Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34 Overførsler, totalrammestyring 36 Anlægsoverførsler Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen: 38 Byudvikling 39 Veje og grønne områder 42 Miljø 46 Bygningsvedligeholdelse 49 Institutioner for børn og unge 52 Undervisning 55 Børn og unge med særlige behov 57 Ældre og sundhed 61 Social og psykiatri 64 Sundhed 66 Børn og unges sundhed 67 Biblioteket 69 Kultur og fritid 71 Musikskolen og Trommen 73 Idrætsparken 75 Arbejdsmarked og job 78 Erhverv og turisme 80 Administration og planlægning 82 Køb og salg af jord og ejendomme 84 Finansiering Balance m.v. 89 Balance aktiver 90 Balance passiver 91 Balance noter 95 Garantier og eventualrettigheder 96 Leasingforpligtelser og lejeaftaler Øvrige oversigter og redegørelser 97 Omkostningskalkulation, personlig og praktisk bistand 98 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 99 Personaleoversigt 101 Ejendomsfortegnelse 3

2 Økonomisk resultat kr., - for indtægter Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigere t budget Regnskab Afvigelse Skattefinansieret område: - Skatter Tilskud, udligning og refusion af købsmoms Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter, kurstab og kursgevinster Skattefinansieret område, i alt Brugerfinansieret område: - Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Brugerfinansieret område, i alt Årets resultat Finansieringsområdet: Lånoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Finansieringsområdet, i alt Likvide aktiver: tilgang (-) anvendelse (+) Oversigt over årets resultat af kommunens drifts- og anlægsaktiviteter og finansielle dispositioner. Årets resultat Årets resultat viser, at der er underskud på 45,6 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev der budgetteret med et underskud på 55,3 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er 9,6 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Det budgetterede underskud skal ses i lyset af et ekstraordinært højt anlægsbudget Resultatet er 71,8 mio. kr. bedre i forhold til det korrigerede budget. Det skattefinansierede område Hovedparten af den kommunale virksomhed består i at servicere borgerne - blandt meget andet med børnepasning, skolevæsen, ældrepleje, vedligeholdelse af vejnettet og udbud af kultur- og fritidstilbud. Til at dække udgifterne til disse mange aktiviteter opkræves skatter og for en række områder også en delvis brugerbetaling. Denne del af kommunens virksomhed kaldes det skattefinansierede område. Det brugerfinansierede område Den anden del af kommunens virksomhed er det brugerfinansierede område, som er 100 % brugerfinansieret. Det drejer sig om renovationen. Området skal balancere på sigt, men kan midlertidigt have over- eller underskud. 4

3 Det skattefinansierede område I 2012 er der brugt mio. kr. i netto driftsudgifter, hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 57,2 mio. kr. eller knap 4,3 %. Det korrigerede driftsbudget indeholder driftsoverførsler fra 2011 på 33,1 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser regnskabet et mindreforbrug på 35 mio. kr. Der er samlet set givet tillægsbevillinger på netto 62,1 mio. kr., som udover driften kan henføres til anlæg og øvrige korrektioner i løbet af året. Hovedparten kan henføres til fremrykning af anlægsønsker, køb af grund vedrørende Aktivitetscenter Sophielund samt driftsoverførsler fra 2011 til Anlægssiden udviser et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt uafsluttede arbejder og udskydelse af anlægsprojekter. Af større sager kan nævnes Lågegyde og Idrætsparken. Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område har netto et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget betyder, at affaldsordningens tilgodehavende mindskes. Ultimo 2012 udgør tilgodehavendet 1,7 mio. kr. mod 4,7 mio. kr. ultimo Finansieringsområdet Kassebeholdningen Der var en kassebeholdning på 100,4 mio. kr. ved årets udgang. Til kassebeholdningens udvikling bidrager årets resultat og resultatet af de finansielle dispositioner. Derudover indgår de kursreguleringer af kommunens obligations- og aktiebeholdning, der foretages direkte på status. Kassebeholdningen er altid udtryk for et øjebliksbillede, da det er udefrakommende omstændigheder, der afgør, hvor stor kassebeholdningen er en enkelt dag. For eksempel er kassebeholdningen i slutningen af en måned typisk forholdsvis lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejderne, mens månedens skatteindtægter endnu ikke er kommet ind. De kommer ind først på måneden, hvor den aktuelle kassebeholdning så vil stige. Man opererer derfor med den gennemsnitlige kassebeholdning som et mere stabilt mål for kassebeholdningens størrelse. Den beregnes som et løbende gennemsnit over de sidste 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2012 på 191,2 mio. kr. Lån og øvrige finansforskydninger Af finansieringsoversigten fremgår en låneoptagelse på -33,5 mio. kr. samt afdrag på lån på 51,0 mio. kr. Disse beløb burde have været -39,6 mio. vedr. låneoptagelse samt 57,1 vedr. afdrag på lån. Forskellen skyldes en fejlagtig bogføring vedrørende afdrag på lån med 6,1 mio. kr. på låneoptagelsen. Den foretagne låneoptagelse på 39,6 mio. kr. vedrører lånerammen for Lånet er anvendt til delvis indfrielse af tidligere optaget lån (i regnskabsåret 2011) på 45,0 mio. kr. vedrørende lånerammen for Denne låneoptagelse overskred lånerammen for 2011 med 5,4 mio. kr. Lånerammen for 2012 er først udnyttet i 2013, hvor der er optaget 29,0 mio. kr. Kommunens samlede låneportefølje er i 2012 nedbragt med 17,6 mio. kr. og udgør ultimo ,7 mio. kr. (eksklusiv leasing). 5

4 Den samlede gæld til leasing udgør 24,6 mio. kr. Øvrige finansforskydninger er et udtryk for bevægelserne i øvrige aktiv- og passivforhold, herunder kommunens tilgodehavender og kortfristet gæld, og udgør -40,8 mio. kr. Samlet set bidrager det finansielle område med en likviditetsforøgelse på 23,4 mio. kr. Overførsler Overførsler fra et år til et andet er et udtryk for, at der enten sker en opsparing eller et forbrug af opsparede midler. Der blev overført driftsmidler for i alt 32,2 mio. kr. og anlægsmidler på 16,8 mio. kr. til Driftsoverførslerne svarer stort set til driftsoverførslerne til 2012, som var 33,1 mio. kr. Anlægsoverførslerne fra 2012 til 2013 er på 16,8 mio. kr., som primært skyldes uafsluttede arbejder og udskydelse af anlægsprojekter. Til sammenligning blev der sidste år overført 9,9 mio. kr. 6

5 Regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning. Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser, der bl.a. skal kunne danne grundlag for at vurdere regnskabet i forhold til budgettet og kommunens generelle økonomiske situation. Udgiftsregnskabet Udgiftsregnskabet fremgår af regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten, hvor forbruget på drifts-, anlægs- og kapitalposterne sammenlignes med afgivne bevillinger. I regnskabet indgår også udgifter og indtægter samt aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskab er opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Det vil sige, at samtlige indtægter og udgifter vises samlet, således at regnskabet kan give overblik over kommunens finansielle situation og hvilke likviditetsmæssige forskydninger, årets aktiviteter har betydet. Periodisering Udgifter og indtægter er så vidt muligt henført til det regnskabsår, de vedrører. På grund af supplementsperioden, der slutter ultimo januar, indregnes kun de udgifter og indtægter, der er kendt inden udløbet af denne supplementsperiode i det regnskabsår, de vedrører. Det skatte- og brugerfinansierede område Det udgiftsbaserede regnskab er opdelt i 2 resultatområder: det skatte- og brugerfinansierede område. Det skattefinansierede område indeholder aktiviteter, som blandt meget andet omfatter børnepasning, skoledrift, forebyggelse og pleje indenfor social- og ældreområdet, vedligeholdelse af veje og grønne områder samt kommunale bygninger. Finansieringen sker via skatter og eventuelt hel eller delvis brugerbetaling. Det brugerfinansierede område indeholder det finansielle resultat af renovation. Drifts- og anlægsaktiviteterne på området overføres til en særskilt mellemregningskonto i kommunens statusbalance. Målopfølgning I afsnittet Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen er der en opfølgning på året, der gik, økonomien og de enkelte mål, der indgik i budget Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser Aktier og andelsbeviser værdiansættes efter indre værdis metode, som illustrerer kommunens relative ejerskab i forhold til de pågældende selskabers egenkapital. 7

6 Totalrammestyring Totalrammestyringen er opdelt i 3 rammer: egen ramme, fælles ramme og udenfor rammen. Indenfor egen ramme kan lederen frit disponere og har mulighed for at planlægge overskud/underskud. Der er overførselsadgang mellem årene. Overskud overføres med op til 5 % af det korrigerede budget, underskud overføres med 100% og indregnes i den almindelige drift. Fælles ramme dækker udgifter, der er øremærket til et bestemt formål, og som ikke relaterer sig til egen ramme. Der er overførselsadgang mellem årene. Udenfor rammen dækker over ikke styrbare indtægter og udgifter. Budgetansvaret ligger hos lederen af den selvbærende enhed. Der er som hovedregel ikke overførselsadgang mellem årene. Balance m.v. Generelt om indregning og måling Årsregnskabet indeholder regnskab for kommunens egne virksomheder samt regnskab for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, når aktivets værdi kan måles pålideligt, og når aktivet har en værdi på kr. eller derover jf. nedenfor. Undtagelsesvis registreres alle kommunens grunde og pumpestationer uanset værdi samt alle leasede aktiver. Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Forpligtigelserne optages, såfremt disse enkeltvis overskrider bagatelgrænsen på kr. Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører uanset betalingstidspunkt. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver kan defineres som fast ejendom, maskiner og inventar, der er anskaffet til vedvarende eje eller brug i kommunen til produktion, udlejning eller administrative formål, og som forventes anvendt i mere end én regnskabsperiode. De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris, idet afskrivningerne først påbegyndes, når aktivet tages i brug, og beløbene overføres til en anden kategori under materielle anlægsaktiver. Kostprisen omfatter anskaffelsesudgifter samt udgifter i direkte tilknytning til anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. For eventuelt egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn. Evt. rente- og låneomkostninger udgiftsføres i det år, hvori de afholdes. Finansielt leasede aktiver indregnes som anlægsaktiver og behandles regnskabsmæssigt på lige fod med de øvrige anlægsaktiver. Alle leasede aktiver registreres uanset anskaffelsesværdi. Det sker, fordi 8

7 forpligtelse og afdrag vedrørende alle aftaler skal opføres på status. Gældsforpligtelsen indregnes i balancen, og aktiverne afskrives i overensstemmelse med levetiden på aktivtypen. Der foretages lineære afskrivninger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede levetider. Hørsholm Kommune har inden for disse rammer udarbejdet en uddybende vejledning. Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke. Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end kr. pr. enkeltanskaffelse straksafskrives i anskaffelsesåret. Større sammenfattende indkøb af aktiver, der falder under kr. pr. enhed kan fra regnskabsår 2010 ikke optages i balancen som et samlet aktiv. Veje, historiske samlinger, kunstgenstande, bygning og monumenter af historisk betydning, strande, parker og andre naturområder m.v. medtages ikke i balancen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler herom. Opskrivning af aktiver kan i særlige tilfælde finde sted, hvis værdiforøgelsen af et aktiv i forhold til den regnskabsmæssige værdi antages at være vedvarende. Den værdiforøgelse, der registreres ved en eventuel opskrivning, afskrives over aktivets levetid fastsat i anvendt regnskabspraksis. Udgifter over kr., der relaterer sig til et givent aktiv, tillægges aktivets værdi, såfremt udgifterne er væsentlige og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver er identificerbare ikke-finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans. Dette er typisk systemudvikling, softwareudgifter samt udviklingsomkostninger. Internt oparbejdede immaterielle aktiver, der er væsentlige og centrale for opgavevaretagelsen, skal kun optages, hvis værdien kan opgøres pålideligt. Aktiver erhvervet mod et vederlag skal optages til kostprisen. Der optages immaterielle anlægsaktiver, hvis de forventes anvendt i mere end ét regnskabsår og har en værdi på over kr. Materielle omsætningsaktiver Materielle omsætningsaktiver besiddes med henblik på videresalg som et led i et normalt forretningsforløb. I kommunal sammenhæng vil omsætningsaktiver fortrinsvist omfatte forskellige typer af varer primært grunde og jord som er bestemt for videresalg, samt beholdninger af varer til eget forbrug eller som relaterer sig til udførelsen af en given serviceopgave. Grunde og bygninger til videresalg skal altid optages i anlægskartoteket, når der er taget stilling til et fremtidigt videresalg. Aktivet overføres i den forbindelse fra et materielt anlægsaktiv til et omsætningsaktiv. Såfremt bygningen fortsat anvendes til serviceproduktion efter den er sat til salg, skal den forblive som materielt anlægsaktiv med en bemærkning i anlægskartoteket om, at bygningen er sat til salg. 9

8 Grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger. Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er optaget til ejendomsvurderingen for Der afskrives ikke på grunde og bygninger til videresalg. Varebeholdninger skal registreres, såfremt disse overstiger 1 mio. kr., eller såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, som gør det nødvendigt at periodisere udgifterne for at kunne bedømme regnskabet. Hørsholm Kommune har ingen varelagre, der opfylder kriterierne for at blive registreret. Egenkapital Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser fordelt på takstfinansieret egenkapital, selvejende institutioners egenkapital, skattefinansieret egenkapital samt balancekonti. Pensionsforpligtelser Pensionsforpligtelser vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Den årlige regulering indregnes i resultatopgørelsen. Forpligtigelsen er registreret på de respektive funktioner eller steder, hvor dette er autoriseret. Kapitalværdien for forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt hvert 3. år på grundlag af de forventede fremtidige ydelser, der skal udbetales i henhold til pensionsaftalen. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed. I regnskabsår, hvor der ikke foretages aktuarberegning jf. ovenstående, tager administrationen begrundet stilling til, hvorvidt der i årets løb er indtruffet hændelser, som medfører væsentlige ændringer i kommunens forpligtelse. I så fald indregnes sådanne forhold i det pågældende regnskabsår. Derudover er det aftalt med Hørsholm Kommunes eksterne revision, at forpligtelsen fremskrives efter KL`s skøn de år, hvor der ikke foreligger en ny aktuarberegning. Indbetalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres i den periode, de vedrører. Andre forpligtelser Der er ikke registreret eller optaget forpligtigelser vedr. arbejdsskadeserstatninger, miljøforureninger eller reetablering ved fraflytning af lejede lokaler. 10

9 Regnskabsopgørelse kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Skattefinansieret område - Skatter Tilskud, udligning og refusion af købsmoms Indtægter i alt Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Driftsvirksomhed i alt Renter, kurstab og kursgevinster Resultat af ordinær driftsvirksomhed Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt Resultat af det skattefinansierede område Brugerfinansieret område - Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Resultat af det brugerfinansierede område Årets resultat For yderligere forklaring af dele af Regnskabsopgørelsen, henvises til afsnittet "Økonomisk resultat". 11

10 Finansieringsoversigt kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Kassebeholdning primo regnskabsåret Årets resultat Lånoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Likvide aktiver: Tilgang (-) anvendelse (+) Diverse afskrivninger på kassebeholdningen Kursreguleringer: Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Likvide aktiver udstedt i udlandet Kassebeholdning ultimo regnskabsåret For yderligere forklaring af dele af finansieringsoversigten, henvises til afsnittet "Økonomisk resultat". 12

11 Regnskabsoversigt kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret, drift BEV Byudvikling, drift Byfornyelse Fælles formål Kommissioner, råd og nævn Veje og grønne områder, drift Veje og stier Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Trafik Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Busdrift Grønne områder, Fritidsaktiviteter Fælles formål Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Miljø - skattefinsnsieret, drift Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Bygningsvedligeholdelse, drift Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner

12 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Administrationsbygninger Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret, anlæg RÅD Veje og grønne områder, anlæg Veje og stier Fælles formål Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Miljø - skattefinansieret, anlæg Øvrige miljøforanstaltninger Vedligeholdelse af vandløb Bygningsvedligeholdelse, anlæg Beboelse Erhvervsejendomme Stadion og idrætsanlæg Folkeskoler Administrationsbygninger Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret, drift BEV Miljø - brugerfinansieret, drift Affald Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Børne- og Skoleudvalget, drift BEV Institutioner for børn og unge, drift Dagtilbud for børn Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Andre kulturelle opgaver Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger Fritidstilbud til børn og unge Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Undervisning, drift Folkeskolen Andre faste ejendomme Folkeskoler

13 Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Kommissioner, råd og nævn Ungdomsskolen Ungdomsskolevirksomhed Erhvervsgrunduddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Børn og unge med særlige behov, drift Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivnings institutioner Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Sociale formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Øvrige sociale formål Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Børne- og Skoleudvalget, anlæg RÅD Institutioner for børn og unge, anlæg Fælles formål Integrerede daginstitutioner Dagtilbud for børn Fælles formål Undervisning, anlæg Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Børne- og Skoleudvalget, uden bevillingsmæssig funktion Institutioner for børn og unge, uden bevillingsmæssig funktion Anden gæld Social- og Seniorudvalget, drift BEV Ældre, sundhed, drift Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Hjemmepleje: Pleje og omsorg Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede

14 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Ældre og handicappedes boligforhold Driftsikring af boligbyggeri Ældreboliger Øvrige sociale formål Hjælpemidler: Personlige- og udlånshjælpemidler Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem Rådgivning og rådgivnings institutioner Øvrige sociale formål Plejehjem Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Aktiviteter Busdrift Øvrige sociale formål Social og psykiatri, drift Social og psykiatri Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Rådgivning og rådgivnings institutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Sociale formål Øvrige sociale formål Arbejdsmarked og Job Beboelse Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Sociale formål Kontanthjælp Borgerservice Andre sundhedsudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion

15 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Social og Seniorudvalget, anlæg RÅD Ældre, sundhed, anlæg Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Social og Seniorudvalget, uden bevillingsmæssig funktion Ældre, sundhed, uden bevillingsmæssig funktion Plejehjem Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Social og psykiatri, uden bevillingsmæssig funktion Center for Arbejdsmarked Anden gæld Center for Politik og Borgerservice Anden gæld Sundhedsudvalget, drift BEV Sundhed, drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Børn og unges sundhed, drift Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Øvrige sociale formål Sundhedsudvalget, anlæg RÅD Børn og unges sundhed, anlæg Kommunal tandpleje Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV Biblioteket, drift Folkebiblioteker Kultur og fritid, drift Andre fritidsfaciliteter Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Musikskolen og Trommen, drift

16 Musikskolen Musikarrangementer Trommen Andre kulturelle opgaver Idrætsparken, drift Stadion og idrætsanlæg Fælles formål Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD Kultur og fritid, anlæg Fælles formål Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Musikskolen og Trommen, anlæg Trommen Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Idrætsparken, anlæg Stadion og idrætsanlæg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV Arbejdsmarked og job, drift Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger Erhverv og turisme, drift Biblioteket Andre kulturelle opgaver Politik og Borgerservice Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri Økonomiudvalget, drift BEV Administration og planlægning, drift Driftsikring af boligbyggeri Redningsberedskab Øvrige sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre Finansiering, drift

17 Folkeskoler Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Kontanthjælp Boligydelse til pensionister Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Økonomiudvalget, anlæg RÅD Køb og salg af jord og ejendomme, anlæg Boligformål Offentlige formål Ubestemte formål Beboelse Integrerede daginstitutioner Plejehjem og beskyttede boliger Økonomiudvalget, renteindtægter BEV Finansiering, renteindtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kassekreditter og byggelån Økonomiudvalget, renteudgifter BEV Finansiering, renteudgifter Andre forsyningsvirksomheder Anden gæld Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, renter - uden bevillingsmæssig funktion Finansiering, renter - uden bevillingsmæssig funktion Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, finansforskydninger, udgifter BEV Finansiering, finansforskydninger, udgifter Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v

18 Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV Finansiering, afdrag på lån Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Økonomiudvalget, uden bevillingsmæssig funktion Finansiering, uden bevillingsmæssig funktion Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV Finansiering, udligningsordninger Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Økonomiudvalget, skatter BEV Finansiering, skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter

19 Afsluttede anlæg Hele kr. (- betyder indtægter) Korrigeret budget (Rådighedsbeløb) Regnskabs 2012 Akkumuleret 2012 Korrigeret Bevilling budget Bevilling Forbrug (Frigivet) (Rådigheds- (frigivet) beløb) Forbrug Veje og grønne områder Indkøb af cylinderplæne klipper Forskønnelsespulje Ombygning af ensretning på Ørbæksvej Renovering platanallè ml. Rungsted Gymnasium og Vallerød Skolen Træplantning ved Sangsvanevej Smedehullet - grønt område ved ny sognegård Miljø Usserød Å Bygningsvedligeholdelse Energirenovering Bloustrødvej 21 B - renovering af køkken og bad Screening af kommunens bygninger for PCB Indvendig opgradering af vinduer i kommunens bygninger Ny hydraulik svømmehal Etablering af Brandalarmeringsanlæg ABAanlæg på Rådhuset Vallerødskolen, montering af markiser Institutioner for børn og unge Madordning - Etablering af køkkener Undervisning Rungsted Skole - Projekt inkl. Etablering af ny idrætsbygning og modernisering Ældre, sundhed Sophielund. Etablering af P- Pladser Sophielund - Køkkenrenovering Sophielund - Træningssal Børn og unges sundhed Tandlægeunits Kultur og Fritid Skaterbane - Forlængelse af støjskærm Kajakklub etablering af toiletter Eteblering af ridehal på Kokkedal Avlsgård Musikskolen og Trommen Musikskolen, opsætning af ABA anlæg Idrætsparken Udvikling af halkapicitet Idrætsparken, nyt inventar svømmehallen

20 Køb og salg af jord og ejendomme Betaling for afgivelse af forkøbsret Køb af Børnegården Alsvej

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring

Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring 2009-2020 H E L H E D S P L A N BUDGET 2015-2018 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget 2015-2018 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere