Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde den 18. maj 2006 Hotel Agon Aldea i Berlin Referat af 14.møde Referatet findes også på områdegruppens hjemmeside: Sendt til trykning og udsendt elektronisk pr. den 10. september 2006 Side 1 af 17

2 Tilstedeværende: Rgm Jørn Nicolaisen, Områdegruppeformand gr Århus Rgm Jens Chr. Andersen, Områdegruppekasserer, gr Århus Stbtj Kurt Hansen, Områdegruppenæstformand gr København H Stbtj Arne Due Jørgensen, Gruppeformand gr Fredericia Stbtj Hans C V Brøndum, Gruppeformand gr Århus Stbtj Per Jenner, Gruppeformand gr Århus Stbtj Henning E Laursen, Gruppeformand gr Randers M-stbtj Jan N Søndergaard Gruppeformand gr Esbjerg Stbtj Cristian Ghetz, Gruppeformand gr Helgoland Dtm Kurt L Olsen, Gruppeformand gr Kalundborg Stbtj Dan B Kirchhoff, Gruppeformand gr Kastrup Stbtj Jan R M Nielsen, Gruppeformand gr Nykøbing F Dtbtj Preben Henriksen, Gruppeformand gr København Stbtj Knud V Folman Gruppeformand gr København Rgm Bent W Frederiksen, Gruppeformand gr Helsingør Dtm Henrik R Frederiksen, Gruppeformand gr Fredericia M-stbtj Lars N Rasmussen, Gruppeformand gr København H Afbud: M-stbtj Kenn O Krøyer, Gruppeformand gr Kastrup Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Kaare Jensen Folkevalgt revisor gr Helgoland Dagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Beretning fra virksomheden. 5. Meddelelser fra lokalgrupperne. 6. SU-information. 7. Regnskab. 8. Andet. 9. Sager til afgørelse. 10. Spørgsmål fra bestyrelsen. 1. indkaldelsen er vedlagt følgende bilag: (udsendt ) - Ingen 2. indkaldelse er vedlagt følgende bilag: (udsendt ) - Inventarliste revideret den (2 s.) - Endeligt program Berlin maj 2006 (4 s.) udsendt elektronisk d Revideret regnskab 1. kvartal 2006 (4 s.) udsendt med post d Ansvar arbejdsmiljø LO pjece april Rammebrev for udmelding af lokallønspuljer 1. april 2006 i DSB vedlagt som pdf-fil Omdelt på mødet: - Intet Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet Side 2 af 17

3 Ad 1. Mødets åbning Områdegruppeformanden bød velkommen til 14. møde med seminar. Områdegruppen har modtaget afbud fra Folkevalgt Revisor Kåre Jensen, Frank M Larsen gr og Ken O Krøyer gr Meddelte at områdegruppen havde modtaget diverse takkekort i anledning af udvist opmærksomhed DSB til salg? Et politisk flertal på Christiansborg er klar til at sælge DSB ( ). Både Venstre og De Konservative mener, at en privatisering skal sættes i gang hurtigst muligt, mens Dansk Folkeparti og De Radikale nu også nikker ja til et salg. Dermed kan over 150 års statsligt ejerskab af den danske togdrift være på vej mod enden. DSB s bestyrelsesformand, Mogens Granborg, hilser planen om privatisering af DSB velkommen og opfordrer regeringen til at påbegynde privatiseringen af DSB hurtigst muligt. Et salg vil være nødvendigt, hvis selskabet skal kunne konkurrere og ekspandere internationalt, vurderer Granborg. Jeg tror ikke, det vil være godt for DSB, hvis man undlader at privatisere. Vi oplever de store udenlandske spillere komme hårdt ind på markedet. Det vil hjælpe på mulighederne for et stærkt ekspansivt DSB at privatisere, siger Granborg. En hel eller delvis privatisering af DSB skal diskuteres mellem partierne på Christiansborg til efteråret. Det siger transportminister Flemming Hansen ( ). Dermed kan DSB være delvist på private hænder inden 2010, vurderer Venstre. Vi vil komme til at behandle spørgsmålet om privatisering. Det kunne være i forbindelse med det forlig, vi til efteråret laver omkring, hvor mange penge der skal bruges til Banedanmark. Dèr tror jeg, at der vil indgå overvejelser om, at man skal undersøge mulighederne for en privatisering af DSB, siger Flemming Hansen. Flemming Hansen udtalte i marts, at et salg af DSB tidligst kunne ske i 2014 ved trafikkontraktens udløb. DSB s bestyrelsesformand går ind for en privatisering af DSB. Men Mogens Granborg advarer imod, at det sker uden en grundig forudgående analyse. Desuden mener han, at det er nødvendigt med en dialog med medarbejdere og politikere om, under hvilken form en privatisering skal ske. (DSB I Dag nr. 18. d ) vigtigt at et entydigt ansvar overfor kunden fastholdes. DJ udsendte pressemeddelelse d som svar på ministerens udmeldinger:ing af DSB Nej tak! Dansk Jernbaneforbund, der repræsenterer lokomotivførere, togførere og stationspersonale ansat ved DSB og DSB S-tog a/s, tager skarpt afstand fra en privatisering af DSB, da dette kun vil medføre dårligere arbejdsforhold for forbundets medlemmer og dårligere service for kunderne. Forbundsformand Ulrik Salmonsen udtaler: Vi har en kongresbeslutning om ikke at gå med til yderligere privatiseringer på området, og den beslutning står vi ved. Vi vil ikke acceptere en privatisering af DSB og DSB S-tog a/s. Lovgivningsmæssigt kan regeringen beslutte at omdanne DSB til et statsligt aktieselskab og sælge op til 25% af aktierne (Post Danmark modellen). Dette vil Dansk Jernbaneforbund ikke stå i vejen for. Side 3 af 17

4 Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. 3. handlingsplan fra 12. møde / seminar marts 2006 behandles på 15. møde den i Nyborg Mødeleder: Henning E Laursen, gr Dagsorden godkendt. Ad. 3: Godkendelse af referater Referat af 12. områdegruppebestyrelsesmøde den 23. marts 2006 i Korsør. Udsendt elektronisk og sendt til trykning den 14. maj 2006, vedlagt godkendt Årsregnskab 2005 samt bilag over Valgte og Udpegede dateret blev godkendt. Referat af 13. områdegruppebestyrelsesmøde den 25. april 2006 i Nyborg. Afventer Ad. 4: Beretning fra virksomheden. STA Stats- og Teleansattes Arbejdsløshedskasse har flyttet adresse: STA Øst Ramsingsvej 28a, 1. sal, 2500 Valby CFU 26. april Udmelding af lokal- og chefløn pr. 1. april 2006 Samtlige ministerier mv. har nu modtaget breve fra Personalestyrelsen om udmelding af lokal- og cheflønspuljer pr. 1. april Regelgrundlaget for lokal- og chefløn fremgår af Aftale om lokalløn, Aftale om chefløn samt Teknisk vejledning om lokalløn og chefløn. I forbindelse med OK05 er finansieret lokal- og cheflønsmidler for grupper omfattet af aftalerne. Dvs. personalegrupper/stillingskoder omhandlende medarbejdere på det gamle lønsystem uden mulighed for individuel overgang til et nyt lønsystem. Pr. 1. april 2005 er finansieret 0,20 pct. af de omfattede gruppers lønsum til lokalløn og 0,15 pct. til chefløn. Pr. 1. april 2006 er finansieret 0,15 pct. af de omfattede gruppers lønsum til såvel lokalløn som til chefløn. Pr. 1. april 2007 er finansieret 0,15 pct. af de omfattede gruppers lønsum til såvel lokalløn som til chefløn. Lokal- og cheflønsaftalerne er baseret på frivillighed i udmøntningen. Derfor er de udmeldte puljer større end, det der er finansieret. Således udmeldes: Side 4 af 17

5 Pr. 1. april 2005 udmeldes 0,30 pct. af de omfattede gruppers lønsum til lokalløn og 0,22 pct. til chefløn. Pr. 1. april 2006 udmeldes 0,23 pct. af de omfattede gruppers lønsum til såvel lokalløn som til chefløn. Pr. 1. april 2007 udmeldes 0,22 pct. af de omfattede gruppers lønsum til såvel lokalløn som til chefløn. Lokal- og cheflønsaftalen indeholder en forhandlingspligt, således at forhandlinger skal påbegyndes snarest og senest 1 måned efter, at forslag er stillet. Det er derfor en god ide at anmode om forhandlinger skriftligt, således at anmodning om forhandling kan dokumenteres. Og et ønske om forhandling kan som følge af forhandlingspligten ikke generelt afvises under henvisning til, at der ikke er penge til lokal- og chefløn på institutionens budget. Desuden omhandler lokal- og cheflønsaftalerne en pligt for institutionerne til at føre et puljeregnskab. STK Finansministeriet og Statsansattes Kartel har den 24. april 2006 indgået fællesoverenskomst for Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og STK for perioden af er nu blevet endelig renskrevet og underskrevet. Fællesoverenskomsten er lagt på vores hjemmeside, Forbundet Ordinært Hb-møde afholdt den protokol udsendt Næste Hb-møde afholdes den Forbundet har d udsendt pjece fra LO vedr. ændret ansvar i arbejdsmiljølovgivningen gældende fra 28. april Regeringen og Dansk Folkeparti vedtog ændring i arbejdsmiljøloven, der delvis fritager arbejdsgiveren for ansvar, hvis der er gjort alt. Arbejdstageren kan så idømmes bøde for ikke at efterkomme / bruge personlige værnemidler, udsugningsudstyr, beskyttelsesudstyr, eller betjene certifikatkrævende kraner og gaffeltruck. Lommebog 2007 Som besluttet på 13. møde har områdegruppen meddelt DJ d : Områdegruppebestyrelsen SPO DSB har på sit 13. møde drøftet forbundets forslag til udformning af lommebogen En enig bestyrelse indstiller til forbundet, at mulighed nr. 2 (med ugekalender og sportlerskema tillæg) tilvælges Side 5 af 17

6 EFT ETF har kommenteret på udsendt rapport over indførelsen af den 1` Jernbanepakke fra EU- kommissionen. Rapporten konstaterer, at antallet af ansatte ved jernbanerne er faldet fra 1,3 mio. i 1990 til i år I 2004 var tallet nede på i de 15 EU-lande. Det var i den omtalte periode at liberaliseringen af jernbanesektoren begyndte. Kommissionen mener derfor, at der fremover ikke mere vil ses nedskæringer i jernbanesektoren. Deri er ETF ikke enig. I de nye medlemsstater er processen først ved at starte, og det har vist sig, at for hver 10 jobs, der forsvinder i sektoren, opstår der kun 1 nyt job til gengæld. Det er særlig katastrofalt i de nye medlemslande, hvor de sociale systemer er meget svage. Det er tankevækkende, at Kommissionen ikke bekymrer sig om den samlede beskæftigelsessituation i Europa. ETF mener heller ikke Kommissionen har gjort deres arbejde godt nok, idet den ikke har undersøgt udviklingen af arbejdsforholdene til bunds, men alene tilkendegivet, at efter dens opfattelse er arbejdsforholdene ikke blevet ringere, men alene kun resulteret i en større fleksibilitet. Samlet finder ETF rapporten meget skuffende, da den som konklusion bl.a. fastslår, at al konkurrence automatisk fremmer jernbanesagen, så det skal man bare fortsætte med det er både for billigt og forkert. 1. maj Områdegruppen var repræsenteret og deltog i Forbundets traditionelle teltarrangement i Fælledparken d. 1. maj. Godt vejr, velbesøgt og høj stemning. Ny løn Behandlet under pkt. 8b DJ Sektion DSB 7. sektionsbestyrelsesmøde til afholdelse d er blevet aflyst. Næste møde (7.) er berammet til d Test af ny arbejdsbeklædning: Tøjet udsendes til testpersonerne mandag uge 19 sammen med spørgeskema og vaskepulver og følgeskrivelse Test slut uge 23 vær omhyggelig, og få udfyldt og besvar efter bedste evne. Næste møde i arbejdstøjgruppen afholdes d , hvor afgørelse om leverandørvalg træffes og kommunikationsproces aftales se også referat af møde i arbejdstøjgruppen d DSB udbudsprojektet arbejdsbeklædning har nu udsendt testtøjet til testpersonerne. Desværre med diverse fejlforsendelser og andre forviklinger (Vintertøj Sommervejr). Men trods alt håber områdegruppen på en vellykket testning med konstruktive tilbagemeldinger til det videre arbejde med at få noget ordentligt brugbart tøj til vores medlemmer. Testen løber til uge 23 inkl. Side 6 af 17

7 Referat af møde i arbejdstøjgruppen d udsendt med kalender uge Spørgeskema i forbindelse med afholdelse af test af ny arbejdsbeklædning udsendt med kalender uge Områdegruppen DSB DSB har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d behandlet den reviderede leveringsplan for IC2-togene. Leveringsplanen svarer til den udmelding, som DSB gav i november Bestyrelsen har besluttet at fastholde AnsaldoBreda på den gældende kontrakt for IC2. Den italienske togfabrik AnsaldoBreda vil ifølge planen kunne levere de første IC2- tog i august Hele leverancen forventes at være gennemført i sommeren De første IC2-togsæt planlægges indsat på Svendborgbanen i 2. halvår Desirotogene, der nu kører på Svendborgbanen, bliver løbende indsat på Grenåbanen i takt med, at de frigives. "Med en ny ledelse i AnsaldoBreda er der kommet styr på leverancerne til DSB. Derfor har jeg tillid til, at IC2-togene bliver leveret som aftalt i den nye leveringsplan," udtalte DSB s administrerende direktør Keld Sengeløv efter mødet. DSB Produktion Revision af aftale af mellem DSB materiel og DJ SPA, vedr. VDL blev drøftet på kvartalsmøde mellem DSB Produktion og DJ Sektion DSB d. 11. maj Afventer tilbagemelding fra HR-service. Jernbanesikkerhed / Efteruddannelse (EUTKP) Sagen om manglende opfyldelse af aftale om EUTKP blev rejst på kvartalsmøde med DSB Produktion d og efterfølgende på VSU møde i DSB Produktion d Sagen var første gang rejst på OSU møde i Fremføring i marts 2003, men udsendelsen af DSB Materielsikkerhedscirkulære 105/2006 af har yderligere aktualiseret forholdet. Områdegruppen forespurgte: Hvad er status på gennemførsel af EUSR og EUTKP for stationspersonalet jf. aftale af 22. maj 1996 om sikkerhedsuddannelse EUSR med tilhørende protokollat og aftale af 21. januar 1998 om sikkerhedsuddannelse EUTKP, endvidere retningslinie for overhøring i sikkerhedsreglement (SR), (jf.dsb PAV Tillæg pkt , og 17.15) Benny Pedersen Fremføring fik til opgave at undersøge status. Områdegruppen har modtaget følgende skriftlige tilbagemelding: Side 7 af 17

8 Tilbagemelding EUTKP Som aftalt på Produktions kvartalsmøde med DJ, fremsender jeg herved lister over afholdte EUSR og EUTKP. Der er i sikkerhedsstandard nr B som beskriver uddannelse af personale til tog klargøring og rangering lavet en oplistning over de enkelte elementer der skal gennemgås i forbindelse med uddannelse/efteruddannelse. Der mangler dog på nuværende tidspunkt godkendt instruktionsmateriale i EUTKP, som på nuværende tidspunkt er ved at blive udarbejdet. For Togsæts og Togkomponenters vedkommende er der i forbindelse med EUSR afviklet EUTKP, dog uden at dette materiale er formelt godkendt. Dette er også langt hen ad vejen blevet praktiseret i Fremføring. Jeg kan dog konstatere, at der er enkelte som enten mangler helt, eller er blevet efteruddannet i materiel som de ikke udfører arbejde på. Som nævnt i en tidligere mail, forventer vi at have materiale til brug for EUTKP for alle materiel typer klar i slutningen af maj til godkendelse i jernbanesikkerhed Hvis du har behov for yderligere, er du velkommen til at kontakte mig Benny Pedersen Fremføringschef Fremføring Områdegruppen har haft en drøftelse med DSB Fremføring vedr. fortolkning af aftalen om indsynertillæg i forbindelse med overarbejde. I aftalen af står, der udbetales indsynertillæg pr. tjeneste. Ved tilkald / overarbejde må skelnes mellem antal timer eller en hel tjeneste f. eks. på en mistet fridag. Ved tilkald skal man have sine overarbejdstimer + Særlige Ydelser (SY), men ikke indsynertillæg. Ved en hel tjeneste på overarbejde skal man have en mistet fridag + SY + indsynertillæg. Det skal bemærkes, at aftale af adskiller sig fra lokomotivførernes aftale om produktionstillæg fra 2003, hvor der specifikt er nævnt, at der ikke ydes tillæg under uddannelse. I aftalen med SPO står: "Der udbetales ikke tillæg under sygdom og ferie samt andet fravær." Uddannelse / efteruddannelse er ikke fravær. Der er indgået 2 aftaler om kvalifikationstillæg Stillingsbeskrivelser / viceværter Revideret stillingsbeskrivelse for Rgm m.v. tager udgangspunkt i intern stillingsbetegnelse Teknik & Service Supervisor. Revideret stillingsbeskrivelse for Dtm, Rgfm og Stbtj tager udgangspunkt i intern stillingsbetegnelse Teknik & Service Medarbejder. Det var det overordnede styrende princip, der var enighed om på møde mellem FF og SPO d , og på dette grundlag skal aktuelle reviderede stillingsbeskrivelser udarbejdes under hensyntagen til geografi og særlige lokale forhold. Den interne stillingsbetegnelse Vicevært vil herefter være bortfaldet Side 8 af 17

9 Møde afholdes med FF Vest d for afklaring i Vest området. Møde med FF er aftalt til d til endelig behandling og underskrift af de reviderede stillingsbeskrivelser. Togpersonalet, Logistik & Disponering Afholdt kontaktmøde mellem Tokt L & D og SPO d Referat af kontaktmøde mellem Tokt L & D og SPO d godkendt og udsendt. Indgået aftale af om Tjenestefordeling, Turskifter og Ferie mellem Togpersonalekontoret Logistik & Disponering og Områdegruppen. De gældende lokale tillidsrepræsentantaftaler for København H og Kastrup er blevet opdateret med korrekt dækningsområde, navn, dato og underskrift Sir m-stbtj Bernd Gandahl L & D (Kh) repræsenterer medarbejdersiden i L & D i Togpersonalekontorets SIU. De nye Stationsbetjent (Holdleder) stillinger er nu besat efter opslag. Alle Stbtj (Holdleder) er tilmeldt aftalt uddannelse / efteruddannelse. Forholdene omkring afløsning af Holdleder drøftes med Driftslederne. Arbejdsmiljøcertificering audit afholdt marts / april Kørekorts problematikken undersøges ved at rette forespørgsel hos politiet. Medarbejdere på Kh uden kørekort beskæftiges som hidtil. Beretningen godkendt. Ad. 5: Meddelelser fra lokalgrupperne. Intet skriftligt indkommet Ad. 6: SU-information. HSU (næste møde: den ) Referat af HSU møde den udsendt med kalender uge Workshop Fravær og Nærvær den (Trivsel og Fraværspolitik) Oversigt over fravær i DSB Møde i mangfoldighedsudvalget og arbejdsgruppen projekt jobbank den VSU Produktion (næste seminar/møde: den ) VSU Salg (næste møde: den ) Side 9 af 17

10 SISU Ejendomme (næste møde: den ) OSU Togsæt (næste møde: den ) Referat af udsendt OSU Togkomponenter (næste møde: den ) OSU Fremføring (næste møde: den ) Referat af OSU møde d udsendt med kalender uge OSU Togpersonalet (L & D) (næste møde: den ) Produktion er pålagt besparelser på budget 2007 på 100 mio. kr., hvoraf TOKT skal udrede 5 mio. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at finde tiltag, der kan effektivisere og smidiggøre administrative rutiner og forretningsgange i TOKT. OSU Togpersonalet har på møde d godkendt en lokal retningslinie for fraværspolitik i Tokt s område, nærværspolitik. SUSI stabe (næste møde: den ) Ad. 7: Regnskab. Revideret regnskab for 1. kvartal Godkendt Inventarliste af til revision, udsendt med 2. indkaldelse Næste revisionsmøde den 17. august 2006 i Nyborg Områdegruppen arbejder på at kunne levere en bedre præsentation af regnskabsbudgetrapportering, hvor vi finder en teknisk løsning med systemintegration mellem vores regnskabs- bogføringsprogram og budgetskema. Lykkedes det ikke går vi tilbage til vores gamle velprøvede regnskabs- / budgetrapportering i Excel Taget til efterretning med faldene bemærkninger Næste lokalgruppemidler Lokalgruppemidler april kvartal udbetales mellem den 15. og På baggrund af revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantfortegnelse" af 00. maj 2006 med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 01. maj Side 10 af 17

11 Ad. 8: Andet. Ad. 8a: Udbud Kystbanen / Øresund Der er meddelt yderligere forsinkes, som betyder opstarte for ny operatør til Områdegruppebestyrelsen ønskede emnet sat på som tema på 16. møde d Ad. 8b: Beretning fra udvalg i områdegruppen Områdegruppens udvalg: & IT-politik (den ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Preben Henriksen og Lars N Rasmussen Notat af www/it erstatter notat af Næste møde: ikke aftalt GTA Togsæt (den: ) (Ændret i henhold til beslutning på 12. møde) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Frank M Larsen, Dan B Kirchhoff, Cristian Ghetz. Næstformændene inviteres til deltagelse i udvalgsmøder. Notat af møde i GTA-udvalg - Udsendt med kalender uge møde i styregruppen Projekt Klargøringspersonale København blev afholdt den Næste møde: d i Kastrup med næstformænd. DSB Salg (den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Jan N Søndergård og Henning E Laursen Memo af (udsendt elektronisk den ) Områdegruppen har afholdt møde med Regionscheferne 25. maj 2005 næste møde den (blev aflyst) næste styregruppemøde Stationskoncept den (blev aflyst). Afholdt møde i styregruppen den 9. november 2005 og den 11. januar Næste møder er aftalt til den 21. marts og (26. april 2006 = aflyst) Møde afholdt den i Fredericia, med serviceinspektører og TR er. Der er afholdt møde mellem de 3 lokalgrupper i Salg på København H tirsdag den 3. maj og onsdag den 19. oktober Dagsorden: "Stationskonceptet" i DSB Salg. Notat fra møde den og behandling på 10. møde udsendt i særskilt Der er afholdt møde mellem de 3 lokalgrupper i Salg på København H tirsdag den 24. januar 2006 med deltagelse af næstformænd og sikkerhedsrepræsentanter. Dagsorden: "Stationskonceptet" i DSB Salg. Side 11 af 17

12 Der er afholdt møde mellem de 3 lokalgrupper i Salg på København H den 1. marts 2006 på Kh, med deltagelse af næstformænd og sikkerhedsrepræsentanter Gæst Ann Ryom. Der er afholdt møde den 20. april 2006 i Nyborg, med deltagelse af næstformænd og sikkerhedsrepræsentanter. Næste møde: Onsdag den 21. juni 2006 kl Hotel Villa Gulle Nyborg (bemærk ændret dato) Indkaldelse udsendt elektronisk d Fremføring (5. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Kurt L Olsen, Jan R M Nielsen, Henrik R Frederiksen og Hans C V Brøndum Notat af møde i udvalget den udsendt med kalender uge 36. Møde afholdt med FF den og vedr. stillingsbeskrivelse f/viceværter. Næste endelige møde d møde i udvalget afholdt den i Fredericia. Næste møde: d blev aflyst. OK2005 (den: ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Jens Chr. Andersen, Preben Henriksen, Bent W Frederiksen, Jan Søndergård Statusnotat af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Notat om Ny Løn af lagt på hjemmesiden under OK2005/trin 8 Internt notat til udvalgets videre arbejde er udsendt den Udsendt sammen med 2. indkaldelse Perst. Cirk. nr af arbejdstid for tjenestemænd i staten - Perst. Cirk. nr af natpenge m.v. for tjenestemænd i staten - Perst. Cirk. nr af arbejdstid m.v. i forbindelse med kursusdeltagelse Også lagt på hjemmesiden endvidere sammen med: Nye vejledninger om distancearbejde og barsel. Fællesoverenskomsten mellem DSB og STK er nu endelig renskrevet og fordelt rundt elektronisk ved mail af Næste møde: Tirsdag den 20. juni 2006 kl på Kh. Indkaldelse udsendt elektronisk d Side 12 af 17

13 Logistik & Disponering (7. møde den ) Repræsentanter: Kurt Hansen, Lars N Rasmussen, Ken O Krøyer, Jørn Nicolaisen Udvalget oprettet efter beslutning på 5. møde d Oprettet kontaktudvalg med 4. møder årligt, d , d Søren R Hansen formand (næste møde den kl ) Underskrevet Aftale om Tjenestefordeling, Turskifter og Ferie af udsendt i kopi d til berørte gruppeformænd til informering af medlemmer Næste møde: d Uddannelse (3. møde den: ) Repræsentanter: Jørn Nicolaisen, Per Jenner, Cristian Ghetz, Dan B Kirchhoff, Notat af fra 1. møde d udsendt d Forbundets repræsentation i TUR driftsudvalg, Togklargøring er Forbundsnæstformand Henrik Mortensen (næstformand), Faglig Sekretær Jan R Christensen, Faglig Sekretær Carsten Sauer og Jørn Nicolaisen. Møde i TUR (Driftudvalget) den , , , og d Næste møde d i Kastrup Udvalget besøgte den Odense Tekniske Skole Næste møde: ikke aftalt Øvrige/andre udvalg: Dansk Jernbaneforbunds Sikkerheds og Miljøudvalg (SMU): Repræsentant Cristian Ghetz. Referat af møde den , d og d udsendt. Næste SMU møder: fastsat til d. 1/3-06 (aflyst), 31/5-06, 14/9-06, 1/ TUR Driftudvalg for togklargøring (2. møde 06 d ): Repræsentanter: Henrik Mortensen (næstformand), Jan R Christensen, Carsten Sauer, Jørn Nicolaisen Næste møde: tirsdag 27/6-06 Mødet d godkendte forretningsorden for TUR Brancheudvalg Togklargøring med få redaktionelle ændringer. Mødet konstituerede med arbejdsgivere som formand, der ud af deres midte valgte Lis Kræmner DSB. Medarbejderorganisatione(r)n(e) valgte ud af deres midte næstformand Henrik Mortensen DJ. Perioden løber til udgangen af Status aflagt. Der foreligger godkendt Bekendtgørelse med underliggende FKB (faglig kompetence beskrivelse) og AMU mål. Næste møde d hvor behov, mål, form på uddannelse i Togklargøring skal drøftes. Vi har stadig kun pinden fra organisationsaftalen som tilsagn til en offentlig erhvervsuddannelse. Protokollat om fornyelse af organisationsaftaler mellem DSB og Side 13 af 17

14 DJ d , "Øvrigt - parterne er enige om at grund- og efteruddannelse af stationsbetjente drøftes med henblik på at etablere en uddannelse i TUR regi" Kan både være en EUD eller AMU. Formandskabet repræsenterer TUR Branche udvalg Togklargøring i et tværfagligt forum fra 3 jernbanebrancheudvalg - Baneservice- Togklargøring- og lokomotivfører-. Det tværfaglige jernbanebrancheudvalg har adgang til undervisningsministeriet ellers skal man gennem TUR. Bemærk ændring fra TUR driftudvalg til TUR brancheudvalg. Driftudvalget havde selvstændig adgang til ministeriet, brancheudvalgene er en paraply af udvalg under TUR rådet = bestyrelse Arbejdstøjudvalget: På 11. møde d besluttede områdegruppebestyrelsen at genopvække det tidligere arbejdstøjudvalg. Besluttede følgende repræsentation og formål. (Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen, Jytte J Jensen, Torben M Konradsen, Flemming Madsen) Formål: Tre (3) Testpersoner - bør komme h.h.v. fra Værksteder, Klargøring og Salg. Udvælgelse af Testpersonerne sker medio januar I samråd med lokale tillidsrepræsentanter. Udvalg under områdegruppen nedsættes (kommissorium udformes) til at følge EU-udbudet. Med det formål, at fange fejl og mangler i opløbet jf. erfaringer fra sidste gang. Skema: Tidsplan indskrives Tidsplan for udbud af arbejdstøj Publikation EF Tidende Deadline prækvalifikation Deadline for afgivelse af tilbud Præsentation af tilbud/1. forhandling forhandling forhandling Test starter Test slutter Arbejdstøjgruppemøde leverandør udvælges Kontrakt underskrevet ny leverandør Lovkrav: Sælger garanterer, at Sælgers ydelser overholder de relevante lovkrav så længe Rammeaftalen løber. Sælger og dennes evt. underleverandører skal herudover overholde alle internationalt gældende regler vedr. menneskerettigheder, børnearbejde og miljø, herunder FN s regler. Test af ny arbejdsbeklædning: Tøjet udsendes til testpersonerne mandag uge 18 sammen med spørgeskema og vaskepulver og følgeskrivelse Test slut uge 23 vær omhyggelig, og få udfyldt og besvar efter bedste evne. Næste møde i arbejdstøjgruppen afholdes d , hvor afgørelse om leverandørvalg træffes og kommunikationsproces aftales se også referat af møde i arbejdstøjgruppen d Side 14 af 17

15 Første møde i arbejdstøjudvalget: ikke aftalt afventer test testpersoner udpeget, anmeldt og godkendt Ad. 9: Sager til afgørelse. Ad. 9a: Bevilling, IT til områdegruppen Områdegruppen ansøger bestyrelsen om bevilling af en stationær pc til områdegruppens næstformand. Til områdegruppens anvendelse og erstatter områdegruppens tidligere stationære pc afskrevet jf. inventarliste af Der ansøges om kr , - Godkendt Ad. 9b: Medlemslister Medlemslister forventes udsendt elektronisk til lokalgrupperne i uge 21/2006 Revideret "Lokalgruppestruktur / Tillidsrepræsentantsfortegnelse" af 00. maj 2006 med nye medlemstal fordelt på lokalgrupperne jf. medlemslister af 1. maj 2006 Ad. 9c: Næste møde Områdebestyrelsesmøder i 2006: 12. møde onsdag den 22. og torsdag den 23. marts 2006 i Korsør seminar 13. møde den tirsdag 25. april 2006 (med næstformænd) i Nyborg 14. møde den maj 2006 Seminar / studietur 15. møde tirsdag den 12. september 2006 i Nyborg 16. møde tirsdag den 24. oktober 2006 (med næstformænd) i Nyborg 17. møde fredag den 15. december 2006 i Nyborg Møderække med SiR/TR i 2006: den 28. marts 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion den 29. marts 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale den 26. september 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Produktion den 27. september 2006 i Nyborg for SiR/TR i DSB Salg og Koncernpersonale Andre berammede møder: Dansk Jernbaneforbunds 52. ordinære kongres den oktober 2008 Hovedbestyrelsen DJ i 2006: den / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Kurt Hansen) Sektionsbestyrelsesmøde i 2006: ex. ord. den / den (TPO) / (LPO) / (SPO) / (TPO) (Deltager Jørn Nicolaisen, Kurt Hansen og Side 15 af 17

16 Dan B Kirchhoff suppleanter Henning E Laursen, Frank M Larsen, Jens Christian Andersen) HSU-DSB i 2006: den seminar / / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Niels H Nielsen TPO) VSU-møder (Produktion) i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) VSU-møder (Salg) i 2006: den (ex) / / / / (Deltager Kurt Hansen suppleant Henning E Laursen) OSU- møder (Togsæt) i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen og Dan Kirchhoff suppleanter Cristian Ghetz, Per Jenner) OSU i Togkomponenter i 2006: den / / / (Deltager: Jan M R Nielsen suppleant Knud V Folman) OSU i Fremføring i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen suppleant Henrik R Frederiksen) OSU Togpersonale (logistik & disponering) i 2006: den / / / (Deltager: Lars N Rasmussen suppleant Kenn O Krøyer) SISU Ejendomme (Salg) - møder 2006: den / / / (Deltager: Brian Kjærgaard, Bygningsforvalter Herning suppleant Bfv Bo Andersen) SUSI stabe i 2006: den / / / (Deltager Preben Henriksen suppleant Per Frimurer) HSU, Mangfoldighedsudvalget i 2006: den / / / (Deltager Jørn Nicolaisen) DSB Produktion, møder i arbejdsmiljøudvalget i 2006: afholdes efter behov (Deltager Jytte J Jensen, suppleant Tom R Gregersen ) DSB Produktion, møder i uddannelsesudvalget i 2006: den / / (Deltager Dan B Kirchhoff) DSB Produktion, møder i licitationsudvalget afholdes efter behov (Deltager Jørn Nicolaisen) Dansk Jernbaneforbunds Sikkerhed og Miljøudvalg (SMU) i 2006: den (aflyst) / / / (Deltager Cristian Ghetz) Side 16 af 17

17 Ad. 10: Spørgsmål fra bestyrelsen. Områdegruppeformanden ønskede bestyrelsen en god hjemrejse og en god sommer. Jørn Nicolaisen Kurt Hansen Arne Due Jørgensen Hans C V Brøndum Per Jenner Jan N Søndergaard Henning E Laursen Cristian Ghetz Kurt L Olsen Dan B Kirchhoff Jan M R Nielsen Preben Henriksen Knud V Folman Jens Chr. Andersen Bent W Frederiksen Henrik R Frederiksen Lars N Rasmussen Side 17 af 17

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. oktober 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. marts 2006 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Referat af 12.møde Referatet findes

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. april 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 7.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Mandag den 16. april 2007 klokken 10.30 Konferencecenter Klarskovgaard Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 14. december 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Torsdag den 21. juli 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 25. oktober 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2008 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB. - o - Krav til OK2008. 5. udgave af 15. november 2007

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB. - o - Krav til OK2008. 5. udgave af 15. november 2007 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 5. udgave af 15. november 2007 Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007 til dato) til behandling på 23. bestyrelsesmøde

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09.

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 21-1-09. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Annette Nelausen, Inge Kristiansen, Laila Jensen, Lars N. Hansen...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Referat af informationsmøde med fælles seminar Torsdag / fredag den 9.-10. april 2015 Røndegård Tangbakkevej 2 8410 Rønde Referat af 2. møde

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Status OK2008 7. udgave af 3. december 2010 Nærværende materiale behandles på 17. møde i Områdegruppebestyrelsen den 13. december 2010 Udsendt

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 15. december 2006 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 4. september 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere