fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6."

Transkript

1 Regionshospitalet Viborg, Skive Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Billedet af hospitalsfusionen i midten af Midt er blevet lidt skarpere. Side 3-4. RH Viborg, Skive fører i det store epj-kapløb mellem de danske hospitaler. Side fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

2 Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Deadline til Skopet uge 11-12/2011: Torsdag den 10. marts 2011 klokken til Susanne M. Overgaard. nyt fra hospitalsledelsen God grund til at se fremad! I sidste uge vedtog et flertal i regionsrådet den gennemgribende omstillingsplan, der både skal tilpasse Region Midtjyllands sundhedsvæsen til de fremtidige opgaver og samtidig genoprette regionens økonomi. Politikerne har talt, og det er uigenkaldeligt slut med forjættende tanker om beslutninger, der rammer det nuværende Regionshospitalet Viborg, Skive mere skånsomt. Nu kigger vi fremad. Det er vi allerede i fuld gang med. Omstillingsplanen foreskriver en fusion i midt en med virkning fra 1. april. Det er der i skrivende stund kun knap en måned til. Fusions-hospitalsledelsen og andre ledere arbejder på højtryk med den fremtidige organisering. Det er barskt med så mange organisatoriske beslutninger på så kort tid. Tempoet er dog med til at give alle en hurtig afklaring - og med de politisk vedtagne tidsfrister er dette tempo også nødvendigt. Skopet er medarbejderblad for Regionshospitalet Viborg, Skive. Skopet udkommer hver anden torsdag - i 2011 i ulige uger bortset fra uge 27, 29 og 51. Skopet trykkes i 800 eksemplarer og udkommer desuden på hospitalets hjemmeside: > Om hospitalet. Digitaltryk: Born Grafisk Tryk ApS. Redaktion: Susanne M. Overgaard, kommunikationsafdelingen, tlf / mobil / e-post: Lene Christensen, kommunikationsafdelingen, tlf / mobil / e-post: Foto: Lisbeth H. Justesen, klinisk foto, tlf / e-post: Foto / grafik: Nida Nielsen, kommunikationsafdelingen, tlf / e-post: Indlæg til næste nummer: Deadline til Skopet uge 11-12/2011: Torsdag den 10. marts klokken til Susanne M. Overgaard. Job-opslag skal dog være HR-afdelingen i hænde senest torsdag den 10. marts klokken Nyheder på intranettet: Skopets redaktion opdaterer løbende hospitalets intranet med nyheder. Nogle nyheder kan kun læses på intranettet og vil ikke senere kunne læses i Skopet. Skriv selv på intranettet! Hospitalets medarbejdere er velkomne til at benytte sig af muligheden for at få et budskab hurtigt formidlet ud til kollegerne på intranettet, dels via Skriv selv-beskeder, dels via Kalender og Opslagstavler, som der er adgang til fra intranettets forside. Sideløbende forbereder vi detaljerne i hospitalets udbygningsplan til 1,164 mia. kroner en ud- og ombygning, der vil ske løbende frem til Planerne skal formentlig forelægges regionsrådet i denne måned. Det er fremtidens hospitalsenhed i Jyllands centrum, vi lægger sporene til. Sporene har vores hospital også lagt i Danmark, når det handler om den elektroniske patientjournal. Regionshospitalet Viborg-Skives epj fremhæves i den beretning, som Rigsrevisionen efter lang tids undersøgelsesarbejde fremlagde i sidste uge. Ud af 31 hospitaler i Danmark er vi sammen med Thy-Mors de eneste, der er papirløse. Vi er epj-pionerer! Det er vi, fordi I har været med til at udvikle og integrere it i det daglige arbejde i klinikken. Det har vi glæde af i hverdagen, og det er med til at inspirere andre til udvikling. I sidste uge afleverede vi vores regnskabsmæssige nøgletal for 2010 til det samlede årsregnskab, der fremlægges for politikerne til maj. Der lykkedes ikke at få balance i regnskabet bl.a. på grund af gammel gæld, men vi er rigtig godt på vej mod målet om budgetbalance frem mod Ja, det er hårdt at leve op til patienternes velbegrundede forventninger til os, når vi samtidig udfordres af en benhård sparestrategi. Regnskabet afslører bl.a., at der i december 2010 var 300 stillinger færre end i december Det er en barsk spareplan, men den virker. Herfra skal der lyde ros til alle afdelinger og medarbejdere, der er med til at give os forventninger om, at hospitalets økonomi snart er helt på fode igen. Vi arbejder for et fremtidens hospital og det med en epj i særklasse og en økonomi på ret kurs. Der er god grund til at se fremad. 2 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

3 Regionsrådet vedtager besparelser Onsdag den 23. februar besluttede regionsrådet i Region Midtjylland, hvordan der kan skæres 455 mio. kr. af regionens budget. Bag besparelserne står et flertal på 22 folkevalgte fra Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre. Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten stemte imod, mens løsgænger Poul A. Christensen undlod at stemme. - Drøftelserne har været intense og overvejelserne svære. Sådan må det være, når man tager ansvar for så stort et indgreb i økonomien. Men regionsrådet har som en af de fremmeste opgaver at sikre balance mellem udgifter og indtægter. Så indgrebet var uomgængeligt, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). Regionsrådsformanden lægger ikke skjul på, at planen får konsekvenser for både borgere og medarbejdere: - Borgerne får i flere tilfælde længere til behandling. For eksempel nedlægges to fødesteder i hhv. Silkeborg og Holstebro. Men det vil også være sådan fremover, at mere end 90 procent af borgernes behov for sundhedsydelser vil blive løst lokalt. Den planlagte udbygning af akutklinikker og sundhedshuse vil sikre en bedre kvalitet og mulighed for, at endnu flere sundhedsydelser kan løses lokalt. For medarbejderne har planen konsekvenser i form af en lang række afskedigelser både på hospitaler og i den centrale administration i regionshusene. - Vi forsøger at hjælpe medarbejderne ved at indføre ansættelsesstop og ved at oprette en fælles jobbank for afskedigede medarbejdere. Når vi går på tværs af hele organisationen, er der bedre mulighed for at tilbyde fx en afskediget sygeplejerske job i en anden afdeling på hospitalet eller på et andet hospital, siger Bent Hansen. - skrev RM i en pressemeddelelse den 23. februar. SPAREKNAP til spare-historierne Klik på knappen på forsiden af hospitalets intranet. Her kan du læse alle intranet-nyheder i forbindelse med regionens spareplan: Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Her findes også link til den kommende hospitalsledelses foreløbige fusionsplan, link til drejebog for omplacering/afsked og link til regionens spare-site. Besparelser Flere ledelser på plads i fusionen Sammensætningen af flere afdelingsledelser i forbindelse med den forestående fusion mellem Regionshospitalet Viborg, Skive og Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter er faldet på plads. Det drejer sig om ledelsen for Diagnostisk center/center of excellence og Center for planlagt kirurgi i Silkeborg samt ledelsen for den fusionerede kvindeafdeling (gynækologiskobsterisk afdeling). Center for planlagt kirurgi, RH Silkeborg Oversygeplejerske Lena Haugaard (indtil fusionen oversygeplejerske, anæstesiafdelingen, Silkeborg) Ledende overlæge Søren Søndergaard Mikkelsen (indtil fusionen ledende overlæge, ortopædkirurgisk afd., Silkeborg) Ledende overlæge Jens Jørgen Daugaard (indtil fusionen ledende overlæge, anæstesiafdelingen, Silkeborg) Diagnostisk center/center of excellence, RH Silkeborg Oversygeplejerske Helle Andersen (indtil fusionen oversygeplejerske, medicinsk afdeling, Silkeborg) Ledende overlæge Ulrich Fredberg (indtil fusionen ledende overlæge, medicinsk afdeling, Silkeborg) Kvindeafdelingen, RH Viborg Chefjordemoder Karen Marie Nielsen (indtil fusionen chefjordemoder, kvindeafdelingen, Viborg) Oversygeplejerske Inge Lise Hermansen (indtil fusionen oversygeplejerske, kvindeafdelingen, Viborg) Ledende overlæge Richard Farlie (indtil fusionen ledende overlæge, kvindeafdelingen, Viborg) Der er en proces i gang med at få afklaret det fremtidige virke for de nuværende ledere, der ikke indgår i ovenstående ledelser. Som følge af Region Midtjyllands omstillingsplan dannes der to centre på Regionshospitalet Silkeborg; Diagnostisk cen- Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

4 ter/center of excellence og Center for planlagt kirurgi. Centerledelserne vil fungere efter den model, som allerede i dag kendes fra Hammel Neurocenter. Center for planlagt kirurgi Centeret er en fusion mellem anæstesiafdelingen (inklusiv intensiv) og ortopædkirurgisk afdeling i Silkeborg samt med Friklinikken i Brædstrup. I Center for planlagt kirurgi forankres planlagt kirurgi inden for ortopædkirurgi, rygkirurgi og andre bevægeapparatlidelser. Friklinikken i Brædstrup tager sig i dag af blandt andet operation for brok, åreknuder, øjenkirurgi og anden planlagt kirurgi. Samtidig bliver Region Midtjyllands elektive visitationscenter (EVC) organiseret under dette center. Diagnostisk center/center of excellence I dette center samles medicinsk afdeling i Silkeborg og røntgenafdelingen i Silkeborg samt livsstilscentret, der flyttes til Silkeborg fra Brædstrup. Diagnostisk center rummer alle ni internmedicinske specialer, regionsfunktioner inden for reumatologi, Center for bevægeapparatlidelser og koordinerende funktioner inden for kronikerprogrammer. I regi af Center of excellence skal der arbejdes videre med det, der kendetegner centret i dag; udvikling af metoder til omlægning fra stationære til ambulante forløb og fra akut til elektiv behandling. Kvindeafdelingen Kvindeafdelingen samler på matriklen i Viborg det gynækologisk-obstetriske speciale fra hospitalerne i Silkeborg og Viborg. Gravide fra Silkeborg Kommune skal visiteres til fødsel i Viborg. I Silkeborg vil der fortsat være jordemoderkonsultation og tilstedeværelse af en speciallæge i gynækologi/ obstetrik. Fusionen mellem Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Viborg, Skive sker med virkning fra 1. april. Ledelsen for fusioneret ØNH udpeget Som følge af regionens vedtagne spare- og omstillingsplan for budget 2011 og 2012 fusioneres afdelingerne for øre -, næse- og halskirurgi på Regionshospitalet Viborg, Skive og Hospitalsenheden Vest. Ledelsen af den nye afdeling skal varetages af ledende overlæge Bjarne G. Jørgensen og oversygeplejerske Anna K. Petersen. Bjarne G. Jørgensen og Anna K. Petersen er afdelingsledelse for den nye, fusionerede øre-, næse-, halsafdeling. Ledelsen blev sammensat af hospitalsledelsen i Hospitalsenheden Vest i dialog med hospitalsledelsen på Regionshospitalet Viborg og i dialog med medarbejderrepræsentanter og de nuværende to afdelingsledelser den 23. februar. til den ny fælles afdeling, afdelingens budget, opgavernes fordeling og dermed også en afklaring af vilkårene for øre -, næse-, halsafdelingens fællesfunktion på Regionshospitalet Viborg. Den ny afdelingsledelse har tjenestested på Regionshospitalet Holstebro. Første opgave for den ny afdelingsledelse bliver at indkalde de eksisterende to afdelingers lokale samarbejdsudvalg (LMU) i et såkaldt overgangsudvalg (OLMU) for sammen at aftale og fastlægge den videre fusionsproces. Blandt andet skal der laves aftaler for, hvordan personalet rekrutteres Den nye fælles øre -, næse-, halsafdeling bliver dermed den største afdeling inden for specialet uden for et universitetshospital. Den nuværende ledende overlæge på øre-, næse-, halsafdelingen på Regionshospitalet Viborg, Larry H. Kristiansen, fortsætter som overlæge i den fusionerede afdeling på Regionshospitalet Holstebro. 4 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

5 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg I sidste uge kunne Færdighedscenter Viborg for første gang tage hul på det koncept, centret bl.a. er skabt til: effektivt at undervise studerende samlet frem for enkeltvis på afdelingerne. Det skete, da 25 sygeplejestuderende over to dage blev introduceret til i.v.-adgang, infusionsterapi og i.v.-medicinering. Demonstrationslokalet under den gamle funktionærbolig var tidligere sygeplejeskolens. Nu er det hospitalets og huser Færdighedscenter Viborg med flere sengeliggende fantompatienter, håndsprit, sengeborde, nåle, dropstativer og alt, hvad der ellers kan høre til en hospitalssituation. Og der er mere træningsinventar på vej. Foreløbig er det et center i sin spæde opstart, men nu er der kommet mere liv i lokalerne. De sygeplejestuderende er på modul 11 og i praktik på forskellige afdelinger på hospitalet. Den teoretiske baggrund har de fået, men det praktiske kan være lidt af en udfordring, når det er første gang. Det handler bl.a. om at få lagt et drop. Men hvor mange gange skal der sprittes? Hvordan fikseres et venflon? Hvor meget saltvand skylles der efter med? Og hvornår skal der skrues på hvad? Et sted for dumme spørgsmål Færdighedscentret med uddannelseskoordinator Lone Kolbæk som en af drivkræfterne har indkøbt fire attrap-arme til den slags træning. De studerende får perforeret den ene godt denne dag, men hullerne lukker sig selv, inden næste studerende forsøger at fremkalde en god blodåre. - Det er virkelig godt, at vi kan få det i hænderne og nørkle med det hele, uden vi skal tage hensyn til en patient eller pårørende. Vi kan prøve os selv af og få teknikken på plads, uden vi er presset. Samtidig har vi jo en fra klinikken, der kan vise og guide os, og som vi kan stille de dumme spørgsmål, forklarer Louise Kofoed, der er i praktik bl.a. på opvågningen. Undervisningen er effektiviseret Hun henviser til specialeansvarlig sygeplejerske Charlotte Rasmussen fra K11-1 og sygeplejerske og klinisk vejleder Malene Thomsen fra B06. På én gang lærer de fra sig til mange studerende i færdighedscentret. Var denne undervisning ikke kommet op at stå i dette regi, havde de to vejledere samt 23 andre vejledere stået med hver sin studerende ude på stuerne for at lære dem at lægge drop. I Færdighedscenter Viborg får de studerende gummiarm det for ikke selv at få det, når de står med rigtige patienter i hænderne. Fantomarmene har blod i årene, så læringssituationen bliver så realistisk som muligt. Her får de studerende Louise Kofoed, Anna Jensen og Liva Rank Jensen instruktion i brug af venflon af sygeplejerske Charlotte Rasmussen. Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

6 - Det her er meget bedre udnyttelse af tiden og ressourcerne frem for at stå en til en i hver vores afdeling. Her kan vi ikke bare give dem færdigheder i trygge rammer. Vi kan også ensrette deres færdigheder, så deres kundskaber ikke kommer til at afhænge af, hvad de tilfældigvis møder i klinikken og har mulighed for at prøve. Samtidig kan de stille nogle spørgsmål, som de måske ikke ville turde fx i børneafdelingen foran barnet og ikke mindst forældrene, forklarer sygeplejerske Malene Thomsen. Træning i virkelighedsnære rammer Foruden de kliniske vejledere er der til dagens undervisning også tilknyttet to uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra HR-uddannelse: Karen Marie Lund og Bente K. Stisen. De er med til at introducere de sygeplejestuderende til forskellige patientcases, som de efterfølgende skal handle ud fra dog blot på fantompatienten i hospitalssengen. Med til hele dette set-up hører også instrukser og kliniske retningslinjer fra e-dok, medicin.dk, afspritning af hænder mv. Konceptet omkring Færdighedscenter Viborg er klart. Det skal være så autentisk som muligt for at være så lærerigt som muligt. Fx gælder reglerne for håndhygiejne også i kælderlokalet, for det er vigtigt, at der kan drages direkte paralleller til det daglige arbejde. Den kliniske undervisning for de sygeplejestuderende denne dag forgår ved fire stationer. Foruden venflon gælder det håndtering af i.v.-medicin, allergiske reaktioner ved i.v.-terapi, væsketerapi mv. - Vi forestiller os, at der er sygeplejekonference, og de skal sætte sig ind i en patients mulige behov for pleje og behandling. De skal gøre sig observationer, vælge i.v.-væske og sætte det hele i scene. Patienten (som jeg lægger stemme til) skal medinddrages, og der kan ske uforudsete ting, som fx at patienten gerne vil have lidt at drikke eller skal have et bækken. Samtidig skal de overholde de hygiejniske principper og selvfølgelig også rydde op efter sig, forklarer Karen Marie Lund. De første erfaringer tæller Erfaringerne fra de sygeplejestuderendes første undervisning og træning skal bruges til at skære konceptet omkring færdighedscentret til. - Undervisningen her kan jo ikke erstatte alt. Der skal være en balance mellem den kliniske undervisning i afdelingen mand til mand og den fælles undervisning. Det er et supplement og kan bruges, når det giver mening at lave noget i større grupper som fx i dag, siger uddannelseskoordinator Lone Kolbæk, der kiggede forbi denne premiere på Færdighedscenter Viborg. Inden længe kommer også et stort hold social- og sundhedsassistentelever til holdundervisning i de gamle lokaler, der udgør centret. Her er blevet lagt nyt gulv til en start. Målet er også at få malet væggene og udvidet, så der kan laves særlige opstillinger til fx bioanalytikere, medicinstuderende og ergoterapeuter. Men det kræver også det rigtige inventar. Foreløbig er der indkøbt de fire attrap-arme, et skelet på hjul, suturmåtter og fire underkroppe til at øve den for nogle lidt grænseoverskridende intimhygiejne. Det er blot til en opstart, for visionerne for Færdighedscenter Viborg er større. Men intet mål nås uden handling, og med den første kliniske undervisning af sygeplejestuderende er centret i gang. De sygeplejestuderende Mai Højbjerg Kristensen fra M27 (t.v.) og Linda Kamp Henriksen fra U08 får træning i opsætning og håndtering af i.v.-væsker, dropsæt, sprøjtepumpe og dråbetæller. Praktisk læring til at understøtte den sygeplejefaglige teori, de allerede har fået meget af efter knap tre års studier. Booking af Færdighedscenter Viborg Fra ikon på forsiden af intranettet er det muligt at booke lokalerne i færdighedscentret via en elektronisk blanket. Bestilling af -> Færdighedscenter Viborg Se mere om centret på hospitalets hjemmeside. -> Uddannelse -> Færdighedscenter Viborg 6 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

7 Nyt om forskning Vis, fortæl - og lad dine kolleger prøve jeres spændende udstyr i en bod på Forskningens dag på RH Viborg 11. maj. Arkivfoto fra Forskningens dag Book en stand på Forskningens dag Forsknings-stipendier fra Region Midtjylland Vil du være sikker på, at der er plads til din stand på Forskningens dag på Regionshospitalet Viborg onsdag den 11. maj? Så er det nu, du skal tage de første skridt. Kontakt overlæge Lars Lund, urologisk sektion, snarest og senest mandag den 11. april på lokal eller Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond udbyder i foråret 2011 kortevarende stipendier og seniorstipendier. Ansøgningsfristen er 15. april 2011 klokken Læs mere på -> Sundhed -> Forskning -> Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond -> Ansøgning om forskningsstøtte -> Stipendier. Det spirer igen i sygeplejerskernes Væksthus for udvikling og forskning Der er to eftermiddagsseancer på forårsprogrammet fra Center for Sygeplejeforskning - Viborgs Væksthus for udvikling og forskning. Væksthuset er for alle udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker med tilknytning til Regionshospitalet Viborg, Skive samt VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted samt masteruddannelsen. Formålet med væksthuset er at kvalificere udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker til at beskrive og tilrettelægge projekter, skrive artikler, udforme posters m.v. Væksthuset tilrettelægges som seminarer i Center for Sygeplejeforskning Viborg med de sygeplejefaglige forskningslektorer som seminaransvarlige. Deltagerne må være indstillede på at fremlægge forskningsrelaterede overvejelser, projekter, artikler, posters m.v. samt indgå aktivt i diskussioner om undersøgelsesdesigns, herunder undersøgelsesmetodik og etiske problemstillinger. Selve programmet kan ses på intranettet - dels på Opslagstavler -> For faggrupper -> For plejepersonale, dels på intranettets Kalender - 5. april, hvor den første eftermiddagsseance løber af stabelen. Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

8 Nyt laboratoriesystem rulles ud på Regionshospitalet Viborg, Skive 12. marts Hele regionen skifter til LABKA II. På Regionshospitalet Viborg, Skive er skiftedagen lørdag den 12. marts. Region Midtjylland har valgt at udrulle laboratoriesystemet LABKA ll på alle regionens hospitaler i løbet af foråret Derfor skifter Regionshospitalet Viborg, Skive laboratoriesystem fra BCC-lab til LABKA ll lørdag den 12. marts. Nu tænker nogle epj-brugere måske: Åh nej! Nu kommer der igen et nyt system, vi skal omstille os til at bruge. Eller: Hvad sker der med afdelingens svar-indbakke, som vi er kommet godt i gang med at bruge?. Eller: Og så lige nu, hvor vi snart skal akkrediteres. Der er dog ingen grund til bekymring. Alt vil fungere - næsten som det plejer. LABKA ll i ViborgEPJ LABKA ll bliver fuldt integreret i vores nuværende epj, både med hensyn til Rekvisition til KBA ; læsning af svar i fanen Rekv/svar samt menuerne Patientens svarskema og Afdelingens svar-indbakke. Overgangen til og brugen af LABKA ll vil I ikke mærke ret meget til i jeres arbejde. Enkelte ændringer i rekvisitionen Rekvisitionsbilledet: Ændres lidt i udseende, men funktionerne vil være de samme. PTB: I skal have nye PTB er til udskrift af akutte blodprøver i afdelingen. De grønne PTB er udgår og skal erstattes af nye, røde PTB er ved overgangen til LABKA ll den 12. marts. De nye PTB er bestilles i centraldepotet og har bestillingsnummer Udskrift af PTB: Kan kun udskrives på netværksprintere. Udskrives automatisk på printere, når I bestiller akutte blodprøver og prøver, der tages af afdelingen. Egen læge: Det vil ikke længere være nødvendigt at udskrive PTB, når blodprøven skal tages hos egen læge. Rekvisitionen lægges automatisk på elektronisk rekvisitionshotel, hvorfra egen læge henter den. 8 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

9 Alle Region Midtjyllands hospitaler overgår til det samme laboratoriesystem - LABKA II. På Regionshospitalet Viborg, Skive sker overgangen lørdag den 12. marts I øvrigt henvises til Vejledning i rekvisition af klinisk biokemi. Information om LABKA ll inden 12. marts På intranettet: Epj ->Vejledninger -> Rekvisition til KBA i LABKA ll. På superbrugermødet den 28. februar 2011 var der en kort information. På mail, der udsendes til alle torsdag den 10. marts. Kan printes og hænges på opslagstavlen i afdelingen, så den er synlig for alle lørdag den 12. marts. Information om LABKA ll på dagen den 12. marts På hospitalets intranet vil I kunne følge nedluk og opstart af rekvisition til KBA i epj. Informationen ses under Skriv selv beskeder på intranettets forside. Her vil der også være telefonnummer på support fra klinisk biokemisk afdeling og sundhedsinformatik den 12. marts. På vegne af sundhedsinformatik Hanne Barkholt Rask Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

10 RH Viborg, Skives EPJ fremhæves af Rigsrevisionen Af 31 hospitaler i Danmark har kun to erstattet papirjournalen med en elektronisk patientjournal - nemlig Regionshospitalet Viborg, Skive og Sygehus Thy-Mors. Det fremhæves i Rigsrevisionens beretning om elektroniske patientjournaler på landets sygehuse. Overordnet rynker Rigsrevisionen ellers øjenbryn i en netop offentliggjort beretning. Kun to hospitaler har erstattet papirjournalen med en elektronisk patientjournal (epj). De to epj-dukse er hospitalerne i det gamle Viborg Amt: Regionshospitalet Viborg, Skive og Sygehus Thy-Mors. På landets øvrige hospitaler er arbejdsgangene fortsat papirbaserede. - Der er ingen tvivl om, at vi sammen med Viborg Amt satte et pionérarbejde i gang. Dengang blev sporene lagt til det papirløse hospital, og på Regionshospitalet Viborg, Skive har vi siden været med til at udvikle det yderligere. I dag er alt elektronisk fra patienten bliver meldt, og til patienten tager herfra. Informationer går ikke tabt mellem afdelinger, og læger og sygeplejersker har hele tiden de samme informationer om patienten, forklarer direktør Jens Anton Dalgaard, Regionhospitalet Viborg, Skive. nens MidtEPJ, før den funktionelt er på højde med vores. Så når vi engang skal skifte epj-system, vil det grundlæggende have de samme faciliteter som vores nuværende system, siger Jens Anton Dalgaard. Rigsrevisionen konstaterer, at regionerne indtil videre har brugt fire år på at samle deres epj-systemer, og at der vil gå yderligere tre år, før målsætningen om ét epj-system i hver region forventes at være realiseret. I Region Midtjylland vil Regionshospitalet Viborg, Skive være det sidste hospital, der indfører den fælles MidtEPJ. Smæk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Beretningen fra Rigsrevisionen kommer også ind på epjkommunikationen på tværs af regioner. Det nationale Digital Sundhed i Danmark (Digital Sundhed) blev oprettet i 2007 for at fremme udviklingen og udbredelsen af epj. Men mange hospitaler er altså fortsat uden en velfungerende elektronisk patientjournal. I Rigsrevisionens hovedkonklusion hedder det: Der er derved risiko for, at patientdata ikke er opdaterede, at der sker dobbeltregistrering, og at der er unødige arbejdsgange, fordi papirbaserede arbejdsgange anvendes, samtidig med at patientoplysninger registreres elektronisk. Fremtidigt skifte til regionens epj Rigsrevisionen bemærker også, at det epj-system, som bl.a. Region Midtjylland står for at skulle indføre på sine sygehuse (MidtEPJ), har en god integration af data og et skærmbillede, der giver et godt overblik over alle relevante patientoplysninger. - Det er klart, at Region Midtjylland har ladet sig inspirere af den epj, som fungerer godt i Viborg og Skive, og hvor vi har formået at få integreret it i det daglige kliniske arbejde. Vi har jo også fået tilsagn om, at hospitalet ikke skifter til regio- Digital Sundhed blev nedlagt i 2010, og beretningen indeholder knubbede ord til de statslige initiativer i dette forum: Indenrigs- og Sundhedsministeriet sørgede ikke for, at Digital Sundheds målsætning fra 2006 om at fremme udviklingen og udbredelsen af epj blev omsat til konkrete initiativer, skriver Rigsrevisionen og anbefaler samtidig, at Indenrigsog Sundhedsministeriet nu søger at bidrage til en koordineret og omkostningseffektiv udvikling på det regionale område. Se beretningen på nettet Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar kan hentes på Rigsrevisionens hjemmeside Formålet med undersøgelsen har dels været at give en status på, hvor langt regionerne er kommet med at indføre elektroniske patient-journaler på sygehusene, dels at vurdere, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bidraget til at fremme udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler. 10 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

11 40. Rigsrevisionen har i figur 1 vist, hvor langt de enkelte sygehuse er med at indføre papirløse arbejdsgange. Figur 1. Oversigt over, hvor langt sygehusene er med at indføre papirløse arbejdsgange Himmerland Vendsyssel Ålborg Anæstesiologisk Sektor i Nordjylland Ortopædkirurgisk Sektor i Nordjylland Amager Glostrup Frederiksberg Bispebjerg Hillerød Helsingør Frederikssund Rigshospitalet Hvidovre Gentofte Herlev Bornholm Skejby Silkeborg Århus Hospitalsenheden Vest Sydvestjysk 1) Sønderjylland Sygehus Nord Sygehus Syd Randers Sygehus Lillebælt Horsens OUH Viborg Thy-Mors Papirbaserede arbejdsgange Erklæringer mv. fra statslige myndigheder EKG Øvrige medicinoplysninger Prøvesvar Lægens dokumentation Sygeplejerskens dokumentation Erklæringer mv. fra statslige myndigheder EKG Øvrige medicinoplysninger Prøvesvar Erklæringer mv. fra statslige myndigheder EKG Papirløse arbejdsgange Oplysninger, der findes i papirjournalen 1) Sydvestjysk Sygehus har ikke sygeplejerskernes dokumentation i papirform. Note: I det omfang det er relevant for den aktuelle behandling, vil journaloplysninger fra tidligere indlæggelser indgå i patientforløbet. Disse patientoplysninger foreligger typisk i papirform og fremgår ikke af figuren. Enkelte statslige myndigheder kan i dag ikke sende prøvesvar digitalt. Figur Sådan 1 ser viser, Rigsrevisionens at 2 sygehuse epj-danmarkskort Regionshospitalet ud. Det Viborg er med i Region i Beretning Midtjylland til Statsrevisorerne og Thy-Mors om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar Sygehus i Region Nordjylland har indført papirløse arbejdsgange og således erstattet papirjournalen med epj. 4 sygehuse (regionshospitalerne Randers og Horsens i Region Midtjylland og Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital i Region Syddanmark) adskiller Figur sig 1 fra viser, de øvrige at to sygehuse, Regionshospitalet idet de ikke opbevarer Viborg lægens i Region og sygeplejerskens Midtjylland og Sygehus dokumentation indført i en papirløse papirjournal. arbejdsgange Fælles for og således 6 sygehuse, erstattet der papirjournalen er nået længst med epj. at Fire indføre sygehuse papir- (Regionshospitalet Randers og Thy-Mors i Region Nordjylland har løse Regionshospitalet arbejdsgange, Horsens er, at de i ikke Region automatisk Midtjylland opretter og Sygehus en papirjournal Lillebælt ved og Odense indlæggelse. Universitetshospital Det i Region Syddanmark) sker adskiller kun sig i de fra tilfælde, øvrige hvor sygehuse, de fx modtager idet de journalnotater ikke opbevarer fra lægens tidligere og indlæggelser, sygeplejerskens som dokumentation ikke systematisk skannes. i en papirjournal. Fælles for de seks sygehuse, der er nået længst med at indføre papirløse arbejdsgange, er, at de ikke automatisk opretter en papirjournal ved indlæggelse. Det sker kun i de tilfælde, hvor de fx modtager journalnotater fra tidligere indlæggelser, som ikke systematisk skannes. Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Dagens program Eksternt survey i Hospitalsenheden Vest - surveyplanen for uge 13 - kvalitetsudvalgets roller og opgaver - de eksterne surveyors

Dagens program Eksternt survey i Hospitalsenheden Vest - surveyplanen for uge 13 - kvalitetsudvalgets roller og opgaver - de eksterne surveyors Dagens program 12.20 Eksternt survey i Hospitalsenheden Vest - surveyplanen for uge 13 - kvalitetsudvalgets roller og opgaver - de eksterne surveyors 13.15 Erfaringer fra Region Nordjylland v/ Dorthe Trabjerg,

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

Hvad forventes der af mig i uge 13?

Hvad forventes der af mig i uge 13? Jeg er Jeg gør Hvorfor Rolle Opgaver Baggrund Ansat eller vikar i Hospitalsenheden Vest Du er sandsynligvis på arbejde. Du varetager de opgaver, som du normalt gør. Dog er du ekstra opmærksom på, at der

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv.

Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv. Torsdag d. 19. september Denne kasse er fyldt med smags- og syns oplevelser, smør selv. Smagskassen Smør selv: Spegepølse, kalkun, sildepostej, æg Antal: Smagskassen (% svinekød) Smør selv: Oksespegepølse,

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Gastroenterologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Hvid labsskovs(kalve kød), smør og rødbeder Farseret porre, skysauce, karotter og kartofler Appelsinfromage Hindbærsuppe med kammerjunker Kødboller, stuvet selleri og kartofler Stegt kyllingebryst,

Læs mere

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode Cases fra LUP Cases fra LUP Stor andel svar på eller over gennemsnittet - og/eller: Markant positiv udvikling i svarfordeling siden sidste LUP Forskellige temaer, hospitaler og specialer Journalistisk

Læs mere

Generelt. Status på MidtEPJ gradueres på følgende måde

Generelt. Status på MidtEPJ gradueres på følgende måde MidtEPJ Nødprocedurer Hospitalsenheden Vest Herning Klinisk IT Kontoret Overgade 24 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8730 He.Epj-Kontoret@rm.dk www.vest.rm.dk Generelt Dette dokument er en specialplan til

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Patientsikkert Sygehus gjorde status Klinisk Biokemisk Afdeling akkrediteret efter

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015

Menukort. Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Menukort Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 MANDAG Uge 35 37 39 41 43 45 47 2015 Hjemmelavede frikadeller af svinekød serveres med stuvet hvidkål, syltede rødbeder og hvide kartofler Nudelwok med kylling og

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned

Jeg vil gerne have at I sammensætter min dejlige menu for næste måned side 1/8 Græske frikadeller, tomatsauce, broccoli og kartofler Hakkebøf, bearnaisesauce, bønner og kartofler Henkogt fersken med, vanillecreme Jordbærkompot, vanilleflødeskum Kødsauce, gulerødder og pasta

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 43-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Nyrepatienter får godt arbejdsmiljø i Holstebro Store Uddannelsesdag gennemføres Farvel til ledende jordemoder Karen Stær Hele Region Midt er på e-dok

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Træningscenter Gladsaxes menu maj 2015

Træningscenter Gladsaxes menu maj 2015 Oksesteg, med sauce, kartofler Citronfromage 1 Fredag og grøntsagssymfoni 2 Lørdag Helstegt nakkekam med sauce, stegte kartofler og marineret grønt Pærer med mascarponecreme 3 Søndag Stegt kylling persille,

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 Nyhedsbrevet indeholder Medicinstuderende mest tilfredse med Hillerød Diabetesudrykning et nyt tilbud Den Danske Kvalitetsmodel er nu

Læs mere

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital.

Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Januar 2012 MidtEPJ Rul 4 WANTED Årsafslutning Uddata og forskning Ledelsesinfo Sygehussystemet og PDOK Ny funktionalitet: RM8 Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev

Læs mere

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Oktober 2011 Nye lokationsnumre Justeret udrulningsplan Booking implementeret i Skejby Indhold i RM8- opdateringen EPJ-stormødet for læger Adgang til e-journal Velkommen til

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Menuplan Hjemmeboende

Menuplan Hjemmeboende Uge 1 Hovedret Biret Grydestegt kylling m/persille, kartofler, skysovs,, ærter, grønne blomkål, peber Gammeldags kalvesteg m/kartofler, skysovs, Kogt sprængt nakke m/kartofler, lys sovs, blomkål, Stegt

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Psykiatrisk afdeling, Middelfart Sygehus, Middelfart 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Madplan for uge

Madplan for uge Madplan for uge 36-2009 MANDAG 31. august Menu 1: Kold pastasalat med skinke + grønt + dressing TIRSDAG 1. september Menu 1: Millionbøf med revet grønt + mos Menu 2: Salat med agurk/majs/tomat + dressing

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Vision for projektet

Vision for projektet Vision for projektet Forbedring af klinikernes arbejdsredskab så der skabes større arbejdsglæde og mindre ressourceforbrug Respekt for hinandens dokumentation 10-05-2013 www.olp.rm.dk 1 Problem der skal

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 TEMAMØDE: Patienten i centrum under indlæggelsen Den 26. august 2015 kl. 15-17 Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal 1 Baggrund

Læs mere

Menuplan for Psykiatrien Uge. 2

Menuplan for Psykiatrien Uge. 2 Uge. 2 Mandag Frikadeller Lun leverpostej m/champignon, rødbede - rugbrød Sild m/ løg, karrysalat 11.01.16 Stegte grønsager Spr. oksebryst m/peberrod, agurk Tirsdag Sprængt kam Grønsagstærte Rogn m/remoulade,

Læs mere

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage

Hvis du ikke afleverer menuplanen, vil du automatisk modtage mad på de forud aftalte dage side 1/7 Kogt kylling med peberrodssauce, karotter og kartofler Kalvekrebinet med skysauce, blomkål og kartofler Kærnemælksfromage med saftsauce Klar suppe med urter, kød og melboller Morgenmad Smørrebrød

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker

Priser 2016. Smørrebrød uspecificeret Smørrebrød, flere end 50 stykker BBBB i Aalborg Bragt eller afhentes ved Bedre Buffet, Bragt eller Bagdør Bagdør til køkkenet (BBBB ApS) (CVR-nr 26 67 58 55) Skydebanevej 50, dk-9000 Aalborg www.bbbb.dk Betagende Borde Bedre Buffet BB@BBBB.dk

Læs mere

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser

Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser lommekort Formålet med de 5 DDKM Lommekort er, at forbedre dit kendskab til: e-dok Hygiejne Beredskab ved brand Hjertestop Utilsigtede Hændelser Det er vigtigt, at du kender til retningslinjer, politikker

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Akut afdelingen 18-08-2009 Første skridt Kommissorium og medlemmer Nøglepersoner Akkreditering E-dok Første skridt 1. Oprette Kvalitetsudvalg (styregruppe): formand i kvalitetsrådet

Læs mere