Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere"

Transkript

1 Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/ /Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september 2002 anmeldt to alternative tillægsaftaler til eksisterende aftaler med lokale ejendomsmæglere om formidling af realkreditlån mv. til privatmarkedet. RD anmoder om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Anmeldelsen er prioriteret således, at såfremt rådet kan acceptere det første alternativ (model 1), bortfalder anmodningen om stillingtagen til model Selskabet har den 6. januar 2003 desuden anmeldt de nævnte eksisterende aftaler (standardformidlingsaftaler) med lokale ejendomsmæglere, som tillægsaftalerne knytter sig til, og anmodet om en 9-erklæring. 3. Det relevante marked er markedet for formidling af realkreditlån i Danmark til private. 4. RD har en markedsandel på 35 pct. De anmeldte aftaler er rettet mod mæglere uden for et fast kædesamarbejde med et realkreditinstitut. RD har fx et samarbejde med home. Selskabet benytter i dag 3 forskellige standardaftaler over for individuelle mæglere uden for home-kæden om formidling af ejerskiftelån. Der er i alt indgået noget over 100 sådanne aftaler. 5. Standardaftalerne omhandler formidling af realkreditlån til RD. Formidlingen honoreres med et fast beløb på kr. pr. lån i 2 af standardaftalerne. I den tredje type er ikke bestemmelser om honorarer. Standardaftalerne fastlægger derudover mæglers opgaver, herunder besigtigelse, tilbud om kursfastsættelse og eventuel vurdering af køber som RD-debitor. Standardaftalerne rejser efter styrelsens vurdering ikke spørgsmål efter konkurrencelovens 6, stk. 1. Der kan derfor meddeles en 9-erklæring for disse aftaler. 6. Tillægsaftalerne omhandler formidlingsprovision og salgsmål ved formidling af lån til nybyggeri og rene gældsovertagelser ved alle ejendomskategorier, samt ejerskiftelån til øvrige ejendomskategorier. Provisionsbestemmelserne tilskynder mæglerne til at nå de aftalte mål og indeholder dermed et loyalitetselement. Formidlingsaftalerne og tillægsaftalerne angår ejendomskategorierne, ejerboliger, boliglandbrug og fritidshuse. Låneprodukterne angår ejerskiftelån, lån til nybyggeri og gældsovertagelser.

2 7. De anmeldte tillægsaftaler skal kunne supplere de eksisterende standardaftaler efter en konkret vurdering. Det er tanken, at RDs lokale repræsentation skal kunne indgå sådanne tillægsaftaler med salgsmål og honorering inden for angivne rammer. 8. Tillægsaftalen (model 1) indeholder ikke bestemmelser om eksklusivitet for ejendomsmæglerne, der således ikke er afskåret fra at formidle lån fra andre realkreditinstitutter. Aftalerne er også mindre vidtgående end, hvis RD udvidede home-kæden med samme antal mæglere. 9. Som distributionskanal vedrører mæglerkanalen omkring ¼ af nye lån. Det betyder, at tillægsaftalen alene berører en beskeden del af markedet, næppe over 3 pct. På den baggrund rejser aftalens (model 1) bestemmelser ikke efter de oplysninger, som styrelsen har kendskab til, spørgsmål i forhold til konkurrencelovens 6, hverken når den vurderes særskilt eller sammen med standardaftalerne. Der kan således meddeles en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens Der er herefter ikke anledning til at overveje model 2. Afgørelse 11. Det meddeles Realkredit Danmark, at der kan meddeles en erklæring efter konkurrencelovens 9 til de 3 standardaftaler om formidling af realkreditlån til private at der kan meddeles en erklæring efter konkurrencelovens 9 til tillægsaftalen (alternativ 1) om formidlingsprovision og salgsmål mv. uanset om denne vurderes selvstændigt eller sammen med de anmeldte standardaftaler Sagsfremstilling Sagens anledning 12. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september 2002 anmeldt alternative tillægsaftaler til 3 eksisterende aftaler med lokale ejendomsmæglere om formidling af realkreditlån mv. 13. RD anmoder om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. 14. Anmeldelsen er udformet således, at hvis rådet meddeler en erklæring efter 9 eller en fritagelse til alternativ 1 (model 1), så bortfalder anmeldelsen for model De 3 eksisterende formidlingsaftaler med lokale ejendomsmæglere, benævnt henholdsvis gruppe 85-, gruppe 93- og gruppe 112-aftale, er ikke tidligere vurderet af Konkurrencerådet. Disse aftaler er ligeledes anmeldt med anmodning om en 9-erklæring. 16. De anmeldte tillægsaftaler er ikke taget i brug, men afventer Konkurrencerådets stillingtagen.

3 17. De eksisterende formidlingsaftaler samt de anmeldte tillægsaftaler indgås alene mellem RD og det enkelte ejendomsmæglerfirma. Aftalerne angår ikke øvrige selskaber i Danske Bank koncernen og angår alene RD produkter. Sagens parter 18. Realkredit Danmark A/S er Danmarks største realkreditvirksomhed. Selskabet belåner alle typer fast ejendom i Danmark. I 2001 havde Realkredit Danmark koncernen en omsætning på 30,5 mia. kr. Realkredit Danmark indgår i Danske Bank koncernen. Omsætning fra andre dele af Danske Bank koncernen indgår ikke i dette tal. 19. Aftalerne henvender sig lokale ejendomsmæglerfirmaer rundt omkring i Danmark uden for de centralt styrede kæder, jf. nedenfor. home-kædens ejendomsmæglere, der i forvejen har et samarbejde med Realkredit Danmark, skal således efter planerne ikke benytte de anmeldte aftaler. Markedsbeskrivelse Det relevante marked 20. Realkreditlån er lån, der udstedes mod pant i fast ejendom. Konkurrencerådet har tidligere fastslået, at realkreditlån i Danmark er et selvstændigt produktmarked, jf. rådsmødet den 24. marts 1999: Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter. Det skyldes produktets egenskaber, anvendelse og pris. 21. Realkreditlån er reguleret specielt ved lov. Der er tale om langvarige lån mod udstedelse af obligationer. Lånene har betydelig udbredelse i Danmark, og er den helt dominerende låneform til boligfinansiering. Den renteudgift, som låntager påtager sig ved et realkreditlån, er væsentlig lavere end ved andre former for lån, fx pengeinstitutlån. Disse forhold er ikke ændret ved ikrafttrædelsen af konkurrencelovens 5a. 22. Formidlingsaftalerne med de lokale ejendomsmæglere omfatter realkreditlån til privatmarkedet: ejerbolig, boliglandbrug og fritidshuse. Der er tale om lån til nybyggeri, gældsovertagelser og ejerskiftelån. Distributionskanaler 23. Der er 6 realkreditinstitutter, der henvender sig til de samme kundegrupper: RD, Nykredit, Nordea Kredit, Totalkredit, BRF og DLR. 24. Formidling af realkreditlån sker via forskellige kanaler: pengeinstitutter, ejendomsmæglere, andre formidlere eller direkte fra realkreditinstitut til låntager. De nævnte lånetyper formidles gennem alle disse forskellige distributionskanaler. 25. Formidling af lån gennem ejendomsmægler/pengeinstitut spiller en forskellig rolle for realkreditinstitutterne. Nordea Kredit, Realkredit Danmark og Totalkredit har et tæt samarbejde med pengeinstitutter, der formidler den største del af deres lån. Totalkredit benytter ikke selv aktivt andre kanaler.

4 26. Omvendt er ejendomsmæglerne hovedkanalen for BRF. BRF s samarbejdspartner, EDCmæglerne, er Danmarks største ejendomsmæglerkæde og de deltagende mæglere omfatter nogle af Danmarks største ejendomsformidlere. Ligeledes udbyder Nykredit en relativ stor del af selskabets lån via sine mæglerkæder. 27. Ejendomsmæglernes betydning ved formidling af lån knytter sig til, at de kommer tidligt i kontakt med køberne af fast ejendom, herunder købere til ejerboliger og fritidshuse, og udarbejder forslag til finansiering af købet. Mægleren vil typisk være sælgers rådgiver, og det kan ske at køber ikke ønsker at acceptere finansieringstilbudet men evt. får udarbejdet alternative forslag gennem egne rådgivere, evt. pengeinstitut, som også påtager sig anden finansiering i forbindelse med overtagelsen. 28. Selve grundydelsen realkreditlånet er den samme i de forskellige distributionskanaler. Forbrugerne, dvs. køberne af ejendommen, vil få samme produkt til samme pris, uanset hvor han erhverver det. Konkurrencevilkårene i de forskellige kanaler er forskellige, men dette kan ikke føre til, at ejendomsmæglerkanalen i denne sag skal betragtes som et særskilt relevant marked ved vurdering af spørgsmålet om formidling af selve realkreditlånet. 29. RD og Nykredit har traditionelt været de store realkreditinstitutter på markedet. I de senere år har navnlig Nordea Kredit og Totalkredit vundet markedsandele, mens specielt Nykredit er gået tilbage. 30. De realkreditinstitutter, der er gået frem, har navnlig satset på formidling gennem pengeinstitutter. På den anden side har BRF, som får hovedparten af sine lån via mæglere, nogenlunde holdt sin andel af ejerboligmarkedet. Formidling via ejendomsmæglere 31. Der findes ca ejendomsmæglerforretninger i Danmark. De fleste deltager i en kæde. De bagvedliggende kæder har forskellig tilknytning til realkreditinstituttet respektive mæglerne. Nogle kædeselskaber er ejet af realkreditinstitutter, andre er sameje mellem mæglere og realkreditinstitut mens andre igen er rent mæglerejede. 450 ejendomsmæglere er uden fast tilknytning til kæder, men kan have indgået individuelle aftaler om fx formidling m.v. af realkreditlån med et realkreditinstitut eller via et pengeinstitut. 32. I tabel 1 er vist ejendomsmæglerbranchens kædesamarbejde og tilknytning til et realkreditinstitut samt kædernes ejerforhold. Af tabellen fremgår også hvilke kæder og enkeltmæglere, der er uden tilknytning til realkreditinstitutternes forskellige kæder. Tabel 1: Oversigt over ejendomsmæglere og deres tilknytning til realkreditinstitutter. Kæder tilknyttet realkreditinstitutter/ejere Dan Bolig (Franchise Nordea Kredit) 125 EDC (frivillig kæde - BRF 50 pct.) 260 home (Franchise- Realkredit Danmark/Danske 165 Antal ejendomsmæglerforretninger (2001)

5 Bank) Nybolig (Franchise Nykredit Mægler A/S) 164 Ejendomsringen (Franchise Nykredit Mægler A/S) Scheel & Orloff (Franchise Nykredit Mægler A/S) Bolig Fyn (Sparekassen Fåborg) 9 Lokale kæder/mæglere (div. lokale pengeinstitutter) Andre kæder Safe 150 Realmæglerne 110 Uden tilknytning 450 I alt Der findes 2 rådgivningsvirksomheder (DUE og SDE) med tilsammen ca. 90 medlemmer. Så vidt vides beskæftiger disse virksomheder sig ikke med salg af ejendom, men rådgiver ejendomsmæglere herom. Realkreditinstitutternes stilling på markedet 34. Den samlede stilling på markedet for lån til private er for 2001 således: Tabel 2: Realkreditinstitutternes andel af lån til private ejerboliger, 2001 Pct. RD Nykr Nordea K Totalk. BRF Andel målt ved obligationsrestgæld Andel af bruttonyudlån Andel af lån via ejendomsmæglere (skønnet) I alt Anm.: DLR har under 0,5 pct. af markedet Det bemærkes, at Nordeas aftaler med mæglere fastslår, at låneformidlingen sker gennem en Nordea-filial 35. RD s markedsandel (andel af nyudlån) er 35\%. 36. Konkurrencestyrelsen har tidligere opgjort, at godt halvdelen af bruttonyudlån samlet set blev formidlet gennem pengeinstitutter, og hovedparten af resten blev formidlet direkte fra realkreditinstitutter. Siden er pengeinstitutternes andel formentlig steget, mens realkreditinstitutternes egen andel faldt. Mæglernes andel er næppe ændret væsentligt.

6 Aftalerne De eksisterende aftaler 37. RD benytter i dag 3 forskellige standardaftaler over for individuelle mæglere uden for homekæden om formidling af ejerskiftelån: gruppe 85-, gruppe 93- og gruppe 112-aftalen. Der er i alt indgået noget over 100 sådanne aftaler. 38. Disse standardaftaler er anmeldt til styrelsen med anmodning om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens De grundaftaler, der d.d. anvendes over for de nævnte mæglere, omfatter samme ejendomskategorier: ejerboliger, boliglandbrug og fritidslandbrug. 40. Aftalerne angår ejerskiftelån, lån til nybyggeri og gældsovertagelser. 41. Der er over 50 gruppe 93-aftaler. Dette er den mest omfattende standardaftale. Den er er en del af RDs koncept Boligkøb med Huslejegaranti Gruppe 112-aftalen omfatter over 50 mæglere. 42. Gruppe 85-aftalen omfatter under 10 mæglere. Denne svarer nøje til gruppe 112-aftalen bortset fra, at den ikke indeholder nogen bestemmelser om honorering for formidling af lån. Derudover skiller 85-aftalen sig ud ved mindre omfattende bestemmelser om markedsføring af samarbejdet og om informationspligt, jf. neden for. 43. Fælles for aftalerne skal mægler: [...] 44. Gruppe 93 -aftalen omfatter ekstra adgang til, at mægler kan tilbyde: [...] 45. Honoraret til mægler for formidlingen er kr. i både gruppe 93- og gruppe 112-aftalerne. Hvis låntager vælger i stedet at lade RD-lånet hjemtage af Danske Bank eller BG Bank, fortabes formidlingshonoraret på kr. Ifølge gruppe 93-aftalen betales i stedet et honorar for vurderingen af ejendommen på kr. I gruppe 112-aftalen, der kun omfatter indvendig vurdering, ydes i dette tilfælde kun et honorar på 500 kr. 46. Aftalerne bestemmer, at ejendomsmægler ikke i sin markedsføring må publicere, at en kunde kan få godtgjort eventuelt aftalt formidlingsprovision, som ejendomsmægleren måtte modtage fra RD. (Denne bestemmelse findes dog ikke i gruppe 85-aftalen). 47. Aftalerne kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned.

7 48. Til hver af standardaftalerne knytter sig en række bilag, der angiver parternes roller vedrørende besigtigelse, købergodkendelse, lånebevis, fastkursaftale etc., og hvortil der yderligere knytter sig vejledninger og skemaer. 49. Disse bilag er særlig omfattende for gruppe 93-aftalerne, hvor der er skemaer for salgsopstillinger med relevante lånetyper, regler for kategorisering af sager, købergodkendelse, fastkursaftale på udbetaling af nyt lån. Der er endvidere opregnet en række regler om, hvordan man kan opnå særstatus eller blive prioritetskunde, og en beskrivelse af, hvilke fordele der er forbundet hermed. Disse fordele er bl.a. adgang til rabat på lånesagsgebyr og forhåndsgodkendelse til låneoptagelse, når visse nærmere angivne kriterier er opfyldt. 50. Det anføres i det anmeldte, at samarbejdsaftalerne ikke indeholder bestemmelser, der har til formål eller følge at begrænse konkurrencen på realkreditmarkedet eller noget andet marked. 51. Samarbejdsaftalerne indeholder ingen eksklusivitet, ingen særligt loyalitetsfremmende bestemmelser eller andre væsentlige midler til at fremme afsætningen af Realkredit Danmarks produkter. Tillægsaftalen 52. RD ønsker med de anmeldte tillægsaftaler at kunne supplere standardaftalerne efter en konkret vurdering. Det er tanken, at RDs lokale repræsentation skal kunne indgå sådanne tillægsaftaler med salgsmål og honorering inden for de angivne rammer. 53. Baggrunden er ifølge RD, at konkurrencen har ført til, at der ud over de strategiske samarbejder og ejerskaber mellem mæglere og realkreditinstitutter, der er nævnt foran findes en intensiv lokal/regional konkurrence fra mindre og mellemstore pengeinstitutter. Nogle pengeinstitutter har etableret egne ejendomsmæglerkæder (i et koncernforbundet selskab) og andre tilbyder faste samarbejdsaftaler. Ved disse samarbejder ydes honorarer, som er langt større end RD kan tilbyde efter de hidtil anvendte modeller. For pengeinstitutterne er disse boligkøbere attraktive som nye kunder, og pengeinstitutterne har et større produktudvalg at formidle end fx RD. Derfor er pengeinstitutterne også parat til at betale formidler ekstra. 54. Ved at få formidlet kunder via mæglerne kan de lokale pengeinstitutter således få nye faste kunder til egne produkter samtidig med, at de kan formidle selve realkreditlånet videre til et realkreditinstitut. De lokale og regionale pengeinstitutter vil normalt samarbejde med Totalkredit, visse dog med Nykredit eller BRF. 55. RD ønsker at kunne imødegå denne konkurrence over for mæglere, der ikke er fast knyttet til et af de andre realkreditinstitutter eller til RD selv. RD har i forvejen et fast samarbejde med homekæden om bl.a. vurderinger, salg af overtagne ejendomme og sælgerhenvisninger. Aftalen med Home betyder, at disse opgaver ikke kan tilbydes andre mæglere. 56. I stedet vil RD indgå tillægsaftaler med de lokale ejendomsmæglere, der ikke er tilknyttet noget fast samarbejde. Tillægsaftalerne vil være baseret på kvartalsmøder mellem de lokale RD-chefer og ejendomsmægler. Ved disse kvartalsmøder udarbejdes handlingsplaner og aftales salgsmål inden for visse rammer. Anmeldelsen opererer med 2 modeller for disse rammer.

8 57. I model 1, som er den model RD ønsker at indføre, fastsættes i udgangspunktet et grundhonorar på kr. på henvisning i det kommende kvartal. Opnås målet i kvartalet, medfører det en honorarstigning på op til kr. på samtlige lån i dette kvartal. Herefter aftales nye kvartalsmål for det kommende kvartal, og kun hvis disse også nås, vil der igen blive udbetalt forhøjet honorar for alle lån i dette, efterfølgende kvartal. 58. Model 1 indebærer således en bonus til ejendomsmægler for de salg, der er gennemført, hvis han opnår det aftalte salgsmål. 59. Der vil blive indgået aftaler med forskellige honorarsatser i intervallet kr kr. og forskellige mål afhængig af den enkelte mæglers kapacitet og muligheder i lokalmarkedet og parternes enighed. Høring 60. Udkast til notatet har været forelagt RD, hvis bemærkninger derefter er inkorporeret. Konkurrencelovens Der er tale om vertikale aftaler mellem uafhængige erhvervsvirksomheder. Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. 4 og 10. Aftalerne er således ikke omfattet af gruppefritagelsen for vertikale aftaler, allerede som følge af RDs markedsandel, der overskrider tærskelgrænsen på 30 pct. Aftalerne er heller ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrenceloven 7, stk. 1, allerede fordi aftaleparternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr. Konkurrencelovens Efter styrelsens vurdering rejser standardaftalerne ikke spørgsmål i forhold til konkurrencelovens 6, stk. 1. De indeholder således ikke hard-core prisbestemmelser eller markedsdelingsregler og heller ikke loyalitetsskabende elementer. Standardaftalerne kan derfor få en erklæring efter konkurrencelovens Tillægsaftalerne er ikke-eksklusive. Der er efter aftalerne ikke noget, der hindrer mægleren i at have tilsvarende aftaler med andre realkreditydere. Det spørgsmål, der herefter foreligger til vurdering, knytter sig til den foreslåede bonusordning. Modellen bygger på, at der aftales salgsmål for det kommende kvartal, og at der sker en bonustilskrivning, hvis salgsmål opfyldes. 64. Antager man fx, at der sættes et salgsmål på 20, så vil mægler (med visse forbehold) være sikret kr. for hver af de 19 første lån ( i alt kr.). For formidling nr. 20 opnår han ikke blot kr. men også kr. ekstra for alle 20 lån (dvs. i alt kr kr. = kr.). Der er mao tale om en relativ betydelig præmie, hvis målet nås. 65. Ejendomsmægler vil kunne have aftaler med andre realkreditinstitutter eller med pengeinstitutter om at formidle realkredit, men med den anførte bonuspræmiering vil RD kunne stå sig godt i konkurrencen. Hvis salgsmålene er sat hensigtsmæssigt, vil mægler således være tilskyndet til at satse på RD-lånene frem for de andre, hvis han dermed kan sikre sig, at salgsmålet nås.

9 66. Heri ligger samtidig aftalens konkurrencebegrænsende virkning. De øvrige udbydere af realkreditlån vil få sværere ved at få formidlet deres lån ud gennem de mæglere, der indgår disse aftaler med RD, med mindre deres aftaler indeholder tilsvarende præmiering. 67. I 1999 traf rådet afgørelse om, at et aftalesæt mellem RD og 85 ud af 169 pengeinstitutter kunne meddeles en erklæring efter kl. 9 bortset fra en bestemmelse om bonus ved realisering af fastsatte salgsmål pr. kvartal i en aftale om distribution af realkreditlån. Denne bestemmelse, der svarede til den ordning, der foreslås her, blev påbudt ophævet. RDs markedsandel var på daværende tidspunkt under 30 pct Siden er RD fusioneret med Danske Bank inkl. Danske Banks realkreditselskab. RDs andel af nyudlån ligger i dag omkring 35 pct. 69. Konkurrencevilkårene for distribution gennem ejendomsmæglere adskiller sig som nævnt fra distribution gennem pengeinstitutter. Pengeinstitutternes andel af det samlede antal realkreditlån til private er således omkring det dobbelte af ejendomsmæglernes samlede andel, og pengeinstitutternes andel synes fortsat i fremgang. Vurderingen af RDs anmeldelse fører således ikke nødvendigvis til samme resultat som i Den konkurrencebegrænsende virkning af den anmeldte aftale skal vurderes ud fra hvilke muligheder, der foreligger for de andre realkreditinstitutter inkl. evt. nytilkomne for at få distribueret deres lånetilbud. 70. Realkreditinstitutternes samarbejde med ejendomsmæglere er beskrevet i tabel 1. Det fremgår, at 2/3 af mæglerne har et fast samarbejdsforhold med en reallånegiver. Kun ca. 1/3 er tilgængelige for den type aftaler, der her er tale om. 71. Dernæst skal der tages hensyn til distributionen gennem pengeinstitutter, der omfatter den største del af nyudlånet, og som er relativt i fremgang. Her er forholdet, at Danske Banks og Nordeas filialer ikke er tilgængelige for samarbejde med andre realkreditinstitutter. Yderligere har 102 pengeinstitutter et samarbejde med Totalkredit. Samarbejdet er ikke-eksklusivt, fx har Jyske Bank også samarbejde med Nykredit. Men i praksis har samarbejderne udviklet sig således, at det som markedsforholdene tegner sig i øjeblikket er svært for andre realkreditinstitutter at komme ind i disse pengeinstitutter. 4 Endelig er der enkelte pengeinstitutter, der samarbejder med BRF eller som står uden fast samarbejdspartner. 72. Dette tætte net af samarbejdsaftaler betyder umiddelbart, at det er svært for nye realkreditinstitutter at finde egne distributionskanaler, idet næsten alle pladser hos pengeinstitutter og til dels også ejendomsmæglere er besat. Samarbejderne kan opsiges, og pengeinstitutter/mæglere kan vælge nye partnere, men netværket indebærer, at det kræver en særlig indsats at vinde indpas på markedet. 73. Konkurrencen udspiller sig med andre ord særligt om at erhverve de enkelte kanaler (mæglere/pengeinstitutter) som faste samarbejdspartnere. Konkurrencen internt i den enkelte mæglerforretning mellem lån fra forskellige kilder er langt mindre udbredt. 74. Konkurrencen internt i den enkelte mæglervirksomhed er mindre gennemsigtig for forbrugeren (ejendomskøberen) end konkurrencen mellem forskellige formidlere. Dette gælder selv om en mægler, jf. lov om omsætning af fast ejendom er forpligtet til at orientere om karakteren af sit samarbejde med realkreditinstitutter, samt på forlangende at orientere om provisionens størrelse. 5

10 75. RD er landets største reallånevirksomhed med et fuldt udbygget produktsortiment. Selskabet kom først med de såkaldte FlexLån, men i dag tilbyder alle institutter tilsvarende produkter. Realkreditinstitutternes produkttilbud til kunderne er blevet udviklet i de senere år, men der er således som forholdene tegner sig i dag ikke større forskelle i tilbudene. I mange tilfælde vil det formentlig ikke spille nogen rolle for ejendomskøberne, hvilket institut, de optager lån fra. Netop derfor kan formidler spille en afgørende rolle, hvis han ønsker at promovere et bestemt tilbud. 76. RD har i dag fast samarbejde med 165 home-mæglere ud af i alt 1535 mæglere, dvs. 11 pct. og løsere samarbejde med noget over 100 uafhængige mæglere, eller i alt pct. home-mæglerne hører til de større virksomheder i branchen, og en beregning ud fra den vægtede distribution vil derfor formentlig vise en lidt højere andel til dem. 77. Derudover kan der tages hensyn til tilknytningen til Danske Bank og dens filialnet. I styrelsens rapport fra er Danske Banks andel af detailbankmarkedet angivet til 35 pct. Dette andel må forventes at være opretholdt siden. 78. Blandt mæglere uden fast kædetilknytning henvender tillægsaftalen sig til pct. Hvis der vægtes efter distributionsomfang, er denne andel nok større, idet RD vil satse mest på de største uafhængige mæglere. 79. Mæglerkanalen udgør kun en del af distributionsnettet og således som forholdene har tegnet sig i de senere år den mindste og den mindst ekspanderende. Det er de realkreditinstitutter, der har satset mest på pengeinstitutterne, der har haft størst fremgang, jf. tabel 2. Aftalen er ikke eksklusiv, og konkurrenter kan indgå en tilsvarende eller mere incitamentsgivende aftale eventuelt med samme mægler. Aftalerne kan også bringes til ophør med 3 måneders varsel, hvis der er en konkurrent, der kommer med et bedre tilbud, jf. at konkurrencen om formidling gennem kædernes mæglere er koncentreret om konkurrencemæssigt mere bindende aftaleformer. De retter sig kun mod noget over 100 mæglere. Det er 5-10 pct. af det samlede antal eller ca pct. af det antal mæglere, der ikke er bundet i kædeaftaler eller tilsvarende. Hvis der også tages hensyn til de øvrige distributionskanaler pengeinstitutter og egen formidling reduceres andelen af salgssteder, der forpligtes af denne slags aftaler yderligere til under det halve, hvis man vægter efter mæglerkanalernes betydning i forhold til de øvrige. 80. Aftalerne er også konkurrencemæssigt mindre vidtgående, end hvis fx home-kæden udvidede med et tilsvarende antal forretninger, der ville være væsentligt tættere knyttet op til RD. 81. Idet mæglerkanalen er den mindste af distributionskanalerne er det samlet set styrelsens vurdering, at de anmeldte aftaler ikke har tilstrækkelig markedspåvirkning til, at dens konkurrencebegrænsende følger er omfattet af kl. 6, stk Det kan ikke udelukkes, at RD vil praktisere tillægsaftalen selektivt, hvor den giver størst effekt. Dette ændrer ikke vurderingen inden for de angivne rammer, men hvis dens udbredelse udvides væsentligt ud over det anførte, foreligger en ny situation, som ikke er dækket af nærværende vurdering. Det gælder fx hvis RD s stilling styrkes, hvis aftalen anvendes over for væsentligt flere end der er anført her, eller hvis den incitamentsskabende ordning styrkes yderligere til skade for konkurrencen. 83. Der er herefter ikke anledning til at overveje den alternative model.

11 Konklusion 84. Standardaftalerne, gruppe 85, gruppe 93 og gruppe 112 indeholder efter de oplysninger, som styrelsen har kendskab til, ikke bestemmelser, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Der kan derfor meddeles en erklæring efter Den anmeldte tillægsaftale har efter de oplysninger, som styrelsen har kendskab til, ikke en sådan markedspåvirkning, at den er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hverken hvis den vurderes selvstændigt eller sammen med standardaftalerne. Der kan derfor meddeles en erklæring efter 9. Realkredit Danmark har den 25. februar 2003 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. 1 Kilde: Realkreditten i tal udgivet af Realkreditrådet 2 Kilde: Realkreditten i tal udgivet af Realkreditrådet 3 rådets afgørelser 24. marts Konkurrencerådet behandlede Totalkredits samarbejdsaftale på mødet den 19. juni 2002 og meddelte en erklæring efter 9. 5 Lov om omsætning af fast ejendom 7, stk. 2 6 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark, side 10.

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsen - 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved han... 1 of 8 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsens undersøgelse Konkurrencestyrelsen har i

Læs mere

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler

Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler Handel med omtanke.. Bliv selvstændig RealMægler RealMæglerne -handler med omtanke! Hvem er RealMæglerne? Grundstenen til det, der skulle blive til RealMæglerne, blev lagt i 1988 under navnet foreningen

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)

Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) Udgivet af: Prisguiden er opdateret januar 2014 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag - BRF, Nordea, RD 30 år 3,50 98,86 Obligationslån

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR..205 - LANDBRUG Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr...205. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere