Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar"

Transkript

1 1

2 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december februar 2

3 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed? Teknikker til erkendelse af virkelighed Hvad er blændværk? Bearbejdelse af blændværk. Anden del: o Rigtige menneskelige relationer Materialet er oversat med tilladelse fra Meditation Mount, Californien, USA. Man skal ikke betale for dette materiale, men man kan støtte VisdomsNettets arbejde via en donation, som kan indbetales på Danske Bank reg girokonto nr På forhånd tak! Oversættelse Ebba Larsen, VisdomsNettet 3

4 Hvad er den nye tidsalders meditationsgruppe? Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder benyttes overalt i verden af mennesker, der mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper. Denne instruktion er én i en serie, der beskriver disse love og principper. Gruppedeltagerne rundt omkring i verden kan bruge instruktionerne samtidig, så deres meditation på emnerne kan blive koordineret. Hensigten med denne form for gruppemeditation er, at gruppedeltagerne lærer at opbygge tankeformer, der kan stimulere menneskehedens og planetens evolution og naturlige udfoldelse. Januar og februar: Marts og april: Maj og juni: Juli og august: September og oktober: November og december: Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER Princippet om DEN GODE VILJE Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER Princippet om SAMSTEMMIGHED Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED 4

5 Første del Erkendelse af virkeligheden Introduktion I fjerde års instruktioner behandles et helt nyt emne. Emnet fokuserer på metoder til at erkende virkeligheden, og hvordan man kan udtrykke den i livet. At søge efter virkeligheden er en universel tendens hos menneskeheden. Først er det en ubevidst handling, men senere bliver det en bevidst stræben. En af verdens ældste invokationer lyder sådan: Led os, Herre, fra mørke til lys, fra det uvirkelige til det virkelige, fra død til udødelighed. For at erkende virkeligheden skal man først kende de tåger, der skjuler den, og de blændværk, der fordrejer den. Når man kan begynde at se igennem tågerne, vil virkeligheden gradvis vise sig. Det er baggrunden for at analysere forskellige aspekter af blændværk og teknikker til bearbejdelse og nedbrydning af dem. Det er ikke alene en nødvendig metode til psykologisk og åndelig integrering og vækst, men det er samtidig det største tjenestearbejde man kan yde menneskeheden. Det er praktisk form for tjenestearbejde til gavn for helheden, for en af de største vanskeligheder for menneskeheden er evnen til at vurdere værdier og realiteter rigtigt. Der lægges desuden et stort pres på mennesket, for nutidens civilisation øger på mange måder antallet af blændværk og provokerer til at acceptere falske værdier i stedet for at værdsætte det gode, det skønne og det sande. I virkeligheden er menneskeheden med til at skabe alle former for blændværk for sig selv, og tendensen intensiveres for alvor af massernes jagt efter social status, at øge indtægterne og antallet af materielle goder. Før man kan bidrage til nedbrydning af de mere generelle blændværk, er man nødt til at begynde med sig selv. Instruktionerne indeholder vejledende teknikker og meditationer. Som sædvanlig anbefales det, at hver instruktion studeres i en to-måneders periode. Det anbefales desuden, at man studerer relationen mel-lem blændværk og hver enkelt lov og princip, sådan at den specielle form for tjenestearbejde, der ydes via gruppemeditationen, kan fortsætte med de normale skift i årets løb. Hvad er virkelighed? Erkendelse af virkelighed er et meget omfattende emne. Der findes forskellige niveauer og grader af virkelighed, og der findes både ydre og indre virkelighed. Det første spørgsmål, der naturligt melder sig, når man begynder at tænke over det, er: Hvad er virkelighed? Det er ikke nemt at besvare, for det kan kun erkendes gennem en indre oplevelse, og ikke i kraft af andres tekniske forklaringer og begreber. 5

6 Nogle af de mest fundamentale erkendelser, eksempelvis af viljen, af bevidstheden, af sjælen og endog af farver, lyde o.l., er det kun muligt at få via personlig erfaring. Men af beskrivelser fra andre mennesker, der har opnået disse erkendelser, kan man få hjælp til at formulere sin egen tænkning og til en intellektuel opfattelse af emnet. Virkelighedens to universelle aspekter Det første, man skal vide, er, at der findes to universelle aspekter af virkelighed: Den transcendente virkelighed og den manifesterede virkelighed. 1. Den transcendente virkelighed Den har to aspekter: a. Absolut transcendens På det nuværende udviklingsniveau ved man intet om absolut og ultimativ transcendens. Men man kan postulere eller mene, at tid og rum har en modpol, der kan kaldes evighed og universalitet. Og manifestation og forandringer er en modpol til ren, uforanderlig væren. De mennesker, der har oplevet glimt af den ultimative virkelighed, har forsøgt at forklare eller snarere antyde oplevelsen på mange paradoksale måder: Livets fylde nærhed ekstase klarhed og både som tomhed og som ingenting (som ikke betyder ingenting i almindelig forstand). b. Relativ transcendens Der findes mange former for og niveauer af relativ transcendens, fordi den er relativ i forhold til ethvert stadie i menneskets udvikling og i forhold til andre mennesker. Man kan betragte relativ transcendens som det aspekt af virkelighed, der ligger umiddelbart over det enkelte menneskes og den enkelte gruppes nuværende bevidsthed, og som udgør det næste bevidsthedstrin i udviklingen. 2. Den manifesterede virkelighed Denne virkelighed er bedre kendt. Man har kaldt den guddommelighed i manifestation, og den er ofte blevet opfattet forskelligt. Det kan ikke siges mere nøjagtigt, end i Francis Thompsons digt Guds Rige : Usynlige verden, vi ser dig. Urørlige verden, vi berører dig. Ukendte verden, vi kender dig. Ubegribelige verden, vi forstår dig. Men ikke hvor de cykliske systemer formørkes, og følelsesløse tanker bryder frem. Vingernes fremdrift skal vendes om. Bank på de låste døre. Englene bliver på deres vante steder, Vend blot en sten og begynd et vingeslag. Det er dig, det er dine fremmedgjorte ansigter. Det ydre univers og det indre Her ses den manifesterede virkeligheds to store områder: Det ydre univers og den indre bevidsthedsverden. 6

7 I den ydre verden manifesterer den sig hovedsageligt som orden og skønhed to begreber, der har en gensidig relation. Den fantastiske orden, der er baseret på matematikkens love, som regulerer de kosmiske processer, lige fra soles og galaksers bevægelser til de partikler, der finde i et atom, tvinger mennesket til at erkende, at der eksisterer et kosmisk tankesind, en levende realitet, som er i aktivitet. Det ses endnu tydeligere i de imponerende processer, der foregår i myriader af levende organismer, og man må erkende, at de små levende organismer er smukke. Det er blevet sagt, at skønhed er netop udtryk for så meget af guddommeligheden, som enhver form er i stand til at udtrykke. Men som Platon har vist, så er der en opadgående skønhedsstige. Ydre skønhed både tilslører og afslører skønheden i den indre virkelighed. Derefter kommer erkendelsen af den guddommelige tilstedeværelse i menneskehedens sjæl den gådefulde identitet mellem menneskets essentielle natur og den højeste form for virkelighed, som har fået mange navne: Eksempelvis kilden og altet og den kraftfulde bibelske bekræftelse Jeg har sagt, at I er guder. Gud og menneskehed Men transcendent virkelighed og immanent virkelighed er dybest set hverken forskellige eller adskilte. Når man har fremhævet den ene og derefter den anden som den eneste virkelighed med begrænsede teologiske eller filosofiske opfattelser, så har man skabt to modsatrettede illusioner. Den opfattelse, at der eksisterer en absolut transcendens, en dyb kløft mellem skaberen og det skabte, mellem Gud og menneskehed, har skabt det pessimistiske synspunkt, at mennesket er en håbløs synder, hvor de nedslående teologiske påstande om evig fordømmelse kun kan undgås i kraft af Guds nåde. I de mere ekstreme aspekter har det skabt en opfattelse af, at der ikke findes nogen muligheder for at undgå lidelser, og det er baggrunden for formuleringen af nutidens filosofier om fortvivlelse. På den anden side har opfattelsen om immanens kun skabt en global panteisme, en sløring af alle forskeligheder og en udbredt ignorering af virkelighedens forskellige niveauer, grader og faser, og som følge heraf af dens mange manifestationer. I praksis medfører det, at alle etiske værdier ignoreres. Balancen og syntesen mellem transcendens og immanens som to aspekter af samme virkelighed er blevet opfattet og bekræftet af utallige af historiens anerkendte intuitive filosoffer, mystikere og poeter. Denne opfattelse, der i modsætning til panteisme er blevet kaldt panenteisme 1 (det betyder, alt i Gud ), er den grundlæggende lære i Bhagavad Gita. Krishnas berømte ord illustrerer dette. Efter at have gennemstrømmet hele Universet med en del af mig selv forbliver jeg. 1 Panteisme, der betyder "Gud er Alt" og "Alt er Gud", har flere ting tilfælles med panenteisme, f.eks. idéen om at Universet er en del af Gud. Teknisk set er de to dog forskellige. Hvor panteisme ser Gud som synonymt med naturen, ser panenteisme Gud som større og mere end naturen. Fortolkninger af Bhagavad Gita og Shri Rudram støtter dette synspunkt. 7

8 I Vesten i neo-platonisk filosofi er det blevet sagt: Den Ene er evigt med i sin manifestation, der evigt fortsætter ud fra Ham. Gud ses ikke i det ydre af nogen, men Han er til stede i det indre hos alle, på trods af at de er uvidende om det. Plotin I den kristne tradition og i Middelalderen I den tidlige kristne tradition kan man finde det samme synspunkt. I en kanonisk (ikke-bibelsk) tekst, der tilskrives Jesus, og som findes på en egyptisk papyrus, findes denne bekræftelse: Paulus udtalte samme sandhed: Løft en sten, og du vil finde mig. Kløv et træ, og jeg er dér. Han er over alle, gennem alle og i alle. 2 og i den enkleste og mest direkte bekræftelse: for i Ham lever vi, ånder vi og er vi. 3 Senere og specielt i Middelalderen blev den dualistiske teologiopfattelse fremherskende, og dens største eksponent St. Thomas Aquinas betonede Guds altomfattende natur: Siden Gud er den universelle årsag til al væren, uanset i hvilken region, der findes skabninger, så må der være en guddommelig nærværelse. Summa contra Gentiles, I, III, cap. 68 Mystikere, poeter og forfattere Mange mystikere har givet udtryk for den samme sandhed, og særligt tydeligt af mesteren Eckhart. I nutiden er denne opfattelse af virkeligheden blevet omtalt af flere poeter og forfattere, men måske er det gjort på den tydeligste måde af Rabindranath Tagore: For at manifestere sig stiger den uendelige ned i det endeliges mangfoldighed, og for at det endelige kan virkeliggøre sig selv, stiger det op og forenes med den uendelige. Kun på den måde fuldendes sandhedens cyklus. Creative Unity 2 Paulus' brev til efeserne, 4,6 3 Apostlenes gerninger, 17,28 8

9 Princippet om essentiel guddommelighed Efter at have forstået dette generelle panorama over den universelle virkelighed, som den kan opfattes og beskrives med ord, vil man med en bedre proportionssans kunne forstå de mange opfattelser af de forskellige virkeligheder, der udgør de mange aspekter og niveauer af Den Ene Virkelighed. Den højeste og vigtigste opfattelse, som man når frem til, gælder opfattelsen af menneskets egen guddommelige natur, dvs. opfattelsen af princippet om essentiel guddommelighed. Det skaber en positiv opfattelse af det, der kaldes godhedens ukuelige natur og det godes uundgåelige og endelige sejr. Erkendelse af evolutionsplanen Derefter vil der være en voksende erkendelse af evolutionsplanen, sådan som den udfolder sig i nutiden. Strukturen i den træder tydeligt frem for den intelligente iagttager til trods for den forvirring, de forstyrrende strømninger og de midlertidige tilbageslag, der kendetegner den nuværende periode med kriser og omvæltninger. Denne erkendelse er kædet sammen med en erkendelse af, at der findes en højere styrende vilje, og af den kærlighed, der ligger bag tidens begivenheder. Det indebærer også, at der dukker nye idéer op, som vil give et mere omfattende og mere sandt billede både af Universet og af mennesket. Det gør det muligt at opfatte næste skridt som menneskeheden som en helhed, grupper af mennesker og det enkelte menneske skal tage for at samarbejde om den overordnede plan. Planer hjælper til at forstå betydningen og formålet med det, der sker både i den ydre og den indre verden. Det medfører en erkendelse af de forskellige opgaver, som det enkelte menneske kan udføre, og om de mange muligheder for indre udvikling og ydre tjenestearbejde, de nuværende forhold tilbyder. Teknikker til erkendelse af virkeligheden Der findes flere teknikker til udvikling af opfattelsen af virkeligheden. Her nævnes blot nogle få, men de vil blive beskrevet mere detaljeret senere i denne instruktion og i senere instruktioner. Den mest direkte måde til at nå frem til erkendelse af virkeligheden er ved at bruge teknikken til nærvær. Med træningen af nærvær mener man evnen til permanent at erkende den iboende indre virkelighed. Man skal forsøge at opnå det til en vis grad og i en relativ kort periode for at kunne identificere sig med dette nærvær. De evner, der gør det muligt at kontakte og erkende virkeligheden, er: 1. Intuitionen eller en åndelig intuitiv forståelse, der gør det muligt at få en synteseskabende opfattelse af helheden. 2. Det oplyste tankesind. Tankesindets primære funktion er at skelne mellem det virkelige og det uvirkelige. Dets sekundære funktion er at fortolke de virkeligheder, der opfattes ved hjælp af intuitionen og sjælens lys, og derefter formulere dem. Indre stilhed i receptiv meditation Det, der kræves for at begge evner kan fungere bevidst, er en tilstand af indre stilhed. Det er en tilstand, der kan opnås og opretholdes i receptiv meditation. En lærer sagde engang: 9

10 ... at højne teknikken til stilhed er af uvurderlig værdi... for i stilheden øges kraften, problemer løses og vigtige følelsesmæssige erkendelser registreres. I stilheden kan sensitivitet og evnen til at respondere på subjektive indtryk udvikles. Og derefter følger tankesindets aktivitet i refleksiv meditation eller eftertanke. Men der findes mange forhindringer i processen til at nå frem til disse erkendelser. Grundlæggende er der den almindelige mangel på kontrol af tankesindet. Som følge heraf er det meget nødvendigt disciplineret at praktisere koncentration og de forskellige stadier i meditation refleksiv, receptiv og skabende der er inkluderet i dette meditationsarbejde. Man opnår ikke alene kontrol over tankesindet, for samtidig udvikles og trænes det. Illusioner og blændværk De illusioner, der fordrejer den mentale vurdering af sandheden, danner den største gruppe af forhindringer. En anden kategori er alle de utallige blændværk, der svækker intuitionen. Det er disse blændværk, der hovedsageligt spærrer for vejen mod virkeligheden. Derfor er der god grund til at studere deres betydning i denne og efterfølgende instruktioner. Først bruges der en teknik, der udvikler skelneevnen. Det er teknikken til disidentifikation, som blev beskrevet i tredje års tredje instruktion, og den anbefales som en forberedende øvelse. Den gentages senere i denne instruktion. Inden de resultater, der kan komme ved erkendelse af virkeligheden, omtales, skal der lyde et advarende ord. Selve erkendelsen kan blive årsag til forskellige blændværk. Det lyder måske overraskende og paradoksalt, men eftertanke vil vise, at det er sandt. De vigtigste blandt disse blændværk er: 1. Blændværk, der fortsætter efter erkendelserne Man får måske et erkendelsesglimt, der er så levende, at man tror, at erkendelsen er integreret. Men det er den ikke. Blændværkets tåger skjuler igen den sandhed, man fik et glimt af. Man glemmer den eller den blegner og sløres. Den slog ikke rødder i bevidstheden. 2. Illusionen fra en mental erkendelse Den kan være klar i tankerne, men stopper man ved det, får den ikke en transformerende virkning på personligheden. Det kan kaldes en illusion af intellektuel opfattelse. Erkendelsen skal efterfølges af handling. Den skal vække viljen og have skabende virkninger i både det indre og i omgivelserne. 3. Blændværk eller illusion vedr. totalitet Det kan beskrives som en misforståelse, hvis man betragter en del som en helhed, og hvis man tror, at erkendelse af et aspekt af virkeligheden viser hele virkeligheden. Dette er et almindeligt blændværk, og det er vanskeligt at fjerne. Man kan nemt blive besat af en del af sandheden og blive så fanatisk, at den kommer ud af proportion med virkeligheden. Det findes der mange eksempler på, og man skal passe på ikke selv bukke under for den. 10

11 Som opmuntring til at fortsætte på vejen mod virkelighed vil det være godt at opdage, hvilke værdifulde gaver erkendelse medfører. I de første stadier har erkendelsen fundamentale og langtrækkende virkninger. I det mellemliggende stadie sker der en bevidsthedsudvidelse, en voksende åbenhed for indtryk, en intuitiv opfattelse af et nyt lys ( indre oplysning ) og en dybere forståelse. Man vokser via øjeblikke af erkendelse. Alt dette ledsages af en følelse af glæde og overraskelse. Der er en nær relation mellem lys og glæde. Når erkendelsen er fuldkommen, skabes der en følelse af enhed og af syntese, for man oplever, at man selv er en del af virkeligheden, og derfor identificerer man sig med den. Det har transformerende effekt på personligheden. Virkningerne kan tydeligt ses i relationen til andre både på grund af sin egen udstråling og af tjenestearbejdet. Den virkelighed, man har erkendt, og som nu gennemstrømmer personligheden, skinner gennem den og stråler ud fra den. Hvad er blændværk? Den sædvanlige opfattelse af blændværk (engelsk: glamour) er forbundet med ordet glamourøs, med filmstjerner, skønhedsdronninger og andre former for kunstig skønhed, der umiddelbart fascinerer og tiltrækker på en overfladisk måde. Det er også et aspekt af blændværk, men kun i meget elementær forstand. I bredere forstand kan man sige, at blændværk bidrager til at tiltrække opmærksomheden til værdiløse genstande og handlinger og til at overdrive betydningen af bestemte personer, af situationer og ikke mindst af sig selv. Denne fordrejede proportion skaber en form for tåge, en illusorisk virkelighed, der træder ind mellem iagttageren og virkeligheden. Den indhyller iagttageren, som får vanskeligt ved opfatte situationen klart og gør det umuligt at tænke på en afbalanceret måde. Ordet blændværk dækker de vildledninger, misforståelser, misfortolkninger og forkerte opfattelser, man møder i livet. Blændværk er i alt væsentligt astral i sin natur. Og fordi flertallet i menneskeheden er styret af følelser, så gennemstrømmes menneskets liv af blændværk. Hvad er illusion? Illusion er mental i sin natur. Illusion hører ikke hjemme i det følelsesmæssige område. Illusioner stammer fra menneskets holdninger og tænkemåde. Illusion kan give problemer for de mennesker, der er mere intellektuelle end følelsesbetonede. De problemer, de kæmper med, er eksempelvis at misforstå idéer og tankeformer, at fejlfortolke og med manglende evne til at tænke klart. Her kan man også sige, at illusion skabes af mangel på proportionssans og specielt på grund af ensidige og ensrettede overvejelser og beslutningsgrundlag med hensyn til ethvert spørgsmål og enhver situation. Inden for illusion finder man generelt dele og aspekter af sandheden, men de betones i overdreven grad og udelukker derved de mange facetter af virkelighedens spektrum. Det er naturligvis en overordnet forklaring, men senere kommer der en mere detaljeret beskrivelse af emnet. Det er mest hensigtsmæssigt først at koncentrere opmærksomheden på emnet blændværk, fordi det skal man forstå, før problematikken vedr. illusion kan analyseres. Klassifikationer af blændværk Der findes mange forskellige klassifikationer af blændværk. Indledningsvis kan man sige, at det eksisterer på disse tre niveauer: 11

12 1. Fysisk blændværk 2. Astralt blændværk 3. Mentalt blændværk 1. Fysisk blændværk Blændværk på det fysiske plan kan man forholdsvis let bemærke. Et eksempel er materialisme, der er et essentielt blændværk. Det har baggrund i menneskets medfødte tendens til at betragte alt det, man kan se og berøre som det eneste virkelige. Det fysiske aspekt betragtes som virkelighed, mens den energi og dynamik, der findes inde i stoffet og i alle aspekter i den verden mennesket lever i, ikke tages i betragtning. Naturvidenskaben afslører og beskriver en hel del af dette blændværk ved at vise, at der er aspekter, der er uhåndgribelige, og som ikke registreres af menneskets sanser, men de ligger meget tæt på den virkelighed, mennesket opfatter, fordi den ydre form alene eksisterer som et resultat af de usynlige aspekter. Denne erkendelse kan hjælpe, så man frigør sig af de blændværk, der overvurderer de materielle og objektive livsaspekter: Blændværk vedr. materialisme. Penge Penge er et godt eksempel på et materialistisk blændværk. Der er en tendens til at betragte penge som konkrete og håndgribelige, selvom mønter, pengesedler, checks, betalingskort og andre former udelukkende er symboler på den energi og kraft, som penge repræsenterer. Penge er i virkeligheden en materialisering af energi, og derfor er de dybest set ikke materielle. Penge er nært forbundet med begær efter besiddelser, og det er også i en vis udstrækning et astralt blændværk. Men blændværket, der omgiver det, kommer grundlæggende fra en fejlagtig opfattelse af fysiske ting. Udseende Nært forbundet med penge er blændværket om udseende dvs. at være optaget af, hvordan ting ser ud i stedet for at fokusere på, hvad de virkelig er. Dette blændværk er nært knyttet til et behov for accept og at tilpasse sig. På samme niveau er der også blændværket om at være travl og en overvurdering af at gøre i modsætning til at være. Det er en tendens, der dominerer i den vestlige civilisation. Organisationer Der er et blændværk på det fysiske plan, der er tiltagende i nutiden. Det er et produkt af bureaukratier, og blændværket skabes i form af kontrol, statistiker, teknologi og maskiner, der erstatter menneskelig kontakt, og det udgør en fare for menneskehedens liv. Funktionerne er nødvendige for at kunne klare de problemer, der opstår i den hurtige befolkningsvækst, og for at sikre velfærden, men hvis de får for stor betydning, bliver de et blændværk, der skjuler de virkelige sociale problemer. Semantik På den anden side er semantik (læren om ordenes betydning) et område, hvor der kan udføres en nedtoning af blændværk på en praktisk og grundlæggende måde. Semantik er et forholdsvis nyt studie og et resultat af den voksende intellektuelle tendens og inspirationen til at analysere mere præcist og til at forstå mere klart. Kommunikationsformer på godt og ondt Processen med at nedbryde blændværk i de udviklede lande fremmes af den vægt, der helt fra de første leveår lægges på mental udvikling. Det er en tendens, der støttes af de nye kommunikationsformer, for selvom medierne, TV, radio og 12

13 internet skaber en stor del af blændværket i verden, så gør de samtidig meget for at nedbryde eksisterende blændværk. Eksempelvis mængden af tilgængelige informationer, analyser, detaljerede studier og kritiske undersøgelser, der foretages af erfarne journalister og kommentatorer, som rejser rundt i verden som den nye tids observatører. De hjælper befolkningen til at se mere klart og til at bryde gennem blændværkets mange slør i det mindste til en vis grad. Man skal imidlertid altid huske, at medierne som regel repræsenterer ét menneskes eller én gruppes synspunkter, og derfor skal man altid være åben overfor andres meninger, når man læser, lytter og ser. Det fysiske niveaus blændværk belyses senere i instruktionerne for at se, hvordan de kan opløses, fordi mange blændværk udgør store forhindringer for manifestationen af Den Nye Tidsalder. 2. Blændværk på det følelsesmæssige niveau Astrale blændværk udgør den største gruppe. Generelt er menneskets følelsesnatur både kilden til og området for størstedelen af de blændværk, der står i vejen for erkendelse af virkeligheden. Studiearbejdet i dette år vil derfor for det meste dreje sig om disse blændværk. Her som på de andre planer findes der ikke alene individuelle blændværk, men også kraftfulde kollektive blændværk. Og følelseslivet er et område, der farves stærkt af forestillingsevnens mange forskellige påvirkninger. 3. Mentalt blændværk Mentalt blændværk er noget helt andet end illusion, og derfor skal man skelne skarpt mellem dem. Mentale blændværk er fejlagtige tankemæssige holdninger, der skabes af følelsesmæssige reaktioner. Følelser fordrejer tankesindets normale funktion, sådan at tankesindet bliver underlagt instinktive påvirkninger, personlige følelser, forestillinger og psykiske sindsstemninger. Illusion har ingen astral karakter. Illusion opstår, når man kun ser ét aspekt af sandheden og regner det for at være hele sandheden. Det er som regel vanskeligere at opdage illusioner, fordi de har tendens til helt at erobre tankesindet og farve tankeprocessen. Men mentale og astrale blændværk kan, hvis de stimuleres af den følelsesmæssige natur, opfattes af tankesindet, der hersker over følelserne. Kategorier af blændværk Til en vis grad kan de forskellige blændværk opdeles i kategorier. Mange af dem har identiske kvaliteter, og de overlapper ofte hinanden eller er opstået af de samme fundamentale karakteregenskaber. Man kan sige, at visse psykologiske typer har tendens til specielle former for blændværk. I bred forstand findes der syv af disse typer, som beskrives i disse kategorier: I. Blændværk af overlegenhed og egoisme De inkluderer blændværk af: o Magt o Udøvelse af autoritet o Ambition o Stolthed og indbildskhed o Fysisk styrke o Selvcentrerethed o Sikker på altid at have ret o Utålmodighed og irritation 13

14 o Separatisme, isolation og tilbagetrukkethed o Uafhængighed o Frihed II. Negative blændværk er anderledes som f.eks.: o Frygt o Ensomhed o Mindreværdskompleks o Tomhedsfølelse o Frustration o Depression o Selvmedlidenhed o Ængstelse o Inerti o Selvudslettelse o Selvopofrelse III. Blændværk forbundet med aktivitet som f.eks.: o Blændværk af at travlhed o Uafbrudt planlægning o Planlægning af ønskede mål o Snyd og manipulation o Selvoptaget o Opslugt i praktiske gøremål på bekostning af åndelige mål o Effektivitet IV. Blændværk med relation til kunstnerisk skabelse Det er en gruppe, der på en måde er modsat den forrige. Der findes blændværk, som hovedsageligt dannes gennem en sensitiv opfattelse af skønhed, af mere abstrakte virkeligheder og af ønsket om at lade dem komme til udtryk og derved skabe harmoni ud af konflikt. De inkluderer: o Blændværk vedr. diffus kunstnerisk opfattelse o Blændværk vedr. skønhed o Tendens til at sprede sig o Upraktiskhed o Manglende objektivitet o Utilfredshed med de eksisterende forhold på grund af en følelse af, at der findes noget højere og større o Indre og ydre konflikt V. Blændværk, der stammer fra mental polarisering Denne type vokser på grund af den nuværende hastige mentale udvikling i store dele i samfundet, og de inkluderer: o Blændværk vedr. intellektualitet o Blændværk vedr. analyse o Kritik o Usikkerhed 14

15 o Blændværk vedr. nøgtern mental vurdering o Overbetoning af form VI. Blændværk vedr. relationer o Personlig hengivenhed o Besiddertrang o Ubøjelig fastholdelse af en eksisterende form eller metode o Idealisme o Fanatisme o Snæversyn o Sentimental tilknytning VII. Blændværk vedr. det åndeliges udtryk i stof eller form: o Blændværk vedr. lov og orden o der gælder for organisationer o for ceremonier og ritualer o for det mystiske og skjulte o for magiske kræfter o Psykisme og mediumitet Bearbejdelse af blændværk De forskellige blændværk, der er nævnt, udgør ikke hele listen over blændværk, som mennesket eller omgivelserne muligvis er i besiddelse af, men kategorierne giver en fornemmelse af de forskellige typer, og de kan lede på sporet af den type blændværk, som man har tendens til, afhængig af hvilken psykologiske type, man er. Der er ingen grund til at blive deprimeret over det overvældende antal blændværk, for man skal huske, at mange blændværk kun er midlertidige. Der findes blændværk på forskellige niveauer, og et højere blændværk kan hjælpe med at få bugt med et lavere. Desuden sker nedbrydningen som en gradvis proces. Prøver man at frigøre sig fra mange blændværk eller blive helt fri for ét af dem på én gang, vil det ikke lykkes. Og fiaskoen vil stimulere blændværket vedr. uduelighed. Sublimering af blændværk Man må vælge et mål og et blændværk, der er nemt at have med at gøre. Derefter skal man koncentrere sig om det, bearbejde det langsomt og sikkert og samtidigt holde de andre blændværk på afstand. Blændværk kan ikke nedbrydes pludseligt. De skal erkendes, forvandles og løftes til noget højere. Den energi, der kom til udtryk gennem dem, skal bruges på en mere konstruktiv måde. F.eks. skal blændværk vedr. relationer, der er baseret på begær, forvandles til uselviskhed. Uselviskhed kan i sig selv være et blændværk, men det er af højere natur. Og ved hjælp af uselviskhed kan man udvikle aspiration. Sublimering af et lavere blændværk til et højere er på denne måde en metode til at bearbejde det gradvis eller lidt efter lidt. Det gør det muligt at acceptere, at et højere blændværk har midlertidig nytte. Det er nødvendigt at gå gennem disse stadier. Selv et menneske, der er meget dedikeret, kan ikke frigøre sig på én gang fra alle bindinger. Resultatet vil være en fø- 15

16 lelse af fiasko og inkompetence. Teknikken skal ikke medføre mindre engagement, men at vise større engagement. Processen skal udvide udstrålingen af kærlighed og antallet af mennesker, opmærksomheden rettes imod. Gennem denne metode kan den astrale energi, der tidligere blev brugt på en uheldig måde, stadig anvendes. Den ophobes ikke, og den neutraliseres ikke, for det vil heller ikke gavne men derimod skade. Intensiteten i følelseslivet skal højnes og udvides til et stadig større område. Det viser, at når man vil bearbejde blændværk, drejer det sig ikke om at kæmpe imod, men mere om at finde en effektiv teknik, at udvide synsvinklen og at bruge energierne på en mere bevidst måde. Energi følger tanken Et andet stadie i processen med at bearbejde blændværk er, at når man har udvalgt et blændværk, vil det ikke være godt at fokusere for længe på det eller give det for stor opmærksomhed. Hvis man gør det, vokser blændværket, for energi følger som bekendt tanken. Blændværket risikerer at vokse og få overdreven betydning. Det er nødvendigt at opretholde en indre afstand eller disidentifikation. Efter at have erkendt et blændværk og besluttet hvordan det skal bearbejdes, er det vigtigt at huske, at blændværk dør, når de ikke bruges. Denne holdning vil være en hjælp når man skal bearbejde de negative spiraler, der ofte skabes af blændværk. F.eks. bliver blændværk vedr. frygt ofte forstærket af frygt for selve frygten, og derfor vokser den i styrke. Den kan endda udvikle sig til en angstneurose eller panik. Senere i forløbet er det hensigten at gå dybere i de psykologiske og åndelige teknikker, der kan benyttes til bearbejdelse af de forskellige blændværk, men i mellemtiden anbefales det at bruge teknikken til disidentifikation, og at indarbejde den holdning i forsøget på at fjerne sine blændværk. Det er en meget vigtig metode til undervisning af underbevidstheden og til at opbygge et stærkt center med viden om sjælen. 16

17 Øvelse i disidentifikation (udarbejdet af Roberto Assagioli) Når øvelsen udføres af en gruppe, så taler den, der leder øvelsen, helt naturligt i første person, men hver deltager kan tilpasse sig til det, der siges. Øvelsen kan udføres sådan: Jeg sætter mig i en behagelig og afslappet stilling med lukkede øjne. Derefter bekræfter jeg: Jeg har et fysisk legeme, men jeg er ikke mit fysiske legeme. Mit fysiske legeme kan have forskellige helbreds- eller sygdomstilstande, og det kan være udhvilet eller udmattet, men det har intet at gøre med mit virkelige jeg. Mit fysiske legeme er mit vigtige redskab, som jeg bruget til at handle og til at opnå erfaring, men det er kun et redskab. Jeg behandler det godt. Jeg forsøger at holde det sundt og rask, men det er ikke mig selv. Jeg har et fysisk legeme, men jeg er ikke mit fysiske legeme. Jeg har følelser, men jeg er ikke mine følelser. Mine følelser er utallige, indbyrdes modstridende og omskiftende, og alligevel ved jeg, at jeg altid er mig selv, både i tider med håb og håbløshed, i glæde eller sorg, i ophidset eller fredelig tilstand. Jeg kan iagttage, forstå og vurdere mine følelser, og derfor kan jeg beherske, kontrollere og bruge dem. Derfor er det indlysende, at mine følelser ikke er mig. Jeg har følelser, men jeg er ikke mine følelser. Jeg har et tankesind, men jeg er ikke mine tanker. Min tænkeevne er mere eller mindre udviklet og aktivt. Det er udisciplineret, men det kan undervises. Det er et redskab til viden i relation til både den ydre verden og den indre, men tankesindet er ikke mig selv. Jeg har et tankesind, men jeg er ikke mit intellekt. Efter denne disidentifikation af jeg et fra det, som bevidstheden indeholder, erkender og bekræfter jeg, at jeg er et center af ren selverkendelse. Jeg er et center med en vilje, der er i stand til at beherske, styre og bruge alle mine psykologiske processer og mit fysiske legeme. 17

18 Anden del Loven om rigtige menneskelige relationer Man skal altid huske, at meditationsgruppen for Den Nye Tidsalder blev etableret for at bruge den skabende tankekraft og meditation til at manifestere bestemte ån-elige love og principper, som Den Nye Tidsalder nødvendigvis må funderes på. Disse love og principper viser de metoder, der er behov for til menneskets udvikling både individuelt og kollektivt, hvis den næste tidsalder skal have ægte fremgang. De danner en kode, som en fremtidig sund struktur skal baseres på. Derfor har det afgørende betydning, i hvilket omfang de indgår i menneskehedens bevidsthed. Lovene og principperne vil derfor blive meditationens hovedtemaer i fjerde års instruktioner, og det vil blive relateret til virkeligheden, ligesom sidste år, da de blev relateret til karakteregenskaberne i Den Nye Tidsalder. Disse to aspekter erkendelse af virkeligheden og af Den Nye Tidsalders love og principper vil vise sig at komplementere hinanden. Et studie af det ene emne supplerer forståelsen af det andet. At erkende og bestræbe sig på at nedbryde de blændværk, der forhindrer den frie strøm af lovene og principperne, vil udvikle en meget klar indsigt i disse love og principper, så de kan udtrykkes på en mere ægte måde. På samme tid vil et nærmere studie afsløre, at disse love og principper ikke alene er abstrakte og universelle sandheder, men at de er faktorer, der umiddelbart kan anvendes i det personlige liv. Man vil opdage, at de indeholder hemmeligheden om, hvordan man kan nedbryde mange blændværk, og de giver praktiske løsninger på mange problemer. Massernes blændværk og gruppeblændværk Studiet vil også hjælpe til at forstå, hvad der blokerer for disse love og principper i verden, og de mere universelle blændværk, der begrænser udviklingen i Den Nye Tidsalder. For blændværk er ikke alene et individuelt problem. Masseblændværk og gruppeblændværk, som f.eks. nationale karakteregenskaber, ideologier, trends eller mode udgør langt mere alvorlige og dybt rodfæstede vanskeligheder. Nogle af de blændværk, der har tilknytning til hver lov og hvert princip, vil blive analyseret i de kommende instruktioner. Følgende oversigt handler om de, der har relation til loven om rigtige menneskelige relationer. Rigtige relationer Det er blevet sagt, at nøgleordet for Den Nye Tidsalder vil blive rigtige relationer, og i lyset af alt det, der har udviklet sig i forrige århundrede, er det nemt se behovet. Men det drejer sig ikke kun om relationer i menneskeheden. Det drejer sig også om relationerne mellem menneskeheden og naturrigerne. Det er indlysende nødvendigt, at der vækkes en ansvarsfølelse for de såkaldte lavere livsformer, og for det miljø, menneskeheden deler med dem. Det er opmuntrende, at der er stigende fokus på økologi. Det afslører, at alt på Jorden er indbyrdes afhængigt, og at menneskeheden bliver bevidst om det universelle liv, den er en del af. Økologi er i høj grad videnskaben om relation, og den er en af vejviserne til Den Nye Tidsalder. 18

19 Den følgende korte oversigt viser nogle praktiske arbejdsmåder til refleksion. De blændværk, der er remset op, skal overvejes både i individuel og generel sammenhæng, og det er tanken, at man udvælger en eller to af dem, og arbejder med at nedbryde dem i sig selv, men også som en metode til at udvikle loven om rigtige menneskelige relationer i global målestok. Meditationsomridset følger det samme mønster som i de forrige instruktioner, men stadierne i tredje instruktion er lidt anderledes. Man skal følge dem omhyggeligt og huske, at skabende meditation er en videnskabelig proces, en metode til at arbejde med tankesindet, som absolut skaber virkninger. Det er baggrunden for, at man følger meditationen præcis. Så snart man er fortrolig med stadierne og kender dem udenad, vil meditationen vare ca minutter. 19

20 Opstilling over refleksioner I. Forberedende erkendelser o Loven om rigtige menneskelige relationer er en realitet. o Implementeringen af loven er vigtig som grundlag for Den Nye Tidsalder. o Man kan hjælpe med til at etablere den. o Den skal manifesteres både på det fysiske plan, astralplanet og mentalplanet. II. Blændværk, der forhindrer rigtige relationer o At skille sig ud o Egoisme o Overlegenhed o Magt o Selvcentrerethed o Mistillid o Frygt o Isolation o Tilbagetrukkethed o Ensomhed III. Punkter til refleksion (Det kan ofte være nyttigt at tale med sig selv, og derfor er følgende punkter formuleret som spørgsmål). 1. Hvilke af ovennævnte blændværk ser ud til at være den største forhindring a) personligt og b) generelt i verden? 2. Hvilke kvaliteter er nødvendige for at bearbejde dem og skabe bedre relationer? (Se opstilling i andet års første instruktion). 3. På hvilket niveau fysisk, astralt eller mentalt findes de største forhindringer til rigtige relationer (både udadrettede og indadrettede)? 4. Er der en forståelse for, i hvor høj grad de åndelige kvaliteter afhænger af de rigtige relationer, der findes mellem de forskellige aspekter i mennesket? 5. Hvilke forpligtelser får man, når man tænker på rigtige relationer som både en lodret og en vandret proces? 6. Hvordan kan man med praktiske metoder anvende loven om rigtige menneskelige relationer til at nedbryde nogle af blændværkene a) individuelt og b) i verden? 20

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og undervisning i selverkendelse o Realisering af sjælen

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse Anden del: o Den Nye

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: Det ubevidste Teknikker Teknik til

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og undervisning i selverkendelse Anden del: o Den

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 6:6 21. oktober - 20. december

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 6:6 21. oktober - 20. december 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 6:6 21. oktober - 20. december www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse o Kontemplation og

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Negative blændværk: Frygt Utryghed Bekymring Depression Formålsløshed

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011.

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. Meditation om Kærlighed og Medfølelse af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. [Sætninger i parentes ( ) er indskudte bemærkninger af Shamar Rinpotje selv, mens sætninger i firkantet parentes [

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Den nye tidsalder o Skabende tænkning o Skitse til gruppearbejde

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 3:6 21. april juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 3:6 21. april juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Receptiv meditation Anden del: o Loven om gruppebestræbelse Materialet

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk INTUITION den nye tidsalders vigtigste evne 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Intuition den nye tidsalders

Læs mere

Hvorfor styre TANKESINDET?

Hvorfor styre TANKESINDET? 1 Hvorfor styre TANKESINDET? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor styre TANKESINDET? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I åndsvidenskaben siges det ofte, at det er vigtigt at få kontrol over tankesindet,

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 2:6 21. februar april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 2:6 21. februar april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Refleksiv, receptiv og skabende meditation. Anden del: o Princippet

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 4:6 21. juni august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 4:6 21. juni august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse o Viljen Anden del: o Tendenser

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Med velsignelser Sakyongen

Med velsignelser Sakyongen Samfundets fødsel Shambhala er på vej ind i et enestående øjeblik i sin historie. Det er halvtreds år siden Chögyam Trungpa kom til vesten for at præsentere sin vision om at skabe et godt menneskeligt

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere