AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde"

Transkript

1 Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Thomas Rosendal Nielsen, Ane Hejlskov Larsen, Tore Rye Nielsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger Schoonderbeek Hansen, Rikke Viderup Jakobsen (stud.rep. Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Museologi), Ida Hvenegård Tolstrup (observatør, stud.rep. Tysk og Romanske Sprog), Jonas Christiansen (stud.rep. Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi), Lise Brinck (stud.rep. Semiotik, Lingvistik, Lektiologi og Cognitive Science), Lars kiel Bertelsen (Studieleder), Kasper Lie (SNUK), Natalie Jakobsen (suppleant Musikvidenskab og Dramaturgi), Peter Bakker, Jannie Laigaard (VEST), Julie Zederkof (SNUK), Nina Thiele Zeiss Fraværende: Signe Nygaard Pedersen (stud.rep. Musikvidenskab og Dramaturgi), Jakob Steensig, Mathilde Fahlberg (stud.rep. Medier og Journalistik), Julie Raimensborg (Informationsvidenskab og Digital design), Ditte Gaarde Engebjerg (stud.rep. Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur), Astrid Harboe Odgaard (stud.rep. Engelsk), 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Indkomne sager (Beslutningspunkt) 2.1 Ekstra eksamensforsøg i disciplinerne Dynamisk webdesign: Mobile klienter, Dynamisk webdesign: Servere og databaser og Digitale organisationer 2.2 Eftertilmelding til eksamen i disciplinen Bachelorprojekt 3. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder 4. Behandling af studieordninger vedr. Kompetenceprofiler og Studiestruktur (Beslutningspunkt) 5. Revision af eksamensform til obligatoriske og konstituerende profilfag (20 ECTS) samt HUM-fag (Beslutningspunkt) 5.1 Obligatorisk og konstituerende profilfag (20 ECTS) 5.2 HUM-fag 6. Behandling af evalueringsrapporter F2016 (Beslutningspunkt) 7. Studiemiljø - forsker og studerende imellem (Drøftelsespunkt) 8. Produktspecialer (Drøftelsespunkt) Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Dato: 23. november 2016 Ref: KL Side 1/20 Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 9. Tilpasning af Nævnets praksis vedr. underviseransøgte dispensationer til eksaminer (Beslutningspunkt) Side 2/ Omgørelse af indstilling vedr. punkt 4 på Studienævnsmødet (Beslutningspunkt) 11. Meddelelser 11.1 Meddelelser til og fra Studieleder 11.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand Observatør fra LITRET i Meddelelser fra Uddannelsesnævnene 11.4 Meddelelser til og fra VEST 12. Evt. 1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsorden godkendes. Referat Studienævnsmødet godkendes med tilføjelse af en række præciseringer. 2. Indkomne sager (Beslutningspunkt) 2.1 Ekstra eksamensforsøg i disciplinerne Dynamisk webdesign: Mobile klienter, Dynamisk webdesign: Servere og databaser og Digitale organisationer Nævnets beslutning: Nævnet imødekommer ikke ansøgningen om dispensation til ekstra eksamensforsøg. Studienævnet træffer afgørelse i en sag vedr. ekstra eksamensforsøg i disciplinen Dynamisk webdesign: Mobile klienter, Dynamisk webdesign: Servere og databaser og Digitale organisationer på Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab, Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde og er videresendt til Studienævnet med følgende indstilling: Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes, da det ikke ses, at usædvanlige forhold har gjort sig gældende. Sagen går til behandling i SN. Sagen foreligges Nævnet og Formanden indstiller sagen til afstemning. Stemmeberettigede: 13 Ønsker Nævnet at tilslutte sig Forretningsudvalgets indstilling? Ja: 13 Nej: 0

3 Nævnet følger Forretningsudvalgets indstilling. Den studerende får ikke dispensation til ekstra eksamensforsøg i de tre discipliner Dynamisk webdesign: Mobile klienter, Dynamisk webdesign: Servere og databaser og Digitale organisationer på Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab, Side 3/ Eftertilmelding til eksamen i disciplinen Bachelorprojekt Nævnets beslutning: Nævnet imødekommer ansøgningen om eftertilmelding til eksamen i Bachelorprojekt. Nævnet træffer ligeledes beslutning om at ændre praksis for ansøgninger modtaget fra og med 1. januar Herefter behandles alle ansøgninger vedr. eftertilmelding til eksamen i overensstemmelse med Eksamensbekendtgørelsen (BEK nr 1062 af 30/06/2016) 14. Studienævnet træffer afgørelse i en sag vedr. eftertilmelding til omprøve i Bachelorprojekt, Bacheloruddannelsen i Dramaturgi, 2013 i vintereksamen 2016/17. Nævnet bedes bemærke at sagen er overdraget til afgørelse i Nævnet da en tiltrædelse af Forretningsudvalgets indstilling vil betyde en praksisændring. Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde og er videresendt til Studienævnet med følgende indstilling: Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes, da der ikke ses, at der ligger usædvanlige forhold til grund for den manglende tilmelding, og der er således ikke hjemmel til dispensation. Et afslag vil dog være en ændring af praksis, idet ansøgninger om eftertilmelding til den sidste prøve på BAuddannelsen tidligere er imødekommet. Sagen behandles derfor på næste SN-møde. Nævnets drøftelse: Konsekvenserne af en fastholdelse af Forretningsudvalgets indstilling er at den studerende må afvikle sin eksamen på et senere tidspunkt. Den studerende vil med et afslag blive forsinket, men vil med en eksamensafvikling i S2017 bibeholde retskrav til Kandidatuddannelsen i Dramaturgi i forbindelse med optaget. Informationsmail vedr. rettidig tilmeldinger til omprøver er udsendt til alle studerende primo september. Den ændrede praksis er ikke blevet varslet. Formanden afslutter drøftelsen og sagen overgår til afstemning. Stemmeberettigede: 13 Ønsker Nævnet at tilslutte sig Forretningsudvalgets indstilling?

4 Ja: 3 Nej: 4 Side 4/20 Studienævnet følger ikke Forretningsudvalgets indstilling. Den studerende skal eftertilmeldes til omprøven i Bachelorprojekt, Bacheloruddannelsen i Dramaturgi, 2013 i vintereksamen 2016/17. Nævnet begrunder afgørelsen med at den studerende har ansøgt under gammel praksis for ansøgninger om eftertilmelding til sidste eksamen på Bacheloruddannelsen. Nævnet træffer ligeledes beslutning om at overgå til ny praksis vedr. ansøgninger om eftertilmelding til sidste eksamen på Bacheloruddannelsen pr. 1. januar Alle ansøgninger om eftertilmelding til eksamen modtaget 1. januar 2017 og senere skal behandles i overensstemmelse med den hjemmel der gives af Eksamensbekendtgørelsen (BEK nr 1062 af 30/06/2016) 14. Nævnet henstiller til at dette kommunikeres ud gennem VEST. NB: Følgende tekst fremgår af Studenterportalens ang. eksamenstilmelding og eftertilmelding til eksamen, jf. Eftertilmelding til eksamen Hvis du på grund af udsædvanlige forhold ikke har kunnet overholde fristen for eksamenstilmelding, skal du søge om eftertilmelding. Du søger om eftertilmelding ved at sende en dispensationsansøgning via mit.au.dk. Nævnets praksisændring pr. 1. januar 2017 er ikke i uoverensstemmelse med den information vedr. krav til dispensationer der allerede foreligger på hjemmesiden. 3. Forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedags Uddannelsesnævnene opfordres til at komme med forslag til studienævnsmødedagsordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. På nuværende tidspunkt er der følgende emner på listen over forslag fra Uddannelsesnævnene til de kommende møder: Studiemiljø: Fortsat fokus på studiemiljø og stress (Augustmødet har en drøftelse om det fysiske studiemiljø) Diverse:

5 Inger Schoonderbeek Hansen ( ): Hvordan forstås faglig identitet af de studerende. Der ønskes en undersøgelse af de studerendes forståelse af den faglige identitet. Inger Schoonderbeek Hansen ( ): Rekrutteringsvideoer fra Arts er udfordret af professionelle rekrutteringsvideoer fra KU- og SDU. Der bør være en fælles Arts-koordinering af hvad filmene skal gøre, fortælle m.m. Der ønskes en særlig indsats fra AU-kommunikation. Jakob Isak Nielsen, : En kritisk gennemgang af internationaliseringspolitik på IKK, herunder hvilke kurser der udbydes til de indrejsende studerende. Side 5/20 Projektorienterede forløb/praktik: Kommunikation mellem Praktiksteder og AU: Praktikstederne skal fremsende deres opslag meget tidligere. Skal dette udbredes fra centralt hold. Studieordningsændringsrelaterede emner: ECTS-byrde på Tilvalg. Nævnet ønsker at dette fokus også medtages i de igangværende Tilvalgsdrøftelser Uddannelsesudvikling, herunder hvordan Nævnet bliver bedre til at tage ejerskab for nye uddannelser. I lyset af Tilvalgspapiret bør Nævnet drøfte hvorledes de tager ejerskab for den fremtidige udvikling af tilvalg. Jakob Isak Nielsen, : Forholdet mellem faglige mål og bedømmelseskriterier. Tina Bering Keiding er inviteret til Studienævnets møde for at drøfte dette forhold - Tina var desværre forhindret i at deltage før. Inviter Sarah Barfoed også er inviteret. Indkald skriv fra Julie vedr. afklaring af ovenstået. Prøverelaterede emner: Gruppeeksaminer, hvordan vurderes det individuelle bidrag i en gruppeeksamen? UJS siger at man kun må vurdere på de individuelle bidrag. Hvis der skal stilles et krav til sammenhængskraft i en gruppeopgave skal det indskrives i kvalifikationsbeskrivelse. (Jakob Isak Nielsen) Diskussion af omfang og tanker af og tanker med resumé og abstract. Om resumé/abstract på studieportalen: (foreslået på studieordningsrevisionsmødet d. 9. december) Ønske om drøftelse af karaktergivningen på forskellige fagligheder. (Ane Hejlskov Larsen) Status: Ane Hejlskov Larsen, KÆM ( ): Der ønskes en analyse af hvilke kompetencer de nye studerende kommer med. Det undersøges om emnet kan ses i forbindelse med Gymnasiebrobygningsprojektet hvortil der er givet USM-midler. Dekanatet er kontaktet med Nævnets ønske om en udredning Punkter til drøftelse på Bachelortemadag

6 Temadag 7. december vedr. alle BA-revisionsrelaterede emner, eks. brobygning på 1. semester (dvs. hvem er de nye studerende?), Studium Generale, adgangskrav, helhedsrammesætning af universitetskulturen: Jakob Isak Nielsen, : Genbesøg af adgangskravene til BAuddannelserne. Er adgangskravene som de skal være? Dette skal indgå i BArevisionen 2018 og Nævnet inviterer Optagelse med til drøftelsen. Jakob Isak Nielsen, : Nævnet bør reviderer rammebeskrivelserne for Studium Generale. De er fra og der er sket meget med uddannelserne siden da, bla. et øget fokus på employability. Der bør nedsættes et underudvalg under Nævnet der kan spille ind ti Dekanatet. Jakob Steensig, : Efteruddannelse af vejledere bør ligeledes følges op af vejlednings- efteruddannelse som et led i den generelle studietekniske uddannelse. Side 6/20 Nye forslag: Ane Hejlskov Larsen, : Projektorienteret forløb. Nævnet ønsker en opfølgning på Nævnets tidligere brev til Dekanen vedr. Arts-studerendes stilling i forhold til andre universiteters studerende i forhold til eftertragtede projektorienterede forløbs-pladser. Når Arts-studerende får reduceret den tid de har til det projektorienterede forløb kan de være mindre attraktive for virksomhederne. 4. Behandling af studieordninger vedr. Kompetenceprofiler og Studiestruktur (Beslutningspunkt) Nævnets indstilling: Nævnet indstiller fremlagte kompetenceprofiler og studiestruktur til godkendelse. Studieordningsprocessen frem mod 2017 er primært fokuseret på kandidatordningerne og Nævnets studieordningsgodkendelsesproces foregår i to runder, først godkendes kompetenceprofiler og studiestruktur, senere godkendes de enkelte studieordninger i deres helhed. Nævnets behandling af faglighedernes kompetenceprofiler og studiestruktur sker som i tidligere år gennem en spejlingsproces hvor udvalgte VIP- og studenterrepræsentanterne gennemlæser og stiller relevante spørgsmål til de studieordninger, der fremgår af listen herunder således fag- såvel som studenterperspektivet bliver belyst. Nævnets medlemmer kan med fordel vurdere kompetenceprofilen i de enkelte studieordninger efter anbefalingen i Tina Bering Keidings notat Noter og vejledning til Studieordningsarbejde (Bilag 4.0.2) hvori følgende anbefaling til kompetenceprofilen findes på s. 4: En velbeskrevet kompetenceprofil gør det klart for både studerende, undervisere og aftagere, hvilke emner uddannelsen beskæftiger sig med og hvilke faglige og generiske kompetencer den sigter mod. Det kan ovevejes dels at udfol-

7 de formål og indehold mere end det er generelt sker, dels også at lade en kort beskrivelse af beskæftigelsesprofilen indgå i studieordningen. Side 7/20 Nævnets medlemmer kan ligeledes med fordel forholde sig til Tina Bering Keidings anden anbefaling (s. 8) vedr. kompetenceprofilens overensstemmelse med Den Nationale Kvalifikationsramme for Kandidatuddannelser: Ved formulering af kompetenceprofilen for en given uddannelse, kan det være nyttigt spejle denne i Kvalifikationsrammen for at sikre at uddannelsens kompetenceprofil både hvad angår kompetencedimensioner og kompleksitet matcher det pågældende niveau. Til dette formål kan Nævnets medlemmer benytte Den nationale kvalifikationsramme (Bilag 4.0.3). Heri anskueliggøres forskellen på bachelor- og kandidatniveau, herunder det øgede krav til faglig kompleksitet. Nævnets medlemmer kan benytte oversigten til at vurdere om de foreslåede kompetenceprofiler svarer til Kandidatniveau. Oversigt over spejlingslæsere (repræsentanterne læser de studieordninger der står ud for deres navne) VIP- og studenterrepræsentanter Studieordninger Jakob Isak Nielsen Cognitive Semiotics Mathilde Fahlberg Tore Rye Andersen Bacheloruddannelse i International Ditte Gaarde Engebjerg virksomhedskommunikation i engelsk Thomas Rosendal Nordisk sprog og litteratur Signe Nygaard Pedersen Leonardo Cecchini Musikvidenskab Ida Hvenegård Tolstrup (observatør) Jakob Steensig Lise Brinck Inger Schoonderbeek Hansen Kunsthistorie Jonas Christiansen Æstetik og kultur Jody Pennington Dramaturgi Astrid Harboe Odgaard Morten Breinbjerg Litteraturhistorie Julie Raimensborg Ane Hejlskov Larsen Lingvistik Rikke Viderup Jakobsen Nævnets kommentarer til kompetenceprofiler og studiestruktur

8 Uddannelsesnævn/U ddannelse Nivea u Å r Beskrivelse af ændring Foreløbig kommentar Kommentar fra Studienævnet Side 8/20 Musikvidenskab og Dramaturgi Dramaturgi Musikvidenskab KA og KA - tilval g KA A-linje: ECTSfordelingen ændret til 15/15 på Dramaturgisk ledelse og Dramaturgisk forskning B-linje: Anvendt dramaturgi udskriftet med Dramaturgisk ledelse Fastholder eksisterende kompetenceprofil A-linje: Musik og lyd som betydning ændres til A-linje Projektforløb (bemærk venligst at det er en arbejdstitel). B-linje: Musikalsk Endelig afgørelse om 30/ model vedr. Projektorienteret forløb træffes først på afdelingsmøde Bemærk venligst at Dramaturgi medsender forslag til KA-tilvalg - gælder den medsendte Kompetenceprofil både KA og KA-tilvalg? Ændring til Analyse og fortolkning på B- linje giver mulighed for samlæsning med Analyse og fortolkning på A- linje. Kompetenceprofilen bør bearbejdes i for- Specifikke kommentarer er sendt til fagligheden. Fagtitlerne stemmer overens med kompetenceprofilens kompetencedel, men det er sværere at finde overensstemmelse med færdighedsdelen. Fagtitlerne må gerne afspejles mere af kompetenceprofilerne. Der stilles spørgsmålstegn ved om en Evne skal er en færdighed eller en viden - det er et fortolkningsspørgsmål. Det angives at der skal samlæses med B-linjen, men det må være med A-linjen.

9 Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Museologi Æstetik og Kultur KA teori, praksis og formidling (10 ECTS) + Musikvidenskabeligt projekt slås sammen til Musikalsk teori, praksis og formidling (15 ECTS) Musikvidenskabeligt emne ændres til Analyse og fortolkning. Ingen disciplinændringer, men det forventes at ÆK ønsker modellen. hold til at matche Kandidatniveauet. Kompetenceprofilen: Den generelle beskrivelse er god, men Projektorienteret forløb er beskrevet som Feltstudie. Det bør nok laves om til Projektorienteret forløb. Side 9/20 Kompetenceprofilen henviser til en Kulturformidlingsprofil, men det afspejles ikke i studiestrukturen (Kulturformidling er et valg, en profileringsmulighed gennem profilfagene). Der tales om viden og dybdegående viden som kræves for en Kandidatuddannelse. Der stilles spørgsmåls-

10 tegn ved om studiestrukturen er ressourcemæssigt optimeret i forhold til 1/3-reglen. Side 10/20 Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur Litteraturhistorie KA Ingen ændring i studiestruktur udover specialeforberedende elementer op 3. semester. Der stilles spørgsmål til modellen og hvorledes det stiller de studerende i forhold til andre studerendes muligheder i forhold til praktikker. Der spørges ligeledes til om faget har overvejet om der kan afvikles 10 ECTS på en måned. Studiestrukturens fagbetegnelser går igen i kompetenceprofilen. Det er en god ting. Der er varieret eksamensformer, men der sker ingen mundtlig udprøvning. Kompetenceprofilen: Emnerne slår godt igennem i kompetenceprofilen, om end disse er meget brede. Kompetencer: Hvilke kompetencer de studerende ender med at have træder tydeligt frem - men hvad vil det sige eks. at arbejde praktiks

11 Engelsk International virksomsomheds hedskommunikation i engelsk BA Ny uddannelse overdraget fra BSS. Anne Schjoldager, tovholder på BCOM skriver følgende i forbindelse med fremsendelse af kompetenceprofil og studiestruktur: Vi vil gerne understrege, at de fremsendte bilag blot er udkast, som Arbejdsgruppe Engelsk løbende arbejder med, men vi tænker alligevel, at de kan give studienævnet et indtryk af den retning, som vi ønsker at gå. Bemærk venligst følgende kommentar fra Julie Zederkof, SNUK: Jeg ved godt, at SN ikke kigger på prøveformer endnu, men da de står her, vil jeg blot kommentere, at vi i Arts Studier arbejder på at kunne understøtte 12 timers bundne hjemmeopgaver. Denne prøveform er vellidt af IVK fagmiljøet og aligner godt med uddannelseseftersynets krav. SN vil nok ikke have den store erfaring med denne prøveform, hvorfor jeg kommenterer ovenstående. med litteraturformidling. Studiestrukturen: 1. og 2. semester er styret af obligatoriske discipliner, men der er stor valgfrihed på 3. og 4. semester. Valgfrihed har været et obs.-punkt i forbindelse med revisionsprocessen da den anses for at være studietidsforlængende. To bundne eksaminer på 2. semester - den ene bør måske ændre til en anden eksamensform. Kompetenceprofilen stiler højt - hvad vil man få mere ved at fortsætte på KAniveau? Der spørges til om refleksion skal under Viden i kompetenceprofilen. Målrette kommunikation optræder både under viden og færdigheder i Kompetenceprofilen. Side 11/20 Nordisk og Ople- IVK engelsk har forresten fået lov til at indstille på engelsk.

12 velsesøkonomi Nordisk sprog og litteratur KA Aktuelle forskningsemner, 1. og 2. semester på A-linjen, indeholder 20 ECTS der krydser semestergrænsen. Alle discipliner skal afsluttes på et semester. Studiediagrammet er godt med følgende tydelige spor: Forskningsspor Omverdensrettet spor Kulturspor Tekstlab Aktuelle forskningsemner på 1. og 2. semestre er på 10 ECTS, et til hvert semester der udprøves på hvert semester. Side 12/20 Kompetenceprofilen: Vidensdelen har ikke højere taksonomisk niveau end viden - det bør være højere. Når der er store forskelle på A- og B- linjestudieordninger kan det være vanskeligt at lave en samlet kompetenceprofil. Julie adressere denne udfordring opad i systemet. Semiotik, Lingvistik og Kognitionsvidenskab Lingvistik KA Udviklet fem nye discipliner samt øget mulighed for samlæsning med Cognitive Semio- Censurform og bedømmelse mangler Der er en meget præcis beskrivelse af hvad de studerende skal kunne, men brugen af must bør slettes - for kompe-

13 tic, eks. Text: Processing, critique and improvement og project workshop w. Cognitive Semiotic. tenceprofilen skal beskrive det som de studerende skal kunne efter endt studie. Side 13/20 Cognitive Semiotics KA Der er ligeledes tilføjet et valgfag. Har fjernet to discipliner og indført profileringssemesteret samt øget mulighed for samlæsning med Lingvistik, eks. Text: Processing, critique and improvement og project workshop w. Cognitive Semiotic Censurform og bedømmelse mangler Der er tænkt på variation i eksamensformer. Færdigheder: Analysere litterære tekster og billeder m.m. - det er en meget bred færdighed, man kunne specificerer dette i forhold til det særlige fokus der er i Cognitive Semiotisc. En del af beskrivelsen af Færdigheder er formuleret som spørgsmål. Det bør overvejes at ændre dette. Kompetencer: Beskriver en interdisciplinær kompetence, men det virker i realiteten som en tværdisciplinærhed der er begrænset til Ligvistik/semiotikdisciplinaritet. Behandlingen af følgende fagligheders kompetenceprofiler og studiestrukturer udsættes til Studienævnsmødet 14. december: Medievidenskab Journalistisk Engelsk Fransk sprog, litteratur og kultur Spansk og spanskamerikansk sprog litteratur og kultur

14 Tysk sprog, litteratur og kultur Italiensk sprog, litteratur og kultur Interkulturelle studier Interkulturelle studier, Fransk Interkulturelle studier, Latinamerika Interkulturelle studier, Spansk og spanskamerikansk Interkulturelle studier, Tysk Side 14/20 Bemærk venligst at følgende fagligheder har fået udsættelse af nye KA-ordninger til 2018: Kandidatuddannelsen i Retorik Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi IT-didaktisk design Informationsvidenskab Digital Design Journalism, Media and Globalisation (Erasmus Mundus) (indgår ikke i den igangværende revision) 5. Revision af eksamensform til obligatoriske og konstituerende profilfag (20 ECTS) samt HUM-fag (Beslutningspunkt) 5.1 Obligatorisk og konstituerende profilfag (20 ECTS) Nævnets indstilling: Nævnet fastholder den nuværende prøveform til Profilfag og udskyder dermed en prøverevision til det forestående gennemgribende arbejde med profilfagene. Denne indstilling sker efter opfordring fra Studieleder. Nævnet drøfter ny prøveform til de obligatoriske og konstituerende profilfag (Bemærk venligst at Undervisning i teori og praksis har tilknyttet egen prøveform). Bagrunden for ønsket er at der indgår dobbeltudprøvning i den hidtidige prøveform. Dette sammenholdt med at Prodekanen ikke længere ønsker at dobbeltudprøvning i forbindelse med eksaminer på Arts betyder at den eksisterende prøveform bør ændres. Nævnets drøftelse: Studieleder oplyser at der skal igangsættes en gennemgribende revision af profilfagene, herunder også en revision af eksamensformen. Studieleder vil ikke være modstander af en bibeholdelse af en dobbeltudprøvning frem til den forestående revision. Som følge af Studieleders oplysninger ønsker Nævnet at udskyde eksamensrevisionen til den forestående revision af profilfagene. Nævnet fastholder derfor den gældende profilfagseksamen indtil profilfagsrevisionen og den deraf forventelige eksamensrevision. 5.2 HUM-fag

15 Nævnets indstilling: Nævnet godkender de foreslåede HUM-fagsprøver med følgende undtagelser: Sidetal for Fri hjemmeopgave og Bunden hjemmeopgave skal fastholdes på 8-10 sider Fri hjemmeopgave, Fri hjemmeopgave med portfolie, Fri hjemmeopgave med produkt, skal have præciseret et sidetal for hver enkelt gruppestørrelse, a la: 1 studerende: sider 2 studerende: sider 3 studerende: sider 4 studerende: sider 5 studerende: sider Refleksioner over produkter, som er udarbejdet som et led i undervisningen skal fortsat kunne indgå i den mundtlige prøve. Side 15/20 Studienævnet på IKS har nedsat en arbejdsgruppe ang. revision af HUMfagseksaminerne. Nævnets formand Jody Pennington har deltaget i arbejdsgruppens arbejde. Nævnet drøfter og træffer beslutning om den foreslåede revision af HUMfagseksaminsformerne. Nævnets drøftelse: Nævnet formand har deltaget i arbejdsgruppens arbejde og forklarer at en række af de foreslåede eksamensformer kan være tunge med mange studerende. En beslutning om reduktion af antallet af eksamensformer afventer en kommende beslutning om beskæring af antallet af HUM-fag. Enkelte medlemmer efterspørger en central tovholder på HUM-fagene da der er erfaringer for at HUM-fag vokser arbejdsbelastningsmæssigt ud over 10 ECTS da undervisningen til dels varetages af eksterne lektorer der udbyder kurset på baggrund af deres forskningsemner. Flere medlemmer er modstandere af at eksaminerne gøres større. Nævnet ønsker derfor til at Bunden hjemmeopgave og Fri hjemmeopgave fortsat er på 8-10 sider. Nævnet ønsker ligeledes at i de tilfælde hvor der er mulighed for gruppeeksaminer, Fri hjemmeopgave, Fri hjemmeopgave med portfolie, Fri hjemmeopgave med produkt, skal præciseres et sideantal (i det stillede forslag vil den mulige sidedifference mellem mindst mulig og størst mulig sideantal være for stort). Nævnet foreslår følgende model til Fri hjemmeopgave: 1 studerende: sider 2 studerende: sider 3 studerende: sider 4 studerende: sider 5 studerende: sider Nævnet ønsker ligeledes at refleksioner over produkter, som er udarbejdet som et led i undervisningen fortsat kan indgå i den mundtlige prøve. 6. Behandling af evalueringsrapporter F2016 (Beslutningspunkt)

16 Nævnets indstilling: Nævnet udpeger følgende fokusområder: Arbejdsbelastning, indenfor enkelte fag og på tværs af disciplinerne på et semester. Herunder koordination og sammenhængskraft samt forventningsafstemning møntet på arbejdsbelastning Instruktorundervisning Omverdensvendte aktiviteter med henblik på der kan der være fokus på at udbrede best practice. Side 16/20 Nævnets drøftelse: Det foreslås at ordet problemstillinger udskiftes med fokusområder for at give mulighed for at lade evalueringsrapporterne være udgangspunkt for arbejde med best practice på områder hvor evalueringerne peger på positive tiltag hos de enkelte fagligheder. Studieleder kommenterer baggrunden for Nævnets arbejde, herunder at Nævnet skal sikre evalueringsopfølgningen legitimitet. Studenterrepræsentanterne skal gerne kunne vise at de studerendes evalueringer tages alvorligt og får konsekvenser for udviklingen af uddannelserne. Studieleder opfatter Nævnets rolle som følgende: 1) Rapporterne skal tilstrækkeligt detaljeret/konkret/specifikt så der kan findes best practice på baggrund af rapporterne, 2) Struktur på processen således fokusområder kan identificeres af Nævnet, 3) Sikring af at identificering følges af handling - at Nævnet skal forpligtige UN erne skal handle. Studieleder påpeger at Nævnet bør have et strategisk fokus på de fokusområder der identificeres i evalueringsrapporterne således disse er i overensstemmelse med det øvrige arbejde der skal adresseres i det forestående semester, eks. kan det være BA-frafald som naturligt også vil blive et emne der skal adresseres i forbindelse med det forestående arbejde med revision af BA-uddannelserne. Nævnet påpeger vigtigheden af at fokusområderne i forbindelse med evalueringerne skal tage udgangspunkt i netop evalueringerne. At et strategisk perspektiv ikke skal fjerne fokus fra de konkrete evalueringsrapporter. Frafaldsproblematikken fremgår eksempelvis ikke af evalueringsrapporterne. Flere af Nævnets medlemmer bemærker at det er trist hvis det er Nævnets arbejde med evalueringerne der skal være tegnet til de studerende om at evalueringerne har betydning - det bør også stå klart lokalt. Nævnet er et ekstra niveau udover det lokale. Flere af Nævnets medlemmer understreger ønsket om at fokusområderne går på tværs af semestrene - at der er længere træk på fokusområderne. Enkelte medlemmer understreger behovet for at inddrage de konkrete evalueringskulturer på de forskellige fagligheder i udviklingen af evalueringspolitikkerne. Enkelte medlemmer understreger et behov for at gode ideer og anbefalinger til best practice får en plads i evalueringsrapporterne, mens andre medlemmer stiller spørgsmålstegn ved at gøre områder der fungere godt til fokusområder når

17 områderne ikke figurerer eller problematiseres i andre rapporter. Hvorfor skal der opstilles handlingskrav hvor der ikke er behov for handling. Side 17/20 Nævnets medlemmer foreslår følgende fokusområder på baggrudn af evalueringsrapporterne: Arbejdsbelastning Kvalitetsudvikling af Blackboard Opfølgning Omverdensvendte aktiviteter Instruktorundervisning Nævnet udpeger på baggrund af drøftelsen og de ovenstående forslag følgende fokusområder og sætter drøftelsen af en procesplan på decembermødet (NB: Udskudt til januarmødet): Arbejdsbelastning, indenfor enkelte fag og på tværs af disciplinerne på et semester. Herunder koordination og sammenhængskraft samt forventningsafstemning møntet på arbejdsbelastning Instruktorundervisning Omverdensvendte aktiviteter med henblik på der kan der være fokus på at udbrede best practice. 7. Studiemiljø - forsker og studerende imellem (Drøftelsespunkt) Udsættes til decembermødet. 8. Produktspecialer (Drøftelsespunkt) Nævnets indstilling: Nævnets drøftelse indgår i de enkelte fagligheders fortsatte drøftelse vedr. produktspecialer. Studienævnet har ved flere lejligheder ønsket at sætte fokus på produktspecialer. Enkelte af Nævnets fagligheder, herunder Oplevelsesøkonomi, har stor erfaring med produktspecialer mens andre har næsten ingen erfaringer. Nævnet har derfor inviteret Dorthe Refslund fra Oplevelsesøkonomi til at deltage i Nævnet drøftelse samt komme med en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med produktspecialer. Nævnet drøftelse og Dorthes opmærksomhedspunkter kan derefter danne grundlag for videreudvikling af rammerne for produktspecialer på de enkelte uddannelser i forbindelse med en igangværende studieordningsrevisionsproces. Dorthes oplæg: Dorthes oplæg sendes til medlemmerne - der er eksempler på forskellige produktspecialer. Et produktspeciale skal være en naturlig forlængelse af en uddannelse. Det skal ikke være noget der klistres på enden af en uddannelse.

18 Alle skal ikke se ud som Oplevelsesøkonomi, men man bør overveje hvilke sammenhæng skal der skabes for at lave en form for forankring af produktspecialet. Produktspecialet kan bruges til at få hele uddannelsen åbnet mod omverdenen - men dette vil variere fra uddannelse til uddannelse. I forbindelse med udviklingen af uddannelsen Oplevelsesøkonomi havde man valgt at udvikle uddannelsen således den sigtede mod produktspecialet som en naturlig afslutning på uddannelsen. Der er verdensåbenhed gennem hele uddannelsen, men de studerende får kulturanalytiske og entreprenørielle redskaber de kan bruge i mødet med omverdenen. Analyse, praksis og verdensåbenhed går hånd i hånd gennem hele uddannelsen. Produktspecialerne laves gerne i samarbejde med en ekstern partnere, som forlængelse med praktikken eller som en optakt til et forestående samarbejde. Et produkt beskrives som noget der giver en værdi til et sted, en person eller andet. Der skal være et regulært problem ude i verden der skal løses. Der skal være en indre motivation fra fagligheden. Hvem er I som fag, hvem kender I, hvad uddanner faget til. Hvem er de mulige samarbejdspartnere. Vejlederne skal være motiverede, men det giver samtidigt en god forståelse af hvilke arbejdsfelter de studerende efter endt uddannelse ender i. Side 18/20 Nævnets drøftelse: Hvordan tæller produkterne rent arbejdsindsatsmæssigt og hvordan indgår det i bedømmelsen? Er vejlederne klædt på til at bedømme? Dorte: Specialernes skriftlige del er siders, men der er ikke nogen fastsættelse af hvad produktet er. Der er dermed heller ikke fastsat en arbejdsbyrde der er tilknyttet produktet. Produktet fylder mere eller mindre i bedømmelsen. Med et stærkt samarbejde på tværs af discipliner gør at man som vejleder hurtigt bliver ok med at bedømme produkterne. Et speciale har altid en hovedvægt der hvor vejlederne har sit hovedfokus. 9. Tilpasning af Nævnets praksis vedr. underviseransøgte dispensationer til eksaminer (Beslutningspunkt) Nævnets indstilling: Nævnet tiltræder følgende praksis vedr. underviseransøgte dispensationer til alternative prøveformer: Hvis der er blevet givet dispensation til en alternativ eksamensform påhviler det underviseren at indsamle underskrevne tilkendegivelser fra de studerende som ønsker den alternative eksamensform. Studerende der ikke ønsker den alternative eksamensform vil afvikle eksamen i overensstemmelse med eksamensbeskrivelsen i studieordningen. Undervisningsansøgte dispensationsansøgninger til sommereksamen skal være Studienævnssekretæren i hænde senest to uger inden Studienævnets martsmøde.

19 Undervisningsansøgte dispensationsansøgninger til vintereksamen skal være Studienævnssekretæren i hænde senest to uger inden Studienævnets augustmøde. Underskrifter fra studerende der ønsker den alternative prøveform kan indhentes på et senere tidspunkt. Side 19/20 Nævnet træffer beslutning om en ændring i den hidtidige praksis vedr. underviseransøgte dispensationer til eksaminer. Den foreslåede ændring begrundes med overgangen til Digital eksamen der har medført et væsentligt øget administrativt og systemrelateret ressourceforbrug i forbindelse med ændringer af allerede udbudte i eksamensudbud. Nævnet tilslutter sig nedenstående praksis: Hvis der er blevet givet dispensation til en alternativ eksamensform påhviler det underviseren at indsamle underskrevne tilkendegivelser fra de studerende som ønsker den alternative eksamensform. Studerende der ikke ønsker den alternative eksamensform vil afvikle eksamen i overensstemmelse med eksamensbeskrivelsen i studieordningen. Undervisningsansøgte dispensationsansøgninger til sommereksamen skal være Studienævnssekretæren i hænde senest to uger inden Studienævnets martsmøde. Undervisningsansøgte dispensationsansøgninger til vintereksamen skal være Studienævnssekretæren i hænde senest to uger inden Studienævnets augustmøde. Underskrifter fra studerende der ønsker den alternative prøveform kan indhentes på et senere tidspunkt. 10. Omgørelse af indstilling vedr. punkt 4 på Studienævnsmødet (Beslutningspunkt) Nævnets indstilling: Nævnet tilbagetrækker indstillingen vedr. Punkt 4 på Studienævnsmødet grundet ny administrativ praksis vedr. dispensationer og gruppeeksaminer. Når et enkelt gruppemedlem får tildelt dispensation til forlængelse af eksamenstiden tildeles de øvrige gruppemedlemmer administrativt samme forlængelse - forlængelsen sker administrativt og ikke pr. dispensation. Det pålægger den dispensationssøgende og/eller gruppekollegaerne at informere administrationen om at de indgår i en gruppeeksamen. På Studienævnsmødet blev følgende indstilling knyttet til Punkt 4: Studienævnsformand og -sekretær + Thomas Rosendal Nielsen skriver et oplæg som indsendes til Dansk Handicaporganisationer (paraplyorganisation

20 med bla. SIND og Ordblinde/Dyslektikerforeningen i Danmark som medlemmer) for at høre om deres erfaringer med lignende problemstillinger. Side 20/20 Nævnet genbehandler indstillingen da sager vedr. dispensationer og gruppeeksaminer- og specialer. Baggrunden for dette er at administrationen af UJS er blevet bedt om at behandle sager vedr. dispensationer og gruppeeksaminer- og specialer på følgende måde: Når et enkelt gruppemedlem får tildelt dispensation til forlængelse af eksamenstiden tildeles de øvrige gruppemedlemmer administrativt samme forlængelse - forlængelsen sker administrativt og ikke pr. dispensation. Det pålægger den dispensationssøgende og/eller gruppekollegaerne at informere administrationen om at de indgår i en gruppeeksamen. Nævnet tiltræder ændringen af indstillingen. 11. Meddelelser 11.1 Meddelelser til og fra Studieleder Der er afholdt uddannelsesevaluering i Børnelitteratur Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand Observatør fra LITRET i 2017 Næstformanden efterspørg et eventuelt navn på en studenterobservatør fra LITRET. LITRET har ikke fået opstillet kandidater til Studienævnet i forbindelse med valg2016 og vil derfor i det kommende år kun have observatørstatus for de studerende i Nævnet. Næstformanden har brug for navn på en observatør således denne kan blive inkluderet i studenterrepræsentanternes Facebook-gruppe. Tore meddeler at der er indsendt liste fra LITRET til valgsekretariatet Meddelelser fra Uddannelsesnævnene Meddelelser til og fra VEST Evt. -

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 16.12.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 27.04.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 09.12.20125 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur 2012 - Kasper Lie, 29.06.2016, revideret 02.09.2016, 04.10.2016, 24.11.2016 Resumé i BA-projekter, specialer og masterprojekter,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 31.08.2016 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Tore Rye Andersen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.02.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 16. februar 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 24.02.2016, kl 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 26.08.2015, kl. 9.00-15.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER EFTERÅRET 2015 Jeg overtog denne opgave for 5 dage siden... så jeg samler op på samtaler, jeg ikke har deltaget i. Derfor: Hjælp mig, hvis jeg overser

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS Møde den: 7. september 2017, kl 9.15-12.00 Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 2011 Til stede: Afbud: Karsten Schou, Jørgen Staun, Laura Havemann,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.09.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 14.01.2015 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen,

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 15.04.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Ordinært møde 2014-2 den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund REFERAT Til stede: Claus Møller Jørgensen, Kirstine Nielsen, Mette Svart Kristiansen, Petter Bugge, Ole Høiris,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.06.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING Mødenr.: 10-2010 Dato: 08. december 2010 Sted: Kolding, lokale K 2.51. Starttidspunkt: 10.00 Sluttidspunkt: 12.00 Udsendt af: Karin Esmann

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 23. januar 2013 kl Sted: Lokale 24.2.

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 23. januar 2013 kl Sted: Lokale 24.2. D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 23. JANUAR 2013 Forum Studienævnet Engerom INSTITUT

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET

HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Referat fra nr. 8 i Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation Kandidatstudienævn for Sprog og Erhvervskommunikation Tid: den 19. maj 2011 kl. 12.30 Sted: K102 Gitte Stavad Andersen Specialkonsulent

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Møde den: 28. maj 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Deltagere studerende:

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.06.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Bilag: Oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen 14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen orienterings- og

Bilag: Oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen 14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen orienterings- og Medlemmerne af Fagstudienævnet for Psykologi Referat af møde nr. 1 i Fagstudienævnet for Psykologi Tid: Mandag den 6. februar 2017 kl. 9.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1.

1. Godkendelse af dagsorden Morten Høyer bad om at få tilføjet et punkt om eksamen på modul 1. Møde den: 12. november 2010 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Malou Juelskjær, Anne Morin, Kirstine Louise Mei Petersen, Erik Storrud, Bue Bohr, Morten Høyer

Læs mere

Bilag: Notat fra årligt statusmøde vedr. BA i international virksomhedskommunikation

Bilag: Notat fra årligt statusmøde vedr. BA i international virksomhedskommunikation Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 6 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 14.00 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Dagsorden:

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.)

Gæster: Anne Larson, Ida W. Winther, Isabel Axtmann (suppl.), Gitte Jacobsen (suppl.) Ekstraordinært møde for Studienævnet ved DPU Møde: torsdag den 9. februar Sted: A011 Tidsrum: 11-15 Referat Deltagere: Medlemmer Charlotte Mathiassen (Pædagogisk psykologi), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktikuddannelserne),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november Møde den: 13.11.2013, kl. 9.00-12.00 byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Leonardo Cecchini (Suppleant for Tysk og Romansk),

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 10. FEBRUAR 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 21. OKTOBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted:

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. APRIL 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde afholdt:

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede:

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere