MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 KOLDINGS LOKALE DEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 KOLDINGS LOKALE DEL"

Transkript

1 MARTS 2013 KOLDING KOMMUNE MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 KOLDINGS LOKALE DEL

2

3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FA WWW cowi.dk MARTS 2013 KOLDING KOMMUNE MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 KOLDINGS LOKALE DEL PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 13. marts 2013 UDARBEJDET LOJO KONTROLLERET LLKR GODKENDT LOJO

4

5 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 5 INDHOLD 1 Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer af Forslag til Kommuneplan Planscoping Screeningsafgørelse Konklusion Høring af berørte myndigheder 11 2 Kommuneplanens mål og indhold 13 3 Miljøscreening 15 4 Referencer 21 Bilag 1: Plan-scoping af Kommuneplan Bilag 2: Vurdering af rammeændringer 28

6

7 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 7 1 Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer af Forslag til Kommuneplan 2013 Lov om miljøvurdering stiller krav om, at ændringer i eksisterende planer, der har væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes. Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan Koldings lokale del omfatter de ændringer der er foretaget i hovedstruktur, retningslinjer og rammedelen i forhold til den gældende Kommuneplan 2009, og som ikke er indeholdt i miljøvurderingen af Forslag til fælles Kommuneplan Trekantområdet. Indledningsvis undersøges det, om planforslaget er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og om planforslaget vil kunne medføre en væsentlig af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Er én af disse to betingelser opfyldt skal der gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. Er disse to betingelser ikke opfyldt, vurderes det gennem en screening af miljøparametre, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal vurderingen kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og gængse metoder, og til planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet. 1.1 Planscoping Kommuneplan 2013 er en delvis revision i forhold til den gældende kommuneplan. Revisionen er besluttet med Planstrategi 2011, med forventning om, at revisionen primært ville omfatte en ajourføring af den gældende plan. En screening har vist, at der er foretaget følgende ændringer i plangrundlaget: Hovedstruktur og redegørelse er opdateret ift. aktuelle og nye data, samt fokusområder i Planstrategien og er tilpasset statslige og regionale planer samt ændret lovgivning, herunder er der redegjort for byudvikling i OSD områder, som foreskrevet i den statslige vandplan.

8 8 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Der er tilføjet ny lokal retningslinje for bevaringsværdige bygninger. Retningslinjer for vindmøller og skovrejsning udgår af planen og er fremadrettet en del af den fælles kommuneplan for Trekantområdet. Herudover er der alene foretaget journalistisk redigering af retningslinjer, jf. bilag 1. Der er tilføjet nye generelle rammebestemmelser vedrørende, Klima og bæredygtighed, Master og sendeudstyr, samt Parkering, og der er foretaget mindre journalistiske/formuleringsmæssige justeringer af enkelte andre, ligesom der er foretaget en teknisk tilretning for anvendelseskategorier jf. bilag 1. Endvidere er der foretaget konsekvensrettelser med indarbejdelse af vedtagne tillæg til Kommuneplan 2009 i rammerne. Derudover foretages enkelte mindre ændringer af konkrete rammebestemmelser for 4 eksisterende rammeområder og to nye områder inddrages i kommuneplanen, jf. bilag 2. Ændringer i kommuneplanen er således primært af redaktionel karakter. 1.2 Screeningsafgørelse På baggrund af planscopingen er der foretaget en screeningsafgørelse i henhold til Miljøvurderingsloven. Er planen omfattet af MVL? Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser? [MVL 1.3, nr. 1] Screeningsafgørelse i henhold til MVL 3 Nej Ja Planen er omfattet af loven Miljøvurdering [udarbejdes hvis kryds her] Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt? [MVL 3.1, nr. 2] Nej Ja Omfatter planen projekter på lovens bilag 3/4? [MVL 3,1, nr. 1 og 3] Ja Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag? [MVL 3,2] Ja Nej Nej Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet? jf. screeningsskema [MVL 3,1, nr. 3 og 3,2] Nej Ja

9 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 9 Der er gennemført en screening af planens efter kriterierne i lovens bilag 2. Screeningen fremgår kapitel 2 nedenfor. Screeningen omfatter både positive og negative effekter af forslaget til Kommuneplan Farverne der er anvendt i skemaerne er udelukkende et udtryk for et væsentlighedskriterium for miljøen, og farven indikerer således ikke om en er positiv/negativ. 1.3 Konklusion Miljøscreening af forslag til Kommuneplan Koldings lokale del i forhold til det gældende plangrundlag viser, at der ikke er behov for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne og -erne. Jævnfør screeningen vurderes det, at planforslaget ikke har væsentlig af de miljøparametre som indgår i screeningen. Screeningen af planen viser ikke væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er ikke emner, der bør undersøges nærmere. De overordnede resultater af screeningen er sammenfattet nedenfor. Sammenfatning Planens betydning for: Ingen Mindre Væsentlig Bemærkninger Klima Der er fastsat ny bestemmelse for tiltag der kan implementeres i lokalplanlægningen og vil kunne få positiv betydning for klimatilpasning og oversvømmelsesrisiko. Ressourcer Ændret anvendelse af eksisterende byområder reducerer behovet for inddragelse af nye arealer til byformål. Rammeudlæg til golfbane omfatter et relativt stort område i landzonen. Arealudpegningen er foretaget i eksisterende retningslinje og området vil øge offentlighedens adgang til de rekreative værdier. Vand Der foretages ikke arealudlæg eller anvendelsesændringer ift. det gældende plangrundlag, der påvirker OSD/NFI områder negativt. Jord Der planlægges ikke for aktiviteter med forureningsrisiko. Luft Ikke relevant. I forbindelse med udviklingsprojekter vil der ske oprensning af jordforurening. Støj og vibrationer Der planlægges ikke for nye støjende funktioner eller aktiviteter. Der kan ske mindre stigninger i trafikrelateret støj som følge af byomdannelse og nye byudviklingsprojekter. Det forudsættes, at gældende grænseværdier for støj og vibrationer overholdes i den efterfølgende detaljerede planlægning. Trafik Ændrede anvendelsesmuligheder vil kun i meget begrænset omfang medføre trafikvækst som følge af nye og ændrede byggemuligheder. Etablering af ny golfbane på Drejens vil i mindre omfang øge belastningen på det lokale vejnet.

10 10 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Natur Sikring af eksisterende grønne områder i byområder vil kunne have en positiv på flora og fauna. I området til ny golfbane er det flere naturværdier. Det forudsættes (som udgangspunkt), at det gældende beskyttelsesniveau for naturværdier respekteres i den efterfølgende detaljerede planlægning. Landskab Omdannelse af byområder og opførelse af ny bebyggelse vil medføre en af byrum og bylandskab, samt kystlandskabet. Ved etablering af ny bebyggelse i den kystnære del af byzonen skal der redegøres for den visuelle i den detaljerede planlægning. I eksisterende retningslinje for etablering af golfbane på Drejens er der fastsat at dette skal ske under hensyntagen til de landskabelige interesser. Kulturarv Bevaringsværdige bygninger er i vid udstrækning beskyttet af planens bestemmelser. Ved omdannelse og nye projekter vil der være mulighed for at opnå et samlet kvalitetsløft for de udpegede værdier. Befolkning og samfund Etablering af golfbane på Drejens inddrager et relativt stort landbrugsareal til anden anvendelse og i retningslinjen er det fastsat at der skal ske en vurdering af de jordbrugsmæssige interesser. Området vil øge de rekreative muligheder i de nærliggende byområder En golfbane der både henvender sig til lokale og tilrejsende vil være et aktiv for den lokale turismeudvikling. Samlet vurderes det, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. I screeningsafgørelsen er der endvidere lagt vægt på planens karakteristika og overordnede karakter, samt: at planen ikke påvirker et Natura 2000 områder at planen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning (Landsplanlægningen, den Regionale udviklingsplan og Planstrategien) Kommuneplanen fastlægger på overordnet niveau mål, retningslinjer og rammer for bl.a. den fysiske udvikling i kommunen. Derfor skal kommuneplanforslag også vurderes på dette overordnede niveau. Dette medfører, at vurderingen således koncentrerer sig om generelle vurderinger af forhold, der kan have en indvirkning på miljøet, og hvilke afværge foranstaltninger, det bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægning af eksempelvis infrastruktur eller byudvikling.

11 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Høring af berørte myndigheder Der foretages høring af screeningsresultat med beslutning om at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens 4 stk. 3. Følgende berørte myndigheder er hørt: Naturstyrelsen Kulturstyrelsen Haderslev Stift Kolding Museum

12 12 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL

13 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 13 2 Kommuneplanens mål og indhold Med Planstrategi 2011 blev det fastlagt, at den kommende kommuneplan skal være en delvis revision af den gældende Kommuneplan Revisionen vil bestå i en opdatering af Kommuneplan 2009 i forhold til strategiens fokusområder; Bosætning, Grøn vækst og erhvervsudvikling, Turisme og friluftsliv, samt indarbejdelse af Forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringerne. Kommuneplan 2009 bestod overordnet af tre dele: Forudsætninger og redegørelse med bymønster og arealrummelighed (Supplerende) Hovedstruktur med mål og lokale retningslinjer Rammer for lokalplanlægningen (14 planlægningsdistrikter) Revision af Kommuneplanen kommer primært til udtryk i redegørelsen og hovedstrukturen, hvor mål og beskrivelse for fokusområderne indarbejdes og tydeligt afspejles - også ift. de eksisterende byudviklingsområder, samt tilføjelse af ny retningslinje for bevaringsværdige bygninger. Rammerne for lokalplanlægningen konsekvensrettes, så strategien omsættes til fysisk planlægning, mens nye arealudlæg primært foretages i forbindelse med den fælles Kommuneplan for Trekantområdet. Desuden justeres kommuneplanen således, at den er i overensstemmelse med nye og ændrede bestemmelser i Planloven, de statslige udmeldinger og direktiver, samt den Regionale udviklingsplan. Retningslinjerne 40 og 41 i de statslige vandplaner, samt Statens udmelding herom fastlægger anvisning ift. grundvandbeskyttelse og byudvikling. Det vurderes, at der er behov for at tage højde for retningslinjerne, selvom Natur og Miljøklagenævnet underkendte vedtagelsen af Vandplanerne d. 4. december Vandplanerne vil formentlig være gældende igen inden for en overskuelig tid.

14 14 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL

15 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 15 Klima Planens betydning for: 3 Miljøscreening Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under 1, stk. 2 og er en opsamling fra bilag. Hvis ét af temaerne viser en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal kommuneplanen miljøvurderes og hvor væsentlighed skal ses i forhold til planens samlede karakter og omfang (sgrad). Ingen Mindre Væsentlig Bemærkninger Energiforbrug Der er ikke ændret på krav om lavenergi, der er alene slettet en henvisning til "energiklasse 1". CO 2 udledning Jf. ovenfor. Tilpasningsbehov Ny bestemmelse for klima og bæredygtig er tilføjet, som forarbejde til klimatilpasningsplanen og som supplement til retningslinjer i den fælles kommuneplan for Trekantområdet. Ressourcer Planens betydning for: Ingen Mindre Væsentlig Beskrivelsen af, hvilke tiltag, der skal overvejes i forbindelse med sikring af klimatilpasning vurderes at få betydning for håndtering af regnvandshåndtering og oversvømmelsesrisiko i nye byområder. Bemærkninger Råstoffer Ikke relevant. Vandforbrug Ikke relevant. Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mv. Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug) Ikke relevant. Der foretages ikke nye arealudlæg til byudvikling, hvilket primært er muliggjort af ændret anvendelse for eksisterende rammeområder. Udnyttelsen af ledigblevne arealer i den eksisterende by til fornyet anvendelse frem for at inddrage bar mark til byudvikling er en ressourcemæssig fordel, da det reducerer behovet for at inddrage nye arealer til byformål. Der tilføjes to nye rammeområder, dels et mindre og allerede udbygget område i Grønninghoved, der ved en fejl var udgået ved sidste revision, dels et område til fritidsformål (golfbane) på Drejens halvøen,

16 16 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Vand Planens betydning for: Ingen Mindre Væsentlig der var medtaget i kommuneplan 2010 som retningslinjeudpegning og som med rammeudlæg fastholdes i landzone. Bemærkninger Udledning af spildevand Ikke relevant. Overfladevand (evt. af hav, vandløb og vådområder) Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning Jord Ikke relevant. Der foretages ikke arealudlæg eller anvendelsesændringer der påvirker OSD/NFI områder negativt. Et eksisterende byområde tilbageføres til fritidsformål, svarende til den nuværende anvendelse til grønt område uden byggemuligheder. Endvidere er en mindre del af arealudlæg til golfbane beliggende i OSD. Eksisterende jordforurening Det forudsættes at der ved realisering af konkrete projekter og tiltag skal der ske en nærmere vurdering af, hvorvidt kortlagte forurenede områder berøres og hvordan forurenet jord skal håndteres i det konkrete tilfælde. Risiko for forurening Ikke relevant. Luft Planens betydning for: Luftforurening, herunder støv og lugt Ingen Mindre Væsentlig Flytning af forurenet jord og jord fra de områdeklassificerede arealer skal godkendes af Kolding Kommune. Bemærkninger Ikke relevant. Emissioner (partikler mv.) Ikke relevant. Diffuse kilder Ikke relevant. Støj og vibrationer Planens betydning for: Ingen Mindre Væsentlig Bemærkninger Støj fra omgivelser Der er fastsat grænseværdier (jf. Miljøstyrelsens vejledninger) for arealer der ændres til støjfølsom anvendelse. To områder med ændret anvendelse kan være belastet af jernbanestøj. Det forudsættes, at der ved realisering af konkrete projekter foretages vurdering af behovet for implementering af støjdæmpende foranstaltninger. Støj på omgivelser Der planlægges ikke for nye støjende funktioner eller aktiviteter. Vibrationer / komfort Ikke relevant. Mertrafik som følge af nye funktioner og/eller øget bebyggelsestæthed i byudviklingsområder vurderes ikke generelt at ville bidrage til øget støjniveau i et omfang der vil være hørbart (dvs. en stigning på 3 db - som grundregel svarende til en trafikstigning på 25 %).

17 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 17 Trafik Planens betydning for: Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed) Trafikale konsekvenser på omgivelserne Ingen Mindre Væsentlig Bemærkninger Trafiksikkerhed Ikke relevant. Kollektiv transport Ikke relevant. Natur Planens betydning for: Ingen Mindre Væsentlig Det vurderes, at ændrede anvendelsesmuligheder kun i meget begrænset omfang vil medføre trafikvækst som følge af nye og ændrede byggemuligheder. Ved realisering af konkrete projekter vil der primært være behov for vurdering af tilgængeligheden til projektområdet og herunder belastning af eksisterende og eventuelt nye vejkryds, samt lokalveje. De planlagte tiltag vurderes ikke at medføre mertrafik, der vil få en mærkbar effekt på belastning af den overordnede vejstruktur. Bemærkninger Natura 2000 områder Ikke relevant. Truede arter (Bilag IV-arter) Ikke relevant. 3-arealer (beskyttede naturtyper) Områder med ændret bymæssig anvendelse er i to tilfælde beliggende ved beskyttede naturtyper. Der vurderes ikke umiddelbart at være anvendelseskonflikter. Skovarealer Ikke relevant. Inden for område, der udlægges til golfbane, findes flere beskyttede naturtyper. I forudsætningsmateriale og redegørelsen er det forudsat at der ikke sker indgreb i beskyttede naturområder. Det forudsættes, at det gældende beskyttelsesniveau for naturværdier respekteres i den efterfølgende detaljerede planlægning. Flora og fauna Fastholdelse af arealer i eksisterende boligområder til fritidsformål i form af grønne områder vil bevare deres varierende og levende struktur og er overvejende positivt for biodiversiteten. Spredningskorridorer Ikke relevant. Lavbundsarealer En mindre del af område til golfbane er udpeget som lavbundsområde. I gældende retningslinje er det forudsat, at der inden for det potentielle vådområde ikke etableres faste anlæg, som kan forhindre at det det naturlige vandstandsniveau genskabes. Landskab Planens betydning for: Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger) Bygge- og beskyttelseslinjer NBL (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinje) Ingen Mindre Væsentlig Bemærkninger Ikke relevant. Nyt rammeområde på Drejens er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Der må ikke foretages tilstandsændring af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinien. I gældende retningslinje er det forudsat, at der ikke placeres bygninger eller anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen.

18 18 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur Bynær natur og rekreative områder Geologisk værdifulde områder Ikke relevant. To områder med ændret bymæssig anvendelse og arealudlæg til golfbane er delvist beliggende inden for åbeskyttelseslinje. Med fastholdelse af nuværende regulerende bestemmelser i de to rammeområder og i retningslinje for golfbane på Drejens vurderes der ikke at det gældende beskyttelsesniveau for naturværdier respekteres. To områder med ændret anvendelse er delvist beliggende inden for kirkebyggelinje. Områdernes anvendelse ændres til fritidsformål i form af hhv. grønt område og golfbane. To områder er delvist omfattet af skovbyggelinje. Områdernes anvendelse ændres til fritidsformål i form af hhv. grønt område og golfbane. Område til golfbane ligger i område udpeget som værdifuldt landskab. I retningslinje udpegning er det forudsat, at landskabshensyn varetages gennem anvendelse af landskabskaraktermetoden i detailplanlægningen. Der planlægges ikke for nye naturområder eller nye større rekreative områder. I områder som udskilles til grønne områder fra boligområder, sikres de rekreative værdier. Dette ændrer ikke den nuværende faktiske anvendelse. Kystnærhedszonen Fire områder, hvor anvendelsen ændres, er beliggende i den kystnære del af byzonen og afhængigt af højde og volumen på ny bebyggelse, vil der ske en visuel af kystlandskabet. Det forudsættes, at der i den efterfølgende detaljerede planlægning, redegøres for de visuelle er. Visuel i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv.) Kulturarv og kulturmiljøer Planens betydning for: Ingen Mindre Væsentlig Arealudlæg til golfbane er beliggende i kystnærhedszonen. Krav til planlægningsmæssig begrundelse for denne placering og forholdet til den overordnede turisme strategi vurderes at være forankret i redegørelse og behandling af regionplantillæg i Det forudsættes at placering af eventuelle bygninger og øget kultivering af landskabet begrundes og visualiseres i den efterfølgende detaljerede planlægning. Der gives mulighed ikke mulighed for mere intensiv udnyttelse af eksisterende byområder i forbindelse med ændret anvendelse. Omvendt fastlægges det at der i områder, som udskilles til grønne områder fra boligområder, at der her ikke kan etableres bebyggelse. Der vurderes at der vil være en mindre af byrum og bylandskab. Bemærkninger Beskyttede diger Beskyttet i område til golfbane skal sikres mod tilstandsændringer. Fredede og bevaringsværdige bygninger Fastlæggelse af konkrete bevaringsværdier i retningslinje og rammebestemmelse vurderes at kunne få en positiv betydning for

19 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 19 Værdifulde kulturmiljøer /-områder Ikke relevant. sikring den arkitektoniske arv ift. nedrivning, ombygning og andre ændringer af bygninger. Kirkeindsigtsområder Et område er delvist beliggende inden for kirkeomgivelser. Områdets anvendelse ændres til grønt område (fritidsformål), svarende til den faktiske anvendelse. Fortidsminder Der findes registrerede fortidsminder i to områder med ændret anvendelse. Områdernes anvendelse ændres til grønt område (fritidsformål), svarende til den faktiske anvendelse. Registrerede fortidsminder i område til golfbane kan inkorporeres i anlæggets udformning og disponering. Arkæologiske kulturminder Det kan ikke udelukkes, at der findes arkæologiske kulturminder i byudviklingsområder. Kolding Museum skal høres med henblik at afdække dette i forbindelse med detailplanlægningen og projekteringen. Befolkning og samfund Planens betydning for: Ingen Mindre Væsentlig Bemærkninger Erhvervsliv, herunder detailhandel Der gives nye muligheder for etablering af bebyggelse til erhverv og boliger, men ikke i et omfang der vil kunne påvirke opland, omsætning, branchestrukturer mv. Der foretages ikke ændringer af de eksisterende detailhandelsrammer. Materielle goder (offentlige servicefunktioner) og værdier Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser) Svage grupper/handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger) Sociale forhold Ikke relevant. Etablering af golfbane på Drejens inddrager et relativt stort landbrugsareal til anden anvendelse og i retningslinjen er det fastsat at der skal ske en vurdering af de jordbrugsmæssige interesser. Området vil øge de rekreative muligheder i de nærliggende byområder og generelt øge offentlighedens adgang til området og Eltang Vig En golfbane der både henvender sig til lokale og tilrejsende vil være et aktiv for den lokale turismeudvikling og er forankret i den overordnede turisme strategi. Planen indeholder ikke tiltag der medfører væsentligt ændringer for adgangen til materielle goder. Implementering af klimasikring i lokalplaner kan få betydning for sikring af bygningsværdier og lignende, værdikortlægningen er endnu ikke gennemført. Implementering af klimasikring i lokalplaner kan medføre et øget omfang af grønne områder i nye byområder og dermed øge de rekreative værdier i byen. Etablering af golfbane på Drejens og forbedring af offentlighedens adgang til området vil give et løft for de rekreative muligheder i de nærliggende byområder. Ikke relevant. (Kommuneplanen er ikke ændret på dette punkt - i lokalplanlægningen gennemføres løbende tiltag der øger tilgængeligheden lokalt)

20 20 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Utryghed/kriminalitet Ikke relevant. Sikkerhed (gift, brandog eksplosionsfare) Ikke relevant. Vindforhold / turbulens Ikke relevant. Skyggevirkninger/refleksion Ikke relevant.

21 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 21 4 Referencer Naturstyrelsen: Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Miljøministeriet Naturstyrelsen: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. Miljøministeriet Planstrategi 2011for Trekantområdet og Kolding Kommune. Kolding Kommuneplan Udkast til fælles kommuneplan for Trekantområdet Miljøportalen ( Miljøstyrelsen - Støj-Danmarkskortet (

22 22 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL

23 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 23 Bilag 1: Plan-scoping af Kommuneplan 2013 Vurdering af kommuneplanens ændringer, er foretaget i forhold til det gældende plangrundlag i Kommuneplan Ny bestemmelse er vist i kursiv tekst. Indikationer af den sandsynlige s art vises kortfattet med trafiklys: * Miljø, sammenfattet: Rød: Gul: Grøn: Væsentlig Påvirkning, afhængigt af udførelse Ingen væsentlig Med forslag til Kommuneplan 2013 for Kolding er der foretaget følgende justeringer af supplerende retningslinjer og generelle rammebestemmelser: Ny retningslinje for - Bevaringsværdige bygninger Ændret bestemmelse for - Bevaringsværdige bygninger Ny bestemmelse for - Klima og bæredygtighed Ny bestemmelse for - Master og sendeudstyr Ændret bestemmelse for - Opholdsarealer Ændret bestemmelse for - Miljøklasser Ny bestemmelse for - Parkering Ændret bestemmelse for - Anvendelseskategorien boligområder Ændret bestemmelse for - Anvendelseskategorien blandet bolig- og erhverv Ændret bestemmelse for - Anvendelseskategorien erhvervsområder Ændret bestemmelse for - Anvendelseskategorien fritidsområder Screening af de justerede retningslinjer og bestemmelser kan ses neden for.

24 24 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Retningslinje for Bevaringsværdige bygninger Bygninger der i henhold til kommuneatlasset for gl. Kolding Kommune er registreret med en bevaringsværdi på 1, 2, 3 eller 4 efter SAVE metoden udpeges som bevaringsværdige. Plan-scoping Ny retningslinje med udpegning af bevaringsværdige bygninger - iht. Bygningsfredningsloven er en bygning bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan. Med udpegningen er der sket en konkretisering af bevaringsværdier. Der er i alt udpeget bygninger med bevaringsværdi 1-4. Vurderes at få betydning for nedrivning, istandsættelse eller om- og tilbygning af de bevaringsværdige bygninger. Miljø-screening Retningslinjen fastlægger konkrete bevaringsværdier og vil kunne få positiv betydning for den arkitektoniske arv. Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafik Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund Generel ramme - Bevaringsværdig bebyggelse Bygninger med bevaringsværdi 1, 2, 3 og 4 ifølge SAVE-registreringen i de aktuelle kommuneatlas og i registreringsdatabasen over fredede og bevaringsværdige bygninger hos kulturstyrelsen er registreret som bevaringsværdige og må ikke nedrives, uden en konkret vurdering og en tilladelse fra Byrådet. Plan-scoping Justering af rammebestemmelse, idet der henvises til liste fra Kulturstyrelsens registreringsdatabase over fredede og bevaringsværdige bygninger. Tidligere henvistes der til kommuneatlasser fra Kolding Kommune og Christiansfeld Kommune. Listen trækkes på bestemt tidspunkt, således at det fremgår præcist hvilke bygninger, der medtages. Ændret bestemmelse for hensyn til bevaringsværdier i lokalplanlægningen og projektudviklingen. Miljø-screening Rammebestemmelsen fastlægger at bevaringsværdier skal sikres og vil kunne få positiv betydning for den kulturhistoriske og arkitektoniske arv. Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafik Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund Bestemmelsen kan få betydning for eksisterende byområder. Vurderes at få betydning for de registrerede kulturhistoriske og bygningsmæssige bevaringsværdier.

25 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 25 Generel ramme - Klima og bæredygtighed Ved udarbejdelse af nye lokalplaner skal det vurderes, hvordan der kan indarbejdes bestemmelser som sikrer en bæredygtighed og klimatilpasning. Der skal arbejdes med muligheder for at håndtere, forsinke eller tilbageholde overfladevand på egen grund med f.eks. forsinkelsesbassiner, nedsivning og fordampning med eksempelvis regnbede, permeabel belægning, grønne områder, tage med vegetation (grønne tage), fastsætte minimums sokkelkoter mv. Plan-scoping Ny bestemmelse, som beskriver hvilke tiltag der skal overvejes i forbindelse med sikring af klimatilpasning. Bestemmelsen kan få betydning for nye byområder. Miljø-screening Rammebestemmelsen udpeger tiltag der kan implementeres i lokalplanlægningen og vil kunne få positiv betydning for klimatilpasning. Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafik Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund Vurderes at få betydning for håndtering af regnvandshåndtering og oversvømmelsesrisiko. Kan endvidere få betydning for sikring af bygningsværdier og lignende, samt omfanget af grønne områder i nye byområder. Generel ramme - Master og sendeudstyr Der skal i forbindelse med lokalplanlægning tages stilling til, hvorvidt der kan opstilles nye antenner og master i det konkrete område. Antenner og master placeres med udgangspunkt i de visuelle hensyn og de tekniske hensyn for at give bedst mulig dækning. Plan-scoping Ny bestemmelse om at der i lokalplanlægning skal tages højde for placering af antenner og master på baggrund af en nærmere vurdering. Bestemmelsen kan få betydning for både eksisterende og nye byområder. Vurderes at få begrænset betydning for byrum og landskab, da antenner og master skal tilpasses og vurderes i forhold til byens og landskabets skala og omgivelser samt områdets kulturhistoriske værdier og naturen og sammenholdes med antenners dækningsgrad. Miljø-screening Rammebestemmelsen fastlægger at nye master og antenner skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til bymæssig bebyggelse og at der kun kan opstilles nye master, hvis det ikke er muligt at anvende eksisterende master, høje konstruktioner eller bygninger. Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafik Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund

26 26 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Generel ramme - Opholdsarealer Der kan for den del af bymidteafgræsningen, som er placeret mellem Odensevej, Brovejen og Kløvervej maksimalt etableres m² bruttoetageareal til øvrige udvalgsvaregrupper og m² bruttoetageareal til dagligvarebutikker. Plan-scoping Justering af rammebestemmelse, med tilføjelse af, at det efter en konkret vurdering, bl.a. i ældre udbyggede byområder, kan tillades at reducere omfanget af opholdsarealerne. Det er dog en forudsætning, at kvaliteten af arealerne og placeringen er hensigtsmæssig - eller at der er adgang til opholdsarealer i umiddelbar nærhed Bestemmelsen har alene betydning for eksisterende byområder og er baseret på en specifik vurdering. Miljø-screening Rammebestemmelsen fastlægger at omfanget af opholdsarealer kan reduceres i ældre udbyggede byområder. Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafik Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund Vurderes at få begrænset betydning for byområdernes disponering og indretning. Det er en forudsætning, at kvaliteten af arealerne og placeringen er hensigtsmæssig - eller at der er adgang til opholdsarealer i umiddelbar nærhed. Generel ramme - Parkering Ved opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning skal der etableres parkering på egen grund eller del af fællesarealer enten på terræn, under terræn eller i konstruktion som f.eks. parkeringshus. Parkeringspladser skal udlægges i henhold til parkeringsnorm. Parkeringsbehovet skal vurderes konkret i forbindelse med lokalplanlægning, f.eks. skal behovet for kunde- og gæsteparkering vurderes konkret i forhold til anvendelse og placering. Plan-scoping Ny bestemmelse med krav om etablering af parkering i henhold til angivet norm. Norm er fastsat mht. funktioner og anvendelse. Miljø-screening Rammebestemmelsen viderefører næsten uændret krav fra det kommunale parkeringsregulativ. Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafik Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund Bestemmelsen kan få betydning for både eksisterende og nye byområder. Vurderes at få begrænset betydning for byområdernes disponering og indretning. Gældende parkeringsnorm er fastholdt næsten uændret. Krav til dagligvarebutikker er reduceret fra 6 til 4 pladser per 100 m 2, svarende til nuværende praksis.

27 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 27 Generel ramme - Miljøklasser Der indsættes tabel med beskrivelse af virksomhedstyper vejledende afstandskrav. Plan-scoping Eksisterende bestemmelse udbygges med angivelse af skema fra Håndbog for Miljø og Planlægning. Bestemmelsen kan få betydning for både eksisterende og nye byområder. Vurderes at få begrænset betydning for byområdernes disponering og indretning. Miljø-screening Der er alene tale om en journalistisk tilretning af bestemmelsen. Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafik Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund Generelle rammer for anvendelseskategorierne For Boligområder er kategorien Blandet boligbebyggelse tilføjet. Denne bebyggelsesform anvendes typisk i ældre boligområder, hvor der findes en blanding af boligformer. For Blandet bolig- og erhvervsområde er det specificeret, at der kan etableres erhverv i miljøklasse 1-3 og enkeltstående butikker. For Centerområder er der foretaget en mere detaljeret inddeling i aflastningscenter, bymidtecenter, bydelscenter og lokalcenter, svarende til planloven. Endvidere er detailhandelsrammerne for de enkelte centerområder samlet under de generelle rammer i skema. Miljø-screening Der er alene foretaget en teknisk tilretning af bestemmelserne for de enkelte anvendelseskategorier. Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafik Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund For Erhvervsområder er foretaget en mere specifik opdeling i fem typer for at kunne fastlægge virksomhedsklasser for de enkelte kategorier. For Fritidsformål er der tale om en ny betegnelse, idet den tidligere anvendte grønt område er udbygget til at omfatte ferieanlæg, hotelbyggeri forlystelse og lignende jf. PlanDk2. Plan-scoping Justering af eksisterende rammebestemmelser, med primært journalistisk og teknisk tilretning. Bestemmelserne kan få betydning for både eksisterende og nye byområder. Vurderes at få begrænset betydning for byområdernes disponering og indretning, da der ikke sker væsentlige ændringer i de specifikke rammer.

28 28 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Bilag 2: Vurdering af rammeændringer Vurdering af kommuneplanens ændrede rammer for byudviklingsområder, er foretaget i forhold til det gældende plangrundlag i Kommuneplan Med forslag til fælles Kommuneplan 2013 for Trekantområdet er der foretaget følgende udlæg af nye ændrede byudviklingsarealer: Nyt udlæg af boligområde (0531-B3 - Nr. Bjert) - 16 ha Nyt udlæg af boligområde (0531-B4 - Nr. Bjert) - 11 ha Nyt udlæg af boligområde (0531-B5 - Nr. Bjert) - 6 ha Ændret anvendelse, Erhvervsområde (0729-E1 - Bramdrup) - 3 ha Ændret anvendelse, Erhvervsområde (0732-E1 - Bramdrup) - 6 ha Udtagning af boligområde (0541-B1 - Nr. Bjert) - 13 ha Vurderingen af disse arealudlæg er foretaget i miljøvurdering af den fælles kommuneplan for Trekantområdet. Med forslag til Kommuneplan 2013 for Kolding er der endvidere foretaget følgende justeringer af eksisterende rammeområder og tilføjelser: Ændret anvendelse, blandet bolig- og erhverv (0212-BE1 - Kolding) - 18 ha Ændret anvendelse, fritidsformål (0511-G4 - Kolding) - 7 ha Ændret anvendelse, fritidsformål (0512-G2 - Kolding) - 4 ha Ændret anvendelse, fritidsformål (0911-G1 - Sdr. Bjert) - 11 ha Nyt rammeområde, boligformål (1335-B2 - Grønninghoved) - 1 ha Nyt rammeområde, fritidsformål (0525-G1 - Drejens) ha Screening af de justerede arealrammer kan ses neden for.

29 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 29 Område 1: 0212-BE1 - Kolding Anvendelse i dag: Etageboligområde Planlagt anvendelse: Blandet bolig og erhverv Miljø: Størrelse: 17,5 ha Parameter * Særlige forhold Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og Jernbanestøj vibrationer Trafik Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund Lavbundsområde Åbeskyttelseslinje 3 vandløb Kystnær byzone Planscreening: Områdets anvendelse ændres fra boligformål til blandet bolig og erhverv, mens øvrige bestemmelser for bebyggelsens omfang mv. ikke ændres, herunder krav om, at bebyggelsen skal respektere eksisterende naturforhold langs Kolding Å. Området anvendes i dag til idræt ønskes byudviklet med blandede byfunktioner. Tidligere udlagt til etageboligbebyggelse men anvendelsen ønskes udvidet. * Miljø, sammenfattet: Rød: Væsentlig Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse Grøn: Ingen væsentlig Konsekvensvurdering: Afhængig af lokalplanlægningen, kan udbygning af arealet medføre konsekvenser for: Støj og vibrationer: Den sydlige del af området vil være påvirket af støj fra jernbanen. Natur: Den sydlige del er udpeget som lavbundsområde. Den sydlige og vestlige del er omfattet af åbeskyttelseslinje og beskyttet vandløb ( 3) i områdets afgrænsning. Landskab: Hele området ligger i den kystnære del af byzonen. Afværgeforanstaltninger Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: disponering af arealet med tilstrækkelig afstand for støjfølsom anvendelse til jernbanen eller etablere afskærmning, dobbelt facade eller lignende, undlade bebyggelse og anlæg i lavbundsarealer og indenfor åbeskyttelseslinje ved fx at lade arealerne indgå i rekreativt grønt område, tilpasse bebyggelsens størrelse og udformning i forhold til landskabsværdier og kystnærhedszonen. Arealudlæg i forhold til hovedstrukturens retningslinjer: Kystnærhedszone Planlægningszone for støj Lavbundsarealer og potentielle vådområder

30 30 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Område 2: 0511-G4 - Kolding Anvendelse i dag: Boligformål Planlagt anvendelse: Fritidsformål Miljø: Størrelse: 7,4 ha Parameter * Særlige forhold Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafikstøj Trafik Natur Landskab Skovbyggelinje Kystnær byzone Kulturarv Beskyttet fortidsminde Befolkning og samfund * Miljø, sammenfattet: Rød: Væsentlig Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse Grøn: Ingen væsentlig Planscreening: Området har i tidligere kommuneplaner været udlagt til grønt område. Ved sidste kommuneplans overførsel til PlanDk2 blev det ved en fejl udlagt til boligformål (B2) og den grønne struktur blev ændret uhensigtsmæssigt. Områderne fremstår som grønne områder. Konsekvensvurdering: Afhængig af lokalplanlægningen, kan udbygning af arealet medføre konsekvenser for: Støj og vibrationer: Områdets østlige del vil være påvirket af støj fra Fynsvej. Landskab: Den vestlige del er beliggende inden for skovbyggelinje og hele området ligger i den kystnære del af byzonen. Kulturarv: I området sydøstlige findes beskyttet fortidsminde ( 29e - rundhøj). Afværgeforanstaltninger Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant - ændring af anvendelsesbestemmelsen forventes ikke at påvirke miljøforhold. Arealudlæg i forhold til hovedstrukturens retningslinjer: Kystnærhedszone

31 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 31 Område 3: 0512-G2 - Kolding Anvendelse i dag: Boligformål Planlagt anvendelse: Fritidsformål Miljø: Størrelse: 3,5 ha Parameter * Særlige forhold Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafikstøj Trafik Natur Landskab Kystnær byzone Kulturarv Beskyttet fortidsminde Befolkning og samfund * Miljø, sammenfattet: Rød: Væsentlig Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse Grøn: Ingen væsentlig Planscreening: Området har i tidligere kommuneplaner været udlagt til grønt område. Ved sidste kommuneplans overførsel til PlanDk2 blev det ved en fejl udlagt til boligformål (B2) og den grønne struktur blev ændret uhensigtsmæssigt. Områderne fremstår som grønne områder. Konsekvensvurdering: Afhængig af lokalplanlægningen, kan udbygning af arealet medføre konsekvenser for: Vand: Det nordøstlige hjørne ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Natur: Mindre arealer i den centrale del er udpeget som beskyttet natur ( 3 sø og mose). Støj og vibrationer: Området vil være påvirket af støj fra Fynsvej. Landskab: Hele området ligger i den kystnære del af byzonen. Kulturarv: I området findes to beskyttede fortidsminder ( 29e - rundhøje). Afværgeforanstaltninger Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant - ændring af anvendelsesbestemmelsen forventes ikke at påvirke miljøforhold. Arealudlæg i forhold til hovedstrukturens retningslinjer: Planlægningszone for støj Kystnærhedszone

32 32 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Område 4: 0911-G1 - Sdr. Bjert Anvendelse i dag: Boligformål Planlagt anvendelse: Fritidsformål Miljø: Størrelse: 10,5 ha Parameter * Særlige forhold Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafik Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund OSD-område Lavbundsområde Åbeskyttelseslinje 3 vandløb Kirkebyggelinje Kirkeomgivelser Planscreening: Området indgår som en del af en grøn struktur og har i tidligere kommuneplaner været udlagt til grønt område. Ved sidste kommuneplans overførsel til PlanDk2 blev det ved en fejl opdelt til henholdsvis boligformål (B2) og område til offentlige formål (O1). For at sikre en sammenhængende grøn struktur ønskes området ændret til fritidsformål. Områderne fremstår som grønne områder. * Miljø, sammenfattet: Rød: Væsentlig Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse Grøn: Ingen væsentlig Konsekvensvurdering: Afhængig af lokalplanlægningen, kan udbygning af arealet medføre konsekvenser for: Vand: Ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Natur: Mindre areal er udpeget som lavbundsområde. Den sydlige del er omfattet af åbeskyttelseslinje og beskyttet vandløb ( 3) i områdets afgrænsning. Kulturarv: Den sydlige del er udpeget som kirkeomgivelser og er endvidere omfattet af kirkebyggelinje. Afværgeforanstaltninger Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant - ændring af anvendelsesbestemmelsen forventes ikke at påvirke miljøforhold. Arealudlæg i forhold til hovedstrukturens retningslinjer: Byudvikling og grundvand Lavbundsarealer og potentielle vådområder Kulturhistoriske værdier

33 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 33 Område 5: 1335-B2 - Grønninghoved Anvendelse i dag: Ikke rammeplanlagt Planlagt anvendelse: Boligformål Miljø: Størrelse: 0,7 ha Parameter * Særlige forhold Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafik Natur Landskab Værdifuldt landskab Kulturarv Befolkning og samfund * Miljø, sammenfattet: Rød: Væsentlig Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse Grøn: Ingen væsentlig Planscreening: Ved en fejl har området ikke været medtaget i sidste kommuneplan - har tidligere været medtaget i den gamle Christiansfeld kommuneplan. Området er beliggende i byzone og næsten fuldt udbygget. Konsekvensvurdering: Afhængig af lokalplanlægningen, kan udbygning af arealet medføre konsekvenser for: Landskab: Mindre del af området er beliggende i værdifuldt landskab. Afværgeforanstaltninger Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: Ikke relevant - ændring af anvendelsesbestemmelsen forventes ikke at påvirke miljøforhold. Arealudlæg i forhold til hovedstrukturens retningslinjer: Værdifuldt landskab

34 34 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL Område 6: 0525-G1 - Drejensvej Anvendelse i dag: Ikke rammeplanlagt NB - Mål 1: Planscreening: Området er i regionplantillæg nr. 19 (2006) - og i retningslinje i kommuneplanen - udpeget som naturområde og golfbane. Projektet er reduceret og justeret i forhold til landbrugsinteresser. Det er fastlagt som forudsætning, at natur- og landskabshensyn varetages gennem landskabskaraktermetoden, samt at potentielle vådområder og strandbeskyttede områder friholdes for faste anlæg. Planlagt anvendelse: Fritidsformål Miljø: Størrelse: 158,7 ha Parameter * Særlige forhold Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Trafik Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund OSD-område Lavbundsområde Strandbeskyttelse 3 Strandeng, mose, eng, sø vandløb Åbeskyttelseslinje Kystnærhedszone Værdifuldt landskab Skovbyggelinje Kirkebyggelinje Beskyttet dige Beskyttet fortidsminde Rekreative muligheder * Miljø, sammenfattet: Rød: Væsentlig Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse Grøn: Ingen væsentlig Konsekvensvurdering: Afhængig af lokalplanlægningen, kan udbygning af arealet medføre konsekvenser for: Vand: Et mindre areal i det nordvestlige hjørne ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Natur: Der er flere både større og mindre beskyttede naturbiotoper inden for området og arealet ned mod Eltang Vig er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Endvidere er en del udpeget som lavbundsområde og en mindre del er omfattet af åbeskyttelseslinje. Landskab: Hele området ligger i kystnærhedszonen og størstedelen i værdifuldt landskab. Kulturarv: Et mindre areal er omfattet af kirkebyggelinje. I den nordøstlige del findes et beskyttet dige og der findes flere beskyttede fortidsminder rundt om i området ( 29e - rundhøje og enkeltfund). Befolkning og samfund: Målsætning om flersidig anvendelse, herunder rekreative muligheder og at der sker en forbedring af offentlighedens adgang til området. Afværgeforanstaltninger Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved: bestemmelser om indretning af arealet mht. befæstelse og opsamling af overfladevand mv., samt information om brug af pesticider, placering af potentielle forureningskilder mv., undlade tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen, bygninger og øvrige faste anlæg bør disponeres, så anvendelseskonflikter med naturværdier undgås, landskabshensyn bør varetages gennem landskabskaraktermetoden, så der sikres udformning sker i samspil med landskabet, tilpasse beliggenhed og udformning af bebyggelse og anlæg i forhold til landskab og visuelle for-

35 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL 35 hold, tilpasse bebyggelsens højde og visuelle virkning mod kirken, undlade tilstandsændringer af beskyttede diger og fortidsminder Arealudlæg i forhold til hovedstrukturens retningslinjer: Værdifuldt landskab Kystnærhedszone Rekreative stier og friluftsområder

36 36 MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN KOLDINGS LOKALE DEL By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven

Screeningsresultat. Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Miljøscreening af planer efter Miljøvurderingsloven Plantitler 1) Kommuneplanforslag nr. 10 til kommuneplan 2013, og 2) Lokalplanforslag 087 Udvidelse af lokalcenter ved Almindings Runddel Myndighed Lovgrundlag

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 KOLDINGS LOKALE DEL

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 KOLDINGS LOKALE DEL MARTS 2017 KOLDING KOMMUNE MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 KOLDINGS LOKALE DEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2017

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Intern høring Plan & Byg Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Acadre 13-4271 Intern høring af screening for lov om miljøvurdering af planer og programmer ( 4, stk. 3) Ringsted Kommune, Plan

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL STRATEGI FOR BYLIV OG INFRASTRUKTUR

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL STRATEGI FOR BYLIV OG INFRASTRUKTUR SEPTEMBER 2014 SØNDERBORG KOMMUNE MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL STRATEGI FOR BYLIV OG INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby Dato: 06. oktober 2017 NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Miljøscreening Af forslag til Lemvig Kommuneplan 2013-25

Miljøscreening Af forslag til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Miljøscreening Af forslag til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Teknik & Miljø, april 2013 Indhold 1. Screening af forslag til Kommuneplan 2013 efter lov om miljøvurdering af planer og programmer... 3 1.1. Planscoping...

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 Håndværksområde ved Skuldelev Dato: 10. marts 2015 Sagsbehandler: dejds J.nr.: Dok.

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

DECEMBER 2012 FREDERIKSBERG KOMMUNE MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013

DECEMBER 2012 FREDERIKSBERG KOMMUNE MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 DECEMBER 2012 FREDERIKSBERG KOMMUNE MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2012 FREDERIKSBERG

Læs mere

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet.

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet. Bilag 2b: Miljøscreening af tillæg 5 (Dupont) til Spildevandsplanen for Billund Kommune 2011-2018 Byg & Plan, den 21/12/16 Billund Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 01-05-2012 Forslag til Ændring 2011.34 i kommuneplan

Læs mere

Vurderingen er baseret på ejers oplysninger om projektet, samt Statens og kommunens tilgængelige oplysninger om arealet.

Vurderingen er baseret på ejers oplysninger om projektet, samt Statens og kommunens tilgængelige oplysninger om arealet. Screening for miljøpåvirkninger af lokalplan 285 for bolig og erhverv ved Ærtekildevej, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 Ringsted Kommune har igangsat planlægningsprocessen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse

Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer. Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse Tjekliste til screening for miljøvurdering af planer eller programmer Screening/scoping for miljøvurdering Forslag til lokalplan19.11, Centerområde og kulturhus ved Jernbanevej, Tølløse I henhold til Lov

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf

Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf i Kommuneplan 2010-2022 Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf Plan s oplæg af 11-01-2012 Ikke vedtaget side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den. at offentliggøre Forslag til Ændring 2011.34

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan Dato: 5. januar 2015

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan Dato: 5. januar 2015 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan 2013-2025 Dato: 5. januar 2015 Sagsbehandler: Rerst J.nr.: 01.02.03.-P16-1-13

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Svanelundsvej ny boligbebyggelse Kontor/team: Team Plan Sagsbehandler: Tonni Hansen og Erhvervsudvikling Sags.nr.:

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn

1 Nye sommerhusområder på Nordfyn 30. juni 2017 Notat Nordfyns Kommune Planstrategi om sommerhusområder for Nordfyns Kommune efter Miljøvurderingsloven Projekt nr.: 229149 Dokument nr.: 1224379134 Revision 1 Udarbejdet af LKR Kontrolleret

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur

Planens navn. Planens fakta: Erhverv, Bolig og Natur Planens navn Lokalplan 630 for et område til boliger og serviceerhverv ved Ørbækvej Planens fakta: Der planlægges for et 0,7 ha stort område ved Ørbækvej i Svendborgs østlige del. Området planlægges til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

SEPTEMBER 2017 KOLDING KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE MILJØRAPPORT FÆLLES KOMMUNEPLAN 2017 FOR TREKANTOMRÅDET

SEPTEMBER 2017 KOLDING KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE MILJØRAPPORT FÆLLES KOMMUNEPLAN 2017 FOR TREKANTOMRÅDET SEPTEMBER 2017 KOLDING KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE MILJØRAPPORT FÆLLES KOMMUNEPLAN 2017 FOR TREKANTOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Ringsted Kommune har igangsat planlægningsprocessen for lokalplan nr. 287 for Odinsvej

Ringsted Kommune har igangsat planlægningsprocessen for lokalplan nr. 287 for Odinsvej Screening for miljøpåvirkninger af lokalplan 287 Odinsvej 12-14 Ringsted Kommune har igangsat planlægningsprocessen for lokalplan nr. 287 for Odinsvej 12-14. Planen er omfattet af lov om miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej i Haarby Indholdsfortegnelse Retsvirkninger... 3 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse...

Læs mere

1. vurdering. Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: mindre betydende ubetydelige

1. vurdering. Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: mindre betydende ubetydelige Biologisk mangfoldighed, flora, fauna Grønne byområder, dvs. grønne rekreative områder, kolonihaver, kirkegårde Lergravsparken med stier, grønne plæner og sø ligger øst for området og vurderes at blive

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015

Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 085 for ny idrætshal for Frederikssund Private Realskole Dato: November 2015 Sagsbehandler: prybo

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen

Screening for forslag til: Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere