Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven."

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L 6) i ERU den 2. november Indledning [1. slide - forside] Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Lovforslaget blev, som I ved, fremsat den 4. oktober og førstebehandlet den 10. oktober. Jeg vil i dag gennemgå de væsentligste elementer i lovforslaget, og hvis I har spørgsmål og bemærkninger, foreslår jeg, at vi tager dem bagefter. 2. Agenda [2. slide] Lovforslaget består af fire forskellige større dele, som I kan se på sliden og så lidt blandet til sidst. I får udleveret en oversigt, der beskriver de gældende regler på de her punkter sammenholdt med de nye forslag [oversigten cirkuleres]. 3. Formålet med lovforslaget [3. slide] Det helt overordnede formål med forslaget er at gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, om et konsortiesamarbejde er lovligt. Det er en vurdering, som mange virksomheder i dag synes er vanskelig. Konsortier, der begrænser konkurrencen kan være meget skadelige for markederne og de er derfor ulovlige. Men konsortier, der fører til flere bud på en opgave, vil kunne øge konkurrencen. Og en effektiv konkurrence fører til lavere priser til gavn for samfundet.

2 Målet med lovforslaget er derfor først og fremmest at gøre det nemmere for virksomhederne at finde ud af, om de er indenfor lovens rammer eller uden for, når de går sammen i et konsortium. Virksomhederne har efterspurgt klarere regler, og interesseorganisationerne har været inddraget undervejs. Herudover indeholder lovforslaget regler, der i øvrigt har til formål at styrke rammerne for håndhævelse af konkurrenceloven. Det gør vi ved at tilpasse nogle af de regler, der allerede findes i loven i dag. Det er lidt en pose blandede bolcher, som flere af jer også påpegede under førstebehandlingen. 4. Nye bagatelregler & konsortier [4. slide] Udgangspunktet for konkurrencereglerne er, at aftaler, der begrænser konkurrencen, er ulovlige. I dag er der undtagelser til denne hovedregel, når en aftale kun har en lille konkurrencemæssig betydning. Men det er ikke altid nemt for virksomhederne at vurdere, og derfor skal reglerne være mere tydelige. Vi skal finde en balance, som gør det nemmere for virksomhederne at finde ud af, hvornår et konsortiesamarbejde er lovligt, og hvornår det er ulovligt. Med forslaget lægges der op til, at virksomheder, der samlet har markedsandele under en fastsat bagatelgrænse, kan indgå aftaler, uden at de kommer i strid med konkurrencereglerne. Den bagatelgrænse, der lægges op til er på 10 pct., hvis virksomhederne er konkurrenter og på 15 pct., hvis virksomhederne ikke er konkurrenter. Det svarer også til, hvad der gælder i EUsagerne. Grunden til, at det er markedsandelen, der er relevant, er, at den siger noget om virksomhedernes indflydelse eller deres styrke på det marked, som de handler på. 2

3 Og helt afgørende er det, at formålet med en aftale aldrig uanset virksomhedernes markedsandele må være at begrænse konkurrencen. Hvis aftalens tyngdepunkt altså den væsentligste del af aftalen f.eks. er at aftale priser, eller at opdele kunder eller markeder mellem sig for at presse priserne op, vil man sige, at aftalen har til formål at begrænse konkurrencen. Hvis aftalens tyngdepunkt derimod er at lave en fælles produktion, vil man sige, at den ikke har til formål at begrænse konkurrencen. Det kan f.eks. være to virksomheder, der går sammen om at bygge en bro, og som i den forbindelse indgår en aftale om at give et fælles bud. Vi foreslår altså, at virksomheder, der tilsammen har en markedsandel under bagatelgrænserne, fint kan gå sammen om at byde på en opgave, så længe aftalen mellem dem ikke har til formål at begrænse konkurrencen. Som I kan se i høringssvarene bakker erhvervsorganisationerne helt overvejende op om forslaget. Når det er sagt, så er det klart, at vi ikke med denne ændring løser alle de problemer, som virksomhederne oplever på konsortieområdet. De vil fortsat skulle foretage konkrete vurderinger på egen hånd. Virksomhederne skal f.eks. vurdere, om de er konkurrenter, de skal vurdere deres markedsandele, og de skal vurdere, om aftalen mellem dem har til formål at begrænse konkurrencen. Erhvervsorganisationerne får ikke den safe harbour, som de måske kunne have ønsket sig. De får altså ikke det helt afgrænsede område, hvor de aldrig er i konflikt med reglerne. Men sådan er det på konkurrenceområdet. Der vil altid være tale om konkrete sager med konkrete vurderinger. Hvis man laver en ren safe harbour, er der en risiko for, at man gør karteller lovlige. Det kan vi som samfund ikke have interesse i og i øvrigt vil en ren dansk safe harbour ikke være på linje med EU-reglerne. Men med forslaget bliver reglerne klarere, og der opstilles tydelige kriterier for konsortiesamarbejder. 3

4 Og herudover er Konkurrencerådet i gang med at lave en uddybende vejledning om konsortier med konkrete eksempler, som skal hjælpe virksomhederne, når de overvejer at indgå konsortiesamarbejder. 5. Fusioner [5. slide] Formålet med fusionsreglerne er at sikre, at fusioner ikke hæmmer den effektive konkurrence til skade for konkurrenter og forbrugere. Reglerne betyder, at fusioner over en vis størrelse ikke må gennemføres, før de er godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er de deltagende virksomheders omsætning, der afgør, om en fusion skal anmeldes til og vurderes af styrelsen. [Hvis der afgives tilsagn, kan fristen forlænges] Når konkurrencemyndighederne behandler fusionssager, skal de træffe afgørelse inden for en fastsat frist hvis de ikke gør det, bliver fusionen automatisk godkendt. Det er nemlig vigtigt for virksomhederne, at de ved, hvor lang tid der går, før de får afklaring af en så væsentlig beslutning, som en fusion oftest er. Men samtidig er det vigtigt, at konkurrencemyndighederne har alle de nødvendige oplysninger for at kunne vurdere fusionen korrekt. Ellers risikerer vi, at fornuftige fusioner bliver afvist, eller at de markedsskadelige bliver godkendt. Begge dele kan føre til uheldige konkurrencevilkår. I fusionssager er det ikke usædvanligt, at en virksomhed forpligter sig til at agere på en bestemt måde i forbindelse med, at fusionen godkendes. Det kan f.eks. være, at en af de fusionerende virksomheder forpligter sig til at sælge en mindre del af virksomheden fra. Det var tilfældet i en sag, hvor 2 spiritusproducenter ønskede at fusionere. Fusionen blev godkendt mod at parterne afgav tilsagn 4

5 om at frasælge et af deres spiritusmærker, nemlig akvavitmærket Brøndum. I konkurrenceloven hedder det, at virksomheden kan afgive et tilsagn for at få fusionen godkendt. Tilsagn kan være et alternativ til at en fusion forbydes. Tilsagn kan fremsættes på ethvert tidspunkt. Men typisk vil det først ske, når det er besluttet, at behandlingen af en fusion skal undersøges nærmere. Teknisk taler man om, at fusionen er gået i fase 2. Med lovforslaget gør vi det klart, at hvis tilsagn fremsættes på dag 70 eller senere altså efter at sagen er gået i fase 2 så kan fristen, der ellers er på 90 hverdage, forlænges. Det bliver endvidere helt klart, at fristen kan forlænges med 20 hverdage. [Kun forpligtende tilsagn kan forlænge fristen] For at fristen ikke bare forlænges, hver gang der kommer et mere eller mindre konkret forslag til tilsagn, gør vi det også klart, at det kun er de tilsagn, der er forpligtende, som kan forlænge fristen med 20 hverdage. Virksomheden skal altså på et formelt niveau have afgivet tilsagn til myndighederne. [Der kan sættes en frist for afgivelse af tilsagn] Det fremgår ikke klart af de gældende regler, hvor sent i forløbet der kan afgives tilsagn. Det er ikke hensigtsmæssigt for hverken virksomhederne eller myndighederne. For at undgå, at fusionssagerne trækker i langdrag, foreslår vi, at der sættes en frist for, hvor sent i forløbet virksomhederne kan komme med tilsagn. Hovedreglen bliver, at tilsagn skal være fremsat senest 90 dage efter beslutningen om at gå i fase 2. Hvis virksomhederne kommer med ændringer til tilsagn efter fristen, kan myndighederne godt undtagelsesvist inddrage dem i sagen. 5

6 [Uret kan i særlige tilfælde sættes i stå] Endelig foreslår vi, at konkurrencemyndighederne i særlige tilfælde kan sætte frist-uret i stå stop-the-clock som det hedder på engelsk. Den mulighed har Kommissionen også, når de behandler fusionssager. Det gælder, når virksomhederne ikke inden for en fastsat frist afleverer de efterspurgte oplysninger. På den måde sikrer vi, at fusionen vurderes på det mest oplyste grundlag til gavn for konkurrencen på markedet. 6. Offentlighedsloven m.v. [6. slide] Ved førstebehandlingen rejste Pelle Dragsted (EL) en mulig bekymring for forslagene om offentlighedsloven og databeskyttelsesforordningen. Hvis jeg forstod det rigtigt, er det navnlig hensynet til borgerne og virksomhedernes adgang til oplysninger, der tænkes på. Det er en vanskelig balance, og vi skal naturligvis være opmærksomme på de forskellige hensyn for at finde den helt rigtige balance. Når konkurrencemyndighederne behandler konkurrencesager, kommer de i besiddelse af rigtig mange virksomhedsoplysninger, og også følsomme og fortrolige oplysninger. Derfor blev det tillagt stor vægt i Folketinget, da konkurrenceloven blev vedtaget i 1997, at offentlighedsloven ikke skulle gælde i konkurrencesager. Offentligheden skal som udgangspunkt ikke have adgang til virksomhedernes interne oplysninger. [Egenacces] Det hensyn gælder imidlertid ikke i forhold til virksomheden selv, og det er derfor sådan, at virksomhederne kan søge om såkaldt egenacces det vil sige oplysninger om dem selv efter offentlighedsloven. Med forslaget gør vi det klart, at retten til egenacces gælder i afgørelsessager og kun i afgørelsessager. 6

7 Det står allerede i bemærkningerne i dag, men det fremgår ikke af selve lovteksten. Når det ikke foreslås, at retten til egenacces også skal gælde i undersøgelsesfasen, er det fordi, det vil kunne skade den videre efterforskning. F.eks. ville en virksomhed kunne få adgang til oplysninger om hvilke andre virksomheder, der også var en del af en undersøgelse på et tidligt tidspunkt i sagen. Derfor holder vi fast i, at retten til egenacces fortsat skal gælde for virksomheder men at den først gælder, når undersøgelsesfasen er afsluttet, og myndighederne har besluttet at gå videre med sagen. [Fravigelse af databeskyttelsesforordningen] Den nye databeskyttelsesforordning har I sikkert hørt om i andre sammenhænge. Den gælder fra maj næste år. Forordningen giver mulighed for at begrænse bestemmelserne om oplysningspligt og indsigtsret, f.eks. hvis der er efterforskningsmæssige hensyn eller hensyn til fortrolige forhold. Med forslaget udnytter vi denne mulighed. Det gør vi, fordi konkurrencemyndighederne ligger inde med særdeles mange oplysninger. Især ved kontrolundersøgelser hos virksomhederne, hvor man kopierer udvalgte medarbejderes computere, kommer myndigheden i besiddelse af meget omfattende materiale, herunder også personoplysninger. Hensynet bag forslaget er, at personer ikke med forordningen i hånden skal kunne få adgang til oplysninger, som virksomhederne ikke selv kan få adgang til efter offentlighedsloven, og som kan skade myndighedernes efterforskning. Det vil f.eks. skade både virksomhederne og efterforskningen, hvis en medarbejder fra én virksomhed kan få ret til at se, om der er oplysninger om den pågældende i materiale, som er indhentet hos en anden virksomhed. 7

8 Derfor og fordi offentlighedsloven ikke finder anvendelse vurderer vi, at det er mest hensigtsmæssigt at begrænse oplysningspligten og indsigtsretten i konkurrencesagerne. Det kan også bemærkes, at det fremgår af Justitsministeriets betænkning om forordningen, at netop konkurrenceområdet er et område, hvor man kan overveje at begrænse disse bestemmelsers anvendelse. Og endelig skal jeg minde om, at databeskyttelsesforordningen herudover selvfølgelig gælder fuldt ud også i konkurrencesager. [Begrænset partsaktindsigt i EU-fusionssager] Konkurrencemyndighederne i Danmark kommunikerer ofte med andre europæiske konkurrencemyndigheder og med Kommissionen. Når denne kommunikation vedrører Traktatens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling, gælder det efter konkurrenceloven, at virksomhederne ikke har adgang til partsaktindsigt i korrespondancen. Årsagen er, at der er behov for, at de europæiske konkurrencemyndigheder kan have en fri meningsudveksling om f.eks. juridiske og økonomiske vurderinger. Vi foreslår, at sager, der behandles efter fusionskontrolforordningen får samme ramme, da hensynet til fortrolig korrespondance er det samme i fusionssagerne som i de øvrige sager. Virksomhederne vil dog fortsat altid kunne få adgang til partsaktindsigt i oplysninger om sagens faktiske forhold. 7. Straf [7. slide] Denne del af forslaget handler om beregning af omsætning, konfiskation og straflempelse. [Global koncernomsætning] Når virksomhederne pålægges bøder, beregnes bøderne på baggrund af virksomhedernes omsætning. På den måde rammer bøderne små og store virksomheder på en ensartet facon. 8

9 Vi foreslår, at det skrives direkte ind i lovteksten, at omsætningen skal beregnes på baggrund af virksomhedens globale omsætning og ikke kun den danske omsætning. Det fremgår allerede af lovbemærkninger, og på den måde kan man sige, at der er tale om en præcisering af lovteksten. [Straflempelse indebærer også fritagelse fra krav om konfiskation] For så vidt angår spørgsmålet om konfiskation, som der også blev spurgt til under 1. behandlingen, skal jeg forsøge at gøre det helt klart. I dag er det sådan, at hvis en virksomhed giver konkurrencemyndighederne oplysninger, der kan opklare et kartel, kan virksomheden få nedsat sin straf. Hvis virksomheden er den første, der giver oplysninger i den konkrete sag, kan det endda føre til, at tiltalen helt frafaldes. Hvis en virksomhed har haft en gevinst ved at overtræde konkurrencereglerne, kan beløbet konfiskeres enten fuldt ud eller efter en nedsættelse af beløbet. I praksis omfatter denne straflempelse også en fritagelse for kravet om konfiskation. Vi foreslår, at denne praksis lovfæstes. Det vil betyde, at det klart fremgår af loven, at straflempelsesreglerne også kan fritage for konfiskation, eller at konfiskationskravet kan nedsættes. [Foreløbig ansøgning om straflempelse] En virksomhed, der i dag ansøger om straflempelse, skal samtidig med ansøgningen give fuld dokumentation for et kartel. Det kan være vanskeligt, og det kan måske endda afholde virksomheder fra at henvende sig til myndighederne. Vi foreslår derfor, at det skal være muligt, at indgive en foreløbig ansøgning om straflempelse, som kan følges op af dokumentation på et senere tidspunkt. Hensigten er at motivere virksomhederne til i større grad at ansøge om straflempelse og give konkurrencemyndighederne oplysninger om overtrædelse af reglerne. 9

10 8. Andet [8. slide] Til sidst lidt om forslaget om at udpege suppleanter til Konkurrencerådet og om den nordiske samarbejdsaftale. [Suppleanter til Konkurrencerådet] Konkurrencerådet består i dag af 7 medlemmer og ingen suppleanter. Medlemmerne af Konkurrencerådet er udpeget på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer. Ind i mellem sker det imidlertid, at disse medlemmer er inhabile i konkrete sager, og andre gange kan de som alle andre blive syge og være væk i længere perioder. Derfor foreslås det, at erhvervsministeren kan udpege suppleanter for medlemmerne. Det vil gøre Konkurrencerådet beslutningsdygtigt i sager, hvor flere medlemmer er inhabile eller er fraværende af andre årsager. [Nordisk samarbejdsaftale] Den nye nordiske samarbejdsaftale er væsentlig for det nordiske samarbejde på konkurrenceområdet bl.a. set i lyset af, at flere af de nordiske lande ikke er medlemmer af EU. Aftalen er en gensidig aftale, forstået på den måde, at de nordiske lande imellem kan anmode om oplysninger og bistand hos hinanden. F.eks. vil de danske konkurrencemyndigheder kunne anmode de finske myndigheder om at undersøge en finsk virksomhed, hvis en dansk virksomhed oplevere konkurrencebegrænsninger i Danmark på grund af den finske virksomheds adfærd. Det har derfor stor betydning for det nordiske samarbejde, at Folketinget giver sit ratifikationssamtykke, og det håber jeg, at I er enige i. 9. Afslutning og spørgsmål [9. slide] Afslutningsvist vil jeg lige tilføje en bemærkning om anmeldelsessystemet, som et par af jer nævnte under førstebehandlingen. 10

11 I det forslag, der blev sendt i høring før sommer, blev der lagt op til at afskaffe anmeldelsessystemet. Begrundelsen var, at Danmark er det eneste EU-land, der stadig har et anmeldelsessystem, og at systemet kun anvendes i begrænset omfang. Anmeldelsessystemet giver virksomhederne mulighed for at anmelde en konkret aftale til myndighederne med henblik på en vurdering af, om aftalen er lovlig. De høringssvar, vi fik, viste imidlertid, at virksomhederne især de små og mellemstore virksomheder sætter stor pris på anmeldelsessystemet, og de mener, at det stadig kan have væsentlig betydning. Virksomhederne anførte også, at udtalelserne fra konkurrencemyndighederne på baggrund af anmeldelser bidrager som fortolkning i andre sammenlignelige sager. Derfor har vi besluttet at bevare anmeldelsessystemet, som det er i dag, indtil videre, og det er ikke en del af det fremsatte lovforslag. Jeg håber, at lovforslaget nu står klarere for jer, og at I vil bakke op om de ændringer, som indgår i forslaget. Har I spørgsmål eller bemærkninger? 11

Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven

Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven UDKAST 23. juni 2017 (Undtagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, ophævelse af anmeldelsessystemet, fusioner, egen acces, databeskyttelsesretlige

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven 10. august 2017 DI-2017-10144/MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby E-mail: hc@kfst.dk med kopi til kle@kfst.dk Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Lovtidende A 2018 Udgivet den 17. januar 2018 16. januar 2018. Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Herved bekendtgøres konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2018. 1) Kapitel

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne December 2008 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 6 1.1. Kommissorium for udvalget... 6 1.2. Oversigt over indholdet af udvalgets rapport...

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning DI Maj 2016 Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. kommuner og regioner.

Læs mere

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. 2013 Processer i konkurrencesager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-520-8 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning gennemgår, hvordan man ansøger om straflempelse for deltagelse i et kartel. Hvordan ansøger jeg om straflempelse? Den bedste måde at søge om straflempelse

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere. 2. 1) Loven

Læs mere

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall

ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF. Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall ÆNDRING AF KONKURRENCELOVEN - INDFØRELSE AF FÆNGSELSSTRAF Ved partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og advokat Mark Gall EMNER Ændring af konkurrenceloven Indførelse af fængselsstraf Væsentlig skærpelse

Læs mere

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 8 Offentligt Fremsat den XX af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) 2. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold)

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Dok. 900388 Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) 2 I lov nr. 604

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag. til. I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013, foretages følgende ændringer: Udkast 10. juli 2014 Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven (Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, offentliggørelse af domme om

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 212 Offentligt SAMRÅDSNOTITS TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. september 2014 Kommissionens hvidbog om en mere effektiv fusionskontrol i EU (KOM(2014) 449

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Lovforslaget blev sendt i høring den 22. juni 2012 med høringsfrist den 14. august 2012 til i alt 76 organisationer, myndigheder mv.

Lovforslaget blev sendt i høring den 22. juni 2012 med høringsfrist den 14. august 2012 til i alt 76 organisationer, myndigheder mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 41 Bilag 1 Offentligt NOTAT 26. oktober 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven (Indførelse af fængselsstraf,

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Lovlige konsortier og ulovlige karteller. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jesper Kaltoft og Peter Stig Jakobsen

Lovlige konsortier og ulovlige karteller. Uddannelsesdagen 2017 Ved Jesper Kaltoft og Peter Stig Jakobsen Lovlige konsortier og ulovlige karteller Uddannelsesdagen 2017 Ved Jesper Kaltoft og Peter Stig Jakobsen 2 Motiver Omkostningsfordeling Risikofordeling Adgang til teknologi, nye markeder Forskning og udvikling

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0257 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0257 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0257 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af betingelserne og proceduren

Læs mere