Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark"

Transkript

1 1 af :05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte til en øget koncentration indenfor banksektoren med sammenlægning af Danske Bank og BG Bank, og indenfor realkreditsektoren med sammenlægningen af Danske Kredit og RealDanmark. Endelig havde begge selskaber større ejerandele i den finansielle infrastruktur i Danmark. På alle tre områder var der derfor bekymringer for om konkurrencen kunne opretholdes på samme niveau som før fusionen. Fusionen blev dog også set i et mere internationalt perspektiv. Med fusionen blev der etableret en bank, som formentlig bedre kunne klare sig i international konkurrence. Markedet blev dog generelt afgrænset til Danmark, bl.a. som følge af, at Danmark står udenfor Euro-samarbejdet. Samtidig betød fusionen, at selskabet kunne sikre sig en større økonomisk robusthed, og dermed sikre sig en højere kreditværdighed. En højere kreditværdighed betyder, at selskabet kan låne penge billigere hvilket også vil kunne komme kunderne til gode. Endelig ville en større bank bedre kunne matche meget store erhvervskunder og ikke være så følsom overfor enkeltkunder. Listen med tilsagn var lang og faldt i 4 grupper: Konklusion For det første blev Danske Banks indflydelse på den finansielle infrastruktur søgt begrænset. Det skete ved at nedbringe bankens aktieandele i Københavns Fondsbørs, Værdipapircentralen og PBS. For det andet blev andre pengeinstitutter sikret fortsat adgang til Danske Banks infrastruktur. Det skete ved at andre banker fortsat blev sikret adgang til bankens pengeautomater, banken skulle fortsat tilbyde at servicere mindre pengeinstituter bl.a. i forbindelse med overførsler til udlandet, clearing mellem pengeinstitutter og afhentning af mønter og sedler. For det tredje gav banken tilsagn om ikke at bruge ejendomsklausuler ved salg af filialer og at opsige eneretsaftalen med posthusene. Meningen med disse tilsagn var at lette markedsadgangen for andre pengeinstitutter. Endelig var der for det fjerde en række tilsagn, der skulle sikre mere konkurrence ved handel med værdipapirer, herunder tiltag der skulle sikre mere handel over Børsens handelssystem frem for internt i banken. Danske Bank har gennemført tilsagnene tilfredsstillende og uden store problemer, når man ser bort fra salget af aktier i PBS. Tilsagnene i denne fusion blev valgt således, at den kumulative virkning af tilsagnene så vidt muligt skulle give tilstrækkelige incitamenter og muligheder for konkurrence fra andre pengeinstitutter mv. Når man ser på udviklingen på markederne efter fusionen, er der ikke tydelige tegn på, at konkurrencen er blevet svækket væsentligt, eller at fusionen har ført til højere forbrugerpriser. Enkelte indikatorer peger i negativ retning i forhold til konkurrencesituationen blandt pengeinstitutter (bl.a. prisindeks for gebyrer og højere indtjening per omkostningskrone). Modsat har rentemarginalen været faldende i længere tid. På værdipapirmarkedet synes der at have været en positiv udvikling, hvor mere af bankens handel i dag sker over Københavns Fondsbørs. Status for tilsagn Danske Bank har i løbet af 2002 solgt aktieandele i Københavns Fondsbørs og i Værdipapircentralen. I 2003 blev en aktiepost i PBS afhændet, og Danske Bank har dermed opfyldt denne del af tilsagnene. Salget af (dele af) PBS foregik dog ikke helt problemfrit, idet Danske Bank, i overensstemmelse med tilsagnet, kunne udskille aktiviteter fra PBS, der ikke var væsentlige for infrastrukturen. Dette krævede dog enighed med Konkurrencestyrelsen. Salget af aktieposten førte derfor til omfattende forhandlinger om, hvilke aktiviteter der var væsentlige og ikke-væsentlige for infrastrukturen. Danske Bank orienterer jævnligt Konkurrencestyrelsen om opfyldelsen af tilsagnene om konkurrenters adgang til Danske Banks infrastruktur frem til udgangen af Der er fortsat en række banker, som benytter Danske Banks tjenester, jf. tabel 1. Orienteringerne har ikke givet

2 2 af :05 anledning til kritik fra styrelsens side. Styrelsen har heller ikke modtaget klager over bankens efterlevelse af disse tilsagn. Tabel 1: Adgang til den fælles infrastruktur for andre pengeinstitutter Total 10/2000 Total 05/2001 Total 12/2001 Total 07/2002 Total 02/2004 Danske Bank Business Online / Danske Market Online / BG Officebanking > 100 > Overførsler fra udland Afvikling af udenlandsk fonds Afvikling af værdipapirhandler i euro Euro-sumcleraring via Danske Bank / Indirekte clearing for mindre pengeinstitutter Afhentning/levering af mønt og sedler hos pengeinstitutter Kilde: Danske Bank. Danske Bank orienterer ligeledes jævnligt styrelsen om opfyldelse af tilsagnet om ejendomsklausuler. Danske Bank er forpligtet til, når de sælger ejendomme, at følge en særlig salgsprocedure. Det skyldes, at lokalplaner kan indeholde restriktioner for, om en ny ejer må drive bankvirksomhed. Danske Bank havde indtil januar 2003 udbudt ti ejendomme/lejemål efter denne særlige procedure. Af ni ejendomme var blot én solgt til anden bank, mens fire var solgt til ikke finansielle købere. Endelig var der i fire udbud ikke nogle købere. Danske Bank havde endvidere solgt én ejendom til en sparekasse, hvor det ikke var nødvendigt med den særlige salgsprocedure. Danske Bank har, som tilsagnet kræver, opsagt eneforhandlingsaftalen med Post Danmark med virkning fra 1. oktober Post Danmark er i den forbindelse fritstillet til at opsige aftalen fra 1. oktober Denne mulighed har Post Danmark dog ikke ønsket at benytte, hvilket bevirker, at aftalen løber til 1. oktober Den sidste del af tilsagnene var rettet mod værdipapirmarkederne. Danske Bank har løbende orienteret Konkurrencestyrelsen om gennemførelsen af tilsagnene. Danske Bank forpligtede sig bl.a. til at placere mindst 50 pct. af sine ordrer af aktier og obligationer noteret på Fondsbørsen hos eksterne markedsdeltagere. Banken har opfyldt dette hvert eneste år bortset fra det første år 2001, hvor banken kun opfyldte tilsagnet på årsbasis og ikke kvartalvis, jf. tabel 2.

3 3 af :05 Tabel 2: Placering af handler hos eksterne markedsdeltagere 4.kvt Aktier 53 pct. 58 pct. 64 pct. 65 pct. Obligationer 33 pct pct. 55 pct. 57 pct. Repo-obligationer 61 pct. 58 pct. 60 pct. 66 pct. Note 1: Tilsagnet blev afgivet i november 2000 og kunne derfor først sættes i værk derefter. Kilde: Danske Bank. I et andet tilsagn har Danske Bank forpligtet sig til at offentliggøre, hvor stor en del af bankens handel med aktier, obligationer og investeringsbeviser der sker over handelssystemerne på Københavns Fondsbørs, bankens handelssystem, andre børssystemer samt udenfor disse. Særligt handlen med aktier og investeringsbeviser har ændret sig noget siden fusionen og sker i dag i højere grad udenfor bankens eget handelssystem, jf. tabel 3. Tabel 3: Værdipapiromsætning i pct. Obligationer Aktier Investeringsbeviser 4.kvt kvt kvt Bankens handelssystem 1 Københavns Fondsbørs 2 Andre n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. børssystemer 3 Uden for disse n.a. n.a. 4 2 systemer 4 Note 1: Handel over bankens strakshandelssystem, gennemsnitskurshandler og indberetninger (alle handler indberettes til Københavns Fondsbørs). Note 2: Elektronisk matching, herunder kommissionshandel. Note 3: Handel over andre børssystemer. Note 4: Telefonisk matching mellem prisstillere på Børsen. Kilde: Danske Bank. Udover de tiltag, der blev sat i værk som følge af tilsagnene, henvendte Konkurrencerådet sig til Fondsbørsen med anbefalinger til at forbedre konkurrencesituationen på værdipapirmarkedet. Det førte til, at Fondsbørsen nedsatte en arbejdsgruppe som offentliggjorde en rapport Handel for private investorer, juni Desuden blev en række tiltag gennemført, der skulle styrke handlen på fondsbørsen. Overordnet må det vurderes, at Danske Bank på tilfredsstillende måde har gennemført de afgivne tilsagn. Det er naturligvis vanskeligt at vurdere i hvor høj grad tilsagnene har haft en effekt. Men

4 4 af :05 man kan observere, at der særligt på markedet for værdipapirer formentlig er sket en positiv udvikling for konkurrencen via den øgede eksterne handel. Markedsudvikling for pengeinstitutter Det er næppe muligt at finde én korrekt pris for tjenester fra pengeinstitutter, der kan give et overblik over prisudviklingen siden fusionen. Det skyldes, at pengeinstitutterne både har indtægter via rentemarginalen (forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten) og gebyrindtægter. Der vil derfor i det følgende blive set på en række forskellige prisindikatorer, der samlet kan give et overblik over prisudviklingen. Prisen på finansielle tjenester er i Danmark steget en del mere end den generelle udvikling i forbrugerprisindekset siden fusionen fandt sted i november Den danske pris er dog kun steget knap så meget som gennemsnittet for alle EU9-lande, jf. figur 1. Indekset er steget kraftigt ca. ½ år efter fusionens godkendelse hvilket kunne være en konsekvens af fusionen. Prisen for finansielle tjenester indeholder dog kun gebyrindtægter og ikke rentemarginal-indtægter. Stigningen kan derfor sandsynligvis forklares ved, at bankerne nu i højere grad ønsker at få indtjening gennem gebyrer og ikke via rentemarginalen. Note: Indeks er sat til 100 for november 2000, den måned hvor fusionen blev godkendt. Den lodrette streg markerer tidspunktet for fusionens godkendelse. Kilde: Danmarks Statistik. Ser man på den implicitte rentemarginal, er der derimod sket et fald gennem en længere periode fra 3 pct. i 1995 til 1,7 pct. i 2002, jf. figur 2. Der er for denne pri-sindikator ikke nogen tegn på negative konsekvenser af fusionen for forbrugerne.

5 5 af :05 Kilde: Finanstilsynets hjemmeside samt egne beregninger. Kilde: Finanstilsynets hjemmeside samt egne beregninger. Faldet i den implicitte rentemarginal bør også sammenlignes med pengeinstitutternes generelle indtjening. Et ofte brugt mål er indtjening per omkostningskrone. Der har de seneste 3 år været en større stigning i dette indtjeningsmål for pengeinstitutterne. Det skyldes dels, at indtægterne generelt er steget, og at det har formentligt være muligt at rationalisere i sektoren. En medvirkende årsag kan være, at gebyrer har betydet at kunderne nu i højere grad efterspørger tjenester, der ikke er så omkostningsfulde for bankerne, og dermed har pengeinstitutterne kunne spare omkostninger. Faldet i rentemarginalen har altså ikke betydet, at bankernes indtjening er faldet den er derimod steget. Den faldne priser via rentemarginalen bliver altså mere end opvejet af øgede indtægter via gebyrer og lavere (relative) omkostninger.

6 6 af :05 Kilde: Finanstilsynets hjemmeside samt egne beregninger. De danske pengeinstitutters rentemarginaler over for hhv. husholdninger og erhverv har de seneste år udviklet sig som gennemsnittet for Euro-området. Rentemarginalen for husholdninger er endda det seneste års tid faldet relativt til Euro-området. Beregningerne er dog forbundet med nogen usikkerhed og man skal derfor være varsom med konklusionerne. Der er dog ikke noget, der tyder på, at rentemarginalen har udviklet sig ugunstig for kunderne i Danmark i forhold til landene i Euro-området, jf. figur 5 og 6. Kilde: ECB og egne beregninger.

7 7 af :05 Kilde: ECB og egne beregninger. Når man ser på prisindikatorerne under ét, er det derfor vurderingen, at fusionen ikke har haft negative konsekvenser på det generelle prisniveau. Omvendt synes de besparelser, som fusionen har medført, nu heller ikke at være kommet forbrugerne til gode i form af væsentlige prisfald. Fusionen førte til en øget koncentration i banksektoren, hvilket kan ses af en væsentlig stigning i HHI fra 2183 til Målet for koncentrationen er dog forbundet med en del usikkerhed, da de kun medtager danske pengeinstitutter, ligesom der ikke er korrigeret for danske pengeinstitutters aktiviteter i udlandet via filialer. Man skal derfor være varsom med konklusioner baseret alene ud fra disse tal. Tallene for koncentrationen egner sig bedst til sammenligning over tid. De største pengeinstitutters markedsandel har i perioden været nogenlunde stabil med en mindre opadgående tendens, jf. tabel 4. Derimod synes de mindste banker at have tabt markedsandele de sidste fem år. Tabel 4: Koncentrationen for pengeinstitutter Hirschman-Herfindahl indeks Danske Bank, BG Bank og 72,1 71,2 71,2 71,7 74,2 Nordea 1 Andre gruppe ,2 12,2 12,5 11,8 10,9 Gruppe ,8 10,9 10,8 10,8 9,9 Gruppe 3 1 5,9 5,8 5,6 5,6 5,0 Note 1: Markedsandel i pct. målt ved udlån. Gruppe 1 udgøres af de største danske pengeinstitutter, gruppe 2 er de mellemstore pengeinstitutter og gruppe 3 er de mindste pengeinstitutter. Kilde: Finanstilsynet. Konkurrencen kan naturligvis også blive skærpet fra udenlandske selskaber. Der har dog ikke været en væsentlig udvikling i antallet af udenlandske filialer i Danmark, jf. figur 7. Tværtimod synes udviklingen at være stagneret siden 1999.Finansrådet har dog anført overfor Konkurrencestyrelsen, at der er sket en stigning i grænseoverskridende aktiviteter og at de nedlagte filialer i vidt omfang er erstattet af repræsentationskontorer. Antallet af danske pengeinstitutter er generelt faldet siden 1991.

8 8 af :05 Kilde: Finansrådets hjemmeside Realkreditsektoren[3] Den reelle pris for et realkreditlån bestemmes af administrationsbidraget til kreditinstituttet. Bidraget dækker omkostningerne ved låneformidlingen, hensættelser til tab, administration af lånet mv. Bidraget svarer til pengeinstitutternes rentemarginal, og det beregnes som en procentdel af obligationsrestgælden af det lån, som optages i realkreditinstituttet og opkræves i hele lånets løbetid. Derudover opkræves en række gebyrer i forbindelse med selve låntagningen til konvertering, indfrielser mv. Bidragssatsen har været uændret blandt realkreditinstitutterne siden 1996, hvilket normalt er et tegn på at markedet er meget fastlåst. Denne fastlåsning skyldes givetvis, at der er en naturlig høj grad af gennemsigtighed af priser, og at kunderne ikke hurtigt vil reagere på prisændringer. Et kreditinstitut, der vælger at sætte prisen ned, vil derfor ikke kunne regne med at få mange flere nye kunder før konkurrenterne vil kunne nå at matche deres pris. Kreditinstitutterne bruger derfor ikke bidragssatsen som en væsentlig konkurrenceparameter. Der er tale om en reel prisstigning, selvom bidragssatsen har været uændret. Det skyldes, at priserne på ejendommene har steget væsentlig mere end det generelle forbrugerprisindeks, jf. figur 8. Kunderne har derfor i gennemsnit skulle låne flere penge til et boligkøb og dermed også betalt mere i bidrag til realkreditinstituttet. En del af bidraget skal dog dække hensættelser og tab, som alt andet lige også vil stige når udlånet stiger. Men den resterende del af bidraget skal gå til dækning af omkostningerne, som må forventes at stige i takt med forbrugerprisindekset.

9 9 af :05 Kilde: Danmarks Statistik. Realkreditinstitutterne indtjening i de senest år har været god, jf. tabel 5. Bl.a. er indtjeningen per omkostningskrone steget fra ca. 2,5 for årene til 3,14 for første halvår af Dette er samtidig væsentligt over pengeinstitutternes indtjening per omkostningskrone. Tabel 5: Udvalgte indtjeningsmål for realkreditinstitutter Indtjening per omkostningskrone 2,87 2,31 2,66 2,57 2,54 3,14 1 Nettorente- og gebyr indtægter i mio. kr. 9,750 9,743 9,153 10,411 10,900 - Bidrag i mio. kr. 4,512 4,837 5,324 5,647 6,137 - Note 1: Tallet gælder for 1. halvår Kilde: Finanstilsynets hjemmeside Realkreditinstitutternes markedsandele har ikke ændret sig meget i perioden efter fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark og til fusionen mellem Nykredit og Totalkredit, jf. figur 9. De mindre realkreditinstitutter formår at holde deres markedsandele og kun Nordea Kredit har vundet større markedsandele indenfor det seneste års tid. Kilde: Realkreditrådet. Indikatorerne viser generelt ikke tegn på at fusionen har forværret konkurrencen på markedet og at forbrugerne er blevet mødt med væsentlige prisforhøjelser. Men de giver samtidig et indtryk af, at konkurrencen i sektoren er fastlåst.

10 10 af :05 Udvalgte konkurrencesager efter fusionen Formidlingen (dvs. salget) af realkreditlån foregår i stort omfang gennem ejendomsmæglerne. Det er derfor en stor konkurrencemæssig fordel for realkreditselskaberne at have faste formidlingsaftaler med ejendomsmæglerkæderne. Ejendomsmæglerkæden Home er tilknyttet RealDanmark. Efter fusionen har Konkurrencerådet godkendt en række formidlingsaftaler, som RealDanmark ville indgå med lokale ejendomsmæglere i Danmark. Aftalerne omhandler bl.a. fastsættelsen af provision og salgsmål, når ejendomsmæglerne uden for home-kæden formidler lån til RealDanmark. Problemet i aftalerne var, at provisionen kan stige, når en mægler formidler flere lån. Det kan give en konkurrencebegrænsende indlåsningsvirkning. Konkurrencerådet vurderede, at aftalerne alligevel ikke var i strid med konkurrenceloven, da de kun retter sig mod få pct. af markedet, og ikke forhindrer ejendomsmæglerne i at formidle lån til andre realkreditinstitutter end RealDanmark. Konkurrencerådet besluttede dog samtidig, at provisionshonorarerne skulle offentliggøres, da øget gennemsigtighed herom vil kunne fremme konkurrencen mellem låneformidlerne. RealDanmark ankede denne del af afgørelsen til Konkurrenceankenævnet, hvorfor en offentliggørelse af honorarerne afventede ankenævnets stillingtagen. Afgørelsen blev siden stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. [1] I forbindelse med denne rapport, er der også udarbejdet en analyse af børsmarkedets reaktion på fusionen. Konklusionen i analysen der skal tages med nogen forbehold er, at markedet anså fusionen for at være konkurrencebegrænsende, og at tilsagnene ikke helt var tilstrækkelige for at opveje fusionens virkning. Baggrundsrapporten med børsmarkedsanalysen kan findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside [2] Fusionsrapporten, der lå til grund for Rådets afgørelse, kan findes på /konkurrence/2000/dk-bank/ [3] For en nærmere analyse af konkurrenceforholdene i Realkreditsektoren se også Konkurrencestyrelsens afgørelse i fusionen mellem Nykredit og Totalkredit på: /publikationer/konkurrence/2003/nykredit/.

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ

NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH VHNWRUÃHIWHUÃnUÃ 'HQ ILQDQVLHOOH VHNWRU HIWHUnU 6HSWHPEHUÃ 6HSWHPEHUÃÃ%HW QNQLQJÃ ISBN: Trykt udgave 87-7862-060-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-072-4 Omslag:

Læs mere

Markedet for kviklån

Markedet for kviklån Markedet for kviklån SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Markedet for kviklån Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2010

Konkurrenceredegørelse 2010 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010 Konkurrenceredegørelse Juni 2010 1 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf. 43 22 73 00 www.schultzboghandel.dk

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere