Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt"

Transkript

1 Katalog over faglige og tværfaglige uddannelser på diplom- master- og kandidatniveau, relevante for sundhedspersonalet i Ringkjøbing Amt Diplomuddannelser Uddannelsernes De sundhedsfaglige diplomuddannelser. Åben informationspjecen om De sundhedsfaglige diplomuddannelser via det specielle ikon på denne side. Diplomuddannelsen i vejledning i klinisk sygepleje Diplomuddannelse for bioanalytikere Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet Vennelystparken 8000 Århus C Tlf www. dasyh.dk Studiet er normeret til èt årsværk svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen består af 4 kurser. Hospitalslaborantskolen i Århus Kongsvang Alle 39, Dk-8000 C. Tlf Erhverve kompetence til at planlægge, gennemføre og evaluere vejledning i kliniske praktikforløb i sundhedsuddannelserne. teorier og praktiske metoder til at planlægge uddannelsesforløb i klinisk praksis sundhedsuddannelsernes og velfærdssamfundets gensidige afhængighed. teorigrundlag og kundskabsformer i klinisk praksis kompetenceudvikling og læreprocesser for voksne læringsvilkår og læringsmiljø i klinisk praksis vejledningsforløb evaluering af praktikforløb. at den studerende erhverver viden og færdigheder, så de selvstændigt kan analysere, bearbejde og løse de laboratorietekniske udviklingsopgaver samt ledelsesmæssige og pædagogiske opgaver, der hører under ledende bioanalytikernes og bioanalytikerunderviserens funktionsområder. Sygeplejersker / jordemødre med jobfunktioner der kræver integrering af sygeplejeklinsike og pædagogiske teorier og metoder Bionalytikere Dansk autorisation som sygeplejerske / jordemoder. klinisk erfaring svarende til 2 års fuldtidsansættelse Uddannelse som bioanalytiker eller anden relevant uddannelse. side 1

2 Diplomuddannel se i klinisk praksis med speciale i klinisk undervisning Uddannelsen afvikles som et ubrudt forløb på i alt 12 måneder. Uddannelsen er opdelt i 3 moduler placeret efter hinanden Kursusafdelingen, Sygeplejeskolen i Århus. Halmstadsgade Århus N tlf us.dk Uddannelsen er normeret til et årsværk, svarende til 60 ECTS-point Modul l. 6 måneder. Fælles for alle. består dels af naturvidenskabelige fag, dels af humanistiske/samfundsvidenskabelige fag Modul ll. 1 måned. består i praksisnær opgaveløsning på et laboratorium. Der tages udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling og opgaven gennemføres som et MTV projekt. Modul lll. 4 måneder. Omfatter undervisning dels indenfor et laboratoriemedicinsk speciale, dels i enten hovedområdet pædagogik eller hovedområdet ledelse/administration. Undervisningen indenfor det laboratoriemedicinske speciale afvikles, dels som timer med emner fælles for alle specialer, dels som ren specialespecifik undervisning i form af en opgave. Hvert af de tre moduler afsluttes med en ekstern evaluering (eksamen) Den studerende skal: systematisk kunne beskrive, afdække og vurdere pædagogiske problemstillinger i klinisk undervisning kunne planlægge, gennemføre og evaluere uddannelsesforløb i klinisk praksis på et vidensbaseret grundlag have forudsætninger for at søge, udvælge, vurdere og inddrage pædagogiske teorier og pædagogiske forskningsresultater i undervisningsplanlægningen selvstændigt kunne indgå i udvikling af klinisk uddannelse have forudsætninger for yderligere kompetencegivende videreuddannelse. Fagpersoner med erhvervskompetence der relaterer sig til vejledning af studerende i de mellemlange uddannelser i klinisk praksis Laboratoriemedicins k erhvervserfaring svarende til mindst 2 års fultidsarbejde Deltagelse i forprøve Gennemført en mellemlang uddannelse og efterfølgende mindst to års klinisk erfaring Uddannelsen er bygget op i 6 moduler. side 2

3 Pædagogisk diplomudd. Den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Danmarks Lærerhøjskole, Århus afd. Trøjborgvej 82, 8200 Århus N Tlf Studiet er normeret til 1 årsværk, som kan afvikles som deltidsstudie over max. 5 år. Center for uddannelse cvu vita Struervej 74, 7500 Holstebro tlf Uddannelsen er normeret til et årsværk tværfagligt grundmodul (fælles med andre diplomuddannelser) klinisk undervisning - vejlederkompetence klinisk undervisning - voksenuddannelse i samfundsperspektiv klinisk undervisning - voksenpædagogik o psykologiske perspektiv klinisk undervisning - uddannelsesplanlægning og evaluering afgangsmodul Uddannelsen erhverves i forskellige retninger. der er tale om: Overbygningsuddannelser, som giver mulighed for fordybelse indenfor eks. liniefag Funktionsuddannelser, som retter sig mod bestemte job- og funktionsområder Suppleringsuddannelser, som oprettes i tilknytning til læreruddannelsens eksisterende liniefagsrække Uddannelsesretningerne er opbygget med en faglig del, en pædagogisk- psykologisk- didaktisk del og en fordybelses del. I uddannelsen kan indgå praktik. forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence til at varetage pædagogiske funktioner give forudsætninger for videreuddannelse videnskabsteori og pædagogik institution og samfund dannelse, etik og læring institution og kultur Lærer, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter m.fl.. Pædagoger, lærer, andre med mellemlang uddannelse Den studerende skal kunne orientere sig i faglitteratur på engelsk, tysk, svensk og norsk. Der skal være en vis erhvervserfaring (normal undervisning) Gennemført mellemlang uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring side 3

4 Den sociale diplomudd. Universitetsdiplom i offentlig ledelse. svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen er bygget op af 6 moduler og skal være afsluttet efter max. 6 år. Aalborg Universitet, postboks Aalborg Tlf studieordning/dip97 Holstebro afdeling: Den Sociale Diplomuddannelse i Holstebro, Struervej 74, 7500 Holstebro Tlf dk 1 årsværk fuldtidsstudie Syddansk Universitet Niels Bohrsvej Esbjerg Tlf www. esb.sdu.dk Deltidsstudie som forløber over 3 semestre. forandringsprocesser og projektledelse eller konsulentvirksomhed og formidling at uddanne den studerende til at forbinde analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i det sociale felt, så den studerende bliver i stand til at iværksætte udviklingsarbejde eller andre handlinger i forhold til sociale problemer. at styrke den studerendes evne til tværfagligt samarbejde i den sociale og sundhedsfaglige sektor. Uddannelse består af et fælles modul og et specialiseringsmodul. På fælles modulet afholdes kurser i generelle teorier og metoder, der rette sig mod dybere indsigt og handling i det sociale arbejde på flere niveauer. Specialiserings modulet er et projektforløb, hvor den studerende tilegner sig viden og handleredskaber til at specialisere sig inden for et snævert afgrænset område i det sociale felt. at give deltagerne teoretisk funderede kvalifikationer inden for ledelse, økonomi og forvaltning, som styrker evnen til at håndtere stadigt mere komplekse opgaver i det daglige. 1. semester - økonomi, styring og offentlig politik og forvaltning 2. semester - to grene hhv. specialisering i den sociale sektor og sundhedsøkonomi Socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, terapeuter m.fl.. Faguddannede inden for sundheds- og social sektor. Praktikere med en forskningsbaseret videreuddannelse Har gennemført en mellelang uddannelse. Skal kunne dokumentere mindst 3 års praktisk erfaring indenfor socialt arbejde. Faguddannelse, mindst 3 års erhvervserfaring. Lyst til eller på vej til at blive leder. Leder i offentligt regi side 4

5 Diplomudd. i familieterapi. Den sociale Højskole. Kronprinsesse Sofies vej 35, 2000 Frederiksberg Tlf Fuldtidsstudie svarende til 1 års værk, eller deltidsstudie over max.5 år. 3. semester afgangsprøve, hvor emnet er valgfri at kvalificere den studerende til at undersøge og arbejde med problemer, der relaterer sig til familiens indbyrdes forhold, og dens forhold til omgivelserne Opbygget i 9 moduler. består af såvel teori som øvelser. Det er emner som famileterapi, samtale teknikker, kendskab til egne værdier og holdninger Socialrådgivere og andre med mellemlang Uddannelser indenfor social- og sundhedsområdet Faguddannelse. Mindst 2 års praktisk erhvervserfaring fra faget. Diplomlederuddannelse for Sundhedssektoren - DLS. Diplomuddannel se i klinisk praksis Uddannelsen udbydes på Handelshøjskolen i Næstved, Gentofte, Herlev, Hillerød, Århus og Ålborg se mere: /undermenu/dls/kort-om/ indhold.htm Deltidsstudie over 2 år, 4 semestre, normeret til et årsværk svarende til 60 ECTS-point Sygeplejeskolen i Århus. Kursusafdelingen. Tlf at kvalificere sundhedssektorens medarbejdere til at varetage ledelsesopgaver. at øger ledelseskompetencen. Økonomistyring Organisationsteori Undersøgelsesmetoder Sundhedsøkonomi og politologi Ledelsesfag Tværgående ledelse Ledelsesprojekt at den studerende øger sit vidensniveau og videreudvikle sin kompetence til at fortolke og analysere. valgmuligheder Leder og kommende ledere indenfor alle faggrupper i sundhedssektoren. Eksamen fra mellemlang voksen uddannelse. Anvende faglitteratur på engelsk. Mindst 2 års erfaring fra sundhedssektoren. Være fyldt 25 år. Mindst 2 års klinisk erfaring, samt evne og vilje til at ville udvikle sit fag. side 5

6 Funktionsrettet uddannelse opbygget som et åbent deltidsstudium over 2 år. I alt 4 semestre med 5 selvstændige seminarer. Suppleringsuddannelser Suppleringsudd annelsen Suppleringsudd annelse i Sygepleje Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard, Bygning Århus C Tlf Uddannelsen er normeret til et år Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet Vennelystparken At give den studerende grundlæggende kendskab til sundhedsvidenskabelige og de tilgrænsende videnskabers metoder, m.h.p.. efterfølgende at kunne gennemføre den toårige tværfaglige sundhedsfaglige kandidatuddannelse biomedicinske og samfundsmedicinske basalfag generelle humanistiske og forsknings- metodologiske fag kliniske og sundhedsfaglige fag projektforberedelse forskningsmetodologiske færdighedsfag at kvalificere den videnskabelige kompetence som adgangsgivende til Kandidatuddannelsen i Sygepleje Alle med mellemlang sundhedsuddannelse Sygeplejersker som agter at gennemføre Kandidatuddannelse i Sygepleje Fakultetet tilstræber at årgangene er sammensat tværfagligt Man optager de studerende der formodes at have størst chance for at gennemføre den efterfølgende kandidatuddannelse. De studerende skal have praksiserfaring svarende til (1-2 år) efter grunduddannelsen. Der er mulighed for at en del af Suppleringsuddan- side 6

7 8000 Århus C tlf Uddannelsen er normeret til et årsværk svarende til 60 ECTS-point, eller deltidsstudie, max. 3 år. at skabe forudsætninger for, indsigt i og forståelse af sygepleje som en videnskabelig disciplin videnskabelig metode, videnskabsteori og etik begreber og teorier i sygepleje forskningsmetoder nelsen i Sygepleje kan tages gennem andre kurser med tilsvarende niveau og indhold. Kurset begreber og teorier i sygepleje kan kun erstattes af gennemført Diplomuddannelse i Sygepleje, eller tilsvarende indenfor de seneste fem år. Master Public Health MPH Århus Universitet. Det Sundhedsvidenskablige Fakultet. Bygning 264 Vennelyst Boulevard 8000 Århus C tlf Københavns Universitet. Institut for Folkesundhedsvidenskab. Panuminstituttet, Blegdamsvej 3, 2000 Kbh. N Masteruddannelser igangsættelse af, deltagelse i og evaluering af forebyggende og sundhedsfremmende programmer om befolkningens sundhed samt deltagelse i planlægning af og ledelse i sundheds- og socialvæsenet. Folkesundhedsvidenskab, sundhedsøkonomi, metodemæssige grundprincipper Enten: kandidateksamen fra en højere læreanstalt samt mindst 2 års fuldtids relevant erhvervserfaring Eller: relevant mellemlang uddannelse + dokumenteret teoretisk videreuddannelse på mindst 1 sammenhængende årsværk side 7

8 Master Public Health MPH Master public management MPM 2 års varighed. (1 års fuldtids teori + 1 års deltids praktik/projekt) Gøteborg: Nordiska Hãlsevårdshøgskolan min. 24 kursusuger + selvstudie + en afhandling svarende til 20 ugers arbejde Syddansk Universitet Odense. Det samfundsvidenskabelige fakultet. Tlf årig deltidsuddannelse Virksomhedsidè: NHV skal på nordisk basis skabe og sprede kundskab som fremmer en god og ligelig fordelt sundhed. Dette sker ved: at bedrive flervidenskabelig og mangeprofessionel uddannelse og forskning af høj kvalitet, baseret på nordisk social og sundhedspolitik at tilbyde et læringsmiljø som inspirerer dagens og morgendagens ledere i sundheds- og socialvæsenet til at være kreativt folkesundhedsvidenskabeligt tænkende og handlende Folkesundhedsvidenskab Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder Management Der er tre eksamensniveauer, hvoraf MPH er det laveste. De øvrige er MScPH og DrPH) MPM uddannelsen skal gøre den enkelte i stand til, med udgangspunkt i egen situation at tolke udviklingen og udpege de væsentligste udfordringer og handlemuligheder m.h.p. at prioritere ledelsesmæssigt og strategisk. Der kan vælges mellem MPM ledelseslinien eller MPM sundhedsfaglig linie. Hver linie består af 6 grundfag og 3 liniefag + 1 valgfag og en masterafhandling. Der afholdes i studietiden seminarer og studieophold. Prof.. virksomme indenfor såvel primær som sekundær sundhedssektor, inkl.. socialvæsenet Prof. virksomme indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Personer med erfaring i ledelse, planlægning, koordinering og evaluering Alle faggrupper - typisk ledere Akademisk eksamen (min. 3 års heltidstudie ved højere læreranstalt Udover et nordisk sprog kunne forstå engelsksproget videnskabelig fremstilling i tale og skrift. Matematik på gymnasieniveau Tilknytning til et nordisk land Videregående uddannelse (bachelor el.lign.) Mindst 3 års relevant erhvervsog ledelsesmæssig erfaring. Sproglige færdigheder i engelsk side 8

9 Master i Sundhedspæda gogik Danmarks Pædagogiske Universitet. Emdrupvej København NV tlf Indholdet er rettet mod organisationer og personaleforhold, politologi og offentlig administration, regnskab, økonomi, ledelse, markedsforståelse og kommunikation. at give undervisere og formidlere med praktisk erhvervserfaring, forskningsbaseret videreuddannelse, hvor de erhverver kompetence inden for sundhedspædagogiske teorier og metoder samt indsigt i ideologiske og dannelsesmæssige grundlag. Erfarne medarbejdere og ledere fra det sundhedsfaglige område, som ønsker at udvikle deres kompetenceprofil. Videregående uddannelse (kandidat, bachelor, diplomuddannelse mv.) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring Uddannelsen er normeret til et årsværk, svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen er tilrettelagt som halvtidsstudie over 2 år. sundhedspædagogik i filosofisk og ideologisk perspektiv sundhed i samfundsmæssig og biologisk perspektiv sundhedspædagogik, læring og kompetence sundhedspolitik og sundhedspædagogik i et settings perspektiv. Åben uddennelse i Medicinsk Antropologi Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Sted: Auditoriet. Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 2.sal. Form: Forelæsning efterfulgt af diskussion. Tilmelding: Ansøgningsskema Kurset introducerer antropologiske tilgange til sundhed, sygdom og behandlingssystemer som sociale og kulturelle fænomener. Med udgangspunkt i antropologiens komparative metoder diskuteres problemstillinger relateret til den sociael krop, håndtering af lidelser, medicinsk teknologi og dynamikker i sundhedssystemer. Antropologiske teorier og begreber anvendes til at belyse aktuelle empiriske situationer i lokale livsverdener og globale sammenhænge. Specifikke problemer (f.eks. AIDS medicin i Afrika, patient-behandler forhold i Danmark, senilitet i Indien), foldes ud med hensyn til magtforhold, Meritstuderende eller blot interesseret i at bygge videre på dine egne erfaringer for at få et antropologisk perspektiv på sundhedssystemer, sygdomme og sundhed. Læsefærdighed i engelsk. Årsværk: Kurset læses med ¼ årsværks vægt (15 ECTS). side 9

10 kan rekvireres på Institut for Antropologi, Frederiksholms Kanal 4, 1220 København K. Tlf eller på Pris ca kr. menneskeopfattelse, symboler og kommunikation, alternative diskurser, vidensformer, institutionspraksis og historisk processer. Gennem kritiske diskussioner af oplæg og tekster skærpes de studerendes evne til at analysere sammenhænge mellem sundhedsspørgsmål og sociale betingelser. Master i Sundhedsantropologi. Århus Universitet 1. gang sept København Universitet 1. gang sept Yderlig information: antropologi.dk Master i professionsudvikling Masteruddannel Danmarks Pædagogiske Universitet Emdrupvej København NV tlf Uddannelsen er normeret til et årsværk svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsstudie over 2 år Uddannelsen hører at ledere, medarbejdere, konsulenter gennemfører en akademisk videreuddannelse der bidrager til at modernisere deres profession at integrere den pædagogiske tilgang til professionsrelevant videndeling og vidensudvikling, bl.a. gennem refleksion over teoretisk og praktisk viden på tværs af professioner profesionssociologi pædagogisk teori og metode tilvalg masterspeciale sætte den studerende i stand til: Relevante mellemlange uddannelser. Bl.a Enten relevant kandidat- / bachelorgrad indenfor humaniora eller sundhedsvidenskab, eller en relevant mellemlang uddannelse kombineret med op relevant overbygning, f.eks. moduler fra diplomuddannelser. De studerende skal side 10

11 se i informationstek nologi (IKT) og læring under det Humanistiske fakultet ved Aalborg Universitet, men er tilrettelagt i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter. se yderligere at forstå og anvende teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til planlægning, design, udvikling og vurdering af IKT-baserede læringssystemer og deres anvendelse. at planlægge, udvikle og integrere IKT-baserede læreprocesser ud fra æstetiske, interaktive, kommunikative og kollaborative perspektiver at deltage i eksperimentel og brugerorienteret udvikling af IKT-basserede læreprocesser at analysere, teste, evaluere og kritisk vurdere IKT-baserede læreprocesser og IKT-basserede læringssystemer ud fra erkendelsesteoretiske, kommunikative, didaktiske, informationsteknologiske og organisatoriske perspektiver, teorier og metoder Medarbejdere der varetager, planlægning, tilrettelæggelse, integration af IKT i undervisningsmæssige sammenhænge. Uddannelsesansvarlige, der tager sig af implementering af IKT vedrørende Human Ressource i organisationer enten have gennemført en uddannelse på mindst bachelor niveau, eller have en mellemlang uddannelse suppleret med relevant eftervidereuddannelse af mindst et års varighed. Master of Information Technology Master of Public Administration MPA AUC. 1½ årsværk fordelt over 3 studieår. Handelshøjskolen i København Yderligere oplysning: 98/ at give deltagerne relevante kvalifikationer i relation til planlægning, udvikling og ibrugtagning af informationsteknologiske systemer. Uddannelsen giver tværfaglig, teoretisk og metodisk viden om informatik, medikoteknik, datalogi, organisation, kommunikation og kognition. give den studerende evnen til: at kombinere og begå sig fagligt-professionelt i forhold til de krav om udvikling og omstilling omverdenen stiller kombinere opgavekrav og ressourcer agere i forhold til politiske processer udvikle kritisk holdning til teorier og metoder Læger, sygeplejersker, økonomer, jordemødre. bioanalytikere, terapeuter, radiografer m.fl. Teoretisk internationalt orienteret udd. indenfor økonomiske og administrative fagområder. Primært rettet mod ledelse og rådgivning i offentlige organisationer. Videregående uddannelse på mindst bachelorniveau. 2-4 års relevant erhvervserfaring. Videregående udd. på mindst bachelorniveau Mindst 5 års relevant erhvervserfaring side 11

12 Master i lærerprocesser Master i sygepleje Aalborg Universitet. Uddannelsen er normeret til et årsværk, svarende til 60 ECTS-point. 4 semestre deltidsstudie Viborg Sygeplejeskole Toldbodgade Viborg Tlf udvikle en forståelse af og kritisk holdning til egen rolle i organisationen/virksomheden samt det etiske grundlag herfor udvikle det nødvendige kompetencegrundlag for at kunne påtage sig internationale ledelsesmæssige opgaver og ansvar at give den studerende kompetence til at anvende teorier om læring og læreprocesser kompetence til at anvende metoder til vurdering og evaluering af lærerprocesser indsigt i udvalgte emner og problemstillinger inden for studiet af lærerprocesser redskaber til at udvikle, planlægge og organisere lærerprocesser redskaber til at formidle egen faglig viden i alsidige sammenhænge Videregående forskningsbaseret uddannelse indenfor læring og lærerprocesser. Udd. er tilrettelagt som en kombination af forskellige undervisnings-, arbejds- og samarbejdsformer. Fjernundervisning i form af elektroniske forelæsninger mv. Forskellige former for opgaver og projektarbejde. Supplerende studieaktiviteter, elektroniske studiekredse, elektroniske ugeseminarer, regionale studiekredse m.m. at udvikle deltagernes akademiske kompetence i relation til sygepleje inden for de kliniske, ledelsesformidlings- og udviklingsmæssige funktionsområder. Studerende med praktisk erhvervserfaring Undervisere og medarbejdere med overordnede og/eller tværgående funktioner inden for forskellige typer uddannelsesinstituti oner. Ledere og konsulenter med ansvar for medarbejderudd. i private og offentlige virksomheder. Konsulenter, rådgivere mm. indenfor områder som læring og kompetenceudviklin g i offentlig og privat servicevirksomhed Sygeplejersker Sproglige færdigheder i engelsk Videregående uddannelse på mindst bachelorniveau Indenfor relevante fagområder for studiet i læring og lærerprocesser. Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Erhvervserfaring 1-2 års erhvervserfaring efter endt grunduddannelse. side 12

13 1½ årsværk som kan fordeles over 3 års deltidstudie den terapeutiske og etiske dimension i sygeplejen refleksive processer kundskaber og praksis i sygepleje omsorgsdimensionen forskningsmetoder forberedelse til forskningsprojekt afhandling 1 års efter-videreuddannel se og/eller uddannelse på kandidatniveau Kandidatudd. i sygepleje cand..cur. Den sociale kandidatudd. cand. scient.. soc. Danmarks Sygeplejerskehøjskole Vennelystparken 8000 Århus C tlf semestre ~2 års fuldtidsstudie Aalborg Universitet i samarbejde med Den Sociale Højskole i København. 4 årig samfundsvidenskablig kandidatuddannelse ~2 studenterårsværk. Kandidatuddannelser at bibringe den studerende en akademisk kompetence, der kvalificerer til klinisk, uddannelsesmæssig ledelse og forskningsmæssig praksis indenfor sygeplejen. uddannelsen er bygget op om 4 studieområder sygepleje aktuelt og historisk sygeplejeteori og praksis sygepleje, samfund og institutioner sygeplejevirksomhed sygeplejeafhandling at kvalificere den studerende til at lede, koordinere, undervise i og udvikle det sociale arbejde, herunder til at analysere de socialpolitiske og organisatoriske rammer og deltage i ændringer her. Med baggrund i et bredt metodekendskab skal den studerende således kunne udføre udviklings-og evalueringsopgaver af særlig betydning for det sociale arbejde. Sygeplejersker Personer med en mellemlang uddannelse indenfor social- sundheds- eller pædagogområdet. Gennemført suppleringsuddanne lse i sygepleje. Der kan søges dispensation fra deltagelse i suppleringsuddanne lsen eller dele heraf. Mindst 3 års erfaring fra arbejde med sociale problemer samt gennemført relevant eftervidereuddannelse. side 13

14 Sundhedsfaglig kandidatuddann else, cand.scient. san. Århus Universitet. det sundhedsvidenskabelige fakultet. hed/ 2 årig kandidatuddannelse Socialt arbejde som samfundsaktivitet, samfundsvidenskabelig teori og metode og teorier om sociale problemer socialt arbejde som samfundsaktivitet, organisation, socialpolitik og videnskabsteori, udrednings-, evaluerings- og forskningsmetoder. Socialt arbejde som samfundsaktivitet, socialpolitik, retlig regulering og organisation. speciale Uddannelsen skal give en tværfaglig kandidatuddannelse, så kandidaterne på et videnskabeligt niveau kan videreudvikle praksis indenfor deres fag kan blive i stand til at formidle forskningsbaseret viden med udgangspunkt i egen praksiserfaring gennemføre forskning indenfor forebyggelse, behandling, pleje, rehabilitering. Suppleringsuddannelsen (teoridel 12 uger) - arbejdsfysiologi, klinisk kemi, biokemi, videnskabsteori, forskningsprocessen og sundhedsvæsenets funktion + valgfag + projekt (28 uger) Kandidatuddannelsen: 2 semestre med undervisning, disponeret som en medicinsk teknologivurdering (MTV) derefter 2 semester med fokus på specialeudarbejdelse. Bioanalytikere, terapeuter, jordemødre, sygeplejersker. Alle med en mellemlang sundhedsuddannels e kan blive optaget på suppleringsuddanne lsen. side 14

15 Faglig vejledning Andre uddannelser: Århus Kommunehospital udd.afd., Nørrebrogade 44, bygn. 1 b, 8000 Århus C Tlf årig træningsuddannelse, deltidstudie at deltagerne får teoretiske og praktiske forudsætninger for at vejlede kolleger, studerende/elever i faglige problemstillinger vedr. patientkontakt, faglig kvalitet, kollegialt samarbejde samt organisatoriske konflikter. Vejledning skal medvirke til at udvikle den den faglige kvalitet, styrke den faglige identitet og evne til at håndtere aktuelle krav og udfordringer i sundhedsvæsenet. struktureret proces som giver mulighed for fordybelse i faglige og organisatoriske problemstillinger. Udgangspunktet er kommunikation, refleksion og læring. Sundhedspersoner fra alle sektorer. Ansøgeren skal være indstillet på at arbejde med egne problemstillinger og have opbakning til at kunne arbejde med faglig vejledning på nuværende arbejdsplads. Mindst 5 års erfaring. ajourført teoretisk viden i forhold til sygeplejeteorier, kommunikation, ledelse og pædagogik Uddannelsescentret for Sundhedsvæsenet i Vejle Amt, Soldalen 8, 2. sal, 7100 Vejle Tlf ½ årig uddannelse at sætte deltagerne i stand til at yde systematisk faglig vejledning m.h.p. at sikre faglig kvalitet og faglig udvikling. Uddannelsen er målrettet mod fremtidens krav til et velfungerende sundhedsvæsen - med respekt for borgernes behov og ud fra optimale faglige forudsætninger. Uddannelsen giver generel vejlederkompetence og der stiftes bekendtskab med forskellige vejledningsparadigmer. Sundhedsfaglige personer med motivation for faglig vejledning og vilje til at gennemføre et 2½ årigt uddannelsesforløb. Solidt fagligt fundament - teoretisk og praktisk. Mindst 6 års erfaring fra klinisk praksis. Dokumentere uddannelse og kursusaktivitet indenfor faget på mindst 200 timer indenfor de sidste 5 år. side 15

16 Ringkjøbing. Amts lederkurser Sekretariat for Ringkjøbing Amts Lederkurser Tlf Kirsten Bovbjerg/ARS/Amtsgår den Ringkjøbing Før-lederkursus: modulopdelt 2x3 dage Formål / give kursisterne indblik i, hvad det vil sige at være leder i Ringkjøbing Amt. Give kursisterne personlig indsigt til at afklare, om de ønsker at blive ledere. Introduktion til værdibaseret ledelse, præsentation og fortolkning af Ringkjøbing Amts værdigrundlag, Introduktion til grundlæggende ledelsesteori. Grundkursus: modulopdelt 4x 3 dage Formål / indhold: Indførelse i de grundlæggende ledelsesvilkår og -problemstillinger i Ringkjøbing Amt, Træning i grundlæggende ledelsesværktøjer. Omsætte kursets viden og værktøjer til konkrete initiativer hjemme, Ruste kursisterne til at løse ledelsopgaver der harmonerer med Ringkjøbing Amts værdigrundlag og strategiske planer. Diplomkursus: modulopdelt 4x5 dage inkl.. studierejse til udlandet Formål / indhold: Kvalificere kursisterne til at være professionelle ledere, der kan lede afdelinger / institutioner på en sådan måde, at medarbejdere motiveres og udvikles. At Ringkjøbing Amts strategiske mål udmøntes og at der ydes et højt serviceniveau. Træning i at håndtere og implementere Ringkjøbing Amts værdigrundlag for service og samarbejde Før-lederkursus: erfarne medarbejdere, der har ikke har et personaleansvar, men som overvejer at blive ledere Grundkursus: ledere med personaleansvar der har 1-1½ års ledelseserfaring, samt ledere der ikke før har været på ledelseskurser svarende til grundkurset Diplomkursus: ledere med personaleansvar med mindst 4 års ledererfaring. Kursisterne forudsættes at have gennemgået Grundkursus eller tilsvarende leder-grunduddannelse. DADL s uddannelsessekretariat Allerede ansatte overlæger side 16

17 Olau ll - ledelses- og administrationskurser for overlæger Olau lll - Ledelse og tlf Modulopdelt. 3 kursusuger af 4-5 dages varighed fordelt over 6 måneder. DADL s Uddannelsessekretariat tlf Overlægen har som leder ikke blot et et fagligt, men også et administrativt og ledelsesmæssigt ansvar. Kurset tilsigter uddannelse af overlæger med de mål, at overlægen: får indsigt i den offentlige sektors økonomisk-administrative struktur og forvaltningsprincipper får et grundlag for at udfylde en administrativ lederrolle i en sygehusafdeling får kendskab til og trænes i anvendelse af ledelsesmæssigt relevante regelsæt får øget indsigt i og trænes i ledelsespersonaleledelses- og samarbejdsfunktioner får baggrund for planlægning af egen videreudvikling som leder. 1. kursusuge. Organisation og administration. Introduktion til sundhedsvæsenet. Ledelse, organisation og kultur. Ansvar og klager, autorisation og tilsyn. Lægeetik. Sundhedsøkonomi. Løn og personaleforhold. 2. kursusuge. Ledelse og planlægning. Kvalitetsudvikling og patientforløb. Yngre lægers videreuddannelse. Aktuelle emner. 3. kursusuge. Ledelsesfunktion og personlig udvikling. Der stilles krav om kursisternes aktive deltagelse i hele kurset og om løsning af hjemmeopgaver mellem modulerne. I stigende omfang vil der blive arbejdet med egne erfaringer og konkrete problemstillinger. Styrke de lægelige chefer i varetagelse af deres ledelsesfunktioner og bidrage til at videreudvikle og Lægelige chefer og andre overlæger med interesse for ledelse. Overbygning på OLAU ll side 17

18 problemløsning for lægelige chefer Internatkursus over 4 dage. kvalificere det lægelige ledelsespotentiale samt bidrage til forudsætningerne for en effektiv og målrettet ledelse. Kurset er tilrettelagt således, at det imødekommer de udfordringer, den lægelige chef møder i et sygehusvæsen under udvikling og forandring Kurset sigter især på at belyse de daglige arbejdsopgaver samt belyse samspillet mellem administrativ og lægelig ledelse på forskellige niveauer. Som grundlag for diskussion og problemløsning tager kurset udgangspunkt i konkrete administrative og ledelsesmæssige problemer, og deltagerne får en række konkrete værktøjer, der er direkte relaterede til den daglige funktion i sygehusledelse og på afdelingerne. OLAU lv Ledelsesudvikling for lægelige chefer DADL`s Uddannelsessekretariat tlf moduler af 2-4 dages varighed side 18

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012 / 2013 I EN GLOBALISERET VERDEN I KONSTANT FORANDRING KAN GÅRSDAGENS VIDEN LET VÆRE FORÆLDET I MORGEN. Finn Kjærsdam EN GOD INVESTERING I en globaliseret verden i konstant

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere