Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank"

Transkript

1 3. april 2009 TIF 4/ /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 22. februar 2009 havde indgået en rammeaftale med Fionia Bank A/S (i det følgende Fionia Bank) om overtagelse af kontrol med bankens aktiviteter. Overtagelsen af kontrol udgør en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den. 1 KONKURRENCESTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Spørgsmål omkring statsstøtte indgår ikke i Konkurrencestyrelsens behandling af anmeldelsen af fusionen, men hører under Europa-Kommissionens kompetence. Fusionsparterne Fionia Bank er en regional bank med hovedsæde i Odense. Banken har ca privatkunder og erhvervskunder. Derudover har banken aktiviteter i form af udlån af kapital m.v. til mindre lokale pengeinstitutter, og banken har også en afdeling for kapitalforvaltning. Fionia Bank har 600 medarbejdere fordelt på 34 filialer på Fyn, i Trekantsområdet og i København. Finansiel Stabilitet er etableret af økonomi- og erhvervsministeren, jf. 3 i Lov om finansiel stabilitet. Selskabet er stiftet 13. oktober Finansiel Stabilitet ejer i forvejen EBH Bank, som blev overtaget 28. november 2008, efter af EBH Bank i efteråret 2008 blev erklæret insolvent. EBH Bank er en lokal forankret bank med hovedsæde i Fjerritslev. I 2007 havde banken ca. 400 ansatte i 11 afdelinger i Han Herred samt afdelinger i Århus og København. Udover bankaktiviteter havde koncernen blandt andet aktiviteter i form af handel med anparter i Tyskland samt formidling af ejendomme. I øjeblikket er EBH Bank under afvikling, og en del af bankens filialer og datterselskaber er allerede blevet frasolgt. 1 Den 17. marts 2009 offentliggjorde Konkurrencestyrelsen fusionen på sin hjemmeside og opfordrede samtidig tredjeparter til at komme med bemærkninger hertil senest den 24. marts 2009 kl Konkurrencestyrelsen har ikke modtaget bemærkninger til fusionen.

2 2/7 Finansiel Stabilitet har den 25. marts 2009 overtaget Løkken Sparekasse og igen videresolgt sparekassens kerneaktiviteter til Nordjyske Bank pr. 1. april Løkken Sparekasse vil således ikke indgå i vurderingen af denne fusion. Finansiel Stabilitets opgave er at sikre, at simple kreditorer i nærmere definerede pengeinstitutter og filialer får dækket deres krav, jf. 4 i Lov om finansiel stabilitet. Finansiel Stabilitets aktiviteter indgår som en del af regeringens overordnede bestræbelser for at sikre finansiel stabilitet i Danmark. Staten, via Økonomi- og Erhvervsministeriet, ejer 100 pct. af aktierne og har den fulde stemmeret i Finansiel Stabilitet, og staten har dermed enekontrol over selskabet. Transaktionen Ifølge rammeaftalen mellem Fionia Bank og Finansiel Stabilitet etablerer Fionia Bank en ny bank i et datterselskab, som får overdraget alle aktiver og passiver bortset fra egenkapital og den efterstillede kapital. Finansiel Stabilitet påtager sig at styrke den nye banks (i det følgende Ny Fionia Bank) kapitalgrundlag med supplerende kapital. Finansiel Stabilitet påtager sig endvidere at yde den fornødne finansiering på markedsmæssige vilkår til Ny Fionia Banks drift, såfremt Fionia Banks optagne lån ikke kan overtages af Ny Fionia Bank. Til sikkerhed for den fornødne finansiering af Ny Fionia Banks drift, skal Fionia Bank meddele Finansiel Stabilitet pant i aktierne i Ny Fionia Bank med tilhørende stemmeret. Dermed opnår Finansiel Stabilitet enekontrol over Fionia Banks aktiviteter. Overtagelsen er blandt andet betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse og af Europa Kommissionens godkendelse i henhold til statsstøttereglerne. Jurisdiktion Finansiel Stabilitet vil via rammeaftalen med Fionia Bank have enekontrol med Ny Fionia Bank, jf. konkurrencelovens 12a, stk. 3. De deltagende virksomheder er Finansiel Stabilitet og Ny Fionia Bank. Ny Fionia Bank overtager som nævnt alle Fionia Banks aktiver og passiver, undtagen egenkapital og efterstillet kapital. Fionia Banks koncernomsætning i Danmark i 2008 var ca. 2,1 mia. kr. I henhold til 2 i Bekendtgørelse nr. 895 af 21. september 2000 om beregning af omsætning i konkurrenceloven (omsætningsbekendtgørelsen) omfatter omsætningen for en deltagende virksomhed også omsætningen i tilknyttede virksomheder, jf. 3. En deltagende eller tilknyttet virksomhed kan også være staten, jf. 2, stk. 1, 2. pkt. I henhold til 3 i omsætningsbekendtgørelsen er tilknyttede virksomheder bl.a. dattervirksomheder og modervirksomheder. For så vidt angår Finansiel Stabilitet, skal omsætningen fra EBH Bank derfor medregnes, da banken blev overtaget i efteråret Desuden skal omsætningen fra Finansiel Stabilitets ejer medregnes. I henhold til 9 i omsætningsbekendtgørelsen

3 3/7 skal omsætningen for staten opgøres som de samlede bruttoudgifter til drift og anlæg for det pågældende ministerområde for det seneste regnskabsår. Ministerområdet er i dette tilfælde Økonomi- og Erhvervsministeriet. Omsætningen for Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2008 kan opgøres til 1,87 mia. kr. Finansiel Stabilitet har i 2008 kun haft en begrænset omsætning, som udelukkende består af EBH Banks omsætning i december Der foreligger ikke årsregnskab for EBH Bank for 2008, men koncernomsætningen i 2007 udgjorde ca. 1,0 mia. kr. i Danmark. De deltagende virksomheders samlede omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1. Overtagelsen udgør derfor en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Det betyder, at overtagelsen skal anmeldes, jf. 12 b, stk. 1, og ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den, jf. 12 c, stk. 5. Markedsbeskrivelse Pengeinstitutters aktiviteter opdeles i overensstemmelse med hidtidig praksis 2 i tre bankmarkeder: Et detailbankmarked, et engrosbankmarked og et finansielt bankmarked. Da de deltagende virksomheder ikke har aktiviteter på engrosbankmarkedet, vil dette marked ikke blive behandlet yderligere i dette notat. Detailbankmarkedet Detailbankmarkedet omfatter bl.a. betalings- og opsparingskonti, ind- og udlån, boliglån, billån, betalingskort og netbank samt rådgivning vedrørende forsikringer, værdipapirhandel og pensionsopsparing til private kunder og små og mellemstore virksomheder med en balance på under 350 mio. kr. Det geografiske marked er Danmark. Det finansielle bankmarked Det finansielle bankmarked omfatter pengeinstitutternes handel med bl.a. værdipapirer, penge og valuta til og fra andre pengeinstitutter, børsmæglere m.v. Styrelsen lader den endelige produktmarkedsafgrænsning, for så vidt angår det finansielle bankmarked, herunder om markedet kan opdeles i separate markeder for handel med værdipapirer, penge og valuta, stå åben, da det ikke har betydning for vurderingen af fusionen. Det finansielle bankmarked synes geografisk at kunne afgrænses internationalt, men der tages ikke endelig stilling, da det ikke har betydning for vurderingen af fusionen. Parternes stilling på de relevante markeder Som nævnt indgår Finansiel Stabilitets aktiviteter som en del af regeringens overordnede bestræbelser for at sikre finansiel stabilitet. Selskabet blev stiftet som et led i en aftale mellem den danske stat og den finansielle sektor i Danmark. Aftalen 2 Se bl.a. Konkurrencestyrelsens afgørelse af 1. september 2008 om Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S.

4 4/7 blev indgået som følge af den internationale finansielle krise og dens effekt på den finansielle sektor. Det antages, at de pengeinstitutter, som Finansiel Stabilitet overtager kontrollen med, er så nødlidende, at en fortsat drift af pengeinstitutterne ikke er mulig. Deres markedsstyrke må således antages at være aftagende i forhold til de resterende pengeinstitutter på markedet. Hvad overtagelsen medfører på længere sigt er ikke i alle tilfælde helt klart, men det vil enten medføre en afvikling, et helt eller delvist videresalg eller videre drift i en reduceret form. Det er vanskeligt at kvantificere, hvor meget de deltagende pengeinstitutters markedsstyrke er reduceret som følge af den finansielle krise. I det følgende tages der derfor udgangspunkt i uændrede markedsandele eller en uændret omsætning. Hvis fusionen ikke skaber konkurrencemæssige betænkeligheder ved uændrede markedsandele, vil den heller ikke gøre det, hvis man tage hensyn til den aktuelle situation for de pengeinstitutter, som er overtaget af Finansiel Stabilitet. Parterne har oplyst, at den anmeldte fusion er et led i en rekonstruktion af Fionia Bank. EUs statsstøtteregler indebærer, at der skal ske en rekonstruktion af banken, og der skal inden for et halvt år udarbejdes en rekonstruktionsplan. Finansiel Stabilitets aktiviteter på markedet sker gennem de overtagne pengeinstitutter. I det følgende vil det derfor være EBH Banks aktiviteter, som indgår i Finansiel Stabilitets stilling på de relevante markeder. Ved vurderingen af fusionsparternes stilling på de relevante markeder er det indledningsvist hensigtsmæssigt at se på parternes stilling på det samlede bankmarked, dvs. detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked under ét. Beregningen omfatter alene aktiviteter i Danmark. Denne beregning anvendes senere i vurderingen af det finansielle bankmarked. Markedsandelene kan opgøres ud fra pengeinstitutternes omsætning 3 eller på baggrund af deres udlån. Da der endnu ikke foreligger offentliggjorte regnskabstal for de danske pengeinstitutter for 2008, bliver markedsandele beregnet ud fra tal for For kreditinstitutter og andre finansielle virksomheder er omsætningsberegningen defineret i 8, stk. 1 i bkg. nr. 895 om beregning af omsætning i konkurrenceloven som summen af fem poster i resultatopgørelsen: 1) Renteindtægter m.v., 2) Udbytte af aktier m.v. og andre kapitalandele, 3) Gebyr- og provisionsindtægter m.v., 4) Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v., såfremt disse samlet er positive, og 5) Andre ordinære indtægter. Bekendtgørelsen henviser til en historisk bekendtgørelse udstedt af Finanstilsynet. Der skelnes således ikke længere mellem ordinære og ekstraordinære poster, og posten andre ordinære indtægter er blevet afløst af posten andre driftsindtægter. I forhold til definitionen i 8, stk. 1 i bkg. nr. 895 giver det derfor ikke et helt præcist resultat at anvende fusionsparternes regnskaber for Usikkerheden er dog ikke større end, at 2007-tallene stadig vil give et tilstrækkeligt retvisende billede af fusionsparternes markedsstyrke.

5 5/7 Tabel 1: De deltagende pengeinstitutters andele af danske pengeinstitutters aktiviteter i 2007 Procent Fionia Bank EBH Bank Samlet Omsætning 0,9 0,2 1,1 Udlån 0,9 0,3 1,2 Kilde: Finanstilsynet Detailbankmarkedet Fionia Bank er primært aktiv på detailbankmarkedet og det samme er tilfældet for EBH Bank. For så vidt angår fusionsparternes markedsandele på detailbankmarkedet, er disse opgjort ud fra et skøn, da pengeinstitutterne i deres officielle regnskaber ikke skelner mellem kundegrupper på samme måde som i nærværende sag. Konkurrencestyrelsen har derfor i oktober 2008 anmodet de 15 største pengeinstitutter i Danmark om at skønne over, hvor stor en del af deres omsætning og udlån i 2007, der vedrørte detailbankmarkedet. For de øvrige pengeinstitutter har styrelsen skønnet over denne fordeling. På baggrund af undersøgelsen har styrelsen beregnet, at pengeinstitutternes samlede omsætning på detailbankmarkedet i 2007 udgjorde 92 mia. kr. Pengeinstitutternes samlede udlån til detailbankmarkedet udgjorde mia. kr. pr. 31. december Ved hjælp af disse tal kan fusionsparternes samlede markedsandele på detailbankmarkedet opgøres til [0-5] pct. målt på omsætning og [0-5] pct. målt på udlån, jf. tabel 2. Tabel 2: Skøn over de deltagende pengeinstitutters markedsandele på detailbankmarkedet i 2007 Procent Fionia Bank EBH Bank Samlet Omsætning [0-5] [0-5] [0-5] Udlån [0-5] [0-5] [0-5] Kilde: Finanstilsynet samt egne beregninger på baggrund af oplysninger indhentet i oktober Note: Tallene er behæftet med nogen usikkerhed. De banker, som Konkurrencestyrelsen har spurgt, har måttet skønne over, hvor stor en del af deres omsætning og udlån, der vedrører detailbankmarkedet. Det gælder også Fionia Bank. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at tallene i tabel 2 giver et til dette formål tilstrækkeligt retvisende billede af markedsandelene for Fionia Bank og EBH Bank, og at usikkerheden ved beregningen ikke er så stor, at det har indflydelse på vurderingen i denne sag.

6 6/7 Det finansielle bankmarked Fionia Bank og EBH Bank er til stede på det finansielle bankmarked inden for både handel med værdipapirer, valuta og penge (likviditet). Fionia Bank er endvidere til stede på markedet som engrosbank for mindre pengeinstitutter. Fionia Bank er market-maker ved handel med realkredit- og statsobligationer og er primær dealer for Nationalbanken. EBH Bank er ikke market-maker for så vidt angår værdipapirer og penge, og banken stiller ikke priser i interbankmarkedet på valutahandel. Bankernes position og styrke på det finansielle bankmarked er begrænset. Som det fremgår af tabel 1, er bankernes andel af de danske pengeinstitutters samlede aktiviteter kun lige over 1 pct. Da bankerne har sine hovedaktiviteter på detailbankmarkedet, vil bankernes størrelse på det finansielle bankmarked formentlig være mindre end [0-5] pct. Vurdering Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i parternes oplysninger og Konkurrencestyrelsens egne oplysninger om markederne. På detailbankmarkedet vil fusionen ikke hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Som det fremgår af tabel 2 vil parterne efter fusionen have en markedsandel på ikke over [0-5] pct., og dermed skabes eller styrkes der ikke en dominerende stilling. På det finansielle bankmarked vil fusionen heller ikke hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Konkurrencestyrelsen vurderer, at parternes størrelse på markedet vil være mindre end 1 pct. På det finansielle bankmarked er der endvidere flere udenlandske pengeinstitutter m.v. til stede, som er aktive med hensyn til handel med valuta og værdipapirer, og som også stiller likviditet til rådighed for de danske pengeinstitutter. Da EBH Bank ikke fungerer som market-maker eller primær dealer for Nationalbanken på det finansielle bankmarked sker der ikke nogen konkurrencemæssig ændring af Fionia Banks varetagelse af disse funktioner. Det forhold, at Finansiel Stabilitet er ejet af Økonomi- og Erhvervsministeriet kunne give anledning til overvejelser om, hvorvidt de af Finansiel Stabilitet overtagne pengeinstitutter får en mere lempelig regulering m.v. end øvrige pengeinstitutter. I den forbindelse vurderer Konkurrencestyrelsen, at der ikke er anledning til bekymring. Ministeriet er underlagt de forvaltningsretlige principper om ligebehandling, og Økonomi- og Erhvervsministeriet herunder underliggende styrelser er i sin forvaltning alene berettiget til at lægge vægt på lovlige og vægtige hensyn. I de tilfælde, hvor Finansiel Stabilitet har overtaget et pengeinstitut, har selskabet indsat en eller flere personer i institutternes bestyrelser. Disse personer er omfattet af kapitel 9 i lov om Finansiel Virksomhed og må således ikke udveksle forretningsmæssig information mellem pengeinstitutterne. Dette forhold giver således heller ikke anledning til konkurrencemæssige bekymringer.

7 Konklusion Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Ny Fionia Bank kan godkendes, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt. 7/7

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Lokalbanksamarbejdet Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Rådsmødet den 28. marts 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om et ulovligt samarbejde mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942:

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942: 2007-10-02: Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Dank mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Overtagelsesbalance 1. januar 2009 Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Side 2 / 58 Indhold Ledelsens beretning...side 3 Hoved- og

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere