Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt"

Transkript

1 Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt Diplomuddannelser Uddannelsernes De sundhedsfaglige diplomuddannelser. Åben informationspjecen om De sundhedsfaglige diplomuddannelser via det specielle ikon på denne side. Diplomuddannelsen i vejledning i klinisk sygepleje Diplomuddannelse for bioanalytikere Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet Vennelystparken 8000 Århus C Tlf www. dasyh.dk Studiet er normeret til èt årsværk svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen består af 4 kurser. Hospitalslaborantskolen i Århus Kongsvang Alle 39, Dk-8000 C. Tlf Erhverve kompetence til at planlægge, gennemføre og evaluere vejledning i kliniske praktikforløb i sundhedsuddannelserne. teorier og praktiske metoder til at planlægge uddannelsesforløb i klinisk praksis sundhedsuddannelsernes og velfærdssamfundets gensidige afhængighed. teorigrundlag og kundskabsformer i klinisk praksis kompetenceudvikling og læreprocesser for voksne læringsvilkår og læringsmiljø i klinisk praksis vejledningsforløb evaluering af praktikforløb. at den studerende erhverver viden og færdigheder, så de selvstændigt kan analysere, bearbejde og løse de laboratorietekniske udviklingsopgaver samt ledelsesmæssige og pædagogiske opgaver, der hører under ledende bioanalytikernes og bioanalytikerunderviserens funktionsområder. Sygeplejersker / jordemødre med jobfunktioner der kræver integrering af sygeplejeklinsike og pædagogiske teorier og metoder Bionalytikere Dansk autorisation som sygeplejerske / jordemoder. klinisk erfaring svarende til 2 års fuldtidsansættelse Uddannelse som bioanalytiker eller anden relevant uddannelse. side 1

2 Diplomuddannel se i klinisk praksis med speciale i klinisk undervisning Uddannelsen afvikles som et ubrudt forløb på i alt 12 måneder. Uddannelsen er opdelt i 3 moduler placeret efter hinanden Kursusafdelingen, Sygeplejeskolen i Århus. Halmstadsgade Århus N tlf us.dk Uddannelsen er normeret til et årsværk, svarende til 60 ECTS-point Modul l. 6 måneder. Fælles for alle. består dels af naturvidenskabelige fag, dels af humanistiske/samfundsvidenskabelige fag Modul ll. 1 måned. består i praksisnær opgaveløsning på et laboratorium. Der tages udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling og opgaven gennemføres som et MTV projekt. Modul lll. 4 måneder. Omfatter undervisning dels indenfor et laboratoriemedicinsk speciale, dels i enten hovedområdet pædagogik eller hovedområdet ledelse/administration. Undervisningen indenfor det laboratoriemedicinske speciale afvikles, dels som timer med emner fælles for alle specialer, dels som ren specialespecifik undervisning i form af en opgave. Hvert af de tre moduler afsluttes med en ekstern evaluering (eksamen) Den studerende skal: systematisk kunne beskrive, afdække og vurdere pædagogiske problemstillinger i klinisk undervisning kunne planlægge, gennemføre og evaluere uddannelsesforløb i klinisk praksis på et vidensbaseret grundlag have forudsætninger for at søge, udvælge, vurdere og inddrage pædagogiske teorier og pædagogiske forskningsresultater i undervisningsplanlægningen selvstændigt kunne indgå i udvikling af klinisk uddannelse have forudsætninger for yderligere kompetencegivende videreuddannelse. Fagpersoner med erhvervskompetence der relaterer sig til vejledning af studerende i de mellemlange uddannelser i klinisk praksis Laboratoriemedicins k erhvervserfaring svarende til mindst 2 års fultidsarbejde Deltagelse i forprøve Gennemført en mellemlang uddannelse og efterfølgende mindst to års klinisk erfaring Uddannelsen er bygget op i 6 moduler. side 2

3 Pædagogisk diplomudd. Den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Danmarks Lærerhøjskole, Århus afd. Trøjborgvej 82, 8200 Århus N Tlf Studiet er normeret til 1 årsværk, som kan afvikles som deltidsstudie over max. 5 år. Center for uddannelse cvu vita Struervej 74, 7500 Holstebro tlf Uddannelsen er normeret til et årsværk tværfagligt grundmodul (fælles med andre diplomuddannelser) klinisk undervisning - vejlederkompetence klinisk undervisning - voksenuddannelse i samfundsperspektiv klinisk undervisning - voksenpædagogik o psykologiske perspektiv klinisk undervisning - uddannelsesplanlægning og evaluering afgangsmodul Uddannelsen erhverves i forskellige retninger. der er tale om: Overbygningsuddannelser, som giver mulighed for fordybelse indenfor eks. liniefag Funktionsuddannelser, som retter sig mod bestemte job- og funktionsområder Suppleringsuddannelser, som oprettes i tilknytning til læreruddannelsens eksisterende liniefagsrække Uddannelsesretningerne er opbygget med en faglig del, en pædagogisk- psykologisk- didaktisk del og en fordybelses del. I uddannelsen kan indgå praktik. forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence til at varetage pædagogiske funktioner give forudsætninger for videreuddannelse videnskabsteori og pædagogik institution og samfund dannelse, etik og læring institution og kultur Lærer, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter m.fl.. Pædagoger, lærer, andre med mellemlang uddannelse Den studerende skal kunne orientere sig i faglitteratur på engelsk, tysk, svensk og norsk. Der skal være en vis erhvervserfaring (normal undervisning) Gennemført mellemlang uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring side 3

4 Den sociale diplomudd. Universitetsdiplom i offentlig ledelse. svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen er bygget op af 6 moduler og skal være afsluttet efter max. 6 år. Aalborg Universitet, postboks Aalborg Tlf studieordning/dip97 Holstebro afdeling: Den Sociale Diplomuddannelse i Holstebro, Struervej 74, 7500 Holstebro Tlf dk 1 årsværk fuldtidsstudie Syddansk Universitet Niels Bohrsvej Esbjerg Tlf www. esb.sdu.dk Deltidsstudie som forløber over 3 semestre. forandringsprocesser og projektledelse eller konsulentvirksomhed og formidling at uddanne den studerende til at forbinde analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i det sociale felt, så den studerende bliver i stand til at iværksætte udviklingsarbejde eller andre handlinger i forhold til sociale problemer. at styrke den studerendes evne til tværfagligt samarbejde i den sociale og sundhedsfaglige sektor. Uddannelse består af et fælles modul og et specialiseringsmodul. På fælles modulet afholdes kurser i generelle teorier og metoder, der rette sig mod dybere indsigt og handling i det sociale arbejde på flere niveauer. Specialiserings modulet er et projektforløb, hvor den studerende tilegner sig viden og handleredskaber til at specialisere sig inden for et snævert afgrænset område i det sociale felt. at give deltagerne teoretisk funderede kvalifikationer inden for ledelse, økonomi og forvaltning, som styrker evnen til at håndtere stadigt mere komplekse opgaver i det daglige. 1. semester - økonomi, styring og offentlig politik og forvaltning 2. semester - to grene hhv. specialisering i den sociale sektor og sundhedsøkonomi Socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, terapeuter m.fl.. Faguddannede inden for sundheds- og social sektor. Praktikere med en forskningsbaseret videreuddannelse Har gennemført en mellelang uddannelse. Skal kunne dokumentere mindst 3 års praktisk erfaring indenfor socialt arbejde. Faguddannelse, mindst 3 års erhvervserfaring. Lyst til eller på vej til at blive leder. Leder i offentligt regi side 4

5 Diplomudd. i familieterapi. Den sociale Højskole. Kronprinsesse Sofies vej 35, 2000 Frederiksberg Tlf Fuldtidsstudie svarende til 1 års værk, eller deltidsstudie over max.5 år. 3. semester afgangsprøve, hvor emnet er valgfri at kvalificere den studerende til at undersøge og arbejde med problemer, der relaterer sig til familiens indbyrdes forhold, og dens forhold til omgivelserne Opbygget i 9 moduler. består af såvel teori som øvelser. Det er emner som famileterapi, samtale teknikker, kendskab til egne værdier og holdninger Socialrådgivere og andre med mellemlang Uddannelser indenfor social- og sundhedsområdet Faguddannelse. Mindst 2 års praktisk erhvervserfaring fra faget. Diplomlederuddannelse for Sundhedssektoren - DLS. Diplomuddannel se i klinisk praksis Uddannelsen udbydes på Handelshøjskolen i Næstved, Gentofte, Herlev, Hillerød, Århus og Ålborg se mere: /undermenu/dls/kort-om/ indhold.htm Deltidsstudie over 2 år, 4 semestre, normeret til et årsværk svarende til 60 ECTS-point Sygeplejeskolen i Århus. Kursusafdelingen. Tlf at kvalificere sundhedssektorens medarbejdere til at varetage ledelsesopgaver. at øger ledelseskompetencen. Økonomistyring Organisationsteori Undersøgelsesmetoder Sundhedsøkonomi og politologi Ledelsesfag Tværgående ledelse Ledelsesprojekt at den studerende øger sit vidensniveau og videreudvikle sin kompetence til at fortolke og analysere. valgmuligheder Leder og kommende ledere indenfor alle faggrupper i sundhedssektoren. Eksamen fra mellemlang voksen uddannelse. Anvende faglitteratur på engelsk. Mindst 2 års erfaring fra sundhedssektoren. Være fyldt 25 år. Mindst 2 års klinisk erfaring, samt evne og vilje til at ville udvikle sit fag. side 5

6 Funktionsrettet uddannelse opbygget som et åbent deltidsstudium over 2 år. I alt 4 semestre med 5 selvstændige seminarer. Suppleringsuddannelser Suppleringsudd annelsen Suppleringsudd annelse i Sygepleje Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard, Bygning Århus C Tlf Uddannelsen er normeret til et år Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet Vennelystparken At give den studerende grundlæggende kendskab til sundhedsvidenskabelige og de tilgrænsende videnskabers metoder, m.h.p.. efterfølgende at kunne gennemføre den toårige tværfaglige sundhedsfaglige kandidatuddannelse biomedicinske og samfundsmedicinske basalfag generelle humanistiske og forsknings- metodologiske fag kliniske og sundhedsfaglige fag projektforberedelse forskningsmetodologiske færdighedsfag at kvalificere den videnskabelige kompetence som adgangsgivende til Kandidatuddannelsen i Sygepleje Alle med mellemlang sundhedsuddannelse Sygeplejersker som agter at gennemføre Kandidatuddannelse i Sygepleje Fakultetet tilstræber at årgangene er sammensat tværfagligt Man optager de studerende der formodes at have størst chance for at gennemføre den efterfølgende kandidatuddannelse. De studerende skal have praksiserfaring svarende til (1-2 år) efter grunduddannelsen. Der er mulighed for at en del af Suppleringsuddan- side 6

7 8000 Århus C tlf Uddannelsen er normeret til et årsværk svarende til 60 ECTS-point, eller deltidsstudie, max. 3 år. at skabe forudsætninger for, indsigt i og forståelse af sygepleje som en videnskabelig disciplin videnskabelig metode, videnskabsteori og etik begreber og teorier i sygepleje forskningsmetoder nelsen i Sygepleje kan tages gennem andre kurser med tilsvarende niveau og indhold. Kurset begreber og teorier i sygepleje kan kun erstattes af gennemført Diplomuddannelse i Sygepleje, eller tilsvarende indenfor de seneste fem år. Master Public Health MPH Århus Universitet. Det Sundhedsvidenskablige Fakultet. Bygning 264 Vennelyst Boulevard 8000 Århus C tlf Københavns Universitet. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Panuminstituttet, Blegdamsvej 3, 2000 Kbh. N Masteruddannelser igangsættelse af, deltagelse i og evaluering af forebyggende og sundhedsfremmende programmer om befolkningens sundhed samt deltagelse i planlægning af og ledelse i sundheds- og socialvæsenet. Folkesundhedsvidenskab, sundhedsøkonomi, metodemæssige grundprincipper Enten: kandidateksamen fra en højere læreanstalt samt mindst 2 års fuldtids relevant erhvervserfaring Eller: relevant mellemlang uddannelse + dokumenteret teoretisk videreuddannelse på mindst 1 sammenhængende årsværk side 7

8 Master Public Health MPH Master public management MPM 2 års varighed. (1 års fuldtids teori + 1 års deltids praktik/projekt) Gøteborg: Nordiska Hãlsevårdshøgskolan min. 24 kursusuger + selvstudie + en afhandling svarende til 20 ugers arbejde Syddansk Universitet Odense. Det samfundsvidenskabelige fakultet. Tlf årig deltidsuddannelse Virksomhedsidè: NHV skal på nordisk basis skabe og sprede kundskab som fremmer en god og ligelig fordelt sundhed. Dette sker ved: at bedrive flervidenskabelig og mangeprofessionel uddannelse og forskning af høj kvalitet, baseret på nordisk social og sundhedspolitik at tilbyde et læringsmiljø som inspirerer dagens og morgendagens ledere i sundheds- og socialvæsenet til at være kreativt folkesundhedsvidenskabeligt tænkende og handlende Folkesundhedsvidenskab Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder Management Der er tre eksamensniveauer, hvoraf MPH er det laveste. De øvrige er MScPH og DrPH) MPM uddannelsen skal gøre den enkelte i stand til, med udgangspunkt i egen situation at tolke udviklingen og udpege de væsentligste udfordringer og handlemuligheder m.h.p. at prioritere ledelsesmæssigt og strategisk. Der kan vælges mellem MPM ledelseslinien eller MPM sundhedsfaglig linie. Hver linie består af 6 grundfag og 3 liniefag + 1 valgfag og en masterafhandling. Der afholdes i studietiden seminarer og studieophold. Prof.. virksomme indenfor såvel primær som sekundær sundhedssektor, inkl.. socialvæsenet Prof. virksomme indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Personer med erfaring i ledelse, planlægning, koordinering og evaluering Alle faggrupper - typisk ledere Akademisk eksamen (min. 3 års heltidstudie ved højere læreranstalt Udover et nordisk sprog kunne forstå engelsksproget videnskabelig fremstilling i tale og skrift. Matematik på gymnasieniveau Tilknytning til et nordisk land Videregående uddannelse (bachelor el.lign.) Mindst 3 års relevant erhvervsog ledelsesmæssig erfaring. Sproglige færdigheder i engelsk side 8

9 Master i Sundhedspæda gogik Danmarks Pædagogiske Universitet. Emdrupvej København NV tlf Indholdet er rettet mod organisationer og personaleforhold, politologi og offentlig administration, regnskab, økonomi, ledelse, markedsforståelse og kommunikation. at give undervisere og formidlere med praktisk erhvervserfaring, forskningsbaseret videreuddannelse, hvor de erhverver kompetence inden for sundhedspædagogiske teorier og metoder samt indsigt i ideologiske og dannelsesmæssige grundlag. Erfarne medarbejdere og ledere fra det sundhedsfaglige område, som ønsker at udvikle deres kompetenceprofil. Videregående uddannelse (kandidat, bachelor, diplomuddannelse mv.) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring Uddannelsen er normeret til et årsværk, svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen er tilrettelagt som halvtidsstudie over 2 år. sundhedspædagogik i filosofisk og ideologisk perspektiv sundhed i samfundsmæssig og biologisk perspektiv sundhedspædagogik, læring og kompetence sundhedspolitik og sundhedspædagogik i et settings perspektiv. Åben uddennelse i Medicinsk Antropologi Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Sted: Auditoriet. Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 2.sal. Form: Forelæsning efterfulgt af diskussion. Tilmelding: Ansøgningsskema Kurset introducerer antropologiske tilgange til sundhed, sygdom og behandlingssystemer som sociale og kulturelle fænomener. Med udgangspunkt i antropologiens komparative metoder diskuteres problemstillinger relateret til den sociael krop, håndtering af lidelser, medicinsk teknologi og dynamikker i sundhedssystemer. Antropologiske teorier og begreber anvendes til at belyse aktuelle empiriske situationer i lokale livsverdener og globale sammenhænge. Specifikke problemer (f.eks. AIDS medicin i Afrika, patient-behandler forhold i Danmark, senilitet i Indien), foldes ud med hensyn til magtforhold, Meritstuderende eller blot interesseret i at bygge videre på dine egne erfaringer for at få et antropologisk perspektiv på sundhedssystemer, sygdomme og sundhed. Læsefærdighed i engelsk. Årsværk: Kurset læses med ¼ årsværks vægt (15 ECTS). side 9

10 kan rekvireres på Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 1220 København K. Tlf eller på Pris ca kr. menneskeopfattelse, symboler og kommunikation, alternative diskurser, vidensformer, institutionspraksis og historisk processer. Gennem kritiske diskussioner af oplæg og tekster skærpes de studerendes evne til at analysere sammenhænge mellem sundhedsspørgsmål og sociale betingelser. Master i Sundhedsantropologi. Århus Universitet 1. gang sept København Universitet 1. gang sept Yderlig information: antropologi.dk Master i professionsudvikling Masteruddannel Danmarks Pædagogiske Universitet Emdrupvej København NV tlf Uddannelsen er normeret til et årsværk svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsstudie over 2 år Uddannelsen hører at ledere, medarbejdere, konsulenter gennemfører en akademisk videreuddannelse der bidrager til at modernisere deres profession at integrere den pædagogiske tilgang til professionsrelevant videndeling og vidensudvikling, bl.a. gennem refleksion over teoretisk og praktisk viden på tværs af professioner profesionssociologi pædagogisk teori og metode tilvalg masterspeciale sætte den studerende i stand til: Relevante mellemlange uddannelser. Bl.a Enten relevant kandidat- / bachelorgrad indenfor humaniora eller sundhedsvidenskab, eller en relevant mellemlang uddannelse kombineret med op relevant overbygning, f.eks. moduler fra diplomuddannelser. De studerende skal side 10

11 se i informationstek nologi (IKT) og læring under det Humanistiske fakultet ved Aalborg Universitet, men er tilrettelagt i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter. se yderligere at forstå og anvende teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til planlægning, design, udvikling og vurdering af IKT-baserede læringssystemer og deres anvendelse. at planlægge, udvikle og integrere IKT-baserede læreprocesser ud fra æstetiske, interaktive, kommunikative og kollaborative perspektiver at deltage i eksperimentel og brugerorienteret udvikling af IKT-basserede læreprocesser at analysere, teste, evaluere og kritisk vurdere IKT-baserede læreprocesser og IKT-basserede læringssystemer ud fra erkendelsesteoretiske, kommunikative, didaktiske, informationsteknologiske og organisatoriske perspektiver, teorier og metoder Medarbejdere der varetager, planlægning, tilrettelæggelse, integration af IKT i undervisningsmæssige sammenhænge. Uddannelsesansvarlige, der tager sig af implementering af IKT vedrørende Human Ressource i organisationer enten have gennemført en uddannelse på mindst bachelor niveau, eller have en mellemlang uddannelse suppleret med relevant eftervidereuddannelse af mindst et års varighed. Master of Information Technology Master of Public Administration MPA AUC. 1½ årsværk fordelt over 3 studieår. Handelshøjskolen i København Yderligere oplysning: 98/ at give deltagerne relevante kvalifikationer i relation til planlægning, udvikling og ibrugtagning af informationsteknologiske systemer. Uddannelsen giver tværfaglig, teoretisk og metodisk viden om informatik, medikoteknik, datalogi, organisation, kommunikation og kognition. give den studerende evnen til: at kombinere og begå sig fagligt-professionelt i forhold til de krav om udvikling og omstilling omverdenen stiller kombinere opgavekrav og ressourcer agere i forhold til politiske processer udvikle kritisk holdning til teorier og metoder Læger, sygeplejersker, økonomer, jordemødre. bioanalytikere, terapeuter, radiografer m.fl. Teoretisk internationalt orienteret udd. indenfor økonomiske og administrative fagområder. Primært rettet mod ledelse og rådgivning i offentlige organisationer. Videregående uddannelse på mindst bachelorniveau. 2-4 års relevant erhvervserfaring. Videregående udd. på mindst bachelorniveau Mindst 5 års relevant erhvervserfaring side 11

12 Master i lærerprocesser Master i sygepleje Aalborg Universitet. Uddannelsen er normeret til et årsværk, svarende til 60 ECTS-point. 4 semestre deltidsstudie Viborg Sygeplejeskole Toldbodgade Viborg Tlf udvikle en forståelse af og kritisk holdning til egen rolle i organisationen/virksomheden samt det etiske grundlag herfor udvikle det nødvendige kompetencegrundlag for at kunne påtage sig internationale ledelsesmæssige opgaver og ansvar at give den studerende kompetence til at anvende teorier om læring og læreprocesser kompetence til at anvende metoder til vurdering og evaluering af lærerprocesser indsigt i udvalgte emner og problemstillinger inden for studiet af lærerprocesser redskaber til at udvikle, planlægge og organisere lærerprocesser redskaber til at formidle egen faglig viden i alsidige sammenhænge Videregående forskningsbaseret uddannelse indenfor læring og lærerprocesser. Udd. er tilrettelagt som en kombination af forskellige undervisnings-, arbejds- og samarbejdsformer. Fjernundervisning i form af elektroniske forelæsninger mv. Forskellige former for opgaver og projektarbejde. Supplerende studieaktiviteter, elektroniske studiekredse, elektroniske ugeseminarer, regionale studiekredse m.m. at udvikle deltagernes akademiske kompetence i relation til sygepleje inden for de kliniske, ledelsesformidlings- og udviklingsmæssige funktionsområder. Studerende med praktisk erhvervserfaring Undervisere og medarbejdere med overordnede og/eller tværgående funktioner inden for forskellige typer uddannelsesinstituti oner. Ledere og konsulenter med ansvar for medarbejderudd. i private og offentlige virksomheder. Konsulenter, rådgivere mm. indenfor områder som læring og kompetenceudviklin g i offentlig og privat servicevirksomhed Sygeplejersker Sproglige færdigheder i engelsk Videregående uddannelse på mindst bachelorniveau Indenfor relevante fagområder for studiet i læring og lærerprocesser. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Erhvervserfaring 1-2 års erhvervserfaring efter endt grunduddannelse. side 12

13 1½ årsværk som kan fordeles over 3 års deltidstudie den terapeutiske og etiske dimension i sygeplejen refleksive processer kundskaber og praksis i sygepleje omsorgsdimensionen forskningsmetoder forberedelse til forskningsprojekt afhandling 1 års efter-videreuddannel se og/eller uddannelse på kandidatniveau Kandidatudd. i sygepleje cand..cur. Den sociale kandidatudd. cand. scient.. soc. Danmarks Sygeplejerskehøjskole Vennelystparken 8000 Århus C tlf semestre ~2 års fuldtidsstudie Aalborg Universitet i samarbejde med Den Sociale Højskole i København. 4 årig samfundsvidenskablig kandidatuddannelse ~2 studenterårsværk. Kandidatuddannelser at bibringe den studerende en akademisk kompetence, der kvalificerer til klinisk, uddannelsesmæssig ledelse og forskningsmæssig praksis indenfor sygeplejen. uddannelsen er bygget op om 4 studieområder sygepleje aktuelt og historisk sygeplejeteori og praksis sygepleje, samfund og institutioner sygeplejevirksomhed sygeplejeafhandling at kvalificere den studerende til at lede, koordinere, undervise i og udvikle det sociale arbejde, herunder til at analysere de socialpolitiske og organisatoriske rammer og deltage i ændringer her. Med baggrund i et bredt metodekendskab skal den studerende således kunne udføre udviklings-og evalueringsopgaver af særlig betydning for det sociale arbejde. Sygeplejersker Personer med en mellemlang uddannelse indenfor social- sundheds- eller pædagogområdet. Gennemført suppleringsuddanne lse i sygepleje. Der kan søges dispensation fra deltagelse i suppleringsuddanne lsen eller dele heraf. Mindst 3 års erfaring fra arbejde med sociale problemer samt gennemført relevant eftervidereuddannelse. side 13

14 Sundhedsfaglig kandidatuddann else, cand.scient. san. Århus Universitet. det sundhedsvidenskabelige fakultet. hed/ 2 årig kandidatuddannelse Socialt arbejde som samfundsaktivitet, samfundsvidenskabelig teori og metode og teorier om sociale problemer socialt arbejde som samfundsaktivitet, organisation, socialpolitik og videnskabsteori, udrednings-, evaluerings- og forskningsmetoder. Socialt arbejde som samfundsaktivitet, socialpolitik, retlig regulering og organisation. speciale Uddannelsen skal give en tværfaglig kandidatuddannelse, så kandidaterne på et videnskabeligt niveau kan videreudvikle praksis indenfor deres fag kan blive i stand til at formidle forskningsbaseret viden med udgangspunkt i egen praksiserfaring gennemføre forskning indenfor forebyggelse, behandling, pleje, rehabilitering. Suppleringsuddannelsen (teoridel 12 uger) - arbejdsfysiologi, klinisk kemi, biokemi, videnskabsteori, forskningsprocessen og sundhedsvæsenets funktion + valgfag + projekt (28 uger) Kandidatuddannelsen: 2 semestre med undervisning, disponeret som en medicinsk teknologivurdering (MTV) derefter 2 semester med fokus på specialeudarbejdelse. Bioanalytikere, terapeuter, jordemødre, sygeplejersker. Alle med en mellemlang sundhedsuddannels e kan blive optaget på suppleringsuddanne lsen. side 14

15 Faglig vejledning Andre uddannelser: Århus Kommunehospital udd.afd., Nørrebrogade 44, bygn. 1 b, 8000 Århus C Tlf årig træningsuddannelse, deltidstudie at deltagerne får teoretiske og praktiske forudsætninger for at vejlede kolleger, studerende/elever i faglige problemstillinger vedr. patientkontakt, faglig kvalitet, kollegialt samarbejde samt organisatoriske konflikter. Vejledning skal medvirke til at udvikle den den faglige kvalitet, styrke den faglige identitet og evne til at håndtere aktuelle krav og udfordringer i sundhedsvæsenet. struktureret proces som giver mulighed for fordybelse i faglige og organisatoriske problemstillinger. Udgangspunktet er kommunikation, refleksion og læring. Sundhedspersoner fra alle sektorer. Ansøgeren skal være indstillet på at arbejde med egne problemstillinger og have opbakning til at kunne arbejde med faglig vejledning på nuværende arbejdsplads. Mindst 5 års erfaring. ajourført teoretisk viden i forhold til sygeplejeteorier, kommunikation, ledelse og pædagogik Uddannelsescentret for Sundhedsvæsenet i Vejle Amt, Soldalen 8, 2. sal, 7100 Vejle Tlf ½ årig uddannelse at sætte deltagerne i stand til at yde systematisk faglig vejledning m.h.p. at sikre faglig kvalitet og faglig udvikling. Uddannelsen er målrettet mod fremtidens krav til et velfungerende sundhedsvæsen - med respekt for borgernes behov og ud fra optimale faglige forudsætninger. Uddannelsen giver generel vejlederkompetence og der stiftes bekendtskab med forskellige vejledningsparadigmer. Sundhedsfaglige personer med motivation for faglig vejledning og vilje til at gennemføre et 2½ årigt uddannelsesforløb. Solidt fagligt fundament - teoretisk og praktisk. Mindst 6 års erfaring fra klinisk praksis. Dokumentere uddannelse og kursusaktivitet indenfor faget på mindst 200 timer indenfor de sidste 5 år. side 15

16 Ringkjøbing. Amts lederkurser Sekretariat for Ringkjøbing Amts Lederkurser Tlf Kirsten Bovbjerg/ARS/Amtsgår den Ringkjøbing Før-lederkursus: modulopdelt 2x3 dage Formål / give kursisterne indblik i, hvad det vil sige at være leder i Ringkjøbing Amt. Give kursisterne personlig indsigt til at afklare, om de ønsker at blive ledere. Introduktion til værdibaseret ledelse, præsentation og fortolkning af Ringkjøbing Amts værdigrundlag, Introduktion til grundlæggende ledelsesteori. Grundkursus: modulopdelt 4x 3 dage Formål / indhold: Indførelse i de grundlæggende ledelsesvilkår og -problemstillinger i Ringkjøbing Amt, Træning i grundlæggende ledelsesværktøjer. Omsætte kursets viden og værktøjer til konkrete initiativer hjemme, Ruste kursisterne til at løse ledelsopgaver der harmonerer med Ringkjøbing Amts værdigrundlag og strategiske planer. Diplomkursus: modulopdelt 4x5 dage inkl.. studierejse til udlandet Formål / indhold: Kvalificere kursisterne til at være professionelle ledere, der kan lede afdelinger / institutioner på en sådan måde, at medarbejdere motiveres og udvikles. At Ringkjøbing Amts strategiske mål udmøntes og at der ydes et højt serviceniveau. Træning i at håndtere og implementere Ringkjøbing Amts værdigrundlag for service og samarbejde Før-lederkursus: erfarne medarbejdere, der har ikke har et personaleansvar, men som overvejer at blive ledere Grundkursus: ledere med personaleansvar der har 1-1½ års ledelseserfaring, samt ledere der ikke før har været på ledelseskurser svarende til grundkurset Diplomkursus: ledere med personaleansvar med mindst 4 års ledererfaring. Kursisterne forudsættes at have gennemgået Grundkursus eller tilsvarende leder-grunduddannelse. DADL s uddannelsessekretariat Allerede ansatte overlæger side 16

17 Olau ll - ledelses- og administrationskurser for overlæger Olau lll - Ledelse og tlf Modulopdelt. 3 kursusuger af 4-5 dages varighed fordelt over 6 måneder. DADL s Uddannelsessekretariat tlf Overlægen har som leder ikke blot et et fagligt, men også et administrativt og ledelsesmæssigt ansvar. Kurset tilsigter uddannelse af overlæger med de mål, at overlægen: får indsigt i den offentlige sektors økonomisk-administrative struktur og forvaltningsprincipper får et grundlag for at udfylde en administrativ lederrolle i en sygehusafdeling får kendskab til og trænes i anvendelse af ledelsesmæssigt relevante regelsæt får øget indsigt i og trænes i ledelsespersonaleledelses- og samarbejdsfunktioner får baggrund for planlægning af egen videreudvikling som leder. 1. kursusuge. Organisation og administration. Introduktion til sundhedsvæsenet. Ledelse, organisation og kultur. Ansvar og klager, autorisation og tilsyn. Lægeetik. Sundhedsøkonomi. Løn og personaleforhold. 2. kursusuge. Ledelse og planlægning. Kvalitetsudvikling og patientforløb. Yngre lægers videreuddannelse. Aktuelle emner. 3. kursusuge. Ledelsesfunktion og personlig udvikling. Der stilles krav om kursisternes aktive deltagelse i hele kurset og om løsning af hjemmeopgaver mellem modulerne. I stigende omfang vil der blive arbejdet med egne erfaringer og konkrete problemstillinger. Styrke de lægelige chefer i varetagelse af deres ledelsesfunktioner og bidrage til at videreudvikle og Lægelige chefer og andre overlæger med interesse for ledelse. Overbygning på OLAU ll side 17

18 problemløsning for lægelige chefer Internatkursus over 4 dage. kvalificere det lægelige ledelsespotentiale samt bidrage til forudsætningerne for en effektiv og målrettet ledelse. Kurset er tilrettelagt således, at det imødekommer de udfordringer, den lægelige chef møder i et sygehusvæsen under udvikling og forandring Kurset sigter især på at belyse de daglige arbejdsopgaver samt belyse samspillet mellem administrativ og lægelig ledelse på forskellige niveauer. Som grundlag for diskussion og problemløsning tager kurset udgangspunkt i konkrete administrative og ledelsesmæssige problemer, og deltagerne får en række konkrete værktøjer, der er direkte relaterede til den daglige funktion i sygehusledelse og på afdelingerne. OLAU lv Ledelsesudvikling for lægelige chefer DADL`s Uddannelsessekretariat tlf moduler af 2-4 dages varighed side 18

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV

AARHUS UNIVERSITET FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV Bacheloruddannelsen Start 2010 Optag: max 50 (2 hold á 25); 40-42 færdige bachelorer juni 2013 Kandidatuddannelsen Start 2013 Optag: 37 (her af 34 egne bachelorer) Bacheloruddannelsen

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 20 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2017-2018 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Evalueringsrapport LOOP 1. semester

Evalueringsrapport LOOP 1. semester Evalueringsrapport LOOP 1. semester Master i Læreprocesser specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2015 Evalueringsrapport, LOOP

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere