Drift af støttet byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift af støttet byggeri"

Transkript

1 Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014

2 Kontakt og service Inge-Lis Kalum Schou tlf Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser nyhedsservice Håndbøger

3 Støttet byggeri, afsnit 0 Alment byggeri og støttet byggeri, forskelle og ligheder Ansvar for drift i almene boligorganisationer= bestyrelsens ansvar, uddybes i afsnit 1 Hvorfor tilsyn og hvad er tilsyn??

4 Støttet byggeri, afsnit 0 Hvem beslutter i almenlovgivningen altid kommunalbestyrelsen Kommunen træffer konkret beslutning om, hvorledes dette forvaltes i praksis Bemyndigelser til en forvaltning bør være direkte besluttet

5 Støttet byggeri, afsnit 0 Almene boliger som almene boliger i en afdeling af BO fb æb ub i alt Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg

6 Boligorganisationen, afsnit 1 Boligorganisationer Øverste myndighed (ØM)= repræsentantskab eller generalforsamling, dvs alle lejere eller et udvalg af lejere Træffer de beslutninger, som fremgår af almenboliglovens 15 og 33 og driftsbekendtgørelsens 6, 7, 25, 26

7 Boligorganisationen, afsnit 1 ØM vælger/godkender/beslutter: Bestyrelsen, revisor Vedtægter og ændringer heri Administrationsform Byggepolitik Nedlæggelse eller salg af afdeling Sammenlægning eller opdeling af afdeling Budgetter og regnskaber samt beretning Køb, salg, låneoptagelse og væsentlig forandring (med mulighed for delegation til bestyrelsen)

8 Boligorganisationen, afsnit 1 Bestyrelsen Flertal vælges af ØM Der kan udpeges medlemmer til bestyrelsen, som enten repræsenterer lejer- eller tilsynsinteresser Kun udpegning af tilsynsinteresser mod særlig hjemmel i vedtægt

9 Boligorganisationen, afsnit 1 Bestyrelsen opgaver og ansvar Opgaver: driftsbekendtgørelsens 12 Vederlag til bestyrelsen: driftsbekendtgørelsen 13 Ikke mulige bestyrelsesmedlemmer: almenboliglovens 14 = borgmesteren og tilsvarende Erstatningsansvarlige efter dansk ret almindelige regler

10 Budget og regnskab, afsnit 2 Standardkontoplanen skal anvendes budgetforudsætninger bør være beskrevet af BO BO: Indberetning af regnskaber med spørgeskema til LBF regnskabsdatabase, indberetning af revisionsprotokol og bestyrelsesberetning til LBF, protokol og beretning findes på almenstyringsdialog

11 Kritisk regskabsgennemgang, afsnit 2 Kritisk regnskabsgennemgang 1. Undgå papirudgaver af regnskabsmateriale 2. Kritisk gennemgang = sammenligning af tal er ikke revision 3. Kritisk regnskabsgennemgang foretages på LBF s regnskabsdatabase og almenstyringsdialog.dk 4. Gennemgangen dokumenteres i et notat

12 Kritisk regnskabsgennemgang, afsnit 2 Kritisk regnskabsgennemgang Notat om kritiske regnskabsgennemgang 1. Kontrol af boligantal og forklaring på afvigelser mellem stamdata og regnskabsoplysninger. Stamdata er altid ajourført pga krav i regulativ 2. Tjek organisationens nøgletal 3. Tjek afdelingernes nøgletal 4. Gem de udførte tjek

13 Kritisk regnskabsgennemgang, afsnit 2 Kritisk regnskabsgennemgang Boligorganisationens nøgletal Administration og tillægsydelser (fremgår af noten til konto 601, kan søges i regnskabsdatabasen) Dispositionsfond, disponibel del og lejetabsdækning Arbejdskapital, størrelse

14 Kritisk regnskabsgennemgang, afsnit 2 Kritisk regnskabsgennemgang Afdelingernes regnskaber Tjek konto 120, 401 (henlæggelser) konto 201 og 407 (lejens størrelse og resultatkonto) Hvad er store henlæggelser, og hvad er små?

15 Kritisk regnskabsgennemgang, afsnit 2 Boligorganisationer med problemer Lejetabsdækning fra dispositionsfond (tjek størrelsen af udgiften i noten til konto 803) Hvad skriver revisor og bestyrelsen i beretningen om dette? Opfølgning i referat fra ØM på hjemmesiden? Emne til drøftelse på dialogmøde, men inden da overvej behovet for boligerne, og omkostninger ved salg (garantiens størrelse)

16 Kritisk regnskabsgennemgang, afsnit 2 Dispositionsfond og disponibel del Disponibel del = mulighed for at yde tilskud eller lån Andre udlånsmuligheder er lån fra afdelingers henlæggelser (ingen risiko for afdeling, fordi LBF indestår for midlerne)

17 Kritisk regnskabsgennemgang, afsnit 2 Vilkår for lån fra dispositionsfonden og hjemkaldelse af lån Normale vilkår for udlån til renovering er 30 år Kan ændres til fx et realkreditlån med samme ydelse, hvis højere ydelse kræves afdelings accept. Hvis ikke accept må tilskudsmodel undersøges

18 Kritisk og regnskabsgennemgang, afsnit 2 Samarbejdsproblemer, viser sig ved budgetklager og andre klager fra lejerne Revisionsindberetning = straks indberetning ved fx mgl. betaling af terminsydelser Kommunale reaktionsmuligheder, sidste udvej efter at dialog er forsøgt eller ved strafbare forhold, hvor bestyrelsen ikke selv griber ind

19 Almenstyringsdialog, afsnit 3 Oprettelse af dokumentationspakker sker løbende i tilslutning til regnskabsafslutning Kommunalt krav om fastsættelse af frist for indberetning af dokumentationspakke - Forslag til frist: 1 måned efter regnskabsindberetning Bemærk, at der er mulighed for genbrug af sidste års indberetning

20 almenstyringsdialog, afsnit 3 Gennemgang af styringsrapport Forslag: start med organisationens rapport Tjek for forslag til drøftelse Særlige nye ting? Oversigten over afdelinger med kritiske nøgletal

21 Almenstyringsdialog, afsnit 3 Kritiske nøgletal Gennemgås altid - også ved beliggenhedsafdelinger Tjek om der er gengangere fra sidste år Tjek hvilke der er nye afdelinger på listen Tjek henlæggelser i styringsrapport op mod oversigt fra kritisk regnskabsgennemgang. Bemærk, at store henlæggelser også kan give røde felter.

22 Almenstyringsdialog, afsnit 3 Kritiske nøgletal skal altid kommenteres af BO Bemærk, ikke noget krav om, hvem der kommentere fra BO Sammenlign de kritiske nøgletal med tidligere år Reaktion altid ved forbehold fra revisor (i revisionsprotokol) Spørgsmål om henlæggelsespolitik fx årets henlæggelser stort set lig med opsparede henlæggelser kan drøftes på dialogmøde

23 Almenstyringsdialog, afsnit 3 Dagsorden for dialogmøde Ønsker fra styringsrapport Kommunale ønsker om enten generelle emner eller specifikke NB: Kommunen kan tage emner op, som kan skifte fra år til år. Udgangspunktet kan være emner i klager eller generelt fx skriftlige forretningsgange

24 Eksempel kritisk regnskabsgennemgang Ændringer i boligantal: Flere boliger skyldes nye tilsagn eller godkendelser af køb af eksisterende ejendomme Færre boliger skyldes, at der foreligger kommunale godkendelser af salg Alle ændringer må kunne forklares

25 Eksempel kritisk regnskabsgennemgang Nøgletal fra boligorganisationer med hjemsted i kommunen Tjek lejetabsdækning og disponibel del af dispositionsfond. Kommenter tjekket Ved udgifter til lejetabsdækning, tjek også revisionsprotokol, revisionsprotokol og styringsrapport for grunde og tiltag

26 Eksempel kritisk regnskabsgennemgang Nøgletal for afdelinger med beliggenhed i kommunen Opdeles på 1. afdelinger tilknyttet boligorganisationer med hjemsted i kommunen 2. Kun beliggenhed Husk også regnskaber for almene boliginstitutioner, hvor der ikke findes revisionsprotokol og bestyrelsesberetning på database

27 Eksempel kritisk regnskabsgennemgang Nøgletallene for afdelinger gennemgås Læg mærke til: - Afdelinger med henlæggelser (konto 120) under det generelle niveau - Opsparende henlæggelser (konto 401) på over og under 300 kr. pr. m2 - Lejens størrelse

28 Eksempel kritisk regnskabsgennemgang Revisionsprotokollen Se bort fra standardbemærkninger og tjek om revisor forholder sig til -Dispositionsfondens størrelse og anvendelse -Henlæggelser og vedligeholdelsesplan -Forvaltning af midler Har revisor kritiske bemærkninger? Og hvad går de på?

29 Eksempel kritisk regnskabsgennemgang Bestyrelsens beretning Bør beskrive: Nyt byggeri Renoveringssager Sammenlægning af afdelinger Ændringer i driftsforhold, fx vedrørende ejendomsfunktionærdækning eller omlægning i administrationen

30 Eksempel kritisk regnskabsgennemgang Referat fra ØM Tjek hjemmesiden også for referater fra afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder Har ØM bemærkninger til den indsendte beretning?

31 Eksempel kritisk regnskabsgennemgang Styringsrapport Afdelinger med kritiske nøgletal, tjek hvorfor de fremkommer og brug nøgletallene fra afdelingerne Husk: store henlæggelser er ok Bemærk, at nye afdelinger i første drifts år kan give markeringer. Alle markeringer bør være udførligt kommenteret, ellers kan emnet sættes på dagsordenen til dialogmødet

32 Landsbyggefonden, afsnit 4 Generelt om Landsbyggefonden (LBF) Indbetalinger til LBF ombygger puljer til de forskellige støtteordninger, særligt udløbne lån Udbetalinger til Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel Huslejetilskud Egen trækningsret

33 Renoveringssager, afsnit 5 Støttebetingelser i regulativet -Forundersøgelse -Prækvalifikation -Udarbejdelse af ansøgningsmateriale, dokumentation af drift -Helhedsplan -Besigtigelse fra LBF -Foreløbigt tilsagn -Beboerdemokratiet -Kommunens rolle

34 Renoveringssager, afsnit 5 Renoveringsstøtte består i -Ydelsesstøtte på lån fra LBF -Kommunal garanti med regaranti fra LBF Kombineres ofte med -Kapitaltilførsel (tilskud ydet som rente- og afdragsfrie lån)

35 Renoveringssager, afsnit 5 Støttesagens forløb - Skema A godkendes af km og sendes til LBF - LBF giver tilsagn og ændrer status i BOSSINF renovering - Skema B godkendes af kommunen på LBFs vegne, hvis der ikke forekommer overskridelser, ellers indsendelse til LBF til godkendelse -Skema C godkendes af km på LBFs vegne Mulighed for 2 % s overskridelse hvis mere forelægges for LBF til godkendelse

36 Renoveringssager, afsnit 5 Ustøttede arbejder sammen med støttede renoveringsarbejder Baggrund: LBF har begrænsede midler til ydelsesstøtte, og derfor forekommer der ustøttede arbejder, som ofte er forbedringer (hvor der kræves km garanti for lånet)

37 Nedlæggelse og salg, afsnit 6 Nedlæggelse af almene boliger, under en afdeling af en almen boligorganisation Væsentlig forandring efter almenboliglovens 28- kræver kmbst. beslutning Inden nedlæggelse kan overvejes udlejning til anden side Nedlæggelse af boliger= delvis indfrielse af lån Problem: Salgspris dækker ikke indfrielse

38 Nedlæggelse mv. afsnit 6 Nedrivning kræver MBBL s godkendelse foruden besluttende organer i BO og inddragelse af LBF Problem: finansiering af nedrivning og indestående lån Kun få godkendelser

39 Nedlæggelse mv. afsnit 6 Salg af boliger som ikke almene boliger kræver godkendelse i besluttende organer i BO, kmbst og MBBL og især LBF s anbefaling MBBL s salgsinfo, afsnit 3 bruges som skabelon for ansøgning

40 Nedlæggelse, afsnit 6 Kommunale almene ældreboliger Nedlæggelse= indfrielse af lån (almenboliglovens 28, stk. 3 og 4) Nedlæggelse er fx at anvende boliger til serviceareal Kommunalt ejede almene ældreboliger kan nedlægges og ejendommen sælges med eller uden lejere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Storkunder Ejendomme Team Almen Aalborg: * Lotte Dahlstrøm * Lisbeth

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere