Agenda 21 plan for Fredericia Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012"

Transkript

1 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune

2 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet en kommune, der gør en særlig indsats for at fremme en bæredygtig udvikling. Dette arbejde afspejler de politiske målsætninger for en bæredygtig udvikling - udtrykt i Byrådets vision og præciseret i kommunens natur- og miljøpolitik. Et væsentligt element i de politiske visioner og mål er en bred forankring af indsatsen på natur- og miljøområdet blandt børn, unge, voksne, ældre samt erhvervsliv i kommunen. Inddragelsen af borgere og erhvervsliv og deres engagement i natur- og miljøarbejdet, er det, som vi kalder Agenda 21. Kommunens Agenda 21-plan redegør for, hvordan vi vil arbejde med inddragelsen af borgere og erhvervsliv i arbejdet på at skabe en bæredygtig udvikling de kommende 4 år. Planen rummer, udover en status for, hvor vi er i dag med dette arbejde, og de mål vi har for den fremtidige indsats, også en handlingsplan med konkrete aktiviteter, der skal understøtte opfyldelsen af målene. Det er en handlingsplan, der skal betragtes som en dynamisk del af planen, da en løbende tilgang af nye initiativer og tiltag med inddragelse af borgere og erhvervsliv, er hele omdrejningspunktet for at skabe en bæredygtig udvikling i kommunen. Der er i handlingsplanen allerede beskrevet mange spændende aktiviteter, der forhåbentlig vil sprede sig som ringe i vandet, og generere endnu flere aktiviteter med endnu større grad af inddragelse og engagement blandt kommunens borgere og erhvervsliv. Agenda 21-planen udgør efter min bedste overbevisning et godt afsæt for: Vor fælles fremtid i Fredericia Kommune. Uffe Steiner Jensen Borgmester 2

3 INDLEDNING Hvert fjerde år skal kommunen redegøre for den strategi, man har valgt for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Denne Agenda 21-plan er Fredericia Kommunes 2. redegørelse. Der er brede rammer for, hvad arbejdet med at fremme en bæredygtig udvikling omfatter. Fredericia Kommunes rammer for dette arbejde er i sin helhed fastlagt i kommunes nye natur- og miljøpolitik, som er vedtaget i Byrådet, februar Formålet med denne Agenda 21-plan er at fokusere på den del af arbejdet, der i særlig grad er baseret på inddragelse af lokalbefolkning, virksomheder, organisationer og foreninger (lokal Agenda 21). Fredericia var blandt de første danske kommuner, der gik i gang med lokal Agenda 21. Kommunens første lokale Agenda 21-plan: Vor fælles fremtid i Fredericia Kommune er fra Denne plan tog afsæt i et caféseminar, hvor der blev nedsat ca. 15 projektgrupper bestående af interesserede borgere, foreningsrepræsentanter, kommunalt ansatte og andre fagfolk. Projekter som med forskellige temaer og indsatser handlede om at mindske miljøbelastningen, at fremme den biologiske mangfoldighed og at fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse. Siden er nye projekter kommet til og andre er afsluttet, men projektgrupperne udgør stadig et væsentligt element i kommunens Agenda 21-arbejde. Derudover har forskellige fælles arrangementer og aktiviteter været og er stadig - et omdrejningspunkt i Agenda 21-arbejdet. Planen giver en status for projektarbejdet og de fælles arrangementer. Målene i denne Agenda 21-plan er de mål fra kommunens natur- og miljøpolitik, som i særlig grad skal søges realiseret gennem inddragelsen af lokalbefolkningen. Målene er her inddelt i fem hovedområder, svarende til de indsatsområder, som fremgår af Planlovens bestemmelse om, at kommunerne skal udarbejde en redegørelse for deres Agenda 21-strategi. En tilsvarende vægtning af aktiviteter med inddragelse af borgere og erhvervsliv samt opdeling i områder, er lagt til grund ved udarbejdelsen af handlingsplanen. Handlingsplanen skal i hele planperioden betragtes som den dynamiske del af Agenda 21-planen, da en løbende tilgang af nye initiativer og tiltag med inddragelse af borgere og erhvervsliv, er hele omdrejningspunktet for at skabe en bæredygtig udvikling i kommunen. Agenda 21-planens tilblivelse er for så vidt angår mål foregået som en del af den proces, der er forløbet omkring udarbejdelsen af kommunens natur- og miljøpolitik. Som et væsentligt element i denne proces, er der etableret et: Dialogforum for Natur, Miljø og Planlægning, som er sammensat af repræsentanter fra en række forskellige interesseorganisationer (bl.a. Vejle-Fredericia Landboforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Grønt Forum/Agenda 21, Randbøl Statsskovdistrikt, Dansk Skovdyrkerforening og Fredericia Erhvervsudvikling) samt det politiske formandskab for kommunens Tekniske Udvalg og Miljøudvalg. Formålet med dette dialogforum er at skabe ramme for en aktiv dialog, så forslag, idéer mv. omkring kommunens erhverv, bosætning, natur, miljø og friluftsliv kan debatteres og udvikles i samspil med de forskellige interessenter. Udkast til natur- og miljøpolitikken har været debatteret to gange i dialogforum. 3

4 Handlingsplanen er udviklet af Grønt Forum. Grønt Forum er idé- og inspirationsforum for samtlige Agenda 21-deltagere i Fredericia Kommune herunder sekretariatet. Grønt Forum er sammensat af interesserede borgere og bidrager løbende til Agenda 21-arbejdets udvikling. Med tanken om, at handlingsplanen er en dynamisk del af Agenda 21-planen er det hensigten, at forskellige aktiviteter, der involverer borgergrupper og erhvervsliv i arbejdet med at bidrage til en bæredygtig udvikling, løbende skal indarbejdes i handlingsplanen. Det forventes derfor, at udviklingen af handlingsplanen fremadrettet vil involvere flere borgergrupper, kommunale medarbejdere, politikere mv. 4

5 STATUS SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNE OG BORGERE/ERHVERVSLIV Fredericia Kommune har igennem mere end ti år arbejdet målrettet med det frivillige engagement blandt byens borgere og erhvervsliv til at bidrage til en bæredygtig udvikling. Kommunen vedtog i 1998 sin første Agenda 21-plan. En plan, der beskriver en række mål på forskellige indsatsområder, hvor reduktion og forebyggelse af forurening samt kontrolleret anvendelse af ressourcer er omdrejningspunktet. Både ved udarbejdelsen af planen og opfølgningen af planen har engagement og aktiv medvirken fra byens borgere været det bærende element. Fredericias lokale Agenda 21-arbejde er således kendetegnet ved at borgere og kommunen i fællesskab, hvert år tilrettelægger forskellige fællesarrangementer og aktiviteter - samt derudover, at der løbende har været og fortsat er, aktive projektgrupper, der består af frivillige borgere, som gennem dette arbejde gør en indsats inden for et bestemt miljøområde/-tema. Fællesarrangementer og aktiviteter er f.eks. forskellige lokale aktiviteter/events som opbakning til landsdækkende miljøkampagner samt temamøder og dage om forskellige aktuelle miljøemner som eksempelvis økologiske fødevarer, vedvarende energi, klimaforandringer, naturpleje mv.. Temaerne for projektgruppernes arbejde er bl.a. økologiske haver, økologisk/historisk gartneri, miljøtiltag i Madsby Legepark, lokale tiltag for at fremme cyklismen, pleje af voldgravens flora og fauna, naturoplevelser i lokale skovområder, bekæmpelse af kæmpebjørneklo, vandløbsrestaureringer m.m.. Fredericia Kommune dannede sammen med erhvervslivet i lokalområdet og kommunerne Horsens, Middelfart, Kolding og Vejle samt Vejle Amt miljønetværket Green Network i Et miljøsamarbejde mellem virksomheder og offentlige myndigheder, der gennem en dialogbaseret indsats har som formål at få iværksat tiltag, som rækker videre end miljølovgivningen. P.t. er 32 virksomheder i Fredericia Kommune aktive medlemmer i Green Network. Ét vigtigt element, i det dialogbaserede samarbejde mellem kommune og virksomheder, er arbejdet med og en løbende udvikling af konkrete værktøjer, som kan bruges i virksomhedernes arbejde med at opnå større bæredygtighed. Værktøjerne består bl.a. af manualer, styringsværktøjer og eksempelsamlinger. Udover konkrete værktøjer tilrettelægger myndigheder og virksomheder i fællesskab en række kurser, konferencer og seminarer med aktuelle miljøtemaer, som miljønetværket udbyder. MÅLING AF MILJØINDSATSEN Hvert år udgiver Fredericia Kommune et grønt regnskab/miljøregnskab. Heri kan man se, hvordan det går med at nå de politiske miljømålsætninger. Regnskaberne for de seneste viser år viser, at det går fremad på mange områder, men også at der er store udfordringer i at nå de politiske målsætninger på natur- og miljøområdet. 5

6 F.eks. er indsatsen for at reducere CO2-belastningen både fra transport samt el- og varmeforbrug ét område, hvor der er store udfordringer for at nå målene. Reduktion i transportens belastning har særlig fokus, da der gennem de seneste år er sket en stigning i transportbelastningen. Det grønne regnskab i 2006 viste, at 74 % af Fredericias affald går til genanvendelse og 7 % til deponering. Regnskabet har gennem de seneste år vist stigende andel til genanvendelse og mindre andel til deponering. Det går den rigtige vej, men det er stadig en udfordring at nå målet om at øge andelen af affald til genanvendelse til 80 % og reducere andelen til deponering til 5 %. Udover grønt regnskab/miljøregnskab revideres kommunen hvert af Det Norske Veritas som led i kommunens deltagelse i Dogme 2000-samarbejdet. En objektiv måling af, hvordan det går med kommunens miljøindsats. Siden kommunen tiltrådte samarbejdet i 2001 har revisionen vist fremdrift i forhold til bl.a. inddragelsen af borgere og erhvervsliv i miljøarbejdet samt arbejdet med bæredygtig byomdannelse. ORGANISERINGEN AF AGENDA 21-ARBEJDET Fredericias Byråd fastlægger de overordnede visioner og målsætninger for det lokale Agenda 21- arbejde. Miljøudvalget er moderudvalg for den samlede natur- og miljøpolitik og skal derfor sikre, at de politiske intentioner for Agenda 21-arbejdet følges - bl.a. ved at være sparringspartner for Agenda 21-sekretariatet. Politiske medejerudvalg inddrages, hvor Agenda 21-aktiviteter og forslag ligger inden for andre fagudvalgs kompetenceområder. Agenda 21-sekretariatet varetages af Natur & Miljø. Sekretariatet står for den daglige drift og har ansvaret for Agenda 21-aktiviteterne inden for de fastlagte rammer. Det omfatter bl.a. kontakt og sparring i forhold til Miljøudvalg og andre fagudvalg samt udvikling, sparring, støtte og samarbejde i forhold til tværfaglige opgaver/projekter i kommunen samt ikke mindst i forhold til Grønt Forum og Agenda 21-projektgrupperne. Agenda 21-arbejdets organisering fremgår af nedenstående figur: 6

7 Byråd Politisk medejerudvalg Politisk medejerudvalg Miljøudvalg Politisk medejerudvalg Politisk medejerudvalg Kommunal tværfaglig arbejdsgruppe Agenda 21 Grønt Forum MÅL Målene er de mål fra kommunens natur- og miljøpolitik, som i særlig grad søges realiseret gennem inddragelsen af lokalbefolkningen. Målene er inddelt i fem hovedområder, svarende til de indsatsområder, som fremgår af Planlovens bestemmelse om, at kommunerne skal udarbejde en redegørelse for deres Agenda 21-strategi. Mindskelse af miljøbelastning Vi vil gennemføre initiativer, der leder hen mod en reduktion af CO2-udslippet i Fredericia Kommune med 25 % i forhold til Mindst 80 % af Fredericia Kommunes affald skal genanvendes og højst 9 % af affaldet må i 2012 gå til deponering. Vi vil sikre rent grundvand og en fortsat reduktion af vandforbruget. Vi vil begrænse luftforureningen med fokus på forurening fra bl.a. trafik og fyringsanlæg herunder særligt brændeovne og fyr. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse Vi vil sikre, at lavenergibyggeri og byggeri forsynet med vedvarende energi er udbredt i Fredericia Kommune. Vi vil arbejde med miljømæssigt bæredygtige retningslinier inden for bygge- og anlægsområdet. Vi vil sikre at områder af geologisk og landskabelig værdi, at fortidsminder og andre kulturhistoriske elementer bevares, beskyttes og i nødvendigt omfang plejes. 7

8 Fremme af biologisk mangfoldighed Vi vil sikre at udvaskningen af næringsstoffer og udledningen af pesticider og andre miljøfremmede stoffer løbende reduceres mest muligt Vi vil løbende forbedre vandløbenes fysiske tilstand og bl.a. gennemføre restaureringsprojekter i vandløbene, Surkær Bæk, Erritsø Bæk og i Gammelby Mølleå. Vi vil gennemføre og igangsætte konkrete naturprojekter med udgangspunkt i de projektidéer, som er beskrevet i naturplanen fra Projekterne: Vådområde ved Pjedsted, Skovrejsning ved Kongsted/Hejse, genopretning af Holm Sø og yderligere projekter skal igangsættes i specielt Elbodalen Med henblik på at forbedre den biologiske mangfoldighed gennem forøgelse af antallet af prioriterede arter, vil vi fremme offentlighedens adgang til de robuste naturtyper, samtidig med at vi beskytter de mere følsomme naturtyper ved en lav rekreativ udnyttelsesgrad. Inddragelse af borgere og erhvervsliv i det lokale arbejde for en bæredygtig udvikling Vi vil sikre, at Fredericias børn, unge, voksne og ældre inddrages via undervisningen i skolerne og via konkrete initiativer og handlinger i arbejdet med at bidrage til en bæredygtig udvikling. Der skal i Madsby Parken udvikles et egentligt borgerrettet kompetence-, informations- og rådgivningscenter for miljømæssig bæredygtig adfærd. Vi vil arbejde for at stadig flere virksomheder gør en ekstra indsats til gavn for naturen og miljøet gennem medlemskab i Green Network. 8

9 Fremme af samspillet mellem kommunale sektorer Fælles kommunal indsats for at opfylde målene i kommunes natur- og miljøpolitik om at: Arbejde med miljø- og energistyring i alle kommunens afdelinger og institutioner og derved fokusere på at mindske kommunens eget ressourceforbrug og miljøbelastning. Øge andelen af grønne indkøb og økologiske fødevarer. Udfase de produkter i kommunen, som indeholder de mest miljøbelastende kemikalier. Anvende biler, der er mindst muligt miljøbelastende. 9

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Miljø- og Energiudvalget, 17-03-2015 Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer på vej!

Miljøvurdering af planer og programmer på vej! Nyhedsbrev nr. 40 December 2003 Miljøvurdering af planer og programmer på vej! EU vedtog i 2001 et direktiv om vurdering af planers og programmers indvirkning på miljøet. Direktivet stiller krav om, at

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Indhold Forord... 3 Vurdering af planlægning... 4 Tema: Bosætning... 6 Tema: Erhvervsudvikling... 8 Tema: Klima & energi... 10 Tema: Lokalt engagement... 12 Agenda 21...

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Et

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2011. Grønt regnskab. Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe. Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Region Hovedstaden Grønt regnskab 2011 Regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4 3 Basisoplysninger...8

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Bilag 2: Green Cities mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser

Bilag 2: Green Cities mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser Bilag 2: Green mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser Kommunerne i Green forpligter sig til at arbejde for 16 mål. Flere af disse mål arbejder Aabenraa kommune allerede for at

Læs mere

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008

AFFALDSPLAN 2008 A FFALDSPLAN 2 008 AFFALDSPLAN 2008 NORDISK MILJØMÆRKNING Titel: Affaldsplan 2008 Udarbejdelse: Miljøkontrollen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen, 2005 Foto: Birgitte Røddik, Søren Weile (m.fl.) Lay-out og tryk: Phønix-Trykkeriet

Læs mere

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker

Indhold. Forord. Indledning. Læsevejledning. Nationale mål. Nyheder og prioriteringer. Nationale planmål. Indledning til statslige krav og ønsker Statslig udmelding til regionplanrevision 2001 Indhold Forord Indledning Læsevejledning Nationale mål Nyheder og prioriteringer Nationale planmål 1. Landsplanredegørelsen 1997 "Danmark og europæisk planpolitik

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere