Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter"

Transkript

1 1 af :36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2: , -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni 1998 anmeldt sine standardsamarbejdsaftaler med en række pengeinstitutter om formidling af og garantistillelse for realkreditinstitutlån. Realkreditinstituttet anmoder om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1. Realkredit Danmark har indgået fire forskellige aftaler med en række pengeinstitutter og en aftale om informationsformidling med Totalkredit: En distributionsaftale, en garantistillelsesaftale for privatkunders lån (Privatkundeaftalen), en aftale om formidling af og garantistillelse for Flexlån (Tillæg til privatkundeaftalen), en aftale om informationsformidling mellem Realkredit Danmark og Totalkredit og en aftale om garantistillelse for erhvervslån (Erhvervsaftalen). Det relevante marked er markedet for formidling af realkreditlån. Garantiaftalerne og aftalen mellem Realkredit Danmark og Totalkredit om informationsformidling rejser efter styrelsens vurdering ikke spørgsmål i forhold til konkurrenceloven 6. For så vidt angår pengeinstitutternes formidling af realkreditlån skal rådet tage stilling til Realkredit Danmark's bestemmelser om bonus ved realisering af fastsatte salgsmål pr. kvartal. Som følge af at pengeinstituttet indenfor et kvartal skal formidle et bestemt antal lån for at opnå bonus, vil disse bonusudlodninger kunne medføre et kraftigt incitament for pengeinstituttet til at nå målet. Derved kan bestemmelsen begrænse konkurrenternes adgang til markedet. Realkredit Danmark har en markedsandel for nyudlån til ejerbolig og fritidshuse på 26 % og har aftaler med over halvdelen af samtlige danske pengeinstitutter. Bestemmelsen er omfattet af forbuddet i konkurrenceloven 6, stk. 1, nærmere betegnet stk. 2, nr. 1 og 4 om fastsættelse af forretningsbetingelser og diskrimination, der direkte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen mellem realkreditinstitutterne i og med at pengeinstituttet har et incitament til at få kunden til at søge om et Realkredit Danmark-lån fremfor andre lån. Der vil ikke kunne meddeles Realkredit Danmark en ikke-indgrebserklæring for denne bestemmelse. Der vil endvidere ikke kunne gives en individuel fritagelse for bestemmelsen, da den ikke opfylder kravene hertil i konkurrenceloven 8, stk.1. Bonusbestemmelsen bidrager således ikke til at styrke effektiviteten i distributionen (nr. 1), sikrer ikke forbrugerne en rimelig andel (nr. 2), og må anses for unødvendig for en effektiv distribution af realkreditlån (nr. 3). 2. Afgørelse Det meddeles i medfør af konkurrenceloven 9 Realkredit Danmark at Privatkundeaftalen, Tillæg til privatkundeaftalen, aftalen mellem Realkredit Danmark og Totalkredit om informationsformidling og Erhvervsaftalen ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, falder ind under forbuddet i konkurrenceloven 6, stk. 1. Det meddeles i medfør af konkurrenceloven 9 Realkredit Danmark at distributionsaftalen ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, er omfattet af forbuddet i konkurrenceloven 6 med undtagelse af bestemmelsen i aftalens punkt 4 om bonusordning kombineret med fastsatte salgsmål.

2 2 af :36 Det påbydes Realkredit Danmark i medfør af konkurrenceloven 6, stk. 4, jf. 6, stk. 1 og 16, stk. 1, nr. 1 at ophæve distributionsaftalens punkt 4 om bonusordning med virkning fra den 25. juni Sagsfremstilling 3.1. Sagens anledning Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni 1998 anmeldt sine standardsamarbejdsaftaler med en række pengeinstitutter. Realkreditinstituttet anmoder om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1, såfremt erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Alle aftaler er tidligere anmeldt til Konkurrencerådet i henhold til den tidligere konkurrencelov 5. Aftalerne omfatter formidling af realkreditlån og pengeinstitutters garantistillelse overfor Realkredit Danmark for (debitors) betaling. Desuden er der indgået aftale med Totalkredit om, at Realkredit Danmark stiller en række oplysninger om Flexlån til rådighed for de pengeinstitutter, der også formidler Totalkredit-lån Sagens parter Realkredit Danmark Realkredit Danmark, som er en del af Kapital Holding-koncernen, belåner alle typer fast ejendom i Danmark. I 1997 havde Realkredit Danmark en omsætning på ca. 25. mia. kr. Totalkredit er en selvejende institution, der alene udbyder realkreditlån til boligformål. I 1997 havde Totalkredit en omsætning på godt 3,3 mia. kr. og en andel af nyudlånet til ejerbolig på 12 % De kontraherende pengeinstitutter Hovedparten af pengeinstitutterne er mindre og mellemstore lokale banker, men blandt de større, landsdækkende er Den Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank. Det gælder for flere af pengeinstitutterne, at de har aftaler med flere realkreditinstitutter. Kredsen af pengeinstitutter i formidlingsaftalen og garantiaftalerne er forskellig Det relevante marked Produktmarkedet Aftalerne omfatter formidling af realkreditlån via pengeinstitutter og pengeinstitutternes garantistillelse overfor realkreditinstituttet. Det drejer sig om realkreditlån til ejerbolig, landbrug, byerhverv, privat udlejning, byfornyelse, private (ustøttede) andelsboliger. Realkreditlån er lån, der udstedes mod pant i fast ejendom på baggrund af udstedelse af realkreditobligationer. Formidling af realkreditlån sker via forskellige kanaler: pengeinstitutter, ejendomsmæglere, andre formidlere eller direkte fra realkreditinstitut til låntager. Der er gennemgående tale om samme lånetyper i de forskellige distributionskanaler. Vilkårene i forhandlerkontrakterne i de forskellige kanaler gør det imidlertid næppe nødvendigt at behandle dem særskilt. Garantiaftalen omfatter pengeinstitutternes garanti overfor Realkredit Danmark for en del af lånet for en aftalt periode. Der er forskellige aftaler for privatkunder og erhvervskunder. Garantiaftalen er ikke betinget af, at der forud er indgået en distributionsaftale. Andre end pengeinstitutter vil i princippet kunne stille tilsvarende garantier.

3 3 af :36 Aftalen med pengeinstitutterne knyttet til Totalkredit vedrører disse pengeinstitutters præstation i forbindelse med formidling af lån respektive garantistillelse. Der er ikke tale om noget nyt produktmarked. I det følgende anvendes derfor det samlede marked for formidling af realkreditlån Det geografiske marked Realkreditlån her i Danmark kan udbydes af alle, der er godkendt hertil af økonomiministeren. For at opnå godkendelse skal realkreditinstituttet opfylde en række objektive krav, herunder økonomiske. Udenlandske selskaber vil kunne udbyde denne type lån gennem selskaber eller filialer, der oprettes her i landet. Realkreditinstitutter er undergivet Finanstilsynets tilsyn. For så vidt angår formidling af (danske) realkreditlån er det geografiske marked derfor Danmark. Udbud af garantier til realkreditinstitutter er formentlig i praksis forbeholdt de danske pengeinstitutter, i hvert fald når det drejer sig om privatkunder. Garantistiller skal have indsigt i kundens privatøkonomi, og en sådan indsigt har formentlig alene de danske pengeinstitutter. Man kan dog ikke se bort fra, at det relevante geografiske marked i sagen for garantistillelse for erhvervskunder er større end Danmark. I det følgende antages det geografiske marked dog for at være Danmark Parternes stilling på det relevante marked På det samlede marked for realkreditlån/nyudlån til ejerbolig og fritidshuse havde Realkredit Danmark i 1997 en markedsandel på 26 % (eller næsten det samme som nr. 2 - Nykredit). For nyudlån til erhverv er markedsandelen %. For erhverv har Nykredit en væsentlig større markedsandel end Realkredit Danmark. I det følgende anvendes markedsandelen for ejerbolig. Realkredit Danmark har aftaler om formidling af realkreditlån (distributionsaftalen) med ca. 85 af i alt 169 pengeinstitutter. Realkredit Danmark's aftale om formidling med pengeinstitutterne omfattede i % af Realkredit Danmark's antal nyudlån. Realkredit Danmark's udlån via pengeinstitutter omfattede i alt 14 % af nyudlånet, hvor 3 % skete uden forudgående aftale. Realkredit Danmark har aftaler om garantistillelse for privatkunder (Privatkundeaftalen) med ca. 105 af de 169 pengeinstitutter (herunder Den Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank, men ikke Unibank), aftaler med ca. 95 pengeinstitutter om garantistillelse for erhvervskunder (herunder ikke Den Danske Bank) (Erhvervskundeaftalen) og aftaler med ca. 60 pengeinstitutter om Flexlån og garantistillelse (tillæg til Privatkundeaftalen) herfor. Styrelsen har ikke iværksat en undersøgelse af de involverede pengeinstitutters andel af markedet for garantistillelse. Som helhed må det antages at svare til deres stilling på privatkundemarkedet/erhvervskundemarkedet i øvrigt Aftalerne Der er tale om standardaftaler, og samlet fordeler de sig således efter andel: Garanti Distribution Privat Erhverv Aftaler ca. 85 ca. 105 ca. 95 <SMALL>Note: Privatgaranti: ca. 105 aftaler med pengeinstitutter, heraf ca. 60 aftaler om garantistillelse for Flexlån. </SMALL>

4 4 af :36 Distributionsaftalen forpligter pengeinstitutterne til at tilvejebringe et lånedokument og foretage en økonomivurdering af låntager. Realkredit Danmark betaler et gebyr pr. lån. Dertil kommer en bonus, jf. senere. Hvis pengeinstituttet samtidig stiller garanti for låntagers betaling, reduceres gebyret noget (da der er tale om overlappende sagsbehandling). Garantiaftalen om produktsamarbejde på privatkundeområdet fastslår, at pengeinstituttet afgør, om det vil stille garanti overfor Realkredit Danmark. Pengeinstituttet modtager en garantiprovision for stillede garantier. Garantien er en selvskyldnerkaution for indtil 20 pct. af lånets tinglyste hovedstol. Den løber i otte år. Endvidere er der indgået en garantiaftale på erhvervskundeområdet, der er tilnærmelsesvis identisk med privatkundeaftalen, bortset fra at garantien alene løber i fem år. Aftalen med Totalkreditbankerne er et tillæg til garantiaftalen på privatkundeområdet. Aftalen går ud på, at disse pengeinstitutter selvstændigt kan rådgive m.v. om Flexlån og skal stille garanti i tilknytning hertil, såfremt pengeinstituttet vælger at formidle Flexlån under denne aftale. Distributionsaftalen omfatter alene formidling af lån, herunder Flexlån, til Realkredit Danmark og ikke en mere selvstændig beregning og vurdering som omfattet af aftalen med Totalkreditbankerne. Foranlediget heraf har Realkredit Danmark indgået en aftale med Totalkredit om informationsformidling som er forudsætning for en fyldestgørende rådgivning vedrørende Flexlån. Beregningerne omkring et Flexlån er meget komplicerede, og i denne sammenhæng er Realkredit Danmark de eneste, der kan stille oplysninger etc. til rådighed for Totalkreditbankerne via Totalkredits interne edb-systemer. P.t. tilbyder Totalkredit ikke et tilsvarende produkt. I medfør af aftalerne med konkurrenten Realkredit Danmark kan Totalkredit (indirekte) tilbyde sine kunder et Flexlån hos Realkredit Danmark. Gebyrer og provisioner fremgår af bilagene til aftalen. Der er tale om et fast gebyr pr. lån. For garantier ydes et fast gebyr plus provision. Derudover ydes i distributionsaftalen bonus i forhold til salgsmål. Bonus udløses, hvis et nærmere fastsat salgsmål nås indenfor et kvartal. Dette betyder, at hvis salgsmålet eksempelvis er 100 nye lån, og der i det pågældende kvartal blev udbetalt 125 distribuerede lån, da udløses der bonus i form af forhøjet provisionsbeløb for samtlige 125 lån. Alle realkreditinstitutter har aftaler med pengeinstitutter om formidling af realkreditlån, og enkelte koncerner (herunder Realkredit Danmark via Kapital Holding) driver virksomhed såvel som realkreditinstitut og som pengeinstitut. 4. Vurdering Der er hverken i distributionsaftalen eller i garantiaftalerne tale om agentforhold, jf. Kommissionens meddelelse fra Alle parter i aftalen driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Aftalen kan derfor tages til bedømmelse efter konkurrenceloven 6. Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. 4, og standardaftalerne gælder udenfor koncernforhold, jf. 5. Aftalekomplekserne er ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrenceloven 7, stk. 1, allerede fordi aftaleparternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr Konkurrenceloven 6 I distributionsaftalen er der fastsat en bestemmelse om salgsmål. Ved garantiaftalen er der ikke bestemmelser om salgsmål (medmindre den er kombineret med en distributionsaftale). Efter styrelsens vurdering er det alene bestemmelsen om salgsmål, der rejser spørgsmål i forhold til konkurrenceloven 6. Garantiaftalerne indeholder efter styrelsens vurdering ikke konkurrencebegrænsende elementer som omfattet af konkurrenceloven 6.

5 5 af :36 Aftalen mellem Realkredit Danmark og Totalkredit om Flexlån er indgået mellem to konkurrenter med en andel af markedet på henholdsvis 26 og 12 %. Totalkredit har p.t. ikke et tilsvarende produkt som Flexlån, men vil potentielt kunne udvikle det. Aftalen indeholder imidlertid ikke nogen forpligtelser eller betingelser for Totalkredit til ikke selv at udvikle tilsvarende lån. Der er heller ikke nogen eksklusivbestemmelser i aftalen for pengeinstitutterne eller for Realkredit Danmark. Aftalen kan derfor ikke anses for omfattet af konkurrenceloven 6. Opnår pengeinstituttet salgsmålet, udbetaler Realkredit Danmark en bonus. Dette betyder, at hvis salgsmålet eksempelvis er 100 nye lån, og der i det pågældende kvartal blev udbetalt 125 distribuerede lån, da udløses der bonus i form af forhøjet provisionsbeløb for samtlige 125 lån. Der er tale om en ganske betragtelig ekstrabetaling (provision). Pengeinstituttet får herved et incitament til at sikre sig, at salgsmålet opnås i hvert kvartal, og dette kan føre til, at konkurrerende realkreditinstitutter holdes ude af markedet.realkredit Danmarkhar en markedsandel på 26 % (ved ejerbolig) og har som nævnt aftaler med over halvdelen af markedets 169 pengeinstitutter. På den anden side kan man tage hensyn til, at niveauet for Realkredit Danmark's gebyrer incl. bonus ikke er højere end gebyrene for låneformidling hos RD's konkurrenter. Styrelsen er ikke bekendt med, at andre realkreditinstitutter har opstillet salgsmål i deres aftaler med pengeinstitutter. Salgsmålene har været gældende i flere år, og Realkredit Danmark har oplyst, at de kun er opfyldt, og bonus blevet udbetalt for ca. 1/3 af de mulige tilfælde. Inden for de senere år har RD's andel af bruttonyudlånene udviklet sig således: RD's andel ,4 % ,3 % 1998, 1. kvt. 23,5 % 1998, 2. kvt. 24,1 % 1998, 3. kvt. 21,5 % 1998, 4. kvt. 21,6 % Man skal tage hensyn til at Flexlån i 1997 angiveligt tiltrak mange nye kunder. Tallene for 1998 kan være påvirkede af etableringen af BG Kredit og oprettelsen af Kapital Holding. Pengeinstitutterne formidler lånene til ejere af fast ejendom. Ifølge Realkredit Danmark's aftaler har disse en forpligtelse til at fortælle kunden, at de har en økonomisk interesse i, at kunden vælger et Realkredit Danmark-lån. Kunden kan have svært ved at gennemskue pengeinstituttets interesse i opgaven, og på den baggrund kan incitamentsstrukturen i aftalerne måske tillægges en særlig vægt. Dette gælder formentlig særligt i forhold til ejerboligmarkedet.

6 6 af :36 Der ligger et incitament for pengeinstituttet til at få kunden til at foretrække Realkredit Danmark-lån fremfor andre lån pga. bonusordningen. Dette er i sig selv konkurrencebegrænsende, ligesom det kan være en adgangsbarierre for andre realkreditinstitutter til markedet. En sådan bestemmelse er omfattet af forbuddet i konkurrenceloven 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 4. Der er lagt vægt på, at RD s bestemmelser om salgsmål i aftalerne med pengeinstitutterne indebærer en betydelig forskel i det samlede bonusbeløb for det enkelte pengeinstitut afhængig af, om pengeinstituttet opnår det fastsatte salgsmål eller ej. Det enkelte pengeinstitut får en særlig tilskyndelse til at foretrække formidling af realkreditlån fra Realkredit Danmark fremfor fra andre realkreditinstitutter (indtil salgsmålet er nået). RD s bestemmelser om salgsmål indebærer derfor et loyalitetselement, som indtil salgsmålet er nået, vil have en tendens til at neutralisere andre realkreditinstitutters konkurrenceparametre i forbindelse med formidling af realkreditlån via pengeinstitutter. På baggrund af realkreditmarkedernes oligopolistiske struktur, hvor Realkredit Danmark har betydelige markedsandele, indebærer RD s salgsmål i aftalerne med pengeinstitutterne, at konkurrencen mellem realkreditinstitutter om formidling af realkreditlån gennem pengeinstitutter vil kunne forvrides. Da salgsmål medfører, at det enkelte pengeinstituts fordele ved at formidle et realkreditlån i visse situationer ikke svarer til forskelle i realkreditinstitutternes effektivitet, sådan som de afspejler sig i realkreditinstitutternes provisionssystemer m.m., indebærer Realkredit Danmark s salgsmålsbestemmelser en mulighed for, at den effektivitetsbestemte konkurrence mellem realkreditinstitutterne begrænses, idet pengeinstitutterne vil have en tilskyndelse til at formidle en større andel af realkreditlån fra Realkredit Danmark, end de ville gøre, hvis provisionssystemet var udformet uden salgsmålsbestemmelser. Distributionsaftalen indeholder således konkurrencebegrænsende bestemmelser, og der kan derfor ikke gives en 9-erklæring til denne aftale Konkurrencelovens 8 Spørgsmålet er herefter, om bonusbestemmelsen kan opnå en individuel fritagelse. For at opnå en individuel fritagelse i medfør af konkurrenceloven 8 skal alle betingelser i stk. 1 være opfyldte. Ifølge nr. 1 skal aftalen bidrage til at styrke effektiviteten i distributionen af varer eller tjenesteydelser. Realkredit Danmark's distributionsaftale medfører et mere standardiseret samarbejde med pengeinstitutterne, hvilket bidrager til at styrke effektiviteten i distributionen. Spørgsmålet er imidlertid, om salgsmålene er med til at fremme denne effektivitet. Det kan ikke være afgørende og nødvendigt med en bestemmelse om bonus for have et effektivt, standardiseret distributionssystem, hvorfor bestemmelsen i sig selv ikke bidrager til at styrke effektiviteten. Bestemmelsen om bonusmål opfylder ikke konkurrenceloven 8, stk. 1, nr. 1. Ifølge nr. 2 skal forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved aftalen. Et standardiseret distributionssystem letter sagsgangen. Dette må være til fordel for forbrugerne. Aftalen som sådan opfylder betingelsen i nr. 2, men bestemmelsen om bonusmål kan imidlertid isoleret set ikke antages at opfylde nr. 2, snarere tværtimod, da der er et incitament for pengeinstituttet til at foretrække Realkredit Danmark-lån fremfor andre realkreditlån. Bonusbestemmelsen opfylder ikke nr. 2. Ifølge nr. 3 må aftalen ikke pålægge virksomheden begrænsninger, som er unødvendige. Som nævnt ovenfor ved nr. 1 er bonusbestemmelsen ikke nødvendig for et effektivt system. Bestemmelsen opfylder ikke nr. 3. Ifølge nr. 4 må bestemmelsen ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen. Som nævnt ovenfor indebærer Realkredit Danmark s salgsmålsbestemmelser en mulighed for, at den effektivitetsbestemte konkurrence mellem realkreditinstitutterne begrænses. De vil dog ikke

7 7 af :36 udelukke realkreditinstitutterne fra at konkurrere. Bestemmelsen om bonus ved opfyldelse af salgsmål opfylder ikke betingelserne i konkurrenceloven 8, stk. 1 for at opnå en individuel fritagelse Konklusion Det vurderes, at der i Privatkundeaftalen, Tillæg til Privatkundeaftalen, Erhvervsaftalen og informationsformidlingsaftalen med Totalkredit ikke er forhold, som er omfattede af konkurrenceloven 6, hvorfor forudsætningerne for at meddele Realkredit Danmark en ikke-indgrebserklæring efter konkurrenceloven 9 for disse aftaler er til stede. Det vurderes, at distributionsaftalen med undtagelse af aftalens punkt 4 om bonus ved opnåelse af salgsmål ikke er omfattet af forbuddet i konkurrenceloven 6, hvorfor forudsætningerne for at meddele Realkredit Danmark en ikke-indgrebserklæring efter konkurrenceloven 9 for denne aftale med undtagelse af punkt 4 er til stede. Punkt 4 om bonus ved opnåelse af salgsmål i distributionsaftalen påbydes ophævet, da bestemmelsen ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1.

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S 1 af 9 18-06-2012 10:47 Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S J.nr. 2:8032-234/hh Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Mobilix A/S har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af distributionsaftaler

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008

Til OMX Den Nordiske Børs København. 7. februar 2007. 14. august 2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Kapitalecenter E 7. februar 2007 14. august 2008 Nykredit Realkredit

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere