Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. oktober 2017 Research Danmark Det bliver varmere Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet strammer til. Men de er ikke entydige, og med beskeden vækst i forbrug og kredit kan man stadig ikke tale om en overophedet dansk økonomi, alt i alt. Boligpriserne stiger fortsat, men forventes dæmpet af stigende udbud, ny regulering og på længere sigt højere renter. Opsvinget ser ud til at fortsætte, men med lidt lavere vækst som følge af blandt andet den svagere dollar og dens effekt på hele Europa. Trods svagere dollar er kronen stærk over for euro, og der er ingen udsigt til danske renteforhøjelser, før renten bliver sat op i euroområdet. Ændringer i forhold til seneste prognose Danmark Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP 2,4 2,0 1,9 1,7 Privatforbrug 1,9 2,3 2,2 2,1 Offentligt forbrug 1,0 0,5 0,9 0,8 Faste bruttoinvesteringer 2,6 4,3 0,2 4,1 Eksport 5,0 2,8 3,7 2,4 Import 4,7 3,6 2,4 3,0 Bruttoledighed (1000 personer) 116,3 115,1 114,5 113,0 Inflation 1,1 1,1 1,1 1,4 Offentlig saldo, % af BNP -0,9-0,7-1,1-0,3 Betalingsbalance, % af BNP 8,3 7,8 8,3 8,1 Vi er kun lige fri af krisen Der er fremgang i dansk økonomi. Vi har oprevideret prognosen for i år, og forventer nu BNP-vækst klart over to procent. Virksomhederne melder om betydelige problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft, og DA melder om lønstigninger på 2,4 procent på det private arbejdsmarked, væsentligt over både inflationen og gennemsnittet for andre lande. Priserne på ejerlejligheder i København stiger med ni procent årligt, og på markedet for udlejningsejendomme i de store byer er der eksempler på nærmest historisk høje priser, set i forhold til lejeindtægterne. Forbruger- og erhvervstillid er på høje niveauer. Det er let at se, hvorfor bekymringen om en overophedning af økonomien er ved at brede sig. Kilde: Danske Bank Stadig plads til vækst Men ind til videre er vi nu ikke så bekymrede. Vi regner med lidt lavere vækst til næste år, blandt andet fordi den stærkere euro vil tage toppen af fremgangen i Europa. Mangel på kvalificeret arbejdskraft er et reelt problem, men der er udsigt til en voksende arbejdsstyrke i de kommende år, og det vil forhåbentlig betyde, at opsvinget kan fortsætte uden alt for store flaskehalsproblemer. Danmarks Statistiks tal (som vores prognose er baseret på) viser betydeligt lavere lønvækst end DA s, og under alle omstændigheder er konkurrenceevnen i udgangspunktet så stærk, at vi godt kan tåle en periode med lidt højere lønvækst end i udlandet. På boligmarkedet som helhed er prisudviklingen noget mere afdæmpet, og der er ikke tegn på uholdbar vækst i privatforbruget husholdningernes gæld stiger klart langsommere end indkomster og huspriser. Til nytår er det ti år siden, at krisen satte ind i Danmark, og først nu er vi ved at være tilbage til, at vi faktisk udnytter økonomiens kapacitet. Kilde: Macrobond Financial, Danmarks Statistik Cheføkonom Las Olsen Økonom Bjørn Tangaa Sillemann Privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen Assisterende analytiker Christian Alexander Lilholt Toftager Vigtige oply sninger og erklæringer er indeholdt f ra og med side 8 i denne analy se

2 På kort sigt er risikoen for en virkelig problematisk overophedning af dansk økonomi begrænset. Men vi kan nå at opbygge ubalancer, som i de kommende år vil give os problemer. De ejendomspriser, der er steget kraftigt, vil formentlig være meget følsomme over for en stigning i renten, når den engang kommer. Flere år med udtalt mangel på arbejdskraft vil givetvis give problemer med konkurrenceevnen og kræve en efterfølgende genopretning. De danske husholdninger har tidligere vist sig parate til på relativt kort tid at slå over i stærk, gældsfinansieret forbrugsvækst, og det kan ske igen. Lønvækst accelererer måske Tid til at stramme finanspolitikken I sit finanslovsforslag lægger regeringen op til at reducere det strukturelle underskud på de offentlige finanser til 0,3 procent af BNP i 2018, fra 0,5 procent i år. Efter vores (og regeringens egen) vurdering er outputgabet nu lukket, og på den baggrund kunne man godt reducere underskuddet endnu mere. Økonomien kan godt tåle, at stimulansen fra finanspolitikken bliver mindre, end der er lagt op til nu. Finanslovsforslaget indebærer faktisk ikke en afdæmpende effekt på væksten i Regeringen har også foreslået en række skattelettelser og andre initiativer frem mod 2025, der skal øge investeringer og arbejdsudbud, og dermed den mere langsigtede vækst Danmark. Lettelserne er først og fremmest finansieret ved, at væksten i det offentlige forbrug skal være lavere end væksten i økonomien som helhed, og af endnu uspecificerede besparelser på overførselsindkomster. Baggrunden for ønsket om at styrke investeringerne er blandt andet, at erhvervsinvesteringerne er ikke genoprettet oven på krisen, og at mangel på risikovillig kapital til nystartede virksomheder længe har været et problem i Danmark. Højere investeringer vil kunne løfte den potentielle vækst på længere sigt. Lettelserne i indkomstskatten er rettet mod dem i arbejde, men nogenlunde jævnt fordelt over hele indkomstskalaen. De kan kun forventes at give et forholdsvis beskedent bidrag til at øge arbejdsudbuddet, især på kort sigt. Det faktiske (modsat strukturelle) offentlige underskud tegner til at blive en anelse større i 2017 og 2018 end i 2016, der bød på ekstraordinært store offentlige indtægter fra blandt andet pensionsafkastskatten. I 2018 trækkes underskuddet desuden op af, at staten forventer at udbetale fem milliarder kroner i opsparede efterlønsbidrag til folk, der får mulighed for at frasige sig muligheden for tidlig tilbagetrækning. Men vi er noget mere optimistiske end regeringen, der regner med, at højere renter vil dæmpe afkastet i pensionskasserne og dermed deres skattebetaling. Kilde: Macrobond Financial, Danmarks Statistik, DA Stadig underskud trods opsving 6 % af BNP Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og Danske Bank Investeringer halter i mindre virksomheder % af BNP Strukturelt offentligt underskud 180 Investeringer pr. ansat, kr Offentlige Underskud ansatte ansatte Investeringer pr. ansat, kr ansatte 100 ansatte og derover Kilde: Danmarks Statistiks regnskabsstatistik. Løbende priser. Omfatter Industri, byggeri og anlæg, handel (biler, engros, detail), hoteller og restauranter, information og kommunikation, videnservice, anden operationel service 2 5. oktober 2017

3 Lav rente længe I 2017 er dollaren svækket med over 12 procent i forhold til euro, og det vil normalt trække i retning af en svagere krone, fordi Danmark har en stor del af sin valutaindtjening uden for euroområdet. Godt en tredjedel af Danmarks betalingsbalanceoverskud stammer fra USA. Kronen har imidlertid været stabil, det har ikke været nødvendigt for Nationalbanken at intervenere for at understøtte den, og markedsrenterne på det danske pengemarked er om noget trukket nedad. Forklaringen er givetvis det store betalingsbalanceoverskud, der har udsigt til at fortsætte længe endnu og dermed understøtte kronen. Vi forventer ikke, at kronen kommer under pres, heller ikke når Den Europæiske Centralbank (ECB) reducerer sine obligationsopkøb, som vi regner med, vil ske i Dermed er der ikke udsigt til renteforhøjelser i Danmark, før ECB sætter renten op, og det vil efter vores vurdering sige et godt stykke inde i Inden da regner vi dog med at se moderate stigninger i de lange renter, i både euroområdet og Danmark. Sværere at finde arbejdskraft Efter at være steget 50 måneder i træk faldt antallet af lønmodtagere med personer i juli. Samtidig har virksomhederne hen over sommeren meldt om en ret stor stigning i problemer med at finde arbejdskraft, og faldet i beskæftigelsen kan være et første tegn på, at mangel på arbejdskraft for alvor dæmper væksten. Vi ser det nu som mere sandsynligt, at der er tale om en enkelt måneds afvigelse fra tendensen. Der har før været problemer med julitallene, som efterfølgende er blevet revideret. Og i den anden retning trækker, at arbejdsløsheden i juli steg fra 4,3 til 4,5 procent, det højeste niveau i næsten to år. Men også det tal er formentlig udtryk for en tilfældig afvigelse i statistikken kombineret med, at den registrerede arbejdsløshed generelt er trukket op over det seneste år som følge af, at modtagere af integrationsydelse nu som udgangspunkt skal tælles med som jobparate. Vores vurdering er alt i alt fortsat, at arbejdsmarkedet er forholdsvis stramt, og at det vil kræve en voksende arbejdsstyrke, hvis opsvinget skal fortsætte. Men der er også udsigt til, at arbejdsstyrken vil vokse. Befolkningen i den arbejdsdygtige alder er voksende, og erhvervsfrekvensen den andel af dem, der faktisk er til rådighed for arbejdsmarkedet er stadig lavere end i for eksempel Udenlandsk arbejdskraft har hidtil dækket cirka 40 procent af væksten i beskæftigelsen, og vi regner med forsat tilgang fra den kant. Samtidig er der også tegn på, at erhvervsinvesteringerne er begyndt at stige, selv om investeringerne i både maskiner og bygninger stadig er lavere end før krisen. Den stigende tendens regner vi med vil fortsætte, og betyde, at den økonomiske vækst ikke vil kræve helt så mange ekstra hænder, så der alt i alt er udsigt til og mulighed for cirka flere i arbejde ved udgangen af Ingen effekt af svagere dollar her Kilde: Macrobond Financial, Nationalbanken, Nasdaq OMX Mangel på arbejdskraft et voksende problem Kilde: Macrobond Financial, Danmarks Statistik Unge og ældre kan arbejde mere Kilde: Macrobond Financial, Danmarks Statistik. Egen sæsonkorrektion. Tal er fra arbejdskraftsundersøgelsen. Data for 2016 er præget af stor usikkerhed 3 5. oktober 2017

4 Boligpriserne stiger i hele landet, men i de store byer stiger usikkerheden også Både boligpriserne og handelsaktiviteten er nu stigende i samtlige regioner, og langt størstedelen af danskerne bor et sted, hvor priserne stiger. Denne udvikling understøttes både af de meget lave renter, og en generelt fremgang i både dansk og danskernes økonomi. Samtidig er udbuddet af boliger fortsat relativt lavt. Samlet set forventer vi derfor, at priserne på enfamiliehuse vil stige knap 4,5 procent i år og knap 3,5 procent næste år. Når der er udsigt til, at prisvæksten aftager en smule, afspejler det blandt andet, at byggeaktiviteten er høj, og at de lange renter gradvist ventes at stige fra et meget lavt niveau. Derudover ventes nye regulative tiltag at have en afdæmpende effekt på huspriserne i hovedstadsområdet og Aarhus, om end der stadig er usikkerhed om den præcise udformning. Det vil til en vis grad afspejle sig i den nationale prisstigningstakt, da disse områder udgør en betydelig del af de samlede boligsalg. Finanstilsynet har fremlagt nyt styresignal for udlån i vækstområder, der har til formål at dæmpe prisudviklingen i Københavnsområdet og Aarhus. Styresignalet, der ikke er faldet endeligt på plads, indebærer som udgangspunkt en begrænsning på, hvor stor en andel personer, der ønsker at låne mere end 4 gange deres bruttoindkomst, der kan få enten variabelt eller afdragsfrie lån. Finanstilsynet har lagt op til, at disse lån maksimalt må udgøre 15 % af nyudlån (inklusive omlægninger til ny risikoprofil) i de berørte områder på institutniveau. Det indebærer, at nogle af dem, der ønsker at låne i Københavnsområdet og Aarhus vil opleve at have mere begrænsede muligheder for frit at vælge lånetype. I prognoseårene ventes en opstramning af lånemulighederne isoleret set at lægge en dæmper på prisudviklingen i de omfattede områder navnlig på lejlighederne. Styresignalet er imidlertid endnu ikke endeligt fastlagt, og der er fortsat dialog om udformning og indfasning. Derfor er der også stor usikkerhed om effekten af styresignalet på boligmarkedet i prognoseperioden. Forbrugsopsvinget er tøvende Stigende aktivitet på tværs af landet Kilde: Finans Danmark, egen sæsonkorrektion Priserne i København trækker fra resten af landet Kilde: Finans Danmark og Macrobond Financial, egen sæsonkorrektion Privatforbruget er stigende, men ikke prangende Hen over sommeren har en række forbrugsindikatorer, som detailsalg og dankortomsætning, været relativt svage. Der er derfor ikke tegn på en væsentlig stigning i forbruget i tredje kvartal, selv når man ser bort fra, at det trækkes væsentligt ned af de massive fald, vi så i bilsalget i slutningen af august og i september som følge af forhandlingerne om en omlægning af registreringsafgiften. Kilde: Danmarks Statistik og Macrobond Financial 4 5. oktober 2017

5 En række faktorer taler ellers for, at danskerne kan øge deres forbrug fremadrettet. Flere og flere kommer i beskæftigelse, boligpriserne stiger i det meste af landet, og der er stadig kun meget begrænset vækst i kreditgivningen noget der ellers normalt tager til under en højkonjunktur. Samtidig peger den høje forbrugertillid på, at der kan være noget mere lånefinansieret forbrug på vej. Den svage udvikling over de seneste måneder er en understregning af, at det ikke er noget kraftigt forbrugsopsving vi har. Det minder ikke meget om det, vi for eksempel så for ti år siden. Usikkerhed om registreringsafgiften sendte bilsalget i knæ men kun midlertidigt Samlet set ventes en moderat vækst i forbruget på knap 2 procent både i år og til næste år. Der er både risiko i op og nedadgående retning for vores prognose, men samlet set vurderes den særligt at være til den positive side. Hvis der for alvor begynder at komme gang i danskernes låntagning, eller hvis øget pres på arbejdsmarkedet giver højere lønfremgang end ventet, vil der være potentiale for et kraftigere forbrugsopsving. I slutningen af august fremlagde regeringen nyt forslag til en skattereform, der blandt andet lagde op til en nedsættelse af indkomstskatterne for langt de fleste danskere i arbejde. Hvis den vedtages kan det yderligere løfte privatforbruget herhjemme til næste år, om end effekten vil være relativt begrænset i 2018, da der er lagt op til en gradvis indfasning. Modsat kan forbrugsvæksten blive dæmpet, hvis boligpriserne begynder at falde i nogle af de dele af landet, der ellers i høj grad har drevet forbrugsvæksten. Inflationen er steget, men kun midlertidigt En af forklaringerne på den lave forbrugsvækst kan være, at de seneste måneder har budt på en væsentligt højere inflation end ventet. I juli og august sprang inflationen overraskede til 1,5 procent det højeste niveau i over fire år. Jo hurtigere priserne stiger, jo mindre købekraft har forbrugerne. Den højere inflation i juli og august forventes dog kun at være midlertidig, og de kommende måneder venter vi igen, at inflationen falder tilbage ned omkring 1 procent, når effekterne af højere fødevarepriser og prisen på sommerhusudlejning igen aftager. Derudover ventes den nye aftale om registreringsafgiften, der nedsætter registreringsafgiften fra 100 til 85 procent for biler, der koster op til kroner (mod en grænse på kroner hidtil), mens værdien af bilen over den grænse fortsat beskattes med 150 procent. Derudover justeres afgiftsberegningerne for sikkerhedsudstyr og benzinøkonomi. Samlet set indebærer omlægningen, at biler over en bred kam falder i pris, hvilket ventes at trække forbrugerpriserne ned med 0,1 procentpoint fra og med oktober. Kilde: Danmarks Statsistik, Danske Bilimportører og Macrobond Financial, egen sæsonkorrektion Udlånsvæksten til husholdningerne er stadig meget beskeden, men ventes at tage til Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Inflationen ventes at aftage fra sommerens høje niveau Kilde: Danmarks Statistik, Macrobond Financial og egne beregninger 5 5. oktober 2017

6 Eksporten kan komme i modvind den kommende tid Eksporten har indtil nu hostet og hakket sig lidt gennem Hvis vi sammenligner med for et år siden, så ser det ganske flot ud, men det har altså stået mere eller mindre stille igennem Vareeksporten lå i 2. kvartal på samme niveau som ved årsskiftet, og det lader ikke umiddelbart til, at der er kommet mere fart på i andet halvår. Det er ellers ikke fordi, det skorter på fremgang på de danske eksportmarkeder. Her går det uden undtagelse støt fremad. Stilstanden i vareeksporten kan i nogen grad forklares af, at energieksporten er faldet med over 20 procent siden 4. kvartal. Energieksporten, som i høj grad afhænger af andre faktorer end konkurrenceevnen, fylder lidt under 5 procent af vareeksporten, og hvis man renser for faldet heri, så er vareeksporten steget med omtrent 1 procent gennem første halvår. Det er stadig ikke imponerende, men skal altså fortsat ses i lyset af den meget store stigning, vi så i 4. kvartal Ser vi fremad, så kan danske eksportører begynde at møde lidt modvind i den kommende tid. Den betydelige styrkelse af euroen, og dermed også kronen, vi har set på det seneste, går ud over de danske virksomheders konkurrenceevne. Dertil kommer, at lønstigningerne herhjemme for tiden er højere end hos vores udenlandske konkurrenter en udvikling, der desværre ikke kan forklares med højere produktivitet. Det kommer til at lægge en dæmper på eksporten i den kommende tid. Tjenesteeksporten lader til gengæld til at have fundet momentum i takt med den solide vækst, der har været i verdenshandlen på det seneste, som den danske søfragt drager stor gavn af. Netop fremgangen hos søtransporten har været den primære årsag til, at overskuddet på betalingsbalancen er forblevet så højt, mens den vigende vareeksport til gengæld betyder, at overskuddet på varebalancen er aftaget lidt igennem i år. Den begrænsede investeringslyst ude i virksomhederne dæmper dog samtidig importen og holder dermed hånden under varebalancen. Vi forventer et overskud på betalingsbalancen på 8,3 procent af BNP i år, hvorefter overskuddet i 2018 vil aftage til 7,8 procent i takt med, at arbejdsmarkedet strammer til, og investeringerne begynder at tiltage. Energi har trukket eksporten ned i første halvår Kilde: Danmarks Statistik Søtransporten har bidraget til større overskud på tjenestebalancen på det seneste 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 % af BNP % af BNP K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K Søtransport Øvrige Samlet tjenestehandel Anm.: Overskuddet for søtransporten er opgjort inkl. bunkring. Data er ikke sæsonkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik og Macrobond Overskuddet på betalingsbalancen er fortsat meget stort 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Anm.: Data er sæsonkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik 6 5. oktober 2017

7 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (løbende priser) % å/å Privatforbrug 950,3 2,1 1,9 2,3 Offentligt forbrug 525,5 0,4 1,0 0,5 Faste bruttoinvesteringer 414,1 5,6 2,6 4,3 - Erhvervsinvesteringer 249,2 4,9 2,5 5,1 - Boliginvesteringer 91,5 11,0 5,8 6,8 - Offentlige investeringer 73,4 1,8-0,8-1,5 Væksbidrag fra lagerændringer -0,2-0,2 0,1 0,0 Eksport 1101,7 2,5 5,0 2,8 - Vareeksport 697,7 1,5 4,1 1,7 - Tjenesteeksport 404,0 4,2 6,5 4,8 Import 962,9 3,5 4,7 3,6 - Vareimport 597,4 2,2 4,5 2,4 - Tjenesteimport 365,6 5,6 4,9 5,6 BNP 2064,8 1,7 2,4 2,0 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 162,5 178,5 173,7 - % af BNP 7,9 8,3 7,8 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -12,9-19,7-14,5 - % af BNP -0,6-0,9-0,7 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 778,2 764,3 761,5 - % af BNP 37,7 35,6 34,4 Beskæftigelse (årsgennemsnit, 1000 pers.) 2877,1 2920,5 2954,9 Bruttoledigheden (årsgennemsnit, 1000 pers.) 112,5 116,3 115,1 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 4,2 4,4 4,3 Oliepris - dollar pr. tønde (årsgennemsnit) Huspriser, % å/å 3,9 4,4 3,4 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,8 1,8 2,2 Forbrugerpriser, % å/å 0,3 1,1 1,1 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Udlånsrente 0,05 0,05 0,05 0,05 Indskudsbevisrente -0,65-0,65-0,65-0,65 2-årig swap-rente -0,04 0,10 0,15 0,20 10-årig swap-rente 1,11 1,20 1,30 1,45 EUR/DKK 7,44 7,44 7,45 7,45 USD/DKK 6,32 6,25 6,10 5,96 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank 7 5. oktober 2017

8 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank A/S ( Danske Bank ). Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstil syn, Financial Conduct Authority og the Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og the Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Interessekonflikter Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Planlagte opdateringer af analysen Analysen opdateres kvartalsvis. Første offentliggørelsesdato Se forsiden af denne analyse for første dato for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank A/S alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information o g afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse. Analyse færdiggjort: , CET Analyse offentliggjort første gang :00 CET 8 5. oktober 2017

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse.

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Investeringsanalyse 15. juni 17 Research Danmark Det bliver ikke bedre Opsvinget har fået yderligere fart på her i 17 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Ændringer i forhold til seneste prognose

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. januar 2017 Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Vi forventer fortsat opsving i dansk økonomi understøttet af en voksende arbejdsstyrke og

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet Germany Sweden UK USA Norway Netherlands France Italy China Poland Finland Spain Japan Russia Hong Kong Belgium Canada Ireland Singapore Switzerland Czech Republic Australia Austria South Korea Turkey

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark På vej ud af krisen

Research Danmark På vej ud af krisen 19. december 2013 Research Danmark På vej ud af krisen Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Vi venter, at fremgangen kommer til at fortsætte

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere