Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde"

Transkript

1 Temporomandibulær Hovedpine Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv - En case rapport. Udarbejdet af: Vejleder Organisation Tanja Lund og Nicolaj Iversen Annette Jørgensen UCSJ campus Roskilde University college zealand campus Roskilde Uddannelse Professionsbachelor, Fysioterapeut / Bachelor in Physiotherapy Anslag Sprog Dansk Udgivelses tidspunkt Januar 2013 Undertegnede bekræfter at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Dato: underskrift: Dato: underskrift: Denne opgave er udarbejdet af (en) fysioterapeutstuderende ved University College Sjælland, Fysioterapeutuddannelsen, Roskilde, som led i et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra skolens side og er således et udtryk for den studerendes egne synspunkter. Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med den/de studerendes tilladelse, jf. lov om ophavsret af

2 Abstract Indledning Spændingshovedpine påvirker mange mennesker dagligt, og er ifølge WHO placeret på en 19. plads for folk der lever med et handicap. Hos denne gruppe er prævalensen for temporomandibulær dysfunktion(tmd) langt højere end i normalbefolkningen, og kan dermed være medvirkende til hovedpine, da et kendt symptom på TMD er hovedpine. Formålet med opgaven er dermed at beskrive hvordan en fysioterapeut kan undersøge og behandle en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. Metode I interventionen indgir 1 kvinde. Intervention bestod af mobiliseringsteknikker, triggerpunkt behandling og hjemmeøvelser. Interventionen foregik 9 gange, fordelt på 6 uger, med samme behandler. Interventionen blev målt på range of motion(rom), visual range of motion(vrom), hovedpinedagbog og McGill pain questionnaire(mpq). Diskussion Resultaterne stemmer godt overens med eksisterende forskning, omkring de enkelte elementer af interventionen. Der findes dog ikke meget forskning som, samlet, undersøger effekten af, mobilisering, triggerpunkts behandling og øvelser. På baggrund af evidensen, og da forsøgspersonen opnår forbedring af ROM, VROM og MPQ vurderes effekten af behandlingen at have effekt. Perspektivering Større studier bør sammenligne fysioterapeutisk behandling, overfor tandlæge behandling. Studier bør indehold en kontrolgruppe, forskerblinding, randomisering og et stort antal deltagere, da mange nuværende studier er metodisk svage. På baggrund af behandlerens erfaring i behandling af TMD, er resultaterne særlig relevante for praktiserende fysioterapeuter i hele verden. Især som differential diagnose ift. cervikal columna, i udredningen af en patient med hovedpine. Resultater Forsøgspersonen blev fri af hovedpinen 2 uger inde i interventionen. Ved follow up 6 uger efter intervention, var forsøgspersonen stadig smertefri. Under interventionen forbedrede forsøgspersonen sig derudover på ROM, VROM og MPQ.

3 Abstract Introduction Tension type headache affects many people daily, and is placed 19th on WHO list off people living with a disability. In this group, the prevalence of temporomandibular disorders (TMD) is much higher than in the general population, and may be a contributing factor to headache, because a known symptom of TMD is headache. The purpose of this case rapport is to describe, how a physical therapist can examine and treat a patient with headache, from a temporomandibular perspective. Method The intervention included 1 woman. The intervention consisted of mobilization techniques, trigger point therapy and home exercises. The intervention took place 9 times in total, spread over 6 weeks.. The intervention was measured on range of motion (ROM), visual range of motion (VROM), headache Diary and McGill pain questionnaire (MPQ). Discussion The results are consistent with existing research about the individual elements of the intervention. There hasn t been made much research, which examines the effects of mobilization, trigger point therapy and exercises together. On the basis of research, and that the patient achieves improvement of ROM, VROM and MPQ, the effect of treatment is evaluated, to be effective. Perspectives Larger studies should compare physiotherapy treatment and dental treatment. The studies should include a control group, blinded researcher, randomization and a large number of participants, as many current studies are methodologically weak. On the basis of the practitioner's experience in the treatment of TMD, the results are particularly relevant to practicing physiotherapists worldwide. Especially in an examination of a patient with headache, as a differential diagnosis to the cervical spine Results The subject was free of headache 2 weeks into the intervention. At follow up 6 weeks after the intervention, the patient still was without headache present. During the intervention the patient improved in ROM, VROM and MPQ in addition to the headache.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 Formål 8 Problemformulering 8 Begrebsafklaring 8 Forkortelser, samt definitioner i rapporten Hovedpine og TMD (TL) 11 Temporomandibular dysfunktion(tl) 11 Smerteårsag (NI) 13 Vaner (NI) 14 Temporomandibular joint (TL) 14 Diskus (NI) 14 Neurologisk sammenhæng (NI) 15 Hovedets stilling (TL) Klinisk ræsonnering (TL) 15 Refleksiv tænkning (NI) 16 Kritisk tænkning (TL) 16 Dialektisk tænkning (NI) 16 Kompleks tænkning (TL) Behandlings principper (TL) 17 Mobilisering (NI) 17 Triggerpunkts behandling (TL) 17 Træning og øvelser (NI) Metode (NI) 18 Søgning (NI) 18 Videnskabsteori (TL) 19 Patientudvælgelse (NI) 19 Inklusionskriterier (TL) 19 Eksklusionskriterier (NI) 19 Etiske overvejelser (TL) Valg af målemetoder (NI) 21 ROM af depression (TL) 21 VROM scale (NI) 21 McGill Pain Questionnaire (NI) 22 Hovedpine dagbog (TL) Undersøgelsen 23 Præsentation af forsøgsperson (TL) 23 Ressourcer (NI) 23 Anamnese (TL) 23 Ræsonnering af anamnese (TL) 24 Holdningsanalyse af CX og TMJ (NI) 24 Inspektion (TL) 25 Aktiv ROM (NI) 25 VROM (baseline) (TL) 26 Depression med palpation (NI) 27 Passiv ledbevægelighed (TL) 27 Translatorisk ledbevægelighed (NI) 27 Palpation (TL) Opsamling (NI) 29 FP s hovedproblem (TL) 29 Hovedmål (NI) 29 Delmål (TL) 29 Plan for behandling (NI) Behandlingsforløb (TL) 30 Mandag d. 17/9 (NI) 30 Torsdag d. 20/9 (TL) 32 Tirsdag d. 25/9 (TL) 32 Tirsdag d. 2/10 (NI) 33 Torsdag d. 4/10 (TL) 34 Tirsdag d. 9/10 (NI) 35 Torsdag d. 11/10 (TL) 35 Torsdag d. 19/10 (NI) 36 Tirsdag d. 23/10 (TL) Resultater 38 VROM (NI) 38 ROM (TL) 38 Hovedpine frekvens (TL) 39

5 MPQ (NI) Follow up (NI) Diskussion 41 Sammendrag (NI) 41 Intern validitet (NI) 41 Ekstern validitet (TL) 44 Perspektivering Referenceliste Bilag 52 TL = Tanja Lund NI = Nicolaj Iversen

6 1. Indledning Spændingshovedpine påvirker alene 66% af mænd og over 80% af kvinder i vestlige lande. Ifølge WHO (World Health Organization) ligger hovedpine på en 19. plads for folk som lever med et handicap. Hovedpinesygdomme pålægger en stor byrde for den ramte, herunder store personlige lidelser, nedsat livskvalitet og økonomiske omkostninger. Gentagne hovedpine angreb, og den konstante frygt for den næste, skader familielivet, social aktivitet, og arbejdsevnen. Langtids effekterne af hovedpine kan føre til andre sygdomme, f.eks. er depression 3 gange mere almindeligt for personer, som lever med kronisk hovedpine, end for raske personer. (1) Hovedpine og Temporomandibulær dysfunktion(tmd) tyder på at have en sammenhæng. Et populationsstudie viste en prævalens for TMD på 3-15% i normalbefolkningen,(2) mens den er højere blandt patienter, der lider af hovedpine, hvor prævalensen måles til 51,6%. (3) Det er kendt i fysioterapeutisk praksis at behandle patienter med hovedpine, men oftest ikke med TMD behandling. Gennem praktikperioderne på fysioterapeut uddannelsen er det blevet klart, at ætiologien, diagnosticeringen og behandlingen af TMD er uklar for mange fysioterapeuter. I stedet får cervikal columna (CX) oftest meget fokus, selvom nyere forskning peger i retning af at fysioterapeutisk behandling af TMD, sammenlignet med behandling rettet mod CX, har god effekt på hovedpine. (4) Samtidig har Lund et al. påvist at triggerpunkt behandling af CX s og musklerne omkring Temporomandibular leddet, (TMJ) har god effekt på kvinder med kronisk spændingshovedpine. (5) I dag behandles TMD oftest af tandlæger, som gør brug af bideskinne eller tandregulering, de har dog ofte kun fokus på tandrækken, mens led og muskler får mindre fokus. Tandregulering kan ændre okklusionen, men der mangler forskning til at belyse om TMD kan forebygges med tandregulering, eller om det direkte forårsager TMD. (6) Brug af bideskinne om natten kan have en god effekt på patienter, der skærer tænder eller laver hårde sammenbindinger. Generelt har det dog ikke vist en god langsigtet effekt i behandlingen af TMD. (7) Carmeli et al. har desuden påvist, at en fysioterapeutisk behandling, bestående af mobilisering af TMJ, opnåede bedre resultater end behandling med en bideskinne alene. (8) TMD behandling hos en tandlæge, kan derudover blive en omkostningsrig behandlingsmetode for patienten, i forhold til en fysioterapeutisk behandling. Fysioterapeuter bør derfor være en medspiller, i behandlingen af TMD.(9) TMD bliver også behandlet ved kirurgi. Der mangler evidens, som viser bedre effekt end konservativ behandling, (10) samtidig anbefaler forskningen, konservativ behandling, frem for invasive behandlingsmetoder. (8) Behandlingsmetoden kan variere, da TMD antages for multifaktorielt og multi 7

7 strukturelt. 75% af alle patienter med kronisk TMD, har symptomer på en psykisk lidelse, hvoraf stress er kendt for at have en forbindelse til motoriske kerner i hjernestammen og kan dermed ændre tonus i tyggemuskulaturen. (11) Denne forbindelse kan forklare, hvordan der findes sammenhæng mellem stress, familieliv, og jobsituation, og idiopatisk orofacial smerte. (12) Litteraturen peger på mange årsager, der kan lede til TMD, og ofte vil samspillet mellem TMJ, CX og den omkringliggende muskulatur være påvirket, da de er tæt forbundet geografisk og neurologisk. (12) Det kan derfor kræve en omfattende behandling, med fokus på flere områder, for at opnå et tilfredsstillende resultat. (13) En fysioterapeut har stor viden om, hvordan et uhensigtsmæssigt bevægemønster kan overbelaste muskler og led, og hvordan dette kan komme til udtryk i form af smerte og nedsat funktionsevne. Fysioterapeuter kan, med sin viden, og gennem den kliniske ræsonnering, være en vigtig medspiller i behandlingen af TMD. Der findes på nuværende tidspunkt, ingen kliniske retningslinjer for fysioterapeuter til behandlingen af TMD. (7) Samtidig har mange danske fysioterapeuter, en meget begrænset viden om den orale terapi, (14) i Holland derimod uddannes der fysioterapeuter, med speciale i oral fysioterapi. (15) I praktikperioderne under fysioterapeut uddannelsen har oplevelsen været, at mange fysioterapeuter ikke føler sig kompetente til, at undersøge en patient med hovedpine for TMD, eller som en differentialdiagnose i forhold til CX. Dette kan i høj grad skyldes, den manglende opmærksomhed TMJ får på uddannelsen, da der i undervisningen ikke er været fokus på området, og begrænset viden at hente hos undervisere omkring behandling eller undersøgelse. Denne oplevelse er især kommet til udtryk, i udarbejdelse af denne rapport, da det har været svært at finde uddannede fysioterapeuter eller undervisere, som har følt sig kompetente til at vejlede os. Formål Rapporten har til formål at beskrive, hvordan man som fysioterapeut, kan undersøge og behandle en patient med hovedpine og TMD. Rapporten vil samlet give et bud, på en enkel samlet behandlingsstrategi, med værktøjer enhver fysioterapeut besidder og derfor nemt vil kunne implementere i praksis. Problemformulering Hvordan kan en fysioterapeut undersøge og behandle en patient med hovedpine udelukkende fra et Temporomandibulær perspektiv, med baggrund i klinisk ræsonnering, ud fra en viden om vævs egenskaber, begrundet i en biomekanisk forståelse. Begrebsafklaring En fysioterapeutisk undersøgelse og behandling. Fysioterapeutiske undersøgelses principper, fra den fysioterapeutiske undersøgelse udarbejdet af Hingeberg et al. (16) Behandlingen vil være kendte fysioterapeutiske teknikker, som vil blive 8

8 beskrevet mere dybdegående senere. Interventionen har en varighed af 6 uger med 1-2 behandlings sessioner om ugen. Hovedpine I rapporten opfattet som et symptom, på en underliggende udløsende lidelse. Temporomandibular perspektiv Dækker over Temporomandibular leddet og muskler der har funktion over leddet, med inddragelse af de supra- og infrahyoide muskler. Klinisk ræsonnering Klinisk ræsonnering er den tænke- og beslutningstagningsproces, som bruges i rapporten, til at bearbejde fund i undersøgelsen. Udgangspunktet er biomekaniske teorier om TMD, for derigennem at opnå den bedste behandling. Der tages udgangspunkt i 4 grene, som ligger til grund for den kliniske ræsonnering, refleksiv, kritisk, dialektisk og kompleks tænkning. (Beskrives yderliger i afsnit om klinisk ræsonnering) Vævs egenskaber De mekaniske og biologiske egenskaber, som de enkelte væv påvirkes af, i forbindelse med TMD, samt hvordan disse egenskaber kan påvirkes under behandlingen. (11) (17) Biomekanisk forståelse Viden om de enkelte vævsstrukturer, der har indflydelse på TMJ. Funktionen af de enkelte væv, og hvad der er det normale bevægemønster, for at på denne måde, at kunne identificere en dysfunktion. 9

9 Forkortelser, samt definitioner i rapporten TMJ TMD MFT CNS MPQ CX FP ROM MT TP EMG - Temporomandibular joint - Temporomandibulær dysfunktion. - Motorisk færdighedstræning - Central nervesystem - McGill pain questionnaire - Cervikal columna - Forsøgspersonen - Range of motion - Muskuloskeletal terapi - Trigger punkt - Elektromyografi Okklusion Depression Orofacial Mandibula Condylen Trofisk forandring - Mundlukning - Mundåbning - Mundhule og ansigt - Os mandibularis, består af corpus og ramus Mandibularis. (11) - Condylus mandibulae, den kugleformede ledflade på Os mandibularis, som artikulerer med fossa mandibularis. (11) - Ændringer i muskelvæv, som kan føles strenget eller knudret. 10

10 I den følgende del af rapporten, vil der indgå en forklaring på sammenhængen mellem hovedpine og TMD. Der vil redegøres for typiske symptomer på TMD, hvordan smerte opstår og, klinisk ræsonnering. Til sidst i dette afsnit vil behandlingsprincipper, der er brugt i rapporten, blive beskrevet. 2. Hovedpine og TMD I rapporten er det valgt, ikke at klassificere hovedpinen, men opfattes, som en tilstand, der bliver udløst eller forværret af TMD. Dette er valgt,da det kan være vanskeligt at klassificere hovedpine, som kan have overlappende symptomer. Ofte ses spændingshovedpine med symptomer, som minder om migræne og omvendt. (18) The International Classification of Headache Disorders, (IHS- Classification) som bruges i forskning til at klassificere hovedpine, gør selv opmærksom på at de forskellige hovedpiner har overlappende symptomer. (19) TMD, er en kendt udløsende faktor af hovedpine. Ifølge Internationale headache society, skal man mistænkte TMD som udløsende faktor, hvis de følgende diagnostiske kriterier er tilstede: 1. Tilbagevendende smerte i en eller flere regioner af hoved og/eller ansigt, med karakteristik af spændingshovedpine. 2. Røntgen, MRI og/eller knoglescintigrafi, der påviser ændringer i TMJ. 3. Bevis for, at smerter kan tilskrives TMJ lidelse, baseret på mindst en af følgende fund: - Smerter ved depression og/eller ved hårdt sammenbidning. - Reduceret Range of motion (ROM) eller deviation ved depression. - Støj fra den ene eller begge TMJs under bevægelser. - Ømhed i ledkapslen af en eller begge TMJs 4. Hovedpinen nedsættes inden for 3 måneders behandling af TMJ, og gentager sig ikke, efter vellykket behandling af TMD. (20) Det er i rapporten valgt at bruge kriterium 3 samt tilstedeværelse af hovedpine, som inklusionskriterium. Temporomandibular dysfunktion Er et komplekst multifaktorielt problem. (7) TMD er en bred diagnose, der dækker over flere problematikker, som kan involvere både de hårde og bløde strukturer (knogler, kapsel, disken, ligamenter og muskler) Der er stor uenighed omkring TMD s opståen, og om problematikken er en primær eller sekundær problematik. Det er specielt vanskeligt, når der observeres en dysfunktion i CX, eller en bid problematik samtidig med TMD. (21) Der er efterhånden enighed om, at lidelsen skal behandles tværfagligt, hvor man behandler både neuromuskulært, multi strukturelt og biopsykosocialt. Samt at ingen patienter er ens, og behandlingen, derfor skal tilpasses den enkelte patient. (7) 11

11 Illustration 1, Midtlinje - Smerte under depression eller okklusion af TMJ - Nedsat ROM - Smerte eller ømhed i TMJ eller de omkringliggende strukturer - Låsning af TMJ - Smerte eller stivhed i nakken - Lyde fra leddet som klikken, crepitationer eller knasen - Propper i ørerne, tinnitus eller svimmelhed (21) I rapporten, er det valgt kun at behandle på TMJ, for at isoleret effekten af behandlingen. Dette gøres for at vise, hvilken behandlingseffekt man kan opnå udelukkende med denne behandlingstype. I praksis bør flere behandlingsområder og strategier kombineres, da flere strukturer og områder oftest vil være påvirket af en dysfunktion. I rapporten, beskrives en intervention, rettet mod en patient med TMD og hovedpine, som vil kræve at interventionen tilrettelægges og tilpasses, efter hvilke strukturer der er påvirket. I litteraturen beskrives en række symptomer, der er klassiske for TMD. Her opstilles symptomerne, som i rapporten er tildelt særlig opmærksomhed i undersøgelsen. - Hovedpine Disse symptomer, vil give mistanke om hvilke strukturer, der er påvirket. Når TMD skal identificeres, bruges den aktive bevægelse af mandibula. Ændringer i den aktive bevægelse, vil medføre afvigelse fra det normale bevægemønster, hvilket kan komme til udtryk ved, at mandibula ikke følger midtlinjen i en flydende bevægelse, og der vil ses deviation af mandibula fra midtlinjen. (21) (Illustration 1) Den aktive bevægelse under depressionen og okklusionen, bruges i rapporten, både til at identificere en dysfunktion, og som retest af behandlingen. Det er, derfor essentielt at forstå, hvad der sker i leddene, under denne bevægelse. Depression foregår ved at der først sker en rotation, og derefter glidning af condylen. (Illustration 2) Det foregår i sammenspil med diskus, som følger condylen i glidningen. Diskus bevægelser er produceret af m. pterygoideus lateralis, der vil være påvirket ved en dysfunktion af diskus. Derudover vil en dysfunktion af diskus medfører nedsat ROM, eller klikken, når condylen bevæger sig op, eller ned, af diskus. 12

12 Illustration 2, A: Viser rotation af condylen, som er første del af depressionsbevægelsen B: Viser glidebevægelsen af condylen og diskus frem på Tuberculum articula, som afslutter depressionsbevægelsen. Condylen er mekanisk instabil ved maksimal depression, og der er derfor stor sandsynlighed for luxation, ved pludselige bevægelser. Hvis dette sker, vil patienten ofte have svært ved efterfølgende, at lave okklusionen og føle at TMJ er låst. (21) (se bilag 1, for en uddybende beskrivelse af biomekanikken) Smerteårsag Er der ændringer i den aktive bevægelse, kan dette påvirke TMJ eller tilstødende strukturer, hvilket kan føre til en smertepåvirkning i form af ømhed omkring TMJ, eller hovedpine. Smerter fra TMD kan have flere forskellige patologier, men generelt er smertemekanismen den samme. Ved belastning af TMJ, opstår der små mikrorupturer, som kroppen restituere af sig selv. Ved overbelastning kan disse mikrorupturer overstige kroppens evne, til at restituere selv, og der kan opstå TMD. Dette resulterer i en gentagen nociceptiv påvirkning, hvilket kan skabe en perifer sensibilisering. Sensibiliseringen kan gøre ikke- smertegivende stimulation, til smertegivende, ved at flere nociceptorer bliver aktiveret, og dermed øger smerteintensiteten. (12) Gentaget ensidigt arbejde kan være et eksempel på dette, f.eks. når mandiblen deviere fra midtlinjen under bevægelse, og derigennem belaster muskulatur, led og diskus. Sådanne ændringer i bevægemønstret vil ændre aktiviteten i muskulaturen. Således kan den øgede muskulære aktivitet, være medvirkende til TMD og hovedpine. (12) (22) I fysioterapeutisk teori og praksis, er det kendt viden, at en øget aktivitet af muskulaturen, kan give triggerpunkter og muskelømhed, som kan udløse hovedpine. (23) Da hovedpine kan være af muskulær oprindelse, vil den muskulære behandling, have et stort fokus i interventionen. 13

13 Vaner Den ensidige muskelbelastning kan derudover opstå, hvis man udelukkende tygger mad i den ene side, eller har dårlige vaner, som at bide negle, tygge på en kuglepen, tygning af hår eller tyggegummi. (14) Det har en stor betydning i behandlingen af TMD, at gøre patienten opmærksom på de dårlige vaner, så overbelastningen af musklerne nedsættes. (24) Andre bider ubevidst hårdt sammen konstant, og laver dermed en spænding i muskulaturen, som kan være årsag til hovedpinen. Dette kan ske ubemærket om natten. Man kan også skære tænder om natten, hvilket vil efterlade slidmærker på tænderne. Disse problemer, kommer ofte til udtryk, ved en stram, spændt fornemmelse omkring tyggemusklerne og TMJ fra morgenstunden. (21) Det kan her være relevant, at medinddrage en tandlæge i behandlingen. Dette vil ikke blive gjort under interventionen, da det ønsker at vise, hvilken effekt en fysioterapeutisk intervention har på hovedpine. Temporomandibular joint Påvirkning af kapsel og ligamenter omkring TMJ, kan være medvirkende til, at skabe en muskel ubalance. Kapsel og ligamenter innerveres af en gren fra den perifere nerve, som kontrollere musklerne omkring leddet. En dysfunktion i en af strukturerne, kan derved ændre innerveringen til de omkringliggende muskler. Derudover, har de forskellige receptorer i kapsel og ligamenterne også en indvirkning, så når nociceptorerne i kapslen aktiveres, forårsager de en muskelkontraktion. Modsat kan andre receptorer også virke inhiberende. Et studie viste, at en dysfunktion pga. en dårlig sammenbidning, fordi tænderne stod skævt, fik receptorer i TMJ s kapsel til at sende inhiberende signaler, hvilket resulterede i at m. Temporalis ikke var aktiv under okklusion. Efter tandregulering blev balancen i leddet genoprettet og aktiveringen af m. Temporalis. (17) I interventionen, har vi stort fokus på, at behandle restriktioner i kapsel og ligamenter, for at give det muskulære system optimale betingelser. Da det muskulære system er tæt forbundet med TMJ, ser vi begge strukturer, som involveret i en dysfunktion, og derfor kræver begge behandling, for at opnå en succesfuld intervention. Diskus Degeneration af diskus ses ofte i en TMD, men er i de første stadier ikke smertefuld. Diskus er innerveret i periferien, (11) men er ellers aneural. Diskus ernæres fra synovialis væsken, hvilket kræver kompression og traktion, for at diffusionen opstår. Under langvarig sammenbidning, sker der en kompression af diskus, og den får derfor en nedsat ernæring. Samtidig presses væsken i diskus ud, derved opstår degeneration hurtigere. Der kan på denne måde, opstå degeneration af diskus, som går ubemærket hen, indtil degenerationen er så omfattende, at den påvirker de 14

14 omkringliggende strukturer, som primært vil være kapslen, der udsender nociceptive signaler, som også vil påvirke muskulaturen. (17) En dysfunktion af diskus, vil ofte resultere i lyde eller ømhed fra TMJ, (7) og interventionen, vil derfor forsøge at nedsætte lyde og ømhed fra TMJ. Neurologisk sammenhæng Den nociceptive stimuli, som sendes fra muskler og kapsel i og omkring TMJ, bliver ledt gennem det bulbære system. Dette system minder meget om det spinale, men dette henvender sig primært til hjernenerverne, hvor den mest dominerende afferente komponent er den sensoriske del af n. Trigeminus. Det er denne nerve, som forsyner tænder og TMJ. Der kan ses en sammenhæng mellem smerter i TMJ og hoved/nakkesmerter, da nociceptive stimuli fra tænder, muskler og kapsel i TMJ medieres op gennem n. Trigeminus, og ender i subnucleus caudalis, der er placeret i hjernestammen. Dette center modtager, også konvergerende fibre fra andre hjernenerver, samt fra c2- c3 i det cervikale plexus. (12) Dette kan være en forklaring på, hvordan smerte i hoved/nakke region, kan have en komponent fra TMJ. Samtidig er der, teorier på, at denne forbindelse ved overstimulering og understimulering, også kan forårsage tinnitus og svimmelhed (7) I tilfælde af gentagne smertestimulationer, kan visse neuroner i dette område, antageligt induceres og vedligeholde en central sensibilisering. Dette medfører, at uskadelige påvirkninger af nerveceller, kan give en smerteoplevelse. Denne mekanisme kan være aktuel ved visse former for kroniske ansigtssmerter og hovedpine.(12) Hovedets stilling Hovedets stilling og CX, har en stor indflydelse på muskelarbejdet omkring TMJ, fordi condylernes stilling ændrer sig efter CX stilling. (7) Dette kan resultere i en ændring af muskel balancen, og derigennem skabe hovedpine. Ved ændringer i muskel arbejdet omkring TMJ, vil det medføre ændringer i balancen for ekstensorer og fleksorer omkring CX og omvendt. Studier med elektromyografi(emg) har vist, at der sker en tydelig øget spænding i m. Temporalis i ekstension af CX. Samt en øget spænding i m. Masseter og m. Digastricus ved cervikal fleksion, dette tyder på en sammenhæng mellem holdning i CX og TMJs muskulære arbejde. (25) Da, der i rapporten, er valgt ikke at behandle på CX, vil der ikke indgå holdningskorrektion. Hovedets stilling er alligevel valgt at beskrive, for at klargøre, at dette har en indflydelse på TMJ, og kan være meget relevant at behandle, især hvis behandlingen er usuccesfuld på lang eller kort sigt. 3. Klinisk ræsonnering Klinisk ræsonnering er det værktøj, fysioterapeuter bruger til identifikation af en dysfunktion. Den bunder i en forforståelse af biomekanik og 15

15 vævsegenskaber, og er tankegangen, som forklare fund, og begrunder en behandlingsstrategi. For at kunne identificere, hvilken struktur, der kræver behandling, og hvilken behandling, der er optimal, må interventionen tilrettelægges ved brug af klinisk ræsonnering. Teorien bag klinisk ræsonnering har 4 grene, som alle bruges forskelligt i rapporten. (26) Refleksiv tænkning Donald Schön taler om en refleksion, der sker på baggrund af tidligere erfaringer og handlinger. I rapporten, vil forfatternes forforståelse omkring TMD, have betydning for fund i anamnese/undersøgelse, som vil påvirke vores kliniske ræsonnering. Donald Schön taler også om den refleksion, der sker undervejs, som modificere handlingen. Dette vil være synlig under behandlingen, da effekten af hver intervention, skal vurderes, for at kunne tilrette lægge den næste. (26) Kritisk tænkning Stephen D. Brookfield mener, at kritisk tænkning er tæt knyttet til den refleksive tænkning, men at en refleksion ikke nødvendigvis er kritisk. Dette kræver en form for magtanalyse, hvor man stiller hvorfor- og hvordan spørgsmål, for at opstille underliggende hypoteser og deres magtforhold, for derefter at vurdere vigtigheden i den konkrete situation. I rapporten opstår dette, når vi skal ræsonnere os frem til, hvorfor dysfunktionen opstår, og hvor smerten stammer fra, samtidig skal vigtigheden af fundene vurderes, for dermed at finde hvilke, der kræver behandling, og hvilke der ikke gør. (26) Dialektisk tænkning Består i, at udvikle påstande, samt mod påstande. Dette er, fordi der er, to modsatrettede teorier, i dialektisk tænkning. Den ene empirisk, hvor der kun er én sandhed og relativistisk tænkning, hvor der ikke findes én universel sandhed. Dette kommer til udtryk i rapporten, blandt andet ved at der arbejdes ud fra teorier om TMD, som er opstået på baggrund af empiri, og ikke validerede test/behandlinger. Viden om biomekanik og vævsegenskaber, skal derfor medinddrages, for derved at forklare et fund eller behandlingsstrategi. (26) Kompleks tænkning Er en systematisk tænkning, der væver multiple tanker sammen til praktisk fysioterapi, samt medtænker de mange faktorer, der kan påvirke både på kropsniveau og omkring et menneske. Indeholder induktiv, deduktiv og dialektisk tænkning. Vil komme til udtryk, når resultaterne fra undersøgelsen skal bearbejdes, samt når behandlingen skal tilrettelægges. (26) 16

16 4. Behandlings principper Der arbejdes i rapporten med enkle teknikker, hvis kendskab er udbredt blandt fysioterapeuter. Mobilisering Mobilisering af TMJ, har en god effekt på hovedpine og smerte omkring TMJ. (9) Ved mobilisering påføres leddet en mekanoreceptorisk påvirkning, der gennem Gate kontrol teorien, kan virke smertedæmpende. derudover vil mobilisering påvirke spændings receptorerne i leddet, samt gentagne udspændinger vil gøre de kollagene strukturer stærkere og smidigere. (11) I rapporten tages der udgangspunkt i Kaltenborns principper for mobilisering, hvor der arbejdes i grad 3, for at vævet deformeres. Strækket holdes i sekunder. I undersøgelsen vurderes den translatoriske bevægelighed ved, om first stop mødes tidligt eller sent i translationen. (27) sekunder, indtil der føles en lindring af smerten. (28) Træning og øvelser Til at opretholde og forbedre den muskulær balance og funktion på lang sigt, er det nødvendigt, at forsøgspersonen (FP) laver træning i form af hjemmeøvelser. Her kan indgå styrketræning, muskel koordinationsøvelser, men kan også være udspændingsøvelser til at øge ROM af muskler eller led. Øvelsesvalget afgøres af den kliniske ræsonnering, og efter relevansen for FP s situation. Da FP skal udfører øvelserne hjemme, uden supervision, lægges der vægt på at øvelsen er grundig instrueret, nem at udføre, samt giver mening for FP, for dermed at sikre compliance. Triggerpunkts behandling Er en kendt manuel behandlingsform i fysioterapien og har vist sig at have en god effekt på hovedpine. (5) Formålet med triggerpunkts behandling er, at inhibere nociceptorerne via gate- kontrol teorien. I rapporten udføres behandlingen ved, at trykke på triggerpunktet og derefter øge presset. Trykket holdes i

17 5. Metode Søgning I opgaven er søgningen udarbejdet efter PIO systemet. Her er fundet frem til MeSH termer, som beskriver patientgruppen, interventionen og outcome bredt. Der søgtes i MEDLINE databasen og 447 resultater blev fundet. Af disse var 51 RCT studier på engelsk. Der søgtes på RCT studier for at finde frem til højkvalitetsstudier, som rangere højest på evidens hierarkiet. Af disse 51 er 33 blevet udtaget til videre gennemlæsning. Dette er grundet det brede problemfelt, da det ikke kun var en behandlingsform, der søgtes efter, men en bred vifte af fysioterapeutiske interventioner. De samme søgeord blev brugt til at søge efter systemiske reviews, hvilket gav 15 hits, hvoraf 9 blev udtaget til videre gennemlæsning. Søgning blev foretaget i Cochrane databasen hvilket gav 3 hits, hvor en var sammenfald med Medline søgningen, mens 1 blev udvalgt til gennemlæsning. søgninger, mens 13 blev udvalgt til gennemlæsning. I alt 56 artikler, blev udvalgt til gennemlæsning. Artikler omhandlende akupunktur er dog fravalgt, da det ikke er relevant for denne opgave. Derudover er der søgt viden med andre kombinationer af MeSH termer og søgeord, for at finde baggrundsviden, dette er dog omtalt som håndplukning. Søge historik kan findes i bilag 2. Litteraturen er desuden søgt igennem efter teorier, derudover er viden søgt i Muskuloskeletal terapi gruppens materiale samt hos undervisere. Søgning i PEDro data basen blev udført ved at søge på TMD PAIN, hvor, head or neck, var valgt som, Bodypart. Dette gav 43 hits, hvor 9 var sammenfald fra tidligere Patient (P) Intervention (I) Outcome (O) - Temporomandibular joint - Physical therapy modalities - Pain (MeSH) dysfunction syndrome (MeSH) (MeSH) - Temporomandibular joint (MeSH) - Headache (MeSH) - Range of motion (MeSH) - Fascial pain (MeSH) - TMD - Jaw opening - Craniomandibular - Discomfort - Craniofacial Tabel 1, Søgematrix 18

18 Videnskabsteori Rapporten er en kvalitativ case rapport, med inddragelse af kvantitative data målinger, i form af Range of motion(rom), McGill pain questionnaire(mpq). Derudover indgår kvalitative målinger, i form af visual range of motion(vrom) og en hovedpinedagbog. Projektet er et handlingsrettet prospektivt studie. (29) hvilket betyder at forskerne indgår aktivt i miljøet, som udforskes, og at projektet er planlagt i forvejen og derfor indeholder mange detaljer og data.(30) Det er et kritisk single- case studie, som har fokus på at udvikle praksis, gennem en detaljeret beskrivelse af en undersøgelse, manuel behandling og træning af en patient med kronisk hovedpine og TMD. Derudover har det betydning, at casestudiet er kritisk. Heri menes at praksis, har en tendens til at overse TMJ i hovedpine problematikker, (14) hvilket studiet har til formål at uddybe og korrigere. (31) Den hermeneutiske tankegang bruges, da forfatternes forforståelse af emnet, vil have indflydelse på den kliniske ræsonnering, samtidig inddrages den fænomenologiske tankegang i studiet, da den kliniske ræsonnering også bygger på FP s oplevelser af behandlingen. Der bruges en ideografisk tilgang til interventionen, med henblik på objektivt, at beskrive fundene hos FP. Samtidig tages den nomotetiske tænkning i brug, for at forklare de bagvedliggende årsager til patientens tilstand, og gennem klinisk ræsonnering, at tilrettelægge en behandling. Der er fundet inspiration i det naturvidenskabelige paradigme, samt i det humanistiske paradigme. Den naturvidenskabelige tilgang kommer til udtryk ved, at indhente empiri og evidens omkring behandling af TMJ. Derudover kan det ikke undgås at berører den humanvidenskabelige tænkning, når der arbejde med mennesker, tolkning og forståelse. (32) Patientudvælgelse Der blev hængt en skriftlig henvendelse, til patienter med hovedpine, op ved to fysioterapeutiske klinikker. Den skriftlige henvendelse beskrev projektet, og sammenhængen mellem hovedpine og TMD. (se bilag 3) Efter henvendelse fra FP, blev der foretaget en kort undersøgelse, for at afdække inklusion- og eksklusionskriterierne. Inklusionskriterier Hovedpine af min. 6 mdr. varighed. Minimum 1 af følgende symptomer: - Smerte ved depression og/eller ved hård sammenbidning. - Nedsat ROM, eller deviation af mandiblen under depression. - Støj fra det ene eller begge TMJ, under bevægelse. - Ømhed i ledkapslen, af en eller begge TMJ.(20) Eksklusionskriterier I rapporten er det forsøgt, at undgå konkurrerende strukturelle lidelser, som ville kræve en mere omfangsrig behandling for at opnå tilfredsstillende resultater: 19

19 Diagnosticeret artrose i TMJ Andre artrit lignende sygdomme Whiplash Manglende tænder Har tidligere været, eller er sygemeldt med stress Udfald på en neurologisk undersøgelse Herefter blev FP optaget i projektet. Der blev udleveret en hovedpine dagbog, (se bilag 4) til monitorering af hovedpine inden intervention. Etiske overvejelser Der blev givet en skriftlig samtykkeerklæring, (se bilag 5) udfærdiget efter den videnskabsetiske komites retningslinjer, for sundhedsvidenskabelige opgaver. (33) Erklæringen blev udleveret og forklaret mundtligt, første dag i interventionen. FP er anonymiseret i rapporten. Billeder og video af FP vil efter aflevering af rapporten, blive destrueret. 20

20 6. Valg af målemetoder Der er udvalgt 4 parametre, som FIllustration P måles 4, Optagelse af VROM efter. Illustration 3, ROM af deepression ROM r valgt da nedsat ROM, kan tyde på en dysfunktion. (7) (34) VROM er brugt som en subjektiv måling, af patientens deviation og klik, da disse også kan tyde på TMD. (7) (4) MPQ er brugt for at få detaljeret fortænder i undermund, til bund af tænder information omkring smerten, og for at i overmund. (Illustration 3) observere ændring af smertens karakter Fuld ROM af depressionen, bør være mere gennem interventionen. Antallet af smerte end 40 mm, hvis depressionen er 30-39mm ord, vil bruges som målemetode. betegnes det som en mindre dysfunktion, Hovedpine frekvensen er brugt for, at give hvor alt under 30 mm tyder på en alvorlig information omkring frekvensen af dysfunktion. (7) hovedpinen, og hvilke karakter og intensitet den har på dagen. ROM af depression VROM scale VROM er en subjektiv måling, som står for visual range of motion, og er et redskab til En objektiv måling, der er fundet, at vurdere og dokumentere FP s deviation moderat/god intratester, reliabel. (35) og klikken. (7) Målingerne er foretaget med FP Optagelsen af data foregik ved, at FP var rygliggende, og CX i nulstilling(36). rygliggende med CX i neutral position, Målingerne er foretaget 3 gange efter herefter åbnede og lukkede FP munden hinanden, hvorefter gennemsnittet er forholdsvis langsomt. brugt, for at minimere bias. Behandleren var placeret på en stol, med Målingen er udført ved at FP laver fugleperspektiv over FP, fra hovedgærdet maksimalt depression, der måles fra top af af briksen. Der blev tegnet en VROM med mål over maksimal depression, og maksimal lateral deviation til begge sider (Illustration 5). Herefter blev der indtegnet en subjektiv måling, af depressionen og okklusionen. Her indtegnes klikken samtidig (se Illustration 4, i resultat afsnittet). 21

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion Redigeret af (Translations by) Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark i samarbejde med (Back-Translation) Mrs. Janet

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

spændingshovedpine og bidfunktion

spændingshovedpine og bidfunktion side 09 AF: TANDLÆGE PER STYLVIG perstylvig@webspeed.dk FOTO: SINE FIIG www.bidfunktion.com Kronisk spændingshovedpine og bidfunktion Behandling af kronisk spændingshovedpine som følge af dysfunktioner

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud.

Case. Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Inge Ris, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi MR, DipMT, Phd.- stud. Case Formål: Gennemgang undersøgelse, behandling og effektmåling af en pagent med kroniske nakkesmerter 58, rengøringsassistent,

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Mange af de patienter, der

Mange af de patienter, der 300 SAMFUND & ARBEJDSLIV PENDLERPATIENTER. De færreste patienter har noget imod at pendle mellem Per Stylvigs klinik på Frederiksberg og fysioterapeuterne i Holbæk. De tre behandlere klarer selv afstanden

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Vi vil

Læs mere

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004 Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport Afleveret 29/3 2004 Udarbejdet af fysioterapeut Jesper Ottosen Ulrikkenborg allé 27 st. tv. 2800 Lyngby (DF-medlemsnummer:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

"Whip-lash" - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin

Whip-lash - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin "Whip-lash" - skade Piskesmældsskade af nakken Træningsprogram for tilskadekomne Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin Hvad er Whip-lash En whip-lash skade opstår oftest

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse:

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Kranio Sakral Terapi 1 Indblik i Kranio Sakral Terapiens historie og den bagvedliggende filosofi. Den nødvendige teoretiske anatomi og fysiologi for forståelsen

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

MSB og Intelligent motion

MSB og Intelligent motion DI A- Miljø Konference 22. jan. 13 MSB og Intelligent motion Partssamarbejdet om MSB DI s erfaringer med Intelligent motion Øvelser i praksis Erfaringer fra Scandinavian Tobacco Group 20 års ergonomisk

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Ingenting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Ingenting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige 1 Spørgeskemaer vid Yrsel-Tinnitus-Smärta YTS-kliniken Navn Alder Adresse Telefon Mobiltelefon E-mailadresse Dato Stilling Studerende Pensionist Sygefravær Har du en av følgende sygdomme? Ja Nej Hjerte-/karsygdom

Læs mere

Løberknæ. (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren

Løberknæ. (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren Løberknæ (Iliotibial band syndrom) Af Fysioterapeut dennis K. sjøgren Løberknæ er den hyppigste årsag til smerter på ydersiden af knæet hos løbere. Og er relateret til stramhed af det iliotibiale bånd,

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Bid, tænder og mundhule

Bid, tænder og mundhule Bid, tænder og mundhule Som hestefysioterapeut og osteopat er det af stor betydning, at hesten får ordnet sine tænder regelmæssigt og af en behandler, der er kompetent til at udføre arbejdet. Hvis hesten

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Klinisk retningslinje. Lungesygdom

Klinisk retningslinje. Lungesygdom Klinisk retningslinje Klinisk for udredning retningslinje og for klassificering fysioterapi af til personer patienter med med Kronisk nakkebesvær Obstruktiv Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed Stræk Styrke Stabilitet Rygsøjlen Ryggen består af 24 ryghvirvler, der sammen med de intervertebrale diske, gør rygsøjlen fleksibel.

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Stanley Rosenberg W W W. S T A N L E Y R O S E N B E R G. C O M Stanley Rosenberg, forfatter til denne tekst, har copyright til denne tekst og er hermed fuldt beskyttet af

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed

Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed Piskesmæld, fibromyalgi, kronisk træthed En strategi for behandling af de nye sygdomme 17 De senere år er der kommet en EN STRATEGI FOR BEHANDLING række nye sygdomme, der mistænkes for at AF SYGDOMME være

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre ANSIGTET ER SJÆLENS SPEJL Efter få behandlinger med blid og behagelig bindevævsbehandling, vil du opleve, hvor

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

FOR RYTTER OG HEST. r i d e h e s t e n - h i p p o l o g i s k h 1 0 / 0 7

FOR RYTTER OG HEST. r i d e h e s t e n - h i p p o l o g i s k h 1 0 / 0 7 Fysioterapi FOR RYTTER OG HEST Målet med ridning og uddannelse af hesten er, at hest og rytter skal smelte sammen og arbejde som en helhed, men når ekvipagen ikke arbejder i harmoni, så kan det give både

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere