Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34 Overførsler, totalrammestyring 36 Anlægsoverførsler Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen: 38 Byudvikling 39 Veje og grønne områder 42 Miljø 46 Bygningsvedligeholdelse 49 Institutioner for børn og unge 52 Undervisning 55 Børn og unge med særlige behov 57 Ældre og sundhed 61 Social og psykiatri 64 Sundhed 66 Børn og unges sundhed 67 Biblioteket 69 Kultur og fritid 71 Musikskolen og Trommen 73 Idrætsparken 75 Arbejdsmarked og job 78 Erhverv og turisme 80 Administration og planlægning 82 Køb og salg af jord og ejendomme 84 Finansiering Balance m.v. 89 Balance aktiver 90 Balance passiver 91 Balance noter 95 Garantier og eventualrettigheder 96 Leasingforpligtelser og lejeaftaler Øvrige oversigter og redegørelser 97 Omkostningskalkulation, personlig og praktisk bistand 98 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 99 Personaleoversigt 101 Ejendomsfortegnelse 3

2 Økonomisk resultat kr., - for indtægter Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigere t budget Regnskab Afvigelse Skattefinansieret område: - Skatter Tilskud, udligning og refusion af købsmoms Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter, kurstab og kursgevinster Skattefinansieret område, i alt Brugerfinansieret område: - Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Brugerfinansieret område, i alt Årets resultat Finansieringsområdet: Lånoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Finansieringsområdet, i alt Likvide aktiver: tilgang (-) anvendelse (+) Oversigt over årets resultat af kommunens drifts- og anlægsaktiviteter og finansielle dispositioner. Årets resultat Årets resultat viser, at der er underskud på 45,6 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev der budgetteret med et underskud på 55,3 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er 9,6 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Det budgetterede underskud skal ses i lyset af et ekstraordinært højt anlægsbudget Resultatet er 71,8 mio. kr. bedre i forhold til det korrigerede budget. Det skattefinansierede område Hovedparten af den kommunale virksomhed består i at servicere borgerne - blandt meget andet med børnepasning, skolevæsen, ældrepleje, vedligeholdelse af vejnettet og udbud af kultur- og fritidstilbud. Til at dække udgifterne til disse mange aktiviteter opkræves skatter og for en række områder også en delvis brugerbetaling. Denne del af kommunens virksomhed kaldes det skattefinansierede område. Det brugerfinansierede område Den anden del af kommunens virksomhed er det brugerfinansierede område, som er 100 % brugerfinansieret. Det drejer sig om renovationen. Området skal balancere på sigt, men kan midlertidigt have over- eller underskud. 4

3 Det skattefinansierede område I 2012 er der brugt mio. kr. i netto driftsudgifter, hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 57,2 mio. kr. eller knap 4,3 %. Det korrigerede driftsbudget indeholder driftsoverførsler fra 2011 på 33,1 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser regnskabet et mindreforbrug på 35 mio. kr. Der er samlet set givet tillægsbevillinger på netto 62,1 mio. kr., som udover driften kan henføres til anlæg og øvrige korrektioner i løbet af året. Hovedparten kan henføres til fremrykning af anlægsønsker, køb af grund vedrørende Aktivitetscenter Sophielund samt driftsoverførsler fra 2011 til Anlægssiden udviser et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt uafsluttede arbejder og udskydelse af anlægsprojekter. Af større sager kan nævnes Lågegyde og Idrætsparken. Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område har netto et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget betyder, at affaldsordningens tilgodehavende mindskes. Ultimo 2012 udgør tilgodehavendet 1,7 mio. kr. mod 4,7 mio. kr. ultimo Finansieringsområdet Kassebeholdningen Der var en kassebeholdning på 100,4 mio. kr. ved årets udgang. Til kassebeholdningens udvikling bidrager årets resultat og resultatet af de finansielle dispositioner. Derudover indgår de kursreguleringer af kommunens obligations- og aktiebeholdning, der foretages direkte på status. Kassebeholdningen er altid udtryk for et øjebliksbillede, da det er udefrakommende omstændigheder, der afgør, hvor stor kassebeholdningen er en enkelt dag. For eksempel er kassebeholdningen i slutningen af en måned typisk forholdsvis lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejderne, mens månedens skatteindtægter endnu ikke er kommet ind. De kommer ind først på måneden, hvor den aktuelle kassebeholdning så vil stige. Man opererer derfor med den gennemsnitlige kassebeholdning som et mere stabilt mål for kassebeholdningens størrelse. Den beregnes som et løbende gennemsnit over de sidste 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2012 på 191,2 mio. kr. Lån og øvrige finansforskydninger Af finansieringsoversigten fremgår en låneoptagelse på -33,5 mio. kr. samt afdrag på lån på 51,0 mio. kr. Disse beløb burde have været -39,6 mio. vedr. låneoptagelse samt 57,1 vedr. afdrag på lån. Forskellen skyldes en fejlagtig bogføring vedrørende afdrag på lån med 6,1 mio. kr. på låneoptagelsen. Den foretagne låneoptagelse på 39,6 mio. kr. vedrører lånerammen for Lånet er anvendt til delvis indfrielse af tidligere optaget lån (i regnskabsåret 2011) på 45,0 mio. kr. vedrørende lånerammen for Denne låneoptagelse overskred lånerammen for 2011 med 5,4 mio. kr. Lånerammen for 2012 er først udnyttet i 2013, hvor der er optaget 29,0 mio. kr. Kommunens samlede låneportefølje er i 2012 nedbragt med 17,6 mio. kr. og udgør ultimo ,7 mio. kr. (eksklusiv leasing). 5

4 Den samlede gæld til leasing udgør 24,6 mio. kr. Øvrige finansforskydninger er et udtryk for bevægelserne i øvrige aktiv- og passivforhold, herunder kommunens tilgodehavender og kortfristet gæld, og udgør -40,8 mio. kr. Samlet set bidrager det finansielle område med en likviditetsforøgelse på 23,4 mio. kr. Overførsler Overførsler fra et år til et andet er et udtryk for, at der enten sker en opsparing eller et forbrug af opsparede midler. Der blev overført driftsmidler for i alt 32,2 mio. kr. og anlægsmidler på 16,8 mio. kr. til Driftsoverførslerne svarer stort set til driftsoverførslerne til 2012, som var 33,1 mio. kr. Anlægsoverførslerne fra 2012 til 2013 er på 16,8 mio. kr., som primært skyldes uafsluttede arbejder og udskydelse af anlægsprojekter. Til sammenligning blev der sidste år overført 9,9 mio. kr. 6

5 Regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning. Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser, der bl.a. skal kunne danne grundlag for at vurdere regnskabet i forhold til budgettet og kommunens generelle økonomiske situation. Udgiftsregnskabet Udgiftsregnskabet fremgår af regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten, hvor forbruget på drifts-, anlægs- og kapitalposterne sammenlignes med afgivne bevillinger. I regnskabet indgår også udgifter og indtægter samt aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskab er opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Det vil sige, at samtlige indtægter og udgifter vises samlet, således at regnskabet kan give overblik over kommunens finansielle situation og hvilke likviditetsmæssige forskydninger, årets aktiviteter har betydet. Periodisering Udgifter og indtægter er så vidt muligt henført til det regnskabsår, de vedrører. På grund af supplementsperioden, der slutter ultimo januar, indregnes kun de udgifter og indtægter, der er kendt inden udløbet af denne supplementsperiode i det regnskabsår, de vedrører. Det skatte- og brugerfinansierede område Det udgiftsbaserede regnskab er opdelt i 2 resultatområder: det skatte- og brugerfinansierede område. Det skattefinansierede område indeholder aktiviteter, som blandt meget andet omfatter børnepasning, skoledrift, forebyggelse og pleje indenfor social- og ældreområdet, vedligeholdelse af veje og grønne områder samt kommunale bygninger. Finansieringen sker via skatter og eventuelt hel eller delvis brugerbetaling. Det brugerfinansierede område indeholder det finansielle resultat af renovation. Drifts- og anlægsaktiviteterne på området overføres til en særskilt mellemregningskonto i kommunens statusbalance. Målopfølgning I afsnittet Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen er der en opfølgning på året, der gik, økonomien og de enkelte mål, der indgik i budget Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser Aktier og andelsbeviser værdiansættes efter indre værdis metode, som illustrerer kommunens relative ejerskab i forhold til de pågældende selskabers egenkapital. 7

6 Totalrammestyring Totalrammestyringen er opdelt i 3 rammer: egen ramme, fælles ramme og udenfor rammen. Indenfor egen ramme kan lederen frit disponere og har mulighed for at planlægge overskud/underskud. Der er overførselsadgang mellem årene. Overskud overføres med op til 5 % af det korrigerede budget, underskud overføres med 100% og indregnes i den almindelige drift. Fælles ramme dækker udgifter, der er øremærket til et bestemt formål, og som ikke relaterer sig til egen ramme. Der er overførselsadgang mellem årene. Udenfor rammen dækker over ikke styrbare indtægter og udgifter. Budgetansvaret ligger hos lederen af den selvbærende enhed. Der er som hovedregel ikke overførselsadgang mellem årene. Balance m.v. Generelt om indregning og måling Årsregnskabet indeholder regnskab for kommunens egne virksomheder samt regnskab for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, når aktivets værdi kan måles pålideligt, og når aktivet har en værdi på kr. eller derover jf. nedenfor. Undtagelsesvis registreres alle kommunens grunde og pumpestationer uanset værdi samt alle leasede aktiver. Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Forpligtigelserne optages, såfremt disse enkeltvis overskrider bagatelgrænsen på kr. Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører uanset betalingstidspunkt. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver kan defineres som fast ejendom, maskiner og inventar, der er anskaffet til vedvarende eje eller brug i kommunen til produktion, udlejning eller administrative formål, og som forventes anvendt i mere end én regnskabsperiode. De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris, idet afskrivningerne først påbegyndes, når aktivet tages i brug, og beløbene overføres til en anden kategori under materielle anlægsaktiver. Kostprisen omfatter anskaffelsesudgifter samt udgifter i direkte tilknytning til anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. For eventuelt egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn. Evt. rente- og låneomkostninger udgiftsføres i det år, hvori de afholdes. Finansielt leasede aktiver indregnes som anlægsaktiver og behandles regnskabsmæssigt på lige fod med de øvrige anlægsaktiver. Alle leasede aktiver registreres uanset anskaffelsesværdi. Det sker, fordi 8

7 forpligtelse og afdrag vedrørende alle aftaler skal opføres på status. Gældsforpligtelsen indregnes i balancen, og aktiverne afskrives i overensstemmelse med levetiden på aktivtypen. Der foretages lineære afskrivninger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede levetider. Hørsholm Kommune har inden for disse rammer udarbejdet en uddybende vejledning. Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke. Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end kr. pr. enkeltanskaffelse straksafskrives i anskaffelsesåret. Større sammenfattende indkøb af aktiver, der falder under kr. pr. enhed kan fra regnskabsår 2010 ikke optages i balancen som et samlet aktiv. Veje, historiske samlinger, kunstgenstande, bygning og monumenter af historisk betydning, strande, parker og andre naturområder m.v. medtages ikke i balancen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler herom. Opskrivning af aktiver kan i særlige tilfælde finde sted, hvis værdiforøgelsen af et aktiv i forhold til den regnskabsmæssige værdi antages at være vedvarende. Den værdiforøgelse, der registreres ved en eventuel opskrivning, afskrives over aktivets levetid fastsat i anvendt regnskabspraksis. Udgifter over kr., der relaterer sig til et givent aktiv, tillægges aktivets værdi, såfremt udgifterne er væsentlige og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver er identificerbare ikke-finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans. Dette er typisk systemudvikling, softwareudgifter samt udviklingsomkostninger. Internt oparbejdede immaterielle aktiver, der er væsentlige og centrale for opgavevaretagelsen, skal kun optages, hvis værdien kan opgøres pålideligt. Aktiver erhvervet mod et vederlag skal optages til kostprisen. Der optages immaterielle anlægsaktiver, hvis de forventes anvendt i mere end ét regnskabsår og har en værdi på over kr. Materielle omsætningsaktiver Materielle omsætningsaktiver besiddes med henblik på videresalg som et led i et normalt forretningsforløb. I kommunal sammenhæng vil omsætningsaktiver fortrinsvist omfatte forskellige typer af varer primært grunde og jord som er bestemt for videresalg, samt beholdninger af varer til eget forbrug eller som relaterer sig til udførelsen af en given serviceopgave. Grunde og bygninger til videresalg skal altid optages i anlægskartoteket, når der er taget stilling til et fremtidigt videresalg. Aktivet overføres i den forbindelse fra et materielt anlægsaktiv til et omsætningsaktiv. Såfremt bygningen fortsat anvendes til serviceproduktion efter den er sat til salg, skal den forblive som materielt anlægsaktiv med en bemærkning i anlægskartoteket om, at bygningen er sat til salg. 9

8 Grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger. Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er optaget til ejendomsvurderingen for Der afskrives ikke på grunde og bygninger til videresalg. Varebeholdninger skal registreres, såfremt disse overstiger 1 mio. kr., eller såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, som gør det nødvendigt at periodisere udgifterne for at kunne bedømme regnskabet. Hørsholm Kommune har ingen varelagre, der opfylder kriterierne for at blive registreret. Egenkapital Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser fordelt på takstfinansieret egenkapital, selvejende institutioners egenkapital, skattefinansieret egenkapital samt balancekonti. Pensionsforpligtelser Pensionsforpligtelser vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Den årlige regulering indregnes i resultatopgørelsen. Forpligtigelsen er registreret på de respektive funktioner eller steder, hvor dette er autoriseret. Kapitalværdien for forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt hvert 3. år på grundlag af de forventede fremtidige ydelser, der skal udbetales i henhold til pensionsaftalen. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed. I regnskabsår, hvor der ikke foretages aktuarberegning jf. ovenstående, tager administrationen begrundet stilling til, hvorvidt der i årets løb er indtruffet hændelser, som medfører væsentlige ændringer i kommunens forpligtelse. I så fald indregnes sådanne forhold i det pågældende regnskabsår. Derudover er det aftalt med Hørsholm Kommunes eksterne revision, at forpligtelsen fremskrives efter KL`s skøn de år, hvor der ikke foreligger en ny aktuarberegning. Indbetalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres i den periode, de vedrører. Andre forpligtelser Der er ikke registreret eller optaget forpligtigelser vedr. arbejdsskadeserstatninger, miljøforureninger eller reetablering ved fraflytning af lejede lokaler. 10

9 Regnskabsopgørelse kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Skattefinansieret område - Skatter Tilskud, udligning og refusion af købsmoms Indtægter i alt Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Driftsvirksomhed i alt Renter, kurstab og kursgevinster Resultat af ordinær driftsvirksomhed Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt Resultat af det skattefinansierede område Brugerfinansieret område - Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Resultat af det brugerfinansierede område Årets resultat For yderligere forklaring af dele af Regnskabsopgørelsen, henvises til afsnittet "Økonomisk resultat". 11

10 Finansieringsoversigt kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Kassebeholdning primo regnskabsåret Årets resultat Lånoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Likvide aktiver: Tilgang (-) anvendelse (+) Diverse afskrivninger på kassebeholdningen Kursreguleringer: Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Likvide aktiver udstedt i udlandet Kassebeholdning ultimo regnskabsåret For yderligere forklaring af dele af finansieringsoversigten, henvises til afsnittet "Økonomisk resultat". 12

11 Regnskabsoversigt kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret, drift BEV Byudvikling, drift Byfornyelse Fælles formål Kommissioner, råd og nævn Veje og grønne områder, drift Veje og stier Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Trafik Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Busdrift Grønne områder, Fritidsaktiviteter Fælles formål Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Miljø - skattefinsnsieret, drift Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Bygningsvedligeholdelse, drift Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner

12 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Administrationsbygninger Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret, anlæg RÅD Veje og grønne områder, anlæg Veje og stier Fælles formål Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Miljø - skattefinansieret, anlæg Øvrige miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Bygningsvedligeholdelse, anlæg Beboelse Erhvervsejendomme Stadion og idrætsanlæg Folkeskoler Administrationsbygninger Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret, drift BEV Miljø - brugerfinansieret, drift Affald Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Børne- og Skoleudvalget, drift BEV Institutioner for børn og unge, drift Dagtilbud for børn Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Andre kulturelle opgaver Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger Fritidstilbud til børn og unge Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Undervisning, drift Folkeskolen Andre faste ejendomme Folkeskoler

13 Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Kommissioner, råd og nævn Ungdomsskolen Ungdomsskolevirksomhed Erhvervsgrunduddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Børn og unge med særlige behov, drift Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivnings institutioner Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Sociale formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Øvrige sociale formål Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Børne- og Skoleudvalget, anlæg RÅD Institutioner for børn og unge, anlæg Fælles formål Integrerede daginstitutioner Dagtilbud for børn Fælles formål Undervisning, anlæg Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Børne- og Skoleudvalget, uden bevillingsmæssig funktion Institutioner for børn og unge, uden bevillingsmæssig funktion Anden gæld Social- og Seniorudvalget, drift BEV Ældre, sundhed, drift Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Hjemmepleje: Pleje og omsorg Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede

14 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Ældre og handicappedes boligforhold Driftsikring af boligbyggeri Ældreboliger Øvrige sociale formål Hjælpemidler: Personlige- og udlånshjælpemidler Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem Rådgivning og rådgivnings institutioner Øvrige sociale formål Plejehjem Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Aktiviteter Busdrift Øvrige sociale formål Social og psykiatri, drift Social og psykiatri Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Rådgivning og rådgivnings institutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Sociale formål Øvrige sociale formål Arbejdsmarked og Job Beboelse Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Sociale formål Kontanthjælp Borgerservice Andre sundhedsudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion

15 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Social og Seniorudvalget, anlæg RÅD Ældre, sundhed, anlæg Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Social og Seniorudvalget, uden bevillingsmæssig funktion Ældre, sundhed, uden bevillingsmæssig funktion Plejehjem Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Social og psykiatri, uden bevillingsmæssig funktion Center for Arbejdsmarked Anden gæld Center for Politik og Borgerservice Anden gæld Sundhedsudvalget, drift BEV Sundhed, drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Børn og unges sundhed, drift Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Øvrige sociale formål Sundhedsudvalget, anlæg RÅD Børn og unges sundhed, anlæg Kommunal tandpleje Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV Biblioteket, drift Folkebiblioteker Kultur og fritid, drift Andre fritidsfaciliteter Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Musikskolen og Trommen, drift

16 Musikskolen Musikarrangementer Trommen Andre kulturelle opgaver Idrætsparken, drift Stadion og idrætsanlæg Fælles formål Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD Kultur og fritid, anlæg Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Musikskolen og Trommen, anlæg Trommen Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Idrætsparken, anlæg Stadion og idrætsanlæg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV Arbejdsmarked og job, drift Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger Erhverv og turisme, drift Biblioteket Andre kulturelle opgaver Politik og Borgerservice Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Økonomiudvalget, drift BEV Administration og planlægning, drift Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Øvrige sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre Finansiering, drift

17 Folkeskoler Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Kontanthjælp Boligydelse til pensionister Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Økonomiudvalget, anlæg RÅD Køb og salg af jord og ejendomme, anlæg Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Beboelse Integrerede daginstitutioner Plejehjem og beskyttede boliger Økonomiudvalget, renteindtægter BEV Finansiering, renteindtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kassekreditter og byggelån Økonomiudvalget, renteudgifter BEV Finansiering, renteudgifter Andre forsyningsvirksomheder Anden gæld Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, renter - uden bevillingsmæssig funktion Finansiering, renter - uden bevillingsmæssig funktion Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, finansforskydninger, udgifter BEV Finansiering, finansforskydninger, udgifter Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v

18 Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV Finansiering, afdrag på lån Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Økonomiudvalget, uden bevillingsmæssig funktion Finansiering, uden bevillingsmæssig funktion Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV Finansiering, udligningsordninger Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Økonomiudvalget, skatter BEV Finansiering, skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter

19 Afsluttede anlæg Hele kr. (- betyder indtægter) Korrigeret budget (Rådighedsbeløb) Regnskabs 2012 Akkumuleret 2012 Korrigeret Bevilling budget Bevilling Forbrug (Frigivet) (Rådigheds- (frigivet) beløb) Forbrug Veje og grønne områder Indkøb af cylinderplæne klipper Forskønnelsespulje Ombygning af ensretning på Ørbæksvej Renovering platanallè ml. Rungsted Gymnasium og Vallerød Skolen Træplantning ved Sangsvanevej Smedehullet - grønt område ved ny sognegård Miljø Usserød Å Bygningsvedligeholdelse Energirenovering Bloustrødvej 21 B - renovering af køkken og bad Screening af kommunens bygninger for PCB Indvendig opgradering af vinduer i kommunens bygninger Ny hydraulik svømmehal Etablering af Brandalarmeringsanlæg ABAanlæg på Rådhuset Vallerødskolen, montering af markiser Institutioner for børn og unge Madordning - Etablering af køkkener Undervisning Rungsted Skole - Projekt inkl. Etablering af ny idrætsbygning og modernisering Ældre, sundhed Sophielund. Etablering af P- Pladser Sophielund - Køkkenrenovering Sophielund - Træningssal Børn og unges sundhed Tandlægeunits Kultur og Fritid Skaterbane - Forlængelse af støjskærm Kajakklub etablering af toiletter Eteblering af ridehal på Kokkedal Avlsgård Musikskolen og Trommen Musikskolen, opsætning af ABA anlæg Idrætsparken Udvikling af halkapicitet Idrætsparken, nyt inventar svømmehallen

20 Køb og salg af jord og ejendomme Betaling for afgivelse af forkøbsret Køb af Børnegården Alsvej

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Beretning Økonomisk resultat 4

Beretning Økonomisk resultat 4 Indholdsfortegnelse Side Beretning Økonomisk resultat 4 Udgiftsregnskab Regnskabspraksis 7 Regnskabsopgørelse 11 Finansieringsoversigt 12 Regnskabsoversigt 13 Afsluttede anlæg 22 Igangværende anlæg 25

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 2009-2020 H E L H E D S P L A N REGNSKAB 2014 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 04 Beretning Økonomisk resultat 06 08 09 10 22 25 30 32 35 36 38 40 42

Læs mere

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 2009-2020 H E L H E D S P L A N REGNSKAB 2015 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 04 Beretning Økonomisk resultat 07 09 10 11 22 24 29 31 33 34 36 38 40

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 02 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 02 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 02 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 05 Regnskabspraksis 09 Regnskabsopgørelse 10 Finansieringsoversigt 11 Regnskabsoversigt 20 Afsluttede anlæg 24 Igangværende anlæg 31

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Beretning 02 Økonomisk resultat

Beretning 02 Økonomisk resultat Regnskab 2016 Indholdsfortegnelse Beretning 02 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 06 Regnskabspraksis 10 Regnskabsopgørelse 11 Finansieringsoversigt 12 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 25 Igangværende

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere