Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier"

Transkript

1 1 af :57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/ /ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier, der sker over børsen, har været stigende de seneste fire år. I 2005 skete 63 pct. af den samlede handel med aktier over Københavns Fondsbørs, mens 77 pct. af handlen i børsens åbningstid skete som børshandel, jf. tabel A3.1. Tabel A3.1: Børshandel med aktier ift. samlet handel Systemhandel i mio. kr. Systemhandel ift. handel i åbningstid, pct. Systemhandel ift. samlet handel pct Der er store forskelle på, hvor stor en del af aktiehandlen der foregår over børsen i forskellige lande. Ofte hænger dette sammen med flere faktorer, såsom tradition, indberetningsregler, systemernes effektivitet og konkurrenceforhold. Man skal derfor være varsom med at sammenligne børshandelsandele på tværs af børser. På den anden side er der en vis sammenhæng mellem hvilke lande, der har en stor andel af børshandel og aktiekulturen/best execution reglerne i landene. Andelen af børshandel er i Danmark i slutningen af 2005 tæt på at være på niveau med andelen af børshandel på Oslo Børs, Deutsche Börse og Euronext, jf. figur A3.1. Figur A3.1: Markedsandel for børshandel i udvalgte lande

2 2 af :57 Sammenlignet med Borsa Italia er der større potentiale for børshandel i Danmark. Den store andel af børshandel på den italienske børs skal ses i lyset af en mere konkurrencepræget best execution regel end den danske regel. Ifølge den italienske regel skal al handel ske over børsen, med mindre 1) værdipapirhandleren kan tilbyde kunden en bedre pris end den, der er noteret på børsen, eller 2) der ikke er priser i det relevante værdipapir. Efter den nuværende danske best execution regel må værdipapirhandleren ikke tilbyde kunden en dårligere pris end de gældende spreads på markedet. Københavns Fondsbørs har gennemført flere forbedringer og har flere initiativer under vejs, som kan være med til at øge konkurrencen på markedet for aktiehandel. Bl.a. er prisen for medlemskab af Fondsbørsen, der giver mulighed for at handle på børsen, reduceret, og muligheden for at reducere de såkaldte tick size undersøges. Internethandel med aktier er et godt alternativ til traditionel værdipapirhandel, dvs. den handel, hvor kunden efter kontakt med pengeinstitutrådgiveren får handlen gennemført. Handel med aktier over internettet er billigere men stiller større krav til forbrugerne end traditionel handel. Hertil kommer, at der er flere udbydere af handel med aktier over internettet, der ikke er pengeinstitutter. Det giver mulighed for større konkurrence på handel med værdipapirer end på øvrige pengeinstitutydelser. I starten af 2006 sænkede en række internetbaserede pengeinstitutter og derefter de store pengeinstitutter deres kurtage for aktiehandel over Internettet. Selve ændringen er illustreret ved de blå pile i figur A3.2, mens kurtagen ultimo 2005 ses som de røde ellipser. Ultimo 2005 var kurtagen hos de store pengeinstitutter 250 kr. for en handel over Internettet på kr., nu er den 150 kr.[1], og hos de internetbaserede pengeinstitutter er prisen i gennemsnit 65 kr. for den samme handel, jf. figur A3.2. Dvs. at de store pengeinstitutter er mere end 130 pct. dyrere end de internetbaserede pengeinstitutter på denne handel. Figur A3.2: Handelsomkostninger ved aktiehandel på kr. En øget andel af børshandel medfører lavere kursspænd jf. boks 3.1. Kursspændet kan ses som en indirekte handelsomkostning. Opnår Fondsbørsen samme andel af børshandel som Borsa Italia[2], vil de indirekte handelsomkostninger falde illustreret ved de grønne pile i figur A3.2. Langt de fleste aktiehandler over internettet sker som strakshandler. Det kan skyldes flere forhold, men skyldes formentlig især, at kunden er sikker på at få handlen gennemført i løbet af kort tid til den relevante pris. En analyse fortaget af Dansk Aktionærforening (DAF) blandt medlemmerne viser, at 51 pct. hyppigst benytter strakshandel, mens 34 pct. hyppigst benytter børshandel. De resterende anvender hyppigst andre handelsformer. Det må yderligere forventes, at medlemmerne af DAF i højere grad anvender børshandel end andre detailkunder, da disse kunder

3 3 af :57 via deres medlemskab af DAF må formodes at have større fokus på de fordele, de kan opnå ved børshandel. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID er det finansielle markeds nye grundlov og fastsætter nye regler for værdipapirhandelssystemer (herunder børser og andre regulerede markeder) samt regler for gennemsigtighed på værdipapirmarkedet og beskyttelse af kunder, der handler med værdipapirer. Formålet med direktivet er at sikre en ensartet høj beskyttelse af kunderne og give gode rammer for konkurrencen mellem handelspladser indenfor og på tværs af landegrænser. Som noget nyt tillader og regulerer MiFID multilaterale handelsfaciliteter (MHF er). Der er flere krav, der skal være opfyldt for at blive en MHF, jf. boks A3.1. Boks A3.1: Tre forskellige handelssystemer Et reguleret marked er et multilateralt system der inden for systemet og efter ufravigelige regler sætter forskellige tredjeparters interesser i køb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden. En multilateral handelsfacilitet (MHF) er som et reguleret marked men er ikke underlagt samme reguleringskrav. Systematisk, internaliseret handel er handel for egen regning uden om et reguleret marked eller en MHF, der sker på et organiseret, hyppigt og systematisk grundlag. Pengeinstitutternes strakshandelssystemer er således systematisk internaliseret handel. MiFID giver bedre mulighed for konkurrence mellem handelspladser inden for et lands grænser ved bl.a. at give mulighed for, at information kan offentliggøres via andre kanaler end børser, og ved at best execution reglerne ikke kun skal relatere sig til børsens kurser men også skal inddrage MHF ernes priser. MHF erne kan på den måde bidrage med konkurrence til pengeinstitutternes tilbud om strakshandel og i mindre grad med konkurrence til børserne. MiFID giver bedre mulighed for konkurrence på tværs af grænser ved at give mulighed for, at aktier kan optages til handel på en anden reguleret markedsplads[3] uden udsteders eller handelspladsens samtykke. Hertil kommer, at bl.a. børser, andre regulerede markeder og MHF er, der har fået tilladelse til at drive virksomhed i deres hjemland, får ret til at yde tilsvarende virksomhed i alle Fællesskabets lande uden at skulle ansøge om særskilt tilladelse fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det ønsker at udføre sine aktiviteter. Reglerne i MiFID kan med tiden betyde, at udstedere af værdipapirer og investorer får flere handelspladser at vælge imellem. Det kan øge konkurrencen mellem handelspladserne og føre til lavere handelsomkostninger. Som noget nyt stiller MiFID krav til selskaber, der systematisk internaliserer dvs. systematisk handler kundernes ordrer over deres egenbeholdning. Disse selskaber skal bl.a. offentliggøre bindende priser på aktier, hvor tre forhold gælder: 1) Aktierne er optaget til handel på et reguleret marked; 2) Selskabet internaliserer systematisk handlen i disse aktier; 3) Der findes et likvidt marked for disse aktier. Priserne skal afspejle de gældende markedsvilkår for den pågældende

4 4 af :57 aktie, og selskabet, der systematisk internaliserer, skal overholde reglerne for best execution. Reglen for best execution skal revideres i forbindelse med implementeringen af MiFID. Årsagen er, at den nuværende best execution regel ikke vil være hensigtsmæssig i et marked, hvor en aktie kan handles på flere handelssystemer (dvs. regulerede markeder, MHF er og internaliseret handel), og værdipapirhandlerne ikke nødvendigvis er medlem af alle handelspladser. Niveau 2 direktivet til MiFID[4] indeholder de mere præcise regler for de nye best execution regler, jf. boks A3.2. Boks A3.2: Resume af indhold af best execution reglerne Når et investeringsfirma udfører en ordre på vegne af en detailkunde, skal firmaet opnå det for kunden bedst mulige resultat i form af en samlet vurdering af 1) prisen på værdipapiret og 2) de samlede handelsomkostninger. De samlede handelsomkostninger er summen af alle direkte omkostninger i forbindelse med handlen, inkl. gebyr til handelssystemet, omkostninger til clearing og afvikling etc. Implementering af MiFID (se note) skal desuden sikre, at investeringsfirmaerne ikke indretter deres kommissionsbetalinger på en måde, så det på en unfair måde diskriminerer mellem handelssystemer. Det fremgår desuden af implementeringsdirektivet, at det vil være unfair diskrimination mellem handelssystemer, hvis forskelle i kundens omkostninger ved handel på de forskellige handelssystemer ikke afspejler selskabets forskellige omkostninger ved at handle på disse handelspladser. Note: Jf. implementeringsdirektiv 2004/39/EC, artikel 44, punkt 4 og punkt 61 i præamplen i direktivet Vurdering af effekt af større børshandel Børshandlens andel af den samlede handel med aktier har betydning for konkurrencen på aktiemarkedet. En større andel af børshandel betyder, at flere aktører mødes og handler. Når flere købere og sælgere mødes direkte med hinanden, reducerer det kursspændet (forskellen mellem købs- og salgskurs). På den baggrund er kursspændet i det følgende anvendt som et mål for konkurrencen. Handel, der ikke sker som børshandel, trækker likviditet ud af markedet. Større børshandel vil således føre til bedre konkurrence og mindre kursspænd, jf. boks A3.3. Boks A3.3: Kursspænd og børshandel Med udgangspunkt i en simpel model for aktiemarkedet er det muligt at undersøge, i hvor høj grad børshandel (i forhold til samlet handel) medfører lavere kursspænd og dermed øget konkurrence ift. handel uden om børsen. For enkelthedens skyld anvendes en lineær model til at teste hypotesen. I modellen antages, at det relative kursspænd (KS) kan ses som en funktion af børshandels andel af den samlede handel (B) samt to andre markedsfaktorer (omsætningshastighed ( ) og markedsværdi i milliarder ( )). For aktierne i MIDCAP+ og SMALLCAP+ er korrelationen mellem andelen af børshandel og markedsværdien så høj, at det ikke er muligt at estimere den reelle effekt af andelen af børshandel på kursspændet. På den baggrund omfatter det anvendte datasæt til estimation af

5 5 af :57 modellen kun OMXC20 indekset. Vha. regressionsanalyse (OLS) estimeres modellen på baggrund af data fra Københavns Fondsbørs. Det anvendte datasæt indeholder månedsgennemsnit for det relative kursspænd, omsætningshastigheden, markedsværdien, samt børshandel og samlet handel for alle aktier i OMXC20 indekset. Datasættet dækker perioden 1. juli december Ud fra regressionsanalysen kan det afgøres, hvorvidt B har en signifikant indflydelse på det relative kursspænd, og derigennem hvorvidt børshandlens andel af den samlede handel har en afgørende betydning for konkurrencen. Samtlige variable i modellen er signifikante. Parameter-værdien for B er 0,00239, hvilket vil sige, at en stigning på 10 pct. point i andelen af børshandel vil kunne reducere kursspændet med 0, procentpoint svarende til 6,4 pct. (beregnet på baggrund af det gns. kursspænd). Den anvendte model kan forklare 34 pct. af variation i KS ud fra variationen i B, og. Den samlede omsætning af børsnoterede aktier i Danmark var i 2005 på 937,2 mia. kr. Over 83 pct. af denne omsætning (svarende til 785,2 mia. kr.) er omsætning af aktier i OMXC20 indekset, jf. tabel A3.2. Tabel A3.2: Kursspænd, børshandel, markedsværdi og omsætning for 2005 Gns. relativt kursspænd Gns. andel af børshandel i pct. Gns. markedsværdi i mia. kr. Omsætning i mia. kr. OMXC20 0,0030 0,67 31, ,2 MIDCAP 0,0064 0,51 4,270 93,4 SMALLCAP 0,0120 0,51 0,756 21,8 Note: OMXC20 er Københavns Fondsbørs' ledende aktieindeks. Det består af de 20 aktier, som er de mest omsatte i handelssystemet i den forudgående halvårsperiode. MIDCAP+ og SMALLCAP+ er Københavns Fondsbørs segmenter for henholdsvis mellemstore og små selskaber, der har god likviditet i deres aktier og et højt informationsniveau. Kilde: Københavns Fondsbørs og egne beregninger. Fra 2003 til 2005 har børshandlen udgjort en andel af den samlede handel på 63 pct. En stigning på omkring 10 pct. point i andelen af børshandel ville for perioden 1. juli december 2005 have bragt Fondsbørsen op på niveau med de øvrige OMX børser i Sverige og Finland. En sådan stigning ville reducere det relative kursspænd med 0, pct. point[5], hvilket svarer til en samlet besparelse på over 410 mio. kr.[6] for markedets aktører i den pågældende periode.

6 6 af :57 Det må forventes, at effekten på kursspændet af en ændring i den del af handlen, der sker over en handelsplads (fx børsen) er større, ved en mindre andel af børshandel end ved en stor andel af børshandel.[7] Det kan således forventes, at en stigning i børshandlens andel fra 50 pct. til 60 pct. har større effekt på kursspændet end en stigning i børshandelsandelen fra 70 pct. til 80 pct. Besparelserne på 410 mio. kr. er derfor et undervurderet skøn, idet modelestimationen ikke omfatter aktierne i MIDCAP+ og SMALLCAP+, der i gennemsnit har en lavere andel af børshandel end OMXC20. [1] Med undtagelse af Jyske Pengeinstitut, hvis kurtage er 125 kr. for en online-handel på kr. [2] Det italienske kursspænd er beregnet ud fra modellen i boks [3] Dette kan også bidrage til større konkurrence mellem regulerede markedspladser inden for landets grænser, i Danmark mellem Dansk AMP der er en reguleret markedsplads og Fondsbørsen. [4] MiFID er et rammedirektiv (level 1 direktiv), hvor Kommissionen efterfølgende fylder rammerne ud med implementeringsdirektiver (level 2). [5] Jf. modellen i boks 3.5. [6] Beregnet ud fra den samlede omsætning i aktierne tilhørende SMALLCAP+, MIDCAP+ og OMXC20 indekset. [7] Denne sammenhæng må forventes ud fra en teoretisk synsvinkel, der dog ikke har været mulig at eftervise i praksis med de anvendte data.

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere