Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Onsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Placering af skøjtetræningshal 3 Differentiering af undervisningstilskud til bestemte fag/emner i oplysningsforbundene 5 Regler for tilskudsberettiget handicap- og instrumentalundervisning i oplysningsforbundene7 Hørsholm Kunstskøjteløber Forening ansøger om støtte til køb af spring-træningssele 11 Bilagsoversigt 13 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationen orienterede om status for etablering af biograffunktion i Kulturhus Trommen. Biografen forventes fortsat klar med udgangen af august Administrationen orienterede om status for placering af administrationen for det fusionerede Museum Nordsjælland. De deltagende kommuner undersøger mulighederne. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 2

3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 14/21475 Journalnr.: P19 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marie Kyhn Placering af skøjtetræningshal Baggrund Administrationen foreslår, at Sport, - Fritid- og Kulturudvalget på baggrund af nye oplysninger, drøfter placeringen af en skøjtetræningshal. Forslag Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget drøfter og tager stilling til placeringen af Hørsholm Kommunes kommende skøjtetræningshal. Sagsfremstilling Administrationen har undersøgt forholdene nærmere vedrørende placeringen af skøjtetræningshallen. Her er man blevet opmærksom på, at det vil være muligt at placere en hal parallelt med den eksisterende skøjtehal, på p-pladsen jf. bilag. Placeringen har ikke tidligere været i spil, men en revurdering viser, at det er muligt bl.a. gennem inddragelse af tennisbanen Centre Court til p-pladsareal. Centre Court er en del af Idrætsparkens matrikel. Administrationen vil i lighed med tilsvarende projekter igangsætte en trafikanalyse. Der er flere ting, som taler for, at placere skøjtetræningshallen på p-arealet ved siden af den gamle hal, da det vil være muligt at drage fordel af den tydelige synergieffekt, som vil opstå grundet interaktionen hallerne imellem. Her skal nævnes: De eksisterende ismaskiner vil kunne servicere begge skøjtehaller Fælles energirigtigt køleanlæg Mulighed for, som idrætsudøver, at tilgå begge haller indendørs Fælles omklædningsfaciliteter Sammenhængende skøjtehaller. Hørsholm Idrætspark er omfattet af Byplan 6 og en ny skøjtetræningshal falder umiddelbart indenfor byplanens anvendelsesbestemmelse. Af planloven, fremgår det i midlertidigt, at der er lokalplanpligt ved større bygge- og anlægsarbejder og at det afgørende kriterium er, om et projekt vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø. Her lægges vægt på projektets størrelse eller omfang navnlig set i forhold til områdets karakter og offentlighedens interesse i at blive orienteret gennem en lokalplanproces. Det er Miljø- og Planlægningsudvalget, der på baggrund af en startredegørelse igangsætter udarbejdelsen af en lokalplan. Denne har almindeligvis en procestid på ca. et år. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 3

4 Det er administrationens vurdering, at udarbejdelsen af en lokalplan kan igangsættes sideløbende med en: Vurdering og sikring af, at etableringen af, at en ny skøjtetræningshal kan afholdes inden for den afsatte anlægsramme Vurdering og sikring af, at driften af en ny skøjtetræningshal kan afholdes inden for Idrætsparkens 2017 driftsbudget Projektering af træningsskøjtehal mv. Sagens tidligere behandling På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde den 26. november blev det besluttet at udskyde den endelige beslutning om placering af skøjtetræningshallen, grundet nye oplysninger i sagen. Samtlige af udvalgets medlemmer var enige i at udsætte beslutningen til næstkommende udvalgsmøde d. 17. december. Bilag - SKØ Træningshal på P-plads.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede, at placere den nye træningsskøjtehal parallelt med den eksisterende skøjtehal, på p-pladsen, idet placeringen skal ses i sammenhæng med etablering af P-pladser på Centre Court. V stemte imod. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 4

5 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 14/23423 Journalnr.: P21 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby Differentiering af undervisningstilskud til bestemte fag/emner i oplysningsforbundene Baggrund Ved fordeling af tilskud til oplysningsforbundenes undervisning i 2014 lagde administrationen op til en drøftelse inden fordeling af tilskud for 2015 af muligheden for at differentiere undervisningstilskud til oplysningsforbundene i forhold til fag og emner. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter hvorvidt udvalget ønsker at differentiere undervisningstilskuddet til oplysningsforbundene i forhold til hvilke fag og emner udvalget vil prioritere. Sagsfremstilling Folkeoplysningsloven giver mulighed for, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget kan differentiere undervisningstilskuddene til oplysningsforbundene i forhold til hvilke fag og emner udvalget mener bør prioriteres. Administrationen har på møde den 3. november 2014 spurgt Fritids- og Kulturrådet, som er høringsråd på området, hvorvidt rådet ønsker en tilskudsmodel, hvor undervisning i visse fag og emner udløser et højere tilskud end undervisning i andre fag og emner. Tilbagemeldingen fra rådet er, at der godt kunne være et ønske om en tilskudsmodel, hvor sprogfag som fx tysk og andre skolesprogfag bliver vægtet højere. Derudover er rådet interesseret i at vægte højskoledage, hvor deltagerne over flere dage følger et forløb om fx demokratiforståelse, højere. Rådet gjorde på mødet den 3. november 2014 desuden opmærksom på, at såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har ønsker til fag og emner, så er oplysningsforbundene meget interesseret i at indgå i en dialog. Administrationen gør opmærksom på, at repræsentanterne for kommunens oplysningsforbund i Fritids- og Kulturrådet kommer fra LOF og FOF. Administrationen gør opmærksom på, at det kan blive administrativt vanskelligt at håndtere en tilskudsmodel, hvor forskellige fag/emner udløser et højere undervisningstilskud end andre fag/emner. Udfordringerne ved en sådan model gælder både i forhold til behandling af ansøgninger og i forhold til afregning af tilskud. Administrationen er ikke bekendt med andre kommuner, som vælger at differentiere undervisningstilskud i forhold til bestemte fag og emner. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 5

6 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker ikke, at differentiere undervisningstilskuddet til oplysningsforbundene i forhold til hvilke fag og emner der udbydes. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 6

7 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 14/6707 Journalnr.: P00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby Regler for tilskudsberettiget handicap- og instrumentalundervisning i oplysningsforbundene Baggrund Hørsholm Kommune yder støtte til folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven og efter lokale retningslinjer. Det fremgår ikke af kommunens retningslinjer hvor mange deltagere, der maksimalt må være på oplysningsforbundenes handicap- og instrumentalhold, så hidtil har det været op til det enkelte oplysningsforbund at definere et maksimalt antal deltagere på handicap- og instrumentalhold. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan være stor forskel på, hvor mange deltagere de enkelte oplysningsforbund har på handicap- og instrumentalhold. For at sikre at borgere, der går til fritidsundervisning på handicap- eller instrumentalhold, får samme rammer uanset hvilket oplysningsforbund, de vælger, lægger administrationen op til et sæt regler, der definerer, hvor mange deltagere der maksimalt må være på et handicap- eller instrumentalhold. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender regler for tilskud til oplysningsforbund i forbindelse med handicapundervisning (bilag 4). Administrationen anbefaler desuden, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender, at der maksimalt må være 8 deltagere på oplysningsforbundenes instrumentalhold. Administrationen anbefaler, at reglerne får virkning fra og med ansøgning om tilskud til undervisning for Sagsfremstilling Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning for voksne over 18 år eller for børn og voksne sammen. Den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm tilrettelægges i øjeblikket af 6 oplysningsforbund (aftenskoler). Kommunen yder tilskud efter Folkeoplysningsloven til oplysningsforbundenes aflønning af lærere og ledere samt til afholdelse af debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer. Tilskuddet ydes efter en centralt fastsat timesats samt efter en række omregningsfaktorer for de forskellige tilrettelæggelsesformer. Der ydes tilskud med 1/3 af timesatsen til almindelig undervisning og studiekredse. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 7

8 Der ydes tilskud med 8/9 af timesatsen til undervisning af deltagere med handicap i relation til et konkret emne (i det følgende: handicapundervisning). Der ydes tilskud med 5/7 af timesatsen til instrumentalundervisning. Det forhøjede tilskud til instrumentalundervisning og handicapundervisning ydes til oplysningsforbundene for at kompensere for, at der som regel er et lavere deltagerantal (og derved lavere samlet indtægt for oplysningsforbundet i form af deltagerbetaling) på disse hold end på almene undervisningshold. Det lavere deltagerantal på handicap- og instrumentalhold skal ses i lyset af, at disse hold kræver en særlig tilrettelæggelse og pædagogisk indsats for at deltagerne får fuldt udbytte af undervisningen. På nuværende tidspunkt er der i Hørsholm kommune ingen regler for hvor mange deltagere, der må være på et handicap- eller instrumentalhold. Der kan derfor være forskel på fra oplysningsforbund til oplysningsforbund, hvilke undervisningsforhold handicappede i relation til et konkret emne eller deltagere på et instrumentalhold tilbydes. Administrationen har i samarbejde med Allerød, Hillerød, Fredensborg, Helsingør og Halsnæs kommuner udarbejdet et oplæg til et fælles sæt regler for tilskud til oplysningsforbundene i forbindelse med handicapundervisning. Det fælles oplæg bliver lagt op til politisk beslutning i de enkelte kommuner inden for de kommende måneder. Det fælleskommunale oplæg vedrører udelukkende handicapundervisningen, men administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ligeledes vedtager et maksimalt antal deltagere på instrumentalhold. Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender regler for tilskud til oplysningsforbund i forbindelse med handicapundervisning samt godkender et maksimalt deltagerantal på 8 på instrumentalhold, da: administrationen gerne vil sikre, at borgere, som går på handicap- eller instrumentalhold i kommunens oplysningsforbund har samme rammer, hvad angår det maksimale antal af medkursister på holdene administrationen gerne vil sikre, at oplysningsforbund, som tilbyder undervisning i flere kommuner (fx FOF Nord og LOF Øresund) ikke skal forholde sig til flere forskellige sæt regler/retningslinjer alt efter hvilken kommune oplysningsforbundet søger om undervisningstilskud fra administrationen gerne vil sikre, at det forhøjede undervisningstilskud til handicapundervisning udbetales på et korrekt grundlag til oplysningsforbundene, hvorfor det i reglerne bliver præciseret, at deltagerne på handicaphold skal være handicappede i relation til det konkrete emne administrationen gerne vil sikre, at den mellemkommunale afregning kommunen laver, hvor administrationen opkræver et særligt højt beløb af andre kommuner for de udenbys borgere, der går på handicaphold i Hørsholm og som er handicappede i relation til et konkret emne, sker på et korrekt grundlag Administrationerne for de nordsjællandske kommuner lægger i oplægget til fælles regler på handicapområdet op til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 8

9 Handicaphold: maksimalt 8 deltagere, som er handicappede i relation til det konkrete emne Blandede hold: maksimalt 10 deltagere. Blandede hold består af både handicappede i relation til det konkrete emne og ikke handicappede deltagere Administrationen lægger op til Instrumentalhold: maksimalt 8 deltagere Administrationen vurderer, at med dette maksimale antal deltagere på handicaphold og på blandede hold, kan den enkelte deltager få fuldt udbytte af undervisningen og derved blive sikret lige vilkår som deltagere, der ikke er handicappede i relation til det konkrete emne. Ligeledes vurderer administrationen, at med maksimalt 8 deltagere på instrumentalhold kan den enkelte deltager få fuldt udbytte af undervisningen. Regler for tilskud til oplysningsforbund i forbindelse med handicap- og instrumentalundervisning har været i høring hos Handicaprådet og Fritids- og Kulturrådet. Rådenes høringssvar er her beskrevet i hovedtræk, og de fulde høringssvar kan læses i bilag 2 og 3. Fritids- og Kulturrådets høringssvar: Rådet kan tilslutte sig, at der maksimalt er 8 deltagere på et instrumentalhold. Rådet ser positivt på en præcisering af reglerne om særlige tilskud for handicappede deltagere. Rådet kan tilslutte sig, at der maksimalt må være 8 deltagere, som er handicappede i relation til det konkrete emne på handicaphold og maksimalt 10 deltagere på blandede hold. Rådet kan også tilslutte sig, at der skal foreligge dokumentation for den enkelte tilskudsmodtagers handicap i forhold til den specifikke undervisning og undervisningssituation. Rådet tager dog to forbehold: 1. Spørgsmålet om de etablerede handicaperklæringer, der jo er en fast etableret praksis i aftenskolesammenhæng, skulle være i strid med FN s handicapkonvention? 2. Forslaget indeholder en udvidelse af de oplysninger, der bedes om - fra en erklæring om at man er handicappet i forhold til den konkrete undervisning - til oplysning om det konkrete handicap der retfærdig gør en særlig indsats. Persondataloven har regler om helbredsoplysninger, herunder handicap. Det er følsomme oplysninger, hvor der gælder særlige regler for behandlingen, og hvor der kræves anmeldelse til Datatilsynet. Handicaprådets høringssvar: Handicaprådet kan tilslutte sig det foreliggende høringsforslag. Rådet anbefaler dog, at der ikke etableres hold med det maksimale antal deltagere. På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen at fjerne punktet på handicaperklæringen om at den handicappede skal beskrive sit handicap i forhold til det konkrete emne. I stedet vil administrationen udarbejde et skema pr. handicaphold, hvor holdets navn, nummer og holdbeskrivelse skal fremgå, og de enkelte deltagere, som er handicappede i relation til det konkrete emne skal så skrive under på holdsedlen (se bilag 6) at man er handicappet i relation til det konkrete emne. Ved blandede hold skal de Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 9

10 handicappede på holdet skrive under på holdsedlen, mens de ikke handicappede ikke skal skrive under. Administrationen har desuden udarbejdet en borgerversion af reglerne (bilag 5), så den enkelte deltager kan vurdere, om han/hun skal deltage på handicaphold eller på almindelige hold. Bilag Høringsmateriale Høringssvar fra Handicaprådet.pdf Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet Regler for tilskud til oplysningsforbund i forbindelse med handicapundervisning Borgerversion-vejledning til handicappede Hørsholm Kommunes handicaperklæring Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkender: regler for tilskud til oplysningsforbund i forbindelse med handicapundervisning (bilag 4), idet dokumentation administreres efter bilag 6 på baggrund af input fra Handicaprådet. at der maksimalt må være 8 deltagere på oplysningsforbundenes instrumentalhold at reglerne får virkning fra og med ansøgning om tilskud til undervisning for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 10

11 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/22579 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Linda Wittendorff Dubas Hørsholm Kunstskøjteløber Forening ansøger om støtte til køb af spring-træningssele Baggrund Hørsholm Kunstskøjteløber Forening ansøger om støtte 5.984,41 kr. til indkøb af en springtræningssele til brug ved træning. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt man ønsker, at støtte Hørsholm Kunstskøjteløber Forening med 5.984,41 kr. til indkøb af en spring-træningssele. Sagsfremstilling Hørsholm Kunstskøjteløber Forening ansøger om støtte til indkøb af en spring-træningssele. Klubben mener, at indkøb af en spring-træningssele vil gøre en stor forskel i den daglige træning. Den forkorter indlæringstiden markant derudover vil sikkerheden blive øget, og skader undgås da spring-træningsselen har en bevist effekt til, at sikre løbernes træning ved dobbelt og trippelspring. Spring-træningsselen er en ny type, der kan bruges til syv forskellige spring, og er et supplement til klubbens loft sele. Det er nødvendigt med et supplement da loft selen kun kan bruges til to af de nævnte syv spring. Dette fordi en loft-sele ikke giver den samme mulighed for, at lave et korrekt opspring hvilket en spring-træningssele vil gøre. Alle medlemmer af Hørsholm kunstskøjteløberforening der øver og udfører dobbelt og trippelspring vil kunne bruge den. Det er dog primært konkurrence og mesterskabsløbere der udfører disse spring. Økonomi/personale Ansøgt beløb: Kr ,41 Egenfinansiering: Shipping af produktet, og uddannelse i anvendelsen af springtræningssele. Der er pt. kr ,- kr. tilbage i Kultur- og Fritids puljen. Bilag - Ansøgning - Hørsholm Kunstskøjteløber Forening Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 11

12 Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte ansøgningen, idet der ikke er tale om nagelfast udstyr. Fraværende: Jan H. Klit (C) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 12

13 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben SKØ Træningshal på P-plads.pdf Åben 3 - Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet Åben 2 - Høringssvar fra Handicaprådet.pdf Åben 1 - Høringsmateriale Åben 5 - Borgerversion-vejledning til handicappede Regler for tilskud til oplysningsforbund i forbindelse med 4 Åben handicapundervisning Åben 6 - Hørsholm Kommunes handicaperklæring Åben Ansøgning - Hørsholm Kunstskøjteløber Forening Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den Side 13

14 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Næstformand Esben Dyekjær (C) Medlem Jan H. Klit (C) Medlem Alexander Jonsbak (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Side 14

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 14. December 2016 Onsdag 14.12.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Legeplads på Nattergaleengen - ny placering og udvælgelseskriterier

Læs mere

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde Miljø- og Planlægningsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 16/2997 Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 02.03.2016 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marie

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 27.4.2016 Onsdag 27.04.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 27.4.2016 Onsdag 27.04.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 28-10-2015 Onsdag 28.10.2015 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Integration via foreningslivet 2 Ansøgning om underskudsgaranti

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 25-06-2014 Onsdag 25.06.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SFKU, Budget 2015-2018: Råderum, budget-

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-09-2012 Onsdag 26.09.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Svømmeforeningen søger om støtte til

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Kulturhus Trommen Onsdag 23.04.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring i vedtægterne for Den Selvejende Institution

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-11-2014 Onsdag 26.11.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om Trommens teaterprogram

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 02-11-2011 Onsdag 02.11.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Implementering af ny Folkeoplysningslov

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde D1 Onsdag 22.03.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Fremtidens Bibliotek 2 Godkendelse af budget til biograffunktion i Kulturhus

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 21-05-2014 Onsdag 21.05.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kulturdag 2014 3 Budgetopfølgning 2,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde D1 Onsdag 21.06.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Billetstruktur i Hørsholm Svømmehal 2 Museum Nordsjælland - godkendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Referat Idræts- og Fritidsforum

Referat Idræts- og Fritidsforum Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Bemærkninger: Stengade 72, Til gaden Jørgen Edl, formand for Helsingør

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere