Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar"

Transkript

1 1

2 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december februar 2

3 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed? Teknikker til erkendelse af virkelighed Hvad er blændværk? Bearbejdelse af blændværk. Anden del: o Rigtige menneskelige relationer Materialet er oversat med tilladelse fra Meditation Mount, Californien, USA. Man skal ikke betale for dette materiale, men man kan støtte VisdomsNettets arbejde via en donation, som kan indbetales på Danske Bank reg girokonto nr På forhånd tak! Oversættelse Ebba Larsen, VisdomsNettet 3

4 Hvad er den nye tidsalders meditationsgruppe? Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder benyttes overalt i verden af mennesker, der mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper. Denne instruktion er én i en serie, der beskriver disse love og principper. Gruppedeltagerne rundt omkring i verden kan bruge instruktionerne samtidig, så deres meditation på emnerne kan blive koordineret. Hensigten med denne form for gruppemeditation er, at gruppedeltagerne lærer at opbygge tankeformer, der kan stimulere menneskehedens og planetens evolution og naturlige udfoldelse. Januar og februar: Marts og april: Maj og juni: Juli og august: September og oktober: November og december: Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER Princippet om DEN GODE VILJE Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER Princippet om SAMSTEMMIGHED Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED 4

5 Første del Erkendelse af virkeligheden Introduktion I fjerde års instruktioner behandles et helt nyt emne. Emnet fokuserer på metoder til at erkende virkeligheden, og hvordan man kan udtrykke den i livet. At søge efter virkeligheden er en universel tendens hos menneskeheden. Først er det en ubevidst handling, men senere bliver det en bevidst stræben. En af verdens ældste invokationer lyder sådan: Led os, Herre, fra mørke til lys, fra det uvirkelige til det virkelige, fra død til udødelighed. For at erkende virkeligheden skal man først kende de tåger, der skjuler den, og de blændværk, der fordrejer den. Når man kan begynde at se igennem tågerne, vil virkeligheden gradvis vise sig. Det er baggrunden for at analysere forskellige aspekter af blændværk og teknikker til bearbejdelse og nedbrydning af dem. Det er ikke alene en nødvendig metode til psykologisk og åndelig integrering og vækst, men det er samtidig det største tjenestearbejde man kan yde menneskeheden. Det er praktisk form for tjenestearbejde til gavn for helheden, for en af de største vanskeligheder for menneskeheden er evnen til at vurdere værdier og realiteter rigtigt. Der lægges desuden et stort pres på mennesket, for nutidens civilisation øger på mange måder antallet af blændværk og provokerer til at acceptere falske værdier i stedet for at værdsætte det gode, det skønne og det sande. I virkeligheden er menneskeheden med til at skabe alle former for blændværk for sig selv, og tendensen intensiveres for alvor af massernes jagt efter social status, at øge indtægterne og antallet af materielle goder. Før man kan bidrage til nedbrydning af de mere generelle blændværk, er man nødt til at begynde med sig selv. Instruktionerne indeholder vejledende teknikker og meditationer. Som sædvanlig anbefales det, at hver instruktion studeres i en to-måneders periode. Det anbefales desuden, at man studerer relationen mel-lem blændværk og hver enkelt lov og princip, sådan at den specielle form for tjenestearbejde, der ydes via gruppemeditationen, kan fortsætte med de normale skift i årets løb. Hvad er virkelighed? Erkendelse af virkelighed er et meget omfattende emne. Der findes forskellige niveauer og grader af virkelighed, og der findes både ydre og indre virkelighed. Det første spørgsmål, der naturligt melder sig, når man begynder at tænke over det, er: Hvad er virkelighed? Det er ikke nemt at besvare, for det kan kun erkendes gennem en indre oplevelse, og ikke i kraft af andres tekniske forklaringer og begreber. 5

6 Nogle af de mest fundamentale erkendelser, eksempelvis af viljen, af bevidstheden, af sjælen og endog af farver, lyde o.l., er det kun muligt at få via personlig erfaring. Men af beskrivelser fra andre mennesker, der har opnået disse erkendelser, kan man få hjælp til at formulere sin egen tænkning og til en intellektuel opfattelse af emnet. Virkelighedens to universelle aspekter Det første, man skal vide, er, at der findes to universelle aspekter af virkelighed: Den transcendente virkelighed og den manifesterede virkelighed. 1. Den transcendente virkelighed Den har to aspekter: a. Absolut transcendens På det nuværende udviklingsniveau ved man intet om absolut og ultimativ transcendens. Men man kan postulere eller mene, at tid og rum har en modpol, der kan kaldes evighed og universalitet. Og manifestation og forandringer er en modpol til ren, uforanderlig væren. De mennesker, der har oplevet glimt af den ultimative virkelighed, har forsøgt at forklare eller snarere antyde oplevelsen på mange paradoksale måder: Livets fylde nærhed ekstase klarhed og både som tomhed og som ingenting (som ikke betyder ingenting i almindelig forstand). b. Relativ transcendens Der findes mange former for og niveauer af relativ transcendens, fordi den er relativ i forhold til ethvert stadie i menneskets udvikling og i forhold til andre mennesker. Man kan betragte relativ transcendens som det aspekt af virkelighed, der ligger umiddelbart over det enkelte menneskes og den enkelte gruppes nuværende bevidsthed, og som udgør det næste bevidsthedstrin i udviklingen. 2. Den manifesterede virkelighed Denne virkelighed er bedre kendt. Man har kaldt den guddommelighed i manifestation, og den er ofte blevet opfattet forskelligt. Det kan ikke siges mere nøjagtigt, end i Francis Thompsons digt Guds Rige : Usynlige verden, vi ser dig. Urørlige verden, vi berører dig. Ukendte verden, vi kender dig. Ubegribelige verden, vi forstår dig. Men ikke hvor de cykliske systemer formørkes, og følelsesløse tanker bryder frem. Vingernes fremdrift skal vendes om. Bank på de låste døre. Englene bliver på deres vante steder, Vend blot en sten og begynd et vingeslag. Det er dig, det er dine fremmedgjorte ansigter. Det ydre univers og det indre Her ses den manifesterede virkeligheds to store områder: Det ydre univers og den indre bevidsthedsverden. 6

7 I den ydre verden manifesterer den sig hovedsageligt som orden og skønhed to begreber, der har en gensidig relation. Den fantastiske orden, der er baseret på matematikkens love, som regulerer de kosmiske processer, lige fra soles og galaksers bevægelser til de partikler, der finde i et atom, tvinger mennesket til at erkende, at der eksisterer et kosmisk tankesind, en levende realitet, som er i aktivitet. Det ses endnu tydeligere i de imponerende processer, der foregår i myriader af levende organismer, og man må erkende, at de små levende organismer er smukke. Det er blevet sagt, at skønhed er netop udtryk for så meget af guddommeligheden, som enhver form er i stand til at udtrykke. Men som Platon har vist, så er der en opadgående skønhedsstige. Ydre skønhed både tilslører og afslører skønheden i den indre virkelighed. Derefter kommer erkendelsen af den guddommelige tilstedeværelse i menneskehedens sjæl den gådefulde identitet mellem menneskets essentielle natur og den højeste form for virkelighed, som har fået mange navne: Eksempelvis kilden og altet og den kraftfulde bibelske bekræftelse Jeg har sagt, at I er guder. Gud og menneskehed Men transcendent virkelighed og immanent virkelighed er dybest set hverken forskellige eller adskilte. Når man har fremhævet den ene og derefter den anden som den eneste virkelighed med begrænsede teologiske eller filosofiske opfattelser, så har man skabt to modsatrettede illusioner. Den opfattelse, at der eksisterer en absolut transcendens, en dyb kløft mellem skaberen og det skabte, mellem Gud og menneskehed, har skabt det pessimistiske synspunkt, at mennesket er en håbløs synder, hvor de nedslående teologiske påstande om evig fordømmelse kun kan undgås i kraft af Guds nåde. I de mere ekstreme aspekter har det skabt en opfattelse af, at der ikke findes nogen muligheder for at undgå lidelser, og det er baggrunden for formuleringen af nutidens filosofier om fortvivlelse. På den anden side har opfattelsen om immanens kun skabt en global panteisme, en sløring af alle forskeligheder og en udbredt ignorering af virkelighedens forskellige niveauer, grader og faser, og som følge heraf af dens mange manifestationer. I praksis medfører det, at alle etiske værdier ignoreres. Balancen og syntesen mellem transcendens og immanens som to aspekter af samme virkelighed er blevet opfattet og bekræftet af utallige af historiens anerkendte intuitive filosoffer, mystikere og poeter. Denne opfattelse, der i modsætning til panteisme er blevet kaldt panenteisme 1 (det betyder, alt i Gud ), er den grundlæggende lære i Bhagavad Gita. Krishnas berømte ord illustrerer dette. Efter at have gennemstrømmet hele Universet med en del af mig selv forbliver jeg. 1 Panteisme, der betyder "Gud er Alt" og "Alt er Gud", har flere ting tilfælles med panenteisme, f.eks. idéen om at Universet er en del af Gud. Teknisk set er de to dog forskellige. Hvor panteisme ser Gud som synonymt med naturen, ser panenteisme Gud som større og mere end naturen. Fortolkninger af Bhagavad Gita og Shri Rudram støtter dette synspunkt. 7

8 I Vesten i neo-platonisk filosofi er det blevet sagt: Den Ene er evigt med i sin manifestation, der evigt fortsætter ud fra Ham. Gud ses ikke i det ydre af nogen, men Han er til stede i det indre hos alle, på trods af at de er uvidende om det. Plotin I den kristne tradition og i Middelalderen I den tidlige kristne tradition kan man finde det samme synspunkt. I en kanonisk (ikke-bibelsk) tekst, der tilskrives Jesus, og som findes på en egyptisk papyrus, findes denne bekræftelse: Paulus udtalte samme sandhed: Løft en sten, og du vil finde mig. Kløv et træ, og jeg er dér. Han er over alle, gennem alle og i alle. 2 og i den enkleste og mest direkte bekræftelse: for i Ham lever vi, ånder vi og er vi. 3 Senere og specielt i Middelalderen blev den dualistiske teologiopfattelse fremherskende, og dens største eksponent St. Thomas Aquinas betonede Guds altomfattende natur: Siden Gud er den universelle årsag til al væren, uanset i hvilken region, der findes skabninger, så må der være en guddommelig nærværelse. Summa contra Gentiles, I, III, cap. 68 Mystikere, poeter og forfattere Mange mystikere har givet udtryk for den samme sandhed, og særligt tydeligt af mesteren Eckhart. I nutiden er denne opfattelse af virkeligheden blevet omtalt af flere poeter og forfattere, men måske er det gjort på den tydeligste måde af Rabindranath Tagore: For at manifestere sig stiger den uendelige ned i det endeliges mangfoldighed, og for at det endelige kan virkeliggøre sig selv, stiger det op og forenes med den uendelige. Kun på den måde fuldendes sandhedens cyklus. Creative Unity 2 Paulus' brev til efeserne, 4,6 3 Apostlenes gerninger, 17,28 8

9 Princippet om essentiel guddommelighed Efter at have forstået dette generelle panorama over den universelle virkelighed, som den kan opfattes og beskrives med ord, vil man med en bedre proportionssans kunne forstå de mange opfattelser af de forskellige virkeligheder, der udgør de mange aspekter og niveauer af Den Ene Virkelighed. Den højeste og vigtigste opfattelse, som man når frem til, gælder opfattelsen af menneskets egen guddommelige natur, dvs. opfattelsen af princippet om essentiel guddommelighed. Det skaber en positiv opfattelse af det, der kaldes godhedens ukuelige natur og det godes uundgåelige og endelige sejr. Erkendelse af evolutionsplanen Derefter vil der være en voksende erkendelse af evolutionsplanen, sådan som den udfolder sig i nutiden. Strukturen i den træder tydeligt frem for den intelligente iagttager til trods for den forvirring, de forstyrrende strømninger og de midlertidige tilbageslag, der kendetegner den nuværende periode med kriser og omvæltninger. Denne erkendelse er kædet sammen med en erkendelse af, at der findes en højere styrende vilje, og af den kærlighed, der ligger bag tidens begivenheder. Det indebærer også, at der dukker nye idéer op, som vil give et mere omfattende og mere sandt billede både af Universet og af mennesket. Det gør det muligt at opfatte næste skridt som menneskeheden som en helhed, grupper af mennesker og det enkelte menneske skal tage for at samarbejde om den overordnede plan. Planer hjælper til at forstå betydningen og formålet med det, der sker både i den ydre og den indre verden. Det medfører en erkendelse af de forskellige opgaver, som det enkelte menneske kan udføre, og om de mange muligheder for indre udvikling og ydre tjenestearbejde, de nuværende forhold tilbyder. Teknikker til erkendelse af virkeligheden Der findes flere teknikker til udvikling af opfattelsen af virkeligheden. Her nævnes blot nogle få, men de vil blive beskrevet mere detaljeret senere i denne instruktion og i senere instruktioner. Den mest direkte måde til at nå frem til erkendelse af virkeligheden er ved at bruge teknikken til nærvær. Med træningen af nærvær mener man evnen til permanent at erkende den iboende indre virkelighed. Man skal forsøge at opnå det til en vis grad og i en relativ kort periode for at kunne identificere sig med dette nærvær. De evner, der gør det muligt at kontakte og erkende virkeligheden, er: 1. Intuitionen eller en åndelig intuitiv forståelse, der gør det muligt at få en synteseskabende opfattelse af helheden. 2. Det oplyste tankesind. Tankesindets primære funktion er at skelne mellem det virkelige og det uvirkelige. Dets sekundære funktion er at fortolke de virkeligheder, der opfattes ved hjælp af intuitionen og sjælens lys, og derefter formulere dem. Indre stilhed i receptiv meditation Det, der kræves for at begge evner kan fungere bevidst, er en tilstand af indre stilhed. Det er en tilstand, der kan opnås og opretholdes i receptiv meditation. En lærer sagde engang: 9

10 ... at højne teknikken til stilhed er af uvurderlig værdi... for i stilheden øges kraften, problemer løses og vigtige følelsesmæssige erkendelser registreres. I stilheden kan sensitivitet og evnen til at respondere på subjektive indtryk udvikles. Og derefter følger tankesindets aktivitet i refleksiv meditation eller eftertanke. Men der findes mange forhindringer i processen til at nå frem til disse erkendelser. Grundlæggende er der den almindelige mangel på kontrol af tankesindet. Som følge heraf er det meget nødvendigt disciplineret at praktisere koncentration og de forskellige stadier i meditation refleksiv, receptiv og skabende der er inkluderet i dette meditationsarbejde. Man opnår ikke alene kontrol over tankesindet, for samtidig udvikles og trænes det. Illusioner og blændværk De illusioner, der fordrejer den mentale vurdering af sandheden, danner den største gruppe af forhindringer. En anden kategori er alle de utallige blændværk, der svækker intuitionen. Det er disse blændværk, der hovedsageligt spærrer for vejen mod virkeligheden. Derfor er der god grund til at studere deres betydning i denne og efterfølgende instruktioner. Først bruges der en teknik, der udvikler skelneevnen. Det er teknikken til disidentifikation, som blev beskrevet i tredje års tredje instruktion, og den anbefales som en forberedende øvelse. Den gentages senere i denne instruktion. Inden de resultater, der kan komme ved erkendelse af virkeligheden, omtales, skal der lyde et advarende ord. Selve erkendelsen kan blive årsag til forskellige blændværk. Det lyder måske overraskende og paradoksalt, men eftertanke vil vise, at det er sandt. De vigtigste blandt disse blændværk er: 1. Blændværk, der fortsætter efter erkendelserne Man får måske et erkendelsesglimt, der er så levende, at man tror, at erkendelsen er integreret. Men det er den ikke. Blændværkets tåger skjuler igen den sandhed, man fik et glimt af. Man glemmer den eller den blegner og sløres. Den slog ikke rødder i bevidstheden. 2. Illusionen fra en mental erkendelse Den kan være klar i tankerne, men stopper man ved det, får den ikke en transformerende virkning på personligheden. Det kan kaldes en illusion af intellektuel opfattelse. Erkendelsen skal efterfølges af handling. Den skal vække viljen og have skabende virkninger i både det indre og i omgivelserne. 3. Blændværk eller illusion vedr. totalitet Det kan beskrives som en misforståelse, hvis man betragter en del som en helhed, og hvis man tror, at erkendelse af et aspekt af virkeligheden viser hele virkeligheden. Dette er et almindeligt blændværk, og det er vanskeligt at fjerne. Man kan nemt blive besat af en del af sandheden og blive så fanatisk, at den kommer ud af proportion med virkeligheden. Det findes der mange eksempler på, og man skal passe på ikke selv bukke under for den. 10

11 Som opmuntring til at fortsætte på vejen mod virkelighed vil det være godt at opdage, hvilke værdifulde gaver erkendelse medfører. I de første stadier har erkendelsen fundamentale og langtrækkende virkninger. I det mellemliggende stadie sker der en bevidsthedsudvidelse, en voksende åbenhed for indtryk, en intuitiv opfattelse af et nyt lys ( indre oplysning ) og en dybere forståelse. Man vokser via øjeblikke af erkendelse. Alt dette ledsages af en følelse af glæde og overraskelse. Der er en nær relation mellem lys og glæde. Når erkendelsen er fuldkommen, skabes der en følelse af enhed og af syntese, for man oplever, at man selv er en del af virkeligheden, og derfor identificerer man sig med den. Det har transformerende effekt på personligheden. Virkningerne kan tydeligt ses i relationen til andre både på grund af sin egen udstråling og af tjenestearbejdet. Den virkelighed, man har erkendt, og som nu gennemstrømmer personligheden, skinner gennem den og stråler ud fra den. Hvad er blændværk? Den sædvanlige opfattelse af blændværk (engelsk: glamour) er forbundet med ordet glamourøs, med filmstjerner, skønhedsdronninger og andre former for kunstig skønhed, der umiddelbart fascinerer og tiltrækker på en overfladisk måde. Det er også et aspekt af blændværk, men kun i meget elementær forstand. I bredere forstand kan man sige, at blændværk bidrager til at tiltrække opmærksomheden til værdiløse genstande og handlinger og til at overdrive betydningen af bestemte personer, af situationer og ikke mindst af sig selv. Denne fordrejede proportion skaber en form for tåge, en illusorisk virkelighed, der træder ind mellem iagttageren og virkeligheden. Den indhyller iagttageren, som får vanskeligt ved opfatte situationen klart og gør det umuligt at tænke på en afbalanceret måde. Ordet blændværk dækker de vildledninger, misforståelser, misfortolkninger og forkerte opfattelser, man møder i livet. Blændværk er i alt væsentligt astral i sin natur. Og fordi flertallet i menneskeheden er styret af følelser, så gennemstrømmes menneskets liv af blændværk. Hvad er illusion? Illusion er mental i sin natur. Illusion hører ikke hjemme i det følelsesmæssige område. Illusioner stammer fra menneskets holdninger og tænkemåde. Illusion kan give problemer for de mennesker, der er mere intellektuelle end følelsesbetonede. De problemer, de kæmper med, er eksempelvis at misforstå idéer og tankeformer, at fejlfortolke og med manglende evne til at tænke klart. Her kan man også sige, at illusion skabes af mangel på proportionssans og specielt på grund af ensidige og ensrettede overvejelser og beslutningsgrundlag med hensyn til ethvert spørgsmål og enhver situation. Inden for illusion finder man generelt dele og aspekter af sandheden, men de betones i overdreven grad og udelukker derved de mange facetter af virkelighedens spektrum. Det er naturligvis en overordnet forklaring, men senere kommer der en mere detaljeret beskrivelse af emnet. Det er mest hensigtsmæssigt først at koncentrere opmærksomheden på emnet blændværk, fordi det skal man forstå, før problematikken vedr. illusion kan analyseres. Klassifikationer af blændværk Der findes mange forskellige klassifikationer af blændværk. Indledningsvis kan man sige, at det eksisterer på disse tre niveauer: 11

12 1. Fysisk blændværk 2. Astralt blændværk 3. Mentalt blændværk 1. Fysisk blændværk Blændværk på det fysiske plan kan man forholdsvis let bemærke. Et eksempel er materialisme, der er et essentielt blændværk. Det har baggrund i menneskets medfødte tendens til at betragte alt det, man kan se og berøre som det eneste virkelige. Det fysiske aspekt betragtes som virkelighed, mens den energi og dynamik, der findes inde i stoffet og i alle aspekter i den verden mennesket lever i, ikke tages i betragtning. Naturvidenskaben afslører og beskriver en hel del af dette blændværk ved at vise, at der er aspekter, der er uhåndgribelige, og som ikke registreres af menneskets sanser, men de ligger meget tæt på den virkelighed, mennesket opfatter, fordi den ydre form alene eksisterer som et resultat af de usynlige aspekter. Denne erkendelse kan hjælpe, så man frigør sig af de blændværk, der overvurderer de materielle og objektive livsaspekter: Blændværk vedr. materialisme. Penge Penge er et godt eksempel på et materialistisk blændværk. Der er en tendens til at betragte penge som konkrete og håndgribelige, selvom mønter, pengesedler, checks, betalingskort og andre former udelukkende er symboler på den energi og kraft, som penge repræsenterer. Penge er i virkeligheden en materialisering af energi, og derfor er de dybest set ikke materielle. Penge er nært forbundet med begær efter besiddelser, og det er også i en vis udstrækning et astralt blændværk. Men blændværket, der omgiver det, kommer grundlæggende fra en fejlagtig opfattelse af fysiske ting. Udseende Nært forbundet med penge er blændværket om udseende dvs. at være optaget af, hvordan ting ser ud i stedet for at fokusere på, hvad de virkelig er. Dette blændværk er nært knyttet til et behov for accept og at tilpasse sig. På samme niveau er der også blændværket om at være travl og en overvurdering af at gøre i modsætning til at være. Det er en tendens, der dominerer i den vestlige civilisation. Organisationer Der er et blændværk på det fysiske plan, der er tiltagende i nutiden. Det er et produkt af bureaukratier, og blændværket skabes i form af kontrol, statistiker, teknologi og maskiner, der erstatter menneskelig kontakt, og det udgør en fare for menneskehedens liv. Funktionerne er nødvendige for at kunne klare de problemer, der opstår i den hurtige befolkningsvækst, og for at sikre velfærden, men hvis de får for stor betydning, bliver de et blændværk, der skjuler de virkelige sociale problemer. Semantik På den anden side er semantik (læren om ordenes betydning) et område, hvor der kan udføres en nedtoning af blændværk på en praktisk og grundlæggende måde. Semantik er et forholdsvis nyt studie og et resultat af den voksende intellektuelle tendens og inspirationen til at analysere mere præcist og til at forstå mere klart. Kommunikationsformer på godt og ondt Processen med at nedbryde blændværk i de udviklede lande fremmes af den vægt, der helt fra de første leveår lægges på mental udvikling. Det er en tendens, der støttes af de nye kommunikationsformer, for selvom medierne, TV, radio og 12

13 internet skaber en stor del af blændværket i verden, så gør de samtidig meget for at nedbryde eksisterende blændværk. Eksempelvis mængden af tilgængelige informationer, analyser, detaljerede studier og kritiske undersøgelser, der foretages af erfarne journalister og kommentatorer, som rejser rundt i verden som den nye tids observatører. De hjælper befolkningen til at se mere klart og til at bryde gennem blændværkets mange slør i det mindste til en vis grad. Man skal imidlertid altid huske, at medierne som regel repræsenterer ét menneskes eller én gruppes synspunkter, og derfor skal man altid være åben overfor andres meninger, når man læser, lytter og ser. Det fysiske niveaus blændværk belyses senere i instruktionerne for at se, hvordan de kan opløses, fordi mange blændværk udgør store forhindringer for manifestationen af Den Nye Tidsalder. 2. Blændværk på det følelsesmæssige niveau Astrale blændværk udgør den største gruppe. Generelt er menneskets følelsesnatur både kilden til og området for størstedelen af de blændværk, der står i vejen for erkendelse af virkeligheden. Studiearbejdet i dette år vil derfor for det meste dreje sig om disse blændværk. Her som på de andre planer findes der ikke alene individuelle blændværk, men også kraftfulde kollektive blændværk. Og følelseslivet er et område, der farves stærkt af forestillingsevnens mange forskellige påvirkninger. 3. Mentalt blændværk Mentalt blændværk er noget helt andet end illusion, og derfor skal man skelne skarpt mellem dem. Mentale blændværk er fejlagtige tankemæssige holdninger, der skabes af følelsesmæssige reaktioner. Følelser fordrejer tankesindets normale funktion, sådan at tankesindet bliver underlagt instinktive påvirkninger, personlige følelser, forestillinger og psykiske sindsstemninger. Illusion har ingen astral karakter. Illusion opstår, når man kun ser ét aspekt af sandheden og regner det for at være hele sandheden. Det er som regel vanskeligere at opdage illusioner, fordi de har tendens til helt at erobre tankesindet og farve tankeprocessen. Men mentale og astrale blændværk kan, hvis de stimuleres af den følelsesmæssige natur, opfattes af tankesindet, der hersker over følelserne. Kategorier af blændværk Til en vis grad kan de forskellige blændværk opdeles i kategorier. Mange af dem har identiske kvaliteter, og de overlapper ofte hinanden eller er opstået af de samme fundamentale karakteregenskaber. Man kan sige, at visse psykologiske typer har tendens til specielle former for blændværk. I bred forstand findes der syv af disse typer, som beskrives i disse kategorier: I. Blændværk af overlegenhed og egoisme De inkluderer blændværk af: o Magt o Udøvelse af autoritet o Ambition o Stolthed og indbildskhed o Fysisk styrke o Selvcentrerethed o Sikker på altid at have ret o Utålmodighed og irritation 13

14 o Separatisme, isolation og tilbagetrukkethed o Uafhængighed o Frihed II. Negative blændværk er anderledes som f.eks.: o Frygt o Ensomhed o Mindreværdskompleks o Tomhedsfølelse o Frustration o Depression o Selvmedlidenhed o Ængstelse o Inerti o Selvudslettelse o Selvopofrelse III. Blændværk forbundet med aktivitet som f.eks.: o Blændværk af at travlhed o Uafbrudt planlægning o Planlægning af ønskede mål o Snyd og manipulation o Selvoptaget o Opslugt i praktiske gøremål på bekostning af åndelige mål o Effektivitet IV. Blændværk med relation til kunstnerisk skabelse Det er en gruppe, der på en måde er modsat den forrige. Der findes blændværk, som hovedsageligt dannes gennem en sensitiv opfattelse af skønhed, af mere abstrakte virkeligheder og af ønsket om at lade dem komme til udtryk og derved skabe harmoni ud af konflikt. De inkluderer: o Blændværk vedr. diffus kunstnerisk opfattelse o Blændværk vedr. skønhed o Tendens til at sprede sig o Upraktiskhed o Manglende objektivitet o Utilfredshed med de eksisterende forhold på grund af en følelse af, at der findes noget højere og større o Indre og ydre konflikt V. Blændværk, der stammer fra mental polarisering Denne type vokser på grund af den nuværende hastige mentale udvikling i store dele i samfundet, og de inkluderer: o Blændværk vedr. intellektualitet o Blændværk vedr. analyse o Kritik o Usikkerhed 14

15 o Blændværk vedr. nøgtern mental vurdering o Overbetoning af form VI. Blændværk vedr. relationer o Personlig hengivenhed o Besiddertrang o Ubøjelig fastholdelse af en eksisterende form eller metode o Idealisme o Fanatisme o Snæversyn o Sentimental tilknytning VII. Blændværk vedr. det åndeliges udtryk i stof eller form: o Blændværk vedr. lov og orden o der gælder for organisationer o for ceremonier og ritualer o for det mystiske og skjulte o for magiske kræfter o Psykisme og mediumitet Bearbejdelse af blændværk De forskellige blændværk, der er nævnt, udgør ikke hele listen over blændværk, som mennesket eller omgivelserne muligvis er i besiddelse af, men kategorierne giver en fornemmelse af de forskellige typer, og de kan lede på sporet af den type blændværk, som man har tendens til, afhængig af hvilken psykologiske type, man er. Der er ingen grund til at blive deprimeret over det overvældende antal blændværk, for man skal huske, at mange blændværk kun er midlertidige. Der findes blændværk på forskellige niveauer, og et højere blændværk kan hjælpe med at få bugt med et lavere. Desuden sker nedbrydningen som en gradvis proces. Prøver man at frigøre sig fra mange blændværk eller blive helt fri for ét af dem på én gang, vil det ikke lykkes. Og fiaskoen vil stimulere blændværket vedr. uduelighed. Sublimering af blændværk Man må vælge et mål og et blændværk, der er nemt at have med at gøre. Derefter skal man koncentrere sig om det, bearbejde det langsomt og sikkert og samtidigt holde de andre blændværk på afstand. Blændværk kan ikke nedbrydes pludseligt. De skal erkendes, forvandles og løftes til noget højere. Den energi, der kom til udtryk gennem dem, skal bruges på en mere konstruktiv måde. F.eks. skal blændværk vedr. relationer, der er baseret på begær, forvandles til uselviskhed. Uselviskhed kan i sig selv være et blændværk, men det er af højere natur. Og ved hjælp af uselviskhed kan man udvikle aspiration. Sublimering af et lavere blændværk til et højere er på denne måde en metode til at bearbejde det gradvis eller lidt efter lidt. Det gør det muligt at acceptere, at et højere blændværk har midlertidig nytte. Det er nødvendigt at gå gennem disse stadier. Selv et menneske, der er meget dedikeret, kan ikke frigøre sig på én gang fra alle bindinger. Resultatet vil være en fø- 15

16 lelse af fiasko og inkompetence. Teknikken skal ikke medføre mindre engagement, men at vise større engagement. Processen skal udvide udstrålingen af kærlighed og antallet af mennesker, opmærksomheden rettes imod. Gennem denne metode kan den astrale energi, der tidligere blev brugt på en uheldig måde, stadig anvendes. Den ophobes ikke, og den neutraliseres ikke, for det vil heller ikke gavne men derimod skade. Intensiteten i følelseslivet skal højnes og udvides til et stadig større område. Det viser, at når man vil bearbejde blændværk, drejer det sig ikke om at kæmpe imod, men mere om at finde en effektiv teknik, at udvide synsvinklen og at bruge energierne på en mere bevidst måde. Energi følger tanken Et andet stadie i processen med at bearbejde blændværk er, at når man har udvalgt et blændværk, vil det ikke være godt at fokusere for længe på det eller give det for stor opmærksomhed. Hvis man gør det, vokser blændværket, for energi følger som bekendt tanken. Blændværket risikerer at vokse og få overdreven betydning. Det er nødvendigt at opretholde en indre afstand eller disidentifikation. Efter at have erkendt et blændværk og besluttet hvordan det skal bearbejdes, er det vigtigt at huske, at blændværk dør, når de ikke bruges. Denne holdning vil være en hjælp når man skal bearbejde de negative spiraler, der ofte skabes af blændværk. F.eks. bliver blændværk vedr. frygt ofte forstærket af frygt for selve frygten, og derfor vokser den i styrke. Den kan endda udvikle sig til en angstneurose eller panik. Senere i forløbet er det hensigten at gå dybere i de psykologiske og åndelige teknikker, der kan benyttes til bearbejdelse af de forskellige blændværk, men i mellemtiden anbefales det at bruge teknikken til disidentifikation, og at indarbejde den holdning i forsøget på at fjerne sine blændværk. Det er en meget vigtig metode til undervisning af underbevidstheden og til at opbygge et stærkt center med viden om sjælen. 16

17 Øvelse i disidentifikation (udarbejdet af Roberto Assagioli) Når øvelsen udføres af en gruppe, så taler den, der leder øvelsen, helt naturligt i første person, men hver deltager kan tilpasse sig til det, der siges. Øvelsen kan udføres sådan: Jeg sætter mig i en behagelig og afslappet stilling med lukkede øjne. Derefter bekræfter jeg: Jeg har et fysisk legeme, men jeg er ikke mit fysiske legeme. Mit fysiske legeme kan have forskellige helbreds- eller sygdomstilstande, og det kan være udhvilet eller udmattet, men det har intet at gøre med mit virkelige jeg. Mit fysiske legeme er mit vigtige redskab, som jeg bruget til at handle og til at opnå erfaring, men det er kun et redskab. Jeg behandler det godt. Jeg forsøger at holde det sundt og rask, men det er ikke mig selv. Jeg har et fysisk legeme, men jeg er ikke mit fysiske legeme. Jeg har følelser, men jeg er ikke mine følelser. Mine følelser er utallige, indbyrdes modstridende og omskiftende, og alligevel ved jeg, at jeg altid er mig selv, både i tider med håb og håbløshed, i glæde eller sorg, i ophidset eller fredelig tilstand. Jeg kan iagttage, forstå og vurdere mine følelser, og derfor kan jeg beherske, kontrollere og bruge dem. Derfor er det indlysende, at mine følelser ikke er mig. Jeg har følelser, men jeg er ikke mine følelser. Jeg har et tankesind, men jeg er ikke mine tanker. Min tænkeevne er mere eller mindre udviklet og aktivt. Det er udisciplineret, men det kan undervises. Det er et redskab til viden i relation til både den ydre verden og den indre, men tankesindet er ikke mig selv. Jeg har et tankesind, men jeg er ikke mit intellekt. Efter denne disidentifikation af jeg et fra det, som bevidstheden indeholder, erkender og bekræfter jeg, at jeg er et center af ren selverkendelse. Jeg er et center med en vilje, der er i stand til at beherske, styre og bruge alle mine psykologiske processer og mit fysiske legeme. 17

18 Anden del Loven om rigtige menneskelige relationer Man skal altid huske, at meditationsgruppen for Den Nye Tidsalder blev etableret for at bruge den skabende tankekraft og meditation til at manifestere bestemte ån-elige love og principper, som Den Nye Tidsalder nødvendigvis må funderes på. Disse love og principper viser de metoder, der er behov for til menneskets udvikling både individuelt og kollektivt, hvis den næste tidsalder skal have ægte fremgang. De danner en kode, som en fremtidig sund struktur skal baseres på. Derfor har det afgørende betydning, i hvilket omfang de indgår i menneskehedens bevidsthed. Lovene og principperne vil derfor blive meditationens hovedtemaer i fjerde års instruktioner, og det vil blive relateret til virkeligheden, ligesom sidste år, da de blev relateret til karakteregenskaberne i Den Nye Tidsalder. Disse to aspekter erkendelse af virkeligheden og af Den Nye Tidsalders love og principper vil vise sig at komplementere hinanden. Et studie af det ene emne supplerer forståelsen af det andet. At erkende og bestræbe sig på at nedbryde de blændværk, der forhindrer den frie strøm af lovene og principperne, vil udvikle en meget klar indsigt i disse love og principper, så de kan udtrykkes på en mere ægte måde. På samme tid vil et nærmere studie afsløre, at disse love og principper ikke alene er abstrakte og universelle sandheder, men at de er faktorer, der umiddelbart kan anvendes i det personlige liv. Man vil opdage, at de indeholder hemmeligheden om, hvordan man kan nedbryde mange blændværk, og de giver praktiske løsninger på mange problemer. Massernes blændværk og gruppeblændværk Studiet vil også hjælpe til at forstå, hvad der blokerer for disse love og principper i verden, og de mere universelle blændværk, der begrænser udviklingen i Den Nye Tidsalder. For blændværk er ikke alene et individuelt problem. Masseblændværk og gruppeblændværk, som f.eks. nationale karakteregenskaber, ideologier, trends eller mode udgør langt mere alvorlige og dybt rodfæstede vanskeligheder. Nogle af de blændværk, der har tilknytning til hver lov og hvert princip, vil blive analyseret i de kommende instruktioner. Følgende oversigt handler om de, der har relation til loven om rigtige menneskelige relationer. Rigtige relationer Det er blevet sagt, at nøgleordet for Den Nye Tidsalder vil blive rigtige relationer, og i lyset af alt det, der har udviklet sig i forrige århundrede, er det nemt se behovet. Men det drejer sig ikke kun om relationer i menneskeheden. Det drejer sig også om relationerne mellem menneskeheden og naturrigerne. Det er indlysende nødvendigt, at der vækkes en ansvarsfølelse for de såkaldte lavere livsformer, og for det miljø, menneskeheden deler med dem. Det er opmuntrende, at der er stigende fokus på økologi. Det afslører, at alt på Jorden er indbyrdes afhængigt, og at menneskeheden bliver bevidst om det universelle liv, den er en del af. Økologi er i høj grad videnskaben om relation, og den er en af vejviserne til Den Nye Tidsalder. 18

19 Den følgende korte oversigt viser nogle praktiske arbejdsmåder til refleksion. De blændværk, der er remset op, skal overvejes både i individuel og generel sammenhæng, og det er tanken, at man udvælger en eller to af dem, og arbejder med at nedbryde dem i sig selv, men også som en metode til at udvikle loven om rigtige menneskelige relationer i global målestok. Meditationsomridset følger det samme mønster som i de forrige instruktioner, men stadierne i tredje instruktion er lidt anderledes. Man skal følge dem omhyggeligt og huske, at skabende meditation er en videnskabelig proces, en metode til at arbejde med tankesindet, som absolut skaber virkninger. Det er baggrunden for, at man følger meditationen præcis. Så snart man er fortrolig med stadierne og kender dem udenad, vil meditationen vare ca minutter. 19

20 Opstilling over refleksioner I. Forberedende erkendelser o Loven om rigtige menneskelige relationer er en realitet. o Implementeringen af loven er vigtig som grundlag for Den Nye Tidsalder. o Man kan hjælpe med til at etablere den. o Den skal manifesteres både på det fysiske plan, astralplanet og mentalplanet. II. Blændværk, der forhindrer rigtige relationer o At skille sig ud o Egoisme o Overlegenhed o Magt o Selvcentrerethed o Mistillid o Frygt o Isolation o Tilbagetrukkethed o Ensomhed III. Punkter til refleksion (Det kan ofte være nyttigt at tale med sig selv, og derfor er følgende punkter formuleret som spørgsmål). 1. Hvilke af ovennævnte blændværk ser ud til at være den største forhindring a) personligt og b) generelt i verden? 2. Hvilke kvaliteter er nødvendige for at bearbejde dem og skabe bedre relationer? (Se opstilling i andet års første instruktion). 3. På hvilket niveau fysisk, astralt eller mentalt findes de største forhindringer til rigtige relationer (både udadrettede og indadrettede)? 4. Er der en forståelse for, i hvor høj grad de åndelige kvaliteter afhænger af de rigtige relationer, der findes mellem de forskellige aspekter i mennesket? 5. Hvilke forpligtelser får man, når man tænker på rigtige relationer som både en lodret og en vandret proces? 6. Hvordan kan man med praktiske metoder anvende loven om rigtige menneskelige relationer til at nedbryde nogle af blændværkene a) individuelt og b) i verden? 20

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

KREATIVITET. Traditionelt & Spirituelt 4:7. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

KREATIVITET. Traditionelt & Spirituelt 4:7. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 KREATIVITET Traditionelt & Spirituelt 4:7 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 KREATIVITET Traditionelt & Spirituelt 4:7 Af Erik Ansvang Kan kontakten genskabes til den iboende kreativitet? Kan kontakten

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care

De syv gode vaner. Stephen R. Covey. I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care De syv gode vaner Stephen R. Covey I samarbejde med American Association of Diabetes Educators og Bayer Diabetes Care Dansk oversættelse og bearbejdning Else Marie Sørensen og Bjarne Ahrens En rejse Livet

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Penge og det åndelige liv

Penge og det åndelige liv 1 Penge og det åndelige liv Roberto Assagioli www.visdomsnettet.dk 2 Penge og det åndelige liv Af Roberto Assagioli Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når man iagttager og

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Sjovt, hyggeligt, roligt. Støj, larm, uro, hovedpine

Sjovt, hyggeligt, roligt. Støj, larm, uro, hovedpine Sjovt, hyggeligt, roligt Støj, larm, uro, hovedpine Børn skal have lov til at bevæge sig Børn skal have lov til at være involveret og bidrage Børn skal have lov til at vise deres engagement Børn skal acceptere

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Selvrealisering som selvrefleksion

Selvrealisering som selvrefleksion Selvrealisering som selvrefleksion Samfundets økonomiske udvikling, individualisering og sekulariseringen har skabt plads til den enkelte. Individet kan i dag selv bestemme sin egen livsvej. Ruten bliver

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk OVERSIGT over VISDOMS- NETTES meditationer Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Hvilke meditationer kan du finde på VisdomsNettet? INTRODUKTION TIL SKABENDE MEDITATION Introduktion til skabende

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere