Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. marts 2004 klokken Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf Referat af 6. møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: Sendt til trykning og udsendt elektronisk pr. den 15. april 2005 Side 1 af 18

2 Områdegruppeformand Næstformand Kasserer Jørn Nicolaisen mobil: Kurt Hansen mobil: Henry Nielsen Arne Due Jørgensen mobil: Togsæt / værksted, Fa Gruppenæstformand Lokalgruppe Sted Hans C V Brøndum Togsæt / Komp / FF, Klg-vk / mobil: Hvl 50, Århus Per Jenner Togsæt diesel Århus mobil: Knud Olav Larsen DSB Salg Fyn, Syd- / Vestjylland mobil: Henning E Laursen DSB Salg Nord- / Østjylland mobil: Kurt Hansen DSB Salg Sjælland mobil: Frank M Larsen Togkomponenter, Klg Belvedere mobil: Cristian Ghetz Togsæt, El-togsæt / Klg Helgoland / mobil: Hvl 42 Kurt L Olsen Fremføring, Klg Kalundborg/Helsingør mobil: Dan B Kirchhoff Togsæt Klg. Kastrup/Kh mobil: Jan M R Nielsen Togkomponenter, Klg Nyk F mobil: Preben Henriksen Hvl 46/75, Intern Service mobil: Jørn Nicolaisen Togkomponenter, dvk Øst mobil: Hvl 40 / 58 Bent W Frederiksen Mestre, østdanmark mobil: Jens Christian Andersen Mestre, vestdanmark mobil: Henrik R Frederiksen FF, Klargøring, Fa mobil: Lars Nyby Rasmussen Logistik og Disponering, Kh Mobil: Rune H Engstrøm Logistik og Disponering, Kastrup Mobil: Side 2 af 18

3 Tilstedeværende: Rgm Jørn Nicolaisen, Områdegruppeformand gr Århus Rgm Henry Nielsen, Områdegruppekasserer, Herning Stbtj Kurt Hansen, Områdegruppenæstformand gr København H Stbtj Arne Due Jørgensen Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Hans C V Brøndum Gruppeformand gr Århus Stbtj Per Jenner, Gruppeformand gr Århus Stbtj Knud O Larsen Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr Helgoland Dtm Kurt L Olsen, Gruppeformand gr Kalundborg Stbtj Dan B Kirchhoff, Gruppeformand gr Kastrup Dtbtj Preben Henriksen, Gruppeformand gr København Rgm Jens Chr. Andersen Gruppeformand gr Århus Stbtj Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia M-stbtj Lars N Rasmussen, Gruppeformand gr København H Stbtj Kaare Jensen Folkevalgt revisor gr Helgoland Afbud: Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers Stbtj Jan R M Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F Stbtj Steen H Nielsen, Gruppeformand gr København Rgm Bent W Frederiksen Gruppeformand gr Helsingør M-stbtj Rune Engstrøm Gruppeformand gr Kastrup Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab. 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. Indkaldelsen var vedlagt følgende bilag: - Årsregnskab 2004 og Budgetskema 2005 (4 s.)- uds. den (rød post) - Inventarliste af (2 s.) udsendt elektronisk den Tillidsrepræsentantfortegnelse / lokalgruppestruktur af uds. elektronisk Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet. Følgende bilag omdelt på 6. møde: - Lokalgrupperegnskab oversigt 2004 (1 side) Side 3 af 18

4 Ad 1. Mødets åbning. Områdegruppeformanden bød velkommen til 6. møde. Meddelte afbud fra Rune Engstrøm gr , Steen H Nielsen gr , Henning E Laursen gr , Jan M R Nielsen gr og Bent W Frederiksen gr Resultatet af folketingsvalget den 8. februar 2005 blev V-K-O = 94 S-R-F-Ø = nordatlantiske Stemme % blev 83,8 EU folkeafstemning udskrevet til d om ny traktat EU- forfatning / grundlov Kommunalvalg tirsdag d. 15. november 2005 kommunal struktur reformen politisk aftalt d med 1 stemmes flertal, V- K- O bliver et overgangsår, hvor de nyvalgte kommunalbestyrelser fungerer som sammenlægningsudvalg fuld ikrafttræden d Valg af ny formand for Socialdemokraterne. Urafstemning afholdes blandt partiets medlemmer. Resultatet foreligger den Kandidater: Frank Jensen vs. Helle Thorning Schmidt. Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Mødeleder: Jens Chr. Andersen, gr Nyt pkt. 8a er OK2005 Dagsorden godkendt. Ad. 3: Godkendelse af referat af 4. møde den 26. oktober 2004 Referat af 5. områdegruppebestyrelsesmøde den 17. december 2004 i Nyborg godkendt. Udsendt elektronisk og sendt til trykning den 30. januar Referat af 1. ekstraordinært områdegruppebestyrelsesmøde den 11. januar 2005 i Nyborg godkendt. Udsendt elektronisk og sendt til trykning den 30. januar Ad. 4: Beretning fra virksomheden. Folketingsvalget d regeringen fortsætter Flemming Hansen (K) 65 år udnævnt til Trafik & Energiminister Regeringsgrundlaget siger vedr. trafik at: Privatisering/salg af statslige aktieposter Det er ikke en statslig opgave at drive forretningsmæssig virksomhed på konkurrenceudsatte markeder, medmindre der er særlige grunde hertil. Gennem inddragelse af private medejere ønsker regeringen at styrke de statslige selskaber i overgangen fra offentligt til privat ejerskab. Regeringen vil derfor påbegynde en privatisering af Post Danmark, TV2/Danmark og DONG og løbende vurdere andre statslige aktieposter med henblik på salg. Side 4 af 18

5 Bedre og mere sikker trafik Regeringen vil fremme udviklingen af Danmark og den økonomiske vækst ved statslige investeringer i bl.a. den kollektiv trafik og veje. De store trængselsproblemer, som især præger Hovedstadsområdet, skal afhjælpes. Sammenhængen mellem landsdelene skal styrkes. Det skal ske ved en god balance mellem kollektive og individuelle trafikformer. Kollektiv trafik For den kollektive trafik er truffet beslutning om et samlet løft på ca. 10½ mia. kr. frem til Jernbanenettet vil blive fornyet. Målet er, at togene skal blive mere rettidige. For 2005 og 2006 er der afsat omkring 700 mio. kr. mere til drift, fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, end hvad der hidtil har været bevilget. For de efterfølgende år er bevillingerne forhøjet med knap 1 mia. kr. om året i forhold til hidtil. I den 10-årige kontrakt med DSB for vil der ske betydelige udvidelser i trafikken på fjern- og regionaltog og for s-tog. Som led i kommunalreformen vil der blive lagt loft over takststigningerne, så taksterne i gennemsnit ikke stiger mere end den almindelige pris- og lønudvikling. Regeringen vil endvidere i 2005 nedsætte et udvalg, som skal undersøge mulighederne for nye takstsystemer, herunder et landsdækkende takstsystem. Et takstsystem for hele landet vil være en betydelig forenkling for passagererne, idet der i dag er forskellige priser, rabatter og rejseregler forskellige steder i landet. Regeringen ønsker at støtte udviklingen af et elektronisk rejsekort. Målet er at lette borgernes anvendelse af den kollektive trafik i hele landet. De store trængselsproblemer i hovedstadsområdet skal afhjælpes. Der er behov for at etablere et samlet overblik over de konkrete udfordringer, der præger og vil komme til at præge regionen og samspillet mellem løsningsmulighederne. På den baggrund vil regeringen styrke dialogen med de lokale myndigheder om den fremtidige trafikudvikling i hovedstadsregionen. Regeringen vil sammen med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i 2005 udarbejde et beslutningsgrundlag for udbygning af metroen med en cityring i Hovedstaden. Investeringerne i den kollektive trafik skal fordeles geografisk, så de understøtter en balanceret regional udvikling. Takster på Storebælt Det skal være billigere at køre over Storebælt både for bilister og for erhvervslivet. Det vil styrke mobiliteten og vækstmulighederne. Samtidig vil regeringen sikre, at også den kollektive trafik tilgodeses, når der sker forbedringer for vejtrafikken. Der vil blive sikret fair betingelser for færgefarten på Kattegat og mellem Spodsbjerg og Taars. Nye veje Vore veje i de forskellige landsdele skal udbygges. Motorvejsnettet skal i de kommende år suppleres på strækninger mellem Vejle og Herning, Herning og Silkeborg, Svendborg og Odense, og ved Sakskøbing og Holbæk. Hertil kommer udbygning af Køge Bugtmotorvejen og Motorring 3 i hovedstadsområdet. Århus Kommune har fået tilsagn om et statsligt bidrag til en ny forbindelse til Århus Havn. Regeringen vil i de kommende år afslutte VVM-undersøgelser og fremlægge beslutningsgrundlag for yderligere udbygninger af vejnettet inden for rammerne af trafikaftalen blandt andet ved Silkeborg, mellem Odense og Middelfart, og i hovedstadsområdet for Frederikssunds- og Helsingørmotorvejen. Regeringen vil Side 5 af 18

6 fremsætte lovforslag om linieføringen af første etape af Frederikssundsmotorvejen, som er så skånsom som muligt over for Vestskoven. Femern Bælt Den tyske og danske regering underskrev i juni 2004 en principaftale om en fastforbindelse over Femern Bælt. Regeringen vil på basis heraf arbejde på at indgå en endelig aftale om etablering af den faste forbindelse. Mål for større trafiksikkerhed En målrettet indsats for at forbedre trafiksikkerheden har resulteret i, at antallet af trafikdræbte på de danske veje i 2004 var det laveste siden På trods af den målrettede indsats og den positive udvikling er der imidlertid fortsat næsten 400 danskere, der dør i trafikken hvert år, og næsten 4000 kvæstes. Det kan vi ikke leve med. Regeringen vil derfor i de kommende år yderligere intensivere indsatsen for at få disse tal nedbragt. Færdselssikkerhedskommissionen har formuleret en målsætning om, at antallet af dræbte og alvorligt kvæstede i trafikken i 2012 skal være nedbragt med 40 pct. i forhold til Regeringen er enig i, at denne målsætning som minimum skal opfyldes. Indsats mod sorte pletter Arbejdet med at øge trafiksikkerheden skal være målrettet. Regeringen vil bl.a. foreslå en yderligere intensivering af indsatsen med de sorte pletter, hvor der sker flest uheld i forhold til trafikmængden. Den fysiske indretning af vejene skal indrettes så de forebygger uheld, og kontrollen på de farlige vejstrækninger skal intensiveres. Over halvdelen af de personer, der dræbes i trafikken, dræbes på landevejene. Regeringen vil derfor sætte særligt specifikt ind for at forbedre sikkerheden på disse veje. Som led heri formuleres en samlet strategi for indsatsen på landevejene. LO ex ord kongres 11. juni 2005 LO Danmark afholder ekstra kongres om regional / lokal LO jf. kommunalreformen. Kongressen afholdes samtidig i stedet for det vedtægtsbestemte repræsentantskabsmøde, der skulle have været afholdt til oktober. STK OK2005 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB udsendt Områdegruppens forventninger: Områdegruppebestyrelsen afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11. januar Emne: OK og status på de igangsatte centrale forhandlinger. Områdegruppen kan konstatere at specielt på to områder "Arbejdstidsregler" og "Ferie" - mangler der umiddelbart delemner, som er indeholdt i de krav områdegruppen har indhentet og fremsendt. Side 6 af 18

7 Arbejdstidsregler: Natarbejde begrænses - således ved skiftehold - kan der maksimalt arbejdes fire vagter i træk, mellem to fridage. Og arbejdstiden må maksimalt tilrettelægges med 8 timer pr. vagt. Specielt omkring arbejdstidsreglerne handler det om menneskers sundhed og velvære. Mange af vores medlemmer har gennem tilrettelæggelse af arbejdet/produktionen - fået forholdsmæssigt mere ubekvem arbejdstid. Efter at Arbejdstilsynet (AT) har vurderet, at 6 stk. 2 i EU direktiv 2000/34EF af 22. juni 2000 vedr. visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, hvor natarbejde med særlig risikofyldt beskæftigelse eller beskæftigelse, der indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning jf. arbejdsmiljøloven 57, ikke må arbejde mere end 8 timer inden for en 24 timers periode, i hvilken de udfører natarbejde - ikke er omfattet eller anvendes på Bane- området. Derfor kan vore medlemmer på natarbejde nu kun sætte deres lid til de overenskomstmæssige forbedringer vores forhandlere kan hente hjem på området. Ferie: De 5 særlige feriedage konverteres til den "6. ferieuge" - der sidestilles med den almindelige ferie. Det vil sige at der udbetales feriegodtgørelse for den "6. ferieuge" - og begrebet særlige feriedage udgår/fjernes. Til vores forhandlere: Kan det tænkes, at disse to krav - som er fremkommet ude på arbejdspladsen - blandt vores medlemmer, og som tillidsrepræsentanterne finder relevante og rimelige - bliver en del af forhandlingerne? Læs mere på: STK pension Kursus for tillidsrepræsentanter med pensionsordning i STK pension. Afholdes for tillidsrepræsentanter i Jylland d i Ebeltoft Afholdes for tillidsrepræsentanter i Sjælland d i Skodsborg Tilmelding via internet Forbundet Ekstra ordinært Hb møde den og d Ekstra ordinært Hb møde d vedr. OK 2005 på statens- og det (Amts)kommunale område. Vurderinger på lønudvikling i OK-perioden , baseret på skønnet inflation, lønudviklingen på det private arbejdsmarked og restløn (den del af den overenskomstmæssige aftalte stigning, der udløses med forsinkelse gennem lokale lønforhandlinger og aftaler - f.eks. tillæg funktions- kvalifikations- produktions- Side 7 af 18

8 indsyner- osv. og lokallønspuljemidler) fremkommer en % som er udtryk for fastholdelse af lønnens købekraft ved udløb af OK-perioden: LO s beregning: 9,3 % Det økonomiske Råd (vismændene): 10,3 % Finansministeriets overslag: 11,2 % Derfra skal trækkes 0,52 % lønmodtagerparten skylder på reguleringsordningen (negativ regulering) Hb vurderede 10,3 % som en realistisk ramme, hvor ca. 6 % anvendes til generelle lønstigninger. Der er udsendt DJ info nr efter det ekstra ordinært Hb møde d i Valby vedr. hovedtræk i CFU forliget 2005 Hb møde På Hb mødet blev oplyst: Ansat Receptionist Vivian Toft Irene Bilgrav går på pension og har sidste arbejdsdag d Pr ansættes socialrådgiver Karin Angermann Max 8 timer på natarbejde EU direktiv 2000/34, lov nr. 258 i kraft skelne mellem belastende og særligt belastende arbejde vi kører sagen videre AT vurderingen gik udelukkende på forhold i BaneDk Det er belastende at være omfattet i kategorien over de 8 farligste job, men ikke særligt belastende. Særligt belastende betyder fuld åndedrætsværn og radioaktiv beskyttelses heldragt. I AT jargonen DJ info udsendt d Arbejdstilsynet har på forespørgsel vejledende svaret Dansk Jernbaneforbund, "at arbejde med sporvedligeholdelse betegnes som risikofyldt, idet der altid vil være en risiko for påkørsel." Det vil sige, at der maksimum må udføres natarbejde i 8 timer inden for en 24 timers periode. Endvidere er der argumentet om konkurrenceforvridning at miljø krav og personale krav f.eks. max overarbejde skal indskrives i udbudsmaterialer Modernisering af SR med sammenlægning af SR og RR, er i gang og foregår i BaneDanmark Årsrapport over arbejdsskadesagsbehandlingen samlet erstatning på kr til 73 medl. DJ Årsregnskab 2004 årets resultat kr egenkapital kr mio. i forhold til Svarer stort set til de 2 mio. kr. mere i kontingentindtægt end budgetteret hovedsageligt p.g.a. stor fremgang i pensionistsektionen. Side 8 af 18

9 Kongressen kostede 2,442 mio. kr. at afvikle. DJ har foretaget aktieopkøb i Lån & Spar Bank. Vi ejer nu 1/8 del af banken Konfliktfonden årets resultat kr egenkapital kr mio. i forhold til 2003, fordelt med ½ mio. fra kongressen, i renter resten ordinære medlemsindskud på kr OK2005 se pkt. 8a Sektion Referat af 1. møde d er udsendt. Sektionsinfo nr. 1/05 vedr. konstituering udsendt Afholdt møde i sektionens forhandlingsudvalg d og d Næste sektionsbestyrelsesmøde afholdes d i LPO s lokaler Kalvebod Brygge 34 København. Områdegruppe Alle lokalgrupper har afholdt de ordinære gruppemøder jf. vedtægten. Nyvalg foretaget. Valgene er alle anmeldt til DJ og DSB. Nyvalgt gruppeformand Rune H Engstrøm gruppe og nyvalgt gruppeformand Steen H Nielsen gruppe er tilmeldt og optaget på DJ ekstra grundkurser 2005, som afholdes i ugerne og 17 på Laugesens Have ved Videbæk. Arbejdstøj- / uniformgruppen Møde afholdt d i arbejdstøjgruppen vedr. evt. udbud. Referat af mødet d udsendt med kalender uge 3 /05. Møde i arbejdstøjgruppen d Referat af mødet d samt aktivitetslisten udsendt med kalender uge 4 /05 Møde i unformsgruppen d Referat udsendt med kalender uge 7 /05 Referat af uniformsstyregruppe møde d er udsendt med kalender uge 11/05 DSB Produktion Kvartalsmøde mellem DSB Produktion og DJ Sektion DSB d er aflyst. Næste møde er aftalt til d Referat af møde i Lean styregruppen d udsendt kalender uge 11/05 Side 9 af 18

10 Fremføring Afholdt møde mellem Fremføring og organisationerne d vedr. ny samarbejdsorganisation pr med LSU Øst og Vest og med underliggende lokale kontaktmøder mellem Personaleleder og Tillidsrepræsentanter. Opslag af ny stilling som vicevært i Odense under SPO s dækningsområde. Møde afholdt d med Fremføring vedr. uddannelses status, lokalinstruktører DSB Salg Møde den mellem DSB Salg og områdegruppen. Referat af mødet udsendt til berørte lokalgrupper. Møde vedr. SR-arbejdsleder afholdes den i Sølvgade Møder den og i Styregruppen vedr. kortlægning af Stbtj opgaver DSB Togpersonale, Logistik og Disponering Møde d med Togpersc. Søren R Hansen og Per Lauritsen Emner til drøftelse: - Ændret organisering af DSB Togservice pr (org. Diagram + introbrev til alle medarb. Af ) - Ansvar / kompetence - Sikkerhedsgodkendelser, helbreds- og lokal SIN - SU forhold, repræsentation implementering af personalepolitikker (IT, MUS, Rusmiddel, trivsel & fravær) - Sikkerhedsorganisation, APV, protokollat om blå truck, notat af vedr. sikkerhedsbesøg i Århus - Tillidsrepræsentantaftale, samarbejdsrelationer - Bemanding / tjenestefordeling (Kbh, Kastrup, Århus) status afholdelse af produktionsseminar ferieafvikling - Stbtj ansættelsesprofil uddannelse, instruktion, træning / indøvelse - Spilleregler (info om personaleforhold fra HR - Information til DJ vedr. ansættelse / afsked - Funktionstillæg ansvarshavende - tillæg telefonbærer - Hygiejne - SAP opgørelse løn, tid, frihed m.v. reguleringer (PAV kap 45) Noter fra møde med DJ/SPO og Togpersonalekontoret, Logistik & Disponering, fredag den 28. januar Formålet med mødet og fremtidige møder, er at udvikle og fuldt integrere Logistik og Disponering i DSB. Notatet udsendt til Togserviceudvalget Side 10 af 18

11 Der er aftalt 14. dages interval mellem møderne. Mødet d blev aflyst p.g.a. OK2005 møde afholdt d og d næste møde Beretningen godkendt Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Intet skriftligt modtaget Ad. 6: SU-information. HSU (næste møde: den ) Referat af udsendt Afholdt ekstra ordinært HSU seminar d vedr.: - samarbejdet i HSU, - evaluering af HR-service, - ny forretningsorden for HSU er godkendt. Ændring: Jobbørsrådet og arbejdsgruppen Det rummelige DSB nedlagt, nyt fast stående udvalg under HSU Mangfoldighedsudvalget oprettet. Jørn Nicolaisen repræsenterer DJ i udvalget. - Ny personalepolitik for DSB tiltrådt VSU produktion (næste møde: den ) Referat af udsendt VSU i Salg ex ord. den (næste møde: den ) Referat fra møde udsendt og forefindes på intranet VSU-formøde afholdt 3. marts 2005 SISU Ejendomme (næste møde: den ) Referat af udsendt OSU i Togsæt (næste møde: den ) Referat af udsendt OSU i Togkomponenter (næste møde: ex ord. d den ) Budget 2005 uændret antal hoveder. Steen H Nielsen gr deltager sammen med Frank M Larsen på møde i Togkomponenteres uddannelsesudvalg den vedr. fremtidig beskæftigelse / omstilling ved lukning af Vk Lok & Vogne Side 11 af 18

12 OSU Fremføring (næste møde: den ) Referat af er udsendt. OSU Togpersonalet (Logistik & Disponering (næste møde: den ) OSU afholder seminar d om Medarbejder Tilfredsheds Analysen (MTA) SUSI stabe (næste møde: den ) Ad. 7: Regnskab. Revision afholdt den Gav ikke anledning til bemærkninger. Revideret Årsregnskab for til godkendt Årsregnskab 2004 vedlagt referat (3 sider) Inventarliste af (revideret ) godkendt Lokalgrupperne: Skema over godkendte lokalgrupperegnskaber taget til efterretning Driftsregnskab, status til og med 14. marts Taget til efterretning. Budgetskema Taget til efterretning. Næste revisionsmøde afholdes den i Nyborg Næste lokalgruppemidler Lokalgruppemidler januar kvartal udbetalt den På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af 18. februar Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. februar Lokalgruppemidler april kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af (00). maj Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. maj Henry Nielsen meddelte områdegruppebestyrelsen, at pensionsalderen nærmer sig og tillidshvervet som områdegruppekasserer skal overdrages til en anden. Formanden: Vores vedtægter siger intet om valgprocedure af afgående kasserer i perioden. Dog omtaler 9 stk. 5: at hvis næstformanden afgår, konstituerer bestyrelsen sig med ny næstformand. Vedtægterne tolkes værende gældende på samme måde for kassererposten. På 8. møde den maj 2005 sættes punktet på dagsorden og bestyrelsen konstituer en ny områdegruppekasserer. Side 12 af 18

13 Formanden: Endvidere skal jeg anmode områdegruppebestyrelsen om at lade gruppeformand Jens Christian Andersen gr indgå i overvejelserne til tillidshvervet som ny områdegruppekasserer. Taget til efterretning. Ad. 8: Andet. Ad. 8a: OK2005 orientering og status Bestyrelsen gennemgik de foreliggende resultater CFU forliget Materialer udsendt til bestyrelsen: CFU forliget: (14 sider) Bilagene: (82 sider) Elektronisk forefindes materialet på Fællesoverenskomst DSB & STK Materialer udsendt til bestyrelsen: Protokollat: (1 side) Organisationsaftalen Materiale udsendes efter den 6. marts i den form det nu er muligt. Hjemmesiden / Nyheder på Det indstilles til at Nyhedssiden holdes i gang til resultatet af urafstemningen foreligger og en evt. godkendelse af forlig og aftaler. Herefter lukkes Nyhedssiden og alene link til aftalerne vil være tilgængelige. OK2005/SPO udvalgets sammensætning Det indstilles til at udvalget fremefter har følgende sammensætning: Kurt Hansen, Jens Chr. Andersen, Preben Henriksen, Rune Engstrøm og Bent W Frederiksen OK2005 udvalgets fremtidige virke og arbejde Vurdere løbende på om der skal udsendes orienteringsmaterialer til bestyrelsen og lægges på hjemmesiden. Dette specielt på færdiggørelse af delelementer i OK2005. Erfaringsmæssigt kan der i op til et hele år efter - udkomme færdige cirkulærer og pjecer f. eks ferie / Arbejdstidsregler m.v. Statistisk materiale færdiggøres f.s.v. ang. lønudvikling til dato. Udarbejder forslag til bestyrelsen omkring fremtidig lønudvikling. Foretager de første evalueringer på OK2005 til fremadrettet - de næste - forberedelser til OK2008. Forløbet med at evaluere og indhente ønske på gruppemøder fastholdes som en vedvarende proces. Tiltrådt af bestyrelsen Side 13 af 18

14 Ad. 8b: Beretning fra udvalg i områdegruppen & IT-politik (den ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Preben Henriksen og Lars N Rasmussen Notat www af udsendt med kalender 32, Notat www af , der erstatter notat www af udsendt med 2. indkaldelse af 3. møde. Næste møde: den kl Kh Udkast til videre arbejde med udformning af indhold af CD-rom - til alle lokalgrupper - behandlet under pkt. 8a på 5. møde (Udkast til indholdsfortegnelse udsendt med kalender uge 50) Der er ikke indgået forslag/ideer til indholdet. GTA (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Frank M Larsen, Dan B Kirchhoff og Cristian Ghetz notat af møde i GTA-udvalg udsendt med kalender uge 34 Næste møde: den DSB Salg (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Knud O Larsen og Henning E Laursen Memo af (udsendt elektronisk den ) Næste møde: den i København, med serviceinspektører, indkaldelse udsendt SPO er vært. Fremføring (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Kurt L Olsen, Jan R M Nielsen, Henrik R Frederiksen og Hans C V Brøndum Notat af møde i udvalget den udsendt med kalender uge 36. Næste møde: (ikke aftalt) OK2005 (den: ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Jens Chr. Andersen, Preben Henriksen Notat af (omdelt på 3. møde og udsendt elektronisk den ) Næste møde: den Logistik & Disponering (den ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Lars N Rasmussen, Jørn Nicolaisen, (Rune H Engstrøm) Udvalget oprettet efter beslutning på 5. møde d med formålet at håndtere den ændrede organisering af DSB Togservice pr , hvor Togservice overgår til Togpersonalekontoret med Søren R Hansen som chef. Møde med Søren Hansen den Med det mål, at udvikle og fuldt integrere Logistik & Disponering i DSB igangsættes et arbejde på områderne ledelse kompetenceudvikling IT udvikling Information og instruktion kultur SIO & OSU andre forhold. Der etableres en styregruppe med repræsentanter fra DJ og HK og med Togpersonalechef Søren R Hansen som formand 1. møde d , 2. møde afholdt d , 3. møde afholdt d , Lars, Rune og Jørn deltog Næste møde: d Side 14 af 18

15 Uddannelse (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Per Jenner, Cristian Ghetz, Dan B Kirchhoff, Jon Flechs, Finn Jensen Notat af fra 1. møde d udsendt d Forbundets repræsentation i TUR driftsudvalg, togklargøring er Faglig Sekretær Jan R Christensen og Jørn Nicolaisen Udvalget besøgte den på Odense Tekniske Skole Næste møde: ikke aftalt. Ad. 9: Sager til afgørelse. Ad. 9a: Seminar torsdag den 26. og fredag den 27. maj 2005 Emner: - Handlingsplan fremadrettet - Evaluering seminar Områdegruppens videre tilrettelæggelse - Der indgår et bestyrelsesmøde (8. møde) Sted: - Klarskovgård ved Korsør - Ankomst Korsør station ca. klokken torsdag den Afrejse Korsør station ca. klokken fredag den Fælles bustransport Korsør station - Klarskovgård tur/retur Taget til efterretning. Ad. 9b: Udpegning af ny suppleant OSU Togkomponenter Udpegning af ny suppleant efter Steen Gildesberg i OSU Togkomponenter. Udpeget: Stbtj Jan M R Nielsen gruppe Ad. 9c: Udpegning af suppleant OSU Togpersonale Udpegning af suppleant i OSU Togpersonale, Logistik & Disponering Udpeget: M-stbtj Rune H Engstrøm gruppe Ad. 9d: Udpegning af repræsentanter til LSU Fremføring Vest og Øst På møde mellem FF og organisationerne den vedr. ny organisation pr blev aftalt, at SPO fik 1 repræsentant i LSU Vest og 1 i LSU Øst. Udpeget: LSU Vest repræsentant Stbtj Henrik R Frederiksen gruppe LSU Øst repræsentant Dtm Kurt L Olsen gruppe Side 15 af 18

16 Ad. 9e: Udpegning af ny repræsentant i DJ SMU Områdegruppens repræsentant i DJ s Sikkerheds- og Miljø Udvalg (SMU) Stbtj Niels N Eyrich gruppe har meddelt områdegruppen, da han ikke længere er sikkerhedsrepræsentant, ønsker han at blive fritaget for tillidsposten i SMU. Områdegruppen vil meddele Niels, at områdegruppen tager Niels s beslutning til efterretning med tak for et mangeårigt arbejde og medvirken til at forbedre forholdene for Forbundets medlemmer på sikkerheds- og miljø området. Områdegruppen har på det ordinære tillidsmandsmøde i april 2004 og gennem vedtagelsen af den fælles sikkerheds- og miljø politik for DJ Sektion DSB, juni 2004, tilkendegivet, at områdegruppen ønsker sikkerheds- og miljø arbejdet styrket og opprioriteret. Indstillingen fra områdegruppen er derfor, at områdegruppebestyrelsen udpeger en politisk valgt gruppeformand som områdegruppens repræsentant i SMU frem for en sikkerhedsrepræsentant. DJ s hovedbestyrelse har også udtrykt ønske om en politisk styrkelse af SMU. Gruppeformand Cristian Ghetz (10.08) indstilles til Stationspersonalet repræsentant i Dansk Jernbaneforbund Sikkerheds- og Miljø Udvalg (SMU). Områdegruppen underretter Dansk Jernbaneforbund Ad. 9f: Bevilling til fælles 1. maj arrangement tilskud kr Områdegruppen har modtaget henvendelse fra gruppe 10.10, der ansøger områdegruppebestyrelsen om et tilskud til afholdelse af et fælles 1. maj arrangement for lokalgrupperne i København (10.06, 10.07, 10.08, 10.10, 10.12, og 10.18) Bevilling til fælles 1. maj arrangement på kr er godkendt (Lokalgruppe indkalder i forhold til øvrige lokalgrupper) Ad. 9g: Medlemslister Medlemslister udsendes til lokalgrupperne i uge 7/2005 Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af 18. februar Med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01 februar 2005, er udsendt. Ad. 9h: Næste møde Områdebestyrelsesmøder i 2005: Ekstra ordinært møde 11. januar 2005 i Nyborg 6. møde tirsdag den 15.marts.2005 i Nyborg Side 16 af 18

17 7. møde tirsdag den 19. april2005 (med næstformænd) i Nyborg 8. møde torsdag den maj 2005 (seminar) 9. møde tirsdag den 06. september 2005 i Nyborg 10 møde tirsdag den 25. oktober 2005 (med næstformænd) i Nyborg 11 møde fredag den 16. december 2005 i Nyborg Møderække med SiR/TR i 2005: den april 2005 i Nyborg den september 2005 i Nyborg Andre berammede møder: Dansk Jernbaneforbunds 52. ordinære kongres den oktober 2008 Hovedbestyrelsen DJ i 2005: ekstra ordinært den og / / / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Kurt Hansen) Sektionsbestyrelsesmøde i 2005: den (SPO) / (TPO) / (LPO) / SPO (Deltager Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen og Dan B Kirchhoff suppleanter Henning E Laursen, Frank M Larsen, Jens Christian Andersen) HSU-DSB i 2005: den seminar / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Niels H Nielsen TPO) VSU-møder (Produktion) i 2005: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) VSU-møder (Salg) i 2005: den ex. ord. / / / / (Deltager Kurt Hansen suppleant Henning E Laursen) OSU- møder (Togsæt) i 2005: den / (Deltager Jørn Nicolaisen og Dan Kirchhoff suppleanter Cristian Ghetz, Per Jenner) OSU i Togkomponenter i 2005: den / ex. ord / (Deltager: Frank M Larsen suppleant) OSU i Fremføring i 2005: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) OSU Togpersonale (logistik & disponering) i 2005: den / / / (Deltager: Lars N Rasmussen suppleant ) SISU Ejendomme (Salg) - møder 2005: den / / / (Deltager: Brian Kjærgaard, Bygningsforvalter Herning suppleant Bfv Bo Andersen) Side 17 af 18

18 SUSI stabe i 2005: den / / / (Deltager Preben Henriksen suppleant Per Frimurer) HSU, Mangfoldighedsudvalget i 2005: den (Deltager Jørn Nicolaisen) DSB Produktion, møder i arbejdsmiljøudvalget i 2005: den (Deltager Jytte Jensen) DSB Produktion, møder i uddannelsesudvalget i 2005: den (Deltager Dan B Kirchhoff) DSB Produktion, møder i licitationsudvalget afholdes efter behov (Deltager Jørn Nicolaisen) Dansk Jernbaneforbunds Sikkerhed og Miljøudvalg (SMU) i 2005: den / / (Deltager Cristian Ghetz) Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. Intet Mødet sluttede klokken Jørn Nicolaisen Kurt Hansen Arne Due Jørgensen Hans C V Brøndum Per Jenner Knud O Larsen Henning E Laursen Frank M Larsen Cristian Ghetz Kurt L Olsen Dan B Kirchhoff Jan R M Nielsen Preben Henriksen Bent W Frederiksen Jens Chr. Andersen Henrik R Frederiksen Lars N Rasmussen Rune H Engstrøm Henry Nielsen Side 18 af 18

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. januar 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.ekstra

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde og Seminar Torsdag den 26. maj 2005 klokken 13.00 til fredag 27. maj 2005 klokken 12.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 12. januar 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: www.spdsb.org

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007)

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007) er til behandling

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 7.

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Vedtægter og Forretningsorden for lokalgrupper December 2014 Side 1 af 14 Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. marts 2006 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Referat af 12.møde Referatet findes

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter 1 Områdegruppens sammensætning Områdegruppe Stationspersonalet DSB består af de medlemmer, der er beskæftiget inden for

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 26.04.2007 i København Tilstede: Torben Sonne, LPO Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning E Laursen SPO Niels

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål 1. Navn stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Mandag den 16. april 2007 klokken 10.30 Konferencecenter Klarskovgaard Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. september 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden

Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtægter for LO-Sektion LO Hovedstaden 1. Formål Sektionens navn er

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 22. januar 2015 kl. 10.30 Hotel Villa Gulle Øster Voldgade 44 5800 Nyborg Tlf. 65 30 11 88

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Konsekvenstilrettet forretningsorden for PGU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Sosu Fyn 2008 02 14.docSide 1 af 5 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Vedtægter for: LPO Lokalgruppe Fredericia

Vedtægter for: LPO Lokalgruppe Fredericia Lokomotivpersonalets Områdegruppe DB-Schenker Lokalgruppe Fredericia DANSK JERNBANEFORBUND Vedtægter for: LPO Lokalgruppe Fredericia 28. januar 2013 Under: Lokomotivpersonalets Områdegruppe DB-Schenker

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 757 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 1. september 2016 kl. 16.00 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Vedtægter for Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB

Vedtægter for Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Vedtægter for Dansk Jernbaneforbund, Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Jernbaneforbund Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB. Forkortes: DJ LPO DSB. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København

Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d i København Referat af 10. sektionsbestyrelsesmøde d. 31.08.2007 i København Tilstede: Afbud: Dagsorden: Ad. 1: Mødets åbning Carsten M Olesen LPO Dan B Kirchhoff, SPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Henning

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Vedtægter for. DB Schenker Lokalgruppen Høje Taastrup. Under Områdegruppen DB Schenker. Og Dansk Jernbaneforbund

Vedtægter for. DB Schenker Lokalgruppen Høje Taastrup. Under Områdegruppen DB Schenker. Og Dansk Jernbaneforbund Vedtægter for DB Schenker Lokalgruppen Høje Taastrup Under Områdegruppen DB Schenker Og Dansk Jernbaneforbund 1. Lokal gruppen Lokomotivførere, rangerførere, eller andre i hermed beslægtet stilling, Der

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL

Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Referat Mødedato: Starttidspunkt: 09:00 Sluttidspunkt: 11:00 Referent: 21-mar-2011 Fælles LSU møde for Pædagoguddannelsen i UCL Mandag den 21. marts 2011 kl. 9.00 11.00 i lokale R31, Rømersvej Deltagere

Læs mere

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere