Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Lokalbanken i Nordsjælland a/s

2 Lokalbanken i Nordsjælland a/s Slotsgade Hillerød Tlf CVR. nr Årsrapport 2007

3 Ledelsen Repræsentantskab Formand Gårdejer Lars Jonsson Næstformand Direktør Helle Bro Bestyrelse Formand Tandlæge Erik Uttenthal Næstformand Direktør Knud Nielsen Tandlæge Erik Uttenthal Direktør Knud Nielsen Dyrlæge Knud Skaarup Dahlgaard Ingeniør Erik Fristrøm Ekspeditionssekretær Anne-Lise Hansen Installatør Jack Munkholm Dyrlæge Lars Block Bak Salgs- og marketingchef Annette Haugaard Nielsen Advokat Lone Mørch VVS-installatør Erik Nielsen Registreret revisor Michael Nielsen Direktør Johannes Christian Quist Konsulent Steen Thomsen Informationschef Lennart Weber Redaktør Niels Ancker Mehnke Direktør Morten Støve Konsulent Steen Thomsen Advokat Lone Mørch Fuldmægtig Steen Brodersen, medarbejderrepræsentant Filialdirektør Dan-Gösta Larsen, medarbejderrepræsentant Direktion Bankdirektør Bruno Riis-Nielsen Bankens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 12. marts kl i FrederiksborgCentret, Hillerød 2 Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport 2007 / Ledelsen

4 Indholdsfortegnelse Ledelsen... 2 Repræsentantskab Bestyrelse Direktion Bankens ordinære generalforsamling Indholdsfortegnelse... 3 Resumé for Lokalbanken...17 Vision og mission Organisation Bestyrelse og direktion...19 Bestyrelse Vederlag bestyrelse Direktion Ledelsens engagementer med banken Ledelsesberetning Hovedtal... 8 Ledelsesberetning Nøgletal... 9 Ledelsesberetning Årets resultat og hovedaktiviteter Udvikling i bankens aktiviteter Bankens drift 2007 Andre forhold Lokalbank-aktien Forventet udvikling i de tre forretningsområder Forventet driftsudvikling 2008 Øvrige oplysninger Corporate Governance Betydningsfulde hændelser efter statusdagen Selskabsmeddelelser i 2007 Finanskalender 2008 Samarbejdspartnere Risikostyring Kreditrisici Likviditetsrisici Markedsrisici Operationelle risici Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Kapitalforhold, likviditet og egne aktier Egenkapitalopgørelse for 2007 Basiskapital Likviditet Lokalbankens beholdning af egne aktier Pengestrømsopgørelse for Noter Supplerende oplysninger Nøgletalsdefinitioner Eventualforpligtelse Eventualaktiv Afledte finansielle instrumenter Valutaeksponering Koncernredegørelse Påtegninger Indholdsfortegnelse / Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport

5 Resumé for 2007 Overskud på 82 mio. kr. før skat Resultatet før skat fulgte budgettet for 2007 på de fleste delmål. Bankens ledelse anser resultatet for tilfredsstillende under de givne markedsvilkår, som særligt var gældende i 2. halvår Når banken alligevel har opnået et lavere overskud end de tidligere udmeldte forventninger for 2007 på mio. kr. før skat, skyldes det overvejende tre forhold: 4,5 mio. kr. i negativ kursregulering på værdipapirer i bankens egenbeholdning. Stigende korte rentesatser og en turbulent udvikling på aktiemarkederne, specielt i slutningen af 2007, resulterede i en væsentlig negativ afvigelse fra budgettet. Højere finansieringsrenter forårsaget af kreditstramninger på kreditmarkedet, der henover året blev en stadig mere markant global udløber af subprime-krisen i USA. En lavere vækst i gebyr- og provisionsindtægter som følge af et fald i omsætningen primært på boligmarkedet. Netto tab og nedskrivninger blev 3,1 mio. kr., som er udtryk for en fortsat stabil udvikling i de fleste kunders økonomier. Væksten i udlån dækker såvel over en fortsat fremgang i salg af boligfinansiering, som en øget långivning til virksomheder. På trods af en stagnerende omsætning på boligmarkedet, har banken øget salget af Totalkreditlån med 8 % i forhold til året før. Der er også registreret en fremgang for fuldmagtsaftaler indgået med kunder, der ønsker, at banken skal varetage forvaltningen af deres formue. Hovedtal 2007 Udlån steg 29 % Indlån steg 7 % Resultat før skat: 82 mio. kr. Rente- og gebyrindtægter: 287 mio. kr. Kursreguleringer: -4,5 mio. kr. Nedskrivninger: 3,1 mio kr. Balance: mio. kr. Egenkapital: 678 mio. kr. Banken har i 2007 udviklet og fastholdt fuld kapacitet inden for erhvervs- og formuerådgivning. Det har resulteret i tilgang af nye kunder og forretninger på de to forretningsområder. Banken har fra 2007 efterlevet en række nye regler initieret af EU-direktiver. Kapitaldirektivet (Basel II) og de nye regler for investeringsrådgivning (MiFID) har givet banken mulighed for at komme i tæt økonomisk dialog med flere kunder, hvilket har givet et større forretningsomfang. Lokalbanken og seks andre lokale banker har haft en sag imod sig i Konkurrencerådet. Sagen blev anket til Konkurrenceankenævnet, hvor afgørelsen faldt den 2. oktober Konkurrenceankenævnet tilbageviste de væsentligste anklager imod banken og de seks andre banker om klassisk kartelvirksomhed, markedsdeling og priskoordinering. Konkurrencestyrelsen har efterfølgende overdraget sagen til SØK, der skal vurdere, om der er grundlag for en videre forfølgelse af sagen. Under bankens ordinære drift er nettorenteindtægter steget med 11 % i forhold til Stigende udlånsaktivitet har kompenseret for det fald i rentemarginen, som højere renter på kreditmarkedet og øget konkurrence om indlån medførte. De samlede omkostninger steg med 12 %, stort set som budgetteret, idet blandt andet flere specialister blev ansat til rådgivning af bankens kunder. I løbet af 2007 er renten på finansiering i kreditmarkedet blevet højere. Udviklingen blev udløst af subprime-krisen i USA, der har betydet, at banker - både i Danmark og internationalt - er blevet forsigtigere med at låne hinanden penge. Banken har i efteråret 2007 optaget et 3-årigt lån på 65 mio. i udlandet. Denne ekstra likviditet medvirker til at fastholde bankens konkurrencekraft og vækstmuligheder i markedet. Ombygningen af bankens hovedsæde forløber planmæssigt, og der er i 2007 udgiftsført 11,8 mio. kr. over driften. 4 Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport 2007 / Resumé

6 2006 blev et tilfredsstillende år for Lokalbanken: Resultat før skat 138 mio. kr. (+32 %) Udlån voksede med 28 % Indlån steg med 6 % Et højt aktivitetsniveau skabte resultatet. En høj beskæftigelse, stigende realløn og friværdier gav stor efterspørgsel på udlån og garantier. Mange kunder har lånt flere penge og modtaget investeringspleje på pensioner og frigjorte friværdier. Resultatet har i hovedtræk fulgt budgettet for Når banken alligevel har kunnet realisere en højere indtjening, skyldes det overvejende to forhold: +16 mio. kr. nettorenteindtægter, genereret af en højere aktivitet udøvet hen over året samt et svagt stigende renteniveau. +15 mio. kr. nettoafvigelse på tab og nedskrivninger, der blev skabt af forbedrede resultater i erhvervsvirksomhederne. Banken har desuden kunne afvikle og tilbageføre nedskrivninger på enkelte større problemsager. I 2006 etablerede banken tre nye forretningsområder: Lokalbanken Erhverv, Lokalbanken Formue og Lokalbanken Privat. Organisatorisk leder og kompletterer de tre områder bankens samlede forretningsmæssige indsatser og resultater. Aktiviteter i de tre forretningsområder: Lokalbanken Erhverv: Erhvervsudlån voksede med 32 % i Erhvervsafdelingen er etableret, indkørt og rådgiver kunder direkte samt yder support til erhvervsrådgiverne i filialerne. Lokalbanken Erhverv har qua en høj byggeaktivitet været aktive på projektfinansiering og begyndte tillige i 2006 at akkvirere mellemstore virksomheder i området. Et nyt leasingselskab Dansk ErhvervsFinansiering blev i efteråret stiftet i samarbejde med en række andre banker, så leasing nu indgår i sortimentet. Lokalbanken Formue: Rådgiver kunder om investeringer og pensionsopsparing. Distribution af pensionsanalyser, tilbud og rådgivning sker både direkte i dialog med kunderne og indirekte igennem rådgiverne i filialerne. Mange kunder har høje indtægter, friværdier og råder over en fri opsparing. Stadig flere kunder har i årets løb enten selv opsøgt eller fået tilbudt en personlig investeringsrådgivning eller Formueplejeaftale. Pensionsrådgivning og formidling af lån fra Totalkredit til indskud på ratepensioner har været et centralt tema i Rådgivningsprocessen er blevet fulgt op med at sætte pengene i værdipapirer, herunder beviser fra bl.a. BankInvest. Kundedepoter indeholdt ultimo 2006 værdipapirer for ca. 4,4 mia. kr. Rådgivningskapaciteten har været stram i andet halvår 2006, men rekruttering af flere investerings- og pensionsrådgivere forventes gennemført primo Lokalbanken Privat: Flere familiekunder lånte til boligkøb og -forbedringer, forbrug og pensionsopsparing. Totalkredit vandt markedsandele, når boligejerkunder omlagde realkreditlån eller hjemtog tillægslån. Træk på Lokal Prioritetskredit, MasterCard og andre privatkreditter voksede med i alt 70 %. Banken har ikke satset offensivt på salg af egne prioritetslån i Lån fra Totalkredit blev formidlet i stedet for, fordi likvide obligationer giver skarpe rentesatser. Under kapitaldirektivet kan større banker begynde at udstede obligationer i direkte konkurrence med realkreditlån. Banken fulgte udviklingen tæt i 2006 og forventer i 2007 at følge op ved at udnytte mulighederne til gavn for kunderne. Formand for bestyrelsen Erik Uttenthal. Bankdirektør Bruno Riis-Nielsen. Resumé / Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport

7 Mod nye horisonter Billedide mangler: 6 Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport 2006 / Hovedtal

8 Nøgletal / Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport

9 Ledelsesberetning Hovedtal I kr Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele og tilknyttede virksomheder Årets resultat før skat Årets resultat efter skat Balance Indlån Udlån Aktiver i alt Egenkapital Garantier m.v Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i Oversigten over hoved- og nøgletal for 2007, 2006, 2005 og 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler, mens sammenligningstal for 2003 ikke er til passet. Sammenligningstal for 2004 er ikke tilpasset vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. 8 Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport 2007 / Hovedtal

10 Ledelsesberetning Nøgletal Solvens Solvensprocent 12,8 13,6 14,0 15,7 15,1 Kernekapitalprocent 11,0 12,9 14,6 15,7 15,5 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat i pct. 12,3 22,9 19,9 16,5 21,2 Egenkapitalforrentning efter skat i pct. 9,5 17,6 14,4 13,1 19,5 Indtjening pr. omkostningskrone 1,40 1,84 1,66 1,43 1,45 Markedsrisici Renterisiko i pct. 1,1 1,5 1,0 1,8 1,8 Valutaposition i pct. 68,4 3,6 0,1 8,2 17,8 Valutarisiko i pct. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Kreditrisici Udlån i forhold til indlån i pct. 119,4 99,9 84,8 83,3 83,9 Udlån i forhold til egenkapital 5,8 4,7 4,2 3,7 3,5 Årets udlånsvækst i pct. 28,8 28,3 33,5 16,5 14,5 Summen af store engagementer i pct. 178,5 141,6 218,8 116,1 83,0 Årets nedskrivningsprocent 0,1-0,3 0,0 0,5 1,2 Likviditet Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i pct. 107,7 72,6 100,5 144,3 170,7 Aktien Årets resultat pr. aktie (nom. 100 kr.) 123,2 197,1 140,6 121,4 171,5 Indre værdi pr. aktie (nom. 100 kr.) Udbytte pr. aktie (nom. 100 kr.) Børskurs / årets resultat pr. aktie (nom. 100 kr.) 16,8 10,4 12,4 10,0 6,6 Børskurs (nom. 100 kr.)/ indre værdi pr. aktie i kr. 1,56 1,70 1,70 1,37 1,18 Aktiekurs ultimo (nom. 100 kr.) Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i Oversigten over hoved- og nøgletal for 2007, 2006, 2005 og 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler, mens sammenligningstal for 2003 ikke er tilpasset. Sammenligningstal for 2004 er ikke tilpasset vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Solvensprocenten for 2006 er opgjort efter den nye regnskabspraksis, mens solvensprocenten for 2005, 2004 og 2003 er opgjort efter den regnskabspraksis, der var gældende i året. Nøgletal / Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport

11 Ledelsesberetning 2007 Årets resultat og hovedaktiviteter Lokalbanken fik i 2007 et resultat på 82 mio. kr. før skat, hvilket er mindre end de budgetterede mio. kr., som har været bankens offentliggjorte forventninger igennem Bankens ledelse anser resultatet for tilfredsstillende under de givne markedsvilkår, som særligt var gældende i 2. halvår Banken har i 2007 drevet traditionel bankdrift med hovedvægten lagt på forretningsaktiviteter udført i samarbejde med såvel private kunder som foreninger og virksomheder. Banken har udlånt penge, modtaget indlån, stillet garantier og forvaltet værdipapirer for kunder og i egen beholdning samt i øvrigt gennemført finansiel rådgivning, de forretningsmæssige dispositioner og den ledelse, som hidrører fra formålet med at drive bank. Banken har i det forløbne år udbygget sine ressourcer af viden, rådgivningsekspertise og logistik, som i fremtiden vil få særlig betydning for bankens indtjening. Banken råder nu over den organisation og det netværk af leverandører, der anses at kunne sikre den kvalitet i service og rådgivning af kunder og øvrige interessenter, der kan fastholde bankens konkurrencekraft. Udvikling i bankens aktiviteter Banken efterstræbte i 2007 at levere en større forretningsvolumen på ressourcegrundlaget. Bankens udviklingsaktiviteter er primært sket inden for it og logistik, ved indkøring af formue- og erhvervsrådgivere og igennem en udbygning af kredsen af bankens samarbejds- og formidlingspartnere. Banken har videreført udbygningen med erhvervs-, pensions- og formuerådgivere, så der nu tilbydes en kombineret rådgivning, hvor hver kunde kan trække på flere rådgivere og specialister på én gang på tværs af organisationen. Der blev i 2007 igangsat et struktur- og adfærdsprogram for bankens rådgivere, som sikrer, at de rette kompetencer gøres nemmere tilgængelige for kunderne, specielt når de økonomiske behov er store eller komplekse. Banken har udviklet sit sortiment og sin rådgivningsformåen ved at samarbejde med partnere, der enten leverer formidlingstilbud eller er kapacitetsleverandør til banken, som vist på side 20. Banken har i det forløbne år drevet sin virksomhed igennem 14 filialer nord for København. Et netværk af specialister inden for erhverv, pension og investering har sideløbende ydet supplerende rådgivning fra bankens centrale funktioner i Hillerød. Banken er majoritetsaktionær i franchisingkæden LokalBolig, som formidler salg af ejerboliger. På trods af opbremsningen på boligmarkedet er kæden i en stabil udvikling, og den seneste udvidelse i form af to nye butikker i Valby og på Amager har skærpet interessen omkring kæden. Der er allerede indgået aftaler om etablering af flere nye butikker og yderligere vurderes at være på vej. Dermed vil flere boligkøbere kunne henvises til den kommende filial af Lokalbanken på Frederiksberg, som det er planlagt at etablere i 2008, når det rette domicil er fundet. Banken har i 2007 efterlevet de nye kapitaldækningsregler (Basel II), nye regler for værdipapirrådgivning (MiFID) og nye god skik-regler for lån med pant i fast ejendom. Reglerne er skabt for at styrke sikkerheden omkring rådgivning og sænke risici for bankkunder, inden aftaler indgås. De nye regler giver banken mulighed for at komme i tæt økonomisk dialog med flere kunder og derved skabe både stærkere tilknytning imellem banken og kunderne og udvide forretningsomfanget. Banken deltog i september 2007 i etablereringen af en ny kapitalfond Deltaq. Selskabet blev noteret på OMX Den Nordiske Børs - København og fokuserer på opkøb af virksomheder, der er klar til et generations- eller ejerskifte. Formålet er at gøre de købte virksomheder større, stærkere og klar til salg eller børsnotering. Selskabet har i december 2007 købt sin første virksomhed. I løbet af 2007 steg de korte rentesatser som følge af en likviditetsstramning på kreditmarkedet, hvilket gjorde det dyrere at finansiere udlånsvækst med fremmedkapital. Årsagen var subprime-krisen i USA, hvor dårligt stillede boligejere fik sværere ved at afbetale på deres boliglån i takt med, at boligmarkedet gik i stå, og renterne steg. Lokalbanken har ikke investeret i disse lån og har derfor heller ikke haft direkte tab som følge af kreditkrisen i USA. Omvendt har likviditetsstramningen ramt bankerne globalt, fordi alle aktører i kreditmarkedet er blevet mere forsigtige med at stille likviditet til rådighed for hinanden til finansiering af den vækst i udlån, som er fulgt med højkonjunkturen. Lokalbanken har i den forbindelse også haft en udlånsvækst, der har skullet finansieres til højere rentesatser. 10 Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport 2007 / Ledelsesberetning

12 Banken valgte at imødegå stramningen på kreditmarkedet ved at gardere sig, dels ved at få tilført ekstra lånekapital udefra, dels ved at tilbyde højere rentesatser på udvalgte indlån. Strategisk har banken besluttet at styrke indsatsen for afsætning af de produkter, der giver frie vækstbetingelser, fordi de belaster bankens kapital og likviditet mindst. Det omfatter blandt andet investeringsprodukter til formuende kunder og lån i fast ejendom via Totalkredit eller andre kreditforeninger, hvor markedspotentialet fortsat er stort. Lokalbanken Privat Privatudlån steg med 20 % i Stadig flere kunder med ejerbolig vælger at få boligrådgivning i banken, både når de har brug for finansiering af et boligkøb, eller ønsker et tillægslån. Der har været størst vækst i afsætning af bankens prioritetskreditter, som mange boligejere har fundet fleksibel at nedspare med eller bruge i kombination med et lån fra Totalkredit. På trods af en lavere omsætning på det private boligmarked har banken registreret en vækst på 8 % i antal lån formidlet fra Totalkredit. I takt med et fald i antallet af ejendomshandler, har banken kunne fastholde en fremgang ved at skabe kontakt til og rådgive flere kunder i boligsager. Banken har ikke SDO i sit sortiment, men stod ved udgangen af 2007 tæt på at kunne præsentere produktet via eksisterende kreditforeninger. Privatindlån steg mere end infl ationen på trods af stærk markedsfokus på rentesatserne. Banken markedsførte i september 2007 Webbank+, så kunder med webbank, der bruger kort frem for bankbog og benytter e-boks uden papirudskrift, ikke længere skal betale transaktionsgebyr for selv at overføre penge og betale regninger. Over kunder har allerede valgt at bruge tilbuddet. Lokalbanken Formue Holdet af formuerådgivere er på plads, og i løbet af året er antallet af fuldmagtsaftaler steget. Det er aftaler, som indgås med kunder, der ønsker at lade banken pleje deres personlige formue. I takt med at udviklingen på de forskellige værdipapirmarkeder er blevet mindre gennemsigtig, har formueafdelingen fået flere kunder, der ønsker at banken varetager investeringen af deres penge. Der har atter i 2007 kunne registreres vækst i nye pensionsindskud, der fortrinsvis kommer fra modne familier og ejere af virksomheder. Mange kunder med gode indkomst- og formueforhold vil gerne bevare den økonomiske frihed efter pensioneringen og vælger derfor at etablere og indskyde penge på en pensionsordning i banken. Banken har ikke udbudt investeringskreditter i større målestok i System og logistik til lancering af produktet er dog udviklet og klar til lancering, når det rette tidspunkt for at foretage gearede investeringer tegner sig. Under overskriften Kvinde kend din formue holdt banken i 2007 arrangementer for flere hundrede kvinder, der blandt andet kunne lytte til et indlæg fra Malene Nørgaard, LD Markets. Indslag fra det første arrangement blev blandt andet bragt i TV2 Finans. Lokalbanken Erhverv Erhvervsudlån steg med 33 % i Den forventede afdæmpning i udvikling af projektfinansiering og byggelån blev mere end kompenseret af en stærk vækst i kreditter, der primært blev bevilget til virksomheder i bankens markedsområde. Erhvervsindlån voksede med 39 %, der afspejler likviditetsoverskud i en række virksomheder. Lokalbanken Erhverv har været i drift med fuld kapacitet i hele 2007 og har undervejs udviklet et erhvervskoncept, som p.t. er i brug i bankens 14 filialer. Konceptet indebærer, at erhvervsrådgiverne trænes i alle facetter af rådgivning til såvel eksisterende som nye erhvervskunder. Bankens filialdirektører står ultimo 2007 over for at få en ny og mere erhvervsrettet profil. Udviklingen af lokale erhvervsprodukter som supplement til de mere gængse tilbud, er fortsat i 2007, og banken samarbejder nu med virksomheder inden for syv områder, der dækker henholdsvis forretningsudvikling, professionelt bestyrelsesarbejde, jura, leasing, lokale forretningsnetværk, HR og virksomhedsopkøb. På tærsklen af 2008 står banken klar med en palet af produkter, der skaber en unik helhed i bankens erhvervsrådgivning. Dansk ErhvervsFinansiering A/S er et af de syv lokale produkter, som banken tilbyder sammen med seks andre banker. Selskabet driver leasing aktiviteter og har haft sit første succesfulde driftsår i Bankens drift 2007 Nettorenter Bankens nettorenteindtægter steg med 11 % i 2007 i forhold til En høj udlånsaktivitet og et højere renteniveau Ledelsesberetning / Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport

13 Ledelsesberetning 2007 har delvist kunnet kompensere for det fald i rentemarginen, der dels var forårsaget af højere renter til indlån, dels et fald i stiftelsesprovisioner. Den samlede renteindtægt af udlånsvæksten har i forhold til de højere renteudgifter på kreditmarkedet dog sat væksten i nettorenteindtægter under pres. Gebyrer og provisioner Disse indtægter steg med 4 % i Dette niveau er lavere end budgetteret, og skyldes især en faldende omsætning på det private ejendomsmarked, hvorfra banken får gebyr- og provisionsindtægter ved salg af boliglån og Totalkredit-lån. Derudover er gebyrer hyppigere blevet brugt som parameter under konkurrencevilkår, der er blevet skærpet. Banken har valgt at reducere sine gebyrindtægter ved at lancere Webbank+, der giver kunder mulighed for elektronisk at betale regninger og overføre penge gebyrfrit. Omkostningsudviklingen Omkostningerne er steget med 12 % i 2007 i forhold til året før, hvilket er inden for de budgetlagte rammer. I løbet af året er der sket en udbygning af rådgiverstaben, blandt andet inden for erhverv og formue. Det er bankens mål at kunder med et vist økonomisk potentiale skal opleve en kvalitet i bankens rådgivning, der mere end lever op til de forventninger, der naturligt stilles til banken. Banken har valgt at outsource sin kontanthåndtering ved udgangen af 2007 for at øge fleksibiliteten og reducere omkostninger. Banken har øget markedsføringen i Nordsjælland består af købekraftige og investeringsorienterede familier og virksomheder, som mange banker ønsker at servicere. Derfor har banken villet styrke sin position i markedet. Det kræver synlighed og engagement, som har fordret et pænt beløb brugt på sponsorater, annoncer og arrangementer. Endvidere har der været afholdt ekstraordinære omkostninger til kunde- og markedsføringsaktiviteter i forbindelse med, at banken den 22. oktober 2007 havde eksisteret i 90 år. Bankens hovedsæde er fortsat under ombygning, hvilket er udgiftsført med 11,8 mio. kr. i Kursreguleringer Banken har disponeret forsigtigt i obligationsmarkedet, der dog har været ramt af korte stigende renter og en rentestruktur, der til tider har været invers. Banken har været moderat positioneret i aktier for egen regning i 2007 og mest ageret på dagsbasis i det danske aktiemarked. Beholdningsindtjeningen har dog særligt i årets sidste måneder været præget af uroen på de finansielle markeder. Ligesom mange kunder har derfor også Lokalbanken realiseret kurstab i 2007, idet kursreguleringerne i alt blev på -4,5 mio. kr. I forhold til beholdningerne er niveauet beskedent, men set ud fra forventningerne sat fra starten af 2007 er resultatet utilfredsstillende. Tab og nedskrivninger Netto tab og nedskrivninger blev 3,1 mio. kr., som er udtryk for en fortsat stabil udvikling i de fleste kunders økonomier. Resultat Bankens resultat på 82 mio. kr. før skat er mindre end de mio. kr., der har været de offentliggjorte forventninger igennem hele Afvigelsen skyldes primært negative kursreguleringer på værdipapirer forårsaget af turbulensen på investeringsmarkederne. Bankens finansieringsrenter er tillige steget i takt med, at subprime-krisen gav kreditstramninger på kreditmarkedet. Endelig er væksten i gebyrer og provisioner - specielt i 4. kvartal bøjet af som en følge af opbremsningen på boligmarkedet. Andre forhold Optagelse af likviditet Banken har i efteråret 2007 optaget et lån med 3 års løbetid formidlet af Kaupthing Bank Luxembourg til en rente på EURIBOR + 0,45 %. Lånet medvirker til at sikre den finansiering af bankens udlån, der holder banken strategisk konkurrencedygtig i markedet. Nye kapitaldækningsregler (Basel II) Banken har i 2007 benyttet sig af overgangsbestemmelserne for opgørelse af solvens i Det er fortsat bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Banken bruger fra 1. januar 2008 standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Banken vil løbende vurdere behovet for og arbejde med, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller. Vedrørende risikostyringen henvises til særskilt afsnit herom på side 21. Banken skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentligøre en række oplysninger. Banken har valgt at offentliggøre disse oplysninger på hjemmesiden hvortil der henvises. 12 Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport 2007 / Ledelsesberetning

14 Modregning i stedet for garantistillelse over for Totalkredit Bankens garantiportefølje er faldet ekstraordinært som følge af, at de tabsgarantier banken stillede overfor Totalkredit i låneintervallet % pr. 30. september 2007 er bortfaldet i december måned Der er i stedet indført et modregningsprincip, således at Totalkredit kan modregne eventuelle fremtidige tab på debitorer i de løbende formidlingsindtægter til banken. Totalkredit har ultimo 2007 modregningsret på mio. kr. ved eventuelle fremtidige tab. Ændringen giver banken en administrativ og kapitalmæssig lempelse, medens der ikke er nogen ændring i bankens økonomiske forpligtelser over for Totalkredit. Afgørelse i Konkurrenceankenævnet Lokalbanken og seks andre lokale banker har haft en sag verserende i Konkurrencerådet, der senere blev anket til Konkurrenceankenævnet, hvor afgørelsen faldt den 2. oktober I kendelsen tilbageviste Konkurrenceankenævnet de væsentligste anklager imod banken og de seks andre banker om klassisk kartelvirksomhed, markedsdeling og priskoordinering. Konkurrencestyrelsen har efterfølgende overdraget sagen til SØK, der skal vurdere, om der er grundlag for en videre forfølgelse af sagen. Banken har afholdt væsentlige udgifter til juridisk bistand i sagen. Medarbejdere Der var i gennemsnit ansat 210 medarbejdere i 2007, heraf 64 % i funktioner med direkte kundekontakt. De øvrige 36 % er beskæftiget i bankens stabsfunktioner. Medarbejderomsætningen er faldet, og det er henover året blevet lettere at rekruttere flere typer ansatte med de kompetencer, der er behov for at dække i bankens filialer og stabsfunktioner. Lokalbank-aktien Antal og pålydende værdi Lokalbank-aktien (fondskode ) er udstedt i 2,7 mio. stk. a 20 kr. med et pålydende på i alt 54 mio. kr. og er frit omsættelig. Lokalbankens markedsværdi var primo mio. kr. og ultimo året mio. kr. Årets afkast ekskl. udbytte blev 0,66 %. Banken havde aktionærer ultimo Udbytte Bankens bestyrelse vil på Generalforsamlingen den 12. marts 2008 stille forslag om udbetaling af 20 % i udbytte (pr. nominel 20 kr. aktier) i lighed med sidste år. Forventninger til 2008 Væksten i den naturlige efterspørgsel på lån og kreditter forventes at falde mærkbart i 2008 i forhold til Udviklingen i privatforbruget og i erhvervsinvesteringer vil klart sagtne farten i Selvom hovedparten af købekraften er bevaret i Nordsjælland og Storkøbenhavn i kraft af fortsat tilbageværende friværdier, fuld beskæftigelse og likviditetsoverskud i mange virksomheder, vil kapacitetspresset i virksomhederne, et boligmarked i fortsat stagnation og en mulig endnu dybere amerikansk kreditkrise føre til, at konjunkturen peger nedad. Vi ser alligevel, at energi- og fødevarepriser vil blive presset yderligere opad i 2008, fordi efterspørgslen på verdensmarkedet efter olie, korn og råstoffer ser ud til at ville forblive på et højt niveau. Det sætter de private disponible indkomster under pres og reducerer den økonomiske frihed hos specielt nyetablerede familier og virksomheder. Omvendt forventer vi også, at en lav dollar vil medvirke til at sikre, at de korte euro- og kronerenter forbliver i ro næste år til gavn for boligejere, der har lån med variabel rente. Vi tror heller ikke, at den lange rente vil bevæge sig ret meget, men forventer at rentekurven bliver normal med lidt højere lange end korte satser, såfremt kreditkrisen ikke bliver for dyb i løbet af Banken ønsker under dette scenarium at styrke sin distributionskraft yderligere og har allerede planlagt at åbne en ny filial på Frederiksberg i 2008, når et domicil er fundet. Banken vil endvidere løbende sondere mulighederne for at etablere nye filialer i andre områder af Storkøbenhavn. Den igangværende etape af bankens byggeaktivitet i hovedsædet forventes færdiggjort i løbet af Banken flytter desuden primo 2008 Rådhus filial i Hillerød midlertidigt over i byens tidligere rådhus. Bygningen med Rådhus filial vil blive nedrevet i begyndelsen af 2008 og erstattes af en ny bygning, hvor bankens filial i 2009 vil genåbne i større og mere tidssvarende lokaler. Banken har i den forbindelse ultimo 2007 afhændet ejendommen og vil indtræde som lejer i den nybyggede filial. Ledelsesberetning / Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport

15 Ledelsesberetning 2007 For at understøtte tilgangen af nye boligkøbere til banken forventes en fortsat udbygning af kæden af butikker under ejendomsmæglerkæden LokalBolig i hovedstadsregionen. Banken ser gode langsigtede muligheder for derigennem at udvikle nye forretningsrelationer med både familier og virksomheder i regionen. Vi ser i Region Hovedstaden et stort potentiale for formueforvaltning, idet både modne familier og virksomheder, der har konsolideret sig, fortsat besidder formuer bundet i såvel fast ejendom, som i kontanter og værdipapirer. Behovet for professionel investeringsog pensionsrådgivning vil vokse hos kunderne i 2008 i takt med, at udviklingen på de forskellige investeringsmarkeder bliver mindre gennemskuelig på grund af konjunkturomslaget. Lokalbanken vil derfor stræbe efter at levere flere af sine tilbud og rådgivningskapacitet til dette voksende marked for formueforvaltning. Banken er opmærksom på de ændringer af indkøbsmønstre og nye vaner for finansiel informationssøgning, som internettet har medført. I 2008 vil banken derfor søge yderligere at udvikle de afsætningsmuligheder, internettet giver. Forventet udvikling i de tre forretnings områder Lokalbanken Privat Omsætningen på det private boligmarked er stagneret i både Storkøbenhavn og Nordsjælland, og priserne er endnu ikke fuldt tilpasset en normalsituation. Mange potentielle købere venter på, at priserne skal falde yderligere, eller de skal have solgt deres eksisterende bolig, før de kan købe en ny. Vi forventer for 2008, at markedspsykologien på boligmarkedet skaber nye prismæssige balancepunkter, som henover året kan føre til en normalisering af omsætningssituationen. Vi forventer således, at væksten i den markedsbestemte efterspørgsel på lån til boligfinansiering og tillægslån går i stå i Der er derfor budgetteret med, at en fortsat vækst i lån til ejerboliger skal ske ved, at banken tager markedsandele såvel på realkreditsiden, som udtrykt ved antal kunder. I begyndelsen af 2008 vil banken indlemme SDO (særligt dækkede obligationer) formidlet fra en eksisterende kreditforening i sit produktsortiment. Banken vil i løbet af 2008 lancere flere indlånsprodukter, som både kan appellere til nye og eksisterende kunder. Målet bliver at fastholde en stabil indlånsudvikling, der passer til den vækst, banken vil levere på udlån og kreditter. Banken forventer, at mange familier med en god økonomi fastholder et højt forbrugsmønster. Dermed får de brug for en høj tilgængelighed til egne penge, hvorved salg af betalings- og kreditkort samt selvbetjeningsløsninger ses forøget i Lokalbanken Formue Kapaciteten er til stede for at skabe fortsat vækst på investerings- og pensionsområdet i Formuerådgiverne er sat i funktion, og der er investeret i systemer, som understøtter forvaltningen af kundeporteføljer af værdipapirer. Det påbegyndte salg af fuldmagtsaftaler fik en pæn vækst i 2007, hvilken udvikling skal understøttes i Banken ser et synligt potentiale af kunder, der ikke selv ønsker at håndtere egne investeringer, men gerne vil lade bankens formuerådgivere om at løse opgaven. Kommunikationsindsatsen for at udbrede kendskabet til bankens tilbud om formueforvaltning vil blive intensiveret i Desuden er der planlagt arrangementer, hvor investeringsprodukter, tilbud om rådgivning og inspiration fra foredragsholdere vil blive tilbudt såvel eksisterende som kommende investeringskunder. Præsentation af formueområdet og aktuelle informationer fra investeringsmarkeder vil få en ny og mere aktuel form på i Banken forventer, at Let Pension bliver markedsført i Det er et livsforsikringsselskab ejet af Lokalbanken og en række andre banker i fællesskab, som tilbyder livrenter og andre forsikringsprodukter. Ved at formidle pensions- og forsikringsprodukter fra Let Pension får banken blandt andet livrenter med i sit sortiment, hvilket gør paletten af pensionstilbud til kunderne komplet. På formueområdet forventer banken at kunne øge kunders beholdning af værdipapirer i bankens forvaltning, forudsat at aktie- og obligationsmarkederne ikke samlet set falder markant i løbet af Der er budgetteret med en vækst i pensionsindskud som skal medvirke til at øge volumen af værdipapirer i forvaltning i kraft af de skattebegunstigede vilkår for indskyderne. Lokalbanken Erhverv Bankens erhvervsområde er i god drift og har i det forløbne år tiltrukket flere nye mindre og mellemstore virksomheder. I takt med at nye projektfinansieringer bliver færre som følge af konjunkturforløbet, er strategien at satse yderligere på tiltrækning af lokale virksomhedskunder. I løbet af 2008 vil filialdirektørerne i bankens filialer fokusere stærkere på at udvælge og 14 Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport 2007 / Ledelsesberetning

16 oparbejde relationer til ejere og ledere af virksomheder, der gerne vil bruge en bank med stor lokal beslutningskraft. Banken har udviklet både temaer og lokale produkter, der sikrer virksomhederne mulighed for at kunne få formidlet rådgivning i banken inden for andre relevante områder end blot de snævert finansielt forbundne. Netop den temabaserede helhedsrådgivning skal være et af bankens fremadrettede varemærker. Nye erhvervskundeforhold indebærer også større support til formidling af betalinger og håndtering af betalingskutymer for virksomheder med udlandsomsætning. Derfor forventer banken i 2008 at udbygge sine tilbud og faciliteter inden for udlands- og betalingsserviceområderne yderligere. Erhvervsudlån forventes af vokse, dog således at udviklingen fleksibelt vil blive afpasset til den likviditetssituation, der måtte tegne sig som udløber af den amerikanske kreditkrise. Forventet driftsudvikling 2008 Nettorenter Banken forventer moderat stigende nettorenteindtægter i Vi ser en styrket rentemarginal i et marked, der går ned i tempo. En naturlig tilpasning af udlånsstrukturen i det scenarie er påbegyndt. Gebyrer og provisioner Banken vil efterstræbe at skabe en synlig vækst i disse indtægter ved blandt andet at fokusere på salg af realkreditlån og investeringsprodukter, der både giver gebyr- og provisionsindtægter, og belaster bankens kapital og likviditet mindst. Omkostningsudviklingen Banken forventer, at omkostningerne vil stige mere end inflationen, selvom medarbejderstaben i hovedtræk ses udbygget til de forventede markedsvilkår. Der forventes dog bogført udgifter til både nye og igangværende ejendomsombygninger m.v. Udgifter til drift af bankens edb-systemer og udstyr vil også stige i 2008 blandt andet som en følge af voksende investeringer i programmer, der kan understøtte lovgivningskrav initieret af EU direktiver. Eventuel åbning af filialer i Storkøbenhavn er ikke inkluderet i omkostningsbudgettet. Kursreguleringer Banken har budgetteret med en positiv kursregulering for 2008, som er betinget af en stabil udvikling på renteog aktiemarkederne, dog underlagt forventninger om store kursudsving undervejs. Tab og nedskrivninger Efter flere år med små afskrivninger vil nogle familier givetvis blive ramt af det vanskelige boligmarked, ligesom tab og nedskrivninger på lån og garantier til virksomheder også ses normaliseret på et højere niveau end i Forventninger til resultatet for 2008 Banken forventer et resultat før skat på mio. kr. Der er regnet med en moderat stigning i resultatet før skat og nedskrivninger. Niveauet for det forventede resultat afspejler den usikkerhed, der knytter sig til konjunkturforløbet, herunder især udviklingen i behovet for nedskrivninger. Øvrige oplysninger Navnerettigheder Lokalbankens sag imod Spar Nord om brugen af ordet Lokalbank blev afgjort i Højesteret i juni Retten afgjorde, at ordet Lokalbank ikke kan beskyttes, og afgørelsen gik dermed banken imod. Dommen er taget til efterretning. Corporate Governance God selskabsledelse God selskabsledelse handler for Lokalbanken om både at udøve god investorpleje, og at sikre bankens aktionærer et attraktivt afkast. Et godt resultat skal sikres ved, at banken styres målrettet, og ved at der skabes et godt samspil mellem bankens ledelse, medarbejdere, kunder og øvrige interessenter i det nordsjællandske markedsområde. OMX Den Nordiske Børs København har udstedt et gennemarbejdet regelsæt med en række anbefalinger for god selskabsledelse. Banken er grundlæggende enig i, at efterlevelsen af disse anbefalinger er en forudsætning for god selskabsledelse. Langt de fleste anbefalinger følges såvel nu, som i tidligere år. I de efterfølgende afsnit er de tilfælde fremhævet, hvor banken ikke følger anbefalingerne til fulde. Aktionærer Aktionærerne har på tidligere generalforsamlinger vedtaget de gældende stemmeretsbegrænsninger. En ophævelse af værnsreglerne vil efter ledelsens opfattelse medføre en risiko for, at Lokalbankens aktier gøres til et kortsigtet spekulationsobjekt. Ledelsesberetning / Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport

17 Ledelsesberetning 2007 Bankens ledelse finder ikke, at dette er i aktionærernes, kundernes, medarbejdernes eller lokalsamfundets interesse. Åbenhed og gennemsigtighed Banken tilstræber at føre en åben og gennemsigtig kommunikation. Det har været ledelsens vurdering, at halvårsrapportering var et passende interval for offentliggørelse af regnskabsinformationer, og at kvartalsrapporter ikke vil bidrage til en bedre forståelse af bankens aktiviteter. I forbindelse med gennemførsel af tranparensdirektivet, har Finanstilsynet udstedt bekendtgørelse om udsteders oplysningsforpligtelser. I forbindelse med implementering af disse regler vil banken fremover offentliggøre periodemeddelelser, hvor banken redegør for væsentlige begivenheder og transaktioner samt en beskrivelse af den finansielle stilling og resultat for den pågældende periode. Første periodemeddelelse offentliggøres i forbindelse med afslutningen af første kvartal Banken samarbejder med OMX Company News Service, som sikrer opfyldelse af lovens krav til offentliggørelser af selskabsmeddelelser. Alle meddelelser offentliggøres på både dansk og engelsk. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges blandt repræsentantskabets medlemmer, som igen vælges på bankens generalforsamling. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse og tager ved årlige evalueringer stilling til dens eget og direktionens arbejde samt samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. Bestyrelsens sammensætning og arbejdsform følger hovedprincipperne i anbefalingerne. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg. Bankens bestyrelsesmedlemmer går af, når de fylder 67 år. Det er bankens vurdering, at disse regler er hensigtsmæssige for banken og det enkelte medlems virke for banken. Lejlighedsvis kan banken efterspørge professionel rådgivning fra bestyrelsesmedlemmer eller disses virksomheder, men omfanget heraf er beskedent, og sker i givet fald altid på markedsbaserede vilkår. Betydningsfulde hændelser efter statusdagen Der har ikke være betydningsfulde hændelser efter statusdagen, som har påvirket bankens resultatopgørelse, status eller finansielle stilling for den fremtidige drift. Selskabsmeddelelser 2007 Banken har udsendt følgende selskabsmeddelelser i 2007: Dato Selskabsmeddelelser 11.1 Beholdning af egne aktier 23.1 Opjusteringer af forventningerne til resultatet for Beholdning af aktier 7.2 Årsrapport Insiders handler 8.2 Insiders handler 13.2 Valg af medarbejderrepræsentanter 13.2 Indkaldelse til generalforsamling 13.2 Beholdning af egne aktier 20.2 Insiders handler 27.2 Insiders handler 8.3 Referat af generalforsamling 24.4 Beholdning af egne aktier 1.6 Oplysning om stemmerettigheder og samlede kapital 19.6 Meddelelse om varemærkebeskyttelse 19.7 Vedtægter for Lokalbanken 8.8 Halvårsrapport Insiders handler Finanskalender Finanskalender 2008 Banken har udsendt/planlagt følgende selskabsmeddelelser for 2008: Dato Selskabsmeddelelser 2.1 Beholdning af egne aktier 17.1 Forventninger til årsresultat Beholdning af egne aktier 25.1 Finanskalender Meddelelse om årsrapport og forslag til udbytte for 2007 Generalforsamling i Frederiksborgcentret i Hillerød Periodemeddelelse for 1. kvartal 2008 Halvårsrapport for 1. halvår 2008 offentliggøres Periodemeddelelse for kvartal Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport 2007 / Ledelsesberetning

18 Lokalbanken Vision og mission Vision Lokalbanken i Nordsjælland a/s skal være det foretrukne valg for familier og lokale erhvervsdrivende i bankens markedsområde. Bankens kundevendte organisation ser således ud: Direktion Forretnings områder Privat Erhverv Formue Personale Har ansvaret for efteruddannelse og karriereplanlægning for bankens personale og varetager også lederuddannelse. Specielt rekruttering og fastholdelse af rådgivere og specialister er blevet et voksende udviklings- og indsatsområde. Lokalbanken er den eneste bank med hjemsted og hovedsæde i Nordsjælland. Beslutninger træffes lokalt af medarbejdere, der har både indsigt og interesse i lokalområdets udvikling. På det grundlag leverer banken professionel service og rådgivning til privat- og erhvervskunder samt tilflyttere til regionen. Mission Lokalbanken i Nordsjælland a/s vil være markedsledende i udviklingen af vores område gennem personligt engagement og professionel rådgivning. Banken ønsker at involvere sig lokalt for derigennem at kunne tage del i og præge udviklingen i Nordsjælland. Banken ser det også som en af sine forretningsmæssige opgaver at indgå aktivt og målrettet i den udvikling, som politikere og borgere ønsker iværksat for netop deres lokalområde. Organisation Bankens organisation skal understøtte en høj grad af beslutningskraft tæt på kunden og samtidig sikre, at der er tilstrækkelig dybde i rådgivningsekspertisen til, at de forskellige kundesegmenter bliver mødt af en behovsafstemt betjening, der kan sikre bankens overordnede rådgivningspolitik. Centrale forretningsenheder Decentrale forretnings enheder - Filialer Kunder Hver af de tre forretningsområder ledes af en ressortdirektør, der har ansvaret for bankens udvikling på området.kunden kan vælge at forankre sig i banken såvel centralt som decentralt. Dermed sikres det, at kunderne kan blive mødt med netop den service og rådgivning, de har brug for. Bankens filialer har den tætte kontakt til markedsområdet, fordi de agerer lokalt igennem den daglige kontakt med de fleste kunder igennem en personlig dialog. Bankens understøttende organisation ser således ud: Personale Direktion Stabsfuntioner Kredit Centrale forretningsenheder Adm. og økonomi Decentrale forretnings enheder - Filialer Den kundevendte organisation understøttes af tre stabsfunktioner, der hver især ledes af en ressortansvarlig. Kredit Udfærdiger og styrer bankens kreditpolitik og efterstræber, at kreditkulturen efterleves i praksis. Bankens prispolitik på udlån og kreditter samt behandling af alle store lånesager hører også ind under dette ressort. Administration og økonomi Løser de resterende af bankens administrative opgaver. Under dette ressort udfærdiges bl.a. bankens regnskab og budgetter, ejendomsporteføljen styres, sagsforløb bag pensions- og boligsager håndteres, udlandsforretninger effektueres, og it samt bankens likviditet forvaltes. Lokalbanken / Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport

19 18 Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport 2007 / Bankens bestyrelse

20 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Tandlæge Erik Uttenthal Tandlægefællesskabet I/S Født den 28. maj 1959 Valgt til bestyrelsen den 24. april 2002 Bestyrelsesmedlem i: Dental Aktieselskabet af 1934 Dental Aktieselskabet af 1934 s Tandlægefond Andre stillinger: Direktør i Tandlægerne Annette Vang Christensen & Erik Uttenthal ApS Direktør i Vang Uttenthal Holding ApS Direktør i Ejendomsselskabet Ndr. Jernbanevej 36. Aktiebeholdning i Lokalbanken (nom.): stk. Direktør Knud Nielsen Knud Nielsen A/S Født den 24. juli 1947 Valgt til bestyrelsen den 10. april 2003 Bestyrelsesmedlem i: Autobranchens Arbejdsgiverforening (formand) Auto IT A/S (formand) Danmarks Automobilforhandler Forening (formand) Knud Nielsen A/S (formand) Andre stillinger: Direktør i Knud Nielsen Finans ApS Direktør i Knud Nielsen Biler Holding ApS Aktiebeholdning i Lokalbanken (nom.): stk. Filialdirektør Dan-Gösta Larsen Lokalbanken i Nordsjælland a/s Født den 18. december 1950 Valgt til bestyrelsen den 26. februar 1999 Aktiebeholdning i Lokalbanken (nom.): stk. Konsulent Steen Thomsen Født den 26. marts 1944 Valgt til bestyrelsen den 3. april 2001 Bestyrelsesmedlem i: Fonden Snekkersten Havn Aktiebeholdning i Lokalbanken (nom.): 475 stk. Bankfuldmægtig Steen Brodersen Lokalbanken i Nordsjælland a/s Født den 5. oktober 1953 Valgt til bestyrelsen den 26. februar 1999 Aktiebeholdning i Lokalbanken (nom.): 945 stk. Advokat Lone Mørch Advodan Hillerød Advokataktieselskab Født den 28. juni 1956 Valgt til bestyrelsen den 15. marts 2006 Direktør og bestyrelsesmedlem i: Advodan Hillerød Advokataktieselskab Aktiebeholdning i Lokalbanken (nom.): 150 stk. Vederlag bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer modtager et fast honorar, som for 2007 udgjorde: Formand: 229 t.kr. Næstformand: 143 t.kr. Menigt medlem: 115 t.kr. Der er ikke etableret nogen form for incitamentsprogrammer for bestyrelsen. Der er ligeledes heller ingen planer herom. Direktion Bankdirektør Bruno Riis-Nielsen Bestyrelsesmedlem i: LokalBolig A/S (formand) Lokal-Invest Aps (formand) Bankernes EDB Central C4 Hillerød Ejendomsejerforening (formand) Dansk ErhvervsFinansiering A/S Deltaq A/S (næstformand) Pensionsinfo Finnovi Fondsmæglerselskab A/S Aktiebeholdning i Lokalbanken (nom.): stk. Direktionens bestyrelsesposter er alle godkendt af bestyrelsen Bestyrelsen fastlægger direktionens lønforhold, som består af fast løn, pension og firmabil. Bestyrelsen fastsætter den samlede afl ønning ud fra de gældende markedsmæssige forhold og kutymer. Direktionens løn fremgår af note nr. 5 til resultatopgørelsen. Direktionen er ultimo 2006 tildelt en aktieoptionsordning, hvorefter der successivt over de kommende 5 år årligt tildeles et antal optioner efter performance. Det samlede program omfatter optionstildeling af aktier for i alt stk. Disse kan fra 1. januar 2012 udnyttes til kurs 390,00, svarende til børskursen på aftaletidspunktet. Optionsordningens værdi er maksimeret til 6 mio. kr. Ledelsens engagementer med banken Bestyrelsen: Samlet engagement 2007: Samlet engagement 2006: (heraf lån 396 t.kr.) 425 t.kr t.kr. Samlet engagement defineres som lån, pant, kaution eller garanti stillet over for medlemmer af bankens bestyrelse. Alle engagementer er ydet på almindelige kundevilkår. Renten på lån fastsættes ud fra de valgte låne- og kreditprodukter, engagementsstørrelse og sikkerhedsstillelse. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers lån hos banken ydes på sædvanlige personalemæssige vilkår. Gennemsnitlig rentesats for lån: ,18 % p.a ,77 % p.a. Direktion: Direktionen har ingen engagementer med banken. Bestyrelse og direktion / Lokalbanken i Nordsjælland a/s / Årsrapport

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere