Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt"

Transkript

1 Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt Diplomuddannelser Uddannelsernes De sundhedsfaglige diplomuddannelser. Åben informationspjecen om De sundhedsfaglige diplomuddannelser via det specielle ikon på denne side. Diplomuddannelsen i vejledning i klinisk sygepleje Diplomuddannelse for bioanalytikere Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet Vennelystparken 8000 Århus C Tlf www. dasyh.dk Studiet er normeret til èt årsværk svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen består af 4 kurser. Hospitalslaborantskolen i Århus Kongsvang Alle 39, Dk-8000 C. Tlf Erhverve kompetence til at planlægge, gennemføre og evaluere vejledning i kliniske praktikforløb i sundhedsuddannelserne. teorier og praktiske metoder til at planlægge uddannelsesforløb i klinisk praksis sundhedsuddannelsernes og velfærdssamfundets gensidige afhængighed. teorigrundlag og kundskabsformer i klinisk praksis kompetenceudvikling og læreprocesser for voksne læringsvilkår og læringsmiljø i klinisk praksis vejledningsforløb evaluering af praktikforløb. at den studerende erhverver viden og færdigheder, så de selvstændigt kan analysere, bearbejde og løse de laboratorietekniske udviklingsopgaver samt ledelsesmæssige og pædagogiske opgaver, der hører under ledende bioanalytikernes og bioanalytikerunderviserens funktionsområder. Sygeplejersker / jordemødre med jobfunktioner der kræver integrering af sygeplejeklinsike og pædagogiske teorier og metoder Bionalytikere Dansk autorisation som sygeplejerske / jordemoder. klinisk erfaring svarende til 2 års fuldtidsansættelse Uddannelse som bioanalytiker eller anden relevant uddannelse. side 1

2 Diplomuddannel se i klinisk praksis med speciale i klinisk undervisning Uddannelsen afvikles som et ubrudt forløb på i alt 12 måneder. Uddannelsen er opdelt i 3 moduler placeret efter hinanden Kursusafdelingen, Sygeplejeskolen i Århus. Halmstadsgade Århus N tlf us.dk Uddannelsen er normeret til et årsværk, svarende til 60 ECTS-point Modul l. 6 måneder. Fælles for alle. består dels af naturvidenskabelige fag, dels af humanistiske/samfundsvidenskabelige fag Modul ll. 1 måned. består i praksisnær opgaveløsning på et laboratorium. Der tages udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling og opgaven gennemføres som et MTV projekt. Modul lll. 4 måneder. Omfatter undervisning dels indenfor et laboratoriemedicinsk speciale, dels i enten hovedområdet pædagogik eller hovedområdet ledelse/administration. Undervisningen indenfor det laboratoriemedicinske speciale afvikles, dels som timer med emner fælles for alle specialer, dels som ren specialespecifik undervisning i form af en opgave. Hvert af de tre moduler afsluttes med en ekstern evaluering (eksamen) Den studerende skal: systematisk kunne beskrive, afdække og vurdere pædagogiske problemstillinger i klinisk undervisning kunne planlægge, gennemføre og evaluere uddannelsesforløb i klinisk praksis på et vidensbaseret grundlag have forudsætninger for at søge, udvælge, vurdere og inddrage pædagogiske teorier og pædagogiske forskningsresultater i undervisningsplanlægningen selvstændigt kunne indgå i udvikling af klinisk uddannelse have forudsætninger for yderligere kompetencegivende videreuddannelse. Fagpersoner med erhvervskompetence der relaterer sig til vejledning af studerende i de mellemlange uddannelser i klinisk praksis Laboratoriemedicins k erhvervserfaring svarende til mindst 2 års fultidsarbejde Deltagelse i forprøve Gennemført en mellemlang uddannelse og efterfølgende mindst to års klinisk erfaring Uddannelsen er bygget op i 6 moduler. side 2

3 Pædagogisk diplomudd. Den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Danmarks Lærerhøjskole, Århus afd. Trøjborgvej 82, 8200 Århus N Tlf Studiet er normeret til 1 årsværk, som kan afvikles som deltidsstudie over max. 5 år. Center for uddannelse cvu vita Struervej 74, 7500 Holstebro tlf Uddannelsen er normeret til et årsværk tværfagligt grundmodul (fælles med andre diplomuddannelser) klinisk undervisning - vejlederkompetence klinisk undervisning - voksenuddannelse i samfundsperspektiv klinisk undervisning - voksenpædagogik o psykologiske perspektiv klinisk undervisning - uddannelsesplanlægning og evaluering afgangsmodul Uddannelsen erhverves i forskellige retninger. der er tale om: Overbygningsuddannelser, som giver mulighed for fordybelse indenfor eks. liniefag Funktionsuddannelser, som retter sig mod bestemte job- og funktionsområder Suppleringsuddannelser, som oprettes i tilknytning til læreruddannelsens eksisterende liniefagsrække Uddannelsesretningerne er opbygget med en faglig del, en pædagogisk- psykologisk- didaktisk del og en fordybelses del. I uddannelsen kan indgå praktik. forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence til at varetage pædagogiske funktioner give forudsætninger for videreuddannelse videnskabsteori og pædagogik institution og samfund dannelse, etik og læring institution og kultur Lærer, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter m.fl.. Pædagoger, lærer, andre med mellemlang uddannelse Den studerende skal kunne orientere sig i faglitteratur på engelsk, tysk, svensk og norsk. Der skal være en vis erhvervserfaring (normal undervisning) Gennemført mellemlang uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring side 3

4 Den sociale diplomudd. Universitetsdiplom i offentlig ledelse. svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen er bygget op af 6 moduler og skal være afsluttet efter max. 6 år. Aalborg Universitet, postboks Aalborg Tlf studieordning/dip97 Holstebro afdeling: Den Sociale Diplomuddannelse i Holstebro, Struervej 74, 7500 Holstebro Tlf dk 1 årsværk fuldtidsstudie Syddansk Universitet Niels Bohrsvej Esbjerg Tlf www. esb.sdu.dk Deltidsstudie som forløber over 3 semestre. forandringsprocesser og projektledelse eller konsulentvirksomhed og formidling at uddanne den studerende til at forbinde analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i det sociale felt, så den studerende bliver i stand til at iværksætte udviklingsarbejde eller andre handlinger i forhold til sociale problemer. at styrke den studerendes evne til tværfagligt samarbejde i den sociale og sundhedsfaglige sektor. Uddannelse består af et fælles modul og et specialiseringsmodul. På fælles modulet afholdes kurser i generelle teorier og metoder, der rette sig mod dybere indsigt og handling i det sociale arbejde på flere niveauer. Specialiserings modulet er et projektforløb, hvor den studerende tilegner sig viden og handleredskaber til at specialisere sig inden for et snævert afgrænset område i det sociale felt. at give deltagerne teoretisk funderede kvalifikationer inden for ledelse, økonomi og forvaltning, som styrker evnen til at håndtere stadigt mere komplekse opgaver i det daglige. 1. semester - økonomi, styring og offentlig politik og forvaltning 2. semester - to grene hhv. specialisering i den sociale sektor og sundhedsøkonomi Socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, terapeuter m.fl.. Faguddannede inden for sundheds- og social sektor. Praktikere med en forskningsbaseret videreuddannelse Har gennemført en mellelang uddannelse. Skal kunne dokumentere mindst 3 års praktisk erfaring indenfor socialt arbejde. Faguddannelse, mindst 3 års erhvervserfaring. Lyst til eller på vej til at blive leder. Leder i offentligt regi side 4

5 Diplomudd. i familieterapi. Den sociale Højskole. Kronprinsesse Sofies vej 35, 2000 Frederiksberg Tlf Fuldtidsstudie svarende til 1 års værk, eller deltidsstudie over max.5 år. 3. semester afgangsprøve, hvor emnet er valgfri at kvalificere den studerende til at undersøge og arbejde med problemer, der relaterer sig til familiens indbyrdes forhold, og dens forhold til omgivelserne Opbygget i 9 moduler. består af såvel teori som øvelser. Det er emner som famileterapi, samtale teknikker, kendskab til egne værdier og holdninger Socialrådgivere og andre med mellemlang Uddannelser indenfor social- og sundhedsområdet Faguddannelse. Mindst 2 års praktisk erhvervserfaring fra faget. Diplomlederuddannelse for Sundhedssektoren - DLS. Diplomuddannel se i klinisk praksis Uddannelsen udbydes på Handelshøjskolen i Næstved, Gentofte, Herlev, Hillerød, Århus og Ålborg se mere: /undermenu/dls/kort-om/ indhold.htm Deltidsstudie over 2 år, 4 semestre, normeret til et årsværk svarende til 60 ECTS-point Sygeplejeskolen i Århus. Kursusafdelingen. Tlf at kvalificere sundhedssektorens medarbejdere til at varetage ledelsesopgaver. at øger ledelseskompetencen. Økonomistyring Organisationsteori Undersøgelsesmetoder Sundhedsøkonomi og politologi Ledelsesfag Tværgående ledelse Ledelsesprojekt at den studerende øger sit vidensniveau og videreudvikle sin kompetence til at fortolke og analysere. valgmuligheder Leder og kommende ledere indenfor alle faggrupper i sundhedssektoren. Eksamen fra mellemlang voksen uddannelse. Anvende faglitteratur på engelsk. Mindst 2 års erfaring fra sundhedssektoren. Være fyldt 25 år. Mindst 2 års klinisk erfaring, samt evne og vilje til at ville udvikle sit fag. side 5

6 Funktionsrettet uddannelse opbygget som et åbent deltidsstudium over 2 år. I alt 4 semestre med 5 selvstændige seminarer. Suppleringsuddannelser Suppleringsudd annelsen Suppleringsudd annelse i Sygepleje Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard, Bygning Århus C Tlf Uddannelsen er normeret til et år Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet Vennelystparken At give den studerende grundlæggende kendskab til sundhedsvidenskabelige og de tilgrænsende videnskabers metoder, m.h.p.. efterfølgende at kunne gennemføre den toårige tværfaglige sundhedsfaglige kandidatuddannelse biomedicinske og samfundsmedicinske basalfag generelle humanistiske og forsknings- metodologiske fag kliniske og sundhedsfaglige fag projektforberedelse forskningsmetodologiske færdighedsfag at kvalificere den videnskabelige kompetence som adgangsgivende til Kandidatuddannelsen i Sygepleje Alle med mellemlang sundhedsuddannelse Sygeplejersker som agter at gennemføre Kandidatuddannelse i Sygepleje Fakultetet tilstræber at årgangene er sammensat tværfagligt Man optager de studerende der formodes at have størst chance for at gennemføre den efterfølgende kandidatuddannelse. De studerende skal have praksiserfaring svarende til (1-2 år) efter grunduddannelsen. Der er mulighed for at en del af Suppleringsuddan- side 6

7 8000 Århus C tlf Uddannelsen er normeret til et årsværk svarende til 60 ECTS-point, eller deltidsstudie, max. 3 år. at skabe forudsætninger for, indsigt i og forståelse af sygepleje som en videnskabelig disciplin videnskabelig metode, videnskabsteori og etik begreber og teorier i sygepleje forskningsmetoder nelsen i Sygepleje kan tages gennem andre kurser med tilsvarende niveau og indhold. Kurset begreber og teorier i sygepleje kan kun erstattes af gennemført Diplomuddannelse i Sygepleje, eller tilsvarende indenfor de seneste fem år. Master Public Health MPH Århus Universitet. Det Sundhedsvidenskablige Fakultet. Bygning 264 Vennelyst Boulevard 8000 Århus C tlf Københavns Universitet. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Panuminstituttet, Blegdamsvej 3, 2000 Kbh. N Masteruddannelser igangsættelse af, deltagelse i og evaluering af forebyggende og sundhedsfremmende programmer om befolkningens sundhed samt deltagelse i planlægning af og ledelse i sundheds- og socialvæsenet. Folkesundhedsvidenskab, sundhedsøkonomi, metodemæssige grundprincipper Enten: kandidateksamen fra en højere læreanstalt samt mindst 2 års fuldtids relevant erhvervserfaring Eller: relevant mellemlang uddannelse + dokumenteret teoretisk videreuddannelse på mindst 1 sammenhængende årsværk side 7

8 Master Public Health MPH Master public management MPM 2 års varighed. (1 års fuldtids teori + 1 års deltids praktik/projekt) Gøteborg: Nordiska Hãlsevårdshøgskolan min. 24 kursusuger + selvstudie + en afhandling svarende til 20 ugers arbejde Syddansk Universitet Odense. Det samfundsvidenskabelige fakultet. Tlf årig deltidsuddannelse Virksomhedsidè: NHV skal på nordisk basis skabe og sprede kundskab som fremmer en god og ligelig fordelt sundhed. Dette sker ved: at bedrive flervidenskabelig og mangeprofessionel uddannelse og forskning af høj kvalitet, baseret på nordisk social og sundhedspolitik at tilbyde et læringsmiljø som inspirerer dagens og morgendagens ledere i sundheds- og socialvæsenet til at være kreativt folkesundhedsvidenskabeligt tænkende og handlende Folkesundhedsvidenskab Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder Management Der er tre eksamensniveauer, hvoraf MPH er det laveste. De øvrige er MScPH og DrPH) MPM uddannelsen skal gøre den enkelte i stand til, med udgangspunkt i egen situation at tolke udviklingen og udpege de væsentligste udfordringer og handlemuligheder m.h.p. at prioritere ledelsesmæssigt og strategisk. Der kan vælges mellem MPM ledelseslinien eller MPM sundhedsfaglig linie. Hver linie består af 6 grundfag og 3 liniefag + 1 valgfag og en masterafhandling. Der afholdes i studietiden seminarer og studieophold. Prof.. virksomme indenfor såvel primær som sekundær sundhedssektor, inkl.. socialvæsenet Prof. virksomme indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Personer med erfaring i ledelse, planlægning, koordinering og evaluering Alle faggrupper - typisk ledere Akademisk eksamen (min. 3 års heltidstudie ved højere læreranstalt Udover et nordisk sprog kunne forstå engelsksproget videnskabelig fremstilling i tale og skrift. Matematik på gymnasieniveau Tilknytning til et nordisk land Videregående uddannelse (bachelor el.lign.) Mindst 3 års relevant erhvervsog ledelsesmæssig erfaring. Sproglige færdigheder i engelsk side 8

9 Master i Sundhedspæda gogik Danmarks Pædagogiske Universitet. Emdrupvej København NV tlf Indholdet er rettet mod organisationer og personaleforhold, politologi og offentlig administration, regnskab, økonomi, ledelse, markedsforståelse og kommunikation. at give undervisere og formidlere med praktisk erhvervserfaring, forskningsbaseret videreuddannelse, hvor de erhverver kompetence inden for sundhedspædagogiske teorier og metoder samt indsigt i ideologiske og dannelsesmæssige grundlag. Erfarne medarbejdere og ledere fra det sundhedsfaglige område, som ønsker at udvikle deres kompetenceprofil. Videregående uddannelse (kandidat, bachelor, diplomuddannelse mv.) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring Uddannelsen er normeret til et årsværk, svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen er tilrettelagt som halvtidsstudie over 2 år. sundhedspædagogik i filosofisk og ideologisk perspektiv sundhed i samfundsmæssig og biologisk perspektiv sundhedspædagogik, læring og kompetence sundhedspolitik og sundhedspædagogik i et settings perspektiv. Åben uddennelse i Medicinsk Antropologi Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Sted: Auditoriet. Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 2.sal. Form: Forelæsning efterfulgt af diskussion. Tilmelding: Ansøgningsskema Kurset introducerer antropologiske tilgange til sundhed, sygdom og behandlingssystemer som sociale og kulturelle fænomener. Med udgangspunkt i antropologiens komparative metoder diskuteres problemstillinger relateret til den sociael krop, håndtering af lidelser, medicinsk teknologi og dynamikker i sundhedssystemer. Antropologiske teorier og begreber anvendes til at belyse aktuelle empiriske situationer i lokale livsverdener og globale sammenhænge. Specifikke problemer (f.eks. AIDS medicin i Afrika, patient-behandler forhold i Danmark, senilitet i Indien), foldes ud med hensyn til magtforhold, Meritstuderende eller blot interesseret i at bygge videre på dine egne erfaringer for at få et antropologisk perspektiv på sundhedssystemer, sygdomme og sundhed. Læsefærdighed i engelsk. Årsværk: Kurset læses med ¼ årsværks vægt (15 ECTS). side 9

10 kan rekvireres på Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 1220 København K. Tlf eller på Pris ca kr. menneskeopfattelse, symboler og kommunikation, alternative diskurser, vidensformer, institutionspraksis og historisk processer. Gennem kritiske diskussioner af oplæg og tekster skærpes de studerendes evne til at analysere sammenhænge mellem sundhedsspørgsmål og sociale betingelser. Master i Sundhedsantropologi. Århus Universitet 1. gang sept København Universitet 1. gang sept Yderlig information: antropologi.dk Master i professionsudvikling Masteruddannel Danmarks Pædagogiske Universitet Emdrupvej København NV tlf Uddannelsen er normeret til et årsværk svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsstudie over 2 år Uddannelsen hører at ledere, medarbejdere, konsulenter gennemfører en akademisk videreuddannelse der bidrager til at modernisere deres profession at integrere den pædagogiske tilgang til professionsrelevant videndeling og vidensudvikling, bl.a. gennem refleksion over teoretisk og praktisk viden på tværs af professioner profesionssociologi pædagogisk teori og metode tilvalg masterspeciale sætte den studerende i stand til: Relevante mellemlange uddannelser. Bl.a Enten relevant kandidat- / bachelorgrad indenfor humaniora eller sundhedsvidenskab, eller en relevant mellemlang uddannelse kombineret med op relevant overbygning, f.eks. moduler fra diplomuddannelser. De studerende skal side 10

11 se i informationstek nologi (IKT) og læring under det Humanistiske fakultet ved Aalborg Universitet, men er tilrettelagt i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter. se yderligere at forstå og anvende teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til planlægning, design, udvikling og vurdering af IKT-baserede læringssystemer og deres anvendelse. at planlægge, udvikle og integrere IKT-baserede læreprocesser ud fra æstetiske, interaktive, kommunikative og kollaborative perspektiver at deltage i eksperimentel og brugerorienteret udvikling af IKT-basserede læreprocesser at analysere, teste, evaluere og kritisk vurdere IKT-baserede læreprocesser og IKT-basserede læringssystemer ud fra erkendelsesteoretiske, kommunikative, didaktiske, informationsteknologiske og organisatoriske perspektiver, teorier og metoder Medarbejdere der varetager, planlægning, tilrettelæggelse, integration af IKT i undervisningsmæssige sammenhænge. Uddannelsesansvarlige, der tager sig af implementering af IKT vedrørende Human Ressource i organisationer enten have gennemført en uddannelse på mindst bachelor niveau, eller have en mellemlang uddannelse suppleret med relevant eftervidereuddannelse af mindst et års varighed. Master of Information Technology Master of Public Administration MPA AUC. 1½ årsværk fordelt over 3 studieår. Handelshøjskolen i København Yderligere oplysning: 98/ at give deltagerne relevante kvalifikationer i relation til planlægning, udvikling og ibrugtagning af informationsteknologiske systemer. Uddannelsen giver tværfaglig, teoretisk og metodisk viden om informatik, medikoteknik, datalogi, organisation, kommunikation og kognition. give den studerende evnen til: at kombinere og begå sig fagligt-professionelt i forhold til de krav om udvikling og omstilling omverdenen stiller kombinere opgavekrav og ressourcer agere i forhold til politiske processer udvikle kritisk holdning til teorier og metoder Læger, sygeplejersker, økonomer, jordemødre. bioanalytikere, terapeuter, radiografer m.fl. Teoretisk internationalt orienteret udd. indenfor økonomiske og administrative fagområder. Primært rettet mod ledelse og rådgivning i offentlige organisationer. Videregående uddannelse på mindst bachelorniveau. 2-4 års relevant erhvervserfaring. Videregående udd. på mindst bachelorniveau Mindst 5 års relevant erhvervserfaring side 11

12 Master i lærerprocesser Master i sygepleje Aalborg Universitet. Uddannelsen er normeret til et årsværk, svarende til 60 ECTS-point. 4 semestre deltidsstudie Viborg Sygeplejeskole Toldbodgade Viborg Tlf udvikle en forståelse af og kritisk holdning til egen rolle i organisationen/virksomheden samt det etiske grundlag herfor udvikle det nødvendige kompetencegrundlag for at kunne påtage sig internationale ledelsesmæssige opgaver og ansvar at give den studerende kompetence til at anvende teorier om læring og læreprocesser kompetence til at anvende metoder til vurdering og evaluering af lærerprocesser indsigt i udvalgte emner og problemstillinger inden for studiet af lærerprocesser redskaber til at udvikle, planlægge og organisere lærerprocesser redskaber til at formidle egen faglig viden i alsidige sammenhænge Videregående forskningsbaseret uddannelse indenfor læring og lærerprocesser. Udd. er tilrettelagt som en kombination af forskellige undervisnings-, arbejds- og samarbejdsformer. Fjernundervisning i form af elektroniske forelæsninger mv. Forskellige former for opgaver og projektarbejde. Supplerende studieaktiviteter, elektroniske studiekredse, elektroniske ugeseminarer, regionale studiekredse m.m. at udvikle deltagernes akademiske kompetence i relation til sygepleje inden for de kliniske, ledelsesformidlings- og udviklingsmæssige funktionsområder. Studerende med praktisk erhvervserfaring Undervisere og medarbejdere med overordnede og/eller tværgående funktioner inden for forskellige typer uddannelsesinstituti oner. Ledere og konsulenter med ansvar for medarbejderudd. i private og offentlige virksomheder. Konsulenter, rådgivere mm. indenfor områder som læring og kompetenceudviklin g i offentlig og privat servicevirksomhed Sygeplejersker Sproglige færdigheder i engelsk Videregående uddannelse på mindst bachelorniveau Indenfor relevante fagområder for studiet i læring og lærerprocesser. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Erhvervserfaring 1-2 års erhvervserfaring efter endt grunduddannelse. side 12

13 1½ årsværk som kan fordeles over 3 års deltidstudie den terapeutiske og etiske dimension i sygeplejen refleksive processer kundskaber og praksis i sygepleje omsorgsdimensionen forskningsmetoder forberedelse til forskningsprojekt afhandling 1 års efter-videreuddannel se og/eller uddannelse på kandidatniveau Kandidatudd. i sygepleje cand..cur. Den sociale kandidatudd. cand. scient.. soc. Danmarks Sygeplejerskehøjskole Vennelystparken 8000 Århus C tlf semestre ~2 års fuldtidsstudie Aalborg Universitet i samarbejde med Den Sociale Højskole i København. 4 årig samfundsvidenskablig kandidatuddannelse ~2 studenterårsværk. Kandidatuddannelser at bibringe den studerende en akademisk kompetence, der kvalificerer til klinisk, uddannelsesmæssig ledelse og forskningsmæssig praksis indenfor sygeplejen. uddannelsen er bygget op om 4 studieområder sygepleje aktuelt og historisk sygeplejeteori og praksis sygepleje, samfund og institutioner sygeplejevirksomhed sygeplejeafhandling at kvalificere den studerende til at lede, koordinere, undervise i og udvikle det sociale arbejde, herunder til at analysere de socialpolitiske og organisatoriske rammer og deltage i ændringer her. Med baggrund i et bredt metodekendskab skal den studerende således kunne udføre udviklings-og evalueringsopgaver af særlig betydning for det sociale arbejde. Sygeplejersker Personer med en mellemlang uddannelse indenfor social- sundheds- eller pædagogområdet. Gennemført suppleringsuddanne lse i sygepleje. Der kan søges dispensation fra deltagelse i suppleringsuddanne lsen eller dele heraf. Mindst 3 års erfaring fra arbejde med sociale problemer samt gennemført relevant eftervidereuddannelse. side 13

14 Sundhedsfaglig kandidatuddann else, cand.scient. san. Århus Universitet. det sundhedsvidenskabelige fakultet. hed/ 2 årig kandidatuddannelse Socialt arbejde som samfundsaktivitet, samfundsvidenskabelig teori og metode og teorier om sociale problemer socialt arbejde som samfundsaktivitet, organisation, socialpolitik og videnskabsteori, udrednings-, evaluerings- og forskningsmetoder. Socialt arbejde som samfundsaktivitet, socialpolitik, retlig regulering og organisation. speciale Uddannelsen skal give en tværfaglig kandidatuddannelse, så kandidaterne på et videnskabeligt niveau kan videreudvikle praksis indenfor deres fag kan blive i stand til at formidle forskningsbaseret viden med udgangspunkt i egen praksiserfaring gennemføre forskning indenfor forebyggelse, behandling, pleje, rehabilitering. Suppleringsuddannelsen (teoridel 12 uger) - arbejdsfysiologi, klinisk kemi, biokemi, videnskabsteori, forskningsprocessen og sundhedsvæsenets funktion + valgfag + projekt (28 uger) Kandidatuddannelsen: 2 semestre med undervisning, disponeret som en medicinsk teknologivurdering (MTV) derefter 2 semester med fokus på specialeudarbejdelse. Bioanalytikere, terapeuter, jordemødre, sygeplejersker. Alle med en mellemlang sundhedsuddannels e kan blive optaget på suppleringsuddanne lsen. side 14

15 Faglig vejledning Andre uddannelser: Århus Kommunehospital udd.afd., Nørrebrogade 44, bygn. 1 b, 8000 Århus C Tlf årig træningsuddannelse, deltidstudie at deltagerne får teoretiske og praktiske forudsætninger for at vejlede kolleger, studerende/elever i faglige problemstillinger vedr. patientkontakt, faglig kvalitet, kollegialt samarbejde samt organisatoriske konflikter. Vejledning skal medvirke til at udvikle den den faglige kvalitet, styrke den faglige identitet og evne til at håndtere aktuelle krav og udfordringer i sundhedsvæsenet. struktureret proces som giver mulighed for fordybelse i faglige og organisatoriske problemstillinger. Udgangspunktet er kommunikation, refleksion og læring. Sundhedspersoner fra alle sektorer. Ansøgeren skal være indstillet på at arbejde med egne problemstillinger og have opbakning til at kunne arbejde med faglig vejledning på nuværende arbejdsplads. Mindst 5 års erfaring. ajourført teoretisk viden i forhold til sygeplejeteorier, kommunikation, ledelse og pædagogik Uddannelsescentret for Sundhedsvæsenet i Vejle Amt, Soldalen 8, 2. sal, 7100 Vejle Tlf ½ årig uddannelse at sætte deltagerne i stand til at yde systematisk faglig vejledning m.h.p. at sikre faglig kvalitet og faglig udvikling. Uddannelsen er målrettet mod fremtidens krav til et velfungerende sundhedsvæsen - med respekt for borgernes behov og ud fra optimale faglige forudsætninger. Uddannelsen giver generel vejlederkompetence og der stiftes bekendtskab med forskellige vejledningsparadigmer. Sundhedsfaglige personer med motivation for faglig vejledning og vilje til at gennemføre et 2½ årigt uddannelsesforløb. Solidt fagligt fundament - teoretisk og praktisk. Mindst 6 års erfaring fra klinisk praksis. Dokumentere uddannelse og kursusaktivitet indenfor faget på mindst 200 timer indenfor de sidste 5 år. side 15

16 Ringkjøbing. Amts lederkurser Sekretariat for Ringkjøbing Amts Lederkurser Tlf Kirsten Bovbjerg/ARS/Amtsgår den Ringkjøbing Før-lederkursus: modulopdelt 2x3 dage Formål / give kursisterne indblik i, hvad det vil sige at være leder i Ringkjøbing Amt. Give kursisterne personlig indsigt til at afklare, om de ønsker at blive ledere. Introduktion til værdibaseret ledelse, præsentation og fortolkning af Ringkjøbing Amts værdigrundlag, Introduktion til grundlæggende ledelsesteori. Grundkursus: modulopdelt 4x 3 dage Formål / indhold: Indførelse i de grundlæggende ledelsesvilkår og -problemstillinger i Ringkjøbing Amt, Træning i grundlæggende ledelsesværktøjer. Omsætte kursets viden og værktøjer til konkrete initiativer hjemme, Ruste kursisterne til at løse ledelsopgaver der harmonerer med Ringkjøbing Amts værdigrundlag og strategiske planer. Diplomkursus: modulopdelt 4x5 dage inkl.. studierejse til udlandet Formål / indhold: Kvalificere kursisterne til at være professionelle ledere, der kan lede afdelinger / institutioner på en sådan måde, at medarbejdere motiveres og udvikles. At Ringkjøbing Amts strategiske mål udmøntes og at der ydes et højt serviceniveau. Træning i at håndtere og implementere Ringkjøbing Amts værdigrundlag for service og samarbejde Før-lederkursus: erfarne medarbejdere, der har ikke har et personaleansvar, men som overvejer at blive ledere Grundkursus: ledere med personaleansvar der har 1-1½ års ledelseserfaring, samt ledere der ikke før har været på ledelseskurser svarende til grundkurset Diplomkursus: ledere med personaleansvar med mindst 4 års ledererfaring. Kursisterne forudsættes at have gennemgået Grundkursus eller tilsvarende leder-grunduddannelse. DADL s uddannelsessekretariat Allerede ansatte overlæger side 16

17 Olau ll - ledelses- og administrationskurser for overlæger Olau lll - Ledelse og tlf Modulopdelt. 3 kursusuger af 4-5 dages varighed fordelt over 6 måneder. DADL s Uddannelsessekretariat tlf Overlægen har som leder ikke blot et et fagligt, men også et administrativt og ledelsesmæssigt ansvar. Kurset tilsigter uddannelse af overlæger med de mål, at overlægen: får indsigt i den offentlige sektors økonomisk-administrative struktur og forvaltningsprincipper får et grundlag for at udfylde en administrativ lederrolle i en sygehusafdeling får kendskab til og trænes i anvendelse af ledelsesmæssigt relevante regelsæt får øget indsigt i og trænes i ledelsespersonaleledelses- og samarbejdsfunktioner får baggrund for planlægning af egen videreudvikling som leder. 1. kursusuge. Organisation og administration. Introduktion til sundhedsvæsenet. Ledelse, organisation og kultur. Ansvar og klager, autorisation og tilsyn. Lægeetik. Sundhedsøkonomi. Løn og personaleforhold. 2. kursusuge. Ledelse og planlægning. Kvalitetsudvikling og patientforløb. Yngre lægers videreuddannelse. Aktuelle emner. 3. kursusuge. Ledelsesfunktion og personlig udvikling. Der stilles krav om kursisternes aktive deltagelse i hele kurset og om løsning af hjemmeopgaver mellem modulerne. I stigende omfang vil der blive arbejdet med egne erfaringer og konkrete problemstillinger. Styrke de lægelige chefer i varetagelse af deres ledelsesfunktioner og bidrage til at videreudvikle og Lægelige chefer og andre overlæger med interesse for ledelse. Overbygning på OLAU ll side 17

18 problemløsning for lægelige chefer Internatkursus over 4 dage. kvalificere det lægelige ledelsespotentiale samt bidrage til forudsætningerne for en effektiv og målrettet ledelse. Kurset er tilrettelagt således, at det imødekommer de udfordringer, den lægelige chef møder i et sygehusvæsen under udvikling og forandring Kurset sigter især på at belyse de daglige arbejdsopgaver samt belyse samspillet mellem administrativ og lægelig ledelse på forskellige niveauer. Som grundlag for diskussion og problemløsning tager kurset udgangspunkt i konkrete administrative og ledelsesmæssige problemer, og deltagerne får en række konkrete værktøjer, der er direkte relaterede til den daglige funktion i sygehusledelse og på afdelingerne. OLAU lv Ledelsesudvikling for lægelige chefer DADL`s Uddannelsessekretariat tlf moduler af 2-4 dages varighed side 18

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR-

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere