Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction"

Transkript

1 Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1

2 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere end boliger eller næsten hver femte bolig i Danmark. Boligerne er fordelt på cirka boligafdelinger. Næsten samtlige almene boligorganisationer er medlem af BL. Der er stor forskel på medlemsorganisationerne. De største administrerer over boliger, og der findes organisationer med få hundrede boliger. BL arbejder for sine medlemmers og beboernes interesser ved at øve indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt. I praksis foregår det ved at repræsentere de almene boligorganisationer i forhold til de offentlige myndigheder, ved at servicere og rådgive de almene boligorganisationer og ved at uddanne beboere og personale i beboerdemokrati, ledelse og administration. De almene boliger og klimaet Det er en stor udfordring for boligafdelingerne at reducere energiforbruget i bygningerne. Opvarmningen af danske bygninger står generelt for 40 % af energiforbruget i landet. Med det nye bygningsreglement BR08 lægges der op til store besparelser såvel i nybyggeriet som ved renovering af den ældre bygningsmasse i de kommende år. De almene boliger i Danmark er underlagt restriktioner for byggeriets omkostninger. Samtidig er huslejeevnen hos nuværende beboerne begrænset. Derfor kræver det både fantasi og omtanke at imødekomme de nye skrappe energikrav. Alligevel findes der allerede spændende eksempler på nybyggeri og renoveringer, hvor de almene boligafdelinger går foran for at begrænse energiforbruget. Denne udstilling præsenterer nogle af de bedste eksempler og repræsenterer samtidig en mangfoldighed af ideer for reduktion i energiforbruget og egenproduktion af energi. God fornøjelse. 2

3 About the Federation of Non-Profit Housing Associations in Denmark (BL) The Federation of Non-Profit Housing Associations in Denmark is an industry association covering approximately 700 non-profit housing associations administering more than 550,000 homes almost one fifth of Danish housing stock. These homes are located in approximately 8,000 residential areas known as housing divisions. The vast majority of non-profit housing associations are members of BL. Member organisations vary greatly in size from associations that administer over 50,000 homes to those that administer about 10 homes. BL works to further its member s and their resident s interests by exerting influence on financial, technical and social developments in the non-profit housing sector. In practice this entails representing the interests of non-profit housing associations in relation to public bodies and authorities, servicing and advising members and training residents and personnel in the areas of residents rights, management and administration. Non-profit housing and climate change It will be a large challenge for non-profit housing association members to reduce energy consumption in buildings. Forty percent of Danish energy consumption is expended on heating. Recently introduced construction regulations (BR08) entail significant energy savings, both in new-builds and in the renovation of older building stock in the coming years. Danish non-profit housing is subject to construction cost limits. Furthermore, current residents are unable to pay high rents. Meeting the stringent new energy requirements, requires imagination and careful consideration. Notwithstanding this, there are many examples of innovative new-builds and renovation projects in which the non-profit sector has taken the lead in relation to energy efficient housing. This exhibition presents some of the best examples, as well as illustrating the diversity of methods available for reducing consumption and generating energy locally. We hope you enjoy the exhibition. 3

4 Udgiver / Publisher Boligselskabernes Landsforening Studiestræde København V Tlf. / Phone: Fax: Dette mærke betyder, at der er mulighed for at besøge projektet på en ekskursion i perioden fra den 7. december til den 18. december Ekskursionerne er gratis og foregår i bus med dansk og engelsk guide. Alle ekskursionerne udgår fra DGI-byen kl og varer ca. 2 timer. Se program på side 35 og kort på bagsiden. Denne publikation er udgivet i forbindelse med Klima forum09 i København december Tilmelding til ekskursionerne på udstillingen i DGIbyen eller på mail til eller via This publication is published in connection with Klimaforum09 in Copenhagen, december Udstillinger / Exhibitions: Udstilling 1 / Exhibition 1 DGI-byen Tietgensgade 65 København V Udstilling 2 / Exhibition 2 Prangerhuset Halmtorvet 30 København V This sign means that it is possible to make a trip to view a project from December 7th to December 18th The trips are free of charge and will take place by bus with Danish and English guides. All trips starts from DGI-byen at and takes approx. 2 hours. View page 35 and the map on the back of the programme. Enroll at the exhibition at DGI-byen or by to or on 4

5 Indhold Content Om Boligselskabernes Landsforening (BL)...2 Hyldespjældet...6 Albertslund Syd...8 Store Hus...10 Vejleåparken Urbanplanen...14 Gyldenrisparken...16 H2 college Birk...18 Langkærparken...19 Lærkehaven 1, 2, Lærkehaven Lærkehaven Lærkehaven Høffdingsvej...24 Mølleholmen...25 AlmenBolig Stenløse Syd...27 Boelholm Kollektivhuset...29 DAB CO 2 -fri boligadministration...30 Højbjerg Vænge...31 Højbjerg Vænge...32 Frederikssund Nord Sunshine House...34 Program for ekskursionerne...35 Kort...36 About the Federation of Non-Profit Housing Associations in Denmark (BL)...3 Hyldespjældet...7 Albertslund Syd...9 Store Hus Vejleåparken Urbanplanen...15 Gyldenrisparken H2 college Birk...18 Langkærparken...19 Lærkehaven 1, 2, Lærkehaven Lærkehaven Lærkehaven Høffdingsvej...24 Mølleholmen...25 AlmenBolig Stenløse Syd...27 Boelholm Kollektivhuset...29 DAB CO 2 -free building administration...30 Højbjerg Vænge...31 Højbjerg Vænge...32 Frederikssund Nord Sunshine House...34 Trip schedule...35 Map

6 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet (BO VEST) Albertslund Renovering af bolig til CO 2 -neutral standard Arbejdet med at renovere en af Hyldespjældets 390 lejligheder til CO 2 -neutral standard er netop afsluttet. Huset er moderniseret og efterisoleret og producerer nu lige så meget energi, som det forbruger både til drift af det tekniske udstyr og til beboerens brug af lys, tv, computer, køleskab osv. Huset er blevet afkoblet fra fjernvarmen og er nu kun forbundet med el-nettet, der bruges som lager, når huset producerer mere energi, end det bruger. Huset er blevet efterisoleret udefra på en måde, hvor beboeren blev boende under renoveringen. Radiatorerne er blevet fjernet, og der er monteret et nyudviklet solprisme på taget med solceller, solfanger og nye store ovenlysvinduer integreret i konstruktionen. Solprismet fungerer samtidig som teknikrum for ventilationsanlæg med varmegenvinding, varmtvandsbeholder og varmepumpe, der genindvinder varmeenergi fra spildevandet. Endelig er der monteret en lille vindmølle, der producerer strøm til boligen. Et af formålene med projektet har været at udvikle løsninger med en høj grad af industrialiseret præfabrikation. Dette har bl.a. resulteret i, at de nye højisolerede tag- og facadeelementer med super effektive vinduer er blevet produceret på fabrik som rumstore elementer til færdig montering på huset udefra. Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Energistyrelsen, Landsbyggefondens Innovationspulje, Albertslund Kommune og Agenda Centret i Albertslund. Det CO 2 -neutrale hus er udviklet i et unikt partnerskab mellem nogle af landets største virksomheder: Danfoss, Velux, Velfac og Rockwool samt med Albertslund kommune. Yderligere deltager rådgiverne Cenergia, Rubow Arkitekter og Boligselskabet BO-VEST samt VA s boligafdeling Hyldespjældet. Læs mere på 6

7 CO 2 -neutral residential renovation The work involved in renovating one of Hyldespjældet s 390 flats to CO 2 standards has recently been completed. The flat has been thoroughly modernised and insulated and now produces just as much energy as it consumes enough for technical equipment and the residents lighting, TV, computer, fridge etc. The flat has been detached from the district heating network and is now only attached to the electricity grid. It returns electricity to the grid during periods of overcapacity. Insulation has been installed on the exterior of the building such that the flat s occupier could remain in the building during the renovation process. The radiators have been removed and a newly developed solar prism has been installed on the roof featuring solar cells, a suncatcher and large new skylights. The solar prism also acts as an equipment room for the heat-recapture ventilation facility and a warm water tank and a heat pump, which recovers heat from waste water. In addition a small windmill has been attached to the building to generate additional electricity. One of the project s objectives has been to develop solutions which involved a high degree of industrial prefabrication. Amongst other things this has meant that the highly insulated roof and façade structures with hyper-efficient windows were built in the factory and delivered as room-size elements ready to be attached to the building. The project was made by possible by financial support received from the Danish Energy Agency, Landsbyggefonden Innovationfound, Albertslund Local Authority and the Agenda Centre in Albertslund. The CO 2 neutral dwelling was developed as result of a unique partnership between some of Denmark s largest companies: Danfoss, Velux, Velfac and Rockwool and Albertslund Local Authority. In addition the following consultants participated in the process Cenergia, Rubow Architecs and housing association BO-VEST, as well as VA s Hyldespjældet division. Read more at 7

8 Vridsløselille Andelsboligforening Albertslund Syd (BO VEST) Albertslund Renovering af rækkehuse til Lavenergiklasse 2 Prøvehuse Prøvehusene har til formål at afprøve og demonstrere byggetekniske løsninger til afhjælpning af byggeskader og genopretning af bygningerne, herunder eliminering af skimmelproblemer og forbedring af indeklima samt at demonstrere forskellige løsninger for boligforbedringer. De renoverede huse skal overholde Lavenergiklasse 2 i det danske bygningsreglement BR08. Endvidere afprøves lav-temperatur fjernvarme som fremtidig forsyningsstrategi for Albertslund Fjernvarme. Efter renovering overholder husene beregningsmæssigt kravene til lavenergiklasse 2, og der er beregnet en reduktion i det samlede energibehov på godt 70 %, og en reduktion af CO 2 -udledningen på ca % i forhold til de nuværende rækkehuse. Virkemidlerne for at nedbringe energibehovet er forbedret isolering af klimaskærm og terrændæk, forbedret tæthed, etablering af ventilation med varmegenvinding samt etablering af solfangeranlæg. Boligforbedringer omfatter i begge huse etablering af karnap mod haven og i det ene hus desuden et udvidet badeværelse og en ændret planløsning med udvendigt trappetårn og vinduer mod have på 1. sal. Rådgivere: Nova5 Arkitekter A/S og Niras A/S 8

9 Terraced houses renovated to energy class 2 standards The show homes are designed to showcase and test technical damage correction solutions, including mould elimination and indoor climate improvements, as well as demonstrating a range of house improvements. At the same time, the project has a further goal of ensuring that the renovated properties meet Danish construction standard BR08 Low Energy Class 2. In addition, a low temperature district heating supply system is being trialled in the show homes as a precursor to The Albertslund District Heating Company s future supply strategy. After renovation it is calculated that the terraced houses will meet Low Energy Class 2 requirements and deliver a reduction in total energy requirements to just over 70% of current levels, plus a reduction in CO 2 emissions to % of current levels. Energy use will be reduced by improving the building s climate shield, ground slab insulation and draft exclusion, and by installing ventilation systems featuring heat recovery plus a suncatcher facility. Housing improvements in all houses include the establishment of bay windows facing the garden, plus a bathroom extension and redesign in one of the houses including an exterior staircase and windows facing the garden on the first floor. Partners: Nova5 Arkitekter A/S and Niras A/S 9

10 Avedøre Boligselskab Store Hus (KAB) Avedøre Solcelle og solfanger projekt Beboerne i afdelingen Store Hus har været primus motor for, at projekterne, som både består af solfangere på taget og solceller på gavlen, er blevet realiseret. Installationen af både solfangere på taget og solceller på gavlen på denne store og høje boligbebyggelse vil have en stor signalværdi overfor alle forbipasserende om, at her gøres der noget for at reducere de fossile brændstoffer og mindske CO 2 udledningen. Display vil blive opsat på gavlen af bygningen, så det er muligt for forbipasserende at aflæse omfanget af produktionen af varme og el samt besparelsen på CO 2 regnskabet. Solfangerne på taget dækker et areal på ca. 750 m 2, og energien herfra indgår i den samlede lokale fjernvarmeforsyning, som Avedøre Fjernvarme står for. Solfangerne vil primært levere varme til opvarmning af varmt brugsvand og til opvarmning af boligerne i Store Hus. Ydelsen til varmtvandsproduktionen fra solfangerne svarer til forbruget af varmt brugsvand i sommerperioden i Store Hus, som har 430 boliger. CO 2 - reduktionen svarer til ca. 70 tons/år. Solcelleprojektet er et bygningsintegreret anlæg, hvor syd-gavlen på Store Hus er beklædt med solceller med en overflade på ca. 300 m 2. Elproduktionen herfra vil svare til ca kwh/år ved normal solindstråling, hvilket giver en CO 2 - besparelse på ca. 11 tons/år. Elproduktionen indgår primært i el-forsyningen til Store Hus men er også koblet på elnettet, således at der kan blive tale om salg af el, såfremt der opstår en overproduktion. Samarbejdspartnere: Avedøre Fjernvarme amba, Dong Energy, EBO Consult A/S, Københavns Solcellelaug I/S, Hvidovre Kommune, Avedøre Boligselskab afdeling Store Hus og KAB. 10

11 Solar cells and suncatcher projects It is residents in the Store Hus division who ve been the driving force behind the realisation of both the suncatchers on the roof and solar cells on the building s façade. Both projects will be very visible on what is a large and tall residential complex, and will send a clear signal to passers by that something is being done here to reduce CO 2 emissions. In addition, a display will be set up on the building s façade so that the public will be able to see how much warm water and electricity have been saved, and the resultant impact on building s carbon footprint. The suncatchers on the roof cover an area of approximately 750 m² and the energy generated is utilised by the local district heating company Avedøre Fjernvarme. The suncatcher s primary role, however, is to deliver hot water and heating to Store Hus residents. The suncatchers deliver an amount of warm water equivalent to Store Hus level of summer warm water consumption. The residential complex features 430 households who have achieved annual CO 2 savings of 70 tons between them. The solar cell project is fully integrated into the building s construction, and the building s south facing façade is covered with solar cells with a surface area of approximately 300 m². The solar cells will deliver approximately 21,000 kwh/year of electricity at normal levels of sunshine a CO 2 reduction of approximately 11 tons/year. The electricity produced is mostly consumed directly by Store Hus but the facility is also connected to the electricity grid such that it can turn electricity supplier in the event of overcapacity. Partners: Avedøre Fjernvarme amba, Dong Energy, EBO Consult A/S, Københavns Sol cellelaug I/S, Hvidovre Kommune, Avedøre Bolig selskab division Store Hus and KAB. 11

12 AAB Vejleåparken Ishøj Facaderenovering efter BR95, varmebesparelse Igennem de seneste år har AAB Vejleåparken gennemgået en meget stor bygnings- og miljørenovering. Det primære formål med den slags renoveringer handler ikke om at opnå energibesparelser, men derimod om at komme begyndende byggeskader til livs, og samtidig forbedre både det fysiske og sociale miljø i boligområdet. Projektet blev påbegyndt i 2000 med udarbejdelse af en Helhedsplan, og selve omdannelsen af boligbebyggelsen har stået på fra 2003 til Bebyggelsen er opført i og består af lejligheder med omtrent beboere. De oprindelige betonfacader er blevet isoleret med mm. mineraluld og beklædt med henholdsvis pladematerialer og teglsten. Der er isat nye tætte vinduer og døre med U-værdi 1,1. Tagene er blevet omlagt med ny tagdækning og isoleret med 250 mm. mineraluld. Der er etableret over 100 nye tagboliger på udvalgte blokke. 350 små 1-rums hybler er ombygget til 2-rums ungdomsboliger. Varmeanlægget er optimeret og vandinstallationer fornyet. Selv om renoveringen er udført efter almindelige standarder og gældende regler, har den medført et væsentligt nedsat energiforbrug. Der er opnået en varmebesparelse på 40 %. Energibesparelse: MWh pr. år svarende til kr Reduktion af CO2 udslip: tons pr. år Rådgiver: DOMUS arkitekter A/S Fotos: Jens Lindhe 12

13 Facade renovation in accordance with BR95, heat loss reduction In recent years AAB Vejleåparken has undergone extensive construction and environmental renovation. The primary purpose of such renovation projects is not to deliver energy savings but to address problems with the potential to cause substantial damage to the building, and to improve the physical and social environment in the housing complex area. The project was initiated in 2000 with a masterplan for the area, with construction work on-going between 2003 and The housing complex was built between 1970 and 1973 and consists of 1,700 flats with about 4,500 residents. The existing concrete façades have been insulated with mm mineral wool and covered with plate material and tiles. New close-fitting doors and windows with U-values of 1.1. were installed Roofing has been replaced, and 250 mm mineral wool insulation intro duced. 100 new penthouse dwellings have been added to selected blocks. 350 small 1-room flatlets have been converted to 2-room youth accom modation. Heating installations have been optimised and water installations replaced. Though the renovation process merely followed customary standards and regulations significant energy consumption reductions were achieved. Residents have benefited from heating savings of 40 %. Energy savings: 10,000 MWh per year equivalent to DKK 6,000,000 Reduction in CO 2 emissions: 1,300 tons per year Partner: DOMUS arkitekter A/S Photos: Jens Lindhe 13

14 Boligforeningen 3B Urbanplanen København Klimaskærm, energirenovering Boligforeningen 3B og lokalområdet indgik i 2003 et forpligtende samarbejde med Københavns Kommune: Byudvikling i Partnerskaber«. Fra dette samarbejde udspringer Urban U2 Byudvikling i Urbanplanen. Hovedindsatsområderne i U2 har været renovering af facader og friarealer, forbedring af Urbanplanens image samt maksimal inddragelse af beboerne ud fra temaet boligsocial bæredygtighed. Beboerne havde et stort ønske om at kunne påvirke de individuelle fysiske rammer, og det resulterede blandt andet i kampagnen Forny din bolig, hvor den enkelte beboer kan tilkøbe altaner, franske altaner, køkken og bad som individuelle ønsker. Kampagnen har medført, at beboerne har haft et stort engagement i renoveringen og har medvirket til arkitektonisk mangfoldighed. Målet med renoveringen af facader og friarealer var blandt andet at give mere identitet til de enkelte afdelinger i Urbanplanen og samtidig fastholde kvaliteten i et sammenhængende kvarter. Hver af de fire ældre afdelinger havde et tema som ramme for udviklingen af renoveringsprojekterne: Hørgården Det grønne kvarter Remisevænget Nord Den tætte by Remisevænget Øst Mangfoldighedens kvarter Remisevænget Vest Bag hækken I forbindelse med renoveringen er alle facader blevet efterisoleret. I Remisevænget Øst er der målt en reduktion af varmeforbruget på 22 %. De resterende afdelinger er isoleret med henblik på en endnu tættere klimaskærm. Det forventes derfor, at de tre renoverede afdelinger samlet set får en endnu højere reduktion af varmeforbruget. Rådgivere: Witraz Arkitekter og Ingeniørfirmaet DOMINIA Fotos: JJW Arkitekter 14

15 Climate shield, energy renovation Housing association 3B and their local partners entered into a City Development Partnership Agreement in 2003 with Copenhagen City Council. The U2 Urban Development Urbanplanen initiative is a direct result of that agreement. Focus areas include the renovation of façades and open spaces, improving the development s image and ensuring maximal resident involvement based on sustainable social housing principles. Residents were very interested in being able to influence the scale and nature of the development in their own flat, and this resulted in the Renovate your home initiative which allowed individual residents to add balconies or French balconies and renovate kitchen s and bathrooms to their individual requirements. The campaign has helped give residents ownership of the renovation project as well as adding architectural variation. The renovation of façades and open spaces has also been designed to give the different areas of the residential complex their own identity whilst maintaining the feel of an interconnected area. Each of the four districts of the residential area has its own overall renovation theme: Hørgården The Green Quarter Remisevænget Nord The intimate town Remisevænget Øst Diversity s quarter Remisevænget Vest Behind the hedge As a result of the renovation project all flats will be equipped with additional insulation. In Remisevænget Øst district heating consumption levels were reduced by 22%. And the aim is to achieve an even more efficient climate shield in the other districts. It is therefore anticipated that the three remaining districts will achieve even greater savings. Partners: Witraz Arkitekter and Ingeniørfirmaet DOMINIA Photos: JJW Arkitekter 15

16 Lejerbo København Gyldenrisparken København Daginstitution nybyggeri som Passivhus Standard Boligområdet Gyldenrisparken er en almen bebyggelse på Amager, der grænser op til Amagerbrogade og tæller 450 boliger. Daginstitutionen er opført i den almene bebyggelse Gyldenrisparken i København og indgår i en sammenhængende udvikling af bebyggelsens boliger, fælles vaskeri og friarealer samt opførelsen af et nyt plejecenter. Ved at kombinere ventilation, solvarme, tætte konstruktioner svanemærkede byggematerialer med varmegenbrug, jordkøling, fortætning samt grundige indledende analyser af behov og daglige rutiner medvirker daginstitutionen til at reducere CO 2 udledningen i bebyggelsen. I passivhuset er markant arkitektur kombineret med en minimal overflade, god isolering og meget tætte konstruktioner. Bygningen er orienteret mod syd med store glaspartier, der giver optimal udnyttelse af solen. Mod nord er vinduespartierne minimeret. mod syd. I vinterhalvåret opmagasineres varmen i væggene for siden at frigives om natten. Et højeffektivt ventilationsanlæg med en genvindingsgrad på omkring 90 % forsyner daginstitutionen med varme tilskudsvarme efter behov og sikrer natkøling for øget komfort i sommerperioden. Grønne tage beklædt med sedum opsuger regnen og reducerer således vandudledningen til kloakken med 80 %. De medvirkende i projektet har været: WVW (WITRAZ arkitekter, tegnestuen VANDKUNSTEN og WISSENBERG rådgivende ingeniører) i samarbejde med Lejerbo s administration, KUBEN, Københavns Kommune og det lokale beboerdemokrati. For at undgå overophedning af bygningen er der solafskærming og mulighed for at åbne facaden 16

17 Foto: Leonard Fradelizio Kindergarten new-build to passive house standards The Gyldenrisparken residential development is an area of public housing adjacent to Amagerbrogade totalling some 450 residences. The kindergarten is part of the Gyldenrisparken public housing area in Copenhagen and forms part of an integrated development of the area s 450 residences, communal laundry facilities and open spaces and the erection of a new nursing home. By combining ventilation, solar heating, draft proof constructions and Nordic Ecolabel construction materials with heat recycling, earth cooling, condensation and thorough preliminary analyses of requirements and day to day routines we have contributed to a reduction in CO 2 emissions across the entire site. The passive house combines distinctive architecture with a minimal surface, excellent insulation and very airtight constructions. The building faces south and features large areas of glass that maximise the use of the sun. Minimal use is made of north-facing windows. In order to avoid the building overheating sun shields were constructed and the south facing façade can be opened. During the winter months heat is stored in the walls to be released at night. A highly-efficient ventilation system with heatrecycling efficiency levels of about 90% supplies the kindergarten with additional heat as required and reduces night-time temperatures during the summer months for added comfort. A green roof planted with sedum soaks up rain water and plant photosynthesis reduces drain runoff by 80 %. Partners: WVW consortium (WITRAZ architects, studio VANDKUNSTEN and WISSENBERG consulting engineers) in cooperation with Lejerbo s administration, KUBEN, Copenhagen City Council and local residents. 17

18 Boligselskabet Fruehøjgaard H2 college Birk Herning H2 College i Birk Danmarks første CO 2 - neutrale ungdomsboliger I januar 2009 stod 66 nye ungdomsboliger klar til indflytning i Hernings studenterby i Birk. H2 College er den første større boligbebyggelse, der er bygget efter passivhus-konceptet. Boligerne er alle på 43 m 2, og de er primært orienteret mod syd for at udnytte solens energi. Der er ingen varmetilførsel. I stedet genanvendes energien fra allerede anvendt luft. H2 College får tilført varmt vand og elektricitet fra eget brintanlæg. Der produceres brint fra el om natten, når der er overproduktion af vindenergi, og strømprisen er lav. Brinten anvendes senere til at producere strøm via brændselsceller om dagen, når strømprisen er høj. Overskudsvarmen fra brintproduktionen og brændselscellerne bliver anvendt til opvarmning af brugsvand, mens elektriciteten bliver anvendt til rumopvarmning og til almindeligt elforbrug. Rådgivere: Aarhus Arkitekterne A/S og Niras A/S H2 College in Birk Denmark s first CO 2 -neutral youth accommodation In January new youth housing units stood ready for use in Herning s student accommodation centre in Birk. H2 College is the first housing complex to be constructed to passive housing standards. The residences in question are all 43 m 2 and most face south in order to fully utilise the sun s energy. They do not receive any heat from external supplies. Instead, heat energy from air that has already been used is re-cycled. H2 College produces hot water and electricity in its own hydrogen plant. Electricity is used to generate hydrogen at night when wind power generates excess electricity and electricity prices are low. The hydrogen is then re-used to generate electricity via fuel cells during the day when electricity prices are higher. Excess heat generated by hydrogen production and fuel cell use is used to heat water whilst the electricity generated goes to heating and general household use. Partners: Aarhus Arkitekterne A/S and Niras A/S 18

19 KLIMAPROJEKT LANGKÆRPARKEN AL2BOLIG Langkærparken Århus NOVA5 arkitekter NOVA5 as arkitekter as Esbensen Rådgivende Esbensen Rådgivende ingeniører A/S ingeniører Sloth A/S Møller Sloth Rådgivende Møller Rådgivende ingeniører A/S ingeniører A/S Sankt Annæ Sankt Passage Annæ G Passage G Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej 47, 1sal 47, 1sal DK-1262 København DK-1262 KKøbenhavn KDK-8000 Århus DK-8000 Århus 8000 Århus C8000 Århus C T T T : T 2400 : Tlf: Tlf: E E E : E : Klimarenovering, Sydjyllandsplanens etagetypehus I Langkærparken i Tilst ved Århus udarbejdes der en helhedsplan for at fremtidssikre boligerne. Der gennemføres en klimarenovering for en enkelt blok med 22 lejligheder. Bebyggelsen er opført og er en del af Sydjyllandsplanen, der blev opført i mange danske byer i perioden Langkærparken består af 35 stk. 3-etagers boligblokke med i alt 860 boliger. Facadernes nuværende efterisolering og beklædning fjernes og ny kraftigere isolering påbygges som lavenergiklasse. Soklen isoleres ligeledes, og vinduerne udskiftes til højisolerende energivinduer med skydeskodder i hårdttræ. På havefacaderne monteres vinduespartier med energivinduer og betonbrystninger foran altaner nedrives delvis, og udfor stue monteres 3-lags foldeglaspartier, som sikrer fuld oplukkelighed. Eksisterende tagopbygning fjernes, og der opbygges en ny i hård isolering dækket med tagpap. Taget anvendes til opstilling af solfangere og solpaneler, og det overvejes at føre trapperne op til taget, så der kan etableres en tagterrasse. Rådgivere: Nova5 Arkitekter A/S og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S FRI Climate renovation, ØSTFACADE OPGANGSSIDE- South-Jutland FREMTIDIG Plan flats Langkærparken in Tilst near Århus, is particpating in an extensive modernisation and renovation project. In one block of 22 flats a decision was made to introduce additional measures to make the flats more climate-friendly. The Langkærparken residential area was construc ted between 1969 and 1971 as part of the South Jutland Plan of It consists of 35 3-storey blocks of flats with a total of 860 residences. The insulation and ØSTFACADE coverings OPGANGSSIDEcurrently in OPRINDELIG place will be removed and new and more efficient insulation will be installed that meets the requisite low-energy standard. The base of the building will also be insulated. Façade coverings are in natural slate, and windows will be replaced with high-insulation energy windows in wood. New low-energy windows will be fitted in the garden façades and concrete balcony fronts will be partially removed and in front of living rooms fullyopenable 3 layer folding glass panels will be installed supplemented by shields. The existing roof construction will be removed and new hard insulation covered with roofing felt and appropriate to the energy class will be added. The roof will be used as a platform to erect sun catchers and solar panels. It would also be possible to add a staircase leading onto a roof terrace. Partners: Nova5 Arkitekter A/S and Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S FRI 19

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Energieffektivisering i byggeriet nybyggeri samt ved renovering

Energieffektivisering i byggeriet nybyggeri samt ved renovering Energieffektivisering i byggeriet nybyggeri samt ved renovering EnergiForsk2013 20. juni 2013 Kirsten Engelund Thomsen SBi, Aalborg Universitet København Indhold Nye bygninger, bygningsklasse 2020 - energirammekrav,

Læs mere

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur Fremtiden findes på Fur Finding the future on the island of Fur FREMTIDENs energisamfund Danmark, og resten af verden, står over for nogle store energimæssige udfordringer: Vi har i høj grad bygget vores

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI Indkaldelse af ideer og forslag

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Energirenovering af murermesterhus

Energirenovering af murermesterhus Henrik Tommerup Energirenovering af murermesterhus DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-102 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-168-4 Energirenovering af murermesterhus Henrik Tommerup Department

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Studenterrapport. Bygningsrenovering på uddannelsesinstitutionen Martec - analyse af muligheder samt rentabilitet for opgradering til lavenergi.

Studenterrapport. Bygningsrenovering på uddannelsesinstitutionen Martec - analyse af muligheder samt rentabilitet for opgradering til lavenergi. Aalborg Universitet København Statens Byggeforskningsinstitut A. C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Studenterrapport Studiesekretær: Julie Kastoft-Christensen Uddannelse: Master i Bygningsfysik

Læs mere

Udredning om brug af sekundavand i Danmark

Udredning om brug af sekundavand i Danmark Udredning om brug af sekundavand i Danmark 2014 Titel: Udredning om brug af sekundavand i Danmark Redaktion: Rambøll Marianne Marcher Juhl Annette Raben Herman Juel Lisbeth Hjortborg Jensen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Miljøprojekt nr. 1449, 2012 Titel: Miljørigtigt design af elektronisk udstyr Redaktion: Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Ida Bode, PlanMiljø ApS Kia Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 Country report, Denmark: Addressing 2014-2015 For English version see

Læs mere