Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne Reduktion af jobrotation 11

2 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Fasttrack sygemeldte Udvalg: Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype Effektivisering - Investering vedr. effektivisering Besparelse Udvidelse Serviceudgifter og overførselsudgifter X X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Effektivisering (Overførselsudgift) Investering (drift) Besparelse Udvidelse (serviceudgift) Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Ved sygdom indføres en fast track ordning for alle ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Startskuddet for et fast track forløb er, at enten arbejdsgiver (Høje-Taastrup Kommune) eller den sygemeldte selv anmoder jobcentret om tidlig opfølgning ved sygdom. Jobcentret kan desuden selv tage initiativ til fast track gennem eksisterende indsatser i samarbejde med arbejdsgiveren, Høje-Taastrup Kommune. Der ansættes et ekstra årsværk til fast-track ordningen, som skal medvirke til at reducere fraværet blandt ansatte i Høje-Taastrup Kommune. 2. Status Fast track handler grundlæggende om tidlig opfølgning i forhold til sygemeldte medarbejdere. Ordningen er todelt i den forstand at både arbejdsgiver og sygemeldt medarbejder kan anmode Jobcenteret om tidlig opfølgning, hvor der tages en dialog omkring tilbagevenden til job og hvad medarbejder, leder og jobcenter kan gøre i den forbindelse. Fast track kan som indsats udbredes til ansatte i alle typer virksomheder. Muligheden for fast-track ordningen blev introduceret med sygedagpengereformen i 2014, men ordningen anvendes kun i meget begrænset omfang. Administrationen foreslår at fast- 2 of 12

3 track gøres til et strategisk omdrejningspunkt i sygefraværsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune, og at der ansættes et årsværk til opgaven. Ordningen er målrettet medarbejdere, der både bor og arbejder i Høje-Taastrup Kommune. 3. Ændringsforslag Der ansættes en ekstra medarbejder i jobcenteret til at varetage indsatsen. Det forventes at medarbejdere kan varetage 50 løbende fraværssager og at medarbejderen er i berøring med ca. 200 fraværssager på et år. Det forventes at medarbejderen kan forkorte sygefraværsforløbet med 3 uger pr. berørt medarbejder. Det giver fuldt indfaset en årlig besparelse på sygefraværsudgifterne på ca. 1,6 mio. kr. Der regnes med at forslaget kun har halvårseffekt i Forslaget kan eventuelt udvides med en større investering i form af flere medarbejderressourcer. Det er i forbindelse med fast track væsentligt, at der skabes en tæt sammenhæng mellem jobcenterets fraværsindsats og Høje-Taastrup Kommunes personalepolitik i forhold til fravær. 4. Investeringsbehov Der ansættes en ekstra medarbejder i jobcenteret til en årlig udgift på 0,43 mio. kr. Det skal bemærkes, at forslaget påvirker servicerammen, da investering i flere medarbejderressourcer finansieres under servicerammen, mens effektiviseringen opnås på forsørgelsesudgifter, som er undtaget fra servicerammen. Businesscasen er udarbejdet med udgangspunkt i ansatte, der bor og arbejder i Høje- Taastrup Kommune. Fast track kan som indsats udbredes til ansatte i alle typer virksomheder. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune vil opleve en tættere opfølgning på sygefravær, og at både Jobcenteret og arbejdsgiveren Høje-Taastrup Kommune udnytter mulighederne i lovgivningen og i den værdibaserede personalepolitik. Konsekvenser for personalet Der ansættes en ekstra medarbejder i jobcenteret, til at arbejde med fast track. Konsekvenser for organisationen Indsatsen skal bidrage til at jobcenterets og arbejdsgiverens fraværsindsats bliver bedre koordineret. 6. Tidshorisont Forslaget kan implementeres , men effekten af forslaget forventes først at indtræffe Sammenhæng til andre bidrag: Ingen sammenhæng til andre bidrag 8. Relevante dokumenter Ingen relevante dokumenter 3 of 12

4 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Funktion 3. niveau Kontonummer Nr./Navn 2.20 Borgerservice og administration Arbejdsmarked og beskæftigelse BAC (ØU) (AMU) ØU: AMU: (dr1) AMU: (dr2 20 pct. ref.) Beløb 2017 Beløb of 12

5 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Partnerskab for job og vækst Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Borger- og Arbejdsmarkedscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype Effektivisering - Investering vedr. effektivisering Besparelse Udvidelse Overførselsudgifter X X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Effektivisering (Overførselsudgift) Investering (drift) Besparelse Udvidelse (Overførselsudgift) Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Der ansættes en projektleder til Partnerskab for job og vækst (PJOV). Projektlederen skal udvide og udvikle partnerskabssamarbejdet blandt virksomhederne i netværket. Endvidere har beskæftigelsesplanen et mål om 40 partnerskaber med virksomheder i Dette arbejde skal koordineres og udvikles i forhold til det eksisterende samarbejde i PJOV, hvor det er ambitionen at skabe et strategisk forum for virksomheder der ønsker at bidrage til udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Det skal bidrage til at flere borgere opnår beskæftigelse, herunder flere med handicaps, og understøtte arbejdet med vækst i Høje- Taastrup Kommunes virksomheder. 2. Status Medio 2014 blev partnerskab for job og vækst etableret. Partnerskabet havde til formål at udvikle et virksomhedssamarbejde, der kan rumme personer med handicaps. Partnerskabet har primo august 2016 etableret 45 job fordelt på 30 virksomheder og dermed nået målsætningen for arbejdet. Samtidig er der etableret et godt fundament for samarbejde mellem Jobcenter Høje-Taastrup og partnerskabets virksomheder. Det centrale i samarbejdsmodellen i partnerskabet er set fra kommunens perspektiv en key account manager (virksomhedskonsulent), som forestår al kontakt mellem kommunen og partnerskabsvirksomheden. Denne samarbejdsform fremhæves af virksomhederne i samarbejdet som centralt for at borgere med handicaps kan opnå fodfæste på 5 of 12

6 virksomhederne. Samarbejdet har endvidere bidraget til, at kommune og virksomhed sammen udvikler og understøtter et rummeligt arbejdsmarked. Der bliver løbende fulgt op på de økonomiske effekter af partnerskabets resultater. Den seneste opgørelse i juni 2016 viser, at partnerskabet har opnået en gevinst på brutto 1,1 mio. kr. målt i sparede forsørgelsesudgifter fordelt på 37 borgere. Hidtil har partnerskabet været bemandet med en virksomhedskonsulent fra jobcenteret, der har brugt ca. 75 pct. af sin arbejdstid på partnerskabet. Høje Taastrup Kommunes Beskæftigelsesplan blev godkendt i maj Heri er et af målene indgåelse af partnerskaber med virksomheder. Dette arbejde er igangsat og der er allerede indgået en del partnerskaber, men der er ikke udarbejdet status på dette arbejde pt. på grund af den korte løbetid siden planens godkendelse. Ambitionen er, at arbejdet med indgåelse af partnerskaber skal bidrage positivt med øget jobskabelse, og samtidig bidrage til det strategiske arbejde med udvikling af det gode samarbejde med erhvervslivet med henblik på øget vækst. 3. Ændringsforslag Der ønskes ansat en projektleder til at udvide og udvikle partnerskabet for job og vækst, og udvikle et dialogforum for de virksomheder der er indgået partnerskaber med i forhold til beskæftigelsesplanens mål. Medarbejderen skal bidrage til at partnerskabet udvider antallet af virksomheder og kvaliteten i samarbejdet. Samtidig skal medarbejderen bidrage til at antallet af borgere, der opnår beskæftigelse via partnerskaberne, øges. Det er målsætningen, at Samarbejdet styrker kompetenceudviklingen på Høje-Taastrup Kommunes virksomheder, herunder o Bidrage til at fastholde medarbejdere i job o Styrke borgeres arbejdsmarkedsparathed o Styrke jobskabelsen og udnytte jobåbninger Antallet af virksomheder i partnerskabet udvides til mindst 50 inden udgangen af 2017 Mindst 30 handicappede borgere (yderligere) opnår beskæftigelse inden udgangen af 2017 Partnerskab for job og vækst og beskæftigelsesplanen har i fællesskab opnået aftaler med 80 virksomheder inden udgangen af 2017 (der må forventes et vist overlap i virksomheder) Der foreslås evaluering ultimo 2017, hvor der samtidig skal ske ny målfastsættelse. Målsætningerne skal ses i forhold til at 45 borgere har opnået beskæftigelse i partnerskabet fra medio 2014 til medio Deres ansættelse er sket i 30 forskellige virksomheder. Forslaget skal endvidere bidrage til, at virksomhederne i højere grad får en fastholdelsesdagsorden på medarbejdersiden, hvor partnerskabet understøtter en langsigtet planlægning. Det foreslås at partnerskab for job og vækst fortsat har fokus på jobskabelse til borgere med handicap/funktionsnedsættelser, og samtidig arbejder med andre temaer i forhold til de arbejdsmarkedsudfordringer som virksomheder, borgere og kommune oplever. Et oplagt fokus vil være de øvrige indsatser i Høje Taastrup Kommunes beskæftigelsesplan. Her vil partnerskabet kunne drøfte og afprøve tiltag med henblik på at styrke beskæftigelsesindatsen. Men også emner som vækst og uddannelse vil være naturlige at bringe op i partnerskabet. Partnerskabet vil også spille relevante temaer ind til kommunens vækstråd. Der forventes opnået effektiviseringer ved projektet på ca kr. i 2017 stigende til kr. i Dette baseres dels på de nuværende effekter i partnerskab for job og vækst, hvor der er opnået økonomiske effekter på skønsmæssigt -1,1 mio. kr. brutto over en 6 of 12

7 2 årig periode. Dels en faglig vurdering af potentialet ved at udvikle og udbrede modellen for partnerskabet yderligere. PJOV har hidtil haft handicappede borgere som målgruppe i partnerskabet. Når modellen skal bredes ud til andre målgrupper og udvikles i et samarbejde med Jobcenterets øvrige medarbejdere med virksomhedskontakt, bør effekterne vurderes konservativt. Derudover er hidtidige økonomiske effekter ved PJOV opnået på primært 5 borgere (ud af 45), som er gået i ordinær beskæftigelse. Dermed skal de økonomiske effekter tages med forbehold for at nogle borgere opnår ordinær beskæftigelse. Der er forholdsvis begrænsede økonomiske effekter i at borgere ansættes i et fleksjob eller skånejob (job med løntilskud til førtidspensionister). Når det er sagt, så kan der være afledte økonomiske gevinster ved at borgere opnår beskæftigelse, herunder i fleks- og skånejob, ved f.eks. bedre sundhed, trivsel, jobmuligheder, netværk etc. Businesscasen knyttet til PJOV tager ikke højde for de afledte økonomiske effekter. 4. Investeringsbehov Der ønskes ansat en medarbejder, projektleder, til partnerskabet. Medarbejderen skønnes at koste kr. årligt fra Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Borgere med handicaps skal opleve, at der er hurtigere adgang til hjælp i jobcenteret og at jobcenteret har nemmere adgang til relevante jobfunktioner i en række partnerskabsvirksomheder. Konsekvenser for personalet Der skabes en synlighed og professionalisering omkring arbejdet med handicappede borgere og deres muligheder på arbejdsmarkedet. Desuden er key account manager funktionen et eksempel på hvordan der kan skabes en samarbejdsmodel for det øvrige virksomhedssamarbejde. Konsekvenser for organisationen Partnerskabet skal bidrage til at skabe synlighed i den øvrige organisation vedrørende handicappede borgere og deres flow gennem jobcenteret og ud i virksomhederne. Partnerskabet skal desuden generelt skabe et øget tværgående samarbejde omkring kommunens virksomheder, hvilket skal understøtte arbejdet med en helhedsorienteret indsats for kommunens borgere. 6. Tidshorisont Forslaget kan implementeres Sammenhæng til andre bidrag: Der er sammenhæng til sag på arbejdsmarkedsudvalgets møde i august omkring status på partnerskab for job og vækst. 8. Relevante dokumenter Ingen relevante dokumenter 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Funktion 3. niveau Nr./Navn Beløb 2017 Beløb 2018 Beløb Kontonummer of 12

8 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedscenteret Ændringen vedrører: Udgiftstype Effektivisering - Investering vedr. effektivisering Besparelse Udvidelse Overførselsudgifter X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Effektivisering Investering (drift) Besparelse Udvidelse Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Mentorindsatsen omlægges fra overvejende at være baseret på private leverandører (eksterne konsulenter) til at være virksomhedsbaseret. Virksomhedsbaseret vil sige, at mentoren enten er ansat på virksomheden eller aktivt tager del i at borgeren bliver placeret på en virksomhed. 2. Status Høje-Taastrup Kommune anvendte i ,1 mio. kr. brutto til mentorer, hvoraf størstedelen blev anvendt i forhold til private leverandører, der fungerer som mentorer. Samtidig ydede staten -3,4 mio. kr. i statsrefusion. Derfor udgør nettoregnskabet i ,5 mio. kr. Budgettet for 2017 udgør 13,4 mio. kr. brutto (før statsrefusion) og kr. netto efter statsrefusion. Jobcentret kan bevilge en mentor i forbindelse med stort set alle former for beskæftigelsesfremmende aktiviteter, så længe det vurderes, at mentoren er væsentlig for at fastholde eller opnå beskæftigelse. Mentorordningen er målrettet borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet såkaldte aktivitetsparate borgere. Jobcentret kan bevilge støtte til mentorordningen ved at dække lønomkostninger til den medarbejder, der varetager mentorfunktionen eller gennem et honorar til en ekstern konsulent, eller ved hjælp af jobcentrets fastansatte mentorer. Der er også mulighed for, at jobcentret kan bevilge uddannelse til mentorer. 8 of 12

9 Høje-Taastrup Kommune kan opnå bedre effekter ved mentorindsatsen ved at omlægge den virksomhedsrettet. I dag er effekten når der måles på den største målgruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 10,2 pct. Det opgøres ved at 10,2 pct. af borgerne har en afsluttet sag i Jobcenteret 3 måneder efter de har afsluttet et mentorforløb. Denne effekt forventes forøget ved at målrette anvendelse af mentorer til virksomhederne. Heri ligger også en forventning om, at der bevilges færre sociale mentorer, der ikke er tilstrækkeligt virksomhedsbaserede. 3. Ændringsforslag Den samlede mentorindsats omlægges fra overvejende at være baseret på private leverandører (via eksterne konsulenter) til at være virksomhedsbaseret. Virksomhedsbaseret vil sige at mentoren enten er ansat på virksomheden eller aktivt tager del i, at borgeren bliver placeret på en virksomhed. Ved at omlægge og målrette anvendelse af mentorer vurderer administrationen, at udgifterne til mentor kan reduceres med 1,0 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at administrationen ser et behov for at omlægge den samlede mentorindsats. Dels i forhold til at mentor i dag ikke bevilges med et tilstrækkeligt målrettet jobrettet fokus, dels at mentor i højere grad bør gives i forhold til en virksomhedsvendt indsats. Omfanget af mentorer udgjorde i alt 255 fuldtidspersoner i 2015, hvoraf 166 var målrettet kontanthjælpsmodtagere og 89 uddannelseshjælpsmodtagere. En besparelse på -1,0 mio. kr. vil medføre en reduktion på ca. 27 aktiverede fuldtidspersoner. 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Borgeren skal opleve, at mentoren aktivt bidrager til at borgeren kan påbegynde eller fastholde en plads på en virksomhed eller på en uddannelse. En omlægning af mentorindsatsen, så den bliver mere virksomhedsbaseret, vil styrke dette. Konsekvenser for personalet Begrænset betydning. Medarbejderne i jobcenteret skal aktivt tage del i omlægningen af mentor, hvor der i bevilling af mentor i højere grad skal indtænkes et konkret virksomhedsrettet forløb, der gør borgeren i stand til at påbegynde eller fastholde en plads på en virksomhed eller på en uddannelse. Konsekvenser for organisationen Ingen konsekvenser. 6. Tidshorisont Forslaget vil kunne iværksættes 1. januar Men forslaget kræver en ny tilgang til bevilling af mentor, herunder nye aftaler med virksomheder, nye arbejdsgange mv. Effekt af forslaget forventes derfor først synligt medio Sammenhæng til andre bidrag: 8. Relevante dokumenter 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Nr./Navn Arbejdsmarked og beskæftigelse BAC Funktion 3. niveau Beløb 2017 Beløb of 12

10 Udmøntningsområde Nr./Navn Beløb 2017 Mentor med refusion: Kontonummer Mentor uden refusion: Beløb of 12

11 Budget Prioriteringsforslag Nr Overskrift: Reduktion af jobrotation Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Borger- og Arbejdsmarkedscentret Ændringen vedrører: Udgiftstype Effektivisering - Investering vedr. effektivisering Besparelse Udvidelse Overførselsudgifter X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Effektivisering Investering (drift) Besparelse Udvidelse Samlet ændring (Netto) Personalekonsekvenser Berørte antal medarbejdere Ændring i antal årsværk Resumé Jobrotationsordningen i Høje-Taastrup Kommune reduceres. 2. Status Når en virksomhed indgår en aftale om jobrotation, sender virksomheden ansatte på efteruddannelse og erstatter med vikarer i den tid, de ansatte er på uddannelse. Økonomisk betyder det, at virksomheden modtager en jobrotationsydelse svarende til 160 pct. af højeste dagpengesats (178,84 kr. pr. time pr. 1. januar 2015) for de ansatte, der er på uddannelse. Virksomheden betaler de ansattes løn under uddannelsen. Som erstatning for de ansattes arbejdskraft ansætter virksomheden en ledig som vikar og betaler vikaren den overenskomstmæssige løn. Det er jobcenteret der bevilger og etablerer jobrotationsprojekter. Budgettet på jobrotationsydelse svarer til, at 17 fuldtidspersoner kan være i jobrotation. Det er 60 pct. statsrefusion på jobrotation. 3. Ændringsforslag Jobrotationsordningen i Høje-Taastrup Kommune reduceres med 4 fuldtidspersoner svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr. I 2015 var 12 fuldtidspersoner ansat som jobrotationsvikar. 11 of 12

12 4. Investeringsbehov Forslaget indebærer ingen investeringer. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgeren Forslaget indebærer, at lidt færre borgere vil få mulighed for at blive ansat som jobrotationsvikar. Konsekvenser for personalet Forslaget indebærer, at medarbejderne fortsat har mulighed for at anvende forskellige tilbud til ledige. Konsekvenser for organisationen Ingen. 6. Tidshorisont Forslaget kan iværksættes 1. januar Sammenhæng til andre bidrag: Ingen sammenhæng. 8. Relevante dokumenter Ingen 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde Center Nr./Navn Arbejdsmarked og beskæftigelse BAC Funktion 3. niveau Kontonummer (dr1) (dr2) Beløb 2017 Beløb of 12

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Effektiviseringsforslag, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 AUU01 Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Mål for Budget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Mål for Budget Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Mål for Budget 2015 Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Tema 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Mål Årsmål i

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Opfølgning, status og anbefalinger vedrørende investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet. Regnskab 2013.

Opfølgning, status og anbefalinger vedrørende investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet. Regnskab 2013. Opfølgning, status og anbefalinger vedrørende investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet. Regnskab 13. 3. 14 Side 1 af 9. Indledning og resume De investeringsmodeller, som blev vedtaget i budgetforliget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Prioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019

Prioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019 Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag Nr. 770-02 (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats... 5 Særlige projekter... 6 Om Investeringsstrategi 2015-... 7

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 10. Juni 2014 J.nr. : 2014-0020119/AHE Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 3. juni 2014 Mødedeltagere:

Læs mere

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs Bilag 3 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Første udkast til Beskæftigelsesplan 2017 ALLE KAN BIDRAGE Første udkast til Beskæftigelsesplan 2017 Udkastet omhandler de fire hovedmålgrupper: Jobparate ledige Aktivitetsparate ledige Uarbejdsdygtige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Allerød Kommune Side 1. Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget

Indholdsfortegnelse. Allerød Kommune Side 1. Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget Økonomi Personale + 1 årsværk +98.000 kr. i år 1 + 2 i alt +196.000 kr. Herefter forventes tilbuddet at være udgiftsneutralt Budgetanalyse 2013-2016 Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere