Indholdsfortegnelse: Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Side"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager Baggrund for målsætningen Status for målopfyldelsen i 1. halvår Voldssager Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken Antallet af voldssager Den særlige voldsundersøgelse Landsretterne 8 Bilagsoversigt 9 December 2007

2 2 1. Sammenfatning og overordnet vurdering Domstolsstyrelsen har udarbejdet statistik og foretaget en analyse af målopfyldelse mv. for de særlige voldssager og voldtægtssager. De vigtigste resultater for de særlige voldssager og voldtægtssager er: 49 % af de særlige voldssager blev i 1. halvår 2007 afgjort inden for 37 dage. Retten er i 1. halvår 2007 ene- eller medvirkende årsag til at forsinke sagerne i 45 % af de sager, der ikke blev afgjort inden for 37 dage. Heraf var retterne i 35 % eneårsag og i 10 % medvirkende årsag til, at sagerne blev forsinket. 55 % af voldtægtssagerne blev i 1. halvår 2007 afgjort inden for fristen på 37 dage mod 49 % i 2. halvår 2006 og 44 % i 1. halvår Selv om flere sager procentuelt afsluttes inden for fristen i 1. halvår 2007, er tallet stadig ikke tilfredsstillende. Retterne er i 1. halvår 2007 i kun 4 tilfælde årsag til at forsinke voldtægtssagerne. Det svarer til 13 % af alle sager (i alt 31 sager) eller 29 % af de forsinkede sager (i alt 14 sager). Figur 1: Retternes målopfyldelse og antallet af sager, hvor retterne er ene- eller medvirkende årsag til at forsinke sagerne 60% 50% 55% Målopfyldelse i % 45% 50% 45% Fristoverskridelse 40% 35% Retten eneårsag eller medvirkende årsag til forsinkelse i forhold til forsinkede sager 40% 30% 35% Andel særlig vold 25% 30% 20% 25% 15% 20% (1) 10% (1) Note: Procentoversigt over målopfyldelsen, fristoverskridelser, andelen af særlige voldssager dvs. sager med ubetinget frihedsstraf - i forhold den samlede mængde voldssager og andelen af sager i forhold til den samlede mængde forsinkede sager, hvor retten er eneårsag eller medvirkende årsag til forsinkelse. Ud fra en isoleret betragtning er det ikke tilfredsstillende, at der i 1. halvår 2007 er sket et ikke ubetydeligt fald i målopfyldelsen for de særlige voldssager. Med til billedet hører dog, at der stadig er betydelige udfordringer for Danmarks Domstole med implementering af domstolsreformen, herunder bl.a. bygningsmæssige løsninger samt nævningesager og småsagsproces ved byretterne den 1. januar Til trods for dette er der en forventning om, at det vil være muligt at øge målopfyldelsen i Som følge af domstolsreformen har 2006 og navnlig 2007 været nogle atypiske år for byretterne i sagsbehandlingsøjemed. Efter 1. halvår 2006 var målopfyldelsen den højeste nogen sinde for de særlige voldssager. I 2. halvår 2006 tog arbejdet med at forberede domstolsreformen for alvor fart

3 3 med den virkning, at antallet af årsværk anvendt til direkte sagsbehandling helt naturligt blev reduceret noget. Begyndelsen af 2007 var præget af de meget store omvæltninger, som domstolsreformen har forårsaget. Det kan i den forbindelse nævnes, at der var visse it-mæssige problemer ved sammensmeltningen af de 82 tidligere byretter til 24 nye byretter. Herudover er der anvendt store ressourcer på at flytte, opbygge nye organisationer og fastlægge nye administrative rutiner og arbejdsgange. Den samlede bygningsløsning er endnu ikke på plads, hvilket betyder, at der er uproduktiv tid med kørsel mellem de forskellige lokaliteter for den enkelte ret. På den baggrund er det ikke overraskende, at målopfyldelsen for de særlige voldssager i 1. halvår 2007 er faldet til 49 %. I 2006 og 2005 var målopfyldelsen henholdsvis 54 % og 58 %. Denne tendens afspejler sig også i forhold til den særlige voldsundersøgelse, hvor årsagerne til overskridelser til 37-dages fristen søges kortlagt. Undersøgelsen viser, at retterne i langt højere grad i 1. halvår 2007 har været medvirkende årsag eller eneårsag til fristoverskridelser. Således var byretterne i 1. halvår 2007 medvirkende årsag eller eneårsag til fristoverskridelsen i 45 % af sagerne mod kun 23 % i Domstolsreformen har været en anledning til at tænke bredere i forhold til mulighederne for at iværksætte tiltag, der kan medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden. Styrelsen har nedsat et Samarbejdsforum bestående af repræsentanter for politi- og anklagemyndighed, forsvarsadvokater, Kriminalforsorgen, Retslægerådet, Arbejdsskadestyrelsen samt retterne. Der er nedsat en arbejdsgruppe under dette forum, der skal se på mulighederne for at øge målopfyldelsen for de særlige voldssager og voldtægtssagerne. Denne arbejdsgruppe er for tiden i gang med at kortlægge de enkelte sagsskridt og aktiviteter ved behandlingen af en (særlig) voldssag og en voldtægtssag. Herefter er det forventningen, at sagsgangene kan optimeres med henblik på en øget målopfyldelse. Endvidere forventer styrelsen, at domstolsreformen i kraft af de større retter på sigt i sig selv vil medvirke til en kortere sagsbehandlingstid i volds- og voldtægtssagerne som følge af den større fleksibilitet, som de større retter bevirker. Som omtalt i tidligere afrapporteringer vil målsætningen om en sagsbehandlingstid på 37 dage i de særlige voldssager og voldtægtssagerne - uanset de tiltag som styrelsen løbende iværksætter - imidlertid næppe kunne opfyldes fuldt ud. Der vil bl.a. som følge af (lovligt) forfald og vidners udeblivelse mv. - således altid være en del forsinkede sager, selv om der sker en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse i voldssager ved alle retter, herunder at retten søger at indgå i tæt samarbejde med sagens hovedaktører. Endvidere sætter hensynet til retssikkerheden og overholdelsen af retsplejelovens regler ligeledes en naturlig grænse for, hvor langt retten kan gå i bestræbelserne på at gøre sagsbehandlingstiden særlig kort i volds- og voldtægtssagerne.

4 4 2. Voldtægtssager 2.1 Baggrund for målsætningen Justitsministeriet har på baggrund af en folketingsbeslutning fastsat en målsætning 1 voldtægtssager skal behandles inden for 37 dage. En voldtægtssag defineres i den forbindelse som: om, at Sager om overtrædelse af straffelovens 216 og forsøg herpå, Sager om overtrædelse af straffelovens 216, jf. 224 (anden kønslig omgængelse end samleje), og forsøg herpå, samt Sager om overtrædelse af 216, jf. 225 (kønslig omgængelse med en person af samme køn), og forsøg herpå Alle sager, der ved modtagelsen er registreret som voldtægtssag, tæller med i statistikken, uanset om sagen afgøres med en ubetinget dom, en betinget dom, eller der sker frifindelse mv. Kun sager, hvor sagens hovedforhold er tiltalen for overtrædelse af straffelovens 216, indgår i ordningen. Domstolsstyrelsen har for fremover at kunne belyse graden af målopfyldelse tilrettet sagsbehandlingssystemerne, så der opsamles statistiske data om sagsbehandlingstiden i voldtægtssager. 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 Voldtægtssagerne fordeler sig inden for kategorierne; sager med domsmænd og tilståelsessager. Tallene for sagsbehandlingstiden i 1. halvår 2007 fremgår af tabellen neden for. Sammenlagt blev der afgjort 31 sager om voldtægt i 1. halvår I alt 17 af disse sager blev afgjort inden for 37-dages fristen. Det er en samlet målopfyldelse på 55 %. I 2. halvår 2006 var opfyldelsen derimod 49 %. I 1. halvår 2006 var målopfyldelsen 44 %. Målopfyldelsen er således bedre i 1. halvår 2007 sammenlignet med 2. halvår 2006, men fremgangen fra 49 % til 55 % målopfyldelse beror på blot 2 sager. Tabel 1. Voldtægtssager behandlet ved byretterne i 1. halvår 2007 Domsmands- Tilståelses- I alt sager sager Voldtægssager i alt Under 30 dage til 37 dage til 60 dage til 180 dage dage og derover Folketinget vedtog den 4. juni 2004 folketingsbeslutning B 82 om forbedring af voldtægtsofres retsstilling før og under retssagen. I relation til sagsbehandlingstiden ved domstole fremgår det, at sagsbehandlingstiden for voldtægtssager skal nedbringes og på samme måde som for voldssager være omfattet af en konkret målsætning for sagsbehandlingstiden.

5 5 Styrelsen har foretaget en analyse af årsagerne til, at de 14 sager, der i 1. halvår 2007 ikke er blevet afgjort inden for 37 dage, er blevet forsinket. Kun i 4 sager er retten ene- eller medvirkende årsag til, at sagerne er blevet forsinket. Forsvarets forhold er ene- eller medvirkende årsag til, at 3 sager forsinkes. Anklagemyndigheden er eneårsag til, at 1 sag forsinkes. Udsættelse er årsag i 6 tilfælde. Der kan være forskellige årsager til, at nogle sager må udsættes og at det som følge heraf ikke er muligt at overholde fristen. Der kan under rettens behandling af sagen blive behov for yderligere bevisførelse, herunder eksempelvis forelæggelse for Retslægerådet, og iværksættelse af (nye) undersøgelser, herunder person- og/eller mentalundersøgelse. Anklagemyndigheden forsøger dog så vidt muligt at have disse ting på plads, inden sagen sendes til retten. Årsager til fristoverskridelse kan også være, at forsvarer eller anklager ikke kan møde på det af retten foreslåede tidspunkt for behandling af sagen. Overskridelse kan også skyldes, at retten ikke har en ledig retssal eller mere undtagelsesvis en ledig plads i kalenderen inden for 37 dage. Selv om en målopfyldelse på 55 % ikke er tilfredsstillende, bør det nævnes, at målopfyldelsen er følsom over for selv meget små udsving i antal sager, der falder inden for eller uden for fristen på 37 dage. De årsager, som byretterne oplyser, om grunden til, at fristen i voldtægtssagerne ikke i alle tilfælde kan holdes, svarer til de grunde, byretterne oplyser om, hvorfor det kan være vanskeligt at afgøre alle særlige voldssager inden for 37-dages fristen. 3. Voldssagerne 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken En sag skal opfylde følgende kriterier for at indgå i statistikken over særlig vold (grovere voldssager): Den skal være omfattet af straffelovens , og der skal være idømt en ubetinget frihedsstraf, uden at der heri indgår andre lovovertrædelser af væsentlig betydning for strafudmålingen. Den såkaldte særlige voldsundersøgelse har til formål at kortlægge, hvad årsagerne er til, at en del af voldssagerne ikke overholder den fastsatte målsætning om sagsbehandlingstiden, idet retten som led i behandlingen af de enkelte sager skal angive, hvad årsagen er, hvis en særlig voldssag ikke afgøres inden for fristen. 3.2 Antallet af voldssager Der er fra 2006 til 1. halvår 2007 sket et relativt fald på 8 % i antallet af særlige voldssager ved byretterne, jf. tabel 2. Det bemærkes i den forbindelse, at tidligere års erfaringer viser, at antallet af særlige voldssager udgør nogenlunde samme antal i 1. og 2. halvår.

6 6 Tabel 2: Antal særlige voldssager ved byretterne i perioden (1) Sager/procent (1) Antal sager heraf inden for 30 dage 36,1 37,4 34,9 30,0 heraf inden for 37 dage 52,8 57,6 53,8 49,0 heraf inden for 2 mdr. 71,5 74,7 72,5 67,0 heraf inden for 6 mdr. 95,1 95,8 96,5 96,1 Note: Procentdel af de særlige voldssager, der er afgjort inden for henholdsvis 30 dage, 37 dage, 2 måneder og 6 måneder. Som det kan ses i tabel 2, blev der afgjort procentuelt færre sager inden for såvel 30 dage, 37 dage, 2 måneder og 6 måneder i 1. halvår 2007 sammenlignet med Den seneste udvikling i målopfyldelsen kan også illustreres grafisk som i figur 2. Det vedlagte bilag 1 viser målopfyldelsen, andel forsinkede sager og rettens andel af de forsinkede sager for alle byretter. Figur 2. Afgørelsestider for særlige voldssager ved byretterne i procent 2007(1) Inden for 2 mdr. Inden for 37 dage Procent Note: Figuren er baseret på data fra tabel 2. Den gennemsnitlige afgørelsestid for alle særlige voldssager (sager afgjort såvel inden for som efter 37-dages fristen) i 1. halvår af 2007 er 59 dage. Tallet var tilsvarende 55 dage i 2006, 57 dage i 2005 og 58 dage i Det er imidlertid ikke kun de 776 registrerede særlige voldssager, som har fået særlig prioritet ved byretterne i 1. halvår Byretterne prioriterer alle sager efter straffelovens , da det ved modtagelsen af sagen er uvist, om sagen vil føre til domfældelse, herunder om der vil blive idømt en ubetinget frihedsstraf. De resterende voldssager dvs. de sager, hvor der ikke idømmes en ubetinget frihedsstraf er således også blevet behandlet som hastesager og undergivet særlig prioritering, men indgår ikke i opgørelsen af de særlige voldssager. Denne prioritering er ressourcekrævende for retterne. I 1. halvår 2007 afgjorde byretterne således i alt voldssager, der i medfør af voldspakken blev særligt prioriteret ved modtagelsen. Til sammenligning var dette tal i 1. halvår Ca. 26 % af de afgjorde sager i 1. halvår 2007 svarende til 776 sager var omfattet af definitionen for særlige voldssager dvs. afgjort med ubetinget frihedsstraf efter straffelovens , uden at der heri indgår andre lovovertrædelser af væsentlig betydning for strafudmålingen. Domstolsstyrelsen kan derfor konstatere, at der er afgjort et næsten uændret antal voldssager i 1. halvår 2006 og 1. halvår Lidt færre af disse sager er afgjort som særlige voldssager; dvs. efter og med ubetinget fængselsstraf.

7 7 3.3 Den særlige voldsundersøgelse I 1. halvår 2007 er der indberettet oplysninger om i alt 396 særlige voldssager, der ikke har kunnet afgøres inden for de 37 dage Årsager til afgørelsestid over 37 dage I 1. halvår 2007 var retten eneårsag eller medvirkende årsag til fristoverskridelsen i 45 % af sagerne. I 2006 var byretterne kun i 21 % af de sager, der ikke blev afgjort inden for 37 dage, eneårsag eller medvirkende årsag til, at fristen ikke kunne holdes. Tabel 3: De særlige voldssager ved byretterne med en afgørelsestid på mere end 37 dage set i forhold til hovedaktører og andre årsager til forsinkelse Procent (1) Eneårsag Medvirk. Eneårsag Medvirk. Eneårsag Medvirk. Eneårsag Medvirk. Retten Anklagemynd Forsvarer Forkyndelse Udeblivelse Lovligt forfald Udsættelse Andre forhold 0,6 3 1,0 3 1, I alt Note: Det fremgår af tabellen for 2004 til 2007(1), i hvilket omfang den enkelte aktør/årsag procentvis er henholdsvis eneårsag og medvirkende årsag til forsinkelser. Tallene for andre forhold, der har været eneårsag eller medvirkende årsag til at forsinke sagerne, fremgår af tabel 3. I 1. halvår 2007 har der i væsentlig flere sager end i tidligere år kun været én årsag til at forsinke sagerne. Det er især det store antal sager, hvor retten er eneårsag til fristoverskridelsen, som er årsag til dette. Netop på grund af at retterne i nogle tilfælde har anført flere forhold, der medvirker til forsinkelsen, overstiger summen af de enkelte årsager eneårsager og medvirkende årsager 100 %. I 65 % af de sager (i 1. halvår 2007), hvor rettens forhold medvirker til at forsinke sagsbehandlingstiden, er årsagen, at det ikke er muligt at finde en ledig tid i rettens kalender inden for 30 dage. I de resterende sager skyldes forsinkelsen enten, at der ikke var ledige retssale (19 %) eller andre årsager (23 %) eller en kombination af disse grunde Særlig fokus på retternes forhold En nærmere analyse af tallene viser, at 29 % af de sager, hvor retten har været eneårsag til en forsinkelse, er blevet afgjort inden for 50 dage, dvs. inden for 14 dage efter fristens udløb. Overskridelserne for flertallet af de sager, der er forsinket som følge af rettens forhold, har således været betydelige.

8 8 Figur 3 viser retternes spredning af målopfyldelse og andel af overskredne sager. Hvert punkt repræsenterer en ret. Ud fra figuren synes der ikke at være nogen sammenhæng mellem målopfyldelse og rettens andel af fristoverskridelse. Som nævnt under pkt. 3.2 har retterne i 1. halvår af 2007 i alt registreret 776 særlige voldssager. Af disse er 380 sager blevet afgjort inden for 37 dage. I forhold til den samlede mængde af særlige voldssager har retterne i 23 % svarende til 180 sager været eneårsag eller medvirkende årsag til, at målsætningen om en sagsbehandlingstid på højst 37 dage ikke er blevet opfyldt. Af de 180 sager har retten i 139 sager svarende til 18 % af alle særlige voldssager været eneårsag til forsinkelsen. Til sammenligning afgjorde retterne i 1. halvår sager inden for 37 dage. I den periode var retterne i kun 9 % svarende til 79 sager ene- eller medvirkende årsag til, at en målsætning om 37 dage ikke blev opfyldt. Af disse 79 sager i 1. halvår 2006 var det dog kun i 37 sager svarende til 4 % af alle særlige voldssager i den periode hvor retten var eneårsag til forsinkelsen. Figur 3: Retterne spredning fordelt efter målopfyldelse og rettens andel af overskredne sager Rettens andel af fristoverskridelse Målopfyldelse Note: Den lodrette stiplede linje går ved 49 %, der er byretternes samlede målopfyldelse i 1. halvår Den vandrette stiplede linje går ved 45 %, som er den procentdel, hvor retterne under ét er ene- eller medvirkende årsag i de sager, der overskred 37-dages fristen. 3.4 Landsretterne For at få et fyldestgørende billede af domstolenes afgørelsestider i voldssager har landsretterne siden 1. januar 1997 indberettet afgørelsestiderne i ankesager om vold. Disse tal supplerer voldsundersøgelsen for byretterne. Tallene fremgår af tabel 4. Antallet af særlige voldssager behandlet ved landsretterne er steget i perioden, men kun ved Østre Landsret.

9 9 Tabel 4: Landsretternes afgørelsestider for særlige voldssager i perioden 2004 til 1. halvår af Procentdel af de særlige voldssager, der er afgjort inden for henholdsvis 2 måneder, 2-6 måneder og 6-12 måneder Antal Vestre Landsret Østre Landsret Procent (1) (1) Antal sager i alt Under 2 måneder i % 10,9 12,7 13,2 15,1 17,0 10,1 13,0 11,0 2-6 måneder i % 71,0 62,4 68,8 61,3 58,2 61,6 63,5 65, måneder i % 16,4 21,8 16,4 23,7 22,1 25,2 20,7 20,5 Mere end et år i % 1,6 3,0 1,6 0,0 2,7 3,1 2,8 3, Helt overordnet har antallet af særlige voldssager ved Vestre Landsret været nogenlunde stabilt i den behandlede periode, hvorimod Østre Landsret år for år har behandlet flere særlige voldssager. Vestre Landsret har procentuelt i 1. halvår 2007 behandlet flere sager inden for 2 måneder. Til gengæld er flere sager procentuelt blevet afgjort med en afgørelsestid mellem 6 og 12 måneder. I Østre Landsret er lidt færre sager procentuelt blevet behandlet under 2 måneder. Til gengæld er flere sager blevet afgjort i intervallet 2-6 måneder. Alle særlige voldssager behandlet ved Vestre Landsret i 1. halvår 2007 er afsluttet inden for 1 år. Figur 4: Procentdel af de særlige voldssager i perioden fra 2004 til 1. halvår 2007 afgjort inden for henholdsvis 0-6 måneder og 6-12 måneder ved henholdsvis Vestre Landsret og Østre Landsret 2007(1) - VL VL VL VL 2007(1) - ØL ØL ØL ØL 0 Op til 6 mdr mdr. Procent Bilag Bilag 1: Afgørelsestider ved byretterne i 1. halvår 2007 Bilag 2: Voldtægtssager 1. halvår 2007

10 Bilag 1: Afgørelsestider ved byretterne i 1. halvår 2007 Afgørelsestid for straffesager efter straffelovens , hvor der er idømt en ubetinget frihedsstraf, uden at der heri indgår andre lovovertrædelser af væsentlig betydning for strafudmålingen (særlige voldssager) Afgørelsestid: SÆRLIGE VOLDSSAGER Sager ANTAL SAGER AFGJORT INDENFOR Andel (%) afgjort i alt 0-29 dg dg dg dg. >180 dg. inden 37 dage ALLE BYRETTER ,0 Hjørring Aalborg Randers Århus Viborg Holstebro Herning Horsens Kolding Esbjerg Sønderborg Odense Svendborg Nykøbing Falster Næstved Holbæk Roskilde Hillerød Helsingør Lyngby Glostrup Frederiksberg København Bornholm

11 Bilag 2: Voldtægtssager 1. halvår 2007 Afgørelsestid m.v. SAGER I ALT SAMLET MÅLOPFYL- DELSE DOMSMANDSSAGER AFGJORT INDEN FOR MÅLOPFYL- AFGJORT INDEN FOR MÅLOPFYL- < 30 dg dg dg dg. >180 dg. DELSE < 30 dg dg dg dg. >180 dg. DELSE ALLE BYRETTER 31 54,8% ,6% ,0% Hjørring 1 1 Aalborg Århus Viborg Holstebro Horsens 1 1 Odense Svendborg Nykøbing Falster 1 1 Næstved Roskilde Helsingør 1 1 Lyngby 1 1 København 1 1 Note: Der er kun medtaget de byretter, hvor der rent faktisk har været afsluttet voldtægtssager i 1. halvår 2007 TILSTÅELSESSAGER

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 3 2.1

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Statistik for Danmarks Domstole 2013

Statistik for Danmarks Domstole 2013 Statistik for Danmarks Domstole 2013 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 2013 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

Statistik for 1. halvår 2010

Statistik for 1. halvår 2010 Statistik for 1. halvår 2010 1 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 1. halvår 2010 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

DOMSMAND OG NÆVNING. Om at være lægdommer

DOMSMAND OG NÆVNING. Om at være lægdommer DOMSMAND OG NÆVNING Om at være lægdommer 2 OM AT VÆRE LÆGDOMMER I Danmark kan du som borger blive udtaget som lægdommer. Det betyder, at du kan blive indkaldt til at medvirke i straffesager som enten domsmand

Læs mere

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 4 2.1

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft.

Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft. Nye mål for Danmarks Domstole Mål for domstolsreformen (sagsbehandlingstider, kvalitet og service mv.) Januar 2008 2 1. Indledning Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

VELKOMMEN SOM DOMSMAND OG NÆVNING. Vejledning for lægdommere

VELKOMMEN SOM DOMSMAND OG NÆVNING. Vejledning for lægdommere VELKOMMEN SOM DOMSMAND OG NÆVNING Vejledning for lægdommere VELKOMMEN SOM LÆGDOMMER Du er blevet udtaget som lægdommer. Det betyder, at du fra 1. januar 2016 kan blive indkaldt til at medvirke i straffesager

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Aftale med Ankestyrelsen

Aftale med Ankestyrelsen J.nr.: 850189 KMO/IHO Aftale med Ankestyrelsen om refusion af rejseudgifter Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61 15 www.kammeradvokaten.dk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden Januar 2014 BERETNING OM STRAFFESAGSKÆDEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-09 Den 29/04-2009 Handlingsplan for Vestre Landsret 2009 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Vejledning til domsmænd og nævninger

Vejledning til domsmænd og nævninger Vejledning til domsmænd og nævninger Juli 2007 Domstolsstyrelsen Trykt i 11.000 eksemplarer Design: Communikanten Tryk: VesterKopi Indhold Indledning... 5 Udtagelse til hvervet som lægdommer.... 6 Udtagelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-14-06 Den 19/02-07 Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

I - Byrettens organisation

I - Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Københavns Byret 2013 Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til 2018. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden

Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden Rigsrevisionens notat om beretning om straffesagskæden Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om straffesagskæden (beretning nr. 9/2013) 3. maj 2017 RN 1105/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 Signe Friis Christiansen August 2015 NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 I dette notat belyses udviklingen i ansøgere og optagne til sygeplejerskestudiet i perioden 2010-2015.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-08 Den 11/04-2008 Handlingsplan for Vestre Landsret 2008 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 Sag 13/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Martin Simonsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 27. april

Læs mere

Afrapportering Ungesamråd 2014

Afrapportering Ungesamråd 2014 Afrapportering Ungesamråd 2014 Om Ungesamrådet Ungesamrådet i Københavns Politikreds blev etableret i juni 2012 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og de fire

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Rejsedommerordning, forkyndelse, udeblivelsesdomme i straffesager samt lønindeholdelse for bøder, sagsomkostninger og konfiskerede beløb m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere