligtelse og afdrag vedrørende alle aftaler skal opføres på status. Gældsforpligtelsen indregnes i balancen, og aktiverne afskrives i overensstemmelse med levetiden på aktivtypen. Der foretages lineære afskrivninger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede levetider. Hørsholm Kommune har inden for disse rammer udarbejdet en uddybende vejledning. Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke. Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end kr. pr. enkeltanskaffelse straksafskrives i anskaffelsesåret. Større sammenfattende indkøb af aktiver, der falder under kr. pr. enhed kan fra regnskabsår 2010 ikke optages i balancen som et samlet aktiv. Veje, historiske samlinger, kunstgenstande, bygning og monumenter af historisk betydning, strande, parker og andre naturområder m.v. medtages ikke i balancen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler herom. Opskrivning af aktiver kan i særlige tilfælde finde sted, hvis værdiforøgelsen af et aktiv i forhold til den regnskabsmæssige værdi antages at være vedvarende. Den værdiforøgelse, der registreres ved en eventuel opskrivning, afskrives over aktivets levetid fastsat i anvendt regnskabspraksis. Udgifter over kr., der relaterer sig til et givent aktiv, tillægges aktivets værdi, såfremt udgifterne er væsentlige og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver er identificerbare ikke-finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans. Dette er typisk systemudvikling, softwareudgifter samt udviklingsomkostninger. Internt oparbejdede immaterielle aktiver, der er væsentlige og centrale for opgavevaretagelsen, skal kun optages, hvis værdien kan opgøres pålideligt. Aktiver erhvervet mod et vederlag skal optages til kostprisen. Der optages immaterielle anlægsaktiver, hvis de forventes anvendt i mere end ét regnskabsår og har en værdi på over kr. Materielle omsætningsaktiver Materielle omsætningsaktiver besiddes med henblik på videresalg som et led i et normalt forretningsforløb. I kommunal sammenhæng vil omsætningsaktiver fortrinsvist omfatte forskellige typer af varer primært grunde og jord som er bestemt for videresalg, samt beholdninger af varer til eget forbrug eller som relaterer sig til udførelsen af en given serviceopgave. Grunde og bygninger til videresalg skal altid optages i anlægskartoteket, når der er taget stilling til et fremtidigt videresalg. Aktivet overføres i den forbindelse fra et materielt anlægsaktiv til et omsætningsaktiv. Såfremt bygningen fortsat anvendes til serviceproduktion efter den er sat til salg, skal den forblive som materielt anlægsaktiv med en bemærkning i anlægskartoteket om, at bygningen er sat til salg. 9

8 Grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger. Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er optaget til ejendomsvurderingen for Der afskrives ikke på grunde og bygninger til videresalg. Varebeholdninger skal registreres, såfremt disse overstiger 1 mio. kr., eller såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, som gør det nødvendigt at periodisere udgifterne for at kunne bedømme regnskabet. Hørsholm Kommune har ingen varelagre, der opfylder kriterierne for at blive registreret. Egenkapital Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser fordelt på takstfinansieret egenkapital, selvejende institutioners egenkapital, skattefinansieret egenkapital samt balancekonti. Pensionsforpligtelser Pensionsforpligtelser vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Den årlige regulering indregnes i resultatopgørelsen. Forpligtigelsen er registreret på de respektive funktioner eller steder, hvor dette er autoriseret. Kapitalværdien for forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt hvert 3. år på grundlag af de forventede fremtidige ydelser, der skal udbetales i henhold til pensionsaftalen. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed. I regnskabsår, hvor der ikke foretages aktuarberegning jf. ovenstående, tager administrationen begrundet stilling til, hvorvidt der i årets løb er indtruffet hændelser, som medfører væsentlige ændringer i kommunens forpligtelse. I så fald indregnes sådanne forhold i det pågældende regnskabsår. Derudover er det aftalt med Hørsholm Kommunes eksterne revision, at forpligtelsen fremskrives efter KL`s skøn de år, hvor der ikke foreligger en ny aktuarberegning. Indbetalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres i den periode, de vedrører. Andre forpligtelser Der er ikke registreret eller optaget forpligtigelser vedr. arbejdsskadeserstatninger, miljøforureninger eller reetablering ved fraflytning af lejede lokaler. 10

9 Regnskabsopgørelse kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Skattefinansieret område - Skatter Tilskud, udligning og refusion af købsmoms Indtægter i alt Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Driftsvirksomhed i alt Renter, kurstab og kursgevinster Resultat af ordinær driftsvirksomhed Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt Resultat af det skattefinansierede område Brugerfinansieret område - Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Resultat af det brugerfinansierede område Årets resultat For yderligere forklaring af dele af Regnskabsopgørelsen, henvises til afsnittet "Økonomisk resultat". 11

10 Finansieringsoversigt kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Kassebeholdning primo regnskabsåret Årets resultat Lånoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Likvide aktiver: Tilgang (-) anvendelse (+) Diverse afskrivninger på kassebeholdningen Kursreguleringer: Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Likvide aktiver udstedt i udlandet Kassebeholdning ultimo regnskabsåret For yderligere forklaring af dele af finansieringsoversigten, henvises til afsnittet "Økonomisk resultat". 12

11 Regnskabsoversigt kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret, drift BEV Byudvikling, drift Byfornyelse Fælles formål Kommissioner, råd og nævn Veje og grønne områder, drift Veje og stier Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Trafik Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Busdrift Grønne områder, Fritidsaktiviteter Fælles formål Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Miljø - skattefinsnsieret, drift Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Bygningsvedligeholdelse, drift Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner

12 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Administrationsbygninger Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret, anlæg RÅD Veje og grønne områder, anlæg Veje og stier Fælles formål Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Miljø - skattefinansieret, anlæg Øvrige miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Bygningsvedligeholdelse, anlæg Beboelse Erhvervsejendomme Stadion og idrætsanlæg Folkeskoler Administrationsbygninger Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret, drift BEV Miljø - brugerfinansieret, drift Affald Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Børne- og Skoleudvalget, drift BEV Institutioner for børn og unge, drift Dagtilbud for børn Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Andre kulturelle opgaver Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger Fritidstilbud til børn og unge Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Undervisning, drift Folkeskolen Andre faste ejendomme Folkeskoler

13 Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Kommissioner, råd og nævn Ungdomsskolen Ungdomsskolevirksomhed Erhvervsgrunduddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Børn og unge med særlige behov, drift Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivnings institutioner Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Sociale formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Øvrige sociale formål Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Børne- og Skoleudvalget, anlæg RÅD Institutioner for børn og unge, anlæg Fælles formål Integrerede daginstitutioner Dagtilbud for børn Fælles formål Undervisning, anlæg Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Børne- og Skoleudvalget, uden bevillingsmæssig funktion Institutioner for børn og unge, uden bevillingsmæssig funktion Anden gæld Social- og Seniorudvalget, drift BEV Ældre, sundhed, drift Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Hjemmepleje: Pleje og omsorg Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede

14 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Ældre og handicappedes boligforhold Driftsikring af boligbyggeri Ældreboliger Øvrige sociale formål Hjælpemidler: Personlige- og udlånshjælpemidler Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem Rådgivning og rådgivnings institutioner Øvrige sociale formål Plejehjem Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Aktiviteter Busdrift Øvrige sociale formål Social og psykiatri, drift Social og psykiatri Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Rådgivning og rådgivnings institutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Sociale formål Øvrige sociale formål Arbejdsmarked og Job Beboelse Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Sociale formål Kontanthjælp Borgerservice Andre sundhedsudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion

15 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Social og Seniorudvalget, anlæg RÅD Ældre, sundhed, anlæg Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Social og Seniorudvalget, uden bevillingsmæssig funktion Ældre, sundhed, uden bevillingsmæssig funktion Plejehjem Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Social og psykiatri, uden bevillingsmæssig funktion Center for Arbejdsmarked Anden gæld Center for Politik og Borgerservice Anden gæld Sundhedsudvalget, drift BEV Sundhed, drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Børn og unges sundhed, drift Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Øvrige sociale formål Sundhedsudvalget, anlæg RÅD Børn og unges sundhed, anlæg Kommunal tandpleje Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV Biblioteket, drift Folkebiblioteker Kultur og fritid, drift Andre fritidsfaciliteter Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Musikskolen og Trommen, drift

16 Musikskolen Musikarrangementer Trommen Andre kulturelle opgaver Idrætsparken, drift Stadion og idrætsanlæg Fælles formål Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD Kultur og fritid, anlæg Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Musikskolen og Trommen, anlæg Trommen Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Idrætsparken, anlæg Stadion og idrætsanlæg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV Arbejdsmarked og job, drift Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger Erhverv og turisme, drift Biblioteket Andre kulturelle opgaver Politik og Borgerservice Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Økonomiudvalget, drift BEV Administration og planlægning, drift Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Øvrige sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre Finansiering, drift

17 Folkeskoler Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Kontanthjælp Boligydelse til pensionister Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Økonomiudvalget, anlæg RÅD Køb og salg af jord og ejendomme, anlæg Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Beboelse Integrerede daginstitutioner Plejehjem og beskyttede boliger Økonomiudvalget, renteindtægter BEV Finansiering, renteindtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kassekreditter og byggelån Økonomiudvalget, renteudgifter BEV Finansiering, renteudgifter Andre forsyningsvirksomheder Anden gæld Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, renter - uden bevillingsmæssig funktion Finansiering, renter - uden bevillingsmæssig funktion Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, finansforskydninger, udgifter BEV Finansiering, finansforskydninger, udgifter Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v

18 Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV Finansiering, afdrag på lån Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Økonomiudvalget, uden bevillingsmæssig funktion Finansiering, uden bevillingsmæssig funktion Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV Finansiering, udligningsordninger Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Økonomiudvalget, skatter BEV Finansiering, skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter

19 Afsluttede anlæg Hele kr. (- betyder indtægter) Korrigeret budget (Rådighedsbeløb) Regnskabs 2012 Akkumuleret 2012 Korrigeret Bevilling budget Bevilling Forbrug (Frigivet) (Rådigheds- (frigivet) beløb) Forbrug Veje og grønne områder Indkøb af cylinderplæne klipper Forskønnelsespulje Ombygning af ensretning på Ørbæksvej Renovering platanallè ml. Rungsted Gymnasium og Vallerød Skolen Træplantning ved Sangsvanevej Smedehullet - grønt område ved ny sognegård Miljø Usserød Å Bygningsvedligeholdelse Energirenovering Bloustrødvej 21 B - renovering af køkken og bad Screening af kommunens bygninger for PCB Indvendig opgradering af vinduer i kommunens bygninger Ny hydraulik svømmehal Etablering af Brandalarmeringsanlæg ABAanlæg på Rådhuset Vallerødskolen, montering af markiser Institutioner for børn og unge Madordning - Etablering af køkkener Undervisning Rungsted Skole - Projekt inkl. Etablering af ny idrætsbygning og modernisering Ældre, sundhed Sophielund. Etablering af P- Pladser Sophielund - Køkkenrenovering Sophielund - Træningssal Børn og unges sundhed Tandlægeunits Kultur og Fritid Skaterbane - Forlængelse af støjskærm Kajakklub etablering af toiletter Eteblering af ridehal på Kokkedal Avlsgård Musikskolen og Trommen Musikskolen, opsætning af ABA anlæg Idrætsparken Udvikling af halkapicitet Idrætsparken, nyt inventar svømmehallen

20 Køb og salg af jord og ejendomme Betaling for afgivelse af forkøbsret Køb af Børnegården Alsvej

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

149 Anlægsprojekter på 2 mio. kr. og derover Hele 1.000 kr. Sted Tekst Bevilling Bevilling Bevilling Forbrug Forbrug I alt Rest Regnskab tidligere 2014 i alt tidligere 2014 forbrug bevilling godkendt år

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere