Projekt MILE. - en undersøgelse af interaktivitet i et e-learning multimedie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt MILE. - en undersøgelse af interaktivitet i et e-learning multimedie"

Transkript

1 Projekt MILE - en undersøgelse af interaktivitet i et e-learning multimedie af: Gabriel Schønau Hansen Cand. Mag. Humanistisk Datalogi og Kommunikation

2 2 Indledning MILE (Model for Information Literacy Education) er et af Aalborg Universitetsbiblioteks nyeste tiltag til at øge forståelsen af informationssøgning på bibliotekerne. MILE er et eksperiment på at skabe en kvalitativt bedre indlæringssituation gennem anvendelsen af et multimediesystem, baseret på viden og teori om pædagogiske virkemidler samt ønsket om at afprøve nye medier s potentiale som virkemiddel! Projektet startede i juli, 1999 og afslu edes med evaluering februar 2000, hvor CD+website lanceredes oktober 1999 for studerende og forskere på Aalborg Universitet. Formål Målet med nærværende rapport er todelt: 1. Rapporten skal indeholde en undersøgelse af interaktiviteten i MILE systemet, herunder redegørelse for begrebet i sig selv, samt teoretiske overvejelser om de e. 2. Rapporten skal udmunde i en perspektivering af, hvilke muligheder der er for yderligere videreudviklinger eller nyskabelser af lignende fremtidige multimediebaserede læringssystemer. Dvs. mere generelt om mediets muligheder i forhold til bibliotekets behov for formidling af viden om informationssøgningsprocesser og relaterede emner! Det er således håbet at projektgruppen bag MILE kan anvende rapporten som reference-dokument til udvikling af nye multimedier, som baserer sig på samme grundlæggende behov for at skabe større indlevelse og deltagelse i andre, nye IT-læringssystemer. Gennemgang Først introduceres og redegøres for de vigtigste teorier, som ligger til grund for denne undersøgelse. Here er beskrives MILE-projektets multimedie deskriptivt, under hensyntagen til rapportens omfangsmæssige begrænsninger. Til sidst omsamles og sammenfa es pointer, og der perspektiveres. Computermedier og Interaktivitet I denne rapport vil MILE-systemet først og fremmest blive anskuet og undersøgt som et medie! Det medfører at artiklens undersøgelsesmæssigt vil tage udgangspunkt i en medie-tilgang. Dog kræver de e primært at jeg forholder mig til interaktiviteten, og dennes betydning for forståelsen af de nye computermedier, hvis distinktive kendetegn netop er interaktiviteten. Begrebet interaktivitet er centralt for min anskuelse af computermedier, da det er dem mest grundlæggende feature som adskiller computermediet fra andre traditionelle medier såsom radio, TV og telefon. Men det er også et begreb som er behæ et med stor forståelsesmæssig usikkerhed, da det o e er blev anvendt i flæng og uden synderlig forklaring, specielt i den kommercielle

3 3 verden. Så det vil her være på sin plads at redegøre for min anvendelse af de e begreb, så det bliver tydeligere, hvorledes det kan anvendes til nærmere at undersøge MILE-systemet. For det første skal interaktivitets-begrebet forstås i en betydningsmæssig sammenhæng, dvs. at det i denne sammenhæng skal opfa es som et begreb der udsiger noget om den måde, hvorpå betydning, eller mening, skabes mellem computermedie og bruger. I flere henseender læner det sig kra igt op ad den måde, som interaktions-begrebet anskues på HCI-forskningen, eller Human-Machine Interaction forskningen, som det står for. Blot er Interaktions-begrebet indenfor HCI-forskningen også noget bredere og løsere defineret, idet HCI-forskningsfeltet er et samlingsfelt af flere forskellige forskningstraditioner. Men, lad os kigge lidt nærmere på interaktivitets-begrebet. Til en start opridses to grundlæggende elementer i det at skabe mening gennem brug af computermedier: Handling og Iag agelse Iagttagelse Handling Det er to sider af samme sag: På den ene side iag ager brugeren et output fra et medie, i form af et vilkårligt sanseindtryk, dvs. noget information opfa es, sanses og fortolkes. Informationen fra systemet bliver herigennem til mening for brugeren, som omsæ er denne mening til handling. At handle forstås i denne sammenhæng som at gøre noget, som for computermediet kan opfa es som information, og tolkes. Operationerne handling og iag agelse er således komplementære størrelser, som forløber hele tiden. Det interessante her er dog ikke så meget disse to grundlæggende operationer, eller elementer, af situationen, men tolkningen. For det er selve tolkningsprocessen, som er forskellig fra medie til menneske. Computermediet er bygget over en stringent og formel logik, om end den o e ikke synes således pga. den e erhånden store kompleksitet. For at brugeren kan tolke, må hun gøre de e på baggrund af noget viden om verden, vores erfaringer med verden, så at sige. Denne baggrundsviden giver os noget at tolke iag agelserne ud fra. Et godt eksempel på en type af baggrundsviden eller erfaring, er vores viden om tolkning af medieprodukter, nemlig i form af genrer. Inden genre-begrebet helt kan anvendes til at beskrive vigtige pointer i MILE, er det nødvendigt at kigge lidt nærmere på grundlaget for genrebegrebet, nemlig fortællingen eller den lineære historie. Ethvert traditionelt medie er bygget op omkring en lineær fremstilling af bestemte begivenheder, som vælges af fortælleren, eller forfa eren, om man vil. Det vil sige, forfa eren vil altid forsøge at fortælle noget om noget andet, på en bestemt måde. Denne opdeling af fortællingen i forskellige elementer kan konkretiseres i primært to dele af en fortælling, nemlig fortællingens handlingsplan og dens fortælleplan, hvilket Ulla Ryum forklarer således:

4 4 [Handlingsplanet er] selve den tænkte virkelighed hvori handlingen udspilles - fiktionsuniverset [Fortælleplanet er] den måde hvorpå de e [handlingsplan] formidles (synliggøres sanseliggøres) til publikum. (Ulla Ryum, Om den ikke-aristoteliske fortælleteknik, NordiskaTeater kommi en, 1982.) Det interessante her er altså at genre-begrebet kny er an til fortællingens fortælleplan, eller den måde, hvorpå fortællingen fortælles. En anden vigtig pointe er, at der er udbredt enighed om at hvis man kan få størst muligt sammenfald mellem handlingsplanet og fortælleplanet, så opnår man størst mulig indlevelse, idet man som læser / bruger ikke er fokuseret på den måde, som historien fortælles på, men umiddelbart kan hellige sig handlingen og bruge alle tolningskræ er på de e. De e anfægtes dog af Bertol Brecht med sit Verfremdung -begreb, men det er en anden sag. Et, måske søgt, eksempel på, hvorledes samspillet mellem fortælle- og handlingsplan ikke fungerer - og dermed ødelægger indlevelsen - er den danske TV-serie»Bryggeren«, hvor skuespillet (måden, historien fortaltes på) tydeligt var teaterskuespil med for store og ekspressive præstationer, der - da det kom på en lille TV-skærm, max. 5 meter fra tilskueren - virkede alt for pågående og påtrængende for de fleste seerere. Det er i nogen grad også tilfældet med MILE s hjælpetekst-sytem, men mere om de e senere. Et hurtigt oprids af genrer ( Der er mange at vælge mellem) kan grundlæggende gøres vha. følgende model (Peter Harms Larsen, Faktion - som udtryksmiddel, Amanda, 1995.): Genre Didaktisk Episk Dramatisk 1. person 2. person 3. person Lærer Fortæller Opløst Tiltalt Tilhører Tilskuer Omtalt Fortalt Vist Grad af indlevelse Her findes en grundlæggende typologi over genrer. Det skal for syns skyld siges at denne typologi-model fremstilles simplificeret. Modellen indeholder således en skelnen mellem 1., 2. og 3. person, som har hver sin rolle i hver sin genre. Peter Harms Larsen forklarer personforholdet således: Fremstillingens 1. person: Den der fremstiller (Udviklingsgruppen som forfa ere). Fremstillingens 2. person: Den der skal forestille sig noget (Brugeren). Fremstillingens 3. person: Det eller den der stilles frem. (Eks. den virtuelle projektgruppe) Sammenholdt med ovenstående model forklarer de e således vigtige elementer i oplevelsen af et medie ud fra en indlevelses-mæssig synsvinkel. I specialet Projekt Virtuel Ledelse Prototype, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, 1997 argumenteres for at graden af indlevelse stiger med overgangen fra en didaktisk genre, over en episk til en dramatisk. Dvs. jo mere dramatisk en form, mediet antager, jo mere indlevelse vil brugeren opleve. Tesen her er således ud fra de e, at jo mere indlevelse, desto mere vil man være i stand til

5 5 at lære! I»Projekt Virtuel Ledelse«forsøges yderligere en beskrivelse af, hvorledes ovenstående genre-model kan udvides til også at omfa e den specifikke type af interaktivt computermedie, som»virtuel Ledelse Prototype«er udtryk for. Genre Didaktisk episk Dramatisk Simulativ 1. person 2. person 3. person Lærer Fortæller Opløst Opløst Tilhører Tilhører Tilskuer Medaktør Omtalt Fortalt Vist Delvist opløst Grad af indlevelse Her skulle det tydeligt fremgå, at man i den simulative genre sikrer yderligere indlevelse gennem yderligere opløsning af tredie-person (det eller de personer, som man interagerer med!), samt aktivering af anden-personen (dig som bruger!), som nu er transformeret til samtidigt at være første-person. Denne sammensmeltning af 1.- og 2.-person har dannet grundlag for en hel genrebestemmelse indenfor computerspil, nemlig de såkaldte first-person-shooter - spil! Al denne genre-snak udmunder i en konklusion, om at man, hvis man vil sikre størst mulig indlevelse og dermed mest effektiv læringssituation med fordel kan inddrage form-elementer i multimedieproduktioner fra de genrer ved traditionelle medier, som er mest indlevelsesmæssigt effektive. Beskrivelse af MILE-systemet MILE-systemet er delt op i to forskellige former, som der er forsøgt at skabe sammenhæng mellem: Et Cd-rom-baseret formidlingssystem, samt et webbaseret formidlingssystem. Cd-rom Cd-rom en er som udgangspunkt kun tilgængelig for folk med en e er dagens standard almindelig Windows PC. Programmet starter automatisk op ved isætning af cd en, og brugerfladen til programmet præsenteres grafisk med det samme. Brugerfladen: Denne præsenteres på en blåtfarvet baggrund, og fremstår i to dele, begge grafisk fremstillet som en slags matslebet grafit eller metal. Den ene del er en lodret ernbetjening i venstre siden af skærmen, den fylder næsten hele venstre side i højden, og ca. 1/5-del af skærmbredden. Den er dog en smule mindre i højden end den anden del af brugerfladen, Præsentations-fladen, vil jeg kalde denne del. Det er tydeligvis her, de fleste informationer skal præsenteres, idet der er gjort plads på ca. 90% af præsentationsfladen, i form af en ramme, som er indfældet i præsentationsdelen. Præsentationsdelen og ernbetjeningen ligner i øvrigt en slags navneplader, som man finder på

6 Rapport: Projekt MILE - en undersøgelse af interaktivitet i et e-learning multimedie væggen ved siden af en indgang til et hus, da der i de fire hjørner af både præsentationsflade og menubar er en slags udstansning, med en skrue i hvert hjørne. Det umiddelbare indtryk af den grafiske del af brugerfladen er, at det ikke signalerer ret meget andet end en smule anonymitet, den virker bevidst holdt simpel, og virker ikke som skabt til at skabe opmærksomhed. Det gør at brugerfladen virker rolig og tillidsskabende, den har først og fremmest en dekorativ funktion. Introduktion: Der indledes med en kort introduktion til selve programmet med en speak fra en ung kvindestemme, som hurtigt kommer ind på hvorledes programmet anvendes. Specielt forklares anvendelsen af ernbetjeningen til venstre, samt to nyligt opdukkede knapper i bunden af præsentationsdelen. Fjernbetjeningen indeholder 6 runde udstansede områder, der kan betegnes som knapper. Der er følgende 6 muligheder tilgængelige med knapperne: Strategi, Bøger, Tidsskri er, Plan, Internet og Afslut. De to nye knapper i præsentationsdelen er hhv. en lydknap til at slå speak en til og fra, samt en knap med påskri en: Fortsæt, som bruges til at springe elementer i præsentationsdelen over med. Ligeledes introduceres små Post-It -lignende grafiske tekstbokse som en slags hjælpesystem. De er holdt i en kontrastrig blå baggrundsfarve med sort tekst, og en lille orange pil ved siden af til at markere den del af brugerfladen, som hjælpeboksen kny er sig til. Tekstboksene ser umiddelbart ud til at have samme funktion som standard konteksthjælpen i bla. Macintosh og Windows-produkter. Der er dog forskel: Disse hjælpebokse dukker op automatisk, og ikke på foranledning af brugerens handlinger (eksempelvis ved at holde mussepilen henover et bestemt område!), en markant forskel fra de mere konventionelle konteksthjælpetekster. Here er fortælles at man selv helt frit kan vælge at fortsæ e introduktionen, eller straks kaste sig ud i de andre dele af programmet med det samme, ved at vælge dem fra ernbetjeningen. For at gøre beskrivelsen le ere fortsæ es introduktionen. Nu kan man i præsentationsdelen vælge mellem en introduktionsvideo eller springe den over og gå direkte til en introduktion af programmets andre dele. Introduktionsvideoen er en kort, håndholdt video i 1. persons viewpoint med dynamisk underlægningsmusik, hvor Post Danmark præsenteres som arbejdsplads, alt imens speakeren informerer dig om at du nu har fået Post Danmark som CASE i dit gruppearbejde. Her bliver man således opfordret til at lege med på ideen om, at man skal forestille sig at være med i en projektgruppe på universitetet, som har fået en bestemt CASE som del af sit projektarbejde, og at det nu gælder om at søge information relateret til projektemnet. Denne opfordring til at lege med underbygges kra igt e er Post Danmark introduktionen, hvor der fortsæ es med subjektiv 6

7 7 kamera-føring som om brugeren ER kameraet og man møder de andre gruppemedlemmer gennem denne fremstillingsform. Denne del afslu es ved en af gruppemedlemmerne, som henvender sig direkte til kameraet altså brugeren med et spørgsmål, og videosekvensen afslu es med en stroboskobagtig zoom-effekt på spørgsmålsstilleren, en effekt der direkte er taget fra, og derfor referer til, den klassiske Alfred Hitchcock zoom effekt med høj, staccato lyd, som vi alle sammen e erhånden har lært at forbinde med skræk! Her stopper sekvensen brat og går over i sort skærm. Man kan nu vælge fortsæt nederst i præsentationsfladen og gå til en kort introduktion af fire emner fra ernbetjeningen: Strategi, Bøger, Tidsskri er og Internet. Strategi: Strategi-delen starter med en kort, hurtigklippet introduktions-videosekvens af bøger på hylder. Den e erfølges straks af yderligere en videosekvens hvor en ung mand introduceres som din hjælper. Han taler direkte til kameraet altså brugeren igen og bliver på denne måde nærværende og indlevende! De e er starten på et lille, interaktivt videoforløb, hvor han stiller et direkte spørgsmål og interaktiviteten svar-mulighederne overfor ham er begrænset til to knapper under selve videobilledet, som illuderer hvad man kan svare: Ja eller Nej. Alt e er hvad man svarer får man enten en ny videosekvens med hjælperen, eller man præsenteres for et skærmbillede med bestemte ny ige oplysninger og søgestrategier, understø et af forklarende speak fra hjælperen. Han introducerer dig eks. for en huskeliste. Denne huskeliste svarer til indholdet bag knappen Plan ovre på ernbetjeningen, hvilket fremstilles og fastholdes yderligere af en opdukkende hjælpetekst, der beskriver de e ovre ved selve knappen. E er at være blevet hjulpet et par gange på samme måde, med simple ja/nej spørgsmål, går man videre til en række enkelte øvelser i at søge informationer. Øvelserne præsenteres i tekst og billede form, understø es af speak, der er ingen videoklip længere. Det er forsøgt gjort afvekslende med forskellige typer øvelser, eks. en kryds-og-bolle-test, og en søgeords-test, hvor man får point for at have fundet de rigtige søge-ord. Alle tests er simple at forstå og ligefremme at gå til, og der evalueres på test resultater umiddelbart e er hver test, så brugeren fastholdes i lærings-niveauet hele tiden. Bøger: Klikker man på ernbetjeningens Bøger -knap bliver man præsenteret for et skærmbillede det virtuelle bogrum - hvor man får mulighed for at øve sig i at finde bøger gennem forskellige opgaver, eller man kan gå direkte ind på bibliotekets forskellige databaser ved at klikke på et database ikon. Øvelserne er baseret på informations-tekster og multiple-choice tests til afprøvning af, om man har forstået det læste! Under øvelserne bliver brugerne introduceret for databasernes brugerflader, hvilket øger genkendelsen og dermed mindsker frygten, for at komme i gang uden cd-rom og bibliotekar ved hånden. Introduktionen til det virtuelle bogrum understø es af den kvindelige speaker.

8 Rapport: Projekt MILE - en undersøgelse af interaktivitet i et e-learning multimedie Tidsskri er Under Tidsskri er det virtuelle tidsskri srum - bliver man ligeledes præsenteret for et skærmbillede, hvor man kan vælge mellem at gå direkte til en database eller man kan vælge at træne sig i at finde tidsskri er. Træningsmodulet og øvelserne er opbygget helt på samme måde som i det virtuelle bogrum, men med anderledes indhold. Introduktionen til det virtuelle tidsskri srum understø es ligeledes af den kvindelige speaker. Plan: Klikker man på Plan, dukker en lille boks op øverst i højre side af skærmen, indeholdende ni små, nummererede knapper placeret øverst i boksen. Klikker man på en af knapperne, fremkommer en lille tekst, som indgår som hvert sit punkt i en generel søgestrategi: En slags søgestrategiens Syv Bud. Nederst på panelet er der en lille knap med teksten luk vindue, man lukker simpelthen knap-panelet ved at klikke her. Internet: Under Internet fremkommer et mini-skærmbillede af en webside, som samtidigt åbnes i baggrunden. De e forklares yderligere af den kvindelige speaker, som opfordrer brugeren til at ski e program over til den webbrowser, hvor MILE-programmet har sendt brugeren hen. Website MILE website n er traditionelt opbygget med en menubar i venstre side af skærmen. Den er grafisk holdt i samme stil som MILE-programmet på cd-rom en, hvor blot præsentationsdelen ikke på samme måde har selvstændigt grafisk udseende og opbygning. Dog er det kendetegnende for præsentationsdelen at den altid præsenterer informationer i en grå kasse, som har forskellige dimensioner, alt e er indholdet! Alt indhold på website n er i tekst og enkelte billeder. For hvert skærmbillede/grå tekstkasse i præsentationsdelen er der en Tilbage - og en Frem -knap, så man enten kan få gentaget noget tekstinformation, eller kan gå videre når man er færdig med en side. Website n indeholder følgende valgbare punkter i menubar en: Hvordan bruges programmet, Værd at vide om ne et, Emneindekser, Søgemaskiner, Søgestrategi, Kvalitet på ne et og Til forsiden : Hvordan bruges programmet er en enkelt side om, hvorledes man navigerer og bruger website ns faciliteter. Værd at vide om ne et giver nogle generelle, informationssøgningsrelaterede facts om brugen af interne et, og e er at have gennemgået disse sendes man til 8

9 9 Emneindekser : Under de e punkt gennemgås en lektion i søgning af information på interne et vha. almindelige og/eller gængse indekser. Det gøres ved at der i toppen af præsentationsdelen fremstilles et emneindeks, eks. Yahoo s, og nedenunder denne findes den grå tekstkasse, som trinvist forklarer hvad man skal gøre for at afprøve brugen af emneindekser. Søgemaskiner : Lektionen i brugen af søgemaskiner fungerer på samme måde som i Emneindekser, med den grå tekstkasse som trinvis konteksthjælp/ træning Kvalitet på ne et er en trinvis gennemgang af nogle regler for, hvordan man sikrer at det man finder på interne et også rent faktisk kan bruges og ikke blot er fup, men fakta. Til forsiden starter blot hele website n forfra, med indgangsbilledet Sammenfatning og konklusion Fra start til slut af brugen af MILE bliver man som bruger taget godt i hånden. Hermed menes at brugerfladen er nem at orientere og navigere i. Der trækkes overalt på for de fleste studerendes vedkommende allerede kendte former for interaktivitet og fremstillingsformer, således at der er en forholdsvis høj genkendelses faktor, her tænkes specielt på brugerfladen og det grafiske arbejde. Dog er der enkelte skæmmende ting: Hjælpeteksterne fungerer ikke helt som man forventer det, ved eks. Macintosh ens og Windows-PC ernes RollOver-context-menuer. Der er o e mere end en hjælpetekst på skærmen, og det forvirrer mere end hjælper, dels fordi de ikke dukker op på en for brugeren forventelig måde, dels fordi de ikke forsvinder så hurtigt og automatisk som de rigtige kontekst-hjælpemenuer, hvorved de virker som en ekstra brugerflade ovenpå brugerfladen. Interaktiviteten fungerer meget traditionelt. Der er overvejende navigations - interaktivitet, i form af knapper til springe i en rimeligt traditionel linkstruktur, her tænkes specielt på website-delen, samt ernbetjeningen. Ligeledes virker interaktiviteten også meget passiv da man o e skal vente lang tid på at få nogle valgmuligheder. Det betyder at man o e føler sig hensat i en passiv situation. Men under de interaktive videosekvenser bliver interaktiviteten langt mere involverende. Her etableres en mere direkte interaktionsform gennem direkte opfordring af brugeren til at identificere sig med nogen (læs: kameraet!) og det er en helt anden indlevelse, der opleves. At man bruger oplever at blive mere indlevet i noget end før mener jeg er meget motivationsskabende, hvis man formår at bibeholde indlevelses-niveauet! Med de e mener jeg, at man skal passe på med at anvende mere effektive interaktiviteter, såfremt de e kun gøres sporadiske kan det komme til at have modsat effekt, nemlig at synes som et gimmick! Form-mæssigt er der stadig en del at arbejde videre med. Det er positivt at der eksperimenteres med sammensætning af forskellige medieformer. Specifikt tænker jeg på blandingen af dramatiske og didaktiske former. I udgangspunktet er MILE et meget didaktisk produkt hvor henvendelsesformen fortrinsvist er baseret på en lærer-instans (Speaker en!) som belærer/tiltaler brugeren om det,

10 10 der skal læres. Der er ikke megen eksperimenteren selv, med mindre man er på egen hånd! De få gange man får lov at involvere sig selv, er det o e gennem traditionelle multiple-choice tests, hvor fejl som regel medfører at man kan gøre sit valg om. Det gør det for nemt at bruge en trial-and-error - taktik overfor opgaverne, hvilket yderligere betyder at man ikke går tilbage og vælger det rigtige valg fordi det refleksions- og forståelsesmæssigt - er et bedre valg, men fordi det er det eneste andet valg, og/eller fordi man gerne hurtigere vil have læringsforløbet til at skride fremad. Det løsner de interaktive videosekvenser lidt op for, men fordi der er så få af dem, kommer de også til at virke malplacerede i det lange løb. Det er tydeligt at det er eksperimenter, og isoleret set mener jeg også de er rimeligt vellykkede. Det kommer blot til at sæ e en større forventning op hos brugeren, en forventningshorisont som resten af det samlede produkt ikke kan leve op til De e skal dog ikke erne opmærksomheden fra det positive! Alt i alt mener jeg at MILE set som samlet eksperiment er yderst vellykket! Det er tydeligt at MILE projektgruppen har søgt at eksperimentere med mere effektive, oplevelses- og indlevelsesorienterede måder at arbejde med informationssøgnings-processer på. Og med MILE har man e er min bedste overbevisning kun lige le et låget for de potentielle formidlingsmæssige styrker, som der kan hentes i de mere dramatiske genrer Specielt mener jeg at en kobling mellem på den ene side den langt mere indlevende og motiverende dramatiske, interaktive video-form og på den anden side et nyt koncept for løbende evaluering af brugerens færdigheder indenfor informationssøgning virkelig kan give et kæmpe rygstød til udviklingen af nye læringsmodeller baseret på interaktive medier.

E-læringssystemer - Eksemplificeret ved SWIM

E-læringssystemer - Eksemplificeret ved SWIM Elæringssystemer Eksemplificeret ved SWIM Ved Claus Rosenstand Adjunkt VR Media Lab, Institut for Kommunikation Forfatter Disposition Reflekterende ak tiviteter Checkland & Scholes: 9 Forandringsrettede

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! Brugervejledning 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! & Fortæl! Glæd dig til at blive ført ind i fortællingens verden. Du vil meget hurtigt blive god til at lave dine egne historier med flotte

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk Dette er en vejledning i brugen af SkagenBrugtMarked.dk Vælg eventuelt at skrive denne vejledning ud, den er forbredt til udskrift på A4 papir. Generelt

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto INDHOLDSFORTEGNELSE Googles historie... Forord KAPITEL ET... 9 Introduktion til Google AdWords Hvad er en søgemaskine?... 10 Hvad er Google AdWords?...11 Eksempel på en AdWords-annonce... 12 Googles partnernetværk...

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse

Du udfordres på chokoladesmagning En organoleptisk undersøgelse 124567 John Schollar National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Dansk oversættelse og

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement)

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) Flere rapporter muligheder supplement til del 2 Denne guide beskriver, hvordan I kan udtrække flere oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Løsningen er baseret på et såkaldt CMS et Content Management System som også kan anvendes som intranet i din virksomhed eller din institution.

Løsningen er baseret på et såkaldt CMS et Content Management System som også kan anvendes som intranet i din virksomhed eller din institution. Introduktion til CID CID eller Customer Information Display er et enkelt system, der kan anvendes til at vise informationsskærmbilleder i en forhal ved en receptionsskranke eller andre steder, hvor du

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Kom godt i gang med NIS

Kom godt i gang med NIS Kom godt i gang med NIS Viden med videre Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere