СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА"

Transkript

1 АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012.

2 СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних студија АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА Београд Рецензенти: Ред. проф. др Слађана Мијатовић Ред. проф. др Зоран Машић Уредник: Ред. проф. др Стефан Илић Тираж: 300 примерака Штампа: ДТА Београд ISBN: (ДТАТ) страна 2.

3 Садржај 1. ПРЕДГОВОР ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ О СИСТЕМИМА ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА У СПОРТУ ПОЈАМ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ФИЗИЧКА ВЕЖБА ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ (ТРЕНИНГ) ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊЕ РЕКРЕАЦИЈА (РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ) ПОЈАВА И РАЗВОЈ СПОРТА ПОЈАВА ПРВИХ ОБЛИКА СПОРТА У СТАРИМ ЦИВИЛИЗАЦИЈАМА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА У АНТИЧКОЈ ГРЧКОЈ И РИМУ СПОРТСКА СРЕДЊЕВЕКОВНА ТАКМИЧЕЊА ПОЈАВА МОДЕРНОГ СПОРТА И ОБНАВЉАЊЕ ОИ САВРЕМЕНИ СПОРТ РАЗВОЈ САВРЕМЕНОГ СПОРТА СИСТЕМ И СТРУКТУРА СПОРТА ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА ВРСТЕ СПОРТСКИХ СИСТЕМА ВРСТЕ И ПОДЕЛЕ СПОРТОВА ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ СПОРТА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА СПОРТА УПОТРЕБА НЕДОЗВОЉЕНИХ СТИМУЛАТИВНИХ СРЕДСТАВА ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА СПОРТА НАСИЉЕ НА ТЕРЕНИМА И ИЗВАН ЊИХ ОДСТУПАЊЕ ОД ОСНОВНИХ ОЛИМПИЈСКИХ ПРИНЦИПА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА страна 3.

4 ПОГЛАВЉЕ 1 ПРЕДГОВОР страна 4.

5 1. Предговор Циљ наставног предмета СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА је да омогући студентима да сазнају теоријске и организационе основе система спорта како би се што спремније укључили у стручни део студија и да стечена знања користе у разумевању подручја спорта и његових осталих појавних облика. Кроз наставу на овом предмету студенти ће се упознати са основним појмовима из ове области као и првим појавним облицима и развојем спорта. Ова сазнања биће коришћена ради указивања на изворне форме из којих је настао савремени спорт. У склопу разматрања система спорта биће изнете основе теорије о системима примењене на област спорта и објашњена структура организовања и међусобна повезаност елемената спортских система са објашњењем њихових функција, као и преглед врста спортских система и њихова заступљеност на глобалном плану. У оквиру градива обрађени су и неки од актуелних проблема савременог спорта и изнесена одређена разматрања о тенденцијама даљег развоја савременог спорта. Градиво је у потпуности прилагођено студентима високих школа струковних студија (виших школа) са жељом да се омогући што боље разумевање и савладавање изложене материје. страна 5.

6 ПОГЛАВЉЕ 2 ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ О СИСТЕМИМА страна 6.

7 страна 7.

8 2. Основе теорије о системима Појам система У свакодневном животу у употреби је велики број израза и одредница које се у различитим контекстима употребљавају заједно са појмом "систем" (гр. systema саставити, поставити, саставити у целину), као што су друштвени систем, политички систем, привредни систем, школски систем, систем такмичења, систем игре, итд. што оставља извесне недоумице око значења овог појма. У општој теорији система постоји већи број дефиниција, тако да се може рећи да је систем: скуп независних међусобно повезаних елемената који чине целину; скуп компонената организованих са циљем остваривања одређене функције или групе функција; скуп елемената који чине интегралну целину у склопу које се врше одређене функције (процеси); скуп узајамних и условљених компонената (подсистема) који чине целину уједињени правилима међусобне интеракције; Сваки систем има своје карактеристике, структуру и функције. страна 8.

9 Карактеристике система Постојање подсистема (елемената); Функционисање елемента система у складу са циљем; Везе између елемената система; Међузависност елемената система и система са окружењем; Потреба за постојањем организационог система. Врсте система Класификација система може се вршити на основу више елемената, као што су: начин настајања: природни-биолошки, технички, организациони итд. сложеност: прости и сложени карактер: статички (непроменљиви) и динамички (променљиви) понашање: детерминистички-предвидљиви и стохастички-непредвидиви повезаност са окружењем: отворени (интеракција са окружењем) и затворени (окружење не делује на њих). Структура система Структуру система чини скуп елемената који су међусобно повезани, тј. имају заједничко обележје које их чини делом система. страна 9.

10 Осим међусобне повезаности, елементи система могу бити повезани и са околином, тј. могу бити под њеним утицајем или утицати на њу. Карактеристика структуре сваког система је и могућност њене адаптације на дејства околине система, што омогућава функционисање система и у случајевима променљивих утицаја околине. Ови спољашњи фактори који утичу на систем називају се улазним величинама (улазним варијаблама - променљивима) система. Структура система зависи од његовог циља, па се и структура дефинише у односу на ове утицаје. СИСТЕМ (S) УЛАЗ P1 P2 ИЗЛАЗ P3 Pn P1,P2...Pn Подсистеми или компоненте система УЛАЗ - улазне варијабле, променљиве вредности из окружења ИЗЛАЗ - циљ односно резултат деловања система Системски приступ карактерише свеобухватно посматрање појава и предмета и њихове интеракције са околином што омогућава да се на основу стечених искустава, управља развојем, функционисањем система и оптимизовањем његових процеса. страна 10.

11 Формулисање општих законитости понашања система омогућило би пренос стечених знања и искустава са једног система на други и лакше управљање њима. Применом науке о системима у област спорта, долазимо до закључка да се и спорт може посматрати као систем. На основу дате класификације спорт се може окарактеристати као сложен, динамичан и отворен систем. Потреба за увођењем науке о системима у област спорта проистиче из потребе да се на савремен начин изврши организација његових елемената, ради адекватне оптимизације система и постизања задатог циља. страна 11.

12 Испитна питања - поглавље 2 1. Дефинишите појам система. 2. Шта су карактеристике сваког система? 3. На основу којих елемената се може вршити класификација система? 4. Шта чини структуру система? 5. Како се може окарактерисати спорт као систем? страна 12.

13 ПОГЛАВЉЕ 3 ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА У СПОРТУ страна 13.

14 3. Дефиниције основних појмова у спорту 3.1. Појам спорта и физичке културе Први корак у схватању грађе која се проучава мора бити дефинисање значења појмова и њихових терминолошких одредница. Може се рећи да у данашњој теорији спорта постоји известан степен недоречености и нејасноћа око тумачења одређених кључних појмова и термина везаних за ову област. Ове стручне недоумице су последице скорашњих промена у домаћој терминологији у области спорта. У свакодневном животу се, сусрећемо са мноштвом термина као што су физичка култура, физичко вежбање, физичко васпитање, рекреативни спорт, такмичарски спорт, масовни спорт итд. Случајеви погрешне употребе термина су уобичајена појава, али оно што је забрињавајуће и чему се сваки спортски стручњак мора супротстављати, су последице које настају деловањем које настаје као резултат оваквих грешака. Основна терминолошка недоумица настаје из писаног и неписаног консензуса да се некадашњи термин физичка култура, (који се грешком везује за еру социјализма а иначе је француског порекла) замењује термином спорт. Већина аутора дефинише да је физичка култура део опште културе, свеукупност материјалних и духовних достигнућа у овој области, усмерених физичком развитку и подизању здравља човека. страна 14.

15 Не улазећи у дубље разматрање проблематике ових терминолошких промена окренућемо се прецизнијем дефинисању појма спорта. Спорт се може дефинисати као извођење физичких активности појединаца или група, односно такмичење са собом или другима у оквиру утврђених правила и система, из разлога задовољења личних потреба или очувања и побољшања здравља, постизања спортског успеха и превазилажења постојећих резултата. Основно обележје спорта је такмичење. У спорту се такмичи са даљином, временом, препрекама, противницима, али и са собом. Тежња ка максималним достигнућима и континуирани тренажни процес су његове битне одлике (Илић, 1994). Једнo од битних обележја спорта свакако представља и спортски дух кога карактеришу следећи елементи: Етика Фер-плеј Здравље Толеранција Карактер и образовање Радост и забава Тимски рад Посвећеност Поштовање правила и закона Поштовање себе и других учесника Храброст, заједница и солидарност страна 15.

16 3.2. Физичка вежба Физичка вежба представља основни чинилац процеса физичког вежбања. Она представља извођење одређених покрета у циљу одржавања, развијања или усавршавања физичких и функционалних способности и физичког развоја уопште. У ширем смислу може се рећи да је физичка вежба скуп појединих покрета који се унапред не могу одредити а који се такође изводе са одређеним циљем. Овакве примере срећемо у спортским играма, смучању, борилачким спортовима и слично Физичко вежбање (Тренинг) Физичко (телесно) вежбање је процес развијања вештина, навика и способности, односно вишеструко поновљање физичких вежби. Помоћу физичког вежбања остварују се одређене функционалне промене у организму. У данашњој спортској пракси користи се термин "тренинг", уместо термина "физичко вежбање". Овај термин преузет је из енглеског језика и примењује се у читавом свету. Енглеска реч "training", значи: обучавање, вежбање, настава Физичко васпитање и образовање Физичко васпитање представља планску и систематску активност, којом се путем физичког вежбања, ствара свестрано (физички) развијена личност. Саставни део овог процеса је и физичко образовање, током којег се стичу и усавршавају основна моторна знања и вештине. Ове страна 16.

17 активности реализују се у оквиру школских наставних планова и програма Такмичење Такмичење представља вид спортске активности у коме спортисти (такмичари) индивидуално или колективно покушавају да у оквирима спортске борбе и правила надмаше себе или друге. Такмичење представља битну карактеристику спорта Рекреација (Рекреативни спорт) Термин "рекреација" потиче од латинске речи "re-creare" што значи "поново стварати, обновити, освежити, опоравити се". Спортска рекреација је слободно изабрана, ненаметнута активност, која се организује у слободном времену - доколици и својим активностима (физичким активностима и физичким вежбањем) и садржајима доприноси одмору, разоноди и подизању физичких, радних и здравствених способности. У разним земљама можемо се срести са различитим терминима: Кондициони спорт, Спорт за све, Кретна или Физичка рекреација, Активна рекреација, Спортска рекреација, Рекреација. У нашој пракси најчешће се користе следећи термини: Спортска рекреација, Рекреативни спорт или само Рекреација. страна 17.

18 Испитна питања - поглавље 3 1. Дефинишите појам спорта. 2. Дефинишите појам такмичења. 3. Дефинишите појам физичког вежбања тренинга. 4. Шта је спортски дух и шта га карактерише? страна 18.

19 ПОГЛАВЉЕ 4 ПОЈАВА И РАЗВОЈ СПОРТА страна 19.

20 4. Појава и развој спорта 4.1. Појава првих облика спорта у старим цивилизацијама У раним периодима историје човека, у периоду првобитне заједнице, људи су били принуђени да из разлога опстанка, свакодневно обављају низ разних физичких активности: трчање, скакање, бацање камена или копља, пливање, пењање, итд. Ове континуиране физичке активности укључивале су целокупни локомоторни апарат човека, што је као повратну последицу имало постепено повећавање физичких способности човека. Са развојем свести наших предака, развијало се и сазнање да ће се ове активности боље и успешније изводити ако су претходно увежбане. У том периоду врши се и први пренос знања и искустава од старијих припадника људске заједнице на оне млађе. Ово су уједно и први корени и зачеци физичког вежбања и васпитања. У периоду када је човек захваљујући својим стеченим знањима и вештинама у такмичењу са природом у већем броју случајева излазио као победник и упоредо са побољшањем услова живота, јављају се и први облици другачијег такмичења, изражени у виду надметања (међусобног такмичења) чланова заједнице током разних свечаности и обреда магијског или војничког карактера. Даљи ток развоја људске цивилизације био је усмерен ка формирању класа и диференцијацији друштва на слојеве. Током овог периода ратови су били сталан извор материјалног богатства, што за последицу има пораст страна 20.

21 значаја добре физичке припремљености војника. За постизање овог циља примењивани су различити системи физичког вежбања, који су углавном обухватали увежбавање војничких вештина и развој снаге, брзина, издржљивости и окретности. Стечене физичке способности и ратничке вештине провераване су у међусобним такмичењима Спортска такмичења у античкој Грчкој и Риму Античка Грчка Током античког периода развоја људске цивилизације, настаје процват науке, културе и уметности. Све ово представља погодне услове и за развој физичког вежбања а може се рећи и спорта. У складу са духом и идејом античке Грчке о императиву склада између ума и тела (у здравом телу здрав дух) развија се грчки (хеленски) систем физичког вежбања који је обухватао широк спектар вежбања и категорија вежбача (у овом периоду постојале су чак и организоване дечије игре). То је било место где се рађао спорт, из разлога што су укупна збивања имала све карактеристике онога што садржи и савремени спорт: младићи (такмичари) имали су свакодневна вежбања (тренинге) са одређеним садржајима (програми тренинга), којима су руководили посебни људи (тренери) на одређен начин (метод тренинга). младићи (спортисти) учествовали су на унапред планираним такмичењима (систем такмичења), која су се одржавала на уређеним просторима (спортски терени) и према унапред утврђеним правилима. страна 21.

22 на такмичењима су судили посебно одређени људи (судије) и постојао је унапред утврђени систем награђивања победника и кажњавања оних који се нису придржавали правила. У склопу различитих верских свечаности и церемонија, одржаван је одређен број такмичења, која временом постају велике такмичарске манифестације, богатог и разноликог садржаја и бивају периодично одржаване у различитим крајевима Грчке. Свакако најпознатије међу њима биле су Олимпијске игре, које су одржаване у месту Олимпија, и трајале скоро дванаест векова. У склопу друштвених и политичких промена у Грчкој, првобитни идеали физичке снаге и храбрости, као и потреба хармонијског развоја тела и духа постепено се напуштају у корист изградње духовне стране личности. У овом периоду је било све више професионалних атлета (спортиста), који су се посвећивали само тренингу и такмичењима и који су егзистенцију обезбеђивали од награда и привилегија. Управо из тог разлога вршена је строга селекција младих људи, односно бирани су најдаровитији и најснажнији, који су се накнадно бавили искључиво физичким вежбањем, па се може рећи да је на тај начин стварана класа професионалних атлета, односно да се тада појавио "занат" такмичара. Појава професионалних атлета и стварање посебног друштвеног слоја, који је егзистенцију обезбеђивао учешћем на разним свечаним играма (такмичењима) и добијањем великих награда након остварених победа, страна 22.

23 уздрмала је институцију Олимпијских игара и других сличних такмичења у Грчкој, упркос најмудријим начелима и правилима. Тренинг будућих професионалних атлета отишло је у другу крајност, јер су под руководством тренера подвргавани напорном систему вежбања, које је имало за циљ да створи јаког, снажног, брзог и издржљивог борца, који ће побеђивати снагом, окретношћу, али и преваром. Такмичења излазе из оквира уских друштвених слојева и све више постају забава најширих друштвених слојева, који нису имали ни основно граматичко, музичко и гимнастичко образовање Стари Рим Тенденција опадањa значаја и утицаја Олимпијских игара наставља се и појавом Римског царства, изграђеног на темељима Грчке државе. Иако су у бити задржани неки елементи Грчког система физичког вежбања и васпитања, главни акценат се ставља на забаву ширих друштвених слојева становништва - хлеба и игара (лат. - panem et circences). Рим, као држава изразито војничког карактера, свој систем васпитања и физичког вежбања усмерава је управо у том смеру. Иако је постојао велики број атлетских дисциплина, тежиште вежбања и такмичења помера се ка циљу формирања здравог и способног војника, али образовањем професионалне војске, физичко вежбање интензивно губи на значају. страна 23.

24 Такмичења попримају сасвим другачији карактер и у ту сврху се граде огромна здања, циркуси и амфитеатри, намењени одржавању јавних игара и такмичења. Главне дисциплине су трке кочија и борбе гладијатора. Међутим и поред својих негативних страна, значајно је даље постојање и неговање такмичења, која преносе традиционално наслеђе такмичења античке Грчке и својим достигнутим искуствима послужиће у каснијем периоду као основе за појаву и развој модерног спорта Спортска средњевековна такмичења Упоредо са опадањем моћи Римске државе и појавом хришћанства, смањује се и значај и распрострањеност физичког вежбања и такмичења. У периоду феудализма једино је физичка припрема витезова-племића имала организован карактер, у оквиру система васпитања деце из владајуће класе. Такмичења на витешким турнирима су од витезова (такмичара) захтевала добру физичку увежбаност (систематски тренинг), развијану под руководством посебних специјалиста за вештине (тренери), а надметања су се одвијала према утврђеним правилима уз присуство судија. Може се рећи да је ова целокупна активност имала све одлике и обележја које данас поседује савремени спорт. То значи да су витешки турнири били оно што су данас спортска такмичења, односно да су чували и даље развијали такмичарску (спортску) традицију античког света страна 24.

25 преносећи је у ново доба као неопходну основу модерном спорту Појава модерног спорта и обнављање ОИ У економском погледу, XIX век карактеристичан је по снажном развоју индустријске производње. Током XIX века и првих двадесетак година XX века поједини облици спорта развили су се и проширили у готово у све земље. У овом периоду јављају се национални покрети гимнастике, спорта и школског физичког васпитања, док се настанком и развојем урбаних средина, повећава и број спортиста, клубова и спортских објеката. Током овог периода долази до развоја структуре и организације спорта и оснивања већег броја међународних спортских федерација и асоцијација. Након бројних покушаја, крајем XIX века стекли су се услови за обнављање Олимпијских игара. Највише заслуга свакако припада француском дипломати, барону Пјеру де Кубертену. На Међународном спортском конгресу, одржаном године у Паризу донета је одлука о обнављању Олимпијских игара, основан је Међународни олимпијски комитет, а за место одржавања првих модерних Олимпијских игара изабрана је Грчка. страна 25.

26 Испитна питања - поглавље 4 1. У ком периоду историје и у ком облику се јављају први облици спорта? 2. Које су основне карактеристике грчког-хеленског система вежбања? 3. Које су основне карактеристике спорта у римског периоду? 4. У ком историјском периоду долази до појаве модерног спорта и обнављања Олимпијских игара? страна 26.

27 ПОГЛАВЉЕ 5 САВРЕМЕНИ СПОРТ страна 27.

28 5. Савремени спорт 5.1. Развој савременог спорта Глобално посматрајући, може се запазити широка лепеза разних система организације спорта. Ова разноликост система и организације спорта у свету је последица утицаја одређених историјских, гео-политичких, социјалних и економских фактора. Спорт, који је у суштини друштвена појава није ни могао остати изван сфере ових утицаја. Из тог разлога значајније разлике у степену и нивоу економског, политичког и друштвеног развоја различитих подручја у свету (континената, региона, држава итд.) условиле су настанак и развој различитих система организовања спорта. У периоду краја XIX и почетком XX века, европски континент а нарочито Енглеска, тада једна од најразвијенијих и утицајних земаља, бива захваћен снажним таласом индустријализације и модернизације. Долази до значајних промена у начину живота, побољшању услова за рад, дефинисању нових друштвених односа, демографских промена итд. Захваљујући технолошком напретку, слободно време и разонода, некада привилегија виших друштвених слојева, постали су приступачни и ширим масама становништва. Поред постојања слободног времена, постала су доступна и одређена средства за задовољавање неких других страна 28.

29 животних потреба и задовољстава. Једна од њих била је и бављење спортом. Током овог периода, у урбаним срединама долази до експанзије организације такмичења у разним спортовима: фудбал, голф, крикет, трке коња итд. Такође, долази до стварања првих спортских клубова, претежно формираних на добровољној основи. Чланство у овим клубовима, углавном је било отворено за све припаднике друштва, мада се већ и тада оснивају и клубови затвореног типа, резервисани само за припаднике одређених друштвених слојева. Након ових почетних корака и оснивања локалних клубова, напори су били усмерени на стандардизовање правила такмичења, јер се неретко дешавало да су се у одређеним, често и суседним градовима и местима, спортска такмичења одвијала по различитим правилима. У овом периоду долази и до оснивања спортских асоцијација, националних и међународних спортских федерација (ФА Енглеска ; ФИФА ; ФИБА ; ИААФ ) и организација такмичења на разним нивоима. Оно што је карактеристично је да су ове федерације махом биле аматерске (изузимајући САД) и да су до 50-тих година имале руководећу улогу у спорту. Наредни период је поред даљег организовања и развоја спорта, обележен и снажним утицајем политичких фактора. Ера такозваног "хладног рата" тј. планетарног сукоба два доминантна политички и војно супротстављена блока, оставила је дубоке трагове у спорту. И једна и друга страна страна 29.

30 препознале су у спорту врхунско средство политичке борбе и пропаганде. Сукоби интереса и међублоковска нетрпељивост јасно су се осликавале на спортским теренима, такмичењима и у спортским федерацијама, да би своју кулминацију достигле бојкотом Олимпијских игара у Москви (1980) и Лос Анђелесу (1984). У последњим деценијама XX века, долази до периода снажног утицаја економских фактора, интензивног развоја спортске индустрије и индустрије спортских услуга и растуће професионализације спорта. Упоредо са овим процесима јављају се и стални покушаји реафирмације основних принципа спорта. страна 30.

31 Испитна питања поглавље Наведите факторе који су утицали на разлике у систему и структури савременог спорта. 2. Када и где се јављају зачеци клупског система организовања? 3. Које су карактеристике организације спорта у периоду од средине до краја ХХ века? 4. Које су карактеристике организације спорта у периоду од краја ХХ века до данас? страна 31.

32 5.2. Систем и структура спорта Приликом разматрања спорта са аспекта теорије о системима морају се дефинисати елементи спортских система и сагледати делатности које омогућавају његово функционисање, тј. омогућавају обављање спортских активности. Као што је наведено у претходним поглављима спорт представља отворен, динамичан и сложен систем који се састоји од великог броја елемената (подсистема). Укључивањем других друштвених делатности и области, спорт је прерастао у комплексан и сложен систем, што задаје извесне потешкоће у прецизном дефинисању његових елемената, тако да је неумитна последица да ће већ у наредном периоду постојати нешто што је ново и што је овом приликом изостављено. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ У СИСТЕМУ СПОРТА Учесници у спорту (Спортисти) Спортиста (Аthlete енг; од грчког Athlos такмичење и Аthlon награда) је лице које учествује у спортским активностима (тренингу, такмичењу, спортским манифестацијама и приредбама итд.) и раду аматерских, професионалних или образовних спортских организација. Спортским активностима спортисти се могу бавити професионално и аматерски. Професионални спортисти баве се страна 32.

33 спортским активностима као својим занимањем, и остварују новчане приходе и сва права из области социјалног и здравственог осигурања. Спортиста аматер, са друге стране, не прима новчану надокнаду за своје бављење спортским активностима које не представљају његово основно занимање, већ слободну и добровољно изабрану активност Кадрови у спорту Савремени спорт данас представља сложени мултидисциплинарни систем који у себи инкорпорира велики број друштвених области. За адекватно функционисање и развој оваквог система потребни су адекватни људски ресурси тј. стручно оспособљен кадар. Посматрајући делатности и елементе спортског система, према функцијама које обављају и областима рада може се издвојити неколико категорија кадрова у спорту. Ова подела није свеобухватна и коначна већ за циљ има само истицање најзначајнијих елемената-кадрова. Може се рећи да се издвајају четири оквирне категорије кадрова у спорту: управљачи, менаџери, стручњаци у спорту и волонтери (Животић, 1999). У склопу функционисања спортског система издваја се категорија управљача (деоничари, власници, оснивачи, акционари итд). Ова категорија обухвата дугачку листу друштвених слојева и занимања, тако да се ова категорија страна 33.

34 формира искључиво на основу њихове управљачке функције. Категорија менаџера обавља послове предвиђања, планирања, организовања, управљања људским ресурсима и контроле рада спортске организације. Стручњаци у спорту (из области комплементарних са облашћу спорта као што су лекари, психолози итд.) и спортски стручњаци (тренери) представљају веома битну карику у свакој спортској организацији, имајући у виду да су у непосредном и сталном контакту са учесницима у спорту (спортистима) и активно учествују у процесима тренинга, такмичења, опоравка итд. Прецизно дефинисање тачних назива звања спортских стручњака извршено је од стране Сектора за спорт - Министарства Омладине и Спорта РС, Правилником о номенклатури спортских занимања и звања. Иако су све категорије углавном професионално ангажоване у оквиру спортске организације, постоји и групација која својим добровољним радом (волонтери) доприноси функционисању спортске организације. Карактеристика садашњег тренутка у савременом спорту у нашој земљи је недостатак специјализованог и образованог кадра из области спорта, тако да смо сведоци да се у великом броју случајева на функцијама које захтевају стручан кадар налазе особе које по својим квалификацијама не одговарају тим позицијама. страна 34.

35 Спортске организације Спортска организација представља један од основних елемената спортског система и носиоца делатности у њему. Спортске организације се оснивају управо из разлога обављана спортских делатности а у циљу постизања спортског резултата, задовољавања личних потреба њених чланова и привлачења чланства. Важећим Законом о спорту, прецизно су дефинисани облици и циљеви оснивања и организовања спортских организација. "Спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања спортских активности и спортских делатности, у складу са овим законом. (Закон о спорту РС, чл. 3. став 5.). Спортска организација је истовремено и елемент (подсистем) спорта и систем за себе, јер у себи садржи велики број елемената. Спортске организације могу се основати као удружења, предузећа или установе. Удружења (association; union - енгл.) настају слободним удруживањем грађана, који поседују неке заједничке интересе и имају потребу да те интересе остваре у сарадњи са другима. У великом броју случајева ова удружења су непрофитна, тј. остварени приход се инвестира у сопствени развој. Остварујући своје циљеве у области спорта ове организације остварују и неке шире друштвене интересе па често страна 35.

36 бивају стимулисане од стране државе путем субвенција, бенефиција, пореских олакшица итд. Предузећа се оснивају са циљем остваривања профита коришћењем спортских ресурса. Профит се може остварити профитним активностима као што су продаја улазница, трансфери спортиста, маркетиншке делатности, изнајмљивање спортских објеката, организација игара на срећу, али и пратећим активностима спортске индустрије (производња и продаја спортске опреме и реквизита) и на крају постизањем спортског резултата који представља нови ресурс за даље генерисање профита. Функционисање и успешност спортске организације, било профитне било непрофитне, огледа се у њеној оптималној корелацији са окружењем. Као и сваки систем, спортска организација мора изградити своју организациону структуру на такав начин да она може одговорити свим изазовима окружења. Установе се углавном оснивају и финансирају од стране органа државе и функционишу у складу са важећим законским прописима (заводи, институти, музеји итд). ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У СИСТЕМУ СПОРТА Делатности у систему спорта можемо дефинисати као све оне активности које имају за циљ омогућавање успешног функционисања спортског система. Имајући у виду да је постизање спортског резултата један од најважнијих (али не и једини) циљева у спортским системима, ове делат- страна 36.

37 ности се обављају са задатком обезбеђења оптималних услова за реализацију овог циља Тренинг Тренинг (физичко вежбање) представља сложен процес развијања и учења вештина, навика и способности спортисте. Током тренажног процеса, применом одређених метода и средстава мењају се (трансформишу) функционалне, моторичке, когнитивне и конативне карактеристике спортисте. Жељени резултат тренажног процеса је постизање оптималне спортске форме, тј. нивоа припремљености спортисте са циљем остваривања спортског резултата. Савремени спортски тренинг, базиран је на примени мноштва научних метода и анализа као што су кибернетски модели, биомеханичке анализе, електронски апарати за дијагностику, медицинска средства опоравка итд. Теорија спортског тренинга је стручна и научна област, без чије примене у савременој спортској пракси нема врхунског спортског резултата. У самим почецима спорта, упоређујући две екипе или спортисте, победника су у великом проценту одлучивали воља и таленат. У спорту данашњице, као пресудни фактор намеће се способност тренера и спортисте да постигну што већу ефикасност тренажног процеса. страна 37.

38 Велики број такмичења, представља огроман напор за организам спортисте, тако да је један од приоритетних захтева који се поставља пред тренере (стручне тимове) који планирају и организују тренинг, прецизно темпирање спортске форме и опоравак спортисте Такмичења Такмичење представља облик спортске активности у коме се спортисти појединачно или групно надмећу сами са собом или са другима у оквирима спортских правила. У току спортских такмичења спортисти приказују своје способности и спортску технику, остварену током тренажног процеса, као и морално-вољне карактеристике своје личности. Тежња сваког спортисте је остваривање резултата, победа противника, стицање признања и друштвеног статуса. Суштина такмичења је спортска борба тј. надметање. Циљ ове борбе је бити бољи од противника, победити друге, али и победити, односно надмашити себе. Систем спортских такмичења треба својим садржајем да омогући задовољење потреба свих учесника, да обухвати што шире друштвене слојеве (од локалног до националног нивоа) и да буде саставни део тренажног, образовног и васпитног процеса. Током такмичења остварује се и комуникација спортиста са публиком (гледаоцима). Спортска такмичења су мултимедијски догађаји, праћени од стране свих врста медија. У данашње време такмичења су већином оријентисана на страна 38.

39 остваривање профита и све организационе активности се одвијају у правцу привлачења што веће медијске пажње, спонзора и остваривање прихода од продаје улазница и осталих садржаја који се организују у време трајања такмичења. Успостављањем система такмичења доноси се одређени скуп правила (пропозиције), односно законитости по којима се такмичења одвијају. Дефинишу се време (календар такмичења) и распоред одигравања спортских борби и утакмица, систем бодовања и одређивања пласмана итд. За доношење ових правила одговорне су међународне спортске федерације и Међународни олимпијски комитет. Такмичења се могу класификовати према свом циљу и намени, карактеру, врсти система, територијалном нивоу организовања итд. У савременом спорту постоји више система такмичења. Подела такмичења према територијалном нивоу организовања Посматрајући структуру система такмичења на глобалном нивоу запажа се вертикална (хијерархијска) организација од нижег ка вишем нивоу, од националних (локална, регионална, републичка, државна) преко међународних (регионална, континентална и светска) такмичења до олимпијских игара. Национална такмичења Национална такмичења организују се у оквиру једне државе кроз облике организовања националних лига или национал- страна 39.

40 ног првенства, куп такмичења и такмичења по територијалном принципу (општина, регион, република) као и квалификација за такмичења вишег нивоа. Основни нивои такмичења организују се на нивоу општине (општинска), града, региона (зонска и међуопштинска) и републике, уколико је у питању савезна држава или федерација. Националне лиге (првенства државе) организују се од стране националног савеза, који регулише услове такмичења (број учесника-клубова, начин бодовања итд). Основу овог такмичења чине клубови, који се међусобно такмиче по систему бодовања оствареног резултата (победа, пораз или нерешени резултат). Учесници ових такмичења су спортисти (клубови) одређени селекцијом на основу категоризације спортиста и обавезног учешћа и постинутих резултата у нижим ранговима такмичења. У оквиру државе може постојати више националних лига (прва, друга итд). Првенства државе у колективним спортовима одржавају се током целе године (са паузама), док се у индивидуалним спортовима одржавају једном годишње. Победник (или више њих) се у зависности од пропозиција квалификује за међународна такмичења. Национални купови су такмичења која се организују паралелно са националним првенствима и одржавају се по систему елиминације поражених из међусобних сусрета (претходним жребом изабраних) противника. Победник страна 40.

41 националног купа може се квалификовати за међународна куп такмичења. У оквиру државе могу се одржавати и разни видови такмичења као што су школска такмичења (за школску децу и омладину у оквиру образовног система државе), и нека такмичења више ревијалног карактера, турнири, меморијали, регате итд. Због смањене могућности државног финансирања спорта на локалном нивоу, овакви видови такмичења полако нестају. Изузетак су она такмичења која средства за своје одржавање успеју да обезбеде од спонзора или из буџета. Изузетак представљају САД у којима се највећа спортска такмичења одржавају у оквиру великих професионалних лига које послују као корпорације. Међународна (регионална, континентална, светска) Међународна такмичења одржавају се на нивоу региона, континента или на интернационалном-светском нивоу. Одржавају се под окриљем припадајућих спортских федерација, које као и у случају националних такмичења прописују услове учешћа и систем такмичења. Регионална такмичења одржавају се у складу са жељом и потребом земаља одређеног региона (балканско првенство, медитеранске игре, панамеричке игре, Копа либертадорес итд). страна 41.

42 Такмичења која се организују у оквиру континената називамо континенталним такмичењима (Европски шампионати, Азијске Игре, КОНКАКАФ куп итд.) Међународна такмичења могу се организовати и у оквиру специфичних интересних или струковних група. Такве врсте такмичења окупљају припаднике одређених друштвених група, занимања или верских или политичких опредељења. Као примере за оваква такмичења можемо навести: Универзитетске игре-студенти, Радничке и Сеоске игре, такмичења инвалида итд. Међународна (интернационална) такмичења, организују се под окриљем светских федерација у одређеним временским размацима и представљају такмичења најбољих спортиста изабраних са такмичења одржаних по континентима (светска првенства, светски купови, светске лиге итд). Интернационална Континентална Регионална Национална Слика 1. Подела такмичења према територијалном нивоу организовања страна 42.

43 На европском континенту, али и у неким другим деловима света, присутна је тенденција преузимања модела америчког система такмичења у професионалном спорту. Клубови постају све веће и све богатије организације које функционишу као предузећа и у циљу остваривања што већег профита оријентишу се ка оснивању регионалних или континенталних лига. Оваква такмичења окупљају само највеће и најбогатије клубове, који поседују врхунски квалитет, финансијску моћ и подршку спонзора (Лига шампиона, NBA лига). Олимпијске игре Олимпијске игре по пажњи медија и публике, броју и заступљености спортова, учешћу спортиста и свом значају још увек представљају највећи светски спортски догађај и глобалну светску манифестацију. Некада стриктно оријентисане ка аматерском спорту, Олимпијске игре данас представљају огроман комерцијални догађај и прилику а остваривање великих профита. Надметања за добијање организације Олимпијских игара предмет су велике пажње и жеље многих да се укључе у овај мултимилионски посао. Нажалост, високи трошкови и технолошки стандарди организације Олимпијских игара драстично су смањили круг потенцијалних организатора и онемогућили великом броју земаља да се равноправно укључе у процес кандидатуре. страна 43.

44 Подела такмичења према циљу и карактеру У првом реду издвајају се званична (официјелна) такмичења, чији је главни циљ остваривање спортског резултата, пласмана, освајање трофеја. У ову групу се убрајају и класификациона такмичења, чији је циљ постизање пласмана који обезбеђује учешћа такмичара на такмичењима вишег нивоа (ранга), као што су квалификације за континентална и светска првенства или Олимпијске игре. Другу групу сачињавају такмичења забавног, хуманитарног или ревијалног карактера, која се организују у циљу забаве спортиста и публике, остваривања прихода који је намењен у хуманитарне сврхе, промоције клуба или места. Подела према систему организације такмичења Такмичења се могу разликовати и према систему организације (правилима такмичења) и могу се организовати по куп систему (методом елиминације из међусобних сусрета такмичара или клубова) или лигашком систему (међусобни сусрети «свако са сваким» у оквиру првенства тј. лиге) или комбиновањем ова два система Медицинска заштита Интензитет и обим психо-физичког напрезања спортиста у савременом спорту налазе се у сталном порасту и већ се приближавају се границама могућности људског организма. Као последица оваквих тенденција јавља се потреба за страна 44.

45 стручном контролом психо-физичког стања спортиста у току, пре и после тренажног и такмичарског периода. У стручним тимовима свих врхунских клубова неопходно је присуство стручних лица која ће радити на превенцији, контроли здравственог стања и рехабилитацији повређених спортиста. Уобичајена пракса у клубовима је присуство спортских лекара, физиотерапеута и масера, али примери великих и успешних клубова показују неопходност присуства и стручњака за физичку припрему спортиста, спортских психолога и педагога, стручњака за исхрану (нутрициониста) итд. Важан предуслов је наравно и присиство едукованог тренерског кадра са елементарним знањима и из ових области Менаџмент у спорту Менаџмент у спорту се може дефинисати као свеукупност свих активности које се обављају ради омогућавања успешног функционисања спортске организације и остваривања утврђених циљева. Све ове активности одвијају се у складу са принципима менаџмента: предвиђањем, планирањем, руковођењем, организовањем, управљањем људским ресурсима и контролом. Наведене активности, у овиру спортске организације, обављају спортски менаџери. Може се запазити да још увек постоји извесна количина неразумевања, јер се спортски менаџери често идентификују као лица која врше страна 45.

46 куповину и продају играча. У савременим спортским организацијама, спортски менаџери представљају едукован кадар способан да врши велики број различитих функција на свим нивоима Маркетинг у спорту Маркетинг данас представља једну од незаобилазних делатности у систему спорта. Обављањем маркетиншких делатности обезбеђују се преко потребна финансијска средства неопходна за функционисање спортских организација, али се у сврху остваривања додатног профита, могу комерцијално искористити постигнути спортски резултати. Имајући у виду податак да спортске организације више од половине прихода остварују управо маркетиншким делатностима, може се сагледати важност и улога маркетинга у систему савременог спорта. Према једној од дефиниција, маркетинг је: процес планирања и реализације концепција, цена, промоције и дистрибуције идеја, роба и услуга у циљу размене добара на тржишту. Интензивним развојем спортске индустрије, стварањем и развојем тржишта спортских услуга и спортских прозвода дефинишу се и одређене маркетиншке категорије као што су: спортски потрошачи и произвођачи, спортско тржиште и спортски производ. Може се рећи да се у процесу спортског маркетинга, применом општих принципа маркетинга, спортски производ страна 46.

47 (спортски резултат) од произвођача (спортиста) преноси ка потрошачу (публика) у оквиру спортског тржишта Наука и технологија Посебан сегмент у систему спорта представља и развој и примена савремених научних и технолошких достигнућа у спорту. Појединци или тимови који имају бржи и лакши приступ најновијим научним достигнућима и имају вољу и знање да их примене, у великом проценту имају предност у односу на остале и по правилу остварују боље резултате. У оквирима специјализованих спортских института и лабораторија, свакодневно се долази до нових сазнања и производе се све ефикаснија медицинска средства за опоравак спортиста. Примена нових технолошких достигнућа у тестирању спортиста, коришћењем савремених инструмената и апарата, омогућава квалитетнију и ефикаснију организацију и извођење тренажног процеса Информационе технологије у спорту Информационе технологије се у последњим деценијама развијају огромним темпом. Своју примену ове технологије налазе и у спорту. Омогућено је вишеструко убрзавање обраде и анализе података прикупљених путем тестова и мерења. страна 47.

48 Специјализовани компјутерски програми омогућавају лакши графички приказ тактичких и техничких елемената, што увелико олакшава обуку и савладавање нових елемената. У комбинацији са модерним комуникационим технологијама отворене су могућности и за тренутну анализу ефикасности спортиста и тимова још за време трајања такмичења. Прикупљање и проналажење података и најновијих сазнања из области спорта путем интернета, заменило је дуготрајно проналажење података у библиотекама и олакшало приступ стручној литератури и едукацију ширег круга спортских стручњака. страна 48.

49 Испитна питања поглавље Наведите основне елементе у систему спорта. 2. Наведите основне категорије кадрова у спорту. 3. Шта су спортске организације и у којим облицима се могу основати? 4. Наведите основне делатности у систему спорта. 5. Која је улога спортских менаџера у спортској организацији? 6. Дефинишите појам спортских такмичења. 7. Како се могу класификовати спортска такмичења? 8. Наведите врсте система спортских такмичења (према нивоу организовања). страна 49.

50 5.3. Организација спорта Посматрано са теоријског аспекта термин организације дефинише се као успостављање унутрашње структуре организације и одређивање функција међусобних веза елемената који чине структуру система у циљу адекватног функционисања система. У систему спорта, организација представља дефинисање међусобних односа између спортских субјеката. Елементи спортског система - субјекти обављају све активности које омогућавају да систем функционише. Организациона структура у спорту заснива се на струковном и територијалном принципу и хијерархијској уређености. (Бан, 1998). 1. Спортске организације клубови 2. Повезујуће спортске организације: спортска друштва, грански савези, заједнице клубова, спортски савез. 3. Струковне спортске организације, спортска удружења: удружења новинара, тренера, спортских лекара, историчара спорта итд. 4. Стручне институције (образовне, истраживачке, музеји) 5. Државни органи: Министарство, органи локалне самоуправе. страна 50.

51 Спортске Повезујуће Струковне организације спортске спортске клубови организације организације Стручне институције Државни органи Слика 2. Организациона структура у спорту (према Бан, Д ) ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА У СПОРТУ Спортски клубови Клуб је затворен круг људи удружених по идеолошкој, политичкој, класној или професионалној припадности, тј. по специфичном занимању и интересу у циљу борбе за остваривање тих интереса. Данас се обично под термином клуб мисли на оне који настају по професионалној припадности научни, књижевни, новинарски, забавни, студентски, војни, клубови привредника, ротари, спортски (Михајловић, 2005). Данашњи клубови представљају сложене спортске организације са великим бројем функција и разгранатом организационом структуром. Сажета шема организационе структуре клуба приказана је у следећем примеру. страна 51.

52 СКУПШТИНА КЛУБА УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДСЕДНИК СПОРТСКЕ ФУНКЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ФУНКЦИЈЕ Селекција Кадрови Тренинг Менаџмент Такмичење Маркетинг Технологија Објекти и опрема Слика 3. Организациона структура клуба Органе управљања клубом су скупштина (чине је сви чланови клуба и представља највиши орган управљања клубом), управни одбор (орган управљања чије чланове бира скупштина клуба) и председник клуба (изабрано лице које има извршну функцију и представља клуб). Спортске функције односе се на послове селекције спортиста, обављање тренажног процеса и такмичења, медицинске заштите и примене савремених научних и техолошких достигнућа. У оквиру ових процеса ангажују се тренери, спортски лекари, стручна лица из научних области везаних за спорт, под руководством спортског директора. страна 52.

53 Пословне функције обухватају послове менаџмента и маркетинга, набавке опреме и одржавања објеката итд. Категорија лица која обавља ове врсте послова обухвата све нивое менаџмента, стручњака за маркетинг и односе са јавношћу, техничких лица, админстративних радника итд, под руководством председника или генералног секретара клуба Спортска друштва Спортска друштва представљају вид удруживања више клубова из различитих спортова са циљем лакшег остваривања заједничких интереса, смањења трошкова администрације или одржавања објеката (СД Црвена звезда, СД Партизан, Барселона, Реал Мадрид итд.) Спортска удружења Спортска удружења (струковне спортске организације, стручна удружења) представљају видове удруживања одређених друштвених или професионалних група у циљу остваривања и заштите сопствених интереса или интереса струке (удружење фудбалских тренера, удружење спортских новинара, удружење кондиционих тренера итд) Спортски савези (федерације) Терминологија коју користимо у науци о спорту у великој мери користи термине преузете из енглеског, чешког, руског, немачког, француског и других језика. Тако у пракси наилазимо на више термина који означавају појам који се у нашем језику тумачи као Савез: Федерација (International Wеightlifting Federation - Међународна федерација за дизање тегова), Асоцијација (International Boxing Association - страна 53.

54 Међународна боксерска асоцијација), Унија (International Triathlon Union - Међународна тријатлонска унија). (Михајловић, 2005). Спортски савези доносе и контролишу спровођење низа прописа који се тичу правила и календара такмичења, правила игре и првила суђења, статуса и трансфера играча, преко својих органа решавају спорове и санкционишу дисциплинске прекршаје. Спортски савези могу бити организовани као савези једног (грански савези) или више спортова (мултигрански савези). Функцију руковођења у систему спорта обављају управо спортски савези. По хијерархијској структури на врху пирамиде налазе се МОК и интернационални савези док су на нижем рангу континентални савези и на нивоу државе национални савези. У оквиру државе спортски савези се могу оснивати и на нижим нивоима: општина, град, регион, република. Национални савези Национални савези организују се на нивоу државе и задужени су за доношење прописа који важе на територији те државе и морају бити у сагласности са прописима међународних спортских федерација. Фудбалски савез Србије (грански савез) Фудбалски Савез Србије је правни наследник Фудбалског савеза Србије и Црне Горе, односно Фудбалског савеза страна 54.

55 Југославије, који је основан , а члан је ФИФА од године. Спортски савез Србије (мултигрански савез) Спортски савез Србије је асоцијација 74 гранска савеза, 13 удружења и 94 општинска спортска савеза, највећа невладина спортска организација на Балкану у оквиру које активно делује више од клубова. Чланови Спортског савеза Србије су грански савези, општински, градски и покрајински Спортски савези и друге заинтересоване спортске организације у области спорта са територије Србије. Спортски савез Србије пружа помоћ својим члановима у области маркетинга, издаје публикације, организује приредбе и манифестације, семинаре, афирмише Спортски и рекреативни спорт, предлаже програме чланова савеза који ће се финансирати из буџета Републике, координира организацију међународних спортских такмичења од стране чланова савеза, уређује основе републичких система такмичења у спорту. Спортски савез Србије врши и категоризацију спортова и спортиста, и доставља је органима државне управе ради одговарајуће расподеле финансијских средстава из буџета и стипендирања одређених категорија спортиста. Континентални савези Континентални савези (федерације) организују такмичења у оквиру континената на клупском и међународном нивоу. Ови савези представљају везу између националних и страна 55.

56 међународних спортских федерација савеза и пружају организациону и сваку другу подршку међународним федерацијама. Азија -AFC (Asian Football Confederation) Африка - CAF (Confederation Africaine de Football) Северна, централна Америка - CONCACAF (Confederation of North, Central American and Carribean Association Football) Јужна Америка - CONMEBOL (Confederacion Sudamericana de Footbol) Европа - UEFA (Union des Associations Europennes de Football) Океанија - OFC (Oceania Football Confederation) Међународне спортске федерације Међународне спортске федерације представљају највиши организациони ниво у спорту и имају највећа овлашћења у руковођењу спортом на међународном плану и задужене су за доношење прописа и организацију међународних такмичења. Осим гранских савеза на међународном нивоу (међународних спортских федерација везаних за један спорт) постоје и федерације оријентисане ка групи спортова или такмичења (мулти спорт и мулти евент) или заштите ширих интереса спорта и спортиста. Једна од највећих и најпознатијих организација овог типа је Међународни олимпијски комитет. Међународни олимпијски комитет Међународни олимпијски комитет (International Olympic Committee - IOC) је свакако, једна од најважнијих спортских страна 56.

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске САДРЖАЈ Приступ Геопорталу... 4 Геопортал кориснички

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента

IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Зоран Петровић Пироћанац NOMENCLATURA SERBICA И РЕЧНИК ТЕХНОЛОГИЈЕ * IV. 5. Субверзивни појам Речника технологије Видикa и Студента Српској јавности, нарочито најмлађим генерацијама, готово је непозната

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Мр Маријe М. Јовановић - "Карактеристике описног оцењивања и квалитет педагошке комуникације у основношколској настави"

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНА Нa oснoву члaнa 15. и 45. Зaкoнa o jaвним агенцијама ("Сл. глaсник РС", бр.18/05 i бр.81/05) и члaнa 12. и 13.

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић Роберт Шиндел Ледени Превео с немачког Реља Дражић Каткад опазим тишину која ме окружује. Као животиња која ноћу изненада ослушне, без неке непосредне опасности, уплашена само сопственим опрезом, не би

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар Ранг листа првих 100 издавача, на основу библиографских записа у Узајамном каталогу Републике COBIB.SR, који се односе на прва издања монографских публикација објављених у 2015. години Издавач Место издавача

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ ШТА ЈЕ СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду, априла 1953. године. У Асоцијацију

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе Eнглески Француски Немачки Руски Шпански Поштовани наставници и професори, С великим задовољством представљамо вам акредитоване уџбеничке комплете

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

КАРТОГРАФИЈА 1 Математичка картографија (Картографске пројекције)

КАРТОГРАФИЈА 1 Математичка картографија (Картографске пројекције) КАРТОГРАФИЈА 1 Математичка картографија (Картографске пројекције) Проф. др Иван Несторов, дипл.инж. nestorоv@grf.bg.ac.rs Одсек за Геодезију и Геоинформатику Грађевински факултет Универзитета у Београду

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere