Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark"

Transkript

1 1 af :05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte til en øget koncentration indenfor banksektoren med sammenlægning af Danske Bank og BG Bank, og indenfor realkreditsektoren med sammenlægningen af Danske Kredit og RealDanmark. Endelig havde begge selskaber større ejerandele i den finansielle infrastruktur i Danmark. På alle tre områder var der derfor bekymringer for om konkurrencen kunne opretholdes på samme niveau som før fusionen. Fusionen blev dog også set i et mere internationalt perspektiv. Med fusionen blev der etableret en bank, som formentlig bedre kunne klare sig i international konkurrence. Markedet blev dog generelt afgrænset til Danmark, bl.a. som følge af, at Danmark står udenfor Euro-samarbejdet. Samtidig betød fusionen, at selskabet kunne sikre sig en større økonomisk robusthed, og dermed sikre sig en højere kreditværdighed. En højere kreditværdighed betyder, at selskabet kan låne penge billigere hvilket også vil kunne komme kunderne til gode. Endelig ville en større bank bedre kunne matche meget store erhvervskunder og ikke være så følsom overfor enkeltkunder. Listen med tilsagn var lang og faldt i 4 grupper: Konklusion For det første blev Danske Banks indflydelse på den finansielle infrastruktur søgt begrænset. Det skete ved at nedbringe bankens aktieandele i Københavns Fondsbørs, Værdipapircentralen og PBS. For det andet blev andre pengeinstitutter sikret fortsat adgang til Danske Banks infrastruktur. Det skete ved at andre banker fortsat blev sikret adgang til bankens pengeautomater, banken skulle fortsat tilbyde at servicere mindre pengeinstituter bl.a. i forbindelse med overførsler til udlandet, clearing mellem pengeinstitutter og afhentning af mønter og sedler. For det tredje gav banken tilsagn om ikke at bruge ejendomsklausuler ved salg af filialer og at opsige eneretsaftalen med posthusene. Meningen med disse tilsagn var at lette markedsadgangen for andre pengeinstitutter. Endelig var der for det fjerde en række tilsagn, der skulle sikre mere konkurrence ved handel med værdipapirer, herunder tiltag der skulle sikre mere handel over Børsens handelssystem frem for internt i banken. Danske Bank har gennemført tilsagnene tilfredsstillende og uden store problemer, når man ser bort fra salget af aktier i PBS. Tilsagnene i denne fusion blev valgt således, at den kumulative virkning af tilsagnene så vidt muligt skulle give tilstrækkelige incitamenter og muligheder for konkurrence fra andre pengeinstitutter mv. Når man ser på udviklingen på markederne efter fusionen, er der ikke tydelige tegn på, at konkurrencen er blevet svækket væsentligt, eller at fusionen har ført til højere forbrugerpriser. Enkelte indikatorer peger i negativ retning i forhold til konkurrencesituationen blandt pengeinstitutter (bl.a. prisindeks for gebyrer og højere indtjening per omkostningskrone). Modsat har rentemarginalen været faldende i længere tid. På værdipapirmarkedet synes der at have været en positiv udvikling, hvor mere af bankens handel i dag sker over Københavns Fondsbørs. Status for tilsagn Danske Bank har i løbet af 2002 solgt aktieandele i Københavns Fondsbørs og i Værdipapircentralen. I 2003 blev en aktiepost i PBS afhændet, og Danske Bank har dermed opfyldt denne del af tilsagnene. Salget af (dele af) PBS foregik dog ikke helt problemfrit, idet Danske Bank, i overensstemmelse med tilsagnet, kunne udskille aktiviteter fra PBS, der ikke var væsentlige for infrastrukturen. Dette krævede dog enighed med Konkurrencestyrelsen. Salget af aktieposten førte derfor til omfattende forhandlinger om, hvilke aktiviteter der var væsentlige og ikke-væsentlige for infrastrukturen. Danske Bank orienterer jævnligt Konkurrencestyrelsen om opfyldelsen af tilsagnene om konkurrenters adgang til Danske Banks infrastruktur frem til udgangen af Der er fortsat en række banker, som benytter Danske Banks tjenester, jf. tabel 1. Orienteringerne har ikke givet

2 2 af :05 anledning til kritik fra styrelsens side. Styrelsen har heller ikke modtaget klager over bankens efterlevelse af disse tilsagn. Tabel 1: Adgang til den fælles infrastruktur for andre pengeinstitutter Total 10/2000 Total 05/2001 Total 12/2001 Total 07/2002 Total 02/2004 Danske Bank Business Online / Danske Market Online / BG Officebanking > 100 > Overførsler fra udland Afvikling af udenlandsk fonds Afvikling af værdipapirhandler i euro Euro-sumcleraring via Danske Bank / Indirekte clearing for mindre pengeinstitutter Afhentning/levering af mønt og sedler hos pengeinstitutter Kilde: Danske Bank. Danske Bank orienterer ligeledes jævnligt styrelsen om opfyldelse af tilsagnet om ejendomsklausuler. Danske Bank er forpligtet til, når de sælger ejendomme, at følge en særlig salgsprocedure. Det skyldes, at lokalplaner kan indeholde restriktioner for, om en ny ejer må drive bankvirksomhed. Danske Bank havde indtil januar 2003 udbudt ti ejendomme/lejemål efter denne særlige procedure. Af ni ejendomme var blot én solgt til anden bank, mens fire var solgt til ikke finansielle købere. Endelig var der i fire udbud ikke nogle købere. Danske Bank havde endvidere solgt én ejendom til en sparekasse, hvor det ikke var nødvendigt med den særlige salgsprocedure. Danske Bank har, som tilsagnet kræver, opsagt eneforhandlingsaftalen med Post Danmark med virkning fra 1. oktober Post Danmark er i den forbindelse fritstillet til at opsige aftalen fra 1. oktober Denne mulighed har Post Danmark dog ikke ønsket at benytte, hvilket bevirker, at aftalen løber til 1. oktober Den sidste del af tilsagnene var rettet mod værdipapirmarkederne. Danske Bank har løbende orienteret Konkurrencestyrelsen om gennemførelsen af tilsagnene. Danske Bank forpligtede sig bl.a. til at placere mindst 50 pct. af sine ordrer af aktier og obligationer noteret på Fondsbørsen hos eksterne markedsdeltagere. Banken har opfyldt dette hvert eneste år bortset fra det første år 2001, hvor banken kun opfyldte tilsagnet på årsbasis og ikke kvartalvis, jf. tabel 2.

3 3 af :05 Tabel 2: Placering af handler hos eksterne markedsdeltagere 4.kvt Aktier 53 pct. 58 pct. 64 pct. 65 pct. Obligationer 33 pct pct. 55 pct. 57 pct. Repo-obligationer 61 pct. 58 pct. 60 pct. 66 pct. Note 1: Tilsagnet blev afgivet i november 2000 og kunne derfor først sættes i værk derefter. Kilde: Danske Bank. I et andet tilsagn har Danske Bank forpligtet sig til at offentliggøre, hvor stor en del af bankens handel med aktier, obligationer og investeringsbeviser der sker over handelssystemerne på Københavns Fondsbørs, bankens handelssystem, andre børssystemer samt udenfor disse. Særligt handlen med aktier og investeringsbeviser har ændret sig noget siden fusionen og sker i dag i højere grad udenfor bankens eget handelssystem, jf. tabel 3. Tabel 3: Værdipapiromsætning i pct. Obligationer Aktier Investeringsbeviser 4.kvt kvt kvt Bankens handelssystem 1 Københavns Fondsbørs 2 Andre n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. børssystemer 3 Uden for disse n.a. n.a. 4 2 systemer 4 Note 1: Handel over bankens strakshandelssystem, gennemsnitskurshandler og indberetninger (alle handler indberettes til Københavns Fondsbørs). Note 2: Elektronisk matching, herunder kommissionshandel. Note 3: Handel over andre børssystemer. Note 4: Telefonisk matching mellem prisstillere på Børsen. Kilde: Danske Bank. Udover de tiltag, der blev sat i værk som følge af tilsagnene, henvendte Konkurrencerådet sig til Fondsbørsen med anbefalinger til at forbedre konkurrencesituationen på værdipapirmarkedet. Det førte til, at Fondsbørsen nedsatte en arbejdsgruppe som offentliggjorde en rapport Handel for private investorer, juni Desuden blev en række tiltag gennemført, der skulle styrke handlen på fondsbørsen. Overordnet må det vurderes, at Danske Bank på tilfredsstillende måde har gennemført de afgivne tilsagn. Det er naturligvis vanskeligt at vurdere i hvor høj grad tilsagnene har haft en effekt. Men

4 4 af :05 man kan observere, at der særligt på markedet for værdipapirer formentlig er sket en positiv udvikling for konkurrencen via den øgede eksterne handel. Markedsudvikling for pengeinstitutter Det er næppe muligt at finde én korrekt pris for tjenester fra pengeinstitutter, der kan give et overblik over prisudviklingen siden fusionen. Det skyldes, at pengeinstitutterne både har indtægter via rentemarginalen (forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten) og gebyrindtægter. Der vil derfor i det følgende blive set på en række forskellige prisindikatorer, der samlet kan give et overblik over prisudviklingen. Prisen på finansielle tjenester er i Danmark steget en del mere end den generelle udvikling i forbrugerprisindekset siden fusionen fandt sted i november Den danske pris er dog kun steget knap så meget som gennemsnittet for alle EU9-lande, jf. figur 1. Indekset er steget kraftigt ca. ½ år efter fusionens godkendelse hvilket kunne være en konsekvens af fusionen. Prisen for finansielle tjenester indeholder dog kun gebyrindtægter og ikke rentemarginal-indtægter. Stigningen kan derfor sandsynligvis forklares ved, at bankerne nu i højere grad ønsker at få indtjening gennem gebyrer og ikke via rentemarginalen. Note: Indeks er sat til 100 for november 2000, den måned hvor fusionen blev godkendt. Den lodrette streg markerer tidspunktet for fusionens godkendelse. Kilde: Danmarks Statistik. Ser man på den implicitte rentemarginal, er der derimod sket et fald gennem en længere periode fra 3 pct. i 1995 til 1,7 pct. i 2002, jf. figur 2. Der er for denne pri-sindikator ikke nogen tegn på negative konsekvenser af fusionen for forbrugerne.

5 5 af :05 Kilde: Finanstilsynets hjemmeside samt egne beregninger. Kilde: Finanstilsynets hjemmeside samt egne beregninger. Faldet i den implicitte rentemarginal bør også sammenlignes med pengeinstitutternes generelle indtjening. Et ofte brugt mål er indtjening per omkostningskrone. Der har de seneste 3 år været en større stigning i dette indtjeningsmål for pengeinstitutterne. Det skyldes dels, at indtægterne generelt er steget, og at det har formentligt være muligt at rationalisere i sektoren. En medvirkende årsag kan være, at gebyrer har betydet at kunderne nu i højere grad efterspørger tjenester, der ikke er så omkostningsfulde for bankerne, og dermed har pengeinstitutterne kunne spare omkostninger. Faldet i rentemarginalen har altså ikke betydet, at bankernes indtjening er faldet den er derimod steget. Den faldne priser via rentemarginalen bliver altså mere end opvejet af øgede indtægter via gebyrer og lavere (relative) omkostninger.

6 6 af :05 Kilde: Finanstilsynets hjemmeside samt egne beregninger. De danske pengeinstitutters rentemarginaler over for hhv. husholdninger og erhverv har de seneste år udviklet sig som gennemsnittet for Euro-området. Rentemarginalen for husholdninger er endda det seneste års tid faldet relativt til Euro-området. Beregningerne er dog forbundet med nogen usikkerhed og man skal derfor være varsom med konklusionerne. Der er dog ikke noget, der tyder på, at rentemarginalen har udviklet sig ugunstig for kunderne i Danmark i forhold til landene i Euro-området, jf. figur 5 og 6. Kilde: ECB og egne beregninger.

7 7 af :05 Kilde: ECB og egne beregninger. Når man ser på prisindikatorerne under ét, er det derfor vurderingen, at fusionen ikke har haft negative konsekvenser på det generelle prisniveau. Omvendt synes de besparelser, som fusionen har medført, nu heller ikke at være kommet forbrugerne til gode i form af væsentlige prisfald. Fusionen førte til en øget koncentration i banksektoren, hvilket kan ses af en væsentlig stigning i HHI fra 2183 til Målet for koncentrationen er dog forbundet med en del usikkerhed, da de kun medtager danske pengeinstitutter, ligesom der ikke er korrigeret for danske pengeinstitutters aktiviteter i udlandet via filialer. Man skal derfor være varsom med konklusioner baseret alene ud fra disse tal. Tallene for koncentrationen egner sig bedst til sammenligning over tid. De største pengeinstitutters markedsandel har i perioden været nogenlunde stabil med en mindre opadgående tendens, jf. tabel 4. Derimod synes de mindste banker at have tabt markedsandele de sidste fem år. Tabel 4: Koncentrationen for pengeinstitutter Hirschman-Herfindahl indeks Danske Bank, BG Bank og 72,1 71,2 71,2 71,7 74,2 Nordea 1 Andre gruppe ,2 12,2 12,5 11,8 10,9 Gruppe ,8 10,9 10,8 10,8 9,9 Gruppe 3 1 5,9 5,8 5,6 5,6 5,0 Note 1: Markedsandel i pct. målt ved udlån. Gruppe 1 udgøres af de største danske pengeinstitutter, gruppe 2 er de mellemstore pengeinstitutter og gruppe 3 er de mindste pengeinstitutter. Kilde: Finanstilsynet. Konkurrencen kan naturligvis også blive skærpet fra udenlandske selskaber. Der har dog ikke været en væsentlig udvikling i antallet af udenlandske filialer i Danmark, jf. figur 7. Tværtimod synes udviklingen at være stagneret siden 1999.Finansrådet har dog anført overfor Konkurrencestyrelsen, at der er sket en stigning i grænseoverskridende aktiviteter og at de nedlagte filialer i vidt omfang er erstattet af repræsentationskontorer. Antallet af danske pengeinstitutter er generelt faldet siden 1991.

8 8 af :05 Kilde: Finansrådets hjemmeside Realkreditsektoren[3] Den reelle pris for et realkreditlån bestemmes af administrationsbidraget til kreditinstituttet. Bidraget dækker omkostningerne ved låneformidlingen, hensættelser til tab, administration af lånet mv. Bidraget svarer til pengeinstitutternes rentemarginal, og det beregnes som en procentdel af obligationsrestgælden af det lån, som optages i realkreditinstituttet og opkræves i hele lånets løbetid. Derudover opkræves en række gebyrer i forbindelse med selve låntagningen til konvertering, indfrielser mv. Bidragssatsen har været uændret blandt realkreditinstitutterne siden 1996, hvilket normalt er et tegn på at markedet er meget fastlåst. Denne fastlåsning skyldes givetvis, at der er en naturlig høj grad af gennemsigtighed af priser, og at kunderne ikke hurtigt vil reagere på prisændringer. Et kreditinstitut, der vælger at sætte prisen ned, vil derfor ikke kunne regne med at få mange flere nye kunder før konkurrenterne vil kunne nå at matche deres pris. Kreditinstitutterne bruger derfor ikke bidragssatsen som en væsentlig konkurrenceparameter. Der er tale om en reel prisstigning, selvom bidragssatsen har været uændret. Det skyldes, at priserne på ejendommene har steget væsentlig mere end det generelle forbrugerprisindeks, jf. figur 8. Kunderne har derfor i gennemsnit skulle låne flere penge til et boligkøb og dermed også betalt mere i bidrag til realkreditinstituttet. En del af bidraget skal dog dække hensættelser og tab, som alt andet lige også vil stige når udlånet stiger. Men den resterende del af bidraget skal gå til dækning af omkostningerne, som må forventes at stige i takt med forbrugerprisindekset.

9 9 af :05 Kilde: Danmarks Statistik. Realkreditinstitutterne indtjening i de senest år har været god, jf. tabel 5. Bl.a. er indtjeningen per omkostningskrone steget fra ca. 2,5 for årene til 3,14 for første halvår af Dette er samtidig væsentligt over pengeinstitutternes indtjening per omkostningskrone. Tabel 5: Udvalgte indtjeningsmål for realkreditinstitutter Indtjening per omkostningskrone 2,87 2,31 2,66 2,57 2,54 3,14 1 Nettorente- og gebyr indtægter i mio. kr. 9,750 9,743 9,153 10,411 10,900 - Bidrag i mio. kr. 4,512 4,837 5,324 5,647 6,137 - Note 1: Tallet gælder for 1. halvår Kilde: Finanstilsynets hjemmeside Realkreditinstitutternes markedsandele har ikke ændret sig meget i perioden efter fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark og til fusionen mellem Nykredit og Totalkredit, jf. figur 9. De mindre realkreditinstitutter formår at holde deres markedsandele og kun Nordea Kredit har vundet større markedsandele indenfor det seneste års tid. Kilde: Realkreditrådet. Indikatorerne viser generelt ikke tegn på at fusionen har forværret konkurrencen på markedet og at forbrugerne er blevet mødt med væsentlige prisforhøjelser. Men de giver samtidig et indtryk af, at konkurrencen i sektoren er fastlåst.

10 10 af :05 Udvalgte konkurrencesager efter fusionen Formidlingen (dvs. salget) af realkreditlån foregår i stort omfang gennem ejendomsmæglerne. Det er derfor en stor konkurrencemæssig fordel for realkreditselskaberne at have faste formidlingsaftaler med ejendomsmæglerkæderne. Ejendomsmæglerkæden Home er tilknyttet RealDanmark. Efter fusionen har Konkurrencerådet godkendt en række formidlingsaftaler, som RealDanmark ville indgå med lokale ejendomsmæglere i Danmark. Aftalerne omhandler bl.a. fastsættelsen af provision og salgsmål, når ejendomsmæglerne uden for home-kæden formidler lån til RealDanmark. Problemet i aftalerne var, at provisionen kan stige, når en mægler formidler flere lån. Det kan give en konkurrencebegrænsende indlåsningsvirkning. Konkurrencerådet vurderede, at aftalerne alligevel ikke var i strid med konkurrenceloven, da de kun retter sig mod få pct. af markedet, og ikke forhindrer ejendomsmæglerne i at formidle lån til andre realkreditinstitutter end RealDanmark. Konkurrencerådet besluttede dog samtidig, at provisionshonorarerne skulle offentliggøres, da øget gennemsigtighed herom vil kunne fremme konkurrencen mellem låneformidlerne. RealDanmark ankede denne del af afgørelsen til Konkurrenceankenævnet, hvorfor en offentliggørelse af honorarerne afventede ankenævnets stillingtagen. Afgørelsen blev siden stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. [1] I forbindelse med denne rapport, er der også udarbejdet en analyse af børsmarkedets reaktion på fusionen. Konklusionen i analysen der skal tages med nogen forbehold er, at markedet anså fusionen for at være konkurrencebegrænsende, og at tilsagnene ikke helt var tilstrækkelige for at opveje fusionens virkning. Baggrundsrapporten med børsmarkedsanalysen kan findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside [2] Fusionsrapporten, der lå til grund for Rådets afgørelse, kan findes på /konkurrence/2000/dk-bank/ [3] For en nærmere analyse af konkurrenceforholdene i Realkreditsektoren se også Konkurrencestyrelsens afgørelse i fusionen mellem Nykredit og Totalkredit på: /publikationer/konkurrence/2003/nykredit/.

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 6 03-07-2012 12:31 Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Journal nr.3:1120-0204-8/ld/fødevarer

Læs mere

Danske Banks efterlevelse af tilsagn

Danske Banks efterlevelse af tilsagn Danske Banks efterlevelse af tilsagn Journal nr.3:1120-0204-8/fødevarer & Finans/era Rådsmødet den 27. februar 2002 1. Den 8. november 2000 godkendte Konkurrencerådet den anmeldte fusion mellem Danske

Læs mere

Danske Banks efterlevelse af tilsagn

Danske Banks efterlevelse af tilsagn Danske Banks efterlevelse af tilsagn Journal nr.3:1120-0204-8/fødevarer & Finans/era Rådsmødet den 27. februar 2002 1. Den 8. november 2000 godkendte Konkurrencerådet den anmeldte fusion mellem Danske

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk Erhvervs- og Vækstminister

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009

Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik. Statistisk Forening 8. september 2009 Den nye statistik over ændringer i penge- og realkreditinstitutternes kreditpolitik Statistisk Forening 8. september 29 Oversigt Nationalbankens udlånsundersøgelse - Fakta om udlånsundersøgelser - Population

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Låneudviklingen i landdistrikterne

Låneudviklingen i landdistrikterne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 339 Offentligt N O T A T Låneudviklingen i landdistrikterne 15. juni 2016 På mødet den 23. maj 2016 mellem erhvervs- og vækstministeren og

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Analyse af udviklingen i kreditstandarder for nyudlån

Analyse af udviklingen i kreditstandarder for nyudlån Finanstilsynet 30. april 2014 Analyse af udviklingen i kreditstandarder for nyudlån 1. Indledning Finanstilsynet har foretaget en analyse af, hvorvidt konkurrencesituationen blandt pengeinstitutterne giver

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld

Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld 23 Rente og udbytte af Danmarks udlandsgæld Frank Øland Hansen og Lill Thanning Hansen, Statistisk Afdeling INDLEDNING I 998 var den gennemsnitlige nettoforrentning af Danmarks udlandsgæld 8,7 pct. Dette

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere