КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА"

Transkript

1 Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март године

2 Страна 2 од 26 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 551/1-1 од године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 551/1-2 од године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 САДРЖАЈ: I II III IV V VI VII VIII Позив за подношење понуде Техничке карактеристике Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство за доказивање испуњености услова - Изјава којом понуђач потврђује да испуњава услове, - Изјава којом подизвођач потврђује да испуњава услове, - Изјава о поштовању прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, ако и да нема забрану обављања делатности Упутство понуђачима како да сачине понуду Образац понуде Модел уговора Изјава о трошковима припремања понуде Изјава о независној понуди

3 Страна 3 од 26 I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 1. Подаци о наручиоцу Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина 18-20, ПИБ: , Матични број: Врста поступка јавне набавке Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности. 3. Подаци предмету јавне набавке Предмет јавне набавке је набавка пића, кафе и сродних производа за потребе Филозофског факултета у Београду. Назив и ознака из општег речника набавке: Разни прехрамбени производи , Пића, кафа, дуван и сродни производи Право на учешће Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 5. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 6. Начин и место подношења понуде Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији на адресу:, Београд, Чика Љубина 18-20, I спрат, архива. Коверат на предњој страни мора имати текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа. Понуда ће се сматрати благовременом ако је примљена и оверена заводним печатом Наручиоца у року за подношење понуда, закључно са даном године, до 12,00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда. Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачу неотворену неблаговремено поднету понуду. 7. Отварање понуде Јавно отварање благовремено достављених понуда, одржаће се дана године са почетком у 12,30 часова у Филозофском факултету, Београд, Чика Љубина 18-20, спрат I, сала за састанке. Представници понуђача који ће бити присутни дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији Наручиоца поднесу уредно пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 8. Оквирни рок за доношење одлуке Одлука о додели уговора биће донета у од 10 дана, од дана јавног отварања понуда. 9. Контакт Особа за контакт: Соња Мирковић, e mail:

4 Страна 4 од 26 II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 1. Место, рок и начин испоруке добара Испорука добара која су предмет набавке вршиће се у просторијама Наручиоца на адреси Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно. Количину и динамику испоруке одређује Наручилац усменим или писменим захтевом. Добављач је дужан да добра испоручује у оригиналном паковању са обавезном произвођачком декларацијом. Рок испоруке је највише три дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца. Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације. У случају да Наручилац затражи испоруку добара која нису наведена у спецификацији обрасца понуде, та добра ће се плаћати према понуђеним ценама за сродна добра из спеификације обрасца понуде, уз претходно добијање сагласности овлашћеног лица наручиоца. 2. Квалитет Добра морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане у спецификацији обрасца понуде конкурсне документације. 3. Грешке у квалитету Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач је дужан исте отклонити, најкасније у року од једног дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији. 4. Гаранција Гаранција на испоручена добра je произвођачка.

5 Страна 5 од 26 III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у поступку јавне набавке: У складу са чл. 77. став 4. Закон, испуњеност обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем одговарајућих доказа. 1. Обавезни услови дефинисани чланом 75. Закона 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); Доказ: Потписана и оверена Изјавa која је саставни део конкурсне документације 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). Доказ: Потписана и оверена Изјава која је саставни део конкурсне документације 2. Додатни услови дефинисани чланом 76. Закона, и то: Финансијски капацитет: - Да понуђач није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 6 месеци. Пословни капацитет: - Да је понуђач за сваку од три године, 2013, и годину, извршио испоруку предметних добара укупне вредности најмање два пута веће од укупне вредности понуде коју даје. Доказ: Потписана и оверена Изјаве која је саставни део конкурсне документације

6 Страна 6 од Саставни је део заједничке понуде групе понуђача је потписан и оверен споразум понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У понуди треба бити достављен и саставни је део заједничке понуде потписан и оверен споразум понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази. После отварања понуда наручилац може да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

7 Страна 7 од 26 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу И З Ј А В У Понуђач под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава све услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016. годину, чији је предмет набавка пића, кафе и сродних производа за потребе Филозофског факултета у Београду, и то: Обавезни услови 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); Додатни услови (чл. 76. Закона). 1) Да понуђач није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 6 месеци; 2) Да је понуђач за сваку од три године, 2013, и годину, извршио испоруку предметних добара укупне вредности најмање два пута веће од укупне вредности понуде коју даје. М.П. Потпис овлашћеног лица Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве је потребно копирати. Изјава мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, чиме потврђује да испуњава обавезне услове наведене у тачкама 1) до 3) ове изјаве, а додатне услове испуњавају заједно.

8 Страна 8 од 26 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу И З Ј А В У Подизвођач под кривичном и материјалном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016, чији је предмет набавка пића, кафе и сродних производа за потребе Филозофског факултета у Београду, и то: Обавезни услови 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона). М.П. Потпис овлашћеног лица подизвођача Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем.

9 Страна 9 од 26 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (навести назив и адресу понуђача), дајем следећу: И З Ј А В У Потврђујем да сам приликом састављања понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. М.П. Потпис овлашћеног лица Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац Изјаве је потребно копирати. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача.

10 Страна 10 од 26 III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. Језик на којем понуда мора да буде састављена Понуда мора бити састављена на српском језику. 2. Начин на који понуда мора да буде припремљена Понуда мора бити дата на обрасцима конкурсне документације. Понуђач је дужан да у понуди достави попуњене, потписане и оверене печатом понуђача (на месту предвиђеном за потпис и печат) обрасце конкурсне докуменрације и тражене доказе, и то: 1. Изјава којом понуђач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. Закона Изјава којом подизвођач потврђује да испуњава услове из члана 75. и 76. Закона 2. Изјава о поштовању прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности; 3. Образац понуде; 4. Модел уговора; 5. Изјава о трошковима припремања понуде (Достављање ове изјаве није обавезно); 6. Изјава о независној понуди. Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти или кутији, тако да се не могу накнадно убацивати или уклањати појединачни листови и затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 3. Важење понуде Понуда мора важити најмање 60 дана, од дана јавног отварања понуда. 4. Подношење понуде Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 5. Понуда са подизвођачем Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

11 Страна 11 од 26 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу а уколико уговор о јавној набавци буде закључен са понуђачем који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвиђача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 6. Заједничка понуда Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 7. Цена Цена мора бити исказана у динарима без ПДВ-а. Јединична цена мора бити фиксна и мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 8. Услови плаћања Плаћање ће се извршити на основу документа о успешно извршеној испоруци добара потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и Понуђача, у року од 10 дана, по пријему фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца. 9. Место, рок и начин испоруке добара Испорука добара која су предмет набавке вршиће се у просторијама Наручиоца на адреси Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно. Количину и динамику испоруке одређује Наручилац усменим или писменим захтевом.

12 Страна 12 од 26 Добављач је дужан да добра испоручује у оригиналном паковању са обавезном произвођачком декларацијом. Рок испоруке је највише три дана од дана учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца. Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације. У случају да Наручилац тражи испоруку добара која нису наведена у спецификацији обрасца понуде, та добра ће се плаћати према понуђеним ценама за сродна добра из спеификације обрасца понуде, уз претходно добијање сагласности овлашћеног лица Наручиоца. 10. Квалитет Добра морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане у спецификацији обрасца понуде конкурсне документације. 11. Грешке у квалитету Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач је дужан исте отклонити, најкасније у року од једног дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији. 12. Гаранција Гаранција на испоручена добра je произвођачка. 13. Праћење реализације уговора Особа задужена да прати реализацију уговора је Драгана Милуновић. 14. Критеријум за доделу уговора Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума Најнижа понуђена цена. 15. Две или више понуда са истом понуђеном ценом Уколико се током рангирања понуда установи да две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда која је прва заведена у архиви Наручиоца. 16. Понуда по партијама. Предметна јавна набавка није обликована по партијама и то: 17. Понуда са варијантама Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 18. Резервисана набавка Ова набавка није резервисана јавана набавка. 19. Разлози због којих понуда може бити одбијена Биће разматране само благовремено достављене и прихватљиве понуде. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона.

13 Страна 13 од Начин измене, допуне и опозива понуде У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који се и подноси понуда - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији са назначеним називом понуђача, адресом и бројем телефона, као и именом и презименом лица за контакт. Уколико је понуду поднела група понуђача, на коверти/кутији је потребно навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди (чланова групе). Измене, допуне и опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца, са назнаком о каквој се измени ради. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 21. Измена или допуна конкурсне документације Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 22. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Питања треба упутити путем поште на адресу: Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Београд, Чика Љубина или електронском поштом на адресу Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 23. Заштита поверљивости података Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 24. Упозорење Понуђач и Наручилац не могу вршити радње које би могле утицати на избор одређене понуде. Од избора понуде до почетка важења уговора Понуђач и Наручилац не могу вршити радње које би имале за исход да уговор не почне да важи или да не буде испуњен.

14 Страна 14 од Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача После отварања понуда наручилац може да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 26. Поверљивост понуде Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном углу садрже ознаку ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. Закона. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поврљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуде. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 27. Захтев за заштиту права Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се доставити непосредно, електронском поштом на e- mail факсом на број 011/ (радно време од 8,00 до 16,00 часова) или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово

15 Страна 15 од 26 подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Захте в за заштиту права, мора да садржи између осталог потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која садржи следеће: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована); (3) износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши; (4) број рачуна буџета: ; (5) шифру плаћања 153 или 253; (6) позив на број: , (7) сврха: Републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца; (8) корисник: Буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке. 1) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе; 2) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 3) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл Закона. 28. Рок за достављање уговора Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, Нручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

16 Страна 16 од 26 V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Понуда број од за јавну набавку мале вредности број 2/2016, чији је предмет набавка пића, кафе и сродних производа за потребе Филозофског факултета у Београду. 1. Понуду подносим (Заокружити): а) Самостално б) Као заједничку понуду са члановима групе и то: ц) Са подизвођачем и то: 2. Рок важења понуде је дана (не краћи од 60 дана), од дана отварања понуда. (уписати) ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ М.П. - потпис -

17 Страна 17 од 26 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): Име особе за контакт: Електронска адреса понуђача ( ): Телефон: Телефакс: Број рачуна понуђача и назив банке: Лице овлашћено за потписивање уговора ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ М.П. - потпис -

18 Страна 18 од 26 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ Назив подизвођача: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: Назив подизвођача: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (не може бити већи од 50 %): Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ М.П. - потпис - Напомена: Табелу Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира.

19 Страна 19 од 26 ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ М.П. - потпис - Напомена: Табелу Подаци о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира. Група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

20 Страна 20 од 26 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити одбијена. Ред. број Опис Јед. мере Процењене количине Јединична цена без ПДВ-а Укупно, без ПДВ-а (4x5) Минерална негазирана вода AQUA VIVA или одговарајуће 0.5L Минерална негазирана вода AQUA VIVA или одговарајуће 1.5L Минерална газирана вода КЊАЗ МИЛОШ или одговарајуће 0.5L Минерална газирана вода КЊАЗ МИЛОШ или одговарајуће 1.5L Минерална газирана вода ВРЊЦИ или одговарајуће 0.5L NESTEA ICE Лимун или одговарајуће 0.5L NESTEA ICE Бресква или одговарајуће 0.5L Сок, јабука 100% (Концентровани воћни сок 100% воћног садржаја), NEXT или одговарајуће 9. Сок, поморанџа 100%(Концентровани воћни сок 100% воћног садржаја), NEXT или одговарајуће 10. Сок, бресква 100% (Концентровани воћни сок 100% воћног садржаја), NEXT или одговарајуће 1 L 30 1 L 40 1 L Сок, бресква НЕКТАР или одговарајуће 1 L Сок, поморанџа, воћни садржај мин 35%) НЕКТАР или одговарајуће 1L Сок, вишња воћни садржај мин 35%) НЕКТАР или одговарајуће 1L Coca Cola, или одговарајуће 2L Coca Cola, Zero, или одговарајуће 0,5 l Coca Cola, или одговарајуће 0.5 l Pepsi max. или одговарајуће 0,5 l Bitter lemon, или одговарајуће 1.5L Зелени чај MILFORD или одговарајуће кутија Црни чај TEEKANNE или одговарајуће кутија Espresso кафа у зрну AMIGOS или KG 15 одговарајуће 22. Espresso кафа у зрну HAUSBRANDT или одговарајуће KG Nes кafa Classic или одговарајуће 250 gr Nes кafa Classic или одговарајуће 100 gr 10

21 Страна 21 од 26 Ред. број Опис Јед. мере Процењене количине Јединична цена без ПДВ-а Укупно, без ПДВ-а (4x5) Кафа, ГРАНД GOLD или одговарајуће 500 gr Кафа, ГРАНД GOLD или одговарајуће 200gr Пиво лименка ЈЕЛЕН или одговарајуће 0.5L Пиво лименка ЛАВ или одговарајуће 0.5L Пиво безалкохолно, лименка ЈЕЛЕН или 0.5L 30 одговарајуће 30. Црно вино, Вранац 13. јули или одговарајуће 1 l Бело вино, Крстач, 13. јули или одговарајуће 1 l Горки лист, Традиционално знање Суботица или одговарајуће 1 l Виски, Teachers или одговарајуће 1 l Ракија, кајсија ТАКОВО или одговарајуће 0, Ракија, дуња ТАКОВО или одговарајуће 0, Кикирики GUD DIJET или одговарајуће 200gr Переце PARDON или одговарајуће 100g Млеко дуготрајно ИМЛЕК (Моја кравица) 0,5 l 30 или одговарајуће 39. Млеко ИМЛЕК (Моја кравица) или одговарајуће 1L Шећер, кесица за једнократну употребу ком Пластична кашичица за кафу ком Пластична чаша 0.2 l 100 ком Пластичне чаше 0.1 l 50 ком 50 Укупно: Рок испоруке је дана (уписати рок испоруке - највише 3 дана), од дана учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца. Напомена: Наручилац задржава право да одступи процењених количина из спецификације. У случају да Наручилац тражи испоруку добара која нису наведена у спецификацији обрасца понуде, та добра ће се плаћати према понуђеним ценама за сродна добра из спеификације обрасца понуде, уз претходно добијање сагласности овлашћеног лица наручиоца. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ М.П. - потпис -

22 Страна 22 од 26 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Београд, Чика Љубина Закључен дана године. VI МОДЕЛ УГОВОРА УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 1., Београд, улица Чика Љубина број 18-20, порески идентификациони број: , матични број: , кога заступа проф. др Данијел Синани, продекан за финансије (у даљем тексту: Наручилац) и Понуђач: 2.,, ул. бр., порески идентификациони број:, матични број:, које заступа, директор (у даљем тексту: Добављач) (Попуњава: понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе којиће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.) Уговорне стране сагласно констатују: - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет набавка пића, кафе и сродних производа, број 2/2016, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број: број 551/1-1 од године; - да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; - да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио уговор за набавку (попуњава Наручилац); - да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама; - да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

23 Страна 23 од 26 Члан 1. Предмет Уговора је набавка пића, кафе и сродних производа за потребе Филозофског факултета у Београду и то: (спецификација ће бити преузета из понуде) Члан 2. Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац) динара, без ПДВ-а. Јединична цена је фиксна. У цену испоруке су урачунати трошкови транспорта и остали зависни трошкови. Члан 3. Плаћање ће се извршити на основу документа о успешно извршеној испоруци добара, потписаног од стране овлашћених лица Наручиоца и Добављача, у року од 10 дана, по пријему фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца. Члан 4. Испорука добара која су предмет набавке вршиће се у просторијама Наручиоца на адреси Филозофски факултет, Београд, улица Чика Љубина број Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно. Количину и динамику испоруке одређује Наручилац усменим или писменим захтевом. Добављач је дужан да добра испоручује у оригиналном паковању са обавезном произвођачком декларацијом. Рок испоруке је (биће преузето из понуде), од дана учињеног захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца. Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из спецификације. У случају да Наручилац тражи испоруку добара која нису наведена у члану 2. Уговора, та добра ће се плаћати према понуђеним ценама за сродна добра из спеификације обрасца понуде, уз претходно добијање сагласности овлашћеног лица Наручиоца. Члан 5. Добра морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве прописане у члану 1 Уговора. Члан 6. Наручилац и Добављач ће у писаном облику констатовати преузимање добара. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Добављач је дужан са исте отклонити, најкасније у року од једног дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији. Члан 7. Гаранција на испоручена добра je произвођачка. Члан 8. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Драгана Милуновић, број телефона 011/

24 Страна 24 од 26 Члан 9. Добављач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је документује на прописан начин. Члан 10. За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. Члан 11. Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране. Уговор се закључује за период од годину дана од дана закључења. Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења. Члан 12. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду. Члан 13. Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. НАРУЧИЛАЦ М.П. ДОБАВЉАЧ -потпис- Проф. др Данијел Синани, продекан за финансије, директор

25 Страна 25 од 26 VII И З Ј А В А О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ Понуђач (навести назив понуђача), у складу са чланом 88. став 1. Закона, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: Ред. бр. Врста трошкова Износ трошка у динарима УКУПНО, без ПДВ-а УКУПНО, са ПДВ-ом Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ М.П. - потпис -

26 Страна 26 од 26 VIII даје: У складу са чланом 26. Закона,, (навести назив и адресу понуђача) И З Ј А В У О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам, у поступку јавне набавке мале вредности, број 2/2016, чији је предмет пића, кафе и сродних производа, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ М.П. - потпис - Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe Година XX Петак, 19. маја 2017. годинe Број/Broj 36 Godina XX Petak, 19. maja/svibnja 2017. godine SSN 1512-7508 - српски језик SSN 1512-7486 - босански језик SSN 1512-7494 - хрватски језик ПАРЛАМЕНТАРНА

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X

Пријепоље, 27. јануара Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN X Пријепоље, 27. јануара 2016. Година XXVI број 26 Цена 200 дин. ISSN 0354-883X СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР 1016-2016 СТОГОДИШЊИЦА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ Да није било крвавог Божића на Мојковцу не би било ни Васкрса

Læs mere