Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,"

Transkript

1 / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs kasse ) vest for Thurø Rev. I henhold til komrnuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Formål. Det tilsigtes med lokalplanen at sikre områdets fortsatte anvendelse til sommerhusbebyggelse. Arealet udlægges til sommerhusområde. 2. Område. 1. Lokaiplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort (tegning nr , dato 79.o8.27, Svendborg kommunes tekniske forvaltning) og omfatter følgende matr.nr.: 79-q samt dele af l6-a og l6-c, Thurø by, Thurø, samt alle parceller, der efter den 1. marts 1979 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Lokalplanens område opdeles i afsnit A, B og C som vist på kortbilaget. 3. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne 1~kaiplan overføres det under pkt. 1 nævnte område fra landzone til sommerhusområde. 3. Områdets anvendelse. Områderne udlægges til sommerhusbebyggelse, dvs, bebyggelse, der kun må beboes i tidsrummet 1. april - 3o. september og udenfor dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekender og lignende.

2 2 4. Udstykninger. Området kan udstykkes således, at den følger den i 2, stk. 2, omtalte opdeling, men i øvrigt som de på kortbilaget angivne lodder. 5. Adgangsforhold. 1. Der sikres adgangsarealer som vist på vedlagte kort og med følgende minimumbredder: A-E 4,o m, C-D 3,5 m, E-F 3,5 m, G-H 4,o m, I-J 3,5 m, K-L 3,5 m, N-E 3,o m og D-F 3,0 m. 2. For at sikre tilfredsstillende adgangsforhold til strandareal (fællesareal) udlægges den på kortbilaget viste adgang E-B på 1 m. Udgifter i forbindelse hermed afholdes af grundejer-/lejerforeningen. De på kortbilaget viste veje og stier opretholdes i deres eksisterende forløb og bredder. 6. Ledningsanlæg. 1. Den eksisterende elforsyning af området fastholdes som luftledningsnet på træmaster. Evt, fremtidig adgangsbelysning opsættes herpå. 7. Bebyggelsens omfang og placering. 1. Bebyggelsesprocenten for områderne A, B og C må ikke overstige b for området som helhed. 2. Bygninger må kun opføres med én etage og uden mulighed for indretning af udnyttelig tagetage. 3. Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 2,7 m, målt fra terræn til skæring mellem facade og tagf lade. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 3~0 8. Bebyggelsens ydre fremtræden. 1. Skiltning og reklamering må ikke finde sted. 2. Til udvendige bygningssider samt tagf lader må ikke anvendes materialer, som virker skærnmende. 9. Ubebyggede arealer. 1. Mindst 25% af området skal bestandig være udlagt til fælles adgangs og opholdsareal for hver enkelt af de nuværende af planen omfattede ejendomme (eller dele af ejendomme) 2. Den på vedhæftede kort med særlig signatur viste beplantning må ikke fjernes. 3. Beplantning af områdets fællesarealer må kun ske i overens

3 3 stemmelse med en forud af byrådet godkendt beplantningsplan. 4. Ubebyggede grunde må kun anvendes til have. 5. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 6. Bortskaffelse af affald skal følge en forud af byrådet godkendt ordning på linje med andre sommerhusområder. 7. Områdets afgrænsninger mod vest og nord (bortset fra skovbrynet) skal stedse vedligeholdes som levende hegn. b. Grundejer/lejerforening. 1. Ved udstykning af ejendomme skal oprettes grundejer/lejerforening. 2. Grundejer/lejerforeninger forestår udstykkede ejendommes fæl lesarealers drift og vedligeholdelse. 3. Grundejer/lejerforeninger inden for bokalplanområdet og de af disse administerede fællesområder vil kunne sammenlægges til én forening med ét fællesområde. 4. Grundejer/lejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 11. Tilladelser fra andre mynd~gheder. 1. Skovbyggelinien inden for området søges ophævet. *) 2. Strandbeskyttelseslinien (25 m) opretholdes. Alle bygnings- og landskabsændringer inden for lokalpianområdet skal forelægges og godkendes af fredningsnævnet. 3. Landbrugspligten søges gennem Landbrugsministeriet ophævet for den del af matr.nr. l6-a og l6-c, der ligger inden for lokalplanområdet. Således vedtaget af Svendborg byråd den 17. september P. b. v. E. b. S. Tholander. *) Naturfredningslovens skovbyggelinie er ophævet med Fredningsstyrelsens skrivelse af 8. maj l98o (j.nr. F 245/7 338). / knud Pedersen.

4 4 I medfør af kommuneplanbovens 3o, stk. 3, begæres lokal planen tinglyst på de ejendomme, der er omfattet af planen. Svendborg byråd, den 24. marts l98o. P. b. v. E. b. Knud Pedersen. Indført i ~ ~TL for Svendh~ ~7r2t 26 IIA!L LJ LYST ~~7e_ ~

5 5, /!~,L!~J i FREDNINGSNÆVNET ~ FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS Egenseve~15 - Telefon (09) OO SVENDBORG, den 29/ I journainr.:frs ~85 Man har d.d. tilskre~,et. 1~3fldLfl~3p~ktç)T Kullinqgade 29, 57oo 5vendhorg, ~3Le(ie~: -\iip rsen Ved skrivelse af 4. december 1985 h~r De p~ vegne ejeren af matr. nre 15 a og 79 q Thurø b~, Thurø, Karen Margrethe Ul1eq~rd, Grastenvej 2o4, Thurø anmodet om nævnets godkendelse af, at dec Foretages omdelinger mellem ovennævnte matr. nre og herefter udstykning i 16 parceuer - 15 sommerhusgrunde og 1 vej- og fællesaceal. Da den ønskede udstykning vil blive foretaget søværts strandbeskyttelseslinien, er Fredningsnævnets tilladelse i henhold til naturf redningslovens 46 nødvendici. Fredningsnævnet har om sagen brevvekslet med fredn.ingsafdel ingen, Fyns amtskommune, der i skrivelse af 6. januar 1986 blandt andet har udtalt: at udstykningsforslaget er i overensstemmelse med nr. 81 For området... loka iplan Fredningsstyrelsen har ved skrivelse a f 8. maj 198o, jf. opi, ophævet skovbyggelinien inden for vedlagte k laks iplanområdet, mens stran dbeskyttelseslinien fortsat er gældende. FredningsaFdelingen har i Forbindelse med loka Ip lanens behand ling ikke udtalt sig imod lokaiplanen, idet man har forudsat, at den eksisterende so mme r husbebyggeise på matr. nr. 79 q Thurø by, Thurø er lovlig i rela t ion til naturfredningslovens 46. I denne For bindelse bemærkes, at lokaiplankortets angivelse af strandbeskyttelsesrioh over mair. liniens fo ni. 79 q er ukorrekt. Dens forløb er herf~ a ski tsemæss igt indtegnet på kopiudsni.ttet af lokaiplankartet Det fremende eller at de 5 af de 6 sommerhuse er går heraf, beliggende overuej helt sovær ts st randbeskyttelsesi in ien. Fredningsafdelingen har ikke nærmere efterforsket husenes men kan nævne, at alle husene, som udstykningsforslaget omn ses på luftfoto optaget i lovi ighed, fatt er, ka Fredningsafdelingen finder på det Foreliggende grundlag ikke anledning til at udtale sig imod den ansøgte udstykning. Svendborg kommunes opmærksomhed bør henledes på, at strandbeskyttelseslinie på lokalpiankortet er forkert indtegnet for så vidt angår matr. nr. 79-q.

6 / Fredn inqs~iævnet meddeler herved ihenhold til naturfredn.ingslovens tilladelse ti Ld en ansøgte udsty kning, idet nævnet enstemmigt har Fu ndet, at der stændigheder, som stk. 6, og nævnet har til Formål at ger, kan blive se ivejere. Kopi linien er indført Fyns Nævnet amtskommunes om- kræves i he nhold til naturfredn ingslovens a6 har herved m~r~ f~ir~ ~ ~ at Foreligger a F rettet lokalpiankort, som den rette lig sådanne lagt vægt på, at den lejerne af de grunde hvorefter ganske særlige nævnte udstykning hvorpå husene lig strandbeskyttelses skal være, med rødt, vedlægges. har underrettet den stedlige kommunalbestyrelse, fredningsafdeli ng m.fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets afgørelse for Overfredningsnævnet, om foranstående. Tilladelsen kan ikke udnyttes før efter udløbet af ankefri- 3ten, 4 uger, jfr. naturfredningslovens 58 stk. 5. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens meddelelse, jfr. naturfredningslovens 64 a. hvilket herved meddeles til orientering. Kommunens opmærksomhed henledes på, at strandbeskyttelseslinien på lokalpiankortet er forkert indtegnet f.s.v. 79 q.den rette placering af strandbeskyttelseslinien lagte lokalpiankort med den rettelig indtegnede stra 1Ju1. Pau sen formand T angår matr. nr. fremgår af ved ndbeskyttelseslinie. ~ndg.s.k.t.f.4i~l~,l ~ ~C388 ~ Eksp. ~L~_T1~ ~ Set ilr I / Svendborg kommune teknisk forvaltning

7

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE VED BREDKÆRVEJ I SDR. VORUPBR THISTED _- KOMMUNE REDEGBRELSE l Baggrunden for lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet med det formal at overfare det eksisterende

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08 februar 89 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2.08 SIDE 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. 11. 12. Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer...

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I GODERUP VEDTAGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens retsvirkninger... 2... Lokalplanens forhold til ~vrig planlægning 3 Kort

Læs mere