Røgvandet 2014 særnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røgvandet 2014 særnummer"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet 2014 særnummer

2 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. Tlf.: Fax: Giro: Kontortid torsdag fra Køkkenet: HAVNEKONTOR Pladsmand/havnekontor. Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. Tlf Kontortid: mandag- torsdag kl. 8:00 8:15 og kl. 15:45 16:00. Bestilling af søsætning og optagning i kontortiden. BESTYRELSE Kontortid torsdag kl Formand: Lasse Petersen, Sjølundsvej 41, 2650 Hvidovre / Næstformand: Bent Hornstrøm, Nørrealle 45A, 2600 Glostrup Kasserer: Per Nielsen, Lellinge Alle 33, 2650 Hvidovre Havneformand: Hans Henrik Andersen, Tavlekærsvej 47, 2650 Hvidovre Klubhusformand: Ronnie Andersen, Dryadevej 21, 2650 Hvidovre Sekretær: Keld Christensen, Strandhavevej 53, 2650 Hvidovre / Aktivitetsudvalg: Kim Madsen, Vigerslevvej 56B, 2500 Valby Bestyrelsesmedlem: Søren Overgaard, La Cours vej 20, 2000 Frederiksberg Bestyrelsesmedlem: Lene Bendix Nielsen, Strandvangsvej 15B, 2650 Hvidovre UDVALG Forretningsudvalg: formand, Lasse Petersen, Hans Henrik Andersen og Per Nielsen Klubhusudvalg: Ronnie Andersen, Havneudvalg: Hans Henrik Andersen Havnekontor: Hverdage, torsdag Seniorleder: Bjarne Clasen-Nyquist, Claus Petersens Alle 18C, 2650 Hvidovre / Jolleleder: Jørgen Lindhartsen, Humlebo 23, 2665 Vallensbæk Strand Ungdomsleder: Niels Jensen, Maribovej 30, 2500 Valby Kapsejladsleder: Torben Andrup, Hvidovre Strandvej Bladudvalg: Aktivitetsudvalg: Kim Madsen, Vigerslevvej 56B, 2500 Valby Sluseudvalg: Jørgen Andersen og Torben Mikkelsen Køkkenudvalg: Per Nielsen, Bent Hornstrøm, Hans Henrik Andersen og Ronnie Andersen Tryk: Eget tryk. Eftertryk forbudt uden tilladelse. 2

3 GENERALFORSAMLING Afholdes torsdag den 24. april 2014 kl i klubhuset. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning Indledning, Havneudvalget, Ungdomsafdelingen, Jolleafdelingen, Kapsejladsudvalget, Seniorskolen, Klubhusudvalget Aktivitetsudvalget og Røgvandet 3. Regnskab 4. Valg til bestyrelsen Efter tur afgår følgende: a. Formand Lasse Petersen b. Bestyrelsesmedlemmerne: Kim Madsen, Ronnie Andersen, Søren Overgaard, Lene Bendix c. Bestyrelsessuppleanter: Bjarne Clasen-Nyquist, Kurt Sejsbo d. Revisorer: Jan Hansen, Knud Lindemose e. Revisorsuppleant: Jesper Kaas 5. Indkomne forslag Skal være formanden i hænde senest d. 10. april Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og mod forlangende forevises Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til lovene: Ændringerne er skrevet i kursiv og med rødt. Ud over ændringer, er visse dele faldet ud. Se de følgende sider: 3

4 Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til lovene: Ændringerne er skrevet i kursiv og med rødt. Ud over ændringer, er visse dele faldet ud. 2. Stander og emblemer. Klubbens stander er hvid med en rød streg gennem standeren samt et anker i guld. Klubbens ærestegn, der består af standeren med et gyldent anker som baggrund, kan af bestyrelsen tildeles medlemmer, der på et eller andet område har gjort en særlig indsats for klubben. Klubbens hæderstegn, der består af standeren med en grøn laurbærkrans som baggrund, tildeles medlemmer der har opnået 25 års uafbrudt medlemskab af klubben og med en rød laurbærkrans ved 50 års uafbrudt medlemsskab Klubbens emblem og stander er lovbeskyttet, og det er derfor forbudt efter udmeldelse at bære emblemet eller føre klubbens stander. Bestyrelsen har pligt til at påtale overtrædelser heraf. 4. Medlemmer. Klubben optager personer som medlemmer efter følgende kriterier. Seniormedlemmer som er fyldt 18 år, som optimister piger og drenge mellem 8 og 15 år og ungdomsmedlemmer fra 16 til 24 år. Som børne- og ungdomsmedlemmer kan optages børn og unge mellem 0 og 18 år, der ikke kan henføres til kategorierne optimist eller ungdomsmedlem. I det år et medlem fylder 65 år, overgår vedkommende som pensionist medlem. Endvidere kan medlemmer indmelde ægtefælle/samlever eller en hermed ligestillet og herved opnå familiekontingent Et medlem kan efter 2 år som almindeligt medlem overgå til passivt medlemskab. Hvis et aktivt medlem overgår til passiv, stilles medlemmets anciennitet i bero. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet - som i øvrigt dyrtidsreguleres 1 gang om året, med virkning for det efterfølgende regnskabsår, der løber fra den 1. Januar til 31. December. Beregningen af dyrtidsreguleringen sker ved at anvende nettopristallet. Indmeldelse sker efter ansøgning. Bestyrelsen, kan opslå optagelsesblanketten i klubhuset. Såfremt ingen indsigelse finder sted i løbet af 14 dage, kan den pågældende optages. I indskud betaler familiemedlemmer, juniorer, optimister og børneog ungdomsmedlemmer intet, men øvrige medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat beløb. 5. Valg af bestyrelse m.fl. Bestyrelsen vælges ved den ordinære generalforsamling og består af formand, kasserer samt 7 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling de lige årstal, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige årstal. Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer som skal er fyldt 18 år. Kun personligt mødte kan vælges, dog kan genvalg finde sted ved fuldmagt. 4

5 Bestyrelsens navne og adresser skal fremgå af Røgvandet/hjemmesiden. 7. Klubbens administration og revision. Al administration sker i klubbens navn og for dennes regning, og bestyrelsen har under ansvar for generalforsamlingen pligt at varetage foreningens interesser og forvalte dens midler på forsvarlig måde. Klubbens midler indsættes i bank, sparekasse eller på postgirokonto og kan kun hæves mod underskrift af formand eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift, kræves underskrift af såvel formand som kasserer. Klubbens kontante beholdning må normalt ikke overstige det beløb, der er nødvendigt for normal drift. Kassereren er pligtig at forevise regnskab og kassebeholdning for bestyrelsen eller revisionen, så ofte det forlanges. På den ordinære generalforsamling forelægger kassereren regnskabet, forsynet med revisionens påtegning. Revisorerne, skal hvert år i marts/april måned, gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er ren regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Bestyrelsen har tillige til ansvar, at administrere kapitalen i Bamses Legat i overensstemmelse med det sæt vedtægter for legatet, som er gældende. Dette regnskab skal ligeledes revideres, og forsynes med revisionens påtegning. 9. Generalforsamlinger. Generalforsamlingen er højest myndighed i klubbens anliggender. Der afholdes generalforsamlinger hvert år i sidste halvdel af april måned. Indvarslingen sker skriftligt til medlemmerne med mindst 8 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, undtagen ved lovændringer, hvortil udkræves møde af mindst en femtedel af de stemmeberettigede medlemmer, af hvilke de to tredjedele af de tilstedeværende må have stemt for ændringen, eller simpel stemmeflertal på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Såfremt et forslag til ændring af klubbens love udsendes skriftlig samtidig med lovlig indvarslet generalforsamling, kan forslaget vedtages af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, såfremt mindst 2 / 3 stemmer herfor. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, og afholdes når bestyrelsen eller formanden beslutter det, eller når 35 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen. Generalforsamlingen beslutter, om der skal ske skriftlig afstemning. Referat af generalforsamlingen underskrives af formanden og dirigenten og har dermed fuld gyldighed. Kun medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret. Dog giver familiemedlemskab kun ret til en stemme. Alle andre kategorier af medlemmer, som er fyldt 16 år, har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret. 10. Forslag fra medlemmerne. Forslag, eller andre emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde senest den 1. april. 11. Kommunikation. 5

6 Kommunikationen til klubbens medlemmer, og mellem medlemmer, sker via medlemsbladet, Røgvandet, og klubbens hjemmeside, Både bladet og hjemmesiden redigeres af et bladudvalg, som vælger en ansvarshavende redaktør og en webmaster. Bladudvalget nedsættes af bestyrelsen. Bladet udsendes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Websiden opdateres ofte med seneste nyt fra klubben og udvalg. 15. Klubbens regnskab og restancer. Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Kontingent opkræves af kassereren i 1 rate, i februar og skal være betalt senest d. 1. marts samme år. Ved indmeldelse betales altid 1 års kontingent og indskud. Såfremt restance opstår, kan bestyrelsen opsige medlemskabet efter Én anbefalet rykkerskrivelse. Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde i anbefalet brev opsige medlemskabet til en af bestyrelsen fastsat dato, og det tidligere medlems grej skal mod betaling af enhver restance fjernes fra klubbens områder - inden opsigelsens ikrafttræden. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben. Genoptagelse kan kun ske ved ny indmeldelse og under forudsætning af, at vedkommende er restancefri, såvel overfor denne som andre klubber. 17. Kontingenter og afgifter. Medlemmer, der i forvejen har båd på pladsen, har yderliggere ret til at have en jolle eller pram gratis på pladsen, når den ikke overstiger 10 fod. Jollen skal anbringes over eller under fartøjet. Kontingenter dyrtidsreguleres en gang om året, med virkning for det efterfølgende regnskabsår, der løber fra 1. Januar til 31. December. Yderligere ændringer af kontingenter skal fastsættes på en generalforsamling. Alle bådejere er pligtige til at have deres fartøj ansvarsforsikret. Kommunal havneafgift opkræves af klubben, efter retningslinier fastsat af Hvidovre kommune. 18. Havnereglement. Ethvert medlem er pligtig til at kende det gældende havnereglement med tillæg.. Ændringer i tillæg til havnereglement skal godkendes af en generalforsamling. Bestyrelsen foreslår endvidere at Tillægget til havnereglement får følgende ordlyd: Tillæg til havereglement for Hvidovre Sejlklub Susets medlemmer 1. Enhver sejlbåd, på land, skal i vintersæsonen være afrigget Alle rundholter skal umiddelbart efter afrigning fjernes, eller ophænges i masteskuret og mærkes med såvel ejerens som bådens navn. Klargøring af af rundholter må ikke foregå i, eller langs masteskuret. Sallinghorn skal fjernes før ophængningen. Alternativt kan medlemmerne benytte mastehuset,i perioden 1/9 1/6, efter følgende retningslinier. De to øverste knægtrækker skal fortrinsvis anvendes ti master mellem 13 og 14,5 meter. 6

7 De 3 nederste knægtrækker anvendes til master på max. 13 meter. Det skal anføres, at den ene halvdel af nederste knægtrække er mærket klubbens både og kan ikke anvendes af andre. Masterne må kun anbringes i et lag. 2. Ethvert medlem der bruger klubbens grej, er ansvarlig for dette og har erstatningspligt i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst. 3. Hvis et medlem, der har fået tildelt et skab af klubben, sælger sit fartøj og ikke anskaffer et nyt, skal vedkommende senest et år efter salgsdagen, stille skabet til klubbens disposition. 4. Ved overtrædelse af nærværende tillæg til Havnereglement, kan lovenes 14 om eksklusion m.v. bringes i anvendelse. Fra Per Nielsen er der følgende forslag til generalforsamlingen: Der stilles hermed forslag til aflønning af kasser jobbet gældende fra maj 2015 Dette forslag skal ses i lyset af det øgede arbejdspres der er opstået i forbindelse med overtagelsen af administrationen af hele Hvidovre Lystbådehavn. Der bruges på nuværende tidspunkt min. 5 timer ugentligt, og dette timeantal er stigende. Så mange timer er ikke foreneligt med frivilligt arbejde og det må forudses at der kan opstå et problem med at besætte kasserer jobbet på frivillig basis, i forbindelse med den nuværende kasserers fratrædelse på generalforsamlingen Det foreslås at jobbet aflønnes med kr. 8000,- pr. måned uden hensyntagen til, hvor mange timer der skal bruges for at udfylde jobbet. Fra Steen Cassøe er der følgende forslag til generalforsamlingen: Hermed vil jeg foreslå, at klubben indkøber en symaskine, så de medlemmer der ønsker at reparere sine sejl, sprayhood og lignende, har mulighed for at gøre det. 6. Eventuelt Så hurtigt kan det gå. Med bare tre timers mellemrum. Foto: Henrik Andersen 7

8 Havneudvalget Søsætningsdage i 2014: April: Maj: LÆS DET NYE HAVNEREGLEMENT. Det ligger på hjemmesiden. Husk at få udleveret bøjepladsnr. og frihavnsmærke, og de skal sidde, så man se dem fra molen. Du kan kun bestille søsætning, hvis du har betalt plads-leje, og bukkene skal placeres, hvor pladsmanden anviser det, inden den 1. juni. Der kan kun bestilles tid til søsætning hos pladsmanden i kontortiden. Hvidovre Kommune har vedtaget, at der skal udfærdiges en kontrakt på bøjepladsen, og den skal underskrives her på kontoret i kontortiden, torsdage kl , eller også i pladsmandens kontortid. 8

9 Havneudvalget Du skal have bevis på at der er betalt pladsleje før søsætning. SKAL DU IKKE BRUGE DIN PLADS I 2014, SÅ KOM HURTIG IND PÅ KONTORET, SÅ PRØVER VI AT LEJE DEN UD. HVIS DU BLIVER PÅ LAND, SKAL DU BETALE FOR PLADSEN, OG DET KOSTER DET SAMME SOM I VANDET. DET VIL SIGE, BLIVER DU PÅ LAND UDEN AT FREM- LEJE DIN PLADS UD, KOSTER DET DOBBELT. SÅ KIG IND, HVIS DU IKKE SKAL I VANDET. Ja det er rigtigt, at mastekranen er blevet låst, for det er Sejleklubben Suset s mastekran, og det er kun Sejlklubben Suset s medlemmer der betaler. Alt det er ikke billigt, da den skal vedligeholdes og godkendes hvert år. Nøglen må på det bestemteste ikke lånes ud. Slæbestedet med bom er kommunens ejendom, og alle der vil benytte det, skal betale for det. Man skal købe en nøgle hos Mogens i kontortiden kl. 8 til kl og kl til kl. 16 Alt dette kommer sig af, at nogle har klaget over, at man skulle være medlem af en klub her på havnen for at få en bøjeplads. Det vil ikke ændre stort i omkostningerne for den enkelte, men nu har de fået ret. 9

10 Havneudvalget Vi har lukket vandhanerne uden for klubhuset, da Suset medlemmer ikke skal betale for det vand, der bruges til at vaske bådene. Vand koster mange penge, og det er en Havnen udgift, d.v.s. det er dem, der har en bøjeplads, der betaler. Men du kan hente en spand vand ved grovvasken omme bag ved; dette er dog kun for Suset s medlemmer. Det skal også lige siges, at man ikke renser/vasker pensler o.l. i håndvaskene inde på toilettet og bag ved klubhuset. Vi har fået lavet et medlemskort, i DK kort format som vil blive udleveret på kontoret. Den første tirsdag i april måned kunne Puklehvalerne ikke længere vente på at der blev etableret en strand ved Suset i Hvidovre. Så først tømte de havnen og derefter lavede de en dejlig strandpark ved sydmolen. Der var ikke mange der opdagede det, kun mågerne 10

11 Havneudvalget brugte den, så de fjernede den igen, men det var dejligt så længe det varede. Måske kommer der snart en rigtig strandpark Foto: Henrik Andersen Årets arrangementer: Generalforsamling torsdag d kl. 19:30 Standerhejsning lørdag d kl. 16:00 Pinsetur fra d. 5-6 til d.9-6 Stander nedtagning lørdag d kl. 16:00 Afrigger tur lørdag d (heldags) Julepynt torsdag d kl. 19:30 Juletræ børn lørdag d kl. 14:00 Julefrokost medlemmer fredag kl. 18:00 Nytårskur torsdag d. 1-1 kl. 12:00 11

12 Returadresse: Hvidovre Sejlklub Suset Hvidovre Strandvej Hvidovre Den dag vandet løb ud af havnen! Natten mellem fredag d. 14. marts og lørdag d. 15. marts kom en moderat og kortvarig storm forbi. Drogden meldte kl. 5 morgen 24 m/sek. dvs. næsten storm. Dagen derpå, havde vinden stuvet al vandet i Køge Bugt op nede ved den nordtyske kyst. Som det ses på billedet, kan vandstandsbrættet ikke nå ned til vandoverfladen, hvilket betyder, at vi mangler 1,40 m i havnen! Ude i midten af havnen er der kun 40 cm vand! Jeg ved ikke hvad kommunen har tænkt sig at gøre ved det, men jeg vil foreslå, at bøjeplads prisen justeres efter den til enhver tid værende vandstand således, at der er et loft over ved f.eks. -50 cm. SO

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere