AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde"

Transkript

1 Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger Schoonderbeek Hansen, Jakob Ilum Steensig, Julie Lindhardt Høimark (stud.rep. Medier og Journalistik), Caroline Holst Lundqvist (Observatør. Informationsvidenskab og Digital design), Signe Nygaard Pedersen (stud.rep. Musikvidenskab og Dramaturgi), Mathias Risom Kristensen (stud.rep. Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Museologi), Lill Darling Laursen Alber (stud.rep. Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur), Astrid Harboe Odgaard (stud.rep. Engelsk), Søren Sandager Sørensen (stud.rep. Semiotik og Lingvistik) Suppleanter: Hannah Schultz (Tysk Romansk), Jesper Bennedsen Hansen (Nordisk), Birgitte Stougaard Pedersen Observatører: Peter Bakker, Inger Drivsholm Sloth, Martin Ehlers (Engelsk) Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Dato: 18. februar 2015 Ref: KL Fraværende: Med afbud: Ane Hejlskov Larsen, Morten Breinbjerg Side 1/14 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Indkomne sager 2.1 Særlig prøveform til Profilvalgfaget Skrivedidaktik 3. Forslag fra UFU erne til de kommende møder 4. Respons på Hyrdebrevet 5. Eksamenstid (DRAMUS UFU) 6. Lægeerklæringer 6.1 Diskussion af lægeerklæringer 7. HUM-fag og prøveformer 7.1 Ekstra Prøveform Diskussion af deltagelseskrav og Prøveform 2 til HUM-fag 8. Barsel til nybagte fædre 9. Kommunikation til UFU-medlemmer 10. Blackboard-status 11. Tilmeldingsprincipper til undervisning i E Orientering 12.1 Information til og fra Studieleder 12.2 Information til og fra Studienævnsformand og -næstformand Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 Forhåndsgodkendelser Ny praksis vedr. orientering og høring om bekendtgørelser 12.3 Information fra UFU erne 12.4 Information til og fra VEST Side 2/ Evt. 1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsorden godkendes, eventuelle væsentlige beslutningspunkter udsendes i Institutledelsens nyhedsbrev. Referater fra Studienævnsmødet godkendes med følgende rettelser: Indhent endelige optagelseskriterier fra Studieleder. 2. Indkomne sager 2.1 Særlig prøveform til Profilvalgfaget Skrivedidaktik Studienævnet træffer afgørelse i ansøgningen fra underviser i profilvalgfaget Skrivedidaktik, der grundet de særlige udfordringer i kursets praktiske sigte, ønsker en anden prøveform end de studienævnsgodkendte Prøveform 1 ere til Profilvalgfag. Der søges om at få tilknyttet følgende prøveform til profilvalgfaget Skrivedidaktik: Bunden skriftlig hjemmeopgave Bestået/Ikke-bestået Intern censur Bemærkning: Eksaminanden skal rette, bedømme og kommentere et eller flere eksempler på skriftlige arbejder fra en gymnasial uddannelse. Omfang svarende til sider. Eksamenstid: 7 dage Studienævnet imødekommer forslaget. Studienævnet ønsker, på et senere møde, at diskutere muligheden for at tilbyde alternative prøveformer til de profilfag der udbydes som Summer University. 3. Forslag fra UFU erne til de kommende møder UFU erne kommer med forslag til studienævnsmødedagsordnerne således emnerne kan diskuteres på fremtidige studienævnsmøder. LICS:

3 Lokaleadministration: Der friholdes ikke længere et fast tværgående ugentligt frivindue for alle underviserne på IÆK hvor der kan planlægges møder. Nævnet ønsker at diskutere det. Overgang fra FC til Blackboard: Nævnet ønsker at fastholde AU IT s i deres tilbud om hjælp til at hente materiale ud af FC inden den endelige lukning. Træf en aftale med Birthe Aagesen (fra Blackboardimplementeringen). Side 3/14 KÆM: Tilstedeværelse: Hvordan tjekker man op på tilstedeværelse. Er det muligt at Blackboard kan være et redskab. Erfaringsopsamling på ingen/intern censur: Den foreløbige erfaring er at det betyder et ekstra tidsforbrug. Hvad er en god censur: Der er et ønske om at få en debat om hvordan man laver god censur. DRAMUS: Status på digital eksamen MEDJOUR: Evaluering: Der er ønske om mere standardiserede løsninger. Man kan forholde sig til Studieleders notat, men det er meget overordnet. På MEDJOUR vil man derfor indføre lokale evalueringspraksis da den nuværende metodefrihed udgør et problem. Hvordan er status på digital evaluering? Internationalisering: Det er svært at tilbyde engelsk undervisning udenfor HUMfagsudbuddet. Kan man lave HUM-fagsudbudspakker på engelsk, enten tonet eller bredt IÆK-rettet? De vil være kun for udenlandske studerende, inspireret af BSS s Aspects of Denmark-udbudspakke. 4. Respons på Hyrdebrevet Nævnet diskuterer med udgangspunkt i nedenstående udkast et respons på dekanatets Hyrdebrev. Særligt er Nævnets kritik rettet mod 2.3 i Hyrdebrevet: Hvis den studerende opfylder kravet om deltagelse i undervisningen, men udebliver fra prøven eller ikke består prøven, vil vedkommende til omprøven blive tilmeldt prøveform 2. Studienævnets forslag til respons på Hyrdebrevet: Angående hyrdebrevet fra dekanatet okt 14. Punktet 2. Undervisningsdeltagelse som forudsætning for prøve 2.3 Hvis den studerende opfylder kravet om deltagelse i undervisningen, men udebliver fra prøven eller ikke består prøven, vil vedkommende til omprøven blive tilmeldt prøveform 2. Studienævnet mener at

4 1. Denne praksis vil være yderst uhensigtsmæssigt og resultere i frafald 2. Praksissen er i modstrid med den forståelse af undervisning, vi i de senere år har opnået på ARTS, hvor meget af de studerendes arbejdsbelastning lægges ind i selve undervisningsdeltagelsen, hvor de studerende på forskellige vis er aktive. Studienævnet vil gerne protesterer mod denne regel, som vi endnu ikke har hørt en faglig grund til. Det virker udelukkende, som om den er indført af administrative grunde. Studienævnet modsætter sig, at administrative logikker skal ranke højere end faglige hensyn. Studienævnet synes, det er dybt bekymrende, at ingen af de protester der er kommet fra UFU er, studienævn, uddannelsesledere og studerende, er taget alvorligt af administrationen, og Studienævnet efterlyser en rettidig og reel dialog om Hyrdebrevets indhold. Side 4/14 Forud for Nævnets diskussion giver Formanden en introduktion til diskussionen om respons på Hyrdebrevet samt forklarer at Studieleder er i færd med at finde en pragmatisk løsning der giver påvirkede studerende en dispensationsmulighed i forhold til at afvikle Prøveform 1 i omprøven hvis de har levet op til forudsætningskravet. Nævnet diskussion af respons på Hyrdebrevet: Studenterrepræsentanterne ønsker en fortsat kritik af punkt 2.3 og ønsker ikke at dette punkt gennemføres. Dette ønske begrundes blandt andet med at det giver en begrænsning i valgmulighederne. Hvis 2.3 alligevel fastholdes støtter studenterrepræsentanterne studieleders tilbud om en dispensationsmulighed. Der mangler en fornuftig forklaring på hvordan Prøveform 2 samtidigt ikke skal være en straf for de studerende der har deltaget i undervisningen, men er dumpet og samtidigt skal kunne udprøve de studerende som ikke har deltaget i undervisningen. Gennemførelsen af 2.3 vil medføre en stigning i antallet af Prøveform 2, hvilket vil betyde at VIP erne skal stille flere spørgsmål til bundende hjemmeopgaver. Det er et økonomisk/fagligt argument mod 2.3 da det vil kræve flere VIP-timer. Følgende spørgsmål bliver stillet: Hvis det fremgår af eksamensbeskrivelserne at Prøveform 2 er for dem der ikke lever op til deltagelseskravet - må man så flytte folk der lever op til deltagelseskravet over på Prøveform 2? (Studienævnssekretæren svarer et Tjaaa, det vil være svært at argumentere for at flytte studerende der lever op til deltagelseskravet over på Prøveform 2 når de faktisk har levet op til deltagelseskravet - hvis man gør det vil det være i direkte modstrid med studieordningsteksten. Men det kræver at det er ekspliciteret at Prøveform 2 er for dem der ikke lever op til deltagelseskravet). Det er et stort problem at Hyrdebrevet 2015 kom så sent. Studieordningsrevisionsprocessen var allerede så fremskreden at det ikke var muligt at igangsætte indfasningen af de ændringer der kunne imødekomme den praksisændring der nu er igangsat på baggrund af 2.3.

5 Nævnet ønsker at tilslutte sig Studieleders dispensationsforslag og at det skal gælde frem til at studieordningerne er tilrettet til 2.3, dvs. indtil der er udviklet nye Prøveform 2 ere. Flere medlemmer ønsker en diskussion af hele Hyrdebrevsprocessen. Nævnet har fra første færd rejst kritik mod Hyrdebrevet samtidigt med at det har været åbent for en dialog. Processen omkring Hyrdebrevet er i modstrid med Rektors ønske om medarbejderinddragelse. Det foreslås at der indgives en klage til Rektor. Processen har været meget ubehagelig og har fået enkelte medlemmer til at overveje om det er værd at sidde i studienævnet. Nævnet ønsker at der fremover bør afholdes et møde med dekanatet forud for studieordningsændringsprocessen og forud for hyrdebrevets udformning således forventningerne mellem dekanat og studienævn kan afstemmes. Det bør være dekanatet der tager initiativ til et sådant møde, men hvis det ikke sker vil studienævnet invitere. Nævnet ønsker ligeledes at være inddraget i hele processen omkring udformningen af Hyrdebrevet således den nuværende situation ikke gentages. Nævnet ønsker at diskutere velegnede Prøveform 2 ere på et senere møde forud for næste studieordningsændringsrunde Side 5/14 Studienævnsformanden og Pia Rasmussen skriver forslag til et responsbrev til prodekanen på baggrund af det ovenstående oplæg og den ovenstående diskussion. Forslaget sendes til kommentering bland Nævnets medlemmer forud for den endelige afsendelse til prodekanen. 5. Eksamenstid (DRAMUS UFU) Nævnet har inviteret gæster fra Studieadministrationen til at diskutere og klarlægge forholdet mellem eksamen, reeksamen og bedømmelsestid i lyset af fremdriftsreformens krav. Forholdet udgør især et problem i forbindelse med vintereksamensterminen da denne skal afvikles på kortere tid. Eksamensbekendtgørelsens 26 (jf. beskriver kravene til meddelelse af bedømmelsen: 26. Ved prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter prøven, fastsætter universitetet en dato for, hvornår bedømmelsen vil blive meddelt den studerende. Stk. 2. Datoen efter stk. 1 skal ligge inden for 4 uger efter prøvens afholdelse, jf. dog 16, og skal meddeles den studerende samtidig med meddelelsen om prøvens afholdelse enten ved opslag eller på anden måde. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke.

6 Stk. 3. For bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt skal bedømmelsen dog være meddelt senest 2 måneder efter, at projektet eller specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke. Side 6/14 Stk. 4. Universitetet kan fravige den i stk. 1-3 fastsatte frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal universitetet hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen bliver meddelt. Nævnets diskussion: Censorerne har i enkelte tilfælde udgjort et problem da de påberåber sig 4 ugers rettetid. Enkelte undervisere har fremsat samme ønske da det ville kunne give lidt forskningstid i januar På Nordisk afvikles mundtlige eksaminer sent i januar og skriftlige eksaminer ligger tidligt i januar. Det er dog stadigt problematisk med mindre end 4 ugers rettetid da der er undervisere der har en kombination af eksamensformer i samme eksamenstermin. Der har ikke været klager fra censorer. Reeksamenstidspunktet er vigtigt. Det vil være godt at få pointeret reeksamensfristerne for underviserne. De mange undervisningstimer- og uger betyder at det kan være svært at få plads til de skriftlige opgaver. Det er et problem med da undervisningsafvikling kommer tæt på maj og december. På Tysk Romansk er underviserne parate til at gå ned til tre ugers rettetid hvis det bliver nødvendigt, men der forventes problemer med censorerne. Engelsk ønsker ikke at forkorte rettetiden Der ønskes i stedet færre undervisningsuger, men flere timer pr uge. Afleveringstidspunktet fro eksamensopgaver et flyttet fra til Det giver kortere tid til at pakke opgaverne og få dem overdraget til Intern Post. Der stilles forslag om en piccoloordning der kan sørge for hurtig transport af opgaverne mellem administrationen og eksaminatorerne, men Nævnet ser ikke transporttiden som et stort problem. De enkelte fagligheder der ønsker piccoloordninger kan selv planlægge og finansiere ordningerne. Nævnet ønsker at Studielederne udfærdiger et brev til censorerne hvori omstændighederne omkring bedømmelsesperioden klargøres. Heri skal det også understreges at der vil være situationer hvor Universitetet vil bede om en kortere bedømmelsesperioder. 6. Lægeerklæringer 6.1 Diskussion af lægeerklæringer

7 På opfordring fra Forretningsudvalget under Studienævnet ved Institut for Æstetik og kommunikation diskuterer Nævnet lægeerklæringer og indholdet af disse. Forretningsudvalget ønsker at rejse diskussionen som følge af en række spørgsmål, der gentagende gange er blevet rejst i forbindelse med lægeerklæringer der ikke indeholder tegn på direkte diagnosticering, men i højere grad er referater af det patienten har fortalt lægen. Side 7/14 Forretningsudvalget under Studienævnets hidtidige praksis har været at lægeerklæringer der af lægen knyttes til et mere eller mindre præcist tidspunkt (eksempelvis til et tidsrum der dækker en bestemt eksamenstermin) udgør dokumentation for et usædvanligt forhold i form af sygdom. I denne sammenhæng skelnes der ikke mellem en lægeerklæring hvoraf det fremgår at lægen har tilset den studerende under sygdomsforløbet eller en lægeerklæring hvoraf det fremgår at patienten har oplyst lægen om at patienten var syg på et bestem tidspunkt. Nævnet har hidtil, bortset fra en vurdering af lægeerklæringernes tidsangivelser, ikke vurderet indholdet set i forhold til det konkrete sygdomsforløb som lægeerklæringen ønsker at dokumenterer. Nævnets diskussion: Man bør ikke udtale sig om en anden fagligheds arbejde (lægens), dvs. der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved en lægelig bedømmelse. Der er i disse tilfælde ikke tale om lægelige vurderinger, men alene lægens referat af hvad den studerende fortæller, det ekspliciteres af lægen at der er tale om at patienten oplyser at denne på et tidligere tidspunkt var syg. Der stilles spørgsmål til om der kan udformes et stykke papir der beskriver hvad Nævnet efterspørger. En sådan finder allerede i vejledningen til lægeerklæringer: Nævnet ønsker at Forretningsudvalget efter en eventuel praksisændring farer med lempe. Ønsker Nævnet en principiel beslutning om praksisændring vedr. lægeerklæringer og deres dokumentationskraft således det bliver op til Nævnet/Forretningsudvalget at skønne i hvert enkelet tilfælde i hvor høj grad en lægeerklæring har dokumentationskraft i forhold til det som den studerende søger om? En sådan praksisændring vil være i overensstemmelse med kravet til at Nævnet om ikke at sætte skøn under regel, dvs. Nævnet må ikke opstille praksisser eller regler der forhindre Nævnet i at yde skøn i de enkelte sager. Punktet overgår til beslutning: Nævnet beslutter en praksisændring således det bliver op til Nævnet/Forretningsudvalget at skønne i hvert enkelt tilfælde i hvor høj grad en lægeerklæring har dokumentationskraft i forhold til det som den studerende søger om. Forretningsudvalget/Studienævnet vil fare med lempe i forbindelse med indføringen af denne praksisændring.

8 7. HUM-fag og prøveformer 7.1 Ekstra Prøveform 1 Flere HUM-fagsundervisere efterspørger muligheden for en bunden skriftlig hjemmeopgave som prøveform til HUM-fagene. Nævnet efterkommer ønsket om tilføjelse af en ekstra prøveformsmulighed til HUMfagenes så følgende prøveform tilføjes listen af standardprøveformer til HUM-fagene: Side 8/14 Bunden skriftlig hjemmeopgave Bedømmelsesform: 7-trinsskala Censurform: Intern censur Omfang: 8-10 normalsider Eksamenstid: 7 dage 7.2 Diskussion af deltagelseskrav og Prøveform 2 til HUM-fag Der er ikke tilknyttet deltagelseskrav til de standardiserede HUM-fagseksaminer og det har hidtil været den enkelte underviser der beslutter om der skal tilføjes et deltagelseskrav eller ej. Nævnet diskuterer og muligheden for tilføjelse af et deltagelseskrav til Prøveform 1 skal formaliseres, herunder om der skal indføres en præcisering af hvad regelmæssigt aktiv og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse indbefatter og beslutter følgende: Nævnet ønsker følgende standardisering af Prøveform 2 i de tilfælde hvor der ønskes et deltagelseskrav: Prøveform 2: Bunden skriftlig hjemmeopgave Gradueret bedømmelse Intern censur Bemærkning: Ved manglende aktiv undervisningsdeltagelse aflægges prøve i form af en bunden skriftlig hjemmeopgave, evt. på baggrund af produkt. Omfang 8-10 sider. Eksamenstid: 7 dage I de tilfælde hvor der ønskes et deltagelseskrav til HUM-fag udbudt under IÆK skal følgende præcisering indsættes i Bemærkninger til Prøveform 1: Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt over semestret. Med aktiv forstås at den studerende deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, deltagelse i holddiskussioner, opgaveløsning mv.).

9 Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. Side 9/14 8. Barsel til nybagte fædre Nævnet diskuterer retningslinjer for fædres barsel såsom de er udformet i notatet Dispensation fra fremdriftsreformen for mandlige studerende på barsel. Heri beskrives fædrebarslen på følgende måde: Faderen eller modrens samlever frit kan vælge, hvornår han/hun vil have dispensation fra tilmeldingskravet Dispensationen kan højst omfatte 30 ECTS (svarende til ekstra barsels-su-klip til fædre); det "tillægssemester" som mødre kan søge om, fordi fødselsterminen sjældent falder sammen med semestergrænserne, er derfor ikke en mulighed for fædre at faderen kan vælge at fordele dispensationen fra tilmeldingskravet på et eller to semestre; i sidstnævnte tilfælde f.eks. ved at få dispensation fra 10 af 30 ECTS i det ene semester og dispensation fra 20 af 30 ECTS i det følgende semester. De to semestre skal som hovedregel ligge i forlængelse af hinanden. Nævnet tilslutter sig ovenstående retningslinje for barsel til fædre, men understreger at afvigelser, eksempelvis i tilfælde hvor moderen overdrager 6 barsels-su-klip til faderen, betyder at faderen vil kunne søge om yderligere 30 ECTS tilmeldingsreduktion. 9. Kommunikation til UFU-medlemmer Som led i Nævnets bestræbelser på at være i tættere forbindelse med det resterende institut bliver dagsordner rundsendt efter følgende model: Studienævnsmedlemmer: Mail med henvisning til dagsorden og bilag på fællesdrevet 14 og 7 dage før mødet Afdelingsledere der ikke har sæde i Nævnet: Mail med henvisning til dagsorden og bilag på fællesdrevet 14 og 7 dage før mødet Fagkoordinatorer: Mail med dagsorden og bilag 14 og 7 dage før mødet UFU-medlemmer: Mail med dagsorden 14 dage før mødet Nævnets diskussion: Der er et ønske om, at referaterne fra Nævnets møder bliver tilgængelige for resten af instituttet umiddelbart efter møderne, dvs. før de godkendes på det følgende møde. Studienævnssekretæren henstiller til at der ikke offentliggøres referater der ikke er godkendt Nævnet diskuterer om godkendelsesprocessen kan ske skriftligt, men en skriftlig høring afvises da den ikke kan sikre en tilstrækkelig præcisering af referaterne.

10 Nævnet ønsker at diskutere offentliggørelse af studienævnsreferatet på næste møde. Side 10/ Blackboard-status Nævnets medlemmer giver en status på de første ugers virke med Blackboard. Virker organisationer, kurser m.m.? UFU Medier og Journalistik Informationsvidenskab og Digital design Musikvidenskab og Dramaturgi Æstetik og Kultur og Kunsthistorie Man kommer fra AULA og delingsarbejdet er meget lig med brugen af Blackboard. - Afdelingsleders egne erfaringer: 1. Jeg kan godt finde nogle institutions i BB men jeg er åbenbart ikke medlem af dem, der står ingen under my institutions, og kan derfor heller ikke sende en besked ud. Jeg ville gerne sende en besked ud til alle musikstuderende, men det har jeg åbenbart ikke rettigheder til? Hvordan får man det? 2. Vi har et problem med gæstelærere, hvordan giver man dem afgang til et kursus, folk udefra (udenfor AU) der kommer f.eks. Og giver feedback og skal kunne se opgaver mv. 3. Nem vejledning til at tilføje andre fra AU til ens kursus 4. Nogle af hold-delinger på musik dur ikke som BB-inddelinger, hvordan får vi skabt et overblik her. Det ville jeg normalt gøre, det gjorde jeg på FC, men jeg kan ikke komme ind i undervisernes kurser, og kan derfor kun se det jeg er blevet vist, og det så rodet ud, især i vores praksisundervisning med små hold. Erfaringer fra UFU en: Kæmpeproblem at man ikke kan se hinandens kurser. Hvordan kan ma lave et arkiv på kurser der går fra år til år. Der er et arkivproblem i Blackboard. Erfaringer fra UFU en: Vi synes det er meget tidligt at skulle mene noget, men jeg har nu fået øje på et stort problem i forhold til de studerende, da det tilsyneladende ikke er gået op for dem hvornår der var introkursus, så vi må bede om et kursus mere på kasernen. Jeg vil blot tilføje, at BB-medarbejde skal have ros for at besvare vores mange spørgsmål. Det største problem er lige nu vores studerende, som ikke kan finde ud af BB, og ikke har fået besked om BB. Det er ikke tilstrækkeligt at give besked via hjemmesiden, så skal man hele tiden være aktiv og følge med i opdateringerne. Studenterrepræsentant:

11 Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur Engelsk Tysk og Romanske Sprog Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi Semiotik og Lingvistik Informationen om Blackboard opleves ikke som tilstrækkelig. Når der evt. udvikles faste brugsmodeller bør der være en nu omgang information om brugen af Blackboard. - Side 11/14 Erfaringer fra UFU en: Det går så nogenlunde ok. Der er undervisere der viser begejstring overfor nogle af funktionerne. Erfaringer fra UFU en: De studerende var tilfredse om systemet ang. det faglig indhold, men efterlyser muligheden til at anvende det også til sociale kommunikation, hvor de forsat anvender FC. Nogle vip er påpegede flg. problemer: a) man kan ikke tilslutte BB studerende på udenlandsk ophold (f. eks. i Frankrig) og som skal følge også undervisning/vejledning i Aarhus; b) problemer med sammenlæste kurser på tværs af årgange eller ved eksterne partners (VIA, BSS); c) manglende implementering af organisationer eller fællesskaber (som Arts, IÆK, fransk osv.). I hvert fald ikke alle kollegaer kan finde ud at bruge dem. Erfaringer fra UFU en: Der er årgange der gerne vil se hvad de andre studerende på årgangen laver, men det er underviserne der skal give alle de studerende tilladelse til at kunne se organisations. Undervisningen er blevet et lukket rum hvor det tidligere var et åbent rum Erfaringer fra UFU en: Det ville være ønskværdigt at kunne oprette user groups som man kan tilknytte til de enkelte kurser. Og en user groups vil være lig med alle studerende på en uddannelse. Underviser der underviser på tværs af fag for CUDIM. Et sådant kursus kunne ikke oprettes som et kursus men en organisation og derfor skulle underviseren selv oprette alle 150 studerende (Formanden tager det med). Jakob Steensig: Man kan bestille en konsulent som kan være behjælpelig med at få Blackboard-arbejdet til at virke godt. Erfaringer fra studerende: Underviserne bruger Blackboard forskelligt. Der er et ønske i Nævnet om en fremtidig diskussion af standardiseret brug af Blackboard.

12 11. Tilmeldingsprincipper til undervisning i E2015 Med Fremdriftsreformens fulde indfasning i E2015 skal alle studerende tilmeldes 30 ECTS pr. semester. Uddannelsesudvalget ved Arts har godkendt Indstilling principper for tilmelding af BA 12 og KA 13, Indstilling principper for tilmelding BA 13 og KA 14, Notat om valgfag samt Notat - fremdrift og praktik. Kommentering af Uddannelsesudvalgets beslutninger afventer Studieleders deltagelse i Studienævnsmødet. Diskussion af tilmeldingsprincipperne for tiden efter E2015 foretages på det kommende Studienævnsmøde. Side 12/ Orientering 12.1 Information til og fra Studieleder 12.2 Information til og fra Studienævnsformand og -næstformand Forhåndsgodkendelser Studienævnsformanden informerer om en udtalelse fra Uddannelsesjuridisk Service ang. forhåndsgodkendelser af specialer: Vi fastholder, at en forhåndsgodkendelse er retligt bindende. Det vil efter vores vurdering formentlig være forbundet med et potentielt strafansvar, hvis bedømmer og censor skriftligt afgiver en erklæring med et urigtigt indhold. Det forhold, at det er 3.mand i dette tilfælde dimittenden - der kan opnå en uberettiget vinding (optjening af dagpengeret / udbetaling af dagpenge) ændrer efter vores opfattelse ikke herpå. Vi vil gerne understrege, at vi herunder bedømmer og censor ikke er forpligtet til at afgive en forhåndsgodkendelse. Det er altså op til det enkelte institut / fakultet /bedømmer og censor, om det ønsker at udstede en forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelser skal dog under alle omstændigheder først udstedes, når bedømmer og censor er så sikre på en bestå-karakter, at de vil skrive under på det. Erklæringen binder. Kandidatspecialet skal herunder være så grundigt skimmet, at der fx fulgt op på, at metode- og kildebehandling er til en bestået karakter. Plagiatsager viser sig typisk på forskellige tidspunkter. I mange tilfælde vil plagiatsagen formentlig blive indberettet før der er udstedt en forhåndsgodkendelse. Skulle en plagiatsag opstå efter at der er afgivet en forhåndsgodkendelse vil det medføre, at der ikke kan støttes ret på forhåndserklæringen. På samme måde som at der ikke kan støttes ret på hverken titel eller karakter i de plagiatsager, som vi først fanger efter bedømmelse og udstedelse af bevis. I disse tilfælde er universitetet jo blevet blevet ført bag lyset af dimittenden. Vi håber, at I herefter kan lande sagen på en fornuftig måde. Den fremadrettede håndtering af forhåndsgodkendelser vil vi anbefale sker i overensstemmelse med ovenstående.

13 Ny praksis vedr. orientering og høring om bekendtgørelser Formanden orienterer om ny praksis vedr. Nævnets behandling høringer vedr. bekendtgørelser: Side 13/14 Kære nye Nævn, Nævnet bliver med jævne mellemrum hørt i forbindelse med forslag til nye love og bekendtgørelser. Fremover vil jeg tillade mig at udsende disse høringer på to måder: 1. Love og bekendtgørelser med direkte indflydelse på Nævnets arbejde 2. Love og bekendtgøreler med mindre betydning for Nævnets arbejde Love og bekendtgørelser i den 1. kategori kan eksempelvis være ændringer i Uddannelsesbekendtgørelsen, Eksamensbekendtgørelsen m.m. Disse vil jeg fremover udsende som vedhæftninger i en mail der samtidig indeholder en kort beskrivelse af ændringernes omfang og betydning samt en deadline for hvornår Nævnets medlemmer skal fremsende eventuelle kommentarer til mig. Høringsbreve, forslag til bekendtgørelser og evt. foreløbige høringssvar fra AU vil samtidigt kunne findes i en mappe på Nævnets fællesdrev. Love og bekendtgørelser i den 2. kategori kan eksempelvis være Høring om Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne, en bekendtgørelse, dvs. bekendtgørelser der af UJS (Uddannelsesjuridisk Service) vurderes til ikke at have konsekvenser for AU. Jeg vil fremover sende en mail til Nævnet medlemmer med en kort beskrivelse af indholdet, oplysninger om at høringsmaterialet kan findes på fællesdrevet samt deadline for hvornår jeg skal have eventuelle kommentarer fra Nævnets medlemmer. Venlig hilsen Kasper Lie 12.3 Information fra UFU erne 12.4 Information til og fra VEST Der er udsendt en fagspecifik evaluering af studiepraktikken til faglighederne. Evalueringerne fra de 800 studiepraktikanter er flotte. Der udsendt mails med oplysninger om maksimal studietid. Der er sket en opdatering af Fremdriftshjemmesiden. Nævnets medlemmer opfordres til at indsende hints til Inger Drivsholm hvis de har spændende fotogene undervisningsformer som kan fotograferes og bruges til hjemmesiden.

14 13. Evt. Side 14/14

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur 2012 - Kasper Lie, 29.06.2016, revideret 02.09.2016, 04.10.2016, 24.11.2016 Resumé i BA-projekter, specialer og masterprojekter,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 09.12.20125 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 14.01.2015 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.09.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 18.12.2013 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 Studienævnsmøde, Institut for Æstetik og Kommunikation REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 16.12.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.06.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES EXECUTIVE

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES EXECUTIVE Masterstudienævn Aarhus Universitet, Business and Social Sciences Referat af møde nr. 2 i Masterstudienævnet Tid: 25. april 2012 kl. 10.00-12.00 Sted: R117 Til stede: Seniorforsker Mads Peter Sørensen,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.09.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Ordinært møde 2014-2 den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund REFERAT Til stede: Claus Møller Jørgensen, Kirstine Nielsen, Mette Svart Kristiansen, Petter Bugge, Ole Høiris,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13 SYDDANSK UNIVERSITET almo Studienævn for Audiologi og Logopædi 01.10.13 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi mandag den 30. september 2013 Til stede: Rineke Brouwer, Ågot Møller Grøntved,

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 2011 Til stede: Afbud: Karsten Schou, Jørgen Staun, Laura Havemann,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS Møde den: 7. september 2017, kl 9.15-12.00 Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 15.04.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.06.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.11.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Thomas Rosendal Nielsen, Ane Hejlskov Larsen, Tore

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 26.08.2015, kl. 9.00-15.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Eva Viala, Anne Maj Nielsen, Simon Nørby, Iben Kiilsgaard, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Pernille Munkebo Hussmann Fraværende:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 6. NOVEMBER 2013 Forum: Studienævnet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K. August 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A L M E N S E M I O T I K August 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER

EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER EKSAMENSSNYD PROCEDURER OG SANKTIONER Guide for universitetets medarbejdere Vidste du, at alle ansatte på AU, der konstaterer eller har begrundet mistanke om eksamenssnyd, har pligt til at indberette det?

Læs mere

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 24. FEBRUAR 2010 Forum: Møde afholdt: Studienævnsmøde Tirsdag den 23. februar ØSTER FARIGMAGSGADE 5

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere