Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter"

Transkript

1 1 af :36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2: , -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni 1998 anmeldt sine standardsamarbejdsaftaler med en række pengeinstitutter om formidling af og garantistillelse for realkreditinstitutlån. Realkreditinstituttet anmoder om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1. Realkredit Danmark har indgået fire forskellige aftaler med en række pengeinstitutter og en aftale om informationsformidling med Totalkredit: En distributionsaftale, en garantistillelsesaftale for privatkunders lån (Privatkundeaftalen), en aftale om formidling af og garantistillelse for Flexlån (Tillæg til privatkundeaftalen), en aftale om informationsformidling mellem Realkredit Danmark og Totalkredit og en aftale om garantistillelse for erhvervslån (Erhvervsaftalen). Det relevante marked er markedet for formidling af realkreditlån. Garantiaftalerne og aftalen mellem Realkredit Danmark og Totalkredit om informationsformidling rejser efter styrelsens vurdering ikke spørgsmål i forhold til konkurrenceloven 6. For så vidt angår pengeinstitutternes formidling af realkreditlån skal rådet tage stilling til Realkredit Danmark's bestemmelser om bonus ved realisering af fastsatte salgsmål pr. kvartal. Som følge af at pengeinstituttet indenfor et kvartal skal formidle et bestemt antal lån for at opnå bonus, vil disse bonusudlodninger kunne medføre et kraftigt incitament for pengeinstituttet til at nå målet. Derved kan bestemmelsen begrænse konkurrenternes adgang til markedet. Realkredit Danmark har en markedsandel for nyudlån til ejerbolig og fritidshuse på 26 % og har aftaler med over halvdelen af samtlige danske pengeinstitutter. Bestemmelsen er omfattet af forbuddet i konkurrenceloven 6, stk. 1, nærmere betegnet stk. 2, nr. 1 og 4 om fastsættelse af forretningsbetingelser og diskrimination, der direkte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen mellem realkreditinstitutterne i og med at pengeinstituttet har et incitament til at få kunden til at søge om et Realkredit Danmark-lån fremfor andre lån. Der vil ikke kunne meddeles Realkredit Danmark en ikke-indgrebserklæring for denne bestemmelse. Der vil endvidere ikke kunne gives en individuel fritagelse for bestemmelsen, da den ikke opfylder kravene hertil i konkurrenceloven 8, stk.1. Bonusbestemmelsen bidrager således ikke til at styrke effektiviteten i distributionen (nr. 1), sikrer ikke forbrugerne en rimelig andel (nr. 2), og må anses for unødvendig for en effektiv distribution af realkreditlån (nr. 3). 2. Afgørelse Det meddeles i medfør af konkurrenceloven 9 Realkredit Danmark at Privatkundeaftalen, Tillæg til privatkundeaftalen, aftalen mellem Realkredit Danmark og Totalkredit om informationsformidling og Erhvervsaftalen ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, falder ind under forbuddet i konkurrenceloven 6, stk. 1. Det meddeles i medfør af konkurrenceloven 9 Realkredit Danmark at distributionsaftalen ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, er omfattet af forbuddet i konkurrenceloven 6 med undtagelse af bestemmelsen i aftalens punkt 4 om bonusordning kombineret med fastsatte salgsmål.

2 2 af :36 Det påbydes Realkredit Danmark i medfør af konkurrenceloven 6, stk. 4, jf. 6, stk. 1 og 16, stk. 1, nr. 1 at ophæve distributionsaftalens punkt 4 om bonusordning med virkning fra den 25. juni Sagsfremstilling 3.1. Sagens anledning Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni 1998 anmeldt sine standardsamarbejdsaftaler med en række pengeinstitutter. Realkreditinstituttet anmoder om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1, såfremt erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Alle aftaler er tidligere anmeldt til Konkurrencerådet i henhold til den tidligere konkurrencelov 5. Aftalerne omfatter formidling af realkreditlån og pengeinstitutters garantistillelse overfor Realkredit Danmark for (debitors) betaling. Desuden er der indgået aftale med Totalkredit om, at Realkredit Danmark stiller en række oplysninger om Flexlån til rådighed for de pengeinstitutter, der også formidler Totalkredit-lån Sagens parter Realkredit Danmark Realkredit Danmark, som er en del af Kapital Holding-koncernen, belåner alle typer fast ejendom i Danmark. I 1997 havde Realkredit Danmark en omsætning på ca. 25. mia. kr. Totalkredit er en selvejende institution, der alene udbyder realkreditlån til boligformål. I 1997 havde Totalkredit en omsætning på godt 3,3 mia. kr. og en andel af nyudlånet til ejerbolig på 12 % De kontraherende pengeinstitutter Hovedparten af pengeinstitutterne er mindre og mellemstore lokale banker, men blandt de større, landsdækkende er Den Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank. Det gælder for flere af pengeinstitutterne, at de har aftaler med flere realkreditinstitutter. Kredsen af pengeinstitutter i formidlingsaftalen og garantiaftalerne er forskellig Det relevante marked Produktmarkedet Aftalerne omfatter formidling af realkreditlån via pengeinstitutter og pengeinstitutternes garantistillelse overfor realkreditinstituttet. Det drejer sig om realkreditlån til ejerbolig, landbrug, byerhverv, privat udlejning, byfornyelse, private (ustøttede) andelsboliger. Realkreditlån er lån, der udstedes mod pant i fast ejendom på baggrund af udstedelse af realkreditobligationer. Formidling af realkreditlån sker via forskellige kanaler: pengeinstitutter, ejendomsmæglere, andre formidlere eller direkte fra realkreditinstitut til låntager. Der er gennemgående tale om samme lånetyper i de forskellige distributionskanaler. Vilkårene i forhandlerkontrakterne i de forskellige kanaler gør det imidlertid næppe nødvendigt at behandle dem særskilt. Garantiaftalen omfatter pengeinstitutternes garanti overfor Realkredit Danmark for en del af lånet for en aftalt periode. Der er forskellige aftaler for privatkunder og erhvervskunder. Garantiaftalen er ikke betinget af, at der forud er indgået en distributionsaftale. Andre end pengeinstitutter vil i princippet kunne stille tilsvarende garantier.

3 3 af :36 Aftalen med pengeinstitutterne knyttet til Totalkredit vedrører disse pengeinstitutters præstation i forbindelse med formidling af lån respektive garantistillelse. Der er ikke tale om noget nyt produktmarked. I det følgende anvendes derfor det samlede marked for formidling af realkreditlån Det geografiske marked Realkreditlån her i Danmark kan udbydes af alle, der er godkendt hertil af økonomiministeren. For at opnå godkendelse skal realkreditinstituttet opfylde en række objektive krav, herunder økonomiske. Udenlandske selskaber vil kunne udbyde denne type lån gennem selskaber eller filialer, der oprettes her i landet. Realkreditinstitutter er undergivet Finanstilsynets tilsyn. For så vidt angår formidling af (danske) realkreditlån er det geografiske marked derfor Danmark. Udbud af garantier til realkreditinstitutter er formentlig i praksis forbeholdt de danske pengeinstitutter, i hvert fald når det drejer sig om privatkunder. Garantistiller skal have indsigt i kundens privatøkonomi, og en sådan indsigt har formentlig alene de danske pengeinstitutter. Man kan dog ikke se bort fra, at det relevante geografiske marked i sagen for garantistillelse for erhvervskunder er større end Danmark. I det følgende antages det geografiske marked dog for at være Danmark Parternes stilling på det relevante marked På det samlede marked for realkreditlån/nyudlån til ejerbolig og fritidshuse havde Realkredit Danmark i 1997 en markedsandel på 26 % (eller næsten det samme som nr. 2 - Nykredit). For nyudlån til erhverv er markedsandelen %. For erhverv har Nykredit en væsentlig større markedsandel end Realkredit Danmark. I det følgende anvendes markedsandelen for ejerbolig. Realkredit Danmark har aftaler om formidling af realkreditlån (distributionsaftalen) med ca. 85 af i alt 169 pengeinstitutter. Realkredit Danmark's aftale om formidling med pengeinstitutterne omfattede i % af Realkredit Danmark's antal nyudlån. Realkredit Danmark's udlån via pengeinstitutter omfattede i alt 14 % af nyudlånet, hvor 3 % skete uden forudgående aftale. Realkredit Danmark har aftaler om garantistillelse for privatkunder (Privatkundeaftalen) med ca. 105 af de 169 pengeinstitutter (herunder Den Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank, men ikke Unibank), aftaler med ca. 95 pengeinstitutter om garantistillelse for erhvervskunder (herunder ikke Den Danske Bank) (Erhvervskundeaftalen) og aftaler med ca. 60 pengeinstitutter om Flexlån og garantistillelse (tillæg til Privatkundeaftalen) herfor. Styrelsen har ikke iværksat en undersøgelse af de involverede pengeinstitutters andel af markedet for garantistillelse. Som helhed må det antages at svare til deres stilling på privatkundemarkedet/erhvervskundemarkedet i øvrigt Aftalerne Der er tale om standardaftaler, og samlet fordeler de sig således efter andel: Garanti Distribution Privat Erhverv Aftaler ca. 85 ca. 105 ca. 95 <SMALL>Note: Privatgaranti: ca. 105 aftaler med pengeinstitutter, heraf ca. 60 aftaler om garantistillelse for Flexlån. </SMALL>

4 4 af :36 Distributionsaftalen forpligter pengeinstitutterne til at tilvejebringe et lånedokument og foretage en økonomivurdering af låntager. Realkredit Danmark betaler et gebyr pr. lån. Dertil kommer en bonus, jf. senere. Hvis pengeinstituttet samtidig stiller garanti for låntagers betaling, reduceres gebyret noget (da der er tale om overlappende sagsbehandling). Garantiaftalen om produktsamarbejde på privatkundeområdet fastslår, at pengeinstituttet afgør, om det vil stille garanti overfor Realkredit Danmark. Pengeinstituttet modtager en garantiprovision for stillede garantier. Garantien er en selvskyldnerkaution for indtil 20 pct. af lånets tinglyste hovedstol. Den løber i otte år. Endvidere er der indgået en garantiaftale på erhvervskundeområdet, der er tilnærmelsesvis identisk med privatkundeaftalen, bortset fra at garantien alene løber i fem år. Aftalen med Totalkreditbankerne er et tillæg til garantiaftalen på privatkundeområdet. Aftalen går ud på, at disse pengeinstitutter selvstændigt kan rådgive m.v. om Flexlån og skal stille garanti i tilknytning hertil, såfremt pengeinstituttet vælger at formidle Flexlån under denne aftale. Distributionsaftalen omfatter alene formidling af lån, herunder Flexlån, til Realkredit Danmark og ikke en mere selvstændig beregning og vurdering som omfattet af aftalen med Totalkreditbankerne. Foranlediget heraf har Realkredit Danmark indgået en aftale med Totalkredit om informationsformidling som er forudsætning for en fyldestgørende rådgivning vedrørende Flexlån. Beregningerne omkring et Flexlån er meget komplicerede, og i denne sammenhæng er Realkredit Danmark de eneste, der kan stille oplysninger etc. til rådighed for Totalkreditbankerne via Totalkredits interne edb-systemer. P.t. tilbyder Totalkredit ikke et tilsvarende produkt. I medfør af aftalerne med konkurrenten Realkredit Danmark kan Totalkredit (indirekte) tilbyde sine kunder et Flexlån hos Realkredit Danmark. Gebyrer og provisioner fremgår af bilagene til aftalen. Der er tale om et fast gebyr pr. lån. For garantier ydes et fast gebyr plus provision. Derudover ydes i distributionsaftalen bonus i forhold til salgsmål. Bonus udløses, hvis et nærmere fastsat salgsmål nås indenfor et kvartal. Dette betyder, at hvis salgsmålet eksempelvis er 100 nye lån, og der i det pågældende kvartal blev udbetalt 125 distribuerede lån, da udløses der bonus i form af forhøjet provisionsbeløb for samtlige 125 lån. Alle realkreditinstitutter har aftaler med pengeinstitutter om formidling af realkreditlån, og enkelte koncerner (herunder Realkredit Danmark via Kapital Holding) driver virksomhed såvel som realkreditinstitut og som pengeinstitut. 4. Vurdering Der er hverken i distributionsaftalen eller i garantiaftalerne tale om agentforhold, jf. Kommissionens meddelelse fra Alle parter i aftalen driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Aftalen kan derfor tages til bedømmelse efter konkurrenceloven 6. Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. 4, og standardaftalerne gælder udenfor koncernforhold, jf. 5. Aftalekomplekserne er ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrenceloven 7, stk. 1, allerede fordi aftaleparternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr Konkurrenceloven 6 I distributionsaftalen er der fastsat en bestemmelse om salgsmål. Ved garantiaftalen er der ikke bestemmelser om salgsmål (medmindre den er kombineret med en distributionsaftale). Efter styrelsens vurdering er det alene bestemmelsen om salgsmål, der rejser spørgsmål i forhold til konkurrenceloven 6. Garantiaftalerne indeholder efter styrelsens vurdering ikke konkurrencebegrænsende elementer som omfattet af konkurrenceloven 6.

5 5 af :36 Aftalen mellem Realkredit Danmark og Totalkredit om Flexlån er indgået mellem to konkurrenter med en andel af markedet på henholdsvis 26 og 12 %. Totalkredit har p.t. ikke et tilsvarende produkt som Flexlån, men vil potentielt kunne udvikle det. Aftalen indeholder imidlertid ikke nogen forpligtelser eller betingelser for Totalkredit til ikke selv at udvikle tilsvarende lån. Der er heller ikke nogen eksklusivbestemmelser i aftalen for pengeinstitutterne eller for Realkredit Danmark. Aftalen kan derfor ikke anses for omfattet af konkurrenceloven 6. Opnår pengeinstituttet salgsmålet, udbetaler Realkredit Danmark en bonus. Dette betyder, at hvis salgsmålet eksempelvis er 100 nye lån, og der i det pågældende kvartal blev udbetalt 125 distribuerede lån, da udløses der bonus i form af forhøjet provisionsbeløb for samtlige 125 lån. Der er tale om en ganske betragtelig ekstrabetaling (provision). Pengeinstituttet får herved et incitament til at sikre sig, at salgsmålet opnås i hvert kvartal, og dette kan føre til, at konkurrerende realkreditinstitutter holdes ude af markedet.realkredit Danmarkhar en markedsandel på 26 % (ved ejerbolig) og har som nævnt aftaler med over halvdelen af markedets 169 pengeinstitutter. På den anden side kan man tage hensyn til, at niveauet for Realkredit Danmark's gebyrer incl. bonus ikke er højere end gebyrene for låneformidling hos RD's konkurrenter. Styrelsen er ikke bekendt med, at andre realkreditinstitutter har opstillet salgsmål i deres aftaler med pengeinstitutter. Salgsmålene har været gældende i flere år, og Realkredit Danmark har oplyst, at de kun er opfyldt, og bonus blevet udbetalt for ca. 1/3 af de mulige tilfælde. Inden for de senere år har RD's andel af bruttonyudlånene udviklet sig således: RD's andel ,4 % ,3 % 1998, 1. kvt. 23,5 % 1998, 2. kvt. 24,1 % 1998, 3. kvt. 21,5 % 1998, 4. kvt. 21,6 % Man skal tage hensyn til at Flexlån i 1997 angiveligt tiltrak mange nye kunder. Tallene for 1998 kan være påvirkede af etableringen af BG Kredit og oprettelsen af Kapital Holding. Pengeinstitutterne formidler lånene til ejere af fast ejendom. Ifølge Realkredit Danmark's aftaler har disse en forpligtelse til at fortælle kunden, at de har en økonomisk interesse i, at kunden vælger et Realkredit Danmark-lån. Kunden kan have svært ved at gennemskue pengeinstituttets interesse i opgaven, og på den baggrund kan incitamentsstrukturen i aftalerne måske tillægges en særlig vægt. Dette gælder formentlig særligt i forhold til ejerboligmarkedet.

6 6 af :36 Der ligger et incitament for pengeinstituttet til at få kunden til at foretrække Realkredit Danmark-lån fremfor andre lån pga. bonusordningen. Dette er i sig selv konkurrencebegrænsende, ligesom det kan være en adgangsbarierre for andre realkreditinstitutter til markedet. En sådan bestemmelse er omfattet af forbuddet i konkurrenceloven 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 4. Der er lagt vægt på, at RD s bestemmelser om salgsmål i aftalerne med pengeinstitutterne indebærer en betydelig forskel i det samlede bonusbeløb for det enkelte pengeinstitut afhængig af, om pengeinstituttet opnår det fastsatte salgsmål eller ej. Det enkelte pengeinstitut får en særlig tilskyndelse til at foretrække formidling af realkreditlån fra Realkredit Danmark fremfor fra andre realkreditinstitutter (indtil salgsmålet er nået). RD s bestemmelser om salgsmål indebærer derfor et loyalitetselement, som indtil salgsmålet er nået, vil have en tendens til at neutralisere andre realkreditinstitutters konkurrenceparametre i forbindelse med formidling af realkreditlån via pengeinstitutter. På baggrund af realkreditmarkedernes oligopolistiske struktur, hvor Realkredit Danmark har betydelige markedsandele, indebærer RD s salgsmål i aftalerne med pengeinstitutterne, at konkurrencen mellem realkreditinstitutter om formidling af realkreditlån gennem pengeinstitutter vil kunne forvrides. Da salgsmål medfører, at det enkelte pengeinstituts fordele ved at formidle et realkreditlån i visse situationer ikke svarer til forskelle i realkreditinstitutternes effektivitet, sådan som de afspejler sig i realkreditinstitutternes provisionssystemer m.m., indebærer Realkredit Danmark s salgsmålsbestemmelser en mulighed for, at den effektivitetsbestemte konkurrence mellem realkreditinstitutterne begrænses, idet pengeinstitutterne vil have en tilskyndelse til at formidle en større andel af realkreditlån fra Realkredit Danmark, end de ville gøre, hvis provisionssystemet var udformet uden salgsmålsbestemmelser. Distributionsaftalen indeholder således konkurrencebegrænsende bestemmelser, og der kan derfor ikke gives en 9-erklæring til denne aftale Konkurrencelovens 8 Spørgsmålet er herefter, om bonusbestemmelsen kan opnå en individuel fritagelse. For at opnå en individuel fritagelse i medfør af konkurrenceloven 8 skal alle betingelser i stk. 1 være opfyldte. Ifølge nr. 1 skal aftalen bidrage til at styrke effektiviteten i distributionen af varer eller tjenesteydelser. Realkredit Danmark's distributionsaftale medfører et mere standardiseret samarbejde med pengeinstitutterne, hvilket bidrager til at styrke effektiviteten i distributionen. Spørgsmålet er imidlertid, om salgsmålene er med til at fremme denne effektivitet. Det kan ikke være afgørende og nødvendigt med en bestemmelse om bonus for have et effektivt, standardiseret distributionssystem, hvorfor bestemmelsen i sig selv ikke bidrager til at styrke effektiviteten. Bestemmelsen om bonusmål opfylder ikke konkurrenceloven 8, stk. 1, nr. 1. Ifølge nr. 2 skal forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved aftalen. Et standardiseret distributionssystem letter sagsgangen. Dette må være til fordel for forbrugerne. Aftalen som sådan opfylder betingelsen i nr. 2, men bestemmelsen om bonusmål kan imidlertid isoleret set ikke antages at opfylde nr. 2, snarere tværtimod, da der er et incitament for pengeinstituttet til at foretrække Realkredit Danmark-lån fremfor andre realkreditlån. Bonusbestemmelsen opfylder ikke nr. 2. Ifølge nr. 3 må aftalen ikke pålægge virksomheden begrænsninger, som er unødvendige. Som nævnt ovenfor ved nr. 1 er bonusbestemmelsen ikke nødvendig for et effektivt system. Bestemmelsen opfylder ikke nr. 3. Ifølge nr. 4 må bestemmelsen ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen. Som nævnt ovenfor indebærer Realkredit Danmark s salgsmålsbestemmelser en mulighed for, at den effektivitetsbestemte konkurrence mellem realkreditinstitutterne begrænses. De vil dog ikke

7 7 af :36 udelukke realkreditinstitutterne fra at konkurrere. Bestemmelsen om bonus ved opfyldelse af salgsmål opfylder ikke betingelserne i konkurrenceloven 8, stk. 1 for at opnå en individuel fritagelse Konklusion Det vurderes, at der i Privatkundeaftalen, Tillæg til Privatkundeaftalen, Erhvervsaftalen og informationsformidlingsaftalen med Totalkredit ikke er forhold, som er omfattede af konkurrenceloven 6, hvorfor forudsætningerne for at meddele Realkredit Danmark en ikke-indgrebserklæring efter konkurrenceloven 9 for disse aftaler er til stede. Det vurderes, at distributionsaftalen med undtagelse af aftalens punkt 4 om bonus ved opnåelse af salgsmål ikke er omfattet af forbuddet i konkurrenceloven 6, hvorfor forudsætningerne for at meddele Realkredit Danmark en ikke-indgrebserklæring efter konkurrenceloven 9 for denne aftale med undtagelse af punkt 4 er til stede. Punkt 4 om bonus ved opnåelse af salgsmål i distributionsaftalen påbydes ophævet, da bestemmelsen ikke opfylder betingelserne for fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1.

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S 1 af 15 Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri J.nr. 2:8032-179/cf Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Foreningen for Danmarks Lak- og

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling 1 af 9 21-06-2012 11:53 Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling Journal nr.2:8032-196/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Rådet skal tage stilling til Finansrådets

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S 1 af 9 18-06-2012 10:47 Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S J.nr. 2:8032-234/hh Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Mobilix A/S har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af distributionsaftaler

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Tilladelsen, som blev givet efter 23, stk. 1, jf. 26, og efter 27, stk. 1, i bank- og sparekasseloven, blev gjort betinget bl.a.

Tilladelsen, som blev givet efter 23, stk. 1, jf. 26, og efter 27, stk. 1, i bank- og sparekasseloven, blev gjort betinget bl.a. Kendelse af 9. december 1993. 93-13.104. Finanstilsynet tillod en bank at have et engagement med den koncern banken var en del af på op til et samlet beløb svarende til 50% af bankens kernekapital efter

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere