MILJØKLAGENÆVNET. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Økonomi og Jura Udkærvej Århus N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØKLAGENÆVNET. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Økonomi og Jura Udkærvej Århus N"

Transkript

1 MILJØKLAGENÆVNET Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Økonomi og Jura Udkærvej Århus N Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: Den 27. august 2007 J.nr. MKN I skrivelse til nævnet af 13. november 2006 har Dansk Landbrugsrådgivning på vegne af Michael og Thomas Sørensen, Davdingvej 16 og Vagn Alsted Andersen Rodvigsballevej 4, begge 8740 Brædstrup, klaget over en afgørelse, Miljøstyrelsen traf den 16. oktober 2006 om tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Rodvigsballe Bæk fra opland 9.4 og A11.1 m. fl. Med skrivelse af 24. maj 2007 til nævnet har Dansk Landbrugsrådgivning nærmere uddybet klagen. I afgørelsen af 16. oktober 2006 stadfæstede Miljøstyrelsen den tilladelse, Vejle Amt havde meddelt Brædstrup Kommune den 30. juni 2006 efter miljøbeskyttelseslovens 28 til reduceret udledning af regn- og overfladevand til Rodvigsballe Bæk, via et eksisterende bassin, der skulle udvides med ca m 3 til i alt m 3, og hvor afløbet fra bassinet er betegnet UA5 i spildevandsplanen. Miljøklagenævnet har rekvireret Miljøstyrelsens sagsakter til brug for nævnets vurdering af, om betingelserne for en klagesagsbehandling i nævnet er opfyldt. Det fremgår af Vejle Amts afgørelse af 30. juni 2006, at der er tale om afledning dels fra 2 nye oplande A9.4 på 6,74 ha og A.11.1 på 16,64 ha., der begge separatkloakeres, dels afledning fra eksisterende oplande A8.2, A9, A9.1 A9.2, A9.3, A10 A 11 og A15, der ureduceret eller reduceret via 3 interne bassiner tilledes ovennævnte bassin nr. 4 på hjørnet af Tønningvej og Nørregade i Brædstrup By med en oplandsafledning på ca l/sek. fra ialt 108,71 ha ureduceret og 52,1 ha reduceret areal. Af Vejle Amts afgørelse fremgår, at tilladelsen blev givet på vilkår af bl.a., at der forefindes tilstrækkeligt bassinvolumen til at foretage en reduktion til maksimalt 109 l/s svarende til en naturlig afstrømning på 1,0 l/s fra de tilsluttede oplande, at det maksimale antal overløb er n=0,2 (et hvert femte år) fra bassinet og at dette skal overholdes som gennemsnit af de til enhver tid værende seneste tre år. I tilfælde af manglende overholdelse, skal der senest 6 mdr. efter konstateringen iværksættes en afhjælpning heraf.

2 - 2 - Tilladelsen var endvidere givet under forudsætning af, at regionplanens målsætning B0 for Rodvigsballe Bæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret. I klageskrivelserne fra Dansk Landbrugsrådgivning anføres blandt andet at der ikke er foretaget konkret vurdering af de hydrauliske forhold i recipienten, hvilket burde være sket, specielt da der er tale om et rørlagt vandløb, at udgangspunktet for dimensioneringen i henhold til Miljøstyrelsens vejledende skrivelse af 10. april 2002 til kommuner og amter og Regionplan 2005 er naturlig afledning, men der foreligger ingen dokumentation for naturlig afstrømning og for maksimale afstrømningsværdier og ingen dokumentation for, at en oversvømmelseshyppighed på n=1/5 er en acceptabel afstrømning, at der ikke tidligere er taget stilling til disse spørgsmål i relation til et rørlagt vandløb, at dimensioneringsgrundlaget for rørledningen ikke er oplyst af myndighederne, men at Brædstrup Kommune i henhold til skrivelse af 21. december 1988 oplyste, at et kriterium på n = 1/10 lå til grund i landvæsenskommissionskendelse af 5. juli 1966, at myndighederne på grund af hyppige henvendelser fra lodsejerne er klar over, at der har været oversvømmelsesproblemer, der skyldes årlige overløb fra regnvandsbassinerne, at afvandingsproblemerne består i, at detaildrænene ikke kan aflede vandet, når hovedledningen Rodvigsballe Bæk er fyldt med vand fra byen - med oversvømmelser, bortspuling af jorden over rørene, sedimentering i rørene og skader på hovedledningen til følge, at vandbremse på afledningen siden efteråret 2006 har været fjernet. Dansk Landbrugsrådgivning har endvidere i skrivelse af 5. juli 2007 anmodet nævnet om at træffe afgørelse om, at sagen hjemvises til Horsens Kommune. Dansk Landbrugsrådgivning har herved henvist til en samtidig fremsendt kopi af skrivelse af 20. juni 2007 fra Horsens Kommune til Dansk Landbrugsrådgivning. Af skrivelsen af 20. juni 2007 fremgår, at der er afholdt møde mellem klagerne og Horsens Kommune for at få klarlagt og drøftet problemerne med de til tider store afledninger af regnog overfladevand til rørledningen Rodvigsballe bæk fra de to sammenkoblede regnvandsbassiner ved Tønningvej. Bassinanlægget og dets indretning blev gennemgået på mødet, og det konstateredes, at den i tilladelsen forudsatte vandbremse, til sikring af en afledning på maksimalt 109 l/s ikke var at finde, og at der således ofte under nedbør vil kunne forekomme afledninger på mere end 5000 l/s. Det fremgår, at det fra lodsejerside blev fremført på mødet, at årsagerne til den manglende vandbremse kunne skyldes, at i de perioder hvor bremsen har været monteret, har det resulteret i oversvømmelser i boligkvarterer i området. Det fremgår, at Horsens Kommune hurtigst muligt vil igangsætte undersøgelser for at tilvejebringe et afløbssystem, der er i stand til at håndtere såvel afledningen som overløbene fra bassinerne, hvilket vil sige (overløbs-)afledninger på omkring 6500 l/s. Endvidere fremgår, at alle løsningsmuligheder vil blive undersøgt.

3 - 3 - Miljøklagenævnets bemærkninger. Miljøklagenævnet skal træffe afgørelse i sagen på grundlag af reglerne i den klageordning, der var gældende før 1. januar 2007, jf. 2, stk. 6, i lov nr. 569 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. Efter disse regler kan Miljøstyrelsens afgørelser som klagemyndighed - således som det også fremgår af klagevejledningen til Miljøstyrelsens afgørelse - kun påklages til Miljøklagenævnet, såfremt det drejer sig om større eller principielle afgørelser, jf. den dagældende bestemmelse i miljøbeskyttelseslovens 103, stk. 1 nr. 2. Miljøklagenævnet afgør i medfør af samme bestemmelses stk. 3, selv sin kompetence, det vil sige, om en sag kan betragtes som større eller principiel../. Der vedlægges til orientering en ekstrakt af forarbejderne til loven med en vejledning til forståelse af, om betingelserne for en nævnsbehandling er opfyldt. Nævnet finder ikke, at den af Miljøstyrelsen trufne afgørelse rummer sådanne principielle aspekter eller regulerer miljømæssige spørgsmål af en sådan rækkevidde, at betingelserne for en nævnsbehandling er opfyldt. Særligt med hensyn til spørgsmålet, om sagen er principiel, bemærkes, at nævnet i en række tidligere afgørelser har taget principiel stilling til, efter hvilke regler og retningslinjer, sager om udledning af overfladevand m.v. til vandløb skal håndteres set i relation til vandløbenes kapacitet og vandføringsevne. Der henvises i denne forbindelse til nævnets afgørelser af 6. december 2005 j.nr og samt af 4. april 2006, j.nr Af afgørelserne, der er tilgængelige på nævnets hjemmeside ( fremgår, at det ved meddelelse af udledningstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 28 konkret skal vurderes, om et vandløb har kapacitet til at modtage den pågældende spildevandsmængde. Herunder skal det vurderes, om det vejledende udgangspunkt med en overløbshyppighed på n= 1/5 (det vil sige én gang hvert 5. år) og en afledning på 1-2 l/sek. pr. ha svarer til naturlig afledning og er forenelig med forudsætningerne i regulativet. De i afgørelserne angivne retningslinjer er efter nævnets opfattelse anvendelige på åbne såvel som på rørlagte vandløb. Som det fremgår af det vedlagte ekstrakt af forarbejderne til loven, vil et spørgsmål af principiel karakter, der én gang er afgjort af nævnet, ikke kunne tages op til behandling som et principielt spørgsmål i forbindelse med efterfølgende sager med samme problemstilling. Det forhold, at der eventuelt er sket fejl i forbindelse med tilvejebringelsen af det konkrete beregningsgrundlag eller i øvrigt ved udøvelsen af skønnet i forbindelse med den konkrete afgørelse, kan efter nævnets opfattelse ikke i sig selv begrunde en klagesagsbehandling efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens 103, stk. 1, nr. 2. Såfremt der er begået sådanne fejl i forbindelse med udformningen af den påklagede afgørelse, tilkommer det efter nævnets opfattelse Horsens Kommune som ny tilladelsesmyndighed i 1. instans efter miljøbeskyttelseslovens 28 at tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for at tage sagen op på ny. Nævnet har forstået, at Horsens Kommune er i færd med at forberede en sådan fornyet stillingtagen til sagen.

4 - 4 - Nævnet må på den ovenfor anførte baggrund afvise at behandle den indbragte klage. Denne sag er behandlet af konstitueret nævnsformand, cand. jur. Gorm Møller uden medvirken af beskikkede nævnsmedlemmer, jf. miljøbeskyttelseslovens 106, stk. 3. Miljøklagenævnets afgørelse. Sagen afvises. P.N.V Gorm Møller Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens 101.

5 - 5 - Denne afgørelse er sendt pr. post til: Dansk Landbrugsrådgivningscenter Økonomi og Jura Udkærvej Århus N og pr. til: Horsens Kommune Teknik og Miljø Rådhustorvet Horsens Mail: Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Naturfredningsforening Miljøcenter Århus Lyseng Allé Højbjerg Miljøstyrelsen Strandgade København K

Revideret tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand fra Interstil A/S, Egeskovvej 15, Egebjerg

Revideret tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand fra Interstil A/S, Egeskovvej 15, Egebjerg Api Property Fund Denmark P/S Rådhuspladsen 75. 3 1550 København V E-mail: tonny.nielsen@aberdeenpropertyinvestors.com TEKNIK OG MILJØ Spildevand Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax:

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Ole Madsen Axeltorv 12 4700 Næstved Den 8. december 2005 J.nr. 12-42 GM/FB/EA Som advokat for Hastrup

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Tilladelse til udledning af vejvand fra motorvej E45 ved Rødekro

Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Tilladelse til udledning af vejvand fra motorvej E45 ved Rødekro Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato:15-05-2018 Sagsnr.: 17/4772 Kontakt: Kenneth Lund Direkte tlf.: 7376 7351 E-mail: kelu@aabenraa.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand via eksisterende bassin til udløb nr. FU4 I Felsted.

Tilladelse til udledning af overfladevand via eksisterende bassin til udløb nr. FU4 I Felsted. ARWOS SPILDEVAND A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 17-09-2014 Sagsnr.: 14/22271 Dok.løbenr.: 256200/14 Kontakt: Dorthe Matzen

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til : Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, kap. 3, 19 og kap

Tilladelsen er meddelt i henhold til : Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, kap. 3, 19 og kap Aabenraa kommune Rådhuset Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Teknik og Miljø Plantagevej 4, Bov Dk-6330 Padborg Tlf: 73 76 76 76 E-mail: miljoe@aabenraa.dk Dato: 23. marts 2009 Sagnr.: 07/51840 Dok. nr.: 7 Kontakt:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 28 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 28 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. november 2013 J.nr.: NMK-10-00590 Ref.: LOREH/LEJNI AFGØRELSE i sag om tilladelse til udledning af overfladevand til

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

UDLEDNINGSTILLADELSE

UDLEDNINGSTILLADELSE Teknik og Miljø Plantagevej 4, Bov DK-6330 Padborg Aabenraa Kommune Tlf. : 73 76 76 76 Teknik & Miljø Forsyningen Dato: 29-09-2008 Plantagevej 4, Bov Sagsnr.: 08/30237 6330 Padborg Dok.nr.: 1 Kontakt:

Læs mere

Tilladelse til af regnvand fra storparceller til Ommestrup Bæk

Tilladelse til af regnvand fra storparceller til Ommestrup Bæk SYDDJURS SPILDEVAND A/S 20-11-2013 Tyrrisvej 14 Sagsnr.: 13/39081 8410 Rønde Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Tilladelse til af regnvand fra storparceller

Læs mere

Afgørelse. efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007):

Afgørelse. efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007): MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 30. november 2007 J.nr. MKN-200-00050 Afgørelse efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til : Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, kap. 3, 19 og kap

Tilladelsen er meddelt i henhold til : Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, kap. 3, 19 og kap Aabenraa kommune Rådhuset Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Teknik og Miljø Plantagevej 4, Bov Dk-6330 Padborg Tlf: 73 76 76 76 E-mail: miljoeomraadet@sja.dk Dato: 15. marts 2007 Sagnr.: 07/346 Dok. nr.: 17 Kontakt:

Læs mere

UDLEDNINGSTILLADELSE for overfladevand fra dele af vej og P-pladser på og ved Skolevænget i Aabenraa by

UDLEDNINGSTILLADELSE for overfladevand fra dele af vej og P-pladser på og ved Skolevænget i Aabenraa by Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Aabenraa kommune Tlf. : 73 76 76 76 Vej & Park Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Dato: 05-10-2011 Sagsnr.: 11/17610 Dok.nr.: 13 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. maj 2016 Sagsid 16/5923 Login hsf Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 For et erhvervsområde i Kjersing Øst på matrikel 1c, 1f, 1g, 1u, 1x, 1ab, 1ad, 1ae, 1an,

Læs mere

H Furesø Egedal Forsyning Stenløse. Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen,

H Furesø Egedal Forsyning Stenløse. Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen, H Furesø Egedal Forsyning Bogøgårdsvej Knud Bro Allé 18 3660 Stenløse Kopi sendt til Krüger att.: Steen O. Petersen, sop@kruger.dk Afgørelse - Tilladelse til udledning af regnvand fra bassin efter Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde [A] Jord & Affald J.nr. MST-800-00026 Ref. SIHO/BPC Den 31. oktober 2006 Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde 1. Klagen til

Læs mere

Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46

Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46 Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 Anne.J@svendborg.dk

Læs mere

På baggrund af ansøgning meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 1 kap. 4, 28, tilladelse til udledning af separeret regn- og overfladevand

På baggrund af ansøgning meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 1 kap. 4, 28, tilladelse til udledning af separeret regn- og overfladevand Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Sendt til esben.kindt@odder.dk Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til recipient På baggrund af ansøgning meddeles

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse. efter 6-8 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg:

Afgørelse. efter 6-8 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg: MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. november 2010 J.nr. MKN-200-00069 Afgørelse efter 6-8 i bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

UDLEDNINGSTILLADELSER

UDLEDNINGSTILLADELSER Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Forsyning A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 11-03-2011 Sagsnr.: 10/35995 Dok.nr.: 4 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

UDLEDNINGSTILLADELSE Bovrup By

UDLEDNINGSTILLADELSE Bovrup By Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Forsyning A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 07-03-2011 Sagsnr.: 11/5040 Dok.nr.: 5 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 14. september 2009 J.nr. MKN-100-00333 Afgørelse efter 41 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Klage over dyreholdet på Klintebjerg Efterskole, Klintebjergvej 195, 5450 Otterup.

Klage over dyreholdet på Klintebjerg Efterskole, Klintebjergvej 195, 5450 Otterup. MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 Klintebjerg Efterskole mkn@mkn.dk Klintebjergvej 195 www.mkn.dk 5450 Otterup Den 20. maj 2009 J.nr. MKN-130-00014

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 12/2011 Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Miljø og Teknik Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

UDLEDNINGSTILLADELSE

UDLEDNINGSTILLADELSE Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Forsyning A/S Tlf. : 73 76 76 76 Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Dato: 5-11-2010 Sagsnr.: 10/5361 Dok.nr.: 7 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010):

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 10 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 21. december 2010 J.nr. MKN-100-00788 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 19004, og i Gråsten by

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 19004, og i Gråsten by Sagsnr.: 18/31810 ks:bkru Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 19004, 42010 og 42010 i Gråsten by Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL UDLEDNING AF;

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL UDLEDNING AF; Hjørring Kommune Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk TILLADELSE TIL UDLEDNING AF; Hjørring den 05-04-2017 Sagsnr.:

Læs mere

Udledningstilladelse til regnvandsbassin i Frifelt

Udledningstilladelse til regnvandsbassin i Frifelt Tønder Spildevand A/S Miljø og Natur Direkte tlf.: 7492 9207 Mail: ljo@toender.dk ks: Martin Madsen Dato 16. november 2017 Udledningstilladelse til regnvandsbassin i Frifelt Tilladelsen omhandler udledning

Læs mere

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 21. april 2017 Sagsid 17/9315 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Forsinkelsesbassin på matrikel 1z Mulvad By, Bramming. Telefon 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk

Læs mere

SPILDEVAND UDLEDNINGSTILLADELSE

SPILDEVAND UDLEDNINGSTILLADELSE SPILDEVAND UDLEDNINGSTILLADELSE UDLEDNING AF TAG- OG OVERFLADEVAND FRA KRAGHAVE GULDBORGSUND KOMMUNE MILJØMYNDIGHEDEN CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 21-04-2017 SAG NR. 16/29451 Udledningstilladelse meddelt

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsopland og enkelte ejendomme nordøst i opland til Nordborg Sø

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsopland og enkelte ejendomme nordøst i opland til Nordborg Sø Sagsnr.: 18/26410 ks: bkru Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsopland 41040 og enkelte ejendomme nordøst i opland

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 14/2011 Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Miljø og Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse, overfladevand

Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse, overfladevand Rønde Fjernvarme a.m.b.a. 28-03-2017 Skrejrupvej 9c Sagsnr.: 17/10426 8410 Rønde Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Rønde Fjernvarme Udledningstilladelse,

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald. - Erhvervsområdet Andrup Vest.

Notat. Tillæg til Spildevandsplan Omhandlende: Teknik & Miljø Industrimiljø & Affald. - Erhvervsområdet Andrup Vest. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 11. september 2018 Sagsid 18/22236 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Erhvervsområdet Andrup Vest. Telefon 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

Afvisning af klage over Vejle Kommunes afgørelse af 29. september 2008 om forbedret eller fornyet rensning af spildevand på Sandtoften

Afvisning af klage over Vejle Kommunes afgørelse af 29. september 2008 om forbedret eller fornyet rensning af spildevand på Sandtoften MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 Interlex Advokater mkn@mkn.dk Advokat Jørgen Kjær www.mkn.dk Strandvejen 94 Den 19. juni 2010 Postboks 161

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune TILLADELSE TIL Hjørring den 08-07-2016 Sagsnr.: 06.11.01-G01-4-15 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse (lbk. nr. 1189 af 27. september 2016) Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej Ikast 28. januar 2013

Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej Ikast 28. januar 2013 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 28. januar 2013 Tilladelse til regnvandsbetinget udledning til Klovborg Bæk fra bassin nordvest for Klovborg by Ikast-Brande Spildevand A/S har i efteråret

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Skive Å Udløb 111017U Kloakoplande 1112a, 1112b, 1112c

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra bassiner ved Kærsmindebadet til Svejstrup Bæk

Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra bassiner ved Kærsmindebadet til Svejstrup Bæk Randers Kommune Ejendomsservice Att. Lars Ole Markvardsen Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 21-03-2018

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Tilladelse til udledning af regnvand til Ølsted Bæk via udløb X12U01R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via bassin til Ølsted

Læs mere

Randers Kommune Miljø og Teknik, Laksetorvet, indg. E3, 8900 Randers C, tlf

Randers Kommune Miljø og Teknik, Laksetorvet, indg. E3, 8900 Randers C, tlf Randers Kommune Tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg nr 4/2010 FORSLAG Maj 2010 Randers Kommune Miljø og Teknik, Laksetorvet, indg E3, 8900 Randers C, tlf 89 15 15 15 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse MILJØKLAGENÆVNET Advokat Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund 18. maj 2016 Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund Billund Kommune har den 9. maj 2016 med henvendelse fra

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af tagvand, samt udledningstilladelse fra regnbetinget udløb.

Tilladelse til nedsivning af tagvand, samt udledningstilladelse fra regnbetinget udløb. Tilladelse til nedsivning af tagvand, samt udledningstilladelse fra regnbetinget udløb. Tilladelse i medfør af: Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 meddelt til: Belica A/S Fur Bryghus Knudevej 3 7884

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

3. Der må maksimalt afledes 750 m 3 til Moserenden med et maksimalt flow på 10 m 3 /time (svarende til ca. 2,78 l/s).

3. Der må maksimalt afledes 750 m 3 til Moserenden med et maksimalt flow på 10 m 3 /time (svarende til ca. 2,78 l/s). ORBICON A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Sandra Roost 26. NOVEMBER 2018 JOURNALNUMMER 06.11.01-P19-1-18 KS SIAGUDMU MIDLTERTIDIG UDLEDNINGSTILLADELSE AF GRUNDVAND FRA PRØVE- PUMPNING PÅ TROMMESLAGERVEJ

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Tilladelse til udledning af overfladevand fra Stationsvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak i Stationsvej til Vindinge Å,

Læs mere

2 Nuværende forhold. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014

2 Nuværende forhold. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Afgørelse - Tilladelse til midlertidig udledning Den 28-01-2014 1 Indledning Center for Teknik og Miljø, har modtaget en ansøgning fra Vejdirektoratet

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Bent Juul Sørensen Dunkærgyde 13 5970 Ærøskøbing Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Screening efter miljøvurderingsloven

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Regnvand på taget og hvad så?

Regnvand på taget og hvad så? Regnvand på taget og hvad så? v/ Ove Johansen og Gunilla D. Ørbech, Assens Kommune Envina landbrugs årsmøde 2015 Indledning Assens Kommune 511 km 2 Ca. 41.000 indbyggere Ca. 3100 ansatte, heraf ca. 310

Læs mere

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9. Hjørring den TILLADELSE TIL

Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9. Hjørring den TILLADELSE TIL Hjørring Kommune Hjørring Vandselskab A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring TILLADELSE TIL Hjørring den 29-03-2019 Sagsnr.: 06.11.01-G01-22-18 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33

Læs mere

Vores afgørelse Ekspropriationen til anlæg af afvandingsbassin med henblik på vejafvanding er i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser.

Vores afgørelse Ekspropriationen til anlæg af afvandingsbassin med henblik på vejafvanding er i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser. Ekspropriation, Anlæg af afvandingsbassin på matr. nr. 5f Torrild by, Torrild Vejdirektoratet har behandlet din klage af 8. april 2014 på vegne af A, matr. nr. 5f Torrild by, Torrild, over Odder Kommunes

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand samt medbenyttelse af rørlagt vandløb

Tilladelse til udledning af tagvand samt medbenyttelse af rørlagt vandløb Martin Sørensen Drejet 61 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk

Læs mere

Udledningstilladelse fra lokalplanområde 310 til Saabydalgrøften

Udledningstilladelse fra lokalplanområde 310 til Saabydalgrøften 1 of 6 SYDDJURS SPILDEVAND A/S 22-12-2014 Tyrrisvej 14 Sagsnr.: 14/43012 8410 Rønde Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Udledningstilladelse fra lokalplanområde

Læs mere

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune

Natur og Miljø Februar 2018 sag nr Tillæg 3 til Spildevandsplan Svendborg Kommune Natur og Miljø Februar 2018 sag nr. 17-27344 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune for boligområde øst for Gambøtvej og syd for Søndervej, Thurø. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 12. december 2017 Sagsid 17/21126 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Boligområde i, matrikel 19r m.fl. Guldager By, Guldager og matrikel 1d, 1aq og

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8086 miklh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.00.00-P16-1-13

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Vardegårdsløbet, Greve food stop, Mosede landevej 56

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Vardegårdsløbet, Greve food stop, Mosede landevej 56 Greve Kommune Teknik & Miljø Klar forsyning Vasebækvej 40 4600 Køge Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Vardegårdsløbet, Greve food stop, Mosede landevej 56 På baggrund af ansøgning modtaget

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra nyt bassin ved Algestrup

Tilladelse til udledning af overfladevand fra nyt bassin ved Algestrup Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Baggrund Dato: 02-10-2014 Sagsb.: Anders Mikael Cold Sagsnr.: 14/54301 Dir.tlf.: 72363298 E-mail: Tilladelse til udledning af overfladevand fra nyt bassin

Læs mere

Center for Byens Anvendelse - Vejanlæg og Bydesign TEKNIK OG MILJØ. Att.: Carsten Thomsen Kalkværksvej Aarhus C.

Center for Byens Anvendelse - Vejanlæg og Bydesign TEKNIK OG MILJØ. Att.: Carsten Thomsen Kalkværksvej Aarhus C. Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Center for Byens Anvendelse - Vejanlæg og Bydesign Att.: Carsten Thomsen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Side 1 af 6 Godkendelse af medbenyttelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101 Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00116 Ref. Biklo/kabje Den 12. september 2007 MILJØGODKENDELSE For: Aalborg Portland A/S Adresse Rørdalsvej

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - forslag tillæg 3 FORSLAG: Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune. Kloakering af nyt boligområde ved Kirkevej, Tyrsted. TEKNIK OG MILJØ 1

Læs mere

GGS GRUPPEN A/S Bomvej Løsning

GGS GRUPPEN A/S Bomvej Løsning GGS GRUPPEN A/S Bomvej 11 8723 Løsning Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Nielsen Dir: +4579755624 Mob: +4561629560 e-mail: Lene.Nielsen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.01.05-P19-42-15 28.2.2019 Tilladelse

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven af projekt for løsning af overfladevandsproblemer

Godkendelse efter vandløbsloven af projekt for løsning af overfladevandsproblemer Esbjerg Kommune Vej & Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. oktober 2012 Sagsbehandler Thomas Winther Jepsen Telefon direkte 7616 1518

Læs mere

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Vand og Natur Signe Foverskov Telefon 72 56 59 37 sifo@fredensborg.dk Sagsnr. 11/53035 27. marts 2014 Tilladelse til tilslutning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. marts 2015 J.nr.: NMK-43-00494 Ref.: ASTJS/KENKN AFGØRELSE i sag om afvandingsproblemer på en ejendom i Østermarie på

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Kisserup By til Lammefjord via udløbsnummer UKI06R

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Kisserup By til Lammefjord via udløbsnummer UKI06R Holbæk Forsyning A/S Taastrupmøllevej 5 4300 Holbæk Dato: 10-10-2013 Sagsb.: Anders Mikael Cold Sagsnr.: 13/34358 Dir.tlf.: E-mail: Andmc@holb.dk EAN.nr 5798007570675 1. Baggrund Tilladelse til udledning

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Afgørelse efter vandløbslovens bestemmelser vedrørende afledning af overfladevand fra

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Ingeniør ne Jernbanegade Esbjerg og CASA Nord ApS St. Strandstræde København K

Ingeniør ne Jernbanegade Esbjerg og CASA Nord ApS St. Strandstræde København K Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Ingeniør ne Jernbanegade 1 6700 Esbjerg og CASA Nord ApS St. Strandstræde 20 1255 København K Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1.

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rikke Bjerg Direkte nr.: 7975 5673

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 12/2011 Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Miljø og Teknik Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND 0 1.1

Læs mere

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune Peter Stenz Egestad Ahlvej 20 8400 Ebeltoft Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune 15. marts 2018 Du har den 2. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Syddjurs Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsen stadfæster Aalborg Kommunes afgørelse af 3. juni 2005.

Miljøstyrelsen stadfæster Aalborg Kommunes afgørelse af 3. juni 2005. Regionsvaskeriet AS Svendborgvej 17 9220 Aalborg Øst Vand Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 236-0107 Ref.: LMU/LJE Den 26. oktober 2005 Miljøstyrelsens stadfæster Aalborg kommunes afgørelse

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Arla Foods A/S, Korsvej Mejeri, Højrupvej 116, udledningstilladelse til overflade- og procesvand via nyt regnvandsbassin til Øsdal Bæk

Arla Foods A/S, Korsvej Mejeri, Højrupvej 116, udledningstilladelse til overflade- og procesvand via nyt regnvandsbassin til Øsdal Bæk Arla Foods Korsvej Mejeri Højrupvej 116 7000 Fredericia 27-09-2017 Sags id: 12/5857 Sagsbehandler: Susan Rosendal Bennetzen KS: Katrin á Norði Arla Foods A/S, Korsvej Mejeri, Højrupvej 116, udledningstilladelse

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Hillerød kommune Trollesmindealle Hillerød

Hillerød kommune Trollesmindealle Hillerød Hillerød kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra tag og befæstede arealer (p-pladser) til regnvandsledning på ejendommen Milnersvej 39 C, 3400 Hillerød

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagog overfladevand fra Augustenborg - spildevandsopland 44001, 44002, og til Osbæk

Tilladelse til udledning af tagog overfladevand fra Augustenborg - spildevandsopland 44001, 44002, og til Osbæk Sagsnr.: 12/23260 KS: tcal Sønderborg Forsyning /S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg illadelse til udledning af tagog overfladevand fra ugustenborg - spildevandsopland 44001, 44002, 44003 og 44004 til Osbæk

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. juni 2016 Sagsid 16/7150 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Forsinkelsesbassin på matrikel 1o Oksvang, Esbjerg Jorder. - Forsinkelsesbassin på

Læs mere

Varde Kommune giver hermed tilladelse til udledning af tag- og overfladevand. Udledningen skal ske på følgende vilkår:

Varde Kommune giver hermed tilladelse til udledning af tag- og overfladevand. Udledningen skal ske på følgende vilkår: DIN Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Ålunde-Agerbæk- Debel Bæk via rørlagt regnvandsbassin

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72, Beder i forbindelse med oprensning vha.

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72, Beder i forbindelse med oprensning vha. Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Ole Mouritsen Kirkebakken 72 8330 Beder Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand fra vandhul ved Kirkebakken 72,

Læs mere