BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU"

Transkript

1 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der bl.a. vil indebære en bedre arbejdsdeling mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder. Der foreslås en forenkling af henvisningssystemet: Kommissionen får enekompetence, når alle de berørte EU-lande eller mindst tre af dem indvilliger i, at en sag henvises til Kommissionen. Dette kan i nogle tilfælde betyde, at en medlemsstat bliver nedstemt og fratages kompetence til at behandle en fusionssag, Kommissionen kan fremover henvise sager på eget initiativ til EUlandenes konkurrencemyndigheder, og Kommissionen får mulighed for at opfordre medlemslandene til at henvise sager til Kommissionen, de anmeldende parter kan tage initiativ til henvisning af en fusionssag forud for anmeldelsen. Forslaget tilsigter, at de sager, der har betydelige grænseoverskridende virkninger, men som ikke når op over de nugældende - høje - omsætningstærskler i fusionsforordningen, kan behandles af Kommissionen, mens de fusioner, hvis virkninger hovedsagelig er nationale eller lokale, behandles af medlemsstaterne. I en tidligere udsendt grønbog foreslog Kommissionen, at den automatisk fik enekompetence i sager, der skulle anmeldes i tre eller flere EU-lande. Dette forslag vakte betydelig modstand og er ikke med i det foreliggende revisionsforslag. AE har i vedlagte høringssvar til Konkurrencestyrelsen støttet de foreslåede ændringer. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2003\fusion-fh.doc

2 2 BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har fremlagt et forslag om en revision af fusionsforordningen, hvor et af hovedelementerne er en mere hensigtsmæssig metode til fordeling af fusionssager mellem Kommissionen og de enkelte EU-landes konkurrencemyndigheder. Samfundskontrol med større virksomhedsfusioner er et vigtigt led i bestræbelserne på at sikre effektiv konkurrence. Kontrollen med fusioner af virksomheder udøves i Danmark og EU i fællesskab, således at typisk de meget store fusioner, målt på virksomhedernes omsætning, behandles i EU-regi (regler gældende siden 1990), mens de noget mindre fusioner behandles af de danske konkurrencemyndigheder (regler gældende siden 2000). Der er samtidig - under visse betingelser - mulighed for, at fusionssager kan henvises fra EU til behandling i Danmark eller den modsatte vej. Formålet med de foreslåede ændringer er at sikre, at de sager, der har betydelige grænseoverskridende virkninger, men som ikke når op over de nugældende - høje - omsætningstærskler i fusionsforordningen, kan behandles af Kommissionen, mens de fusioner, hvis virkninger hovedsagelig er nationale eller lokale, behandles af medlemsstaterne. Dette søges opnået ved en smidiggørelse og forenkling af henvisningssystemet for fusionssager både fra Kommissionen til den nationale myndighed samt fra den (de) nationale myndigheder til Kommissionen. Herudover foreslås det, at de anmeldende parter skal kunne tage initiativ til henvisning forud for fusionsanmeldelsen. EU-Kommissionen har tidligere - i december fremlagt en grønbog 1, hvor man lagde op til en debat om en revision af fusionsforordningen. Heri foreslog Kommissionen bl.a., at der skulle indføres automatisk EUkompetence i fusionssager, der skulle anmeldes i tre eller flere EU-lande. 1 Grønbog om revision af Rådets forordning (EØF)nr. 4064/89 (fusionsordningen)

3 3 Dette forslag blev udsat for omfattende kritik og er ikke med i Kommissionens forslag til revision af fusionsforordningen. Kommissionen lægger op til, at Rådet skal drøfte ændringsforslaget i løbet af 2003, og at den endelige forordning herefter kan træde i kraft den 1. maj Der kræves enstemmighed i Rådet for en vedtagelse. Forordningen kræver ikke ændringer i de danske fusionsregler. Forslagets gennemførelse vil have betydning for fordelingen af fusionssager mellem Kommissionen og medlemsstaterne, herunder Danmark. Gældende regler EU-regler I EU har der været regler om fusionskontrol siden Med gennemførelsen af Det Indre Marked i 1986 blev behovet for fusionskontrol øget. Afskaffelsen af grænserne inden for Fællesskabet gav virksomhederne øgede mulighed for strukturændringer i form af internationale fusioner. Når en fusion har fællesskabsdimension, er den omfattet af fusionskontrolforordningen. Det indebærer, at Kommissionen er enekompetent til at behandle fusionen, og at den enkelte medlemsstat som følge heraf ikke må anvende sin nationale konkurrencelovgivning på fusionen. Omsætningstærsklerne er vist i boks 1. Hvis de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i EU's fusionsforordning, skal fusionen anmeldes til EUkommissionen. I så tilfælde skal der ikke ske anmeldelse til Konkurrencestyrelsen.

4 4 Boks 1. EU-rettens regler om fusionskontrol finder anvendelse på fusioner. hvor: 1a) alle deltagende virksomheders samlede omsætning på verdensplan tilsammen overstiger 5 mia. euro og 1b) mindst to af de deltagende virksomheders samlede omsætning i Fællesskabet hver især overstiger 250 mia. euro, eller ifølge den såkaldte 3-lande regel: 2a) alle de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet omsætning på verdensplan, der overstiger 2,5 mia. euro, 2b) alle de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet omsætning i hver af mindst tre medlemsstater, der overstiger 100 mio. euro 2c) mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet omsætning i hver af mindst tre medlemsstater, som omhandlet i punkt b), der overstiger 25 mio. euro, og 2d) mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet omsætning i Fællesskabet, der overstiger 100 mio. euro. Fusionskontrollen i situation 1 og 2 gælder dog ikke, hvis hver af de deltagende virksomheder har over to tredjedele af deres samlede omsætning på fællesskabsplan i èn og samme medlemsstat. 1 euro = ca. 7,50 kr. Forordningen medfører en forudgående kontrol, idet en fusion ikke må gennemføres, førend den er blevet erklæret for forenelig med fællesmarkedet, enten fordi fusionen ikke rejser alvorlig tvivl med hensyn til, om den er forenelig med fællesmarkedet, eller fordi fusionen ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Langt de fleste fusioner godkendes i den såkaldte Fase I, men antallet af sager under den såkaldte Fase II - de mere komplicerede sager, der kræver yderligere grundige analyser - er stigende. Danske regler Med en ændring af Konkurrenceloven, der trådte i kraft den 1. oktober 2000, fik Danmark indført fusionskontrol - som det sidste land i EU. Den danske fusionskontrol er bygget over principperne fra EU og betyder, at fusioner over en vis størrelse ikke må gennemføres, før de er blevet vurderet af Konkurrencerådet.

5 5 Reglerne indebærer, at Konkurrencerådet kun kan godkende en fusion, hvis den ikke "skader eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt". Det er kun fusioner mellem virksomheder af en vis økonomisk styrke, der er omfattet af reglerne. En virksomheds økonomiske styrke bliver målt ved dens omsætning. Hvis en fusion er omfattet af fusionsreglerne, skal den anmeldes til Konkurrencestyrelsen. En anmeldt fusion må ikke gennemføres, før den er blevet godkendt af Konkurrencerådet. Boks 2. Omsætningsgrænser Konkurrencelovens regler om fusionskontrol finder anvendelse på fusioner, hvor: 1. de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia.kr. og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 300 mio.kr., eller 2. mindst èn af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på 3,8 mia.kr. og mindst èn af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia.kr. Den første af reglerne vedrører udelukkende de deltagende virksomheders omsætning i Danmark. Reglen tager sigte på fusioner, hvor mindst to af deltagerne har en forholdsvis stor omsætning på det danske marked. Hvis en stor virksomhed opkøber en meget lille virksomhed, falder fusionen under omsætningsgrænsen. Den anden regel er en kombination af de deltagende virksomheders omsætning i Danmark og internationalt. Reglen vedrører især de tilfælde, hvor en virksomhed, der er stor på det danske marked, fusionerer med en stor udenlandsk virksomhed. Det kan tilføjes, at omsætningsgrænserne i det oprindelige lovforslag lå noget lavere, idet de vedtagne grænser på henholdsvis 3,8 mia.kr. og 300 mio.kr. i lovforslaget kun var 3,0 mia.kr. og 200 mio.kr. Fusioner mellem virksomheder, der har en mindre omsætning end grænseværdierne, skal ikke anmeldes. Disse fusioner er lovlige uden Konkurrencerådets godkendelse.

6 6 Omsætningstærsklerne i den danske konkurrencelov er væsentligt lavere end de omsætningstærskler, der gælder efter EU's fusionskontrolforordning. De generelle omsætningsgrænser i EU på henholdsvis 5 mia. og 2,5 mia. euro - svarende til henholdsvis ca. 37,5 mia.kr. og knap 19 mia.kr. - ligger langt højere end den generelle danske omsætningsgrænse på 3,8 mia.kr. Det er således typisk de meget store fusioner, der er omfattet af EU's regler. Procedurereglerne vedrørende den danske fusionskontrol tager udgangspunkt i fusionskontrolforordningen. Dette betyder, at proceduren for Konkurrencerådets behandling af en anmeldt fusion modsvarer Kommissionens procedurer, herunder Fase I- og Fase 2-proceduren og muligheden for afgivelse af tilsagn mv. Henvisning af fusion til national behandling (artikel 9) Kommissionen kan i stedet for selv at behandle en anmeldt fusion henvise sagen til national behandling, hvis en medlemsstat har anmodet herom, jvf. fusionsforordningens artikel 9. En medlemsstat kan anmode om henvisning af en fusion, hvis den truer med at skabe eller styrke en dominerende stilling, hvorved den faktiske konkurrence vil blive hæmmet betydeligt på et særskilt marked i den pågældende medlemsstat. En medlemsstat kan tillige anmode om at få henvist en fusion, hvis den påvirker konkurrencen på et særskilt marked i den pågældende medlemsstat, og dette marked ikke udgør nogen væsentlig del af fællesmarkedet. I førstnævnte tilfælde er Kommissionen tillagt et betydelig skøn, når den vurderer en anmodning fra en medlemsstat. Kommissionen kan vælge enten selv at behandle fusionen eller at henvise den helt eller delvist til national behandling. En hel eller delvis henvisning forudsætter, at Kommissionen er enig med medlemsstaten i, at der foreligger et særskilt marked i medlemsstaten, som hæmmes betydeligt af fusionen. Henvisning vil sædvanligvis ske, hvis Kommissionen vurderer, at de nationale konkurrencemyndigheder bedre er i stand til at foretage en grundig undersøgelse af fusionen og dens virkninger på det særskilte nationale marked.

7 7 Hvis der er tale om sidstnævnte situation henvises fusionen automatisk, hvis Kommissionen er enig i, at der er tale om et særskilt marked, idet Kommissionen alene kan erklære fusioner uforenelige med fællesmarkedet, hvis de hæmmer konkurrencen på en betydelig del af fællesmarkedet. Henvisninger til Kommissionen efter artikel 22 Før artikel 22 blev ændret i 1998, havde den til formål at give medlemsstaterne mulighed for at anmode Kommissionen om at overtage en sag og vurdere virkningerne af fusioner, der ikke nåede op på tærsklerne i fusionsforordningen. Bestemmelsen tog oprindeligt sigte på de medlemsstater, der endnu ikke havde et hensigtsmæssigt redskab til at undersøge fusioner på nationalt plan. Da alle medlemsstater nu har indført fusionskontrol, betyder det i praksis, at potentialet for at anvende artikel 22 i dens oprindelige form er meget begrænset. De ændringer, der trådte i kraft i 1998, havde til formål at give artikel 22 en ny funktion, som bestod i at give to eller flere medlemsstater mulighed for at henvise en sag i fællesskab, når de mente, at Kommissionen var bedre i stand til at handle. Intentionen var således at styrke anvendelsen af EU's konkurrenceret i sager, hvor fusionen havde grænseoverskridende virkninger. Ændringerne i artikel 22 viste sig at virke mindre effektivt. Kommissionen har hidtil kun modtaget meget få fælles anmodninger om at behandle en sag. Behov for revision af reglerne I den tidligere udsendte grønbog redegjorde Kommissionen for det hidtidige forløb, siden fusionsforordningen trådte i kraft i EU-Kommissionens hovedsynspunktet er, at det lykkedes at tilvejebringe en effektiv fusionskontrol på EU-plan. I de første 11 år er over fusioner blevet anmeldt til EU-Kommissionen, jvf. tabel 1. Kun 18 eller 1 procent blev forbudt af EU-Kommissionen. Langt de fleste - knap blev godkendt uden tilsagn.

8 8 Tabel 1. EU-Kommissionens fusionsbeslutninger, Ikke omfattet 1 53 Godkendt Godkendt med tilsagn 1) Henvist til national myndighed 6 33 Fase I i alt Henvist til national myndighed 0 1 Godkendt 5 20 Godkendt med tilsagn 1) Forbudt 5 18 Deling 0 2 Fase II i alt Beslutninger truffet i alt Note 1): Den mest anvendte form for tilsagn er frasalg af en virksomhed, men også opsigelse af eksklusiv distributionsaftaler og adgang til infrastruktur eller nøgleteknologier er anvendt i et antal sager. Formålet med et frasalg er at skabe vilkår for, at en ny konkurrent kan opstå eller at styrke eksisterende konkurrenters stilling. Kilde: EU-Kommissionen. 143 blev godkendt - enten i Fase I eller i Fase 2 - med tilsagn fra de involverede parter. Herudover blev 34 sager henvist til behandling hos de nationale konkurrencemyndigheder. Langt de fleste fusioner bliver dog anmeldt direkte til de nationale konkurrencemyndigheder. I år 2000 blev der her anmeldt godt fusioner, mens der blev anmeldt 346 til Kommissionen. Samtidig har der været en tendens til en stigning i antallet af sager, hvor en fusion skal anmeldes i tre eller flere medlemsstater, jvf. også tabel 2. EU's udvidelse i 2004 må antages at fortsætte denne tendens. Tabel 2. Fusioner anmeldt i flere medlemsstater, Antal medlemsstater som en fusion er Antal anmeldt til To medlemsstater 294 Tre medlemsstater 31 Mere end tre medlemsstater 39 I alt 1) 364 Note 1) Det samlede antal fusioner i EU i perioden var Kilde: Jvf. tabel 1

9 9 Dette forhold samt en række andre ændrede forhold i EU, siden fusionsforordningen blev indført i 1990, har givet anledning til forslaget om en revision af denne. Blandt de ændrede forhold siden 1990 kan nævnes, at EU er blevet udvidet fra 12 til 15 stater, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) fra 1994, indførelsen af ØMU'en i 1999 og af euroen i Hertil kommer så udvidelsen i "One-stop shop-princippet" Et af hovedprincipperne i EU's fusionsregler er, at Kommissionen - og ikke de enkelte lande - behandler fusioner med fællesskabsdimension. Denne enekompetence er endvidere kombineret med det såkaldte one-stop shopprincip, der betyder, at fusionspartnerne kun skal anmelde en grænseoverskridende fusion ét sted i EU, nemlig til Kommissionen. En fusion, der ikke opfylder tærsklerne i EU's fusionsregler, skal parterne ofte anmelde i en eller flere medlemsstater. Dette kan give en række besværligheder og omkostninger ved grænseoverskridende fusion. I 1998 indførte Kommissionen de såkaldte 3-lande regel, hvorefter EU havde kompetence i sager, der skulle anmeldes i tre eller flere EU-lande, og hvor den generelle omsætningstærskel var 2,5 mia. euro, mens omsætningstærsklen i hovedreglen fra 1990 fortsat var 5 mia. euro, jvf. boks 1. 3-lande reglen har overført et antal fusionssager til EU, men har ikke løst problemerne tilstrækkeligt. Som anført i Grønbogen var der i 2000 kun ca. en ud af fem fusioner, som var anmeldelsespligtige i tre eller flere medlemsstater, der faldt ind under denne bestemmelse. Desuden sås der en tendens til en stadig stigning i antallet af parallelle anmeldelser til tre eller flere medlemsstater og EU's forestående udvidelse til 25 medlemsstater fra 2004 må ventes yderligere at ville forstærke problemerne med parallelle anmeldelser til et betydeligt antal medlemsstater.

10 10 Forslag: Smidigere henvisningsregler Hovedelementerne i forslaget, der tilsigter en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder er en forbedring af mulighederne for henvisning. Det foreslås, at Kommissionen får enekompetence, når alle de berørte EU-lande eller mindst tre af dem indvilliger i, at en sag henvises til Kommissionen, Kommissionen fremover kan henvise sager på eget initiativ til EUlandenes konkurrencemyndigheder, og at Kommissionen får mulighed for at opfordre medlemslandene til at henvise sager til Kommissionen, de anmeldende parter kan tage initiativ til henvisning af en fusionssag forud for anmeldelsen. Samtidig foreslås en forenkling og forbedring af de materielle kriterier for anvendelse af henvisningsreglerne. Efter artikel 9 skal medlemsstaterne ifølge den nuværende formulering vurdere, om den planlagte fusion truer med at skabe eller styrke en dominerende stilling eller ej. Kommissionen foreslår, at denne passage slettes, således at der åbnes mulighed for at anmode om henvisning på grundlag af, at konkurrencen vil blive mærkbart påvirket på et særskilt marked i en given medlemsstat. De nationale myndigheder vil dermed ikke skulle fremlægge udførlige foreløbige analyser i relation til den konkurrencemæssige vurdering af sagen. Det vil lette og fremskynde brugen af artikel 9. 3-lande sager ikke automatisk til EU I Grønbogen om revision af fusionsforordningen, som Kommissionen udsendte i december 2001, lagde den op til, at alle fusionssager, der skulle anmeldes i tre eller flere EU-lande, automatisk ville overgå til EU, så Kommissionen fik enekompetence til at behandle sagen. Forslaget vakte betydelig modstand og er ikke medtaget i det foreliggende forslag til revision af fusionsforordningen. Et EU-land kan nedstemmes I stedet foreslås en udvidet adgang for medlemslandene til at henvise sagen til Kommissionen: Hvis alle eller mindst tre medlemslande beslutter at henvise en sag, får Kommissionen enekompetence til at behandle denne. Dette indebærer, at et - eller flere - EU-lande kan blive nedstemt og frataget kom-

11 11 petencer i en fusionssag, der f.eks. berører fem medlemslande, og hvor mindst tre lande beslutter at henvise sagen til Kommissionen. Forslaget om at give Kommissionen initiativret til både at henvise en sag til et medlemsland (i dag kan det kun ske efter anmodning fra medlemslandet) eller til at opfordre et - eller flere - medlemslande til at henvise en sag til Kommissionen repræsenterer også en nydannelse, der kan bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiden ved fusionssager. Det er ligeledes nyt, at de involverede parter - som ofte er dem, der umiddelbart kender fusionssagen bedst - får mulighed for at fremsætte en begrundet anmodning om henvisning af sagen begge veje forud for anmeldelsen. En svaghed ved de nuværende henvisningsregler er nemlig, at de kun kan anvendes, efter at fusionen er anmeldt til enten Kommissionen eller de nationale konkurrencemyndigheder. Det kan ikke undgå at føre til et betydeligt spild af tid og administrativ ineffektivitet, og det lægger unødvendige byrder og omkostninger på fusionsparterne. For at afhjælpe disse svagheder foreslås det derfor, at artikel 9 (henvisning fra Kommission til medlemslande) og artikel 22 (henvisning fra medlemslande til Kommission) skal kunne finde anvendelse i en fase forud for anmeldelsen, når fusionsparterne anmoder om det. Andre ændringer Ud over en ændring af henvisningsreglerne indeholder forslaget om en revision af fusionsforordningen en række andre ændringer, herunder mere fleksible tidsrammer både for anmeldelse af planlagte fusioner til Kommissionen samt for vurderingen af fusioner. Endvidere foreslås det, at det nu fastsættes udtrykkeligt, at flere transaktioner, der betinger hinanden indbyrdes eller er så snævert forbundne, at de ud fra deres økonomiske rationale bør behandles som en og samme fusion, skal antages at udgøre en og samme fusion. Tidligere har Kommissionen ved en række lejligheder måttet afgøre, om flere transaktioner, der var forbundne i flere forskellige henseender, skulle anses for at udgøre en og samme fusion.

12 12 Spørgsmålet er relevant med hensyn til fastlæggelsen af, om det er Kommissionens eller medlemslandet, der har kompetence i sagen. En transaktion, der måske ikke i sig selv har fællesskabsdimension, fordi den ikke når op over tærsklerne i fusionsforordningen, kan alligevel falde ind under fusionsforordningen som en del af en fusion, der består af mere end èn transaktion. Herudover foreslås det, at vedr. vurderingskriterierne for afgørelsen af, om en given fusion kan godkendes, suppleres den gældende såkaldte "dominanstest" - d.v.s. det vurderes, om en fusion skaber eller styrker en dominerende stilling, som bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt inden for Fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf - med en passus, der sigter på at omfatte en situation, hvor f.eks. den 2. og 4. største aktør på et oligopolitisk marked fusionerer, hvorved konkurrencen forringes uden, at fusionsparterne opnår dominans på markedet. Herved klargøres det, at EU's vurderingskriterium reelt er det samme, som anvendes i andre lande, herunder USA. Endelig foreslås det, at bødestørrelserne - der har været uændret siden hæves med henblik på at tillægge dem en afskrækkende virkning. Fordele for både myndigheder og virksomheder Selvom forslagene på enkelte områder er mindre vidtgående end i Grønbogen, så indebærer de, at det overordnede fusionskontrolsystem i Europa revideres, således at Kommissionen og de nationale myndigheder både sammen og hver for sig kan udnytte deres ressourcer bedre til at værne om konkurrencen i EU og samtidig lempe unødige byrder for erhvervslivet, både hvad angår omkostningerne ved at overholde reglerne og i relation til øget retssikkerhed. Det gælder i særdeleshed for mellemstore virksomheder, der på grund af deres begrænsede størrelse ikke når op på de nugældende - høje - tærskler i fusionsforordningen, men stadigvæk er nødt til at indgive anmeldelse til flere nationale myndigheder. Det er ikke effektivt, at samme fusionssag behandles af konkurrencemyndigheden i flere EU-lande samtidigt. En lempelse af de administrative procedurer, reducerer omkostningerne ved fusionskontrollen for såvel konkurrencemyndighederne som virksomhederne.

13 13 \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\1-fh-kon.doc Konkurrencestyrelsen 6. juni 20 Att.: fuldmægtigelev Annette Juhl Journal 0216/F Vedr. forslag til ændring af Rådets forordning nr. 4064/89 af 21. december 1989 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser AE har følgende bemærkninger til ovennævnte forslag: AE finder det vigtigt med en effektiv og smidig fusionskontrol både på nationalt plan og på EU-plan. Derfor er det hensigtsmæssigt, at man søger at tilpasse reglerne i lyset af de administrative erfaringer samt under hensyn til den generelle økonomiske udvikling, herunder globaliseringen og fusioner på tværs af grænserne samt ikke mindst den forestående udvidelse af EU fra Med op til 25 medlemmer er det vigtigt at sikre den bedst mulige udnyttelse af de samlede administrative ressourcer vedr. fusionskontrol i EU og i de enkelte medlemslande. På den baggrund kan AE tilslutte sig det fremlagte forslag til ændring af den gældende fusionskontrolforordning, hvor hovedelementerne er en mere hensigtsmæssig metode til fordeling af fusionssager mellem Kommissionen og medlemsstaterne samt en tydeliggørelse af hvilke fusioner, der kan forbydes/skal tillades med hjemmel i forordningen. AE er enig i, at et vigtigt element i en bedre arbejdsdeling mellem Kommissionen og medlemslandene er den foreslåede forenkling og smidiggørelse af henvisningssystemet, både hvad angår henvisning af sager fra Kommissio-

14 14 nen til de enkelte EU-lande samt henvisning af sager fra de enkelte EUlande til Kommissionen. Vedr. vurderingskriterierne for afgørelsen af, om en given fusion kan godkendes, kan AE tilslutte sig de supplerende formuleringer af dominanstesten, idet AE i den forbindelse finder det væsentligt at fastholde, at vurderingskriterierne grundlæggende bør være de samme på EU-plan og i de enkelte medlemslande også set på baggrund af den øgede rolle, henvisning af sager mellem EU-Kommissionen og de enkelte EU-lande fremover vil spille. AE kan endvidere tilslutte sig, at Kommissionens håndhævelsesbeføjelser styrkes, herunder en regulering af de nuværende bødestørrelser, der har været uændret siden Med venlig hilsen Frithiof Hagen Direkte telefon:

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne December 2008 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 6 1.1. Kommissorium for udvalget... 6 1.2. Oversigt over indholdet af udvalgets rapport...

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. september 2014 Kommissionens hvidbog om en mere effektiv fusionskontrol i EU (KOM(2014) 449

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere Finanstilsynet Att.: Mette Tidemann Juul og Marte Volckmar Kaasa Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk mtj@ftnet.dk mvk@ftnet.dk Dato: 25. februar 2016 Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven 10. august 2017 DI-2017-10144/MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby E-mail: hc@kfst.dk med kopi til kle@kfst.dk Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Fusionskontrol i Den Europæiske Union

Fusionskontrol i Den Europæiske Union Fusionskontrol i Den Europæiske Union Situationen i marts 1998 EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT IV KONKURRENCE Fusionskontrol i Den Europæiske Union Situationen i marts 1998 BRUXELLES

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET

INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET Januar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET EU's statsledere har vedtaget en finansiel ramme for landbrugspolitikken, der indebærer en fastfrysning

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 29.1.2004 L 24/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere