fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6."

Transkript

1 Regionshospitalet Viborg, Skive Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Billedet af hospitalsfusionen i midten af Midt er blevet lidt skarpere. Side 3-4. RH Viborg, Skive fører i det store epj-kapløb mellem de danske hospitaler. Side fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

2 Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Deadline til Skopet uge 11-12/2011: Torsdag den 10. marts 2011 klokken til Susanne M. Overgaard. nyt fra hospitalsledelsen God grund til at se fremad! I sidste uge vedtog et flertal i regionsrådet den gennemgribende omstillingsplan, der både skal tilpasse Region Midtjyllands sundhedsvæsen til de fremtidige opgaver og samtidig genoprette regionens økonomi. Politikerne har talt, og det er uigenkaldeligt slut med forjættende tanker om beslutninger, der rammer det nuværende Regionshospitalet Viborg, Skive mere skånsomt. Nu kigger vi fremad. Det er vi allerede i fuld gang med. Omstillingsplanen foreskriver en fusion i midt en med virkning fra 1. april. Det er der i skrivende stund kun knap en måned til. Fusions-hospitalsledelsen og andre ledere arbejder på højtryk med den fremtidige organisering. Det er barskt med så mange organisatoriske beslutninger på så kort tid. Tempoet er dog med til at give alle en hurtig afklaring - og med de politisk vedtagne tidsfrister er dette tempo også nødvendigt. Skopet er medarbejderblad for Regionshospitalet Viborg, Skive. Skopet udkommer hver anden torsdag - i 2011 i ulige uger bortset fra uge 27, 29 og 51. Skopet trykkes i 800 eksemplarer og udkommer desuden på hospitalets hjemmeside: > Om hospitalet. Digitaltryk: Born Grafisk Tryk ApS. Redaktion: Susanne M. Overgaard, kommunikationsafdelingen, tlf / mobil / e-post: Lene Christensen, kommunikationsafdelingen, tlf / mobil / e-post: Foto: Lisbeth H. Justesen, klinisk foto, tlf / e-post: Foto / grafik: Nida Nielsen, kommunikationsafdelingen, tlf / e-post: Indlæg til næste nummer: Deadline til Skopet uge 11-12/2011: Torsdag den 10. marts klokken til Susanne M. Overgaard. Job-opslag skal dog være HR-afdelingen i hænde senest torsdag den 10. marts klokken Nyheder på intranettet: Skopets redaktion opdaterer løbende hospitalets intranet med nyheder. Nogle nyheder kan kun læses på intranettet og vil ikke senere kunne læses i Skopet. Skriv selv på intranettet! Hospitalets medarbejdere er velkomne til at benytte sig af muligheden for at få et budskab hurtigt formidlet ud til kollegerne på intranettet, dels via Skriv selv-beskeder, dels via Kalender og Opslagstavler, som der er adgang til fra intranettets forside. Sideløbende forbereder vi detaljerne i hospitalets udbygningsplan til 1,164 mia. kroner en ud- og ombygning, der vil ske løbende frem til Planerne skal formentlig forelægges regionsrådet i denne måned. Det er fremtidens hospitalsenhed i Jyllands centrum, vi lægger sporene til. Sporene har vores hospital også lagt i Danmark, når det handler om den elektroniske patientjournal. Regionshospitalet Viborg-Skives epj fremhæves i den beretning, som Rigsrevisionen efter lang tids undersøgelsesarbejde fremlagde i sidste uge. Ud af 31 hospitaler i Danmark er vi sammen med Thy-Mors de eneste, der er papirløse. Vi er epj-pionerer! Det er vi, fordi I har været med til at udvikle og integrere it i det daglige arbejde i klinikken. Det har vi glæde af i hverdagen, og det er med til at inspirere andre til udvikling. I sidste uge afleverede vi vores regnskabsmæssige nøgletal for 2010 til det samlede årsregnskab, der fremlægges for politikerne til maj. Der lykkedes ikke at få balance i regnskabet bl.a. på grund af gammel gæld, men vi er rigtig godt på vej mod målet om budgetbalance frem mod Ja, det er hårdt at leve op til patienternes velbegrundede forventninger til os, når vi samtidig udfordres af en benhård sparestrategi. Regnskabet afslører bl.a., at der i december 2010 var 300 stillinger færre end i december Det er en barsk spareplan, men den virker. Herfra skal der lyde ros til alle afdelinger og medarbejdere, der er med til at give os forventninger om, at hospitalets økonomi snart er helt på fode igen. Vi arbejder for et fremtidens hospital og det med en epj i særklasse og en økonomi på ret kurs. Der er god grund til at se fremad. 2 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

3 Regionsrådet vedtager besparelser Onsdag den 23. februar besluttede regionsrådet i Region Midtjylland, hvordan der kan skæres 455 mio. kr. af regionens budget. Bag besparelserne står et flertal på 22 folkevalgte fra Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre. Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten stemte imod, mens løsgænger Poul A. Christensen undlod at stemme. - Drøftelserne har været intense og overvejelserne svære. Sådan må det være, når man tager ansvar for så stort et indgreb i økonomien. Men regionsrådet har som en af de fremmeste opgaver at sikre balance mellem udgifter og indtægter. Så indgrebet var uomgængeligt, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). Regionsrådsformanden lægger ikke skjul på, at planen får konsekvenser for både borgere og medarbejdere: - Borgerne får i flere tilfælde længere til behandling. For eksempel nedlægges to fødesteder i hhv. Silkeborg og Holstebro. Men det vil også være sådan fremover, at mere end 90 procent af borgernes behov for sundhedsydelser vil blive løst lokalt. Den planlagte udbygning af akutklinikker og sundhedshuse vil sikre en bedre kvalitet og mulighed for, at endnu flere sundhedsydelser kan løses lokalt. For medarbejderne har planen konsekvenser i form af en lang række afskedigelser både på hospitaler og i den centrale administration i regionshusene. - Vi forsøger at hjælpe medarbejderne ved at indføre ansættelsesstop og ved at oprette en fælles jobbank for afskedigede medarbejdere. Når vi går på tværs af hele organisationen, er der bedre mulighed for at tilbyde fx en afskediget sygeplejerske job i en anden afdeling på hospitalet eller på et andet hospital, siger Bent Hansen. - skrev RM i en pressemeddelelse den 23. februar. SPAREKNAP til spare-historierne Klik på knappen på forsiden af hospitalets intranet. Her kan du læse alle intranet-nyheder i forbindelse med regionens spareplan: Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Her findes også link til den kommende hospitalsledelses foreløbige fusionsplan, link til drejebog for omplacering/afsked og link til regionens spare-site. Besparelser Flere ledelser på plads i fusionen Sammensætningen af flere afdelingsledelser i forbindelse med den forestående fusion mellem Regionshospitalet Viborg, Skive og Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter er faldet på plads. Det drejer sig om ledelsen for Diagnostisk center/center of excellence og Center for planlagt kirurgi i Silkeborg samt ledelsen for den fusionerede kvindeafdeling (gynækologiskobsterisk afdeling). Center for planlagt kirurgi, RH Silkeborg Oversygeplejerske Lena Haugaard (indtil fusionen oversygeplejerske, anæstesiafdelingen, Silkeborg) Ledende overlæge Søren Søndergaard Mikkelsen (indtil fusionen ledende overlæge, ortopædkirurgisk afd., Silkeborg) Ledende overlæge Jens Jørgen Daugaard (indtil fusionen ledende overlæge, anæstesiafdelingen, Silkeborg) Diagnostisk center/center of excellence, RH Silkeborg Oversygeplejerske Helle Andersen (indtil fusionen oversygeplejerske, medicinsk afdeling, Silkeborg) Ledende overlæge Ulrich Fredberg (indtil fusionen ledende overlæge, medicinsk afdeling, Silkeborg) Kvindeafdelingen, RH Viborg Chefjordemoder Karen Marie Nielsen (indtil fusionen chefjordemoder, kvindeafdelingen, Viborg) Oversygeplejerske Inge Lise Hermansen (indtil fusionen oversygeplejerske, kvindeafdelingen, Viborg) Ledende overlæge Richard Farlie (indtil fusionen ledende overlæge, kvindeafdelingen, Viborg) Der er en proces i gang med at få afklaret det fremtidige virke for de nuværende ledere, der ikke indgår i ovenstående ledelser. Som følge af Region Midtjyllands omstillingsplan dannes der to centre på Regionshospitalet Silkeborg; Diagnostisk cen- Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

4 ter/center of excellence og Center for planlagt kirurgi. Centerledelserne vil fungere efter den model, som allerede i dag kendes fra Hammel Neurocenter. Center for planlagt kirurgi Centeret er en fusion mellem anæstesiafdelingen (inklusiv intensiv) og ortopædkirurgisk afdeling i Silkeborg samt med Friklinikken i Brædstrup. I Center for planlagt kirurgi forankres planlagt kirurgi inden for ortopædkirurgi, rygkirurgi og andre bevægeapparatlidelser. Friklinikken i Brædstrup tager sig i dag af blandt andet operation for brok, åreknuder, øjenkirurgi og anden planlagt kirurgi. Samtidig bliver Region Midtjyllands elektive visitationscenter (EVC) organiseret under dette center. Diagnostisk center/center of excellence I dette center samles medicinsk afdeling i Silkeborg og røntgenafdelingen i Silkeborg samt livsstilscentret, der flyttes til Silkeborg fra Brædstrup. Diagnostisk center rummer alle ni internmedicinske specialer, regionsfunktioner inden for reumatologi, Center for bevægeapparatlidelser og koordinerende funktioner inden for kronikerprogrammer. I regi af Center of excellence skal der arbejdes videre med det, der kendetegner centret i dag; udvikling af metoder til omlægning fra stationære til ambulante forløb og fra akut til elektiv behandling. Kvindeafdelingen Kvindeafdelingen samler på matriklen i Viborg det gynækologisk-obstetriske speciale fra hospitalerne i Silkeborg og Viborg. Gravide fra Silkeborg Kommune skal visiteres til fødsel i Viborg. I Silkeborg vil der fortsat være jordemoderkonsultation og tilstedeværelse af en speciallæge i gynækologi/ obstetrik. Fusionen mellem Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Viborg, Skive sker med virkning fra 1. april. Ledelsen for fusioneret ØNH udpeget Som følge af regionens vedtagne spare- og omstillingsplan for budget 2011 og 2012 fusioneres afdelingerne for øre -, næse- og halskirurgi på Regionshospitalet Viborg, Skive og Hospitalsenheden Vest. Ledelsen af den nye afdeling skal varetages af ledende overlæge Bjarne G. Jørgensen og oversygeplejerske Anna K. Petersen. Bjarne G. Jørgensen og Anna K. Petersen er afdelingsledelse for den nye, fusionerede øre-, næse-, halsafdeling. Ledelsen blev sammensat af hospitalsledelsen i Hospitalsenheden Vest i dialog med hospitalsledelsen på Regionshospitalet Viborg og i dialog med medarbejderrepræsentanter og de nuværende to afdelingsledelser den 23. februar. til den ny fælles afdeling, afdelingens budget, opgavernes fordeling og dermed også en afklaring af vilkårene for øre -, næse-, halsafdelingens fællesfunktion på Regionshospitalet Viborg. Den ny afdelingsledelse har tjenestested på Regionshospitalet Holstebro. Første opgave for den ny afdelingsledelse bliver at indkalde de eksisterende to afdelingers lokale samarbejdsudvalg (LMU) i et såkaldt overgangsudvalg (OLMU) for sammen at aftale og fastlægge den videre fusionsproces. Blandt andet skal der laves aftaler for, hvordan personalet rekrutteres Den nye fælles øre -, næse-, halsafdeling bliver dermed den største afdeling inden for specialet uden for et universitetshospital. Den nuværende ledende overlæge på øre-, næse-, halsafdelingen på Regionshospitalet Viborg, Larry H. Kristiansen, fortsætter som overlæge i den fusionerede afdeling på Regionshospitalet Holstebro. 4 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

5 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg I sidste uge kunne Færdighedscenter Viborg for første gang tage hul på det koncept, centret bl.a. er skabt til: effektivt at undervise studerende samlet frem for enkeltvis på afdelingerne. Det skete, da 25 sygeplejestuderende over to dage blev introduceret til i.v.-adgang, infusionsterapi og i.v.-medicinering. Demonstrationslokalet under den gamle funktionærbolig var tidligere sygeplejeskolens. Nu er det hospitalets og huser Færdighedscenter Viborg med flere sengeliggende fantompatienter, håndsprit, sengeborde, nåle, dropstativer og alt, hvad der ellers kan høre til en hospitalssituation. Og der er mere træningsinventar på vej. Foreløbig er det et center i sin spæde opstart, men nu er der kommet mere liv i lokalerne. De sygeplejestuderende er på modul 11 og i praktik på forskellige afdelinger på hospitalet. Den teoretiske baggrund har de fået, men det praktiske kan være lidt af en udfordring, når det er første gang. Det handler bl.a. om at få lagt et drop. Men hvor mange gange skal der sprittes? Hvordan fikseres et venflon? Hvor meget saltvand skylles der efter med? Og hvornår skal der skrues på hvad? Et sted for dumme spørgsmål Færdighedscentret med uddannelseskoordinator Lone Kolbæk som en af drivkræfterne har indkøbt fire attrap-arme til den slags træning. De studerende får perforeret den ene godt denne dag, men hullerne lukker sig selv, inden næste studerende forsøger at fremkalde en god blodåre. - Det er virkelig godt, at vi kan få det i hænderne og nørkle med det hele, uden vi skal tage hensyn til en patient eller pårørende. Vi kan prøve os selv af og få teknikken på plads, uden vi er presset. Samtidig har vi jo en fra klinikken, der kan vise og guide os, og som vi kan stille de dumme spørgsmål, forklarer Louise Kofoed, der er i praktik bl.a. på opvågningen. Undervisningen er effektiviseret Hun henviser til specialeansvarlig sygeplejerske Charlotte Rasmussen fra K11-1 og sygeplejerske og klinisk vejleder Malene Thomsen fra B06. På én gang lærer de fra sig til mange studerende i færdighedscentret. Var denne undervisning ikke kommet op at stå i dette regi, havde de to vejledere samt 23 andre vejledere stået med hver sin studerende ude på stuerne for at lære dem at lægge drop. I Færdighedscenter Viborg får de studerende gummiarm det for ikke selv at få det, når de står med rigtige patienter i hænderne. Fantomarmene har blod i årene, så læringssituationen bliver så realistisk som muligt. Her får de studerende Louise Kofoed, Anna Jensen og Liva Rank Jensen instruktion i brug af venflon af sygeplejerske Charlotte Rasmussen. Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

6 - Det her er meget bedre udnyttelse af tiden og ressourcerne frem for at stå en til en i hver vores afdeling. Her kan vi ikke bare give dem færdigheder i trygge rammer. Vi kan også ensrette deres færdigheder, så deres kundskaber ikke kommer til at afhænge af, hvad de tilfældigvis møder i klinikken og har mulighed for at prøve. Samtidig kan de stille nogle spørgsmål, som de måske ikke ville turde fx i børneafdelingen foran barnet og ikke mindst forældrene, forklarer sygeplejerske Malene Thomsen. Træning i virkelighedsnære rammer Foruden de kliniske vejledere er der til dagens undervisning også tilknyttet to uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra HR-uddannelse: Karen Marie Lund og Bente K. Stisen. De er med til at introducere de sygeplejestuderende til forskellige patientcases, som de efterfølgende skal handle ud fra dog blot på fantompatienten i hospitalssengen. Med til hele dette set-up hører også instrukser og kliniske retningslinjer fra e-dok, medicin.dk, afspritning af hænder mv. Konceptet omkring Færdighedscenter Viborg er klart. Det skal være så autentisk som muligt for at være så lærerigt som muligt. Fx gælder reglerne for håndhygiejne også i kælderlokalet, for det er vigtigt, at der kan drages direkte paralleller til det daglige arbejde. Den kliniske undervisning for de sygeplejestuderende denne dag forgår ved fire stationer. Foruden venflon gælder det håndtering af i.v.-medicin, allergiske reaktioner ved i.v.-terapi, væsketerapi mv. - Vi forestiller os, at der er sygeplejekonference, og de skal sætte sig ind i en patients mulige behov for pleje og behandling. De skal gøre sig observationer, vælge i.v.-væske og sætte det hele i scene. Patienten (som jeg lægger stemme til) skal medinddrages, og der kan ske uforudsete ting, som fx at patienten gerne vil have lidt at drikke eller skal have et bækken. Samtidig skal de overholde de hygiejniske principper og selvfølgelig også rydde op efter sig, forklarer Karen Marie Lund. De første erfaringer tæller Erfaringerne fra de sygeplejestuderendes første undervisning og træning skal bruges til at skære konceptet omkring færdighedscentret til. - Undervisningen her kan jo ikke erstatte alt. Der skal være en balance mellem den kliniske undervisning i afdelingen mand til mand og den fælles undervisning. Det er et supplement og kan bruges, når det giver mening at lave noget i større grupper som fx i dag, siger uddannelseskoordinator Lone Kolbæk, der kiggede forbi denne premiere på Færdighedscenter Viborg. Inden længe kommer også et stort hold social- og sundhedsassistentelever til holdundervisning i de gamle lokaler, der udgør centret. Her er blevet lagt nyt gulv til en start. Målet er også at få malet væggene og udvidet, så der kan laves særlige opstillinger til fx bioanalytikere, medicinstuderende og ergoterapeuter. Men det kræver også det rigtige inventar. Foreløbig er der indkøbt de fire attrap-arme, et skelet på hjul, suturmåtter og fire underkroppe til at øve den for nogle lidt grænseoverskridende intimhygiejne. Det er blot til en opstart, for visionerne for Færdighedscenter Viborg er større. Men intet mål nås uden handling, og med den første kliniske undervisning af sygeplejestuderende er centret i gang. De sygeplejestuderende Mai Højbjerg Kristensen fra M27 (t.v.) og Linda Kamp Henriksen fra U08 får træning i opsætning og håndtering af i.v.-væsker, dropsæt, sprøjtepumpe og dråbetæller. Praktisk læring til at understøtte den sygeplejefaglige teori, de allerede har fået meget af efter knap tre års studier. Booking af Færdighedscenter Viborg Fra ikon på forsiden af intranettet er det muligt at booke lokalerne i færdighedscentret via en elektronisk blanket. Bestilling af -> Færdighedscenter Viborg Se mere om centret på hospitalets hjemmeside. -> Uddannelse -> Færdighedscenter Viborg 6 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

7 Nyt om forskning Vis, fortæl - og lad dine kolleger prøve jeres spændende udstyr i en bod på Forskningens dag på RH Viborg 11. maj. Arkivfoto fra Forskningens dag Book en stand på Forskningens dag Forsknings-stipendier fra Region Midtjylland Vil du være sikker på, at der er plads til din stand på Forskningens dag på Regionshospitalet Viborg onsdag den 11. maj? Så er det nu, du skal tage de første skridt. Kontakt overlæge Lars Lund, urologisk sektion, snarest og senest mandag den 11. april på lokal eller Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond udbyder i foråret 2011 kortevarende stipendier og seniorstipendier. Ansøgningsfristen er 15. april 2011 klokken Læs mere på -> Sundhed -> Forskning -> Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond -> Ansøgning om forskningsstøtte -> Stipendier. Det spirer igen i sygeplejerskernes Væksthus for udvikling og forskning Der er to eftermiddagsseancer på forårsprogrammet fra Center for Sygeplejeforskning - Viborgs Væksthus for udvikling og forskning. Væksthuset er for alle udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker med tilknytning til Regionshospitalet Viborg, Skive samt VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted samt masteruddannelsen. Formålet med væksthuset er at kvalificere udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker til at beskrive og tilrettelægge projekter, skrive artikler, udforme posters m.v. Væksthuset tilrettelægges som seminarer i Center for Sygeplejeforskning Viborg med de sygeplejefaglige forskningslektorer som seminaransvarlige. Deltagerne må være indstillede på at fremlægge forskningsrelaterede overvejelser, projekter, artikler, posters m.v. samt indgå aktivt i diskussioner om undersøgelsesdesigns, herunder undersøgelsesmetodik og etiske problemstillinger. Selve programmet kan ses på intranettet - dels på Opslagstavler -> For faggrupper -> For plejepersonale, dels på intranettets Kalender - 5. april, hvor den første eftermiddagsseance løber af stabelen. Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

8 Nyt laboratoriesystem rulles ud på Regionshospitalet Viborg, Skive 12. marts Hele regionen skifter til LABKA II. På Regionshospitalet Viborg, Skive er skiftedagen lørdag den 12. marts. Region Midtjylland har valgt at udrulle laboratoriesystemet LABKA ll på alle regionens hospitaler i løbet af foråret Derfor skifter Regionshospitalet Viborg, Skive laboratoriesystem fra BCC-lab til LABKA ll lørdag den 12. marts. Nu tænker nogle epj-brugere måske: Åh nej! Nu kommer der igen et nyt system, vi skal omstille os til at bruge. Eller: Hvad sker der med afdelingens svar-indbakke, som vi er kommet godt i gang med at bruge?. Eller: Og så lige nu, hvor vi snart skal akkrediteres. Der er dog ingen grund til bekymring. Alt vil fungere - næsten som det plejer. LABKA ll i ViborgEPJ LABKA ll bliver fuldt integreret i vores nuværende epj, både med hensyn til Rekvisition til KBA ; læsning af svar i fanen Rekv/svar samt menuerne Patientens svarskema og Afdelingens svar-indbakke. Overgangen til og brugen af LABKA ll vil I ikke mærke ret meget til i jeres arbejde. Enkelte ændringer i rekvisitionen Rekvisitionsbilledet: Ændres lidt i udseende, men funktionerne vil være de samme. PTB: I skal have nye PTB er til udskrift af akutte blodprøver i afdelingen. De grønne PTB er udgår og skal erstattes af nye, røde PTB er ved overgangen til LABKA ll den 12. marts. De nye PTB er bestilles i centraldepotet og har bestillingsnummer Udskrift af PTB: Kan kun udskrives på netværksprintere. Udskrives automatisk på printere, når I bestiller akutte blodprøver og prøver, der tages af afdelingen. Egen læge: Det vil ikke længere være nødvendigt at udskrive PTB, når blodprøven skal tages hos egen læge. Rekvisitionen lægges automatisk på elektronisk rekvisitionshotel, hvorfra egen læge henter den. 8 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

9 Alle Region Midtjyllands hospitaler overgår til det samme laboratoriesystem - LABKA II. På Regionshospitalet Viborg, Skive sker overgangen lørdag den 12. marts I øvrigt henvises til Vejledning i rekvisition af klinisk biokemi. Information om LABKA ll inden 12. marts På intranettet: Epj ->Vejledninger -> Rekvisition til KBA i LABKA ll. På superbrugermødet den 28. februar 2011 var der en kort information. På mail, der udsendes til alle torsdag den 10. marts. Kan printes og hænges på opslagstavlen i afdelingen, så den er synlig for alle lørdag den 12. marts. Information om LABKA ll på dagen den 12. marts På hospitalets intranet vil I kunne følge nedluk og opstart af rekvisition til KBA i epj. Informationen ses under Skriv selv beskeder på intranettets forside. Her vil der også være telefonnummer på support fra klinisk biokemisk afdeling og sundhedsinformatik den 12. marts. På vegne af sundhedsinformatik Hanne Barkholt Rask Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

10 RH Viborg, Skives EPJ fremhæves af Rigsrevisionen Af 31 hospitaler i Danmark har kun to erstattet papirjournalen med en elektronisk patientjournal - nemlig Regionshospitalet Viborg, Skive og Sygehus Thy-Mors. Det fremhæves i Rigsrevisionens beretning om elektroniske patientjournaler på landets sygehuse. Overordnet rynker Rigsrevisionen ellers øjenbryn i en netop offentliggjort beretning. Kun to hospitaler har erstattet papirjournalen med en elektronisk patientjournal (epj). De to epj-dukse er hospitalerne i det gamle Viborg Amt: Regionshospitalet Viborg, Skive og Sygehus Thy-Mors. På landets øvrige hospitaler er arbejdsgangene fortsat papirbaserede. - Der er ingen tvivl om, at vi sammen med Viborg Amt satte et pionérarbejde i gang. Dengang blev sporene lagt til det papirløse hospital, og på Regionshospitalet Viborg, Skive har vi siden været med til at udvikle det yderligere. I dag er alt elektronisk fra patienten bliver meldt, og til patienten tager herfra. Informationer går ikke tabt mellem afdelinger, og læger og sygeplejersker har hele tiden de samme informationer om patienten, forklarer direktør Jens Anton Dalgaard, Regionhospitalet Viborg, Skive. nens MidtEPJ, før den funktionelt er på højde med vores. Så når vi engang skal skifte epj-system, vil det grundlæggende have de samme faciliteter som vores nuværende system, siger Jens Anton Dalgaard. Rigsrevisionen konstaterer, at regionerne indtil videre har brugt fire år på at samle deres epj-systemer, og at der vil gå yderligere tre år, før målsætningen om ét epj-system i hver region forventes at være realiseret. I Region Midtjylland vil Regionshospitalet Viborg, Skive være det sidste hospital, der indfører den fælles MidtEPJ. Smæk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Beretningen fra Rigsrevisionen kommer også ind på epjkommunikationen på tværs af regioner. Det nationale Digital Sundhed i Danmark (Digital Sundhed) blev oprettet i 2007 for at fremme udviklingen og udbredelsen af epj. Men mange hospitaler er altså fortsat uden en velfungerende elektronisk patientjournal. I Rigsrevisionens hovedkonklusion hedder det: Der er derved risiko for, at patientdata ikke er opdaterede, at der sker dobbeltregistrering, og at der er unødige arbejdsgange, fordi papirbaserede arbejdsgange anvendes, samtidig med at patientoplysninger registreres elektronisk. Fremtidigt skifte til regionens epj Rigsrevisionen bemærker også, at det epj-system, som bl.a. Region Midtjylland står for at skulle indføre på sine sygehuse (MidtEPJ), har en god integration af data og et skærmbillede, der giver et godt overblik over alle relevante patientoplysninger. - Det er klart, at Region Midtjylland har ladet sig inspirere af den epj, som fungerer godt i Viborg og Skive, og hvor vi har formået at få integreret it i det daglige kliniske arbejde. Vi har jo også fået tilsagn om, at hospitalet ikke skifter til regio- Digital Sundhed blev nedlagt i 2010, og beretningen indeholder knubbede ord til de statslige initiativer i dette forum: Indenrigs- og Sundhedsministeriet sørgede ikke for, at Digital Sundheds målsætning fra 2006 om at fremme udviklingen og udbredelsen af epj blev omsat til konkrete initiativer, skriver Rigsrevisionen og anbefaler samtidig, at Indenrigsog Sundhedsministeriet nu søger at bidrage til en koordineret og omkostningseffektiv udvikling på det regionale område. Se beretningen på nettet Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar kan hentes på Rigsrevisionens hjemmeside Formålet med undersøgelsen har dels været at give en status på, hvor langt regionerne er kommet med at indføre elektroniske patient-journaler på sygehusene, dels at vurdere, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bidraget til at fremme udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler. 10 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

11 40. Rigsrevisionen har i figur 1 vist, hvor langt de enkelte sygehuse er med at indføre papirløse arbejdsgange. Figur 1. Oversigt over, hvor langt sygehusene er med at indføre papirløse arbejdsgange Himmerland Vendsyssel Ålborg Anæstesiologisk Sektor i Nordjylland Ortopædkirurgisk Sektor i Nordjylland Amager Glostrup Frederiksberg Bispebjerg Hillerød Helsingør Frederikssund Rigshospitalet Hvidovre Gentofte Herlev Bornholm Skejby Silkeborg Århus Hospitalsenheden Vest Sydvestjysk 1) Sønderjylland Sygehus Nord Sygehus Syd Randers Sygehus Lillebælt Horsens OUH Viborg Thy-Mors Papirbaserede arbejdsgange Erklæringer mv. fra statslige myndigheder EKG Øvrige medicinoplysninger Prøvesvar Lægens dokumentation Sygeplejerskens dokumentation Erklæringer mv. fra statslige myndigheder EKG Øvrige medicinoplysninger Prøvesvar Erklæringer mv. fra statslige myndigheder EKG Papirløse arbejdsgange Oplysninger, der findes i papirjournalen 1) Sydvestjysk Sygehus har ikke sygeplejerskernes dokumentation i papirform. Note: I det omfang det er relevant for den aktuelle behandling, vil journaloplysninger fra tidligere indlæggelser indgå i patientforløbet. Disse patientoplysninger foreligger typisk i papirform og fremgår ikke af figuren. Enkelte statslige myndigheder kan i dag ikke sende prøvesvar digitalt. Figur Sådan 1 ser viser, Rigsrevisionens at 2 sygehuse epj-danmarkskort Regionshospitalet ud. Det Viborg er med i Region i Beretning Midtjylland til Statsrevisorerne og Thy-Mors om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar Sygehus i Region Nordjylland har indført papirløse arbejdsgange og således erstattet papirjournalen med epj. 4 sygehuse (regionshospitalerne Randers og Horsens i Region Midtjylland og Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital i Region Syddanmark) adskiller Figur sig 1 fra viser, de øvrige at to sygehuse, Regionshospitalet idet de ikke opbevarer Viborg lægens i Region og sygeplejerskens Midtjylland og Sygehus dokumentation indført i en papirløse papirjournal. arbejdsgange Fælles for og således 6 sygehuse, erstattet der papirjournalen er nået længst med epj. at Fire indføre sygehuse papir- (Regionshospitalet Randers og Thy-Mors i Region Nordjylland har løse Regionshospitalet arbejdsgange, Horsens er, at de i ikke Region automatisk Midtjylland opretter og Sygehus en papirjournal Lillebælt ved og Odense indlæggelse. Universitetshospital Det i Region Syddanmark) sker adskiller kun sig i de fra tilfælde, øvrige hvor sygehuse, de fx modtager idet de journalnotater ikke opbevarer fra lægens tidligere og indlæggelser, sygeplejerskens som dokumentation ikke systematisk skannes. i en papirjournal. Fælles for de seks sygehuse, der er nået længst med at indføre papirløse arbejdsgange, er, at de ikke automatisk opretter en papirjournal ved indlæggelse. Det sker kun i de tilfælde, hvor de fx modtager journalnotater fra tidligere indlæggelser, som ikke systematisk skannes. Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, September 2010 Firmaskovtur med stafet Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10 Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt Danske Bioanalytikere 4. januar 2008 01 08 Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt kolofon indhold 2 dbio nr.

Læs mere

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 3 juni 2007 4 Afdeling I tager hånd om de pårørende 6 Status over Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Høje ambitioner for faget. En stor leder takker af 12/13. Akkreditering på vej i almen praksis. Frem i FAM: bioanalytikerne finder deres rette rolle

Høje ambitioner for faget. En stor leder takker af 12/13. Akkreditering på vej i almen praksis. Frem i FAM: bioanalytikerne finder deres rette rolle 12/13 Høje ambitioner for faget En stor leder takker af //side 08 Akkreditering på vej i almen praksis //side 12 Frem i FAM: bioanalytikerne finder deres rette rolle //side 16 Du gør en forskel, når det

Læs mere

HVOR ENKELT KAN DET GØRES?

HVOR ENKELT KAN DET GØRES? HVOR ENKELT KAN DET GØRES? EKSEMPLER PÅ AFBUREAUKRATISERING PÅ REGIONALE ARBEJDSPLADSER 1 INDHOLD 1. Optimeret diagnoseforløb: Fra 1 år til 1 måned 4 2. Ét regnskab i stedet for to 4 3. Digitalisering

Læs mere

Mennesker med ICD behøver individuel støtte

Mennesker med ICD behøver individuel støtte Lær at håndtere konflikter På job Sygepleje på gadeplan Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 11 27. september 2013 113. årgang Mennesker med ICD behøver individuel støtte Implementering kræver

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18

Drop-in SYGEPLEJERSKEN. har slået hul på ventelisten. Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5. Med på job: En mere personlig stuegang 18 Tillid til ledelsen vigtigere end indflydelse 5 Med på job: En mere personlig stuegang 18 Akutte patienter oplever flere smerter 36 Dansk sygeplejerske i Afghanistan 40 SYGEPLEJERSKEN 11. a u g u s t 2

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle. Indstik om DHL-stafetten. Revyholdet gør klar til den kommende revysæson. Spareråd fra debatten

Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle. Indstik om DHL-stafetten. Revyholdet gør klar til den kommende revysæson. Spareråd fra debatten Indstik om DHL-stafetten Hav en elefantastisk sommer! God sommerferie til alle Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 18. årgang nr. 3 juni 2009 Revyholdet gør klar til den kommende revysæson

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma Nr. 3 18. årgang september 2008 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

kostskolen høring kommunalvalg ledelse

kostskolen høring kommunalvalg ledelse kostskolen høring kommunalvalg ledelse nr 19 2005 3. november Kost & Ernæringsforbundet leder Ernæringen er i spil Høringen på Christiansborg har sat bolden i spil. Nu er opgaven at samle et godt hold

Læs mere

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsinformatik 17. marts 2011 Denne rapport

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner 11/11 Fra sure kællinger til velkomne rådgivere - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner Hvor skal vi hen? Læs dbios formænds visioner De svære at stikke

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Når du først er afsted, er der kaos. Claus Bakke står i spidsen for felthospitalet i Afghanistan: SKAL, SKAL IKKE KARMALEDELSE LEV LIVET NU

Når du først er afsted, er der kaos. Claus Bakke står i spidsen for felthospitalet i Afghanistan: SKAL, SKAL IKKE KARMALEDELSE LEV LIVET NU NR 3 10/09 SKAL, SKAL IKKE Gør lederuddannelse dig til en bedre leder? KARMALEDELSE Christian Stadil forener buddhisme og benhård business LEV LIVET NU På hospice sætter patienterne dagsordenen Claus Bakke

Læs mere