Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade København S (Herefter benævnt Kommunen) og Boligorganisationen [Navn indsættes når aftalen er indgået] (Herefter benævnt Boligorganisationen) (I fællesskab benævnt Parterne, hver for sig Part) Almene Boliger Njalsgade 13 Postboks København S

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for aftalen Formål med aftalen Aftalevilkår Beskrivelse af boligkoncept Den videre udvikling af boligkoncept Parternes bidrag Realisering af boligprojekter Aftalens ordinære udløb Overordnet milepælsplan Ikrafttræden og opsigelse Underskrifter... 7 Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Boligorganisationens oplæg af [indsæt dato] til partnerskab om almene boliger Side 2 af 7

3 1. Baggrund for aftalen I forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 22. juni 2015 om strategi for realisering af Boligpakken, indbød Teknik- og Miljøforvaltningen i juni 2015 alle almene boligorganisationer til at indgå i partnerskaber med Københavns Kommune om udvikling og etablering af almene boliger. Boligorganisationen [navn indsættes] har den [dato indsættes] 2015 fremsendt oplæg til partnerskab om almene boliger til Købehavns Kommune. Den 12. november 2015 har Københavns Borgerrepræsentation bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at indgå partnerskabsaftale med [navn indsættes]. 2. Formål med aftalen Formålet med partnerskaberne er, at: Der udvikles et standardiseret boligkoncept, som nedbringer realiseringstiden, når en byggemulighed foreligger, Muligheden for at arbejde med boligudvikling i en større mængde udnyttes aktivt, således at byggerationalitet kan nedbringe byggeudgifterne og den efterfølgende husleje og samtidig øge kvaliteten, Der udvikles et boligkoncept, som indebærer en nytænkning af den almene bolig i København, tilvejebringer gode og moderne boliger til københavneren, og hvor anvendelse af byggemetoder og materialer tilfører nye kvaliteter til boligbyggeriet. Ved at etablere et tæt samarbejde mellem kommunale og almene kompetencer er det hensigten, at udvikling af et standardiseret boligkoncept skal bidrage til, at Københavns Kommunes målsætning om etablering af almene boliger frem mod 2025 kan indfries, og i særdeleshed, at boligerne finansieret i henholdsvis Budget 2015 og overførselssagen 2015 (Boligpakken) kan realiseres. 3. Aftalevilkår Partnerskabsaftalen er en erklæring om samarbejde, hvor parterne bidrager til et fælles udviklingsmål om opførelse af almene boliger i Københavns Kommune. Aftalen rammesætter parternes bidrag samt konkrete udviklingspunkter, som henholdsvis kommunen og den almene boligorganisation vil arbejde med for at optimere processen for realisering af almene boligprojekter. Aftalen er således ikke en gensidig bebyrdende kontrakt, men en erklæring om at parterne med hver deres bidrag vil samarbejde om at nå et fælles udviklingsmål. Side 3 af 7

4 4. Beskrivelse af boligkonceptet [Beskrivelse af boligorganisationens boligkoncept indsættes her] 5. Den videre udvikling af boligkonceptet Indledende udviklingsforløb Københavns Kommune vil gennemføre et fælles forløb på tværs af alle valgte partnerskabsdeltagere. Formålet er at facilitere en videndeling på tværs af partnerskaberne og at drøfte muligheder for bolig- og byudvikling i partnerskaberne med afsæt i Københavns Kommunes strategier. Bilaterale udviklingsprocesser Efter de indledende fælles forløb, udvikles [boligorganisationens navn indsættes] oplæg/boligkoncept videre i en bilateral dialog med Københavns Kommune. For at sikre et så operationelt udviklingsforløb som muligt skal udviklingsforløbet tage afsæt i en konkret byggegrund. Dog skal udviklingen tage højde for, at udviklede løsninger kan skaleres og gentages på andre byggegrunde. Målet er, at der for hvert enkelt projekt tages de nødvendige hensyn til bymæssig kontekst og stedsspecifikke behov, samtidig med at byggesystemet mv. genanvendes. Københavns Kommune vil på dette stadie også vurdere, om det påtænkte koncept er velegnet til placering på den påtænkte grund ud fra de generelle kriterier, der er gældende for udmøntning af grundkapital, herunder grundens placering. jf. pjecen Udmøntning af grundkapital til almene boliger, oktober Parternes bidrag Med henblik på at fremme partnerskabets formål om realisering af almene boliger i København vil kommunen bidrage på følgende områder: Facilitering af workshops om videreudvikling af byggekoncept og optimering af processer for realisering af alment nybyggeri. Allokering af arkitekt og sagsbehandlere til partnerskabet. Arbejde for at finde kommunale byggemuligheder til boligkonceptet. Fortsat arbejde med intern optimering af den kommunale sagsbehandling for derved at nedbringe realiseringstiden for byggeprojekterne. Fortsat arbejde med optimering af lokalplanprocessen. Arbejde for at der realiseres boliger inden for partnerskabet, forudsat at boligorganisationen kan erhverve tilstrækkeligt med grunde. Det øvre antal boliger er kun begrænset af den kommunale grundkapital, der er til rådighed. Side 4 af 7

5 Med henblik på at fremme partnerskabets formål om realisering af boliger, vil boligorganisationen bidrage på følgende områder: Deltagelse i workshop. Bearbejdning af partnerskabsprojektet på baggrund af workshop. Anskaffe byggeret til gennemførsel af første partnerskabsprojekt senest 1. februar Arbejde på at erhverve grunde til ca boliger. Allokere ressourcer til partnerskabet. Arbejde for realisering af de tiltænkte gevinster ved boligkonceptet, fx nedbringelse af realiseringsomkostninger og realiseringstid. Samarbejdet og specificering af parternes bidrag: Partnerskabet udvikles løbende i en tæt dialog mellem boligorganisationen og kommunen. Workshop Boligorganisationen og kommunen deltager i workshops med de medarbejdere, der fremadrettet skal arbejde med partnerskaberne, særligt med de medarbejdere, der skal stå for den arkitektoniske bearbejdning af partnerskabets byggesystem. På baggrund af de afholdte workshops tilpasser boligorganisationen sit partnerskabsprojekt, så pointerne fra workshop indarbejdes. Den konkrete udvikling og tilpasning af boligkonceptet vil afvente udvikling af den første konkrete byggesag. Partnerskabets kontaktflader og ressourceallokering Københavns Kommune tilfører partnerskabet gennemgående kontaktpersoner i kommunens behandling af byggesager, der vedrører partnerskabet i form af en arkitekt og en sagsbehandler, der vil behandle samtlige sager, der vedrører partnerskabet. Der kan naturligvis opstå behov for at udskifte kontaktpersonerne, men det tilstræbes at undgå dette. Kontaktpersonerne vil være indstillet på at prioritere partnerskabets sager. Boligorganisationen udpeger en gennemgående kontaktperson til partnerskabet samt allokerer kvalificeret kompetencer og ressourcer til partnerskabet. Grunde Boligorganisationen anskaffer køberet til en konkret grund i Københavns Kommune, der kan anvendes til den konkrete udvikling og tilpasning af boligkonceptet. Boligorganisationen bestræber sig på at Side 5 af 7

6 fremsende betinget købsaftale til kommunen senest den 1. februar Grunde til boligkonceptet: [Her indsættes en konkret beskrivelse af de grunde boligorganisationen arbejder på at anskaffe, særligt med status for hvor langt man er med anskaffelsen.] 7. Realisering af de konkrete boligprojekter Byggeprojekter udfærdiget på grundlag af partnerskabets byggekoncept skal ikke som efter normal procedure prækvalificeres af kommunen. Når boligorganisationen har indgået en grundkøbsaftale, og når der er enighed mellem kommunen og boligorganisationen om, at det konkrete byggeprojekt har opnået et tilpas modenhedsniveau, udarbejder boligorganisationen sædvanlig ansøgning om skema A-tilsagn. Parterne er enige om, at det konkrete projekt herefter af kommunen stadig vil blive vurderet ud fra de generelle kriterier, der er gældende for udmøntning af grundkapital, herunder grundens placering. jf. pjecen Udmøntning af grundkapital til almene boliger, oktober Kan forvaltningen godkende projektet, vil ansøgningen blive forelagt for Borgerrepræsentationen. Tilsagn til kommunal grundkapital til byggekonceptets projekter vil altid være betinget af politisk godkendelse. 8. Aftalens ordinære udløb Aftalen udløber, når kommunen har godkendt skema A ansøgninger til almene boliger inden for partnerskabet, dog senest ved udgangen af år Kommunen kan i særlige tilfælde forlænge aftalens løbetid. 9. Overordnet milepælsplan Elementerne i Partnerskabsaftalen punkt 5 til 8 udmøntes i nedenstående overordnede milepælsplan: Ultimo november 2015: Primo december 2015: Medio december 2015: Primo januar 2016: 1. workshop 2. workshop Fælles refleksionsmøde Boligorganisationen indleverer bearbejdet partnerskabsprojekt 1. februar 2016: Betinget købsaftale om byggeret til første partnerskabsprojekt ca. 25 % af i alt boliger indgået Medio 2016: Betinget købsaftale om byggeret til yderligere ca. 25 % af i alt boliger ind- Side 6 af 7

7 Ultimo 2016: gået, og projektering af mindst 25 % af i alt boliger igangsat Betinget købsaftale om byggeret til alle boliger indgået og projektering igangsat Parterne afholder fremdrifts- og statusmøder senest 14 dage før udgangen af hvert kvartal. På møderne måles på progressionen af: Indgåelse af betingede købsaftaler om byggeret Igangsatte byggerier Afsatte ressourcer Bearbejdning af partnerskabsprojektet ifht til workshops og lokationer Opnåede stordriftsfordele Samlet pris Opnået kvalitet og elementer af nytænkning Politisk godkendelse af tilsagn om grundkapital 10. Ikrafttræden, opsigelse og bortfald Partnerskabet er gældende, når Borgerrepræsentationen har godkendt aftalen, og den efterfølgende er underskrevet af parterne. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om en hensigtsmæssig løsning vedrørende et eller flere kritiske udviklingspunkter for projektet, kan en part opsige aftalen med en måneds varsel. Såfremt der ikke foreligger et fuldt belyst projekt, jf. ovenstående, og boligorganisationen ikke på grundlag heraf har indsendt en skema A ansøgning senest 1. juni 2016 bortfalder aftalen uden varsel. 11. Underskrifter Side 7 af 7

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge:

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Partnerskaber om almene boliger - bedømmelsesudvalgets indstilling Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab

Læs mere

bilag 1: Proces og økonomi oktober 2016

bilag 1: Proces og økonomi oktober 2016 bilag 1: Proces og økonomi oktober 2016 til UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER - 2016 oktober indhold: Udmøntning af kommunal grundkapital 2016 s. 2 udmøntningsrunder 2016 / 2017 s. 3 Vejledende

Læs mere

BILAG 1: PROCES OG ØKONOMI APRIL 2016

BILAG 1: PROCES OG ØKONOMI APRIL 2016 BILAG 1: PROCES OG ØKONOMI APRIL 2016 TIL UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER - 2016 INDHOLD: UDMØNTNING AF KOMMUNAL GRUNDKAPITAL 2016 S. 2 VEJLEDENDE TIDSPLAN 2016 S. 3 GRUNDKØBSLÅN S. 6 RELEVANTE

Læs mere

Proces for udmøntning af grundkapital til almene boliger for 2018, 2019 og 2020

Proces for udmøntning af grundkapital til almene boliger for 2018, 2019 og 2020 Notat Til: De almene boligorganisationer i Assens Kommune. 14. juni Sags id: 17/1771 Proces for udmøntning af grundkapital til almene boliger for 2018, 2019 og 2020 I dette notat beskrives den proces,

Læs mere

bilag 9: Almene boliger i kvarteret ved bella center

bilag 9: Almene boliger i kvarteret ved bella center bilag 9: Almene boliger i kvarteret ved bella center indhold: OVERSIGT og placering s. 2 baggrund s. 3 individuel proces s. 4 126 almene familieboliger s. 5 171 almene ungdomsboliger s. 6 1 oversigt og

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge

Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 8 Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge Notatet

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 [Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.

Læs mere

ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN

ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN INDHOLD: BAGGRUND S. 2 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2009 S. 3 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2010 S. 4 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2011 S. 5 ALMENE BOLIGER I BUDGET 2012 S. 6-7

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt

Læs mere

supplerende bilag: Proces og økonomi april 2017

supplerende bilag: Proces og økonomi april 2017 supplerende bilag: Proces og økonomi april 2017 til UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER 2016 - oktober indhold: Udmøntning af kommunal grundkapital 2017 s. 2 udmøntningsrunder 2017 s. 3 Vejledende

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. december 2014 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

BILAG 2 FÆLLESSKABETS HUS UNGDOMSBOLIGER PÅ APOLLOVEJ

BILAG 2 FÆLLESSKABETS HUS UNGDOMSBOLIGER PÅ APOLLOVEJ BILAG 2 FÆLLESSKABETS HUS UNGDOMSBOLIGER PÅ JUNI 2019 Indhold: OVERSIGT s. 2 s. 3-4 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 5 Foto: Fællesskabets hus på Apollovej Illustration: Zeso Architects OVERSIGT Intro I dette bilag

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål vedrørende Lersø Parkallé. Kære Niels E. Bjerrum,

Svar på politikerspørgsmål vedrørende Lersø Parkallé. Kære Niels E. Bjerrum, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Niels E. Bjerrum, MB Svar på politikerspørgsmål vedrørende Lersø Parkallé 18. maj 2018 Sagsnr. 2018-0129076 Dokumentnr. 2018-0129076-2 Kære

Læs mere

11. marts Sagsnr

11. marts Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 2. Administrationsgrundlag for almene boliger - anvendelse af krav om almene boliger i lokalplaner og udmøntning

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007

Indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger i 2006 og 2007 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 23. februar 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familieog ungdomsboliger

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

BILAG 1 NYBYGGERI AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 NYBYGGERI AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 NYBYGGERI AF ALMENE BOLIGER SEPTEMBER 2017 Indhold: OVERSIGT BAGGRUND OG ØKONOMI s. 2 s. 3 IT-GRUNDEN s. 4 Foto: Almene boliger på IT-grunden fsb Henning Larsen Architecs OVERSIGT IT-GRUNDEN (FSB)

Læs mere

GUIDE FYSISKE HELHEDSPLANER - RENOVERINGER, DER ER STØTTET AF LANDSBYGGEFONDEN

GUIDE FYSISKE HELHEDSPLANER - RENOVERINGER, DER ER STØTTET AF LANDSBYGGEFONDEN Forord GUIDE FYSISKE HELHEDSPLANER - RENOVERINGER, DER ER STØTTET AF LANDSBYGGEFONDEN ALMENE BOLIGER 01 INDHOLD 03 04 06 08 10 11 INTRODUKTION BAGGRUND PRÆKVALIFIKATION FREM TIL SKEMA A FREM TIL SKEMA

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune

Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 4. august 2015 Sagsbehandler Mette Albrandt Telefon direkte 76 16 13 09 Sagsid 15/11910 Strategi for Alment Nybyggeri i Esbjerg Kommune 1. Forord... - 2-2. Strategien i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

supplerende bilag: Proces og økonomi november 2017

supplerende bilag: Proces og økonomi november 2017 supplerende bilag: Proces og økonomi november 2017 til UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER 2016 - oktober indhold: kommunal grundkapital november 2017 s. 2 plejeboliger på amager øst s. 3-5 Relevante

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

bilag 2 nybyggeri af almene boliger

bilag 2 nybyggeri af almene boliger bilag 2 nybyggeri af almene boliger NOVEMBER 2018 Indhold: OVERSIGT s. 2 STORE SOLVÆNGET s. 3 baggrund OG ØKonomi s. 4 Illustration: Store Solvænget, 3B ONV Arkitekter / JAJA Architects oversigt Intro

Læs mere

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven

Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Teknik- og Miljøforvaltningen 3. november 2017 Bilag 2 Høringsbrev Naboorientering efter planloven og partshøring efter forvaltningsloven Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve. 1. Permatopia...

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve. 1. Permatopia... Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 10. august 2015, kl. 19.00 i fælleshuset, Enebærhegnet 20, 2670 Greve Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse 1. Permatopia... 2 Bilag 1: Hensigtserklæring...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

I dette bilag beskrives den ansøgningsprocedure og politiske proces, som frigadeprojekterne skal igennem for at blive realiseret.

I dette bilag beskrives den ansøgningsprocedure og politiske proces, som frigadeprojekterne skal igennem for at blive realiseret. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 21. marts 2018 Forsøg med frigader Bilag 3 Regler, proces og praksis (governance) I dette bilag beskrives den ansøgningsprocedure

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008 Bilag 3: Status Særundersøgelser Enhed Revisionsbemærkning beklageligt: Revisionsdirektoratet finder det beklageligt, at s administration af kommunens registreringer har været mangelfuld, herunder særligt

Læs mere

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer.

Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer. GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet NOTAT Bilag 2: Ejerstrategi for almene boliger Dato: 17. oktober 2017 Af: Jesper Graff Thøger Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer.

Læs mere

UDKAST Samarbejdsaftale

UDKAST Samarbejdsaftale UDKAST Samarbejdsaftale Mellem Gladsaxe Kommune Rådhus allé 2860 Søborg (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

BILAG 2 UNGDOMS- OG FAMILIE- BOLIGER I CARLSBERG BYEN

BILAG 2 UNGDOMS- OG FAMILIE- BOLIGER I CARLSBERG BYEN BILAG 2 UNGDOMS- OG FAMILIE- BOLIGER I CARLSBERG BYEN JUNI 2019 Indhold: OVERSIGT s. 2 UNGDOMS- OG FAMILIEBOLIGER I CARLSBERG BYEN s. 3-4 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 5 Ungdomsboliger ved AAB Illustration: JJW

Læs mere

Analyse og anbefalinger vedrørende almene plejeboligbyggerier

Analyse og anbefalinger vedrørende almene plejeboligbyggerier KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT 22-08-2014 Sagsnr. 2014-0158817 Analyse og anbefalinger vedrørende almene plejeboligbyggerier

Læs mere

Udbud på beskæftigelsesområdet forslag til forbedrede rammeaftaler

Udbud på beskæftigelsesområdet forslag til forbedrede rammeaftaler Udbud på beskæftigelsesområdet forslag til forbedrede rammeaftaler Baggrund Baggrunden for vores henvendelse og ønske om at fremlægge forslag til nye principper for kommende udbud er erfaringer fra det

Læs mere

DOMEA København: kundechef Jytte Jensen, bestyrelsesformand Villy Brejning, regionsdirektør Bent Frederiksen

DOMEA København: kundechef Jytte Jensen, bestyrelsesformand Villy Brejning, regionsdirektør Bent Frederiksen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 28-11-2017 Referat styringsdialog 2017 med DOMEA København Tidspunkt: 28. november, kl. 13.00-15.00. Sted: Servicecenter København, Følager

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 INDHOLD: 1. BAGGRUND S.2 2. TRE SPOR FOR UDMØNTINGEN GENERELLE FORHOLD S. 3 DIALOGBASERET UDBUDSPROCES S. 4 FAST TRACK

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond

Udkast til samarbejdsaftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Naturfond Bilag 11-1 Danmarks Naturfond Dato: 11. juni 2019 Til: Bestyrelsen for Danmarks Naturfond og hovebestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening Skrevet af: Lisbet Ogstrup, 31 19 32 09, lo@dn.dk Udkast

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Plan for det fortsatte arbejde med de fem byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 og udviklingen i byggesagsbehandlingen

Plan for det fortsatte arbejde med de fem byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 og udviklingen i byggesagsbehandlingen HCO/24. august 2015 Plan for det fortsatte arbejde med de fem byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 og udviklingen i byggesagsbehandlingen Kort status for de fem udviklingsområder pr. juni 2015 Rødovre

Læs mere

1. De Vanføres Boligselskab Boligkontoret har primo november 2011 fremsendt brev til kommunen angående udpegelse af likvidator af DVB Hovedselskabet.

1. De Vanføres Boligselskab Boligkontoret har primo november 2011 fremsendt brev til kommunen angående udpegelse af likvidator af DVB Hovedselskabet. 1 Deltagere De Vanføres Boligselskab for København v/ Boligkontoret Danmark Bent Gail Kalashnyk (Boligkontoret Danmark) Helle Hjorting (Boligkontoret Danmark) Dennis Larsen (Boligkontoret Danmark) Københavns

Læs mere

Samarbejdsorganisation

Samarbejdsorganisation Bilag 4 Opdateret januar 2017 Samarbejdsorganisation i Innovationspartnerskabet vedrørende forebyggelse eller afhjælpning af dehydrering og eventuelt tillige følger af dehydrering hos ældre over 65 år

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

BILAG 2 NYBYGGERI AF ALMENE BOLIGER

BILAG 2 NYBYGGERI AF ALMENE BOLIGER BILAG 2 NYBYGGERI AF ALMENE BOLIGER NOVEMBER 2018 Indhold: OVERSIGT s. 2 VED AMAGERBANEN 29 s. 3-4 BAGGRUND OG ØKONOMI s.5 OVERSIGT Intro I dette bilag præsenteres det almene projekt som planlægges opført

Læs mere

Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer

Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 10. april 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer Teknik- og Miljøforvaltningen vil

Læs mere

BILAG 2 REVIDERET ALMENT UNGDOMSBOLIGPROJEKT PÅ ROVSINGSGADE 63

BILAG 2 REVIDERET ALMENT UNGDOMSBOLIGPROJEKT PÅ ROVSINGSGADE 63 BILAG 2 REVIDERET ALMENT UNGDOMSBOLIGPROJEKT PÅ ROVSINGSGADE 63 MAJ 2019 Indhold: OVERSIGT s. 2 SKEMA A OG SKEMA B PROJEKT PÅ ROVSINGSGADE 63 s. 3-4 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 5 Foto: Ungdomsboliger på Rovsingsgade

Læs mere

Dagsordenpunkt. Skoleparken 1, skema A, renovering. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Skoleparken 1, skema A, renovering. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Skoleparken 1, skema A, renovering Beslutning Gennemgang af sagen Byrådet principgodkendte 04.10.2016, punkt 223, et projekt vedrørende renovering af eksisterende boliger samt et projekt

Læs mere

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. april 2009 Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Planlægning og Byggeri

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

Samarbejdsorganisation

Samarbejdsorganisation Bilag 3 Dato November 2015 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. Samarbejdsorganisation Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i spildevand Til Side 1/6 Indhold 1.

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Psykiatriens Hus i Aarhus. Samarbejdsaftale

Psykiatriens Hus i Aarhus. Samarbejdsaftale Psykiatriens Hus i Aarhus Samarbejdsaftale Opdateret 12-06-2018 Samarbejdsaftale om Psykiatriens Hus i Aarhus 1. Samarbejdsaftalens parter Region Midtjylland Skottenborg 26, 8800 Viborg og Aarhus Kommune

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde mandag den 23. februar 2015 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri 20. februar 2015 Side 1 af 5 Notat til udvalget på baggrund af byrådets drøftelse

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11.

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Aarhus Kommune. Den 11. Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Den 11. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2013 Ungdomsboliggaranti 2012 Ungdomsboliggarantien

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 13. september 2017 kl i bestyrelseslokalet, Nøddebovej 1, kælderen., Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 13. september 2017 kl i bestyrelseslokalet, Nøddebovej 1, kælderen., Taastrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 13. september 2017 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Nøddebovej 1, kælderen., Taastrup Til stede: Formand Berit Breiner, næstformand Jan Carstensen, Claus Mitchell

Læs mere

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 27. maj 2016 Sagsid 16/7648 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Indhold 1. Indledning...2 2.

Læs mere

1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05. Billige boliger

1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05. Billige boliger 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger til en månedlig

Læs mere

Sagsnr Opførelse af almene byggerier af delegeret bygherre. Dokumentnr

Sagsnr Opførelse af almene byggerier af delegeret bygherre. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26-06-2014 Opførelse af almene byggerier af delegeret bygherre Problem Ved en række almene byggeprojekter er der behov for et tættere

Læs mere

Byfornyelsesredegørelse

Byfornyelsesredegørelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Handlingsplan for nye ungdomsboliger i 2014-2016 Udmøntning af budgetmidler afsat i budget 2014-2017 til forøgelse

Læs mere

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 Til Sygehuspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 3 Dato Juni 2014 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Samarbejdsmodel

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

PARTNERSKABER OM ALMENE BOLIGER Forord PARTNERSKABER ALMENE BOLIGER

PARTNERSKABER OM ALMENE BOLIGER Forord PARTNERSKABER ALMENE BOLIGER Forord PARTNERSKABER ALMENE BOLIGER 1 PARTNERSKABER ALMENE BOLIGER 3 4 6 7 8 12 16 FORORD FORDELE VED PARTNERSKABER UDVALGTE PARTNERSKABSKONCEPTER SMÅT OG SMART DEN ALMENE STORBYBOLIG BOLIGER FOR ALLE

Læs mere

UDKAST TIL Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Femern Belt Development

UDKAST TIL Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Femern Belt Development UDKAST TIL Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Femern Belt Development 1. Parterne mellem Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø EAN-nr.: 5798002040609 Telefon: 70 15 50 00 E-mail: vaekstforum@regionsjaelland.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Lokalplanlægning. Lise Pedersen, Enhedschef, Byplan Nord

Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Lokalplanlægning. Lise Pedersen, Enhedschef, Byplan Nord Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Lokalplanlægning Lise Pedersen, Enhedschef, Byplan Nord Dagsorden Center for Byplanlægning Organisering og kerneopgaver Grundlaget for vores arbejde Politikker

Læs mere

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Ansøgningsfrist 8. februar 2019 Indhold Indledning... 1 Forventede resultater... 1 Om Task Force forløbet... 2 Analysefasen... 2 Udviklingsfasen... 3 Afslutning

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Projekt fra Kristiansdal

Projekt fra Kristiansdal Projekt fra Kristiansdal Samlet vurdering Projektet er et væsentligt positivt bidrag til byen og stedet. Projektet beskrives som en områdefornyelse af ejendommene Bredgade 62-66 samt Sanggårds Plads, hvilket

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber

Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT 03-03-2017 Til Henrik Appel (A) Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber Medlem af

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere