Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010"

Transkript

1 Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Dette regnskab gør status over, hvordan kommunens aktiviteter belaster miljøet. Regnskabet viser, hvordan det er gået i 2010 med at nå de miljø- op naturpolitiske mål.

2 Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunens grønne regnskab Sammenfatning... 3 Den gode historie... 5 Natur og rekreative områder... 8 Klima... 9 Luftforurening El Varme Transport Tjenestekørsel på cykel Affald Vand Økologi Sprøjtemidler Miljørigtigt byggeri

3 Sammenfatning Den gode historie Årets gode historie handler om at skabe mere live i Gammelby Mølleå, et af de større vandløb i vores kommune. Ved Follerup Mølle var der en spærring, som fisk og andre vandløbsdyr ikke kunne passere. Spærringen er nu fjernet, ået slynger sig i et nyt forløb, og der er anlagt nye gydepladser for fiskene. Natur og rekreative områder Ud over projektet i Gammelby Møllå, understøtter Fredericia Kommune naturog rekreativ mål ved en lang række tiltag. Ved at etablere indhegninger til afgræsning eller rydde træer og buske, sikrer vi, at nogle af de mest sjældne planter og dyr på enge og overdrev kan overleve. Vi sætter ind med bekæmpelse af invasive plantearter, der spreder sig på bekostning af de hjemmehørende arter. For at styrke vores rekreative mål etablerer vi stisystemer, sætter borde og bænke op og inviterer til guidede grønne ture mm. El varme transport Elforbruget er faldet med 4,3% i forhold til året før, varmeforbruget er steget med 3 %, mens forbruget af brændsler til eget transport er faldet med 8,8 %. De ansatte har været mere flittige til at bruge cyklen i tjeneste og er kørt 22 % flere km i forhold til året før. Klima og CO 2 Vores udledning af drivhusgasser er for første gang i tre år faldet med 1% svarende til 147 ton CO 2. Det skyldes et fald i elforbruget og et lavere forbrug af brændstoffer til transport. Elforbruget udgør den største post i CO 2 regnskabet, idet produktionen af el udleder den største andel af CO 2 og hermed fylder mest i kommunens regnskab. Der er behov for store indsatser for at nå vores mål på klimaområdet i Sprøjtemidler og økologi et om udfasning af sprøjtemidler er ikke nået, men forbruget lå i 2010 på 0,9 kg aktivt stof, hvilket er det laveste niveau siden Der foreligger ingen måling over andelen af økologisk mad for Luftforurening et om at eftermontere partikelfiltre på kommunale dieselbiler er ikke nået. Nye biler indkøbes dog med filtre, (hvilket også er lovkrav.) Affald Der er ikke lavet en opgørelse på affaldsområdet, idet data pt. ikke er pålidelige. 3

4 Vand Vandforbrug i kommunale bygninger er faldet med 7,8 % siden Det er tredje år i træk at vi ser et fald i forbruget. Den største forbruger er stadig renseanlægget, og variationer i forbruget her, påvirker kommunes samlede forbrug. Ser man på vandforbruget uden renseanlægget, ligger forbruget på et lidt lavere niveau de seneste to år. Miljørigtigt byggeri Arbejdet med at fastlagt supplerende retningslinjer er ikke afsluttet, og målet for området er derfor ikke nået. 4

5 Den gode historie Nu svømmer fiskene frit i Gammelby Mølleå En smuk vinterdag med frost og dalende sne i december 2010 var der indvielse af vandløbsprojektet ved Follerup Mølle Ved den gamle vejbro ved Follerup Mølle var der tidligere et fald på 1,5 meter, som gjorde det umuligt for fiskene at vandre forbi broen. Fredericia Kommune iværksatte derfor et projekt, der skulle skabe fri passage for fisk og smådyr. For at fjerne spærringen var det nødvendigt at udskifte broen og etablere et langt stenstryg. Foto: Ole Olsen Faldet er nu udlignet så fisk kan vandre frit op og ned i åen. Samtidig er der anlagt gydepladser, så alt i alt skulle det give mulighed for en å med langt mere liv. Flere ørreder og bæklampretter, et rigere fugleliv, og bedre vilkår for andet dyreliv, der er tilknyttet vandløbet, for eksempel odder. Hvert eneste naturgenopretningsprojekt, Fredericia Kommune gennemfører, er med til at sikre en bedre miljøtilstand og opfyldelse af vandområdernes miljømålsætning. 5

6 Lodsejerne modtog Grøn Pris 2010 Under indvielsen af vandløbsprojektet var der planlagt en overraskelse for lodsejerparret Anna og Johannes Jonassen, som bor i den gamle møllerbolig. Miljøudvalgsformand John Bader overrakte nemlig parret Grøn Pris Prisen er på kr. og gives hvert år til personer eller organisationer i Fredericia, der har gjort en særlig indsats for miljøet. Parret modtog prisen, fordi de hele vejen igennem projektet havde været helt fantastiske samarbejdspartnere for kommunen. Foto: Ole Olsen Jeres haveanlæg, som er opbygget gennem mange år, skulle ændres for at give plads til et nyt vandløbsforløb uden niveauspring, og I kunne med det samme se mulighederne i det. For jer betød naturgenopretningen mere end de gener, projektet ville medføre for jer. I har måttet udholde larm undervejs i projektet, hvor store maskiner bogstavelig talt har rumsteret i jeres baghave. Og I har gjort det uden beklagelser eller nogen form for økonomisk 6

7 kompensation. For jeres store samarbejdsvilje og jeres omtanke for miljøet vil jeg derfor gerne overrække jer Fredericia Kommunes Grønne Pris 2010, sagde udvalgsformanden til de glade modtagere. Indsatsen gav bonus Et lille års tid efter indvielsen af vandløbsprojektet besluttede Fredericias lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening at teste, om indsatsen havde givet bonus. Og det havde den. Den 27. november 2011 lavede Danmarks Naturfredningsforening en meget praktisk analyse af, om der er liv i Gammelby Mølleå, og om det har gavnet at fjerne opstemningen ved Follerup Vandmølle. Og beviserne på en god økologisk tilstand blev leveret på stribe. Lige fra en lille og rentvandskrævende døgnfluelarve på et par mm til en meget stor og flot havørred på 85 cm på gydevandring. Foto: Ole Klottrup 7

8 Natur og rekreative områder Tabet af arter skal stoppes inden Frem mod 2015 er målet, at antallet af prioriterede arter forøges. Adgang til rekreative områder skal sikres. Til målet hører en række konkrete delmål, som er formuleret i Natur-og Miljøpolitikken De kan sammenfattes som følgende: Gennemføre planlagte naturprojekter efter Naturplan Fredericia, 2005 Naturkvalitetsplanlægning ved registrering af eksisterende naturområder, værdisætning og mål for naturkvaliteten. Indsatsplan for naturpleje. Følgende naturforbedringer og rekreative tiltag er gennemført i 2010: Naturgenopretning Gammelby Mølleå. Naturpleje af enge og overdrev ved indhegning af flere lokaliteter, herunder bekæmpelse af den invasive art Kæmpe Bjørneklo ved Hyby strand. Kommunen har ydet tilskud til flere naturprojekter til rydninger og anlæg af stisystemer. Mekanisk bekæmpelse af invasive arter (Rynket Rose, Kæmpe Bjørneklo og Stor Pileurt). Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er offentliggjort med anvisning til hvordan denne invasive art bekæmpes og mulighed for elektronisk registrering af dens forekomst på kommunes hjemmeside. Overvågning af orkidéarten Stor Gøgeurt, Fredericia Kommunes ansvarsart. Overvågning af den meget sjældne paddeart, Løvfrøen. Guidede grønne ture, herunder cykelture, ud i naturen. Udgivelse af 5 natur/motionsfoldere med bynære naturture. Friluftslivet langs Fredericias kyst er igen gjort særligt attraktiv ved hejsning af det Blå Flag ved tre af kommunens strande. Kommunen har bidraget til den årlige Hold Naturen Ren i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. 8

9 Klima Fredericia Kommune skal som virksomhed bidrage til målet om at der inden 2015 er sket en reduktion af CO 2 -udslippet med 25 % i forhold til Fredericia Kommune vil indgå forpligtende samarbejder med energisektoren omkring udviklingsprojekter, med henblik på at reducere bygningers og transportsektorens energiforbrug. CO 2 udledning I 2010 ligger Fredericia Kommunes samlede CO 2 udledning fra eget forbrug til el, varme og brændstoffer til transport på ton. Udledningen af CO 2 er faldet fra 2009 til 2010 med 147 tons, svarende til 1 % CO 2 -udvikling i ton El Varme Transport Sum Udledningen af CO 2 fordeler sig på el, varme og transport som vist i figuren. Det fremgår tydeligt, at elforbruget tegner sig for 2/3 del af den samlede CO 2 udledning. 9

10 CO 2 -fordeling 2010 Transport 10% Varme 24% El 66% Luftforurening Alle kommunens egne dieseldrevne køretøjer skal inden 2010 være forsynet med partikelfilter, ligesom alle nyindkøbte dieselbiler skal have partikelfilter. Ved indkøb af nye biler er der sat krav om at køretøjet har et påmonteret partikelfilter. Der er ikke foretaget en eftermontering af filtre på den eksisterende vognpark. Indkøbsafdelingen oplyser, at der i 2010 er indkøbt 1 ny varebil med partikelfilter. et er dermed ikke opfyldt. El Fredericia Kommune skal som virksomhed reducere sit elforbrug for at bidrage med en reduktion i CO 2 udledningen i hele kommunen. Fredericia Kommunes elforbrug var i 2010 på 18,1 mio. kwh. Det er hermed faldet med 4,2 % i forhold til året før, hvor forbruget lå på 18,9 mio. kwh. 10

11 kwh Udvikling i det samlede elforbrug år Fordeling af elforbruget i 2010 Gadebelysning mv. 18% Adm. og kulturbygn. 8% Andre bygninger 9% Renseanlæg 32% Idrætscenter 8% Plejeområdet 8% Skoler 12% Institutioner 5% Varme Fredericia Kommune skal som virksomhed reducere sit varmeforbrug for at opnå en reduktion i kommunens samlede CO 2 -udledning. Fredericia Kommunes samlede varmeforbrug lå i 2010 på 30,5 mio. kwh. I forhold til sidste år, er varmeforbruget steget med næsten 3 %. Den samme udvikling ser man på forbruget pr. arealenhed. 11

12 Tusinde kwh Udvikling i det samlede varmebrug år Udvikling i det samlede varmebrug/m² kwh/m² år Alle forbrugstal er graddagskorrigerede. På fordelingen af varmeforbruget kan det ses, at skolerne tegner sig for det største forbrug i kommunen med 39 % af det samlede varmeforbrug. Dette skyldes, at skolerne arealmæssigt udgør den største andel af den samlede bygningsmasse. 12

13 Set i forhold til arealet, udgør idrætscentret en relativ stor del, hvilket skyldes et ret stort varmebehov til centrets faciliteter. Fordeling af varmeforbruget i 2010 Idrætscenter 12% Skoler 39% Adm. og kulturbygn. 10% Institutioner 9% Andre bygninger 16% Plejeområdet 14% Transport Fredericia Kommune skal som virksomhed reducere sit brændstofforbrug for at opnå en reduktion i kommunens udledning af CO 2. Kommunens brændstofforbrug er i 2010 opgjort til ca liter benzin og ca liter diesel, og forbruget af diesel er hermed faldet. Fra 2009 til 2010 er der sket et fald på det samlede brændstofforbrug med 8,8 %. Brændstofforbruget svarer til en CO 2 -udledning på ca ton. Faldet i brændstofforbruget har medført en lavere CO 2 -udledning fra transport på ca. 93 ton/år i forhold til året før. 13

14 km liter Brændstofforbrug til kommunale køretøjer Benzinforbrug Dieselforbrug Tjenestekørsel på cykel Tjenestekørsel på cykel er fra 2009 til 2010 steget med ca. 22 %. Brugen af tjenestecykel har ellers været støt faldende fra 2005 til Tjenestekørsel på cykel år 14

15 Affald Vi vil sikre, at mindst 80 % af Fredericia Kommunes affald bliver genanvendt. Højst 9 % af affaldet må gå til deponering i 2012 og højst 5 % frem imod Da affaldet fra de kommunale institutioner og bygninger ikke bliver indvejet særskilt, er det pt. ikke muligt at lave en eksakt opgørelse over mængderne af de forskellige affaldstyper, som henholdsvis genbruges, forbrændes og deponeres. Derfor har vi ikke lavet en særskilt opgørelse for affaldsområdet i Det forventes dog, at der fra og med 2011 kan laves en bedre opgørelse over den reelle håndtering af affaldet på skoler, institutioner, ældreområdet og andre kommunale enheder i Fredericia Kommune. Miljøstationen ved Rådhuset Vand Fredericia Kommune har ikke formuleret et mål i forhold til vandforbruget, men skal selvfølgelig bidrage til det generelle sparemål for borgere og virksomheder i kommunen og følger derfor udviklingen. Fredericia Kommunes samlede vandforbrug var i 2010 på m3, hvilket er et fald i forbruget på 7,9 % i forhold til året før. Det er især et mindre forbrug på rensningsanlægget, som har givet et lavere vandforbrug i

16 m Udvikling i det samlede vandbrug år Kommunens klart største vandforbruger er stadig rensningsanlægget, som står for 31 % af forbruget. Ser vi bort fra vandforbruget på renseanlægget, har udviklingen været svagt faldende siden Fordeling af vandforbruget i 2010 Renseanlæg 31% Adm. og kulturbygn. 3% Andre bygninger 14% Plejeområdet 14% Idrætscenter 14% Skoler 15% Institutioner 9% 16

17 m3 Udvikling i vandforbruget (uden renseanlæg) år Økologi I 2010 skal mindst 60 % af det kommunale fødevareforbrug være økologisk, og i 2012 skal økologiandelen udgøre mindst 75 %. Der er ikke gennemført en måling af økologiprocenterne i Derfor vises status frem til Økologiprocenten i 2009 ligger på 52 % og er dermed lidt lavere end året før. Procentdelen har ligget lige over 50 % siden 2007 og er dermed stagneret. 17

18 Sprøjtemidler Fredericia Kommune vil inden 2010 afvikle det resterende brug af pesticider på kommunens arealer. I 2010 lå forbruget af sprøjtemidler på 0,9 kg aktivt stof. Tallet dækker over et mindre forbrug i kommunens eget gartneri. Der er ikke brugt kemiske bekæmpelsesmidler til bjørneklo og lignende invasive arter på egne arealer. Det er en betydelig reduktion i sprøjtemiddelforbruget, hvor det året før lå på 4,2 kg aktivt stof. På kommunalt ejede arealer, som er bortforpagtet gennem 5-årige aftaler, er det politisk besluttet, at der ikke må anvendes sprøjtemidler. I 2009 vedtog Fredericia Kommune en handlingsplan for udfasning af sprøjtemidler, hvorefter der kun kan anvendes sprøjtemidler efter dispensation i særlige tilfælde. Der er ikke givet nogen dispensationer fra sprøjteforbuddet i Forbrug af sprøjtemidler på kommunale arealer (kg aktiv stof)

19 Miljørigtigt byggeri Vi vil i 2008 fastlægge retningslinjer for miljømæssigt bæredygtigt kommunalt byggeri. Sagen er ikke blevet forelagt til politisk beslutning. Indtil andet er besluttet, kører de eksisterende retningslinjer videre, hvilket er retningslinjerne for energi og vand. Til gengæld er det med kommuneplanen blevet besluttet, at alle kommunale nybyggerier gennemføres efter lavenergiklasse 1. Konkret har Fredericia Kommune i 2010 gennemført følgende byggearbejder: Botilbud for autister Kobbelgården 1. Daginstitutionen Spiren, en om- og tilbygning samt renovering udført efter BR 10 reglerne. Daginstitution Klokkefrøen, et nybyggeri udført efter BR 10 reglerne. Ældrecentret Øster Elkær, en om- og tilbygning samt renovering udført efter BR 10 reglerne. Daginstitutionen Østervold, en om- og tilbygning samt renovering udført efter BR 10 reglerne. Alle byggearbejder er gennemført efter bygningsreglementet Kobbelgården overholder desuden lavenergiklasse 1 efter det i 2010 gældende bygningsreglement, BR08. Formanden for Socialudvalget, Hanne Lumby, stod for indvielsen af det nye botilbud for autister Kobbelgården ved at klippe den røde snor. Byggeriet er udført i lavenergiklasse 1. 19

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet 1. januar 2008 31. december 2008 1 1. Ledelsens beretning Den årlige miljøredegørelse afspejler Miljøministeriets arbejde med konstant at arbejde for at reducere miljøbelastningen

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Elev 2002. Unges kendskab og holdning til økologi. Af Lis Husmer, CASA. www.pegasi.dk. ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere

Elev 2002. Unges kendskab og holdning til økologi. Af Lis Husmer, CASA. www.pegasi.dk. ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere Elev 2002 Unges kendskab og holdning til økologi Af Lis Husmer, CASA ebog fra Forlaget Pegasi / Danmarks Aktive Forbrugere www.pegasi.dk Elev 2002 Unges kendskab og holdning til økologi Af Lis Husmer,

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere