Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction"

Transkript

1 Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1

2 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere end boliger eller næsten hver femte bolig i Danmark. Boligerne er fordelt på cirka boligafdelinger. Næsten samtlige almene boligorganisationer er medlem af BL. Der er stor forskel på medlemsorganisationerne. De største administrerer over boliger, og der findes organisationer med få hundrede boliger. BL arbejder for sine medlemmers og beboernes interesser ved at øve indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt. I praksis foregår det ved at repræsentere de almene boligorganisationer i forhold til de offentlige myndigheder, ved at servicere og rådgive de almene boligorganisationer og ved at uddanne beboere og personale i beboerdemokrati, ledelse og administration. De almene boliger og klimaet Det er en stor udfordring for boligafdelingerne at reducere energiforbruget i bygningerne. Opvarmningen af danske bygninger står generelt for 40 % af energiforbruget i landet. Med det nye bygningsreglement BR08 lægges der op til store besparelser såvel i nybyggeriet som ved renovering af den ældre bygningsmasse i de kommende år. De almene boliger i Danmark er underlagt restriktioner for byggeriets omkostninger. Samtidig er huslejeevnen hos nuværende beboerne begrænset. Derfor kræver det både fantasi og omtanke at imødekomme de nye skrappe energikrav. Alligevel findes der allerede spændende eksempler på nybyggeri og renoveringer, hvor de almene boligafdelinger går foran for at begrænse energiforbruget. Denne udstilling præsenterer nogle af de bedste eksempler og repræsenterer samtidig en mangfoldighed af ideer for reduktion i energiforbruget og egenproduktion af energi. God fornøjelse. 2

3 About the Federation of Non-Profit Housing Associations in Denmark (BL) The Federation of Non-Profit Housing Associations in Denmark is an industry association covering approximately 700 non-profit housing associations administering more than 550,000 homes almost one fifth of Danish housing stock. These homes are located in approximately 8,000 residential areas known as housing divisions. The vast majority of non-profit housing associations are members of BL. Member organisations vary greatly in size from associations that administer over 50,000 homes to those that administer about 10 homes. BL works to further its member s and their resident s interests by exerting influence on financial, technical and social developments in the non-profit housing sector. In practice this entails representing the interests of non-profit housing associations in relation to public bodies and authorities, servicing and advising members and training residents and personnel in the areas of residents rights, management and administration. Non-profit housing and climate change It will be a large challenge for non-profit housing association members to reduce energy consumption in buildings. Forty percent of Danish energy consumption is expended on heating. Recently introduced construction regulations (BR08) entail significant energy savings, both in new-builds and in the renovation of older building stock in the coming years. Danish non-profit housing is subject to construction cost limits. Furthermore, current residents are unable to pay high rents. Meeting the stringent new energy requirements, requires imagination and careful consideration. Notwithstanding this, there are many examples of innovative new-builds and renovation projects in which the non-profit sector has taken the lead in relation to energy efficient housing. This exhibition presents some of the best examples, as well as illustrating the diversity of methods available for reducing consumption and generating energy locally. We hope you enjoy the exhibition. 3

4 Udgiver / Publisher Boligselskabernes Landsforening Studiestræde København V Tlf. / Phone: Fax: Dette mærke betyder, at der er mulighed for at besøge projektet på en ekskursion i perioden fra den 7. december til den 18. december Ekskursionerne er gratis og foregår i bus med dansk og engelsk guide. Alle ekskursionerne udgår fra DGI-byen kl og varer ca. 2 timer. Se program på side 35 og kort på bagsiden. Denne publikation er udgivet i forbindelse med Klima forum09 i København december Tilmelding til ekskursionerne på udstillingen i DGIbyen eller på mail til eller via This publication is published in connection with Klimaforum09 in Copenhagen, december Udstillinger / Exhibitions: Udstilling 1 / Exhibition 1 DGI-byen Tietgensgade 65 København V Udstilling 2 / Exhibition 2 Prangerhuset Halmtorvet 30 København V This sign means that it is possible to make a trip to view a project from December 7th to December 18th The trips are free of charge and will take place by bus with Danish and English guides. All trips starts from DGI-byen at and takes approx. 2 hours. View page 35 and the map on the back of the programme. Enroll at the exhibition at DGI-byen or by to or on 4

5 Indhold Content Om Boligselskabernes Landsforening (BL)...2 Hyldespjældet...6 Albertslund Syd...8 Store Hus...10 Vejleåparken Urbanplanen...14 Gyldenrisparken...16 H2 college Birk...18 Langkærparken...19 Lærkehaven 1, 2, Lærkehaven Lærkehaven Lærkehaven Høffdingsvej...24 Mølleholmen...25 AlmenBolig Stenløse Syd...27 Boelholm Kollektivhuset...29 DAB CO 2 -fri boligadministration...30 Højbjerg Vænge...31 Højbjerg Vænge...32 Frederikssund Nord Sunshine House...34 Program for ekskursionerne...35 Kort...36 About the Federation of Non-Profit Housing Associations in Denmark (BL)...3 Hyldespjældet...7 Albertslund Syd...9 Store Hus Vejleåparken Urbanplanen...15 Gyldenrisparken H2 college Birk...18 Langkærparken...19 Lærkehaven 1, 2, Lærkehaven Lærkehaven Lærkehaven Høffdingsvej...24 Mølleholmen...25 AlmenBolig Stenløse Syd...27 Boelholm Kollektivhuset...29 DAB CO 2 -free building administration...30 Højbjerg Vænge...31 Højbjerg Vænge...32 Frederikssund Nord Sunshine House...34 Trip schedule...35 Map

6 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet (BO VEST) Albertslund Renovering af bolig til CO 2 -neutral standard Arbejdet med at renovere en af Hyldespjældets 390 lejligheder til CO 2 -neutral standard er netop afsluttet. Huset er moderniseret og efterisoleret og producerer nu lige så meget energi, som det forbruger både til drift af det tekniske udstyr og til beboerens brug af lys, tv, computer, køleskab osv. Huset er blevet afkoblet fra fjernvarmen og er nu kun forbundet med el-nettet, der bruges som lager, når huset producerer mere energi, end det bruger. Huset er blevet efterisoleret udefra på en måde, hvor beboeren blev boende under renoveringen. Radiatorerne er blevet fjernet, og der er monteret et nyudviklet solprisme på taget med solceller, solfanger og nye store ovenlysvinduer integreret i konstruktionen. Solprismet fungerer samtidig som teknikrum for ventilationsanlæg med varmegenvinding, varmtvandsbeholder og varmepumpe, der genindvinder varmeenergi fra spildevandet. Endelig er der monteret en lille vindmølle, der producerer strøm til boligen. Et af formålene med projektet har været at udvikle løsninger med en høj grad af industrialiseret præfabrikation. Dette har bl.a. resulteret i, at de nye højisolerede tag- og facadeelementer med super effektive vinduer er blevet produceret på fabrik som rumstore elementer til færdig montering på huset udefra. Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Energistyrelsen, Landsbyggefondens Innovationspulje, Albertslund Kommune og Agenda Centret i Albertslund. Det CO 2 -neutrale hus er udviklet i et unikt partnerskab mellem nogle af landets største virksomheder: Danfoss, Velux, Velfac og Rockwool samt med Albertslund kommune. Yderligere deltager rådgiverne Cenergia, Rubow Arkitekter og Boligselskabet BO-VEST samt VA s boligafdeling Hyldespjældet. Læs mere på 6

7 CO 2 -neutral residential renovation The work involved in renovating one of Hyldespjældet s 390 flats to CO 2 standards has recently been completed. The flat has been thoroughly modernised and insulated and now produces just as much energy as it consumes enough for technical equipment and the residents lighting, TV, computer, fridge etc. The flat has been detached from the district heating network and is now only attached to the electricity grid. It returns electricity to the grid during periods of overcapacity. Insulation has been installed on the exterior of the building such that the flat s occupier could remain in the building during the renovation process. The radiators have been removed and a newly developed solar prism has been installed on the roof featuring solar cells, a suncatcher and large new skylights. The solar prism also acts as an equipment room for the heat-recapture ventilation facility and a warm water tank and a heat pump, which recovers heat from waste water. In addition a small windmill has been attached to the building to generate additional electricity. One of the project s objectives has been to develop solutions which involved a high degree of industrial prefabrication. Amongst other things this has meant that the highly insulated roof and façade structures with hyper-efficient windows were built in the factory and delivered as room-size elements ready to be attached to the building. The project was made by possible by financial support received from the Danish Energy Agency, Landsbyggefonden Innovationfound, Albertslund Local Authority and the Agenda Centre in Albertslund. The CO 2 neutral dwelling was developed as result of a unique partnership between some of Denmark s largest companies: Danfoss, Velux, Velfac and Rockwool and Albertslund Local Authority. In addition the following consultants participated in the process Cenergia, Rubow Architecs and housing association BO-VEST, as well as VA s Hyldespjældet division. Read more at 7

8 Vridsløselille Andelsboligforening Albertslund Syd (BO VEST) Albertslund Renovering af rækkehuse til Lavenergiklasse 2 Prøvehuse Prøvehusene har til formål at afprøve og demonstrere byggetekniske løsninger til afhjælpning af byggeskader og genopretning af bygningerne, herunder eliminering af skimmelproblemer og forbedring af indeklima samt at demonstrere forskellige løsninger for boligforbedringer. De renoverede huse skal overholde Lavenergiklasse 2 i det danske bygningsreglement BR08. Endvidere afprøves lav-temperatur fjernvarme som fremtidig forsyningsstrategi for Albertslund Fjernvarme. Efter renovering overholder husene beregningsmæssigt kravene til lavenergiklasse 2, og der er beregnet en reduktion i det samlede energibehov på godt 70 %, og en reduktion af CO 2 -udledningen på ca % i forhold til de nuværende rækkehuse. Virkemidlerne for at nedbringe energibehovet er forbedret isolering af klimaskærm og terrændæk, forbedret tæthed, etablering af ventilation med varmegenvinding samt etablering af solfangeranlæg. Boligforbedringer omfatter i begge huse etablering af karnap mod haven og i det ene hus desuden et udvidet badeværelse og en ændret planløsning med udvendigt trappetårn og vinduer mod have på 1. sal. Rådgivere: Nova5 Arkitekter A/S og Niras A/S 8

9 Terraced houses renovated to energy class 2 standards The show homes are designed to showcase and test technical damage correction solutions, including mould elimination and indoor climate improvements, as well as demonstrating a range of house improvements. At the same time, the project has a further goal of ensuring that the renovated properties meet Danish construction standard BR08 Low Energy Class 2. In addition, a low temperature district heating supply system is being trialled in the show homes as a precursor to The Albertslund District Heating Company s future supply strategy. After renovation it is calculated that the terraced houses will meet Low Energy Class 2 requirements and deliver a reduction in total energy requirements to just over 70% of current levels, plus a reduction in CO 2 emissions to % of current levels. Energy use will be reduced by improving the building s climate shield, ground slab insulation and draft exclusion, and by installing ventilation systems featuring heat recovery plus a suncatcher facility. Housing improvements in all houses include the establishment of bay windows facing the garden, plus a bathroom extension and redesign in one of the houses including an exterior staircase and windows facing the garden on the first floor. Partners: Nova5 Arkitekter A/S and Niras A/S 9

10 Avedøre Boligselskab Store Hus (KAB) Avedøre Solcelle og solfanger projekt Beboerne i afdelingen Store Hus har været primus motor for, at projekterne, som både består af solfangere på taget og solceller på gavlen, er blevet realiseret. Installationen af både solfangere på taget og solceller på gavlen på denne store og høje boligbebyggelse vil have en stor signalværdi overfor alle forbipasserende om, at her gøres der noget for at reducere de fossile brændstoffer og mindske CO 2 udledningen. Display vil blive opsat på gavlen af bygningen, så det er muligt for forbipasserende at aflæse omfanget af produktionen af varme og el samt besparelsen på CO 2 regnskabet. Solfangerne på taget dækker et areal på ca. 750 m 2, og energien herfra indgår i den samlede lokale fjernvarmeforsyning, som Avedøre Fjernvarme står for. Solfangerne vil primært levere varme til opvarmning af varmt brugsvand og til opvarmning af boligerne i Store Hus. Ydelsen til varmtvandsproduktionen fra solfangerne svarer til forbruget af varmt brugsvand i sommerperioden i Store Hus, som har 430 boliger. CO 2 - reduktionen svarer til ca. 70 tons/år. Solcelleprojektet er et bygningsintegreret anlæg, hvor syd-gavlen på Store Hus er beklædt med solceller med en overflade på ca. 300 m 2. Elproduktionen herfra vil svare til ca kwh/år ved normal solindstråling, hvilket giver en CO 2 - besparelse på ca. 11 tons/år. Elproduktionen indgår primært i el-forsyningen til Store Hus men er også koblet på elnettet, således at der kan blive tale om salg af el, såfremt der opstår en overproduktion. Samarbejdspartnere: Avedøre Fjernvarme amba, Dong Energy, EBO Consult A/S, Københavns Solcellelaug I/S, Hvidovre Kommune, Avedøre Boligselskab afdeling Store Hus og KAB. 10

11 Solar cells and suncatcher projects It is residents in the Store Hus division who ve been the driving force behind the realisation of both the suncatchers on the roof and solar cells on the building s façade. Both projects will be very visible on what is a large and tall residential complex, and will send a clear signal to passers by that something is being done here to reduce CO 2 emissions. In addition, a display will be set up on the building s façade so that the public will be able to see how much warm water and electricity have been saved, and the resultant impact on building s carbon footprint. The suncatchers on the roof cover an area of approximately 750 m² and the energy generated is utilised by the local district heating company Avedøre Fjernvarme. The suncatcher s primary role, however, is to deliver hot water and heating to Store Hus residents. The suncatchers deliver an amount of warm water equivalent to Store Hus level of summer warm water consumption. The residential complex features 430 households who have achieved annual CO 2 savings of 70 tons between them. The solar cell project is fully integrated into the building s construction, and the building s south facing façade is covered with solar cells with a surface area of approximately 300 m². The solar cells will deliver approximately 21,000 kwh/year of electricity at normal levels of sunshine a CO 2 reduction of approximately 11 tons/year. The electricity produced is mostly consumed directly by Store Hus but the facility is also connected to the electricity grid such that it can turn electricity supplier in the event of overcapacity. Partners: Avedøre Fjernvarme amba, Dong Energy, EBO Consult A/S, Københavns Sol cellelaug I/S, Hvidovre Kommune, Avedøre Bolig selskab division Store Hus and KAB. 11

12 AAB Vejleåparken Ishøj Facaderenovering efter BR95, varmebesparelse Igennem de seneste år har AAB Vejleåparken gennemgået en meget stor bygnings- og miljørenovering. Det primære formål med den slags renoveringer handler ikke om at opnå energibesparelser, men derimod om at komme begyndende byggeskader til livs, og samtidig forbedre både det fysiske og sociale miljø i boligområdet. Projektet blev påbegyndt i 2000 med udarbejdelse af en Helhedsplan, og selve omdannelsen af boligbebyggelsen har stået på fra 2003 til Bebyggelsen er opført i og består af lejligheder med omtrent beboere. De oprindelige betonfacader er blevet isoleret med mm. mineraluld og beklædt med henholdsvis pladematerialer og teglsten. Der er isat nye tætte vinduer og døre med U-værdi 1,1. Tagene er blevet omlagt med ny tagdækning og isoleret med 250 mm. mineraluld. Der er etableret over 100 nye tagboliger på udvalgte blokke. 350 små 1-rums hybler er ombygget til 2-rums ungdomsboliger. Varmeanlægget er optimeret og vandinstallationer fornyet. Selv om renoveringen er udført efter almindelige standarder og gældende regler, har den medført et væsentligt nedsat energiforbrug. Der er opnået en varmebesparelse på 40 %. Energibesparelse: MWh pr. år svarende til kr Reduktion af CO2 udslip: tons pr. år Rådgiver: DOMUS arkitekter A/S Fotos: Jens Lindhe 12

13 Facade renovation in accordance with BR95, heat loss reduction In recent years AAB Vejleåparken has undergone extensive construction and environmental renovation. The primary purpose of such renovation projects is not to deliver energy savings but to address problems with the potential to cause substantial damage to the building, and to improve the physical and social environment in the housing complex area. The project was initiated in 2000 with a masterplan for the area, with construction work on-going between 2003 and The housing complex was built between 1970 and 1973 and consists of 1,700 flats with about 4,500 residents. The existing concrete façades have been insulated with mm mineral wool and covered with plate material and tiles. New close-fitting doors and windows with U-values of 1.1. were installed Roofing has been replaced, and 250 mm mineral wool insulation intro duced. 100 new penthouse dwellings have been added to selected blocks. 350 small 1-room flatlets have been converted to 2-room youth accom modation. Heating installations have been optimised and water installations replaced. Though the renovation process merely followed customary standards and regulations significant energy consumption reductions were achieved. Residents have benefited from heating savings of 40 %. Energy savings: 10,000 MWh per year equivalent to DKK 6,000,000 Reduction in CO 2 emissions: 1,300 tons per year Partner: DOMUS arkitekter A/S Photos: Jens Lindhe 13

14 Boligforeningen 3B Urbanplanen København Klimaskærm, energirenovering Boligforeningen 3B og lokalområdet indgik i 2003 et forpligtende samarbejde med Københavns Kommune: Byudvikling i Partnerskaber«. Fra dette samarbejde udspringer Urban U2 Byudvikling i Urbanplanen. Hovedindsatsområderne i U2 har været renovering af facader og friarealer, forbedring af Urbanplanens image samt maksimal inddragelse af beboerne ud fra temaet boligsocial bæredygtighed. Beboerne havde et stort ønske om at kunne påvirke de individuelle fysiske rammer, og det resulterede blandt andet i kampagnen Forny din bolig, hvor den enkelte beboer kan tilkøbe altaner, franske altaner, køkken og bad som individuelle ønsker. Kampagnen har medført, at beboerne har haft et stort engagement i renoveringen og har medvirket til arkitektonisk mangfoldighed. Målet med renoveringen af facader og friarealer var blandt andet at give mere identitet til de enkelte afdelinger i Urbanplanen og samtidig fastholde kvaliteten i et sammenhængende kvarter. Hver af de fire ældre afdelinger havde et tema som ramme for udviklingen af renoveringsprojekterne: Hørgården Det grønne kvarter Remisevænget Nord Den tætte by Remisevænget Øst Mangfoldighedens kvarter Remisevænget Vest Bag hækken I forbindelse med renoveringen er alle facader blevet efterisoleret. I Remisevænget Øst er der målt en reduktion af varmeforbruget på 22 %. De resterende afdelinger er isoleret med henblik på en endnu tættere klimaskærm. Det forventes derfor, at de tre renoverede afdelinger samlet set får en endnu højere reduktion af varmeforbruget. Rådgivere: Witraz Arkitekter og Ingeniørfirmaet DOMINIA Fotos: JJW Arkitekter 14

15 Climate shield, energy renovation Housing association 3B and their local partners entered into a City Development Partnership Agreement in 2003 with Copenhagen City Council. The U2 Urban Development Urbanplanen initiative is a direct result of that agreement. Focus areas include the renovation of façades and open spaces, improving the development s image and ensuring maximal resident involvement based on sustainable social housing principles. Residents were very interested in being able to influence the scale and nature of the development in their own flat, and this resulted in the Renovate your home initiative which allowed individual residents to add balconies or French balconies and renovate kitchen s and bathrooms to their individual requirements. The campaign has helped give residents ownership of the renovation project as well as adding architectural variation. The renovation of façades and open spaces has also been designed to give the different areas of the residential complex their own identity whilst maintaining the feel of an interconnected area. Each of the four districts of the residential area has its own overall renovation theme: Hørgården The Green Quarter Remisevænget Nord The intimate town Remisevænget Øst Diversity s quarter Remisevænget Vest Behind the hedge As a result of the renovation project all flats will be equipped with additional insulation. In Remisevænget Øst district heating consumption levels were reduced by 22%. And the aim is to achieve an even more efficient climate shield in the other districts. It is therefore anticipated that the three remaining districts will achieve even greater savings. Partners: Witraz Arkitekter and Ingeniørfirmaet DOMINIA Photos: JJW Arkitekter 15

16 Lejerbo København Gyldenrisparken København Daginstitution nybyggeri som Passivhus Standard Boligområdet Gyldenrisparken er en almen bebyggelse på Amager, der grænser op til Amagerbrogade og tæller 450 boliger. Daginstitutionen er opført i den almene bebyggelse Gyldenrisparken i København og indgår i en sammenhængende udvikling af bebyggelsens boliger, fælles vaskeri og friarealer samt opførelsen af et nyt plejecenter. Ved at kombinere ventilation, solvarme, tætte konstruktioner svanemærkede byggematerialer med varmegenbrug, jordkøling, fortætning samt grundige indledende analyser af behov og daglige rutiner medvirker daginstitutionen til at reducere CO 2 udledningen i bebyggelsen. I passivhuset er markant arkitektur kombineret med en minimal overflade, god isolering og meget tætte konstruktioner. Bygningen er orienteret mod syd med store glaspartier, der giver optimal udnyttelse af solen. Mod nord er vinduespartierne minimeret. mod syd. I vinterhalvåret opmagasineres varmen i væggene for siden at frigives om natten. Et højeffektivt ventilationsanlæg med en genvindingsgrad på omkring 90 % forsyner daginstitutionen med varme tilskudsvarme efter behov og sikrer natkøling for øget komfort i sommerperioden. Grønne tage beklædt med sedum opsuger regnen og reducerer således vandudledningen til kloakken med 80 %. De medvirkende i projektet har været: WVW (WITRAZ arkitekter, tegnestuen VANDKUNSTEN og WISSENBERG rådgivende ingeniører) i samarbejde med Lejerbo s administration, KUBEN, Københavns Kommune og det lokale beboerdemokrati. For at undgå overophedning af bygningen er der solafskærming og mulighed for at åbne facaden 16

17 Foto: Leonard Fradelizio Kindergarten new-build to passive house standards The Gyldenrisparken residential development is an area of public housing adjacent to Amagerbrogade totalling some 450 residences. The kindergarten is part of the Gyldenrisparken public housing area in Copenhagen and forms part of an integrated development of the area s 450 residences, communal laundry facilities and open spaces and the erection of a new nursing home. By combining ventilation, solar heating, draft proof constructions and Nordic Ecolabel construction materials with heat recycling, earth cooling, condensation and thorough preliminary analyses of requirements and day to day routines we have contributed to a reduction in CO 2 emissions across the entire site. The passive house combines distinctive architecture with a minimal surface, excellent insulation and very airtight constructions. The building faces south and features large areas of glass that maximise the use of the sun. Minimal use is made of north-facing windows. In order to avoid the building overheating sun shields were constructed and the south facing façade can be opened. During the winter months heat is stored in the walls to be released at night. A highly-efficient ventilation system with heatrecycling efficiency levels of about 90% supplies the kindergarten with additional heat as required and reduces night-time temperatures during the summer months for added comfort. A green roof planted with sedum soaks up rain water and plant photosynthesis reduces drain runoff by 80 %. Partners: WVW consortium (WITRAZ architects, studio VANDKUNSTEN and WISSENBERG consulting engineers) in cooperation with Lejerbo s administration, KUBEN, Copenhagen City Council and local residents. 17

18 Boligselskabet Fruehøjgaard H2 college Birk Herning H2 College i Birk Danmarks første CO 2 - neutrale ungdomsboliger I januar 2009 stod 66 nye ungdomsboliger klar til indflytning i Hernings studenterby i Birk. H2 College er den første større boligbebyggelse, der er bygget efter passivhus-konceptet. Boligerne er alle på 43 m 2, og de er primært orienteret mod syd for at udnytte solens energi. Der er ingen varmetilførsel. I stedet genanvendes energien fra allerede anvendt luft. H2 College får tilført varmt vand og elektricitet fra eget brintanlæg. Der produceres brint fra el om natten, når der er overproduktion af vindenergi, og strømprisen er lav. Brinten anvendes senere til at producere strøm via brændselsceller om dagen, når strømprisen er høj. Overskudsvarmen fra brintproduktionen og brændselscellerne bliver anvendt til opvarmning af brugsvand, mens elektriciteten bliver anvendt til rumopvarmning og til almindeligt elforbrug. Rådgivere: Aarhus Arkitekterne A/S og Niras A/S H2 College in Birk Denmark s first CO 2 -neutral youth accommodation In January new youth housing units stood ready for use in Herning s student accommodation centre in Birk. H2 College is the first housing complex to be constructed to passive housing standards. The residences in question are all 43 m 2 and most face south in order to fully utilise the sun s energy. They do not receive any heat from external supplies. Instead, heat energy from air that has already been used is re-cycled. H2 College produces hot water and electricity in its own hydrogen plant. Electricity is used to generate hydrogen at night when wind power generates excess electricity and electricity prices are low. The hydrogen is then re-used to generate electricity via fuel cells during the day when electricity prices are higher. Excess heat generated by hydrogen production and fuel cell use is used to heat water whilst the electricity generated goes to heating and general household use. Partners: Aarhus Arkitekterne A/S and Niras A/S 18

19 KLIMAPROJEKT LANGKÆRPARKEN AL2BOLIG Langkærparken Århus NOVA5 arkitekter NOVA5 as arkitekter as Esbensen Rådgivende Esbensen Rådgivende ingeniører A/S ingeniører Sloth A/S Møller Sloth Rådgivende Møller Rådgivende ingeniører A/S ingeniører A/S Sankt Annæ Sankt Passage Annæ G Passage G Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej 47, 1sal 47, 1sal DK-1262 København DK-1262 KKøbenhavn KDK-8000 Århus DK-8000 Århus 8000 Århus C8000 Århus C T T T : T 2400 : Tlf: Tlf: E E E : E : Klimarenovering, Sydjyllandsplanens etagetypehus I Langkærparken i Tilst ved Århus udarbejdes der en helhedsplan for at fremtidssikre boligerne. Der gennemføres en klimarenovering for en enkelt blok med 22 lejligheder. Bebyggelsen er opført og er en del af Sydjyllandsplanen, der blev opført i mange danske byer i perioden Langkærparken består af 35 stk. 3-etagers boligblokke med i alt 860 boliger. Facadernes nuværende efterisolering og beklædning fjernes og ny kraftigere isolering påbygges som lavenergiklasse. Soklen isoleres ligeledes, og vinduerne udskiftes til højisolerende energivinduer med skydeskodder i hårdttræ. På havefacaderne monteres vinduespartier med energivinduer og betonbrystninger foran altaner nedrives delvis, og udfor stue monteres 3-lags foldeglaspartier, som sikrer fuld oplukkelighed. Eksisterende tagopbygning fjernes, og der opbygges en ny i hård isolering dækket med tagpap. Taget anvendes til opstilling af solfangere og solpaneler, og det overvejes at føre trapperne op til taget, så der kan etableres en tagterrasse. Rådgivere: Nova5 Arkitekter A/S og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S FRI Climate renovation, ØSTFACADE OPGANGSSIDE- South-Jutland FREMTIDIG Plan flats Langkærparken in Tilst near Århus, is particpating in an extensive modernisation and renovation project. In one block of 22 flats a decision was made to introduce additional measures to make the flats more climate-friendly. The Langkærparken residential area was construc ted between 1969 and 1971 as part of the South Jutland Plan of It consists of 35 3-storey blocks of flats with a total of 860 residences. The insulation and ØSTFACADE coverings OPGANGSSIDEcurrently in OPRINDELIG place will be removed and new and more efficient insulation will be installed that meets the requisite low-energy standard. The base of the building will also be insulated. Façade coverings are in natural slate, and windows will be replaced with high-insulation energy windows in wood. New low-energy windows will be fitted in the garden façades and concrete balcony fronts will be partially removed and in front of living rooms fullyopenable 3 layer folding glass panels will be installed supplemented by shields. The existing roof construction will be removed and new hard insulation covered with roofing felt and appropriate to the energy class will be added. The roof will be used as a platform to erect sun catchers and solar panels. It would also be possible to add a staircase leading onto a roof terrace. Partners: Nova5 Arkitekter A/S and Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S FRI 19

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Almene boliger Non-profit housing

Almene boliger Non-profit housing Almene boliger Non-profit housing Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Samarbejde er vejen frem

Samarbejde er vejen frem KL Politisk Forum, Teknik- og miljøkonference 14.-15. april 2011 Temamøde 5, Inspiration til givtige samarbejder med virksomheder Samarbejde er vejen frem Niels Carsten Bluhme Direktør for Miljø- og Teknikforvaltningen,

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010

Byudvikling med omtanke 2003. Byggeri af lavenergi i. Egedal Kommune. Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Byggeri af lavenergi i Egedal Kommune Oplæg for Norges Bygg- og Eiendomsforening 24. november 2010 Jan Poulsen Specialkonsulent Egedal Kommune jan.poulsen@egekom.dk Byudvikling med omtanke 2003 Vækstområde

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Teknik og omkostninger ved bygningsindpassede solceller i ejendomme.

Teknik og omkostninger ved bygningsindpassede solceller i ejendomme. Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ. Ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. I

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården

Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed. Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Sådan arbejder en ambitiøs bygherre med bæredygtighed Palle Jørgensen, Direktør Boligforeningen Ringgården Konkurrenceprogram Lisbjerg Plusenergi 2013 BÆREDYGTIGHEDSKRAV Generelt anvendelige boliger Fokus

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Transform2012 Konferencen. 21 22. november 2012

Transform2012 Konferencen. 21 22. november 2012 Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Valby

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Solceller og Arkitektur

Solceller og Arkitektur Solceller og Arkitektur InnoBYG, GI Bedre Boliger, VE-net 5. december 2012 Akademisk Arkitektforening Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA 1 AA anbefalinger 10 gode råd solcelleteknologier solcellekomponenter

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Cenergia

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer

Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Perspektiver for anvendelse af data i fjernvarmesystemer Temamøde: DTU (CITIES) og Dansk Fjernvarme/Grøn Energi, September 2014 Henrik Madsen, Peder Bacher (DTU Compute) www.henrikmadsen.org www.smart-cities-centre.org

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne?

Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Mega solvarmeanlæg og transmissionsledninger - Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvor skal vi stille alle solfangerne? Per Alex Sørensen SDH Conference Toulouse 17-18 June 2015 1 2 Marstal (1) 1996

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

En svær fødsel men nu sker det!!

En svær fødsel men nu sker det!! En svær fødsel men nu sker det!! Komforthusene med 10 en -familie som passivhuse (2008) En`-familiehus i Ebeltoft (2007) Kollegium (Fruehøjgård) i Herning med 66 små lejligheder (2008) Hjortshøj bogruppe

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere