Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction"

Transkript

1 Klimabolig fremtidens byggeri Climate Housing future construction 1

2 Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere end boliger eller næsten hver femte bolig i Danmark. Boligerne er fordelt på cirka boligafdelinger. Næsten samtlige almene boligorganisationer er medlem af BL. Der er stor forskel på medlemsorganisationerne. De største administrerer over boliger, og der findes organisationer med få hundrede boliger. BL arbejder for sine medlemmers og beboernes interesser ved at øve indflydelse på den almene boligsektors udvikling både økonomisk, teknisk og socialt. I praksis foregår det ved at repræsentere de almene boligorganisationer i forhold til de offentlige myndigheder, ved at servicere og rådgive de almene boligorganisationer og ved at uddanne beboere og personale i beboerdemokrati, ledelse og administration. De almene boliger og klimaet Det er en stor udfordring for boligafdelingerne at reducere energiforbruget i bygningerne. Opvarmningen af danske bygninger står generelt for 40 % af energiforbruget i landet. Med det nye bygningsreglement BR08 lægges der op til store besparelser såvel i nybyggeriet som ved renovering af den ældre bygningsmasse i de kommende år. De almene boliger i Danmark er underlagt restriktioner for byggeriets omkostninger. Samtidig er huslejeevnen hos nuværende beboerne begrænset. Derfor kræver det både fantasi og omtanke at imødekomme de nye skrappe energikrav. Alligevel findes der allerede spændende eksempler på nybyggeri og renoveringer, hvor de almene boligafdelinger går foran for at begrænse energiforbruget. Denne udstilling præsenterer nogle af de bedste eksempler og repræsenterer samtidig en mangfoldighed af ideer for reduktion i energiforbruget og egenproduktion af energi. God fornøjelse. 2

3 About the Federation of Non-Profit Housing Associations in Denmark (BL) The Federation of Non-Profit Housing Associations in Denmark is an industry association covering approximately 700 non-profit housing associations administering more than 550,000 homes almost one fifth of Danish housing stock. These homes are located in approximately 8,000 residential areas known as housing divisions. The vast majority of non-profit housing associations are members of BL. Member organisations vary greatly in size from associations that administer over 50,000 homes to those that administer about 10 homes. BL works to further its member s and their resident s interests by exerting influence on financial, technical and social developments in the non-profit housing sector. In practice this entails representing the interests of non-profit housing associations in relation to public bodies and authorities, servicing and advising members and training residents and personnel in the areas of residents rights, management and administration. Non-profit housing and climate change It will be a large challenge for non-profit housing association members to reduce energy consumption in buildings. Forty percent of Danish energy consumption is expended on heating. Recently introduced construction regulations (BR08) entail significant energy savings, both in new-builds and in the renovation of older building stock in the coming years. Danish non-profit housing is subject to construction cost limits. Furthermore, current residents are unable to pay high rents. Meeting the stringent new energy requirements, requires imagination and careful consideration. Notwithstanding this, there are many examples of innovative new-builds and renovation projects in which the non-profit sector has taken the lead in relation to energy efficient housing. This exhibition presents some of the best examples, as well as illustrating the diversity of methods available for reducing consumption and generating energy locally. We hope you enjoy the exhibition. 3

4 Udgiver / Publisher Boligselskabernes Landsforening Studiestræde København V Tlf. / Phone: Fax: Dette mærke betyder, at der er mulighed for at besøge projektet på en ekskursion i perioden fra den 7. december til den 18. december Ekskursionerne er gratis og foregår i bus med dansk og engelsk guide. Alle ekskursionerne udgår fra DGI-byen kl og varer ca. 2 timer. Se program på side 35 og kort på bagsiden. Denne publikation er udgivet i forbindelse med Klima forum09 i København december Tilmelding til ekskursionerne på udstillingen i DGIbyen eller på mail til eller via This publication is published in connection with Klimaforum09 in Copenhagen, december Udstillinger / Exhibitions: Udstilling 1 / Exhibition 1 DGI-byen Tietgensgade 65 København V Udstilling 2 / Exhibition 2 Prangerhuset Halmtorvet 30 København V This sign means that it is possible to make a trip to view a project from December 7th to December 18th The trips are free of charge and will take place by bus with Danish and English guides. All trips starts from DGI-byen at and takes approx. 2 hours. View page 35 and the map on the back of the programme. Enroll at the exhibition at DGI-byen or by to or on 4

5 Indhold Content Om Boligselskabernes Landsforening (BL)...2 Hyldespjældet...6 Albertslund Syd...8 Store Hus...10 Vejleåparken Urbanplanen...14 Gyldenrisparken...16 H2 college Birk...18 Langkærparken...19 Lærkehaven 1, 2, Lærkehaven Lærkehaven Lærkehaven Høffdingsvej...24 Mølleholmen...25 AlmenBolig Stenløse Syd...27 Boelholm Kollektivhuset...29 DAB CO 2 -fri boligadministration...30 Højbjerg Vænge...31 Højbjerg Vænge...32 Frederikssund Nord Sunshine House...34 Program for ekskursionerne...35 Kort...36 About the Federation of Non-Profit Housing Associations in Denmark (BL)...3 Hyldespjældet...7 Albertslund Syd...9 Store Hus Vejleåparken Urbanplanen...15 Gyldenrisparken H2 college Birk...18 Langkærparken...19 Lærkehaven 1, 2, Lærkehaven Lærkehaven Lærkehaven Høffdingsvej...24 Mølleholmen...25 AlmenBolig Stenløse Syd...27 Boelholm Kollektivhuset...29 DAB CO 2 -free building administration...30 Højbjerg Vænge...31 Højbjerg Vænge...32 Frederikssund Nord Sunshine House...34 Trip schedule...35 Map

6 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet (BO VEST) Albertslund Renovering af bolig til CO 2 -neutral standard Arbejdet med at renovere en af Hyldespjældets 390 lejligheder til CO 2 -neutral standard er netop afsluttet. Huset er moderniseret og efterisoleret og producerer nu lige så meget energi, som det forbruger både til drift af det tekniske udstyr og til beboerens brug af lys, tv, computer, køleskab osv. Huset er blevet afkoblet fra fjernvarmen og er nu kun forbundet med el-nettet, der bruges som lager, når huset producerer mere energi, end det bruger. Huset er blevet efterisoleret udefra på en måde, hvor beboeren blev boende under renoveringen. Radiatorerne er blevet fjernet, og der er monteret et nyudviklet solprisme på taget med solceller, solfanger og nye store ovenlysvinduer integreret i konstruktionen. Solprismet fungerer samtidig som teknikrum for ventilationsanlæg med varmegenvinding, varmtvandsbeholder og varmepumpe, der genindvinder varmeenergi fra spildevandet. Endelig er der monteret en lille vindmølle, der producerer strøm til boligen. Et af formålene med projektet har været at udvikle løsninger med en høj grad af industrialiseret præfabrikation. Dette har bl.a. resulteret i, at de nye højisolerede tag- og facadeelementer med super effektive vinduer er blevet produceret på fabrik som rumstore elementer til færdig montering på huset udefra. Projektet gennemføres med økonomisk støtte fra Energistyrelsen, Landsbyggefondens Innovationspulje, Albertslund Kommune og Agenda Centret i Albertslund. Det CO 2 -neutrale hus er udviklet i et unikt partnerskab mellem nogle af landets største virksomheder: Danfoss, Velux, Velfac og Rockwool samt med Albertslund kommune. Yderligere deltager rådgiverne Cenergia, Rubow Arkitekter og Boligselskabet BO-VEST samt VA s boligafdeling Hyldespjældet. Læs mere på 6

7 CO 2 -neutral residential renovation The work involved in renovating one of Hyldespjældet s 390 flats to CO 2 standards has recently been completed. The flat has been thoroughly modernised and insulated and now produces just as much energy as it consumes enough for technical equipment and the residents lighting, TV, computer, fridge etc. The flat has been detached from the district heating network and is now only attached to the electricity grid. It returns electricity to the grid during periods of overcapacity. Insulation has been installed on the exterior of the building such that the flat s occupier could remain in the building during the renovation process. The radiators have been removed and a newly developed solar prism has been installed on the roof featuring solar cells, a suncatcher and large new skylights. The solar prism also acts as an equipment room for the heat-recapture ventilation facility and a warm water tank and a heat pump, which recovers heat from waste water. In addition a small windmill has been attached to the building to generate additional electricity. One of the project s objectives has been to develop solutions which involved a high degree of industrial prefabrication. Amongst other things this has meant that the highly insulated roof and façade structures with hyper-efficient windows were built in the factory and delivered as room-size elements ready to be attached to the building. The project was made by possible by financial support received from the Danish Energy Agency, Landsbyggefonden Innovationfound, Albertslund Local Authority and the Agenda Centre in Albertslund. The CO 2 neutral dwelling was developed as result of a unique partnership between some of Denmark s largest companies: Danfoss, Velux, Velfac and Rockwool and Albertslund Local Authority. In addition the following consultants participated in the process Cenergia, Rubow Architecs and housing association BO-VEST, as well as VA s Hyldespjældet division. Read more at 7

8 Vridsløselille Andelsboligforening Albertslund Syd (BO VEST) Albertslund Renovering af rækkehuse til Lavenergiklasse 2 Prøvehuse Prøvehusene har til formål at afprøve og demonstrere byggetekniske løsninger til afhjælpning af byggeskader og genopretning af bygningerne, herunder eliminering af skimmelproblemer og forbedring af indeklima samt at demonstrere forskellige løsninger for boligforbedringer. De renoverede huse skal overholde Lavenergiklasse 2 i det danske bygningsreglement BR08. Endvidere afprøves lav-temperatur fjernvarme som fremtidig forsyningsstrategi for Albertslund Fjernvarme. Efter renovering overholder husene beregningsmæssigt kravene til lavenergiklasse 2, og der er beregnet en reduktion i det samlede energibehov på godt 70 %, og en reduktion af CO 2 -udledningen på ca % i forhold til de nuværende rækkehuse. Virkemidlerne for at nedbringe energibehovet er forbedret isolering af klimaskærm og terrændæk, forbedret tæthed, etablering af ventilation med varmegenvinding samt etablering af solfangeranlæg. Boligforbedringer omfatter i begge huse etablering af karnap mod haven og i det ene hus desuden et udvidet badeværelse og en ændret planløsning med udvendigt trappetårn og vinduer mod have på 1. sal. Rådgivere: Nova5 Arkitekter A/S og Niras A/S 8

9 Terraced houses renovated to energy class 2 standards The show homes are designed to showcase and test technical damage correction solutions, including mould elimination and indoor climate improvements, as well as demonstrating a range of house improvements. At the same time, the project has a further goal of ensuring that the renovated properties meet Danish construction standard BR08 Low Energy Class 2. In addition, a low temperature district heating supply system is being trialled in the show homes as a precursor to The Albertslund District Heating Company s future supply strategy. After renovation it is calculated that the terraced houses will meet Low Energy Class 2 requirements and deliver a reduction in total energy requirements to just over 70% of current levels, plus a reduction in CO 2 emissions to % of current levels. Energy use will be reduced by improving the building s climate shield, ground slab insulation and draft exclusion, and by installing ventilation systems featuring heat recovery plus a suncatcher facility. Housing improvements in all houses include the establishment of bay windows facing the garden, plus a bathroom extension and redesign in one of the houses including an exterior staircase and windows facing the garden on the first floor. Partners: Nova5 Arkitekter A/S and Niras A/S 9

10 Avedøre Boligselskab Store Hus (KAB) Avedøre Solcelle og solfanger projekt Beboerne i afdelingen Store Hus har været primus motor for, at projekterne, som både består af solfangere på taget og solceller på gavlen, er blevet realiseret. Installationen af både solfangere på taget og solceller på gavlen på denne store og høje boligbebyggelse vil have en stor signalværdi overfor alle forbipasserende om, at her gøres der noget for at reducere de fossile brændstoffer og mindske CO 2 udledningen. Display vil blive opsat på gavlen af bygningen, så det er muligt for forbipasserende at aflæse omfanget af produktionen af varme og el samt besparelsen på CO 2 regnskabet. Solfangerne på taget dækker et areal på ca. 750 m 2, og energien herfra indgår i den samlede lokale fjernvarmeforsyning, som Avedøre Fjernvarme står for. Solfangerne vil primært levere varme til opvarmning af varmt brugsvand og til opvarmning af boligerne i Store Hus. Ydelsen til varmtvandsproduktionen fra solfangerne svarer til forbruget af varmt brugsvand i sommerperioden i Store Hus, som har 430 boliger. CO 2 - reduktionen svarer til ca. 70 tons/år. Solcelleprojektet er et bygningsintegreret anlæg, hvor syd-gavlen på Store Hus er beklædt med solceller med en overflade på ca. 300 m 2. Elproduktionen herfra vil svare til ca kwh/år ved normal solindstråling, hvilket giver en CO 2 - besparelse på ca. 11 tons/år. Elproduktionen indgår primært i el-forsyningen til Store Hus men er også koblet på elnettet, således at der kan blive tale om salg af el, såfremt der opstår en overproduktion. Samarbejdspartnere: Avedøre Fjernvarme amba, Dong Energy, EBO Consult A/S, Københavns Solcellelaug I/S, Hvidovre Kommune, Avedøre Boligselskab afdeling Store Hus og KAB. 10

11 Solar cells and suncatcher projects It is residents in the Store Hus division who ve been the driving force behind the realisation of both the suncatchers on the roof and solar cells on the building s façade. Both projects will be very visible on what is a large and tall residential complex, and will send a clear signal to passers by that something is being done here to reduce CO 2 emissions. In addition, a display will be set up on the building s façade so that the public will be able to see how much warm water and electricity have been saved, and the resultant impact on building s carbon footprint. The suncatchers on the roof cover an area of approximately 750 m² and the energy generated is utilised by the local district heating company Avedøre Fjernvarme. The suncatcher s primary role, however, is to deliver hot water and heating to Store Hus residents. The suncatchers deliver an amount of warm water equivalent to Store Hus level of summer warm water consumption. The residential complex features 430 households who have achieved annual CO 2 savings of 70 tons between them. The solar cell project is fully integrated into the building s construction, and the building s south facing façade is covered with solar cells with a surface area of approximately 300 m². The solar cells will deliver approximately 21,000 kwh/year of electricity at normal levels of sunshine a CO 2 reduction of approximately 11 tons/year. The electricity produced is mostly consumed directly by Store Hus but the facility is also connected to the electricity grid such that it can turn electricity supplier in the event of overcapacity. Partners: Avedøre Fjernvarme amba, Dong Energy, EBO Consult A/S, Københavns Sol cellelaug I/S, Hvidovre Kommune, Avedøre Bolig selskab division Store Hus and KAB. 11

12 AAB Vejleåparken Ishøj Facaderenovering efter BR95, varmebesparelse Igennem de seneste år har AAB Vejleåparken gennemgået en meget stor bygnings- og miljørenovering. Det primære formål med den slags renoveringer handler ikke om at opnå energibesparelser, men derimod om at komme begyndende byggeskader til livs, og samtidig forbedre både det fysiske og sociale miljø i boligområdet. Projektet blev påbegyndt i 2000 med udarbejdelse af en Helhedsplan, og selve omdannelsen af boligbebyggelsen har stået på fra 2003 til Bebyggelsen er opført i og består af lejligheder med omtrent beboere. De oprindelige betonfacader er blevet isoleret med mm. mineraluld og beklædt med henholdsvis pladematerialer og teglsten. Der er isat nye tætte vinduer og døre med U-værdi 1,1. Tagene er blevet omlagt med ny tagdækning og isoleret med 250 mm. mineraluld. Der er etableret over 100 nye tagboliger på udvalgte blokke. 350 små 1-rums hybler er ombygget til 2-rums ungdomsboliger. Varmeanlægget er optimeret og vandinstallationer fornyet. Selv om renoveringen er udført efter almindelige standarder og gældende regler, har den medført et væsentligt nedsat energiforbrug. Der er opnået en varmebesparelse på 40 %. Energibesparelse: MWh pr. år svarende til kr Reduktion af CO2 udslip: tons pr. år Rådgiver: DOMUS arkitekter A/S Fotos: Jens Lindhe 12

13 Facade renovation in accordance with BR95, heat loss reduction In recent years AAB Vejleåparken has undergone extensive construction and environmental renovation. The primary purpose of such renovation projects is not to deliver energy savings but to address problems with the potential to cause substantial damage to the building, and to improve the physical and social environment in the housing complex area. The project was initiated in 2000 with a masterplan for the area, with construction work on-going between 2003 and The housing complex was built between 1970 and 1973 and consists of 1,700 flats with about 4,500 residents. The existing concrete façades have been insulated with mm mineral wool and covered with plate material and tiles. New close-fitting doors and windows with U-values of 1.1. were installed Roofing has been replaced, and 250 mm mineral wool insulation intro duced. 100 new penthouse dwellings have been added to selected blocks. 350 small 1-room flatlets have been converted to 2-room youth accom modation. Heating installations have been optimised and water installations replaced. Though the renovation process merely followed customary standards and regulations significant energy consumption reductions were achieved. Residents have benefited from heating savings of 40 %. Energy savings: 10,000 MWh per year equivalent to DKK 6,000,000 Reduction in CO 2 emissions: 1,300 tons per year Partner: DOMUS arkitekter A/S Photos: Jens Lindhe 13

14 Boligforeningen 3B Urbanplanen København Klimaskærm, energirenovering Boligforeningen 3B og lokalområdet indgik i 2003 et forpligtende samarbejde med Københavns Kommune: Byudvikling i Partnerskaber«. Fra dette samarbejde udspringer Urban U2 Byudvikling i Urbanplanen. Hovedindsatsområderne i U2 har været renovering af facader og friarealer, forbedring af Urbanplanens image samt maksimal inddragelse af beboerne ud fra temaet boligsocial bæredygtighed. Beboerne havde et stort ønske om at kunne påvirke de individuelle fysiske rammer, og det resulterede blandt andet i kampagnen Forny din bolig, hvor den enkelte beboer kan tilkøbe altaner, franske altaner, køkken og bad som individuelle ønsker. Kampagnen har medført, at beboerne har haft et stort engagement i renoveringen og har medvirket til arkitektonisk mangfoldighed. Målet med renoveringen af facader og friarealer var blandt andet at give mere identitet til de enkelte afdelinger i Urbanplanen og samtidig fastholde kvaliteten i et sammenhængende kvarter. Hver af de fire ældre afdelinger havde et tema som ramme for udviklingen af renoveringsprojekterne: Hørgården Det grønne kvarter Remisevænget Nord Den tætte by Remisevænget Øst Mangfoldighedens kvarter Remisevænget Vest Bag hækken I forbindelse med renoveringen er alle facader blevet efterisoleret. I Remisevænget Øst er der målt en reduktion af varmeforbruget på 22 %. De resterende afdelinger er isoleret med henblik på en endnu tættere klimaskærm. Det forventes derfor, at de tre renoverede afdelinger samlet set får en endnu højere reduktion af varmeforbruget. Rådgivere: Witraz Arkitekter og Ingeniørfirmaet DOMINIA Fotos: JJW Arkitekter 14

15 Climate shield, energy renovation Housing association 3B and their local partners entered into a City Development Partnership Agreement in 2003 with Copenhagen City Council. The U2 Urban Development Urbanplanen initiative is a direct result of that agreement. Focus areas include the renovation of façades and open spaces, improving the development s image and ensuring maximal resident involvement based on sustainable social housing principles. Residents were very interested in being able to influence the scale and nature of the development in their own flat, and this resulted in the Renovate your home initiative which allowed individual residents to add balconies or French balconies and renovate kitchen s and bathrooms to their individual requirements. The campaign has helped give residents ownership of the renovation project as well as adding architectural variation. The renovation of façades and open spaces has also been designed to give the different areas of the residential complex their own identity whilst maintaining the feel of an interconnected area. Each of the four districts of the residential area has its own overall renovation theme: Hørgården The Green Quarter Remisevænget Nord The intimate town Remisevænget Øst Diversity s quarter Remisevænget Vest Behind the hedge As a result of the renovation project all flats will be equipped with additional insulation. In Remisevænget Øst district heating consumption levels were reduced by 22%. And the aim is to achieve an even more efficient climate shield in the other districts. It is therefore anticipated that the three remaining districts will achieve even greater savings. Partners: Witraz Arkitekter and Ingeniørfirmaet DOMINIA Photos: JJW Arkitekter 15

16 Lejerbo København Gyldenrisparken København Daginstitution nybyggeri som Passivhus Standard Boligområdet Gyldenrisparken er en almen bebyggelse på Amager, der grænser op til Amagerbrogade og tæller 450 boliger. Daginstitutionen er opført i den almene bebyggelse Gyldenrisparken i København og indgår i en sammenhængende udvikling af bebyggelsens boliger, fælles vaskeri og friarealer samt opførelsen af et nyt plejecenter. Ved at kombinere ventilation, solvarme, tætte konstruktioner svanemærkede byggematerialer med varmegenbrug, jordkøling, fortætning samt grundige indledende analyser af behov og daglige rutiner medvirker daginstitutionen til at reducere CO 2 udledningen i bebyggelsen. I passivhuset er markant arkitektur kombineret med en minimal overflade, god isolering og meget tætte konstruktioner. Bygningen er orienteret mod syd med store glaspartier, der giver optimal udnyttelse af solen. Mod nord er vinduespartierne minimeret. mod syd. I vinterhalvåret opmagasineres varmen i væggene for siden at frigives om natten. Et højeffektivt ventilationsanlæg med en genvindingsgrad på omkring 90 % forsyner daginstitutionen med varme tilskudsvarme efter behov og sikrer natkøling for øget komfort i sommerperioden. Grønne tage beklædt med sedum opsuger regnen og reducerer således vandudledningen til kloakken med 80 %. De medvirkende i projektet har været: WVW (WITRAZ arkitekter, tegnestuen VANDKUNSTEN og WISSENBERG rådgivende ingeniører) i samarbejde med Lejerbo s administration, KUBEN, Københavns Kommune og det lokale beboerdemokrati. For at undgå overophedning af bygningen er der solafskærming og mulighed for at åbne facaden 16

17 Foto: Leonard Fradelizio Kindergarten new-build to passive house standards The Gyldenrisparken residential development is an area of public housing adjacent to Amagerbrogade totalling some 450 residences. The kindergarten is part of the Gyldenrisparken public housing area in Copenhagen and forms part of an integrated development of the area s 450 residences, communal laundry facilities and open spaces and the erection of a new nursing home. By combining ventilation, solar heating, draft proof constructions and Nordic Ecolabel construction materials with heat recycling, earth cooling, condensation and thorough preliminary analyses of requirements and day to day routines we have contributed to a reduction in CO 2 emissions across the entire site. The passive house combines distinctive architecture with a minimal surface, excellent insulation and very airtight constructions. The building faces south and features large areas of glass that maximise the use of the sun. Minimal use is made of north-facing windows. In order to avoid the building overheating sun shields were constructed and the south facing façade can be opened. During the winter months heat is stored in the walls to be released at night. A highly-efficient ventilation system with heatrecycling efficiency levels of about 90% supplies the kindergarten with additional heat as required and reduces night-time temperatures during the summer months for added comfort. A green roof planted with sedum soaks up rain water and plant photosynthesis reduces drain runoff by 80 %. Partners: WVW consortium (WITRAZ architects, studio VANDKUNSTEN and WISSENBERG consulting engineers) in cooperation with Lejerbo s administration, KUBEN, Copenhagen City Council and local residents. 17

18 Boligselskabet Fruehøjgaard H2 college Birk Herning H2 College i Birk Danmarks første CO 2 - neutrale ungdomsboliger I januar 2009 stod 66 nye ungdomsboliger klar til indflytning i Hernings studenterby i Birk. H2 College er den første større boligbebyggelse, der er bygget efter passivhus-konceptet. Boligerne er alle på 43 m 2, og de er primært orienteret mod syd for at udnytte solens energi. Der er ingen varmetilførsel. I stedet genanvendes energien fra allerede anvendt luft. H2 College får tilført varmt vand og elektricitet fra eget brintanlæg. Der produceres brint fra el om natten, når der er overproduktion af vindenergi, og strømprisen er lav. Brinten anvendes senere til at producere strøm via brændselsceller om dagen, når strømprisen er høj. Overskudsvarmen fra brintproduktionen og brændselscellerne bliver anvendt til opvarmning af brugsvand, mens elektriciteten bliver anvendt til rumopvarmning og til almindeligt elforbrug. Rådgivere: Aarhus Arkitekterne A/S og Niras A/S H2 College in Birk Denmark s first CO 2 -neutral youth accommodation In January new youth housing units stood ready for use in Herning s student accommodation centre in Birk. H2 College is the first housing complex to be constructed to passive housing standards. The residences in question are all 43 m 2 and most face south in order to fully utilise the sun s energy. They do not receive any heat from external supplies. Instead, heat energy from air that has already been used is re-cycled. H2 College produces hot water and electricity in its own hydrogen plant. Electricity is used to generate hydrogen at night when wind power generates excess electricity and electricity prices are low. The hydrogen is then re-used to generate electricity via fuel cells during the day when electricity prices are higher. Excess heat generated by hydrogen production and fuel cell use is used to heat water whilst the electricity generated goes to heating and general household use. Partners: Aarhus Arkitekterne A/S and Niras A/S 18

19 KLIMAPROJEKT LANGKÆRPARKEN AL2BOLIG Langkærparken Århus NOVA5 arkitekter NOVA5 as arkitekter as Esbensen Rådgivende Esbensen Rådgivende ingeniører A/S ingeniører Sloth A/S Møller Sloth Rådgivende Møller Rådgivende ingeniører A/S ingeniører A/S Sankt Annæ Sankt Passage Annæ G Passage G Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej Silkeborgvej 47, 1sal 47, 1sal DK-1262 København DK-1262 KKøbenhavn KDK-8000 Århus DK-8000 Århus 8000 Århus C8000 Århus C T T T : T 2400 : Tlf: Tlf: E E E : E : Klimarenovering, Sydjyllandsplanens etagetypehus I Langkærparken i Tilst ved Århus udarbejdes der en helhedsplan for at fremtidssikre boligerne. Der gennemføres en klimarenovering for en enkelt blok med 22 lejligheder. Bebyggelsen er opført og er en del af Sydjyllandsplanen, der blev opført i mange danske byer i perioden Langkærparken består af 35 stk. 3-etagers boligblokke med i alt 860 boliger. Facadernes nuværende efterisolering og beklædning fjernes og ny kraftigere isolering påbygges som lavenergiklasse. Soklen isoleres ligeledes, og vinduerne udskiftes til højisolerende energivinduer med skydeskodder i hårdttræ. På havefacaderne monteres vinduespartier med energivinduer og betonbrystninger foran altaner nedrives delvis, og udfor stue monteres 3-lags foldeglaspartier, som sikrer fuld oplukkelighed. Eksisterende tagopbygning fjernes, og der opbygges en ny i hård isolering dækket med tagpap. Taget anvendes til opstilling af solfangere og solpaneler, og det overvejes at føre trapperne op til taget, så der kan etableres en tagterrasse. Rådgivere: Nova5 Arkitekter A/S og Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S FRI Climate renovation, ØSTFACADE OPGANGSSIDE- South-Jutland FREMTIDIG Plan flats Langkærparken in Tilst near Århus, is particpating in an extensive modernisation and renovation project. In one block of 22 flats a decision was made to introduce additional measures to make the flats more climate-friendly. The Langkærparken residential area was construc ted between 1969 and 1971 as part of the South Jutland Plan of It consists of 35 3-storey blocks of flats with a total of 860 residences. The insulation and ØSTFACADE coverings OPGANGSSIDEcurrently in OPRINDELIG place will be removed and new and more efficient insulation will be installed that meets the requisite low-energy standard. The base of the building will also be insulated. Façade coverings are in natural slate, and windows will be replaced with high-insulation energy windows in wood. New low-energy windows will be fitted in the garden façades and concrete balcony fronts will be partially removed and in front of living rooms fullyopenable 3 layer folding glass panels will be installed supplemented by shields. The existing roof construction will be removed and new hard insulation covered with roofing felt and appropriate to the energy class will be added. The roof will be used as a platform to erect sun catchers and solar panels. It would also be possible to add a staircase leading onto a roof terrace. Partners: Nova5 Arkitekter A/S and Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S FRI 19

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense

FBBB temamøde d. 4. Juni 2015, Odense Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. BIPV

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Fra Solar City Horsens til PV Cities

Fra Solar City Horsens til PV Cities Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Formand

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden?

Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Hvad skal nye materialer og løsninger kunne i fremtiden? Per Heiselberg Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Byggeri Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet Conclusions related to buildings

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Almene boliger Non-profit housing

Almene boliger Non-profit housing Almene boliger Non-profit housing Om Boligselskabernes Landsforening (BL) Boligselskabernes Landsforening er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN Indeklima-myter Indeklimaet forringes: når der spares energi når boliger isoleres når

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

SDHplus Solar District Heating in Europe

SDHplus Solar District Heating in Europe 1 SDHplus Solar District Heating in Europe WP2 SDH enabling buildings with high energy performance Task 2.1 Survey and horizontal review of the existing models D2.2 Information sheet on building legislation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Grøn Energi i den Almene Boligsektor

Grøn Energi i den Almene Boligsektor Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. In

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014

Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Morbærhaven Beboermøde den 19. januar 2014 Gennemgang af renoveringsprocessen Review of the renovation process Planlagt gennemførelse af renoveringen Beboerforhold The renovation process Resident related

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG FORSKNINGSMÆSSIGE FOKUSOMÅDER MOD 2020 - VENTILATION I NÆSTEN ENERGINEUTRALT BYGGERI PER HEISELBERG FIRST PHASE IN THE GREEN TRANSITION OF THE ENERGY SYSTEM (BUILDINGS ROLE) FOCUS ON IMPROVED ENERGY EFFICIENCY

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer

DGNB Bygherreforeningen. DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic Drees & Sommer DGNB Bygherreforeningen DGNB Juliane Münch Drees & Sommer Nordic 2012 Drees & Sommer Hvordan virker DGNB? Gulerod eller pisk Investor/developer Samfund Lejer Medarbejder Ejer source: http://www.freeclipartpictures.com/clipart/clip-art/pictures/carrots.jpg

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

ICELAND 2011. Sustainable architecture. DANSKE ARK states: The future business field for architects is Sustainability.

ICELAND 2011. Sustainable architecture. DANSKE ARK states: The future business field for architects is Sustainability. ICELAND2011 Danish Architects interest in Sustainable Architecture Mikael Koch Chief Advisor Sustainability Danish Association of Architectural Firms Sustainable architecture DANSKE ARK states: The future

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme

Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme Næste generation solvarme / 4. Generation Fjernvarme 4DH hvad og hvorfor Solvarme Solvarme I fjernvarmen Fremtidens fjernvarme Carsten Bojesen Afdeling for Energiteknik Aalborg Universitet 4. Generation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 19.05.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

Fjernvarmes konkurrenceelementer, case Ullerødbyen

Fjernvarmes konkurrenceelementer, case Ullerødbyen Temadag: Nye fjernvarmeløsninger til lavenergibyggeri Fjernvarmes konkurrenceelementer, case Ullerødbyen En præsentation om fjernvarme ifm. lavenergibyggeri Oplægsholder/JensLunding Civilingeniør og Projektleder,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV

GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV GAIA SOLAR SOLCELLER TIL ERHVERV Gaia Solar 20 års erfaring med solcelle projektering og montering 10 ansatte ingeniør, elektrikere, bygningskonstruktører, IT Projekterer, monterer, overvåger og servicerer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Kan bæredygtig boligrenovering betale sig?

Kan bæredygtig boligrenovering betale sig? Debatmøde i Almen Boligforum torsdag 15. august 2013 Kan bæredygtig boligrenovering betale sig? Energieffektive boliger er gode for miljøet og nødvendige for en fossilfri fremtid. Men er energirenovering

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Pilestræde 12. 1. sal, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. High ceiling. Toilets in the back. Common

Læs mere

! " # $ % & ' ( ( ( ) * +

!  # $ % & ' ( ( ( ) * + ! "#$ % & '(( () * + ,-.##(/0 ! / ( (/1*2.3 4#51 67*$ * 8(/. ## $#&& /4 $) 9:8; ;( ! ## $#&&& /4 $)?1:8; ;( " # & # #$# && 4 ) 1:8;

Læs mere

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet

Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger. Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, Energi og Miljø Aalborg Universitet Indhold To undersøgelser af potentialet for energibesparelser i eksisterende

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

BRUGERADFÆRD EN OVERSET FAKTOR. Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg

BRUGERADFÆRD EN OVERSET FAKTOR. Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg BRUGERADFÆRD EN OVERSET FAKTOR Per Heiselberg Institut for Byggeri og Anlæg DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING AALBORG UNIVERSITY ENERGIFORBRUG I NYE BYGNINGER DET REELLE ENERGIFORBRUG VISER SIG OFTE AT VÆRE

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed

Active House. Fremtidens helhedsorienterede byggeri. Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision til virkelighed DFM KONFERENCEN 2010 28-29 JANUAR 2010 Ellen Kathrine Hansen, Arkitekt MAA, VKR Holding Active House Fremtidens helhedsorienterede byggeri Active House visionen - nye muligheder Bolig for livet fra vision

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere