fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6."

Transkript

1 Regionshospitalet Viborg, Skive Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Billedet af hospitalsfusionen i midten af Midt er blevet lidt skarpere. Side 3-4. RH Viborg, Skive fører i det store epj-kapløb mellem de danske hospitaler. Side fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

2 Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Deadline til Skopet uge 11-12/2011: Torsdag den 10. marts 2011 klokken til Susanne M. Overgaard. nyt fra hospitalsledelsen God grund til at se fremad! I sidste uge vedtog et flertal i regionsrådet den gennemgribende omstillingsplan, der både skal tilpasse Region Midtjyllands sundhedsvæsen til de fremtidige opgaver og samtidig genoprette regionens økonomi. Politikerne har talt, og det er uigenkaldeligt slut med forjættende tanker om beslutninger, der rammer det nuværende Regionshospitalet Viborg, Skive mere skånsomt. Nu kigger vi fremad. Det er vi allerede i fuld gang med. Omstillingsplanen foreskriver en fusion i midt en med virkning fra 1. april. Det er der i skrivende stund kun knap en måned til. Fusions-hospitalsledelsen og andre ledere arbejder på højtryk med den fremtidige organisering. Det er barskt med så mange organisatoriske beslutninger på så kort tid. Tempoet er dog med til at give alle en hurtig afklaring - og med de politisk vedtagne tidsfrister er dette tempo også nødvendigt. Skopet er medarbejderblad for Regionshospitalet Viborg, Skive. Skopet udkommer hver anden torsdag - i 2011 i ulige uger bortset fra uge 27, 29 og 51. Skopet trykkes i 800 eksemplarer og udkommer desuden på hospitalets hjemmeside: > Om hospitalet. Digitaltryk: Born Grafisk Tryk ApS. Redaktion: Susanne M. Overgaard, kommunikationsafdelingen, tlf / mobil / e-post: Lene Christensen, kommunikationsafdelingen, tlf / mobil / e-post: Foto: Lisbeth H. Justesen, klinisk foto, tlf / e-post: Foto / grafik: Nida Nielsen, kommunikationsafdelingen, tlf / e-post: Indlæg til næste nummer: Deadline til Skopet uge 11-12/2011: Torsdag den 10. marts klokken til Susanne M. Overgaard. Job-opslag skal dog være HR-afdelingen i hænde senest torsdag den 10. marts klokken Nyheder på intranettet: Skopets redaktion opdaterer løbende hospitalets intranet med nyheder. Nogle nyheder kan kun læses på intranettet og vil ikke senere kunne læses i Skopet. Skriv selv på intranettet! Hospitalets medarbejdere er velkomne til at benytte sig af muligheden for at få et budskab hurtigt formidlet ud til kollegerne på intranettet, dels via Skriv selv-beskeder, dels via Kalender og Opslagstavler, som der er adgang til fra intranettets forside. Sideløbende forbereder vi detaljerne i hospitalets udbygningsplan til 1,164 mia. kroner en ud- og ombygning, der vil ske løbende frem til Planerne skal formentlig forelægges regionsrådet i denne måned. Det er fremtidens hospitalsenhed i Jyllands centrum, vi lægger sporene til. Sporene har vores hospital også lagt i Danmark, når det handler om den elektroniske patientjournal. Regionshospitalet Viborg-Skives epj fremhæves i den beretning, som Rigsrevisionen efter lang tids undersøgelsesarbejde fremlagde i sidste uge. Ud af 31 hospitaler i Danmark er vi sammen med Thy-Mors de eneste, der er papirløse. Vi er epj-pionerer! Det er vi, fordi I har været med til at udvikle og integrere it i det daglige arbejde i klinikken. Det har vi glæde af i hverdagen, og det er med til at inspirere andre til udvikling. I sidste uge afleverede vi vores regnskabsmæssige nøgletal for 2010 til det samlede årsregnskab, der fremlægges for politikerne til maj. Der lykkedes ikke at få balance i regnskabet bl.a. på grund af gammel gæld, men vi er rigtig godt på vej mod målet om budgetbalance frem mod Ja, det er hårdt at leve op til patienternes velbegrundede forventninger til os, når vi samtidig udfordres af en benhård sparestrategi. Regnskabet afslører bl.a., at der i december 2010 var 300 stillinger færre end i december Det er en barsk spareplan, men den virker. Herfra skal der lyde ros til alle afdelinger og medarbejdere, der er med til at give os forventninger om, at hospitalets økonomi snart er helt på fode igen. Vi arbejder for et fremtidens hospital og det med en epj i særklasse og en økonomi på ret kurs. Der er god grund til at se fremad. 2 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

3 Regionsrådet vedtager besparelser Onsdag den 23. februar besluttede regionsrådet i Region Midtjylland, hvordan der kan skæres 455 mio. kr. af regionens budget. Bag besparelserne står et flertal på 22 folkevalgte fra Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre. Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten stemte imod, mens løsgænger Poul A. Christensen undlod at stemme. - Drøftelserne har været intense og overvejelserne svære. Sådan må det være, når man tager ansvar for så stort et indgreb i økonomien. Men regionsrådet har som en af de fremmeste opgaver at sikre balance mellem udgifter og indtægter. Så indgrebet var uomgængeligt, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). Regionsrådsformanden lægger ikke skjul på, at planen får konsekvenser for både borgere og medarbejdere: - Borgerne får i flere tilfælde længere til behandling. For eksempel nedlægges to fødesteder i hhv. Silkeborg og Holstebro. Men det vil også være sådan fremover, at mere end 90 procent af borgernes behov for sundhedsydelser vil blive løst lokalt. Den planlagte udbygning af akutklinikker og sundhedshuse vil sikre en bedre kvalitet og mulighed for, at endnu flere sundhedsydelser kan løses lokalt. For medarbejderne har planen konsekvenser i form af en lang række afskedigelser både på hospitaler og i den centrale administration i regionshusene. - Vi forsøger at hjælpe medarbejderne ved at indføre ansættelsesstop og ved at oprette en fælles jobbank for afskedigede medarbejdere. Når vi går på tværs af hele organisationen, er der bedre mulighed for at tilbyde fx en afskediget sygeplejerske job i en anden afdeling på hospitalet eller på et andet hospital, siger Bent Hansen. - skrev RM i en pressemeddelelse den 23. februar. SPAREKNAP til spare-historierne Klik på knappen på forsiden af hospitalets intranet. Her kan du læse alle intranet-nyheder i forbindelse med regionens spareplan: Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Her findes også link til den kommende hospitalsledelses foreløbige fusionsplan, link til drejebog for omplacering/afsked og link til regionens spare-site. Besparelser Flere ledelser på plads i fusionen Sammensætningen af flere afdelingsledelser i forbindelse med den forestående fusion mellem Regionshospitalet Viborg, Skive og Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter er faldet på plads. Det drejer sig om ledelsen for Diagnostisk center/center of excellence og Center for planlagt kirurgi i Silkeborg samt ledelsen for den fusionerede kvindeafdeling (gynækologiskobsterisk afdeling). Center for planlagt kirurgi, RH Silkeborg Oversygeplejerske Lena Haugaard (indtil fusionen oversygeplejerske, anæstesiafdelingen, Silkeborg) Ledende overlæge Søren Søndergaard Mikkelsen (indtil fusionen ledende overlæge, ortopædkirurgisk afd., Silkeborg) Ledende overlæge Jens Jørgen Daugaard (indtil fusionen ledende overlæge, anæstesiafdelingen, Silkeborg) Diagnostisk center/center of excellence, RH Silkeborg Oversygeplejerske Helle Andersen (indtil fusionen oversygeplejerske, medicinsk afdeling, Silkeborg) Ledende overlæge Ulrich Fredberg (indtil fusionen ledende overlæge, medicinsk afdeling, Silkeborg) Kvindeafdelingen, RH Viborg Chefjordemoder Karen Marie Nielsen (indtil fusionen chefjordemoder, kvindeafdelingen, Viborg) Oversygeplejerske Inge Lise Hermansen (indtil fusionen oversygeplejerske, kvindeafdelingen, Viborg) Ledende overlæge Richard Farlie (indtil fusionen ledende overlæge, kvindeafdelingen, Viborg) Der er en proces i gang med at få afklaret det fremtidige virke for de nuværende ledere, der ikke indgår i ovenstående ledelser. Som følge af Region Midtjyllands omstillingsplan dannes der to centre på Regionshospitalet Silkeborg; Diagnostisk cen- Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

4 ter/center of excellence og Center for planlagt kirurgi. Centerledelserne vil fungere efter den model, som allerede i dag kendes fra Hammel Neurocenter. Center for planlagt kirurgi Centeret er en fusion mellem anæstesiafdelingen (inklusiv intensiv) og ortopædkirurgisk afdeling i Silkeborg samt med Friklinikken i Brædstrup. I Center for planlagt kirurgi forankres planlagt kirurgi inden for ortopædkirurgi, rygkirurgi og andre bevægeapparatlidelser. Friklinikken i Brædstrup tager sig i dag af blandt andet operation for brok, åreknuder, øjenkirurgi og anden planlagt kirurgi. Samtidig bliver Region Midtjyllands elektive visitationscenter (EVC) organiseret under dette center. Diagnostisk center/center of excellence I dette center samles medicinsk afdeling i Silkeborg og røntgenafdelingen i Silkeborg samt livsstilscentret, der flyttes til Silkeborg fra Brædstrup. Diagnostisk center rummer alle ni internmedicinske specialer, regionsfunktioner inden for reumatologi, Center for bevægeapparatlidelser og koordinerende funktioner inden for kronikerprogrammer. I regi af Center of excellence skal der arbejdes videre med det, der kendetegner centret i dag; udvikling af metoder til omlægning fra stationære til ambulante forløb og fra akut til elektiv behandling. Kvindeafdelingen Kvindeafdelingen samler på matriklen i Viborg det gynækologisk-obstetriske speciale fra hospitalerne i Silkeborg og Viborg. Gravide fra Silkeborg Kommune skal visiteres til fødsel i Viborg. I Silkeborg vil der fortsat være jordemoderkonsultation og tilstedeværelse af en speciallæge i gynækologi/ obstetrik. Fusionen mellem Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Viborg, Skive sker med virkning fra 1. april. Ledelsen for fusioneret ØNH udpeget Som følge af regionens vedtagne spare- og omstillingsplan for budget 2011 og 2012 fusioneres afdelingerne for øre -, næse- og halskirurgi på Regionshospitalet Viborg, Skive og Hospitalsenheden Vest. Ledelsen af den nye afdeling skal varetages af ledende overlæge Bjarne G. Jørgensen og oversygeplejerske Anna K. Petersen. Bjarne G. Jørgensen og Anna K. Petersen er afdelingsledelse for den nye, fusionerede øre-, næse-, halsafdeling. Ledelsen blev sammensat af hospitalsledelsen i Hospitalsenheden Vest i dialog med hospitalsledelsen på Regionshospitalet Viborg og i dialog med medarbejderrepræsentanter og de nuværende to afdelingsledelser den 23. februar. til den ny fælles afdeling, afdelingens budget, opgavernes fordeling og dermed også en afklaring af vilkårene for øre -, næse-, halsafdelingens fællesfunktion på Regionshospitalet Viborg. Den ny afdelingsledelse har tjenestested på Regionshospitalet Holstebro. Første opgave for den ny afdelingsledelse bliver at indkalde de eksisterende to afdelingers lokale samarbejdsudvalg (LMU) i et såkaldt overgangsudvalg (OLMU) for sammen at aftale og fastlægge den videre fusionsproces. Blandt andet skal der laves aftaler for, hvordan personalet rekrutteres Den nye fælles øre -, næse-, halsafdeling bliver dermed den største afdeling inden for specialet uden for et universitetshospital. Den nuværende ledende overlæge på øre-, næse-, halsafdelingen på Regionshospitalet Viborg, Larry H. Kristiansen, fortsætter som overlæge i den fusionerede afdeling på Regionshospitalet Holstebro. 4 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

5 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg I sidste uge kunne Færdighedscenter Viborg for første gang tage hul på det koncept, centret bl.a. er skabt til: effektivt at undervise studerende samlet frem for enkeltvis på afdelingerne. Det skete, da 25 sygeplejestuderende over to dage blev introduceret til i.v.-adgang, infusionsterapi og i.v.-medicinering. Demonstrationslokalet under den gamle funktionærbolig var tidligere sygeplejeskolens. Nu er det hospitalets og huser Færdighedscenter Viborg med flere sengeliggende fantompatienter, håndsprit, sengeborde, nåle, dropstativer og alt, hvad der ellers kan høre til en hospitalssituation. Og der er mere træningsinventar på vej. Foreløbig er det et center i sin spæde opstart, men nu er der kommet mere liv i lokalerne. De sygeplejestuderende er på modul 11 og i praktik på forskellige afdelinger på hospitalet. Den teoretiske baggrund har de fået, men det praktiske kan være lidt af en udfordring, når det er første gang. Det handler bl.a. om at få lagt et drop. Men hvor mange gange skal der sprittes? Hvordan fikseres et venflon? Hvor meget saltvand skylles der efter med? Og hvornår skal der skrues på hvad? Et sted for dumme spørgsmål Færdighedscentret med uddannelseskoordinator Lone Kolbæk som en af drivkræfterne har indkøbt fire attrap-arme til den slags træning. De studerende får perforeret den ene godt denne dag, men hullerne lukker sig selv, inden næste studerende forsøger at fremkalde en god blodåre. - Det er virkelig godt, at vi kan få det i hænderne og nørkle med det hele, uden vi skal tage hensyn til en patient eller pårørende. Vi kan prøve os selv af og få teknikken på plads, uden vi er presset. Samtidig har vi jo en fra klinikken, der kan vise og guide os, og som vi kan stille de dumme spørgsmål, forklarer Louise Kofoed, der er i praktik bl.a. på opvågningen. Undervisningen er effektiviseret Hun henviser til specialeansvarlig sygeplejerske Charlotte Rasmussen fra K11-1 og sygeplejerske og klinisk vejleder Malene Thomsen fra B06. På én gang lærer de fra sig til mange studerende i færdighedscentret. Var denne undervisning ikke kommet op at stå i dette regi, havde de to vejledere samt 23 andre vejledere stået med hver sin studerende ude på stuerne for at lære dem at lægge drop. I Færdighedscenter Viborg får de studerende gummiarm det for ikke selv at få det, når de står med rigtige patienter i hænderne. Fantomarmene har blod i årene, så læringssituationen bliver så realistisk som muligt. Her får de studerende Louise Kofoed, Anna Jensen og Liva Rank Jensen instruktion i brug af venflon af sygeplejerske Charlotte Rasmussen. Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

6 - Det her er meget bedre udnyttelse af tiden og ressourcerne frem for at stå en til en i hver vores afdeling. Her kan vi ikke bare give dem færdigheder i trygge rammer. Vi kan også ensrette deres færdigheder, så deres kundskaber ikke kommer til at afhænge af, hvad de tilfældigvis møder i klinikken og har mulighed for at prøve. Samtidig kan de stille nogle spørgsmål, som de måske ikke ville turde fx i børneafdelingen foran barnet og ikke mindst forældrene, forklarer sygeplejerske Malene Thomsen. Træning i virkelighedsnære rammer Foruden de kliniske vejledere er der til dagens undervisning også tilknyttet to uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra HR-uddannelse: Karen Marie Lund og Bente K. Stisen. De er med til at introducere de sygeplejestuderende til forskellige patientcases, som de efterfølgende skal handle ud fra dog blot på fantompatienten i hospitalssengen. Med til hele dette set-up hører også instrukser og kliniske retningslinjer fra e-dok, medicin.dk, afspritning af hænder mv. Konceptet omkring Færdighedscenter Viborg er klart. Det skal være så autentisk som muligt for at være så lærerigt som muligt. Fx gælder reglerne for håndhygiejne også i kælderlokalet, for det er vigtigt, at der kan drages direkte paralleller til det daglige arbejde. Den kliniske undervisning for de sygeplejestuderende denne dag forgår ved fire stationer. Foruden venflon gælder det håndtering af i.v.-medicin, allergiske reaktioner ved i.v.-terapi, væsketerapi mv. - Vi forestiller os, at der er sygeplejekonference, og de skal sætte sig ind i en patients mulige behov for pleje og behandling. De skal gøre sig observationer, vælge i.v.-væske og sætte det hele i scene. Patienten (som jeg lægger stemme til) skal medinddrages, og der kan ske uforudsete ting, som fx at patienten gerne vil have lidt at drikke eller skal have et bækken. Samtidig skal de overholde de hygiejniske principper og selvfølgelig også rydde op efter sig, forklarer Karen Marie Lund. De første erfaringer tæller Erfaringerne fra de sygeplejestuderendes første undervisning og træning skal bruges til at skære konceptet omkring færdighedscentret til. - Undervisningen her kan jo ikke erstatte alt. Der skal være en balance mellem den kliniske undervisning i afdelingen mand til mand og den fælles undervisning. Det er et supplement og kan bruges, når det giver mening at lave noget i større grupper som fx i dag, siger uddannelseskoordinator Lone Kolbæk, der kiggede forbi denne premiere på Færdighedscenter Viborg. Inden længe kommer også et stort hold social- og sundhedsassistentelever til holdundervisning i de gamle lokaler, der udgør centret. Her er blevet lagt nyt gulv til en start. Målet er også at få malet væggene og udvidet, så der kan laves særlige opstillinger til fx bioanalytikere, medicinstuderende og ergoterapeuter. Men det kræver også det rigtige inventar. Foreløbig er der indkøbt de fire attrap-arme, et skelet på hjul, suturmåtter og fire underkroppe til at øve den for nogle lidt grænseoverskridende intimhygiejne. Det er blot til en opstart, for visionerne for Færdighedscenter Viborg er større. Men intet mål nås uden handling, og med den første kliniske undervisning af sygeplejestuderende er centret i gang. De sygeplejestuderende Mai Højbjerg Kristensen fra M27 (t.v.) og Linda Kamp Henriksen fra U08 får træning i opsætning og håndtering af i.v.-væsker, dropsæt, sprøjtepumpe og dråbetæller. Praktisk læring til at understøtte den sygeplejefaglige teori, de allerede har fået meget af efter knap tre års studier. Booking af Færdighedscenter Viborg Fra ikon på forsiden af intranettet er det muligt at booke lokalerne i færdighedscentret via en elektronisk blanket. Bestilling af -> Færdighedscenter Viborg Se mere om centret på hospitalets hjemmeside. -> Uddannelse -> Færdighedscenter Viborg 6 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

7 Nyt om forskning Vis, fortæl - og lad dine kolleger prøve jeres spændende udstyr i en bod på Forskningens dag på RH Viborg 11. maj. Arkivfoto fra Forskningens dag Book en stand på Forskningens dag Forsknings-stipendier fra Region Midtjylland Vil du være sikker på, at der er plads til din stand på Forskningens dag på Regionshospitalet Viborg onsdag den 11. maj? Så er det nu, du skal tage de første skridt. Kontakt overlæge Lars Lund, urologisk sektion, snarest og senest mandag den 11. april på lokal eller Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond udbyder i foråret 2011 kortevarende stipendier og seniorstipendier. Ansøgningsfristen er 15. april 2011 klokken Læs mere på -> Sundhed -> Forskning -> Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond -> Ansøgning om forskningsstøtte -> Stipendier. Det spirer igen i sygeplejerskernes Væksthus for udvikling og forskning Der er to eftermiddagsseancer på forårsprogrammet fra Center for Sygeplejeforskning - Viborgs Væksthus for udvikling og forskning. Væksthuset er for alle udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker med tilknytning til Regionshospitalet Viborg, Skive samt VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted samt masteruddannelsen. Formålet med væksthuset er at kvalificere udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker til at beskrive og tilrettelægge projekter, skrive artikler, udforme posters m.v. Væksthuset tilrettelægges som seminarer i Center for Sygeplejeforskning Viborg med de sygeplejefaglige forskningslektorer som seminaransvarlige. Deltagerne må være indstillede på at fremlægge forskningsrelaterede overvejelser, projekter, artikler, posters m.v. samt indgå aktivt i diskussioner om undersøgelsesdesigns, herunder undersøgelsesmetodik og etiske problemstillinger. Selve programmet kan ses på intranettet - dels på Opslagstavler -> For faggrupper -> For plejepersonale, dels på intranettets Kalender - 5. april, hvor den første eftermiddagsseance løber af stabelen. Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

8 Nyt laboratoriesystem rulles ud på Regionshospitalet Viborg, Skive 12. marts Hele regionen skifter til LABKA II. På Regionshospitalet Viborg, Skive er skiftedagen lørdag den 12. marts. Region Midtjylland har valgt at udrulle laboratoriesystemet LABKA ll på alle regionens hospitaler i løbet af foråret Derfor skifter Regionshospitalet Viborg, Skive laboratoriesystem fra BCC-lab til LABKA ll lørdag den 12. marts. Nu tænker nogle epj-brugere måske: Åh nej! Nu kommer der igen et nyt system, vi skal omstille os til at bruge. Eller: Hvad sker der med afdelingens svar-indbakke, som vi er kommet godt i gang med at bruge?. Eller: Og så lige nu, hvor vi snart skal akkrediteres. Der er dog ingen grund til bekymring. Alt vil fungere - næsten som det plejer. LABKA ll i ViborgEPJ LABKA ll bliver fuldt integreret i vores nuværende epj, både med hensyn til Rekvisition til KBA ; læsning af svar i fanen Rekv/svar samt menuerne Patientens svarskema og Afdelingens svar-indbakke. Overgangen til og brugen af LABKA ll vil I ikke mærke ret meget til i jeres arbejde. Enkelte ændringer i rekvisitionen Rekvisitionsbilledet: Ændres lidt i udseende, men funktionerne vil være de samme. PTB: I skal have nye PTB er til udskrift af akutte blodprøver i afdelingen. De grønne PTB er udgår og skal erstattes af nye, røde PTB er ved overgangen til LABKA ll den 12. marts. De nye PTB er bestilles i centraldepotet og har bestillingsnummer Udskrift af PTB: Kan kun udskrives på netværksprintere. Udskrives automatisk på printere, når I bestiller akutte blodprøver og prøver, der tages af afdelingen. Egen læge: Det vil ikke længere være nødvendigt at udskrive PTB, når blodprøven skal tages hos egen læge. Rekvisitionen lægges automatisk på elektronisk rekvisitionshotel, hvorfra egen læge henter den. 8 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

9 Alle Region Midtjyllands hospitaler overgår til det samme laboratoriesystem - LABKA II. På Regionshospitalet Viborg, Skive sker overgangen lørdag den 12. marts I øvrigt henvises til Vejledning i rekvisition af klinisk biokemi. Information om LABKA ll inden 12. marts På intranettet: Epj ->Vejledninger -> Rekvisition til KBA i LABKA ll. På superbrugermødet den 28. februar 2011 var der en kort information. På mail, der udsendes til alle torsdag den 10. marts. Kan printes og hænges på opslagstavlen i afdelingen, så den er synlig for alle lørdag den 12. marts. Information om LABKA ll på dagen den 12. marts På hospitalets intranet vil I kunne følge nedluk og opstart af rekvisition til KBA i epj. Informationen ses under Skriv selv beskeder på intranettets forside. Her vil der også være telefonnummer på support fra klinisk biokemisk afdeling og sundhedsinformatik den 12. marts. På vegne af sundhedsinformatik Hanne Barkholt Rask Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

10 RH Viborg, Skives EPJ fremhæves af Rigsrevisionen Af 31 hospitaler i Danmark har kun to erstattet papirjournalen med en elektronisk patientjournal - nemlig Regionshospitalet Viborg, Skive og Sygehus Thy-Mors. Det fremhæves i Rigsrevisionens beretning om elektroniske patientjournaler på landets sygehuse. Overordnet rynker Rigsrevisionen ellers øjenbryn i en netop offentliggjort beretning. Kun to hospitaler har erstattet papirjournalen med en elektronisk patientjournal (epj). De to epj-dukse er hospitalerne i det gamle Viborg Amt: Regionshospitalet Viborg, Skive og Sygehus Thy-Mors. På landets øvrige hospitaler er arbejdsgangene fortsat papirbaserede. - Der er ingen tvivl om, at vi sammen med Viborg Amt satte et pionérarbejde i gang. Dengang blev sporene lagt til det papirløse hospital, og på Regionshospitalet Viborg, Skive har vi siden været med til at udvikle det yderligere. I dag er alt elektronisk fra patienten bliver meldt, og til patienten tager herfra. Informationer går ikke tabt mellem afdelinger, og læger og sygeplejersker har hele tiden de samme informationer om patienten, forklarer direktør Jens Anton Dalgaard, Regionhospitalet Viborg, Skive. nens MidtEPJ, før den funktionelt er på højde med vores. Så når vi engang skal skifte epj-system, vil det grundlæggende have de samme faciliteter som vores nuværende system, siger Jens Anton Dalgaard. Rigsrevisionen konstaterer, at regionerne indtil videre har brugt fire år på at samle deres epj-systemer, og at der vil gå yderligere tre år, før målsætningen om ét epj-system i hver region forventes at være realiseret. I Region Midtjylland vil Regionshospitalet Viborg, Skive være det sidste hospital, der indfører den fælles MidtEPJ. Smæk til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Beretningen fra Rigsrevisionen kommer også ind på epjkommunikationen på tværs af regioner. Det nationale Digital Sundhed i Danmark (Digital Sundhed) blev oprettet i 2007 for at fremme udviklingen og udbredelsen af epj. Men mange hospitaler er altså fortsat uden en velfungerende elektronisk patientjournal. I Rigsrevisionens hovedkonklusion hedder det: Der er derved risiko for, at patientdata ikke er opdaterede, at der sker dobbeltregistrering, og at der er unødige arbejdsgange, fordi papirbaserede arbejdsgange anvendes, samtidig med at patientoplysninger registreres elektronisk. Fremtidigt skifte til regionens epj Rigsrevisionen bemærker også, at det epj-system, som bl.a. Region Midtjylland står for at skulle indføre på sine sygehuse (MidtEPJ), har en god integration af data og et skærmbillede, der giver et godt overblik over alle relevante patientoplysninger. - Det er klart, at Region Midtjylland har ladet sig inspirere af den epj, som fungerer godt i Viborg og Skive, og hvor vi har formået at få integreret it i det daglige kliniske arbejde. Vi har jo også fået tilsagn om, at hospitalet ikke skifter til regio- Digital Sundhed blev nedlagt i 2010, og beretningen indeholder knubbede ord til de statslige initiativer i dette forum: Indenrigs- og Sundhedsministeriet sørgede ikke for, at Digital Sundheds målsætning fra 2006 om at fremme udviklingen og udbredelsen af epj blev omsat til konkrete initiativer, skriver Rigsrevisionen og anbefaler samtidig, at Indenrigsog Sundhedsministeriet nu søger at bidrage til en koordineret og omkostningseffektiv udvikling på det regionale område. Se beretningen på nettet Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar kan hentes på Rigsrevisionens hjemmeside Formålet med undersøgelsen har dels været at give en status på, hvor langt regionerne er kommet med at indføre elektroniske patient-journaler på sygehusene, dels at vurdere, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bidraget til at fremme udviklingen og udbredelsen af elektroniske patientjournaler. 10 Uge 9-10 l 2011 l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Skopet

11 40. Rigsrevisionen har i figur 1 vist, hvor langt de enkelte sygehuse er med at indføre papirløse arbejdsgange. Figur 1. Oversigt over, hvor langt sygehusene er med at indføre papirløse arbejdsgange Himmerland Vendsyssel Ålborg Anæstesiologisk Sektor i Nordjylland Ortopædkirurgisk Sektor i Nordjylland Amager Glostrup Frederiksberg Bispebjerg Hillerød Helsingør Frederikssund Rigshospitalet Hvidovre Gentofte Herlev Bornholm Skejby Silkeborg Århus Hospitalsenheden Vest Sydvestjysk 1) Sønderjylland Sygehus Nord Sygehus Syd Randers Sygehus Lillebælt Horsens OUH Viborg Thy-Mors Papirbaserede arbejdsgange Erklæringer mv. fra statslige myndigheder EKG Øvrige medicinoplysninger Prøvesvar Lægens dokumentation Sygeplejerskens dokumentation Erklæringer mv. fra statslige myndigheder EKG Øvrige medicinoplysninger Prøvesvar Erklæringer mv. fra statslige myndigheder EKG Papirløse arbejdsgange Oplysninger, der findes i papirjournalen 1) Sydvestjysk Sygehus har ikke sygeplejerskernes dokumentation i papirform. Note: I det omfang det er relevant for den aktuelle behandling, vil journaloplysninger fra tidligere indlæggelser indgå i patientforløbet. Disse patientoplysninger foreligger typisk i papirform og fremgår ikke af figuren. Enkelte statslige myndigheder kan i dag ikke sende prøvesvar digitalt. Figur Sådan 1 ser viser, Rigsrevisionens at 2 sygehuse epj-danmarkskort Regionshospitalet ud. Det Viborg er med i Region i Beretning Midtjylland til Statsrevisorerne og Thy-Mors om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar Sygehus i Region Nordjylland har indført papirløse arbejdsgange og således erstattet papirjournalen med epj. 4 sygehuse (regionshospitalerne Randers og Horsens i Region Midtjylland og Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital i Region Syddanmark) adskiller Figur sig 1 fra viser, de øvrige at to sygehuse, Regionshospitalet idet de ikke opbevarer Viborg lægens i Region og sygeplejerskens Midtjylland og Sygehus dokumentation indført i en papirløse papirjournal. arbejdsgange Fælles for og således 6 sygehuse, erstattet der papirjournalen er nået længst med epj. at Fire indføre sygehuse papir- (Regionshospitalet Randers og Thy-Mors i Region Nordjylland har løse Regionshospitalet arbejdsgange, Horsens er, at de i ikke Region automatisk Midtjylland opretter og Sygehus en papirjournal Lillebælt ved og Odense indlæggelse. Universitetshospital Det i Region Syddanmark) sker adskiller kun sig i de fra tilfælde, øvrige hvor sygehuse, de fx modtager idet de journalnotater ikke opbevarer fra lægens tidligere og indlæggelser, sygeplejerskens som dokumentation ikke systematisk skannes. i en papirjournal. Fælles for de seks sygehuse, der er nået længst med at indføre papirløse arbejdsgange, er, at de ikke automatisk opretter en papirjournal ved indlæggelse. Det sker kun i de tilfælde, hvor de fx modtager journalnotater fra tidligere indlæggelser, som ikke systematisk skannes. Skopet l Regionshospitalet, Viborg, Skive l Uge 9-10 l

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011 Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2011 BERETNING OM ELEKTRONISKE PATIENTJOURNALER PÅ SYGEHUSENE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Island, byen Selfoss avn: Janet Yasmin Tekaia E-mail: janet_smukke@hotmail.com Tlf. nr: 28122086 Rejsebrev fra udvekslingsophold Hjem-institution: University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips

EN RET GO FROKOST. Spidskåls slaw, revet squash, orangemarinerede selleri i tern, peberfrugt, broccoli og honning dyppet bananchips Frokostmenu A uge 45 Mandag Koteletter bagt med tomat panade, parmesan og rasp Stuvet spinat, kål og kartofler tilsmagt med citron og krydderurter Røget makrel med æggestand og salater Puy Linsesalat med

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Mandag d. 20. juli 2015

Mandag d. 20. juli 2015 Mandag d. 20. juli 2015 Fiskefrikadelle med persillesovs, børstede kartofler og grøntsagssymfoni Orientalsk karrygryde(kalv, løg, peber, ananas, bambus og kokos), kartoffelmos og grøntsagssymfoni Fiskefrikadelle

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi nyhedsbrev Nr. 2 30. januar 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afrapportering fra SIGNAL Afrapportering fra SIGNAL Medarbejdernyt teknik Nyt arbejde Innovation fra teori til praksis Præsentations- Møde

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere