Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab)."

Transkript

1 Sagsnr Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Generelt finder LO det positivt, at lovforslaget overordnet sætter fokus på at styrke de grønne regnskabers troværdighed, og at der lægges op til at give de decentrale tilsynsmyndigheder en mere central rolle. Desuden er det glædeligt, at der med lovforslaget åbnes mulighed for at udbygge de grønne regnskaber på forskellig vis, fx i forhold til livscyklustankegangen, og oplysninger om miljøpolitik. LO går derfor også ud fra, at lovforslaget skal udmøntes i en ny bekendtgørelse, som kan præcisere en række nye relevante krav til udarbejdelse af grønne regnskaber. Det centrale for LO er, at udviklingen i de grønne regnskaber går fra rapportering af data til formidling af en forebyggende miljøindsats. LO finder imidlertid, at den tiltænkte lovhjemmel ikke er specificeret nok, idet der efter LO s opfattelse allerede eksisterer en række emner/krav, som kan styrke udarbejdelsen og brugen af de grønne regnskaber, og som derfor allerede burde indgå i lovrevisionen. LO er helt enig i de i lovforslaget skitserede udbygninger af regnskabsoplysningerne, men mener, at der allerede nu også bør indarbejdes følgende: Lovforslaget bør omtale mulighederne for at stille yderligere krav om arbejdsmiljøoplysninger. Det kan overvejes at indarbejde en lovhjemmel, til at miljø- og energiministeren efter forhandling med arbejdsministeren kan fastsætte regler om de oplysninger, der skal gives i regnskaberne om virksomhedernes arbejdsmiljøforhold. LO har forståelse for det udviklingsarbejde, som p.t er igang, men finder, at der allerede nu er belæg for at kunne indarbejde nedenstående temaer i de grønne regnskaber. Arbejdsmiljømål, arbejdsmiljøpolitik.

2 Redegørelse for, hvordan virksomheden organisatorisk håndterer sammenhængen mellem miljø- og arbejdsmiljøproblemer, herunder hvilken rolle og kompetence de medarbejdervalgte repræsentanter har. Arbejdsskade-statistik for f.eks. 5 år. Evt. ikke opfyldte påbud fra Arbejdstilsynet. APV. Arbejdsmiljøinvesteringer i regnskabsåret. Miljø- og arbejdsmiljøuddannelser for medarbejderne. Ifølge lovforslaget er der mulighed for, at der kan ske en udvidelse af antallet af miljøtunge virksomheder, der skal udarbejde grønt regnskab, så længe dette er listevirksomheder, eller IPPC-virksomheder. LO mener for det første, at listen over regnskabspligtige virksomheder på sigt bør udvides til at omfatte alle de godkendelsespligtige virksomheder. Til at begynde med bør de virksomheder, som idag har amtet som tilsynsmyndighed, omfattes af den grønne regnskabspligt. Når der er brugbare resultater fra landbrugsområdet med modeller for grønne regnskaber, bør landbrugsbedrifterne (IPPC-virksomheder) også omfattes. For det andet bør det undersøges, om ikke regnskabspligten burde udvides til nogle af de virksomheder, som ikke i dag er liste- eller IPPC-virksomheder, fx visse transportvirksomheder, servicevirksomheder og offentlige institutioner (f.eks. rengøringsvirksomheder og sygehuse), som via egne aktiviteter eller ydelser har en direkte eller indirekte miljøpåvirkning. Dette vil i hvert fald være et oplagt emne for det nedsatte dialogforum at undersøge nærmere. Lovforslaget lægger op til, at virksomheden skal oplyse om, hvorvidt virksomheden har en miljøpolitik, har opstillet miljømål og hvilke konkrete resultater der er opnået. LO mener dette bør skærpes således, at det er et krav til virksomheden, at den skal formulere en miljøpolitik, hvori de vigtigste prioriterede indsatsområder både mht. arbejdsmiljø og ydre miljø fremgår, samt redegøre for, hvilke handlinger, der er igangsat for at opnå de ønskede miljø- og/eller arbejdsmiljømæssige forbedringer. I relation hertil skal virksomheden opfordres til også at oplyse om økonomiske nøgletal, herunder tal for, hvad miljøindsatsen koster, eller har sparet og hvilke miljø- og arbejdsmiljømæssige investeringer der foretages. Den begrænsede gennemslagskraft af de grønne regnskaber skal ses på baggrund af, at de fleste virksomheder har haft et ambitionsniveau, hvor rap-

3 portering af miljødata har været i fokus og uden synderlige overvejelser om målgruppen. Erfaringerne peger på, at gennemslagskraften øges i de tilfælde, hvor fokus har været på miljøkommunikation af den forebyggende miljøindsats. Gennemslagskraften vil uden tvivl blive styrket, hvis rationalet bag de grønne regnskaber udvides fra rapportering af data til også at inkludere formidling af de forebyggende aktiviteter i miljø- og arbejdsmiljøledelse. Lovforslager lægger op til, at virksomheden skal beskrive om og i givet fald, hvordan virksomheden stiller miljøkrav til sine underleverendører. LO mener, at livscyklus- og produktaspektet bør yderligere styrkes i de grønne regnskaber og foreslår derfor, at ledelsens redegørelse i det grønne regnskab skal rumme oplysninger om, hvorledes virksomheden håndterer: Produktudvikling, det vil også sige, hvordan virksomheden integrerer miljø- og/eller arbejdsmiljøaspekter i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Miljø- og/eller arbejdsmiljøkrav til leverandører af råvarer og hjælpestoffer (grønne indkøb). Miljøaspekter af logistik og transport af råvarer og produkter. Virksomhedens information til kunder og forbrugere om miljø- og arbejdsmiljørigtig anvendelse og bortskaffelse af produktet. Miljø- og arbejdsmiljøkrav ved projektering, investering og nyanskaffelse af teknologi. Miljøsamarbejde og -kommunikation i produktkæden. LO finder, at der også bør stilles krav om, at virksomheden redegører for i hvilket omfang, der i produktionen - for mængder over en nærmere fastsat grænse - anvendes stoffer, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Dette vil være med til at præcisere, hvad der menes med væsentlige miljøforhold i forhold til bekendtgørelsens nuværende formulering. Der bør indbygges krav om oplysninger om virksomhedens udenlandske datterselskaber og andre internationale engagementer, fx hvorvidt virksomhedens miljøpolitik også dækker hele koncernen. LO finder, at brug af EMAS-redegørelsen stadig skal kunne anvendes i stedet for udarbejdelse af et grønt regnskab. Spørgsmålet er dog om revisionen af EMAS-forordningen og de øgede krav til de grønne regnskaber giver anledning til formulering af yderligere specifikke krav i forbindelse med EMAS-

4 redegørelsen til opfyldelse af den grønne regnskabspligt. I hvert fald bør EMAS-redegørelsen i disse tilfælde suppleres med oplysninger om, hvordan medarbejderne er inddraget i virksomhedens miljøarbejde generelt. LO mener at definitionen og afklaringen af tilsynsmyndighedens nye rolle i lovudkastet med afgivelse af udtalelse omkring virksomhedens grønne regnskab er meget uklart. Hvad består udtalelsen fx i, hvilke tidsfrister er der og kan virksomheden få udtalelsen med i udgivelsen af sit grønne regnskab? LO finder, at spørgsmålet om regnskabernes troværdighed bør undersøges nærmere med de nye forslag, også i forhold til forslaget om fjernelse af bemyndigelsen til at kunne foretage indgreb overfor mangelfulde regnskaber, samt fjernelsen af lovhjelmen til at kunne fastsætte regler om, at virksomheden for egen regning skal lade regnskabet underkaste revision ved særlig sagkyndig. Det er positivt, at forslaget har som hovedpunkt, at virksomhederne skal udarbejde en redegørelse for, hvordan medarbejderne inddrages i virksomhedernes miljøarbejde generelt. Miljøstyrelsen forestår i øjeblikket et udvalgsarbejde, som skal udmønte 6 i miljøbeskyttelsesloven om medarbejderindragelse, som LO deltager aktivt i. Udmøntningen af kravene i 6 til medarbejderdeltagelse skal således indarbejdes i kommende bekendtgørelse, vejledning om grønne regnskaber. LO savner imidlertid, at der overordnet sættes særlig fokus på at tilpasse og udvikle de grønne regnskaber til nye regnskabsformer om hhv. arbejdsmiljø, sociale forhold og viden. En helhedsorienteret løsning omkring samspillet mellem de forskellige regnskabstyper må tilfredsstille både samfundets krav til virksomhedernes afrapportering, og virksomhedernes krav om effektivitet og en enhedsrapportering. Det langsigtede perspektiv med de grønne regnskaber er for LO at se en sammenkobling af disse forskellige former for regnskaber. Sammenkoblingen af de forskellige regnskabstyper og forslag til informationsaktiviteter der kan øge offentlighedens kendskab til de grønne regnskaber, samt indarbejdelse af produktperspektivet og arbejdsmiljø er for LO at se oplagte temaer for det kommende dialogforum. LO ser frem til et fortsat konstruktivt arbejde omkring udvikling af de grønne regnskaber. Med venlig hilsen For Landsorganisationen i Danmark Marie-Louise Knuppert

5

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere