DTU Fødevareinstituttets vurdering af bisphenol A (BPA) før dette nye studie var:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTU Fødevareinstituttets vurdering af bisphenol A (BPA) før dette nye studie var:"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen 22. marts 2010 ulha DTU Fødevareinstituttets vurdering af industriens nye developmental neurotoxicity studie (DNT, OECD TG 426) med bisphenol A og studiets betydning for Fødevareinstituttets vurdering af bisphenol A s eventuelle skadelige effekter på udvikling af nervesystem og adfærd Baggrund Fødevarestyrelsen har anmodet DTU Fødevareinstituttet om at vurdere, om industriens nye developmental neurotoxicity studie i rotter (DNT, OECD TG 426) med bisphenol A kan dokumentere, at bisphenol A i lave doser har skadelig effekt på udvikling af nervesystem eller adfærd. Betydningen af de nye data for DTU Fødevareinstituttets tidligere vurdering af bisphenol A s eventuelle skadelige effekter på udvikling af nervesystem og adfærd vurderes også. Dette følger anvisningerne i OECD TG 426, hvor der under evaluering af data (paragraf 48) står: Data from all studies relevant to the evaluation of developmental neurotoxicity, including human studies, case reports, and experimental animal studies (e.g., toxicokinetic data, structure-activity information, data from other toxicity studies) should be included in this characterization. DTU Fødevareinstituttets vurdering af bisphenol A (BPA) før dette nye studie var: "DTU Fødevareinstituttet har vurderet de tilgængelige studier, hvor BPA er rapporteret at kunne påvirke udviklingen af nervesystemet hos gnavere efter lavdosiseksponering. DTU Fødevareinstituttet mener ikke, at de har en tilstrækkelig styrke, som kan begrunde ændring af den NOAEL, som danner grundlag for EFSAs TDI på 50 mikrogram/kg. DTU Fødevareinstituttet påpeger dog, at man finder det formålstjenligt, at der bliver foretaget veltilrettelagte og veludførte undersøgelser på gnavere til afklaring af de udestående spørgsmål mht. evt. effekter på udviklingen af nervesystemet i lavdosisområdet samt afklaring af deres relevans for mennesker." CVR-nr. DK Det nye developmental neurotoxicity studie følger anbefalingerne fra VKM (2008) om at udføre et GLP studie efter OECD guideline 426 for at adressere usikkerheden mht. potentielle lavdosiseffekter af BPA, der er rejst på baggrund af fire developmental neurotoxicity studier Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade 19 Tlf Fødevareinstituttet 2860 Søborg Dir Fax

2 (Adriani et al., 2003; Carr et al., 2003; Negishi et al., 2004; Ryan and Vandenbergh, 2006). De samme fire studier var allerede af nogle medlemslande foreslået som relevante i EU risikovurderingen af BPA (EU, 2008). Overordnet set tyder disse studier på, at lave doser af BPA kan påvirke angst-relateret adfærd hos hunafkom, men ikke hanafkom (Adriani et al., 2003, Ryan and Vandenbergh, 2006) og forårsage nedsat impulsivitet/øget indlæring eller nedsat indlæring hos hanafkom (Adriani et al., 2003 and Negishi et al., 2004). Studiet udført af Carr et al. (2003) viste en effekt på rotteunger doseret direkte med 250 µg/kg bw BPA i adfærdstestning af indlæring og hukommelse. Der er nyere developmental neurotoxicity studier med lavdosiseksponering med BPA som DTU Fødevareinstituttet har vurderet, og som derfor medtages i denne vurdering nemlig Giosa et al. (2007), Ryan et al. (2009) og Braun et al. (2009). Gioiosa et al. (2007) beskriver resultater fra oral BPA dosering af drægtige CD-1 mus.. Der blev rapporteret effekter af bisphenol A på især de normalt sete adfærdsforskelle mellem hanner og hunners udforskning af nye områder. Disse resultater tyder på, at der har været effekter på kønsdifferentieringen af hjernen hos fostre eller nyfødte. Forsøget inkluderer et tilstrækkeligt antal dyr per kuld, der er taget højde for kuldeffekt i den statistiske analyse, og der er anvendt en relevant doseringsvej og relevante adfærdsmetoder. Forsøget er dog begrænset af, at der kun er anvendt et dosisniveau (10 µg/kg), dvs. at der ikke er mulighed for at vurdere dosis-respons forhold i forsøget. Ryan et al. (2009) beskriver resultaterne af to forsøg, hvor grupper af drægtige Long Evans rotter er blevet sondedoseret med ethinyl østradiol eller BPA i lave doser. Der blev ikke fundet effekter af BPA, mens doseringen med EE2 førte til effekter på reproduktionsorganer og adfærd. Der blev dog kun undersøgt hununger i studiet og for en del af adfærdsundersøgelserne var gruppestørrelsen så lille og følsomheden dermed så lav, at det vurderes, at fraværet af effekter på hunungers adfærd i disse studier ikke kan anvendes til at konkludere, at BPA ikke har nogen effekt på udviklingen af nervesystem og adfærd. Braun et al. (2009) beskriver et epidemiologisk studie af sammenhængen mellem BPA koncentration i urin hos moderen under graviditeten og adfærden hos hendes børn. Der blev fundet en korrelation mellem især pigebørn, der havde udadvendt og aggressiv adfærd, og den mængde BPA, mødrene havde været udsat for under deres graviditet. Studiet er den første undersøgelse, som antyder, at udsættelsen for BPA i fostertilstanden kan påvirke adfærden hos mennesker. Undersøgelsen beviser dog ikke en årsags-sammenhæng, men viser blot en korrelation, og der er derfor brug for yderligere epidemiologiske studier på dette område for at afklare om udsættelse for BPA, mens hjernen udvikles, kan forårsage adfærdsændringer hos børn. Industriens nye developmental neurotoxicity studie i rotter - tilrettelæggelse af studiet Studiet blev udført i henhold til OECD test guideline 426 Developmental neurotoxicity study og i overensstemmelse med GLP. Studiet er derfor som sådan et veldokumenteret standardstudie. 2

3 Der er anvendt et udvidet antal doser, der også inkluderer lavdosiseksponering. Der var fem dosisgrupper og en kontrolgruppe med drægtige dyr per gruppe. BPA blev givet via foderet i koncentrationer på 0 (kontrol), 0,15; 1,5; 75; 750 og 2250 mg/kg foder (dvs. ppm i foderet) til grupper af 24 parrede hunrotter (Crl:CD, Sprague Dawley) fra gestationsdag 0 til ungedag 21. Indtaget af BPA blev estimeret til henholdsvis 0; 0,01; 0,12; 5,85; 56,4 og 164 mg/kg bw/dag i drægtighedsperioden og 0; 0,03; 0,25; 13,1; 129 og 410 mg/kg bw/dag i laktationsperioden (dieperioden). Mødrene blev undersøgt for generelle tegn på toksicitet, og ungerne blev undersøgt for generel toksicitet og effekter på nervesystemets udvikling og funktion. Dette inkluderede både adfærd og histologi af hjernen. Doseringsvejen via foderet er relevant, fordi mennesker primært bliver udsat for BPA fra fødevarer eller drikkevarer. Valget af doser spænder fra lave doser til højere doser, der forårsager mindre generelle toksiske effekter hos mødrene. Koncentration af BPA i foderet og dyrenes foderindtagelse blev målt gennem hele studiet. For disse punkter opfylder studiet det anbefalede i OECD TG 426. Planteøstrogener i foderet (sum of aglycon enheder af daidzin, daidzein, genistin, genistein, glycitin, glycitein og coumestrol) blev målt til 0,03% (300 µg/g). Det er et relativt lavt niveau, som ikke forventes at have påvirket forsøgets resultater væsentligt. Der er ikke udført målinger af interne BPA niveauer i studiet. Dette er ikke i modstrid med OECD TG 426, men begrænser studiets anvendelighed til risikovurdering af BPA. Studiet er tilrettelagt som et standard forsøg udført efter OECD TG 426, dvs. det er ikke designet med udgangspunkt i de observationer af skadelige effekter af BPA på udvikling af nervesystem eller adfærd, der er fundet i de tidligere begrænsede forsøg. Dette er en meget væsentlig svaghed ved studiet, der begrænser dets anvendelighed til risikovurdering af BPA. Derfor lever studiet ikke op til anbefalingerne for principperne for testningen i OECD TG 426, da der i paragraf 6 står: Additional available animals in each group could be used for specific neurobehavioral, neuropathological, neurochemical or electrophysiological procedures that may supplement the data obtained from the examinations recommended by this guideline (14)(15)(16)(17). The supplemental procedures can be particularly useful when empirical observation, anticipated effects, or mechanism/mode of action indicates a specific type of neurotoxicity. Industriens nye developmental neurotoxicity studie i rotter - studiets resultater Mødre generation (Fo) Der sås nedsat foderindtagelse i de første tre dage af drægtigheden i de to højeste dosisgrupper samt nedsat vægtforøgelse i den første uge af drægtigheden i de samme to grupper. Et af de drægtige dyr fra den højest doserede gruppe, dvs ppm, døde i forbindelse med fødsel. Der var ingen fund, der kunne forklare, hvorfor dyret døde. Da det kun sås hos et dyr kan det være et tilfældigt fund, men det kan også afspejle, at højere doser af BPA end de anvendte evt. kan påvirke evnen til at føde. 3

4 Der var ingen effekter på drægtighedslængden, antal unger per kuld eller kønsfordeling i kuldene. Ungernes overlevelse, vækst og generel udvikling Ungerne i de to højeste dosisgrupper tog mindre på fra ungedag 7-14 og vejede mindre ved fravænning efter 3 uger. Den generelle udvikling af ungerne bedømt ud fra oprette-refleks (surface righting response) i den første uge efter fødslen og tidspunkt for kønsmodning var heller ikke påvirket. Kliniske observationer af ungerne Der sås ingen statistisk signifikante BPA relaterede effekter ved de kliniske observationer af ungerne på ungedag 4, 11, 21, 35, 45, and 60. Rykvise bevægelser af lemmer, hoved eller krop og/eller rykvise spring med alle fire lemmer i luften (registreret som krampetrækninger og kaldet popcorn anfald ) blev observeret hos to unger i 750 ppm gruppen og fire unger i 2250 ppm gruppen på ungedag 11 alene. I et follow-up studie (0 og 2250 ppm, med 15 og 30 kuld) sås dette ikke, og det er ikke rapporteret i nogen af de andre studier, der er med i EU- RAR (2003, 2008). Der er derfor nogen tvivl om relevansen af dette fund, men det kan ikke helt forkastes, da resultaterne udviser dosis-respons sammenhæng. NOAEL for dette fund er 5,85 mg/kg/dag og dermed af samme størrelse som det NOAEL for BPA (5 mg/kg bw/dag), der er anvendt af EFSA som udgangspunkt for fastsættelse af den nuværende TDI. Motorisk aktivitet hos ungerne Motorisk aktivitet blev målt med fotoceller på ungedag 13, 17, 21 og 61 og var ikke påvirket af BPA. Motorisk aktivitet er normalt forskelligt hos hanner og hunner efter kønsmodning, idet hunner har højere aktivitetsniveau end hanner. Dette ser også ud til at være tilfældet i kontrolgrupperne i de to forsøg med modelstoffer, som laboratoriet har udført for at vise, at testningen kan påvise effekt på aktiviteten. Resultaterne er kun vist som gennemsnit og spredning i figurer, men baseret på aflæsning af figurerne er aktivitetsniveauet hos kontrolhunnerne omkring 33% og 55% højere end hos kontrolhannerne (tabel 1). Forskellen er ikke testet statistisk i rapporten, men baseret på spredningerne i de fundne data er forskellen mellem kønnene sandsynligvis statistisk signifikante i begge forsøg. Dette tyder på at, testningen i disse modelforsøg lever op til det forventede, og at modellen derfor er velegnet til at undersøge påvirkninger, der ændrer de normale adfærdsforskelle mellem hanner og hunner. Resultaterne i kontrolgruppen i BPA forsøget viser en væsentlig lavere forskel mellem hanner og hunner, dvs. kun 8% højere aktivitet hos kontrolhunnerne sammenlignet med kontrolhannerne (tabel 1). Denne forskel er ikke testet statistisk i kontroldyrene i rapporten. Da spredningen i aktivitet er relativt høj i kontroldyrene, dvs. 26% for hunner og 18% hos hanner, og dermed væsentlig højere end forskellen mellem hanner og hunner på 8% vurderes det, at der sandsynligvis ikke vil være statistisk signifikant forskel mellem kønnene i kontrolgruppen i BPA forsøget. Den foretagne testning af BPA er derfor ikke velegnet til at vurdere om BPA kan forårsage effekter, der ændrer på de normalt sete adfærdsforskelle mellem hanner og hunner. 4

5 De to undersøgelser med modelstoffer rapporterer data for både total aktivitet og bevægelsesaktivitet, som er to forskellige typer aktivitet. Total aktivitet dækker både større og mindre bevægelser, mens bevægelses-aktivitet kun omfatter de større bevægelser, dvs. dyrene har flyttet sig fra en fotocelle til en anden. Data i BPA studiet omfatter kun total aktivitet, og desværre ikke bevægelses-aktivitet. Der er i rapporten ikke givet en forklaring på, hvorfor bevægelses-aktiviteten ikke er undersøgt. Tabel 1. Motorisk aktivitet. Kønsforskel hos kontroldyr Studie Total aktivitet, 60 min Hanner Hunner Forskel Forskel ift. hanners aktivitet BPA forsøg % Modelstof % Modelstof % Auditory Startle Test af afkommet Auditory startle response blev undersøgt på ungedag 20 og 60 og var ikke påvirket af BPA. Auditory startle response indebærer udsættelse for pludselige, kortvarige og høje lyde, der medfører en forskrækkelsesreaktion (et spjæt) i dyret. Kontroldata i BPA studiet, de historiske kontroldata i rapporten og data i publicerede artikler viser generelt ikke kønsforskelle i Auditory startle response. Dette effektmål er derfor ikke velegnet til at vurdere om BPA kan forårsage effekter, der ændrer på de normalt sete adfærdsforskelle mellem hanner og hunner. Indlæring og hukommelse i Biel svømme labyrint Biel svømme labyrint er en adfærdstest, der undersøger rumlig indlæringsevne. Dyrene placeres i starten af labyrinten, og dyrets opgave er at finde vej gennem labyrinten med en række valg mellem at dreje til højre eller venstre og dermed finde frem til en platform ved afslutning af labyrinten. Undersøgelserne af indlæring og hukommelse blev startet på ungedag 22 og 62. Der blev testet 1 afkom/køn/kuld. Der blev således ikke anvendt samme afkom i de to perioder, fordi der ikke kan testes for indlæring i en test, dyrene tidligere har lært at udføre. Effektmålet for indlæring og hukommelse var antal fejl i labyrinten. Der blev i begge perioder udført 4 forløb henover 7 dage, dvs. - dag 1: test af svømmeevne og motivation - dag 2-3: Test A med 2 ture i labyrinten per dag, i alt 4 ture (tur 1-4) - dag 4-6: Test B med 2 ture per dag i modsat retning gennem labyrinten, i alt 6 ture (tur 5-10) - dag 7: Test C med 2 ture i samme retning som i Test A. 5

6 Der blev ikke fundet forskelle på svømmeevnen mellem grupperne. På ungedag 22 var antallet af fejl signifikant lavere hos hunungerne i 0,15 og 2250 ppm grupperne end i kontrolgruppen for Test B (tur 5-10). Antal fejl hos kontrolhunnerne var dog højere end den historiske kontrol, mens antal fejl i BPA grupperne var på niveau med den historiske kontrol. Som følge af dette vurderes det, at de signifikante resultater i 0,15 og 2250 ppm (mg/kg) grupperne sandsynligvis er tilfældige fund. På ungedag 62 var antallet af fejl hos hannerne i 0,15 ppm gruppen signifikant højere end hos hannerne i kontrolgruppen for Test A (tur 1-4), se figur 1A. Antal fejl i kontrolgruppen var dog lavere i tur 3 og 4 end historisk kontrol, og dette kan have bidraget til den signifikante effekt (se figur 1B), men antal fejl hos 0,15 ppm hannerne synes også at være højere end historisk kontrol. Derudover er indlæringskurven, dvs. antallet af fejl henover de 4 ture, ændret hos 0,15 ppm hannerne på en måde, der peger på en forringet indlæringsevne hos disse hanner. Hvis denne effekt var blevet set i den højeste BPA gruppe ville den blive vurderet som tegn på, at BPA kan påvirke indlæringsevnen. Effekten er imidlertid set ved den laveste BPA dosis og ikke hos dyrene udsat for højere doser af BPA, dvs. der er ikke et normalt dosis-respons forløb. Der er på nuværende tidspunkt rejst tvivl mht. om alle kemiske stoffers effekter nødvendigvis vil udvise et normalt dosis-respons forløb. For visse hormonforstyrrende påvirkninger er det f.eks. vist at lave doser kan fremkalde én slags effekter, mens højere doser har andre effekter. Mekanismen bag BPAs eventuelle effekter på hjernens udvikling kendes ikke, og det er derfor vanskeligt at have klare forventninger mht. dosis-responsforløb. Det vurderes derfor, at fundet af forringet indlæringsevne hos 0,15 ppm (10-30 µg/kg bw/dag) hannerne kan være tegn på en lavdosiseffekt af BPA, men det kan også være et tilfældigt fund. Der blev ikke fundet signifikante ændringer af hannernes adfærd i Test B(tur 5-10) eller C. Antal fejl hos 1,5 ppm BPA hanner og hunner var samlet set højere i tur 7, men ikke forskellig fra kontrolværdier i de 2 ture før tur 7 eller de 3 ture efter tur 7 i Test B, dvs. hhv. tur 5-6 og Dette isolerede fund midt i et nyt indlæringsforløb vurderes som tilfældigt. Neuropatologi Neuropatologi blev undersøgt på ungedag 21 og 72, hvor hjernen fra én han og én hun per kuld blev undersøgt makroskopisk, og hjernen fra 10 unger per køn per hold blev undersøgt med kvalitativ histopatologi og morfometriske målinger. Der sås ingen signifikante effekter af BPA eksponeringen. 6

7 Antal fejl hos hanafkom i adfærdstest for indlæring og hukommelse (Biel labyrint), Test A BPA studie Historisk kontrol 10 Fejl (Lsmeans) Control 0.15 ppm 1.5 ppm 75 ppm 750 ppm 2250 ppm Dosis, ppm BPA i foder Antal fejl hos hanafkom i adfærdstest for indlæring og hukommelse (Biel labyrint), Test A Fejl (gns) 10 8 Control Hist control 0.15 ppm Tur Figur 1. Antal fejl hos voksent hanafkom i adfærdstest for indlæring og hukommelse (Biel labyrint). Fig. 1A (øverst): Det gennemsnitlige antal fejl for de 4 ture i Test A i kontrolgruppe, historisk kontrol og de fem grupper doseret med BPA. * p < 0,05 (p = 0,037). Fig. 1B (nederst): Det gennemsnitlige antal fejl i hver af de 4 ture i Test A i kontrolgruppe, historisk kontrol og gruppen doseret med 0,15 ppm BPA i foderet (10-30 µg/kg bw/dag). 7

8 Samlet vurdering og konklusion Studiet svarer til anbefalingerne i OECD test guideline 426. Studiets styrker er doseringsvejen via foderet, anvendelsen af fem doser fra meget lave til højere doser og et tilstrækkeligt antal kuld per gruppe (n=23-24). Studiets svagheder er, at der ikke er målinger af interne BPA niveauer, at de udførte adfærdstest ikke er velegnede til at vurdere om BPA kan forårsage effekter, der ændrer på de normalt sete adfærdsforskelle mellem hanner og hunner, og at der generelt synes at være ret stor variation i adfærdsdata. Studiet giver ikke klare beviser for, at BPA har skadelige effekter på de typer adfærd, der er undersøgt i studiet, men giver anledning til en vis usikkerhed mht. effekter på indlæringsevnen, fordi der er fundet forringet indlæringsevne hos hanungerne ved lav dosering med BPA. Hvis denne effekt var blevet set i den højeste BPA gruppe, ville vurderingen være, at BPA kan påvirke indlæringsevnen. Effekten er imidlertid set ved den laveste BPA dosis og ikke hos dyrene udsat for højere doser af BPA, dvs. der er ikke en normal dosis-respons sammenhæng. Der er på nuværende tidspunkt rejst tvivl mht., om alle kemiske stoffers effekter nødvendigvis vil udvise et normalt dosis-respons forløb. For visse hormonforstyrrende påvirkninger er det f.eks. vist, at lave doser kan føre til én slags effekt, mens højere doser har andre effekter. Mekanismen bag BPAs eventuelle effekter på hjernens udvikling kendes ikke, og det er derfor vanskeligt at have klare forventninger mht. dosis-responsforløb. Det vurderes derfor, at fundet af forringet indlæringsevne hos hanungerne kan være tegn på en lavdosiseffekt af BPA, men det kan også være et tilfældigt fund. Studiets resultater kan således ikke anvendes til at fastlægge et robust NOAEL for effekter på hjernens udvikling og på adfærd. En meget væsentlig svaghed ved studiet er, at det ikke er tilrettelagt med udgangspunkt i de observationer af skadelige effekter af BPA i lave doser på udvikling af nervesystem eller adfærd, der er fundet i tidligere begrænsede forsøg, såsom effekter på visse aspekter af indlæring og hukommelse (avoidance learning, schedule-controlled behaviour and impulsiveness), angst-relateret adfærd og kønsspecifik adfærd. Som følge af dette kan studiet ikke afklare usikkerheden mht. sådanne effekter på udviklingen af nervesystemet. Alt i alt, er det DTU Fødevareinstituttets vurdering, at studiet ikke afklarer eller ændrer på usikkerheden ved BPA s effekter på udviklingen af nervesystemet eller adfærden hos gnavere ved lav dosering med BPA. Referencer Adriani, W., Seta, D. D., Dessi-Fulgheri, F., Farabollini, F., and Laviola, G. (2003). Altered profiles of spontaneous novelty seeking, impulsive behavior, and response to D-amphetamine in rats perinatally exposed to bisphenol A. Environ Health Perspect 111, Braun J.M., Yolton K, Dietrich K.N., Hornung R., Xiaoyun Ye, Calafat A.M., Lanphear B.P.(2009), Prenatal Bisphenol A Exposure and Early Childhood Behavior. Environmental Health Perspectives, Online 6 Oktober 2009 (EPub). 8

9 Carr, R.L., Bertasi, F.R., Betancourt, A.M., Bowers, S.D., Gandy, B.S., Ryan, P.L., and Willard, S.T. (2003) Effect of neonatal rat bisphenol A exposure on performance in the Morris water maze. J Tox Environ Health Part A. 66, EU-RAR (2008). Updated risk assessment of 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol-A) Gioiosa L, Fissore E, Ghirardelli G, Parmigiani S, Palanza P (2007). Developmental exposure to low-dose estrogenic endocrine disruptors alters sex differences in exploration and emotional responses in mice. Horm Behav Sep;52(3): Epub 2007 May 22. Negishi, T., Kawasaki, K., Suzaki, S., Maeda, H., Ishii, Y., Kyuwa, S., Kuroda, Y., and Yoshikawa, Y. (2004). Behavioral alterations in response to fear-provoking stimuli and tranylcypromine induced by perinatal exposure to bisphenol A and nonylphenol in male rats. Environ Health Perspect 112, OECD (2007) OECD Test Guideline 426 Developmental neurotoxicity study. Ryan, B.C., and Vandenbergh, J.G. (2006). Developmental exposure to environmental estrogens alters anxiety and spatial memory in female mice. Hormones and Behav. 50, Ryan B.C., Hotchkiss A.K., Crofton K.M., Gray L.E. (2009). In utero and lactational exposure to bisphenol A, in contrast to ethinyl estradiol, does not alter sexually dimorphic behavior, puberty, fertility and anatomy of Female LE Rats.Tox Sci Advanced, October 28, 2009 (epub). 9

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Ulla Hass, Afd. for Toksikologi og Risikovurdering, Danmarks Fødevareforskning National workshop, 7. December 2006, Den Sorte Diamant

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Miljøudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 170, MIU Alm.del Bilag 103 Offentligt Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Professor Ulla Hass, Afdeling

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffers indflydelse på skjoldbruskkirtelhormonerne, udvikling hos rotter. Informationsmøde Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Hormonforstyrrende stoffers indflydelse på skjoldbruskkirtelhormonerne, udvikling hos rotter. Informationsmøde Center for Hormonforstyrrende Stoffer Hormonforstyrrende stoffers indflydelse på skjoldbruskkirtelhormonerne, samt på hjernens udvikling hos rotter Informationsmøde Center for Hormonforstyrrende Stoffer 3. november 2011 Marta Axelstad Petersen

Læs mere

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Sofie Christiansen, Ulla Hass, Julie Boberg, Pernille R Jacobsen, Anne Marie Vinggaard, Camilla Taxvig, Mette E Poulsen, Susan

Læs mere

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT?

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? Tue Søeborg, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet CEHOS informationsdag 3. oktober 2013 Fra biomonitorering til risikovurdering Eksempel: bisphenol A (BPA) BPA

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Karen Riiber Mandrup, Julie Boberg, Hanna Johansson, Sofie Christiansen, Marta Axelstad, Anne Marie Vinggaard og Ulla Hass DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Seniorforsker Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, Fødevareinstituttet, DTU National workshop om Hormonforstyrrende stoffer - ny dansk

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret? Steffen Foss Hansen November, 2012

Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret? Steffen Foss Hansen November, 2012 Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret? Steffen Foss Hansen November, 2012 Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret? Nej! Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret? Steffen

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer)

Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer) Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer) Professor Ulla Hass, DTU Fødevareinstituttet Konference: Status for de uløste problemer med kemikalier,

Læs mere

The BIOSENSOR Program

The BIOSENSOR Program Tema Adfærd The BIOSENSOR Program 34 Hund & Træning Vi ved alle, at den tidlige socialisering er af afgørende betydning for hvalpens udvikling, men faktisk har tiden før hvalpen er tre uger gammel også

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Forskellige tegn på problemer med hanlig kønsudvikling observeret i løbet

Læs mere

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning Moderne sprøjtemidler og hjernens udvikling Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning CeHos - Oktober 2015 Gartnerbørn-undersøgelsen Undersøgelse af danske børn, hvis mødre

Læs mere

Starter kræft i fosterlivet?

Starter kræft i fosterlivet? Starter kræft i fosterlivet? Hormonforstyrrende stoffer ændrer udviklingen af brystvæv og prostata hos rotter. Julie Boberg, Louise Krag Isling, Karen Mandrup, Ulla Hass. Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering.

Læs mere

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Smertestillende håndkøbsmedicin har samme hormonforstyrrende effekt som de frygtede ftalater i vores miljø. Det kan

Læs mere

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm.

Ovenstående figur viser et (lidt formindsket billede) af 25 svampekolonier på en petriskål i et afgrænset felt på 10x10 cm. Multiple choice opgaver Der gøres opmærksom på, at ideen med opgaverne er, at der er ét og kun ét rigtigt svar på de enkelte spørgsmål. Endvidere er det ikke givet, at alle de anførte alternative svarmuligheder

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.8.2014 L 247/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 900/2014 af 15. juli 2014 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af forordning

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Aluminium. Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup.

Aluminium. Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup. Aluminium Er det sundhedsmæssigt egnet til brug i fødevareproduktionsudstyr? Helle Buchardt Boyd, Toksikolog, cand.brom., hbb@dhigroup.com Indhold Aluminiums giftighed - speciering - biotilgængelighed

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-a 2008/1 BSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 17. februar 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

EU direktiv 2004/40/EC (EMF) MR Sikkerhedsopdatering DSMMR årsmøde 24. marts 2010 Søren Haack Medico-teknisk Afdeling, Region Midt soeren.haack@stab.rm.dk 1 EU direktiv 2004/40/EC (EMF) EU kommissionen har lovet et ændringsforslag

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Anvendelse af Zylkène Hest

Anvendelse af Zylkène Hest Anvendelse af Zylkène Hest Zylkène Hest er et pulver med æblesmag, som opblandes i en lille mængde foder. Dosering ved enkeltpåvirkninger Dosering ved længerevarende forløb Eksempler: Uro/utryghed ved

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab. Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk

Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab. Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk Den Danske Liste over kræftfremkaldende stoffer Verdens længste liste (næsten 600) Grænseværdier for

Læs mere

Introduktion til overlevelsesanalyse

Introduktion til overlevelsesanalyse Faculty of Health Sciences Introduktion til overlevelsesanalyse Kaplan-Meier estimatoren Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet sr@biostat.ku.dk

Læs mere

Azolfungicider fra forskning til regulering

Azolfungicider fra forskning til regulering Azolfungicider fra forskning til regulering Anne Marie Vinggaard DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende stoffer Dec 2010 Azolfungicider Anvendes på korn (hvede, byg), grøntsager (champignon),

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffers lange vej mod forbud eksemplet bisphenol A

Hormonforstyrrende stoffers lange vej mod forbud eksemplet bisphenol A Hormonforstyrrende stoffers lange vej mod forbud eksemplet bisphenol A Af Vibeke Ærø Hansen, Susanne Bruun Jakobsen, Christian Ege, Det Økologiske Råd Der er i disse år en stigende interesse for og debat

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

Genovervejelse af symptomerne på Huntingtons Sygdom

Genovervejelse af symptomerne på Huntingtons Sygdom Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Klare tanker om de tidligste symptomer på HS og hvilke områder i hjernen, der kontrollerer dem

Læs mere

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Læge Ulla Nordström Joensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Dårlig sædkvalitet kan have flere årsager Manglende testikelvæv Medfødte/genetiske årsager

Læs mere

Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE)

Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE) Fede lam - Hvorfor? -Konsekvenser af over- og underfodring på forskellige tidspunkter i drægtigheden for afkommets produktivitet med fokus på fedtaflejring Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Udvikling af økotoksikologiske testmetoder. Gitte Petersen, Biolog, Ph.D DHI Institut for Vand og Miljø Afd. for Miljørisikovurdering

Udvikling af økotoksikologiske testmetoder. Gitte Petersen, Biolog, Ph.D DHI Institut for Vand og Miljø Afd. for Miljørisikovurdering Udvikling af økotoksikologiske testmetoder Gitte Petersen, Biolog, Ph.D DHI Institut for Vand og Miljø Afd. for Miljørisikovurdering 1 Økotoksikologiske testforslag til bestemmelse af hormonforstyrrende

Læs mere

Infrastruktur og økonomisk udvikling

Infrastruktur og økonomisk udvikling Special Session om Infrastruktur og Vækst Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 Hans Henrik Sievertsen DTU Transport E-mail: hhs@transport.dtu.dk - Hvad ved vi egentlig? Infrastrukturinvesteringer: baseret

Læs mere

Mælkekirtlernes udvikling i relation til fodring og selektion/ Kuldudjævning i relation til mælkekirtlernes udvikling

Mælkekirtlernes udvikling i relation til fodring og selektion/ Kuldudjævning i relation til mælkekirtlernes udvikling Mælkekirtlernes udvikling i relation til fodring og selektion/ Kuldudjævning i relation til mælkekirtlernes udvikling Steen H. Møller Afd. for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring. Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Målinger af forplantningsevne Mænd: Sædkvalitet Kvinder:

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag

Danskernes fuldkornsindtag E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2014 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2013 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle, Karsten Kørup og Tue Christensen Afdeling for Ernæring,

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Titel: Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Forfatter: Elsa Nielsen Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Hvad siger evidensen?

Hvad siger evidensen? Folkesundhedsdage 2008, Hotel Nyborg Strand 24. september 2008 Tre ekstra leveår til alle over de næste 10 år Hvad siger evidensen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dksdu dk Tre hovedemner

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen kob Grove 13. februar, 2006 Program Confounding og effektmodifikation Hvad er confounding Hvad er effektmodifikation Er der confounding eller effektmodifikation

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Tre ekstra leveår til alle over de næste 10 år Hvad siger evidensen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Tre ekstra leveår til alle over de næste 10 år Hvad siger evidensen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Folkesundhedsdage 2008, Hotel Nyborg Strand 24. september 2008 Tre ekstra leveår til alle over de næste 10 år Hvad siger evidensen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Tre hovedemner

Læs mere

Indledende reflektioner. Find Jacob! Reflektioner. Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed

Indledende reflektioner. Find Jacob! Reflektioner. Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed Indledende reflektioner. Hvordan sikres et godt indeklima på trods af EU s skærpede energikrav? Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed Geo Clausen

Læs mere

Socialisering, tilvænning eller træning?

Socialisering, tilvænning eller træning? Tilvænning Socialisering Socialisering, tilvænning eller træning? Træning Dorte Bratbo Sørensen Associate Professor, DVM, PhD Section of Experimental Animal Models Dorte Bratbo Sørensen/ Dyreforsøgstilsynets

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

DTU Fødevareinstituttets vurdering af nyt langtidsstudie med gensplejset majs NK603 og med sprøjtemidlet Roundup

DTU Fødevareinstituttets vurdering af nyt langtidsstudie med gensplejset majs NK603 og med sprøjtemidlet Roundup DTU Fødevareinstituttets vurdering af nyt langtidsstudie med gensplejset majs NK603 og med sprøjtemidlet Roundup DTU Fødevareinstituttet finder, at det nye studie ikke er designet korrekt, at der ikke

Læs mere

Undersøgelser af azolfungiciders hormonforstyrrende effekter

Undersøgelser af azolfungiciders hormonforstyrrende effekter Undersøgelser af azolfungiciders hormonforstyrrende effekter Christine ellemann Fødevareinstituttet ational workshop om Hormonforstyrrende stoffer D. 11. december 28 Hvad er azolfungicider? - Sprøjtemidler

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Reduction Et overblik og eksempler

Reduction Et overblik og eksempler Reduction Et overblik og eksempler Ove Svendsen Professor, direktør, dr.med., dyrlæge Reduction 3 R er Replacement, Reduction, Refinement William Russell og Rex Burch The Principles of Humane Experimental

Læs mere

miljø og sundhed Fostre, børn og miljø Temanummer Kemikalier og dyremodeller Effekter af stress i fostertilværelsen Biomonitering af børn

miljø og sundhed Fostre, børn og miljø Temanummer Kemikalier og dyremodeller Effekter af stress i fostertilværelsen Biomonitering af børn miljø og sundhed Indenrigs- og Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter Supplement nr. 4, juni 2004 Fostre, børn og miljø Temanummer Kemikalier og dyremodeller Effekter af stress i fostertilværelsen

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

PCB Congener i jord. Projekt for KMC Nordhavn, Københavns Kommune. Præsentation af foreløbige resultater

PCB Congener i jord. Projekt for KMC Nordhavn, Københavns Kommune. Præsentation af foreløbige resultater PCB Congener i jord Projekt for KMC Nordhavn, Københavns Kommune. Præsentation af foreløbige resultater Baggrund for projektet Vi måler for 7 PCB-congener i jord. Det er de samme, som vi måler for i fuger

Læs mere

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30.

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Forfatter: Nina Cedergren, professor Institut for Plante og Miljøvidenskab

Læs mere

Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken?

Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken? Enhedens navn Fysisk aktivitet og bedre indlæring - hvad er der om snakken? Jesper Lundbye-Jensen Adjunkt, PhD Institut for Idræt og Ernæring Institut for Neurovidenskab & Farmakologi Center for Holdspil

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013

NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013 NOSACQ-50 PILOT STUDY 06/2013 DKJUP 09-07/2013 By Henrik Adam AGENDA 1. Sikkerhedsklima/Formål 2. Deltagelse/Feedback 3. Vurdering 4. Resultater 5. Konklusion NOSACQ-50 Formål Formål Et diagnostik og interventions-værktøj

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer?

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Lone Mikkelsen Seniorrådgiver - Kemikalier Det Økologiske Råd København, 4. februar 2015 Støttet af Introduktion Oversigt

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Århus 8. april 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Opgave 1 ( gruppe 1: sp 1-4, gruppe 5: sp 5-9 og gruppe 6: 10-14) I denne opgaveser vi på et

Læs mere

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Farligt? Ja, hvis eksponeringen er tilstrækkelig stor Toksikologiske undersøgelser Mutagene effekter Akut

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering)

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Lea Stine Tobiassen og Tue SøeborgS Informationsmøde den 26. oktober 2010 Datakrav generelt Aktivstofvurdering fra CA-rapporten - dækker Annex I-optaget

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Der er hormoner i luften

Der er hormoner i luften Hormonforstyrrende stoffer - Der er hormoner i luften Prof. ph.d. Bent Halling-Sørensen Inst. for Farmaci og Analytisk kemi, FARMA KU 1 To måder at styre kroppens funktioner Nervesystemet Signaler sendes

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Notat. Viskelæder med DINP

Notat. Viskelæder med DINP Notat Kemikalier J.nr. Ref. SDO Den 22. juni 2007 Viskelæder med DNP Miljøstyrelsen har som en del af den samlede indsats i forbindelse med kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter fået lavet

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Danske børn og voksnes eksponering for phthalater. Hanne Frederiksen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet

Danske børn og voksnes eksponering for phthalater. Hanne Frederiksen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Danske børn og voksnes eksponering for phthalater Hanne Frederiksen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Phthalater Phthalater, syntetisk fremstillede kemikalier (1920erne) DEHP, syntetiseret

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Henrik Holbech Biologisk Institut, SDU Odense

Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Henrik Holbech Biologisk Institut, SDU Odense Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Henrik Holbech Biologisk Institut, SDU Odense Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Både miljø og sundhed Miljø Kemikalier/Forurening risikovurdering

Læs mere

AKUT TOKSICITETSTEST MED FERSKVANDSKREBSDYRET DAPHNIA MAGNA

AKUT TOKSICITETSTEST MED FERSKVANDSKREBSDYRET DAPHNIA MAGNA Daphnia magna - Akut toksicitetstest Side 5.1 AKUT TOKSICITETSTEST MED FERSKVANDSKREBSDYRET DAPHNIA MAGNA K. Ole Kusk September 2009 Daphnia magna tilhører dyregruppen krebsdyr. Dafnie-arterne er ferskvandsorganismer,

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager Supplement til rapporten Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil Hamborg Jensen Juni 2014 Supplement til rapporten Pesticider

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere